Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, E, Kef. g'. STRATWN

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, E, Kef. g'. STRATWN)

Διεδέξατο δ’ αὐτοῦ τὴν σχολὴν Στράτων Ἀρκεσι‐ λάου Λαμψακηνόσ, οὗ καὶ ἐν ταῖσ διαθήκαισ ἐμνημόνευσεν· ἀνὴρ ἐλλογιμώτατοσ καὶ φυσικὸσ ἐπικληθεὶσ ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν θεωρίαν ταύτην παρ’ ὁντινοῦν ἐπιμελέστατα διατετριφέναι. ἀλλὰ καὶ καθηγήσατο Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ ἔλαβε, φασί, παρ’ αὐτοῦ τάλαντα ὀγδοήκοντα· σχολαρχεῖν δέ, καθά φησιν Ἀπολλόδωροσ ἐν Χρονικοῖσ, ἤρξατο τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ καὶ ἑκατοστῇ Ὀλυμπιάδι, τῆσ σχολῆσ ἀφηγησάμενοσ ἔτη ὀκτωκαίδεκα. Φέρεται δ’ αὐτοῦ βιβλία Περὶ βασιλείασ τρία.

Περὶ δικαιοσύνησ τρία. Περὶ τἀγαθοῦ γ’. Περὶ θεῶν γ’. Περὶ ἀρχῶν γ’. Περὶ βίων. Περὶ εὐδαιμονίασ. Περὶ βασιλέωσ φιλοσόφου. Περὶ ἀνδρείασ. Περὶ τοῦ κενοῦ. Περὶ τοῦ οὐρανοῦ. Περὶ τοῦ πνεύματοσ. Περὶ φύσεωσ ἀνθρωπίνησ. Περὶ ζωογονίασ. Περὶ μίξεωσ. Περὶ ὕπνου. Περὶ ἐνυπνίων. Περὶ ὄψεωσ. Περὶ αἰσθήσεωσ. Περὶ ἡδονῆσ. Περὶ χρωμάτων. Περὶ νόσων. Περὶ κρίσεων. Περὶ δυνάμεων. Περὶ τῶν μεταλλικῶν μηχανημάτων. Περὶ λιμοῦ καὶ σκοτώσεων. Περὶ κούφου καὶ βαρέοσ. Περὶ ἐνθουσιασμοῦ. Περὶ χρόνου. Περὶ τροφῆσ καὶ αὐξήσεωσ. Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῳων. Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων. Περὶ αἰτιῶν. Λύσεισ ἀπορουμένων. Τόπων προοίμια. Περὶ τοῦ συμβεβηκότοσ. Περὶ τοῦ ὁρ́ου.

Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον. Περὶ ἀδίκου. Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρον Περὶ τοῦ προτέρου γένουσ. Περὶ τοῦ ἰδίου. Περὶ τοῦ μέλλοντοσ. Εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο. Ὑπομνήματα, ἃ διστάζεται. Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή· "Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν. " Τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡσ ἀναισθήτωσ τελευτῆσαι. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰσ αὐτὸν οὕτωσ ἔχον· λεπτὸσ ἀνὴρ δέμασ ἦν, εἴ μοι προσέχεισ, ἀπὸ χρισμῶν· Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι Λάμψακοσ ὅν ποτ’ ἔφυσεν· ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων θνήσκει λαθών, οὐδ’ ᾔσθετο. Γεγόνασι δὲ Στράτωνεσ ὀκτώ·

πρῶτοσ Ἰσοκράτουσ ἀκροατήσ· δεύτεροσ αὐτὸσ οὗτοσ· τρίτοσ ἰατρόσ, μαθητὴσ Ἐρασιστράτου, ὡσ δέ τινεσ, τρόφιμοσ· τέταρτοσ ἱστορικόσ, Φιλίππου καὶ Περσέωσ τῶν Ῥωμαίοισ πολεμησάντων γεγραφὼσ πράξεισ· %2 %2 ἕκτοσ ποιητὴσ ἐπιγραμμάτων· ἕβδομοσ ἰατρὸσ ἀρχαῖοσ, ὡσ Ἀριστοτέλησ φησίν· ὄγδοοσ περιπατητικόσ, βεβιωκὼσ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. Τοῦ δ’ οὖν φυσικοῦ φέρονται καὶ διαθῆκαι τοῦτον ἔχουσαι τὸν τρόπον· "Τάδε διατίθεμαι, ἐάν τι πάσχω· τὰ μὲν οἴκοι καταλείπω πάντα Λαμπυρίωνι καὶ Ἀρκεσιλάῳ. ἀπὸ δὲ τοῦ Ἀθήνησιν ὑπάρχοντόσ μοι ἀργυρίου πρῶτον μὲν οἱ ἐπιμεληταὶ τὰ περὶ τὴν ἐκφορὰν ἐπιμεληθήτωσαν καὶ ὅσα νομίζεται μετὰ τὴν ἐκφοράν, μηδὲν μήτε περίεργον ποιοῦντεσ μήτ’ ἀνελεύθερον. ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν κατὰ τὴν διαθήκην οἵδε·

Ὀλύμπιχοσ, Ἀριστείδησ, Μνησιγένησ, Ἱπποκράτησ, Ἐπικράτησ, Γοργύλοσ, Διοκλῆσ, Λύκων, Ἀθάνησ. καταλείπω δὲ τὴν μὲν διατριβὴν Λύκωνι, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων οἱ μέν εἰσι πρεσβύτεροι, οἱ δὲ ἄσχολοι. καλῶσ δ’ ἂν ποιοῖεν καὶ οἱ λοιποὶ συγκατασκευάζοντεσ τούτῳ. καταλείπω δ’ αὐτῷ καὶ τὰ βιβλία πάντα, πλὴν ὧν αὐτοὶ γεγράφαμεν, καὶ τὰ σκεύη πάντα κατὰ τὸ συσσίτιον καὶ τὰ στρώματα καὶ τὰ ποτήρια. δότωσαν δὲ οἱ ἐπιμεληταὶ Ἐπικράτει πεντακοσίασ δραχμὰσ καὶ τῶν παίδων ἕνα ὃν ἂν δοκῇ Ἀρκεσιλάῳ. καὶ πρῶτον μὲν Λαμπυρίων καὶ Ἀρκεσίλαοσ ἀράσθω‐ σαν τὰσ συνθήκασ ἃσ ἔθετο Δάϊπποσ ὑπὲρ Ἰραίου·

καὶ μηδὲν ὀφειλέτω μήτε Λαμπυρίωνι μήτε τοῖσ Λαμπυρίωνοσ κληρονόμοισ, ἀλλ’ ἀπηλλάχθω παντὸσ τοῦ συμβολαίου. δότωσαν δ’ αὐτῷ καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ ἀργυρίου δραχμὰσ πεντακοσίασ καὶ τῶν παίδων ἕνα ὃν ἂν δοκιμάζῃ Ἀρκεσίλαοσ, ὅπωσ ἂν πολλὰ συμπεπονηκὼσ ἡμῖν καὶ παρεσχημένοσ χρείασ ἔχῃ βίον ἱκανὸν καὶ εὐσχήμονα. ἀφίημι δὲ καὶ Διόφαντον ἐλεύθερον καὶ Διοκλέα καὶ Ἄβουν· Σιμίαν δὲ ἀποδίδωμι Ἀρκεσιλάῳ. ἀφίημι δὲ καὶ Δρόμωνα ἐλεύθερον. ἐπειδὰν δὲ παραγένηται Ἀρκεσίλαοσ, λογισάσθω Ἴραιοσ μετ’ Ὀλυμπίχου καὶ Ἐπικράτουσ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελητῶν τὸ γεγονὸσ ἀνάλωμα εἰσ τὴν ἐκφορὰν καὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα. τὸ δὲ περιὸν ἀργύριον κομισάσθω Ἀρκεσίλαοσ παρ’ Ὀλυμπίχου, μηδὲν ἐνοχλῶν αὐτὸν κατὰ τοὺσ καιροὺσ καὶ τοὺσ χρόνουσ·

ἀράσθω δὲ καὶ τὰσ συνθήκασ Ἀρκεσίλαοσ ἃσ ἔθετο Στράτων πρὸσ Ὀλύμπιχον καὶ Ἀμεινίαν, τὰσ κειμένασ παρὰ Φιλοκράτει Τισαμενοῦ. τὰ δὲ περὶ τὸ μνημεῖον ποιείτωσαν ὡσ ἂν δοκῇ Ἀρκεσιλάῳ καὶ Ὀλυμπίχῳ καὶ Λύκωνι. " Καὶ αἵδε μέν εἰσιν αἱ φερόμεναι αὐτοῦ διαθῆκαι, καθά που συνήγαγε καὶ Ἀρίστων ὁ Κεῖοσ. αὐτὸσ δὲ ὁ Στράτων ἀνὴρ γέγονε, καθὰ καὶ ἄνω δεδήλωται, πολλῆσ τῆσ ἀποδοχῆσ ἄξιοσ, διαπρέψασ ἐν παντὶ λόγων εἴδει καὶ μάλιστά γε ἐν τῷ καλουμένῳ φυσικῷ, ὅπερ εἶδοσ ἀρχαιότερόν τε καὶ σπουδαιότερον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION