Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, E, Kef. a'. ARISTOTELHS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, E, Kef. a'. ARISTOTELHS)

Ἀριστοτέλησ Νικομάχου καὶ Φαιστίδοσ Σταγειρίτησ. ὁ δὲ Νικόμαχοσ ἦν ἀπὸ Νικομάχου τοῦ Μαχάονοσ τοῦ Ἀσκληπιοῦ, καθά φησιν Ἕρμιπποσ ἐν τῷ Περὶ Ἀριστοτέλουσ· καὶ συνεβίω Ἀμύντᾳ τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ ἰατροῦ καὶ φίλου χρείᾳ. οὗτοσ γνησιώτατοσ τῶν Πλάτωνοσ μαθητῶν, τραυλὸσ τὴν φωνήν, ὥσ φησι Τιμόθεοσ ὁ Ἀθηναῖοσ ἐν τῷ Περὶ βίων· ἀλλὰ καὶ ἰσχνοσκελήσ, φασίν, ἦν καὶ μικρόμματοσ ἐσθῆτί τ’ ἐπισήμῳ χρώμενοσ καὶ δακτυλίοισ καὶ κουρᾷ. ἔσχε δὲ καὶ υἱὸν Νικόμαχον ἐξ Ἑρπυλλίδοσ τῆσ παλλακῆσ, ὥσ φησι Τίμαιοσ. Ἀπέστη δὲ Πλάτωνοσ ἔτι περιόντοσ·

ὥστε φασὶν ἐκεῖνον εἰπεῖν, "Ἀριστοτέλησ ἡμᾶσ ἀπελάκτισε, καθαπερεὶ τὰ πωλάρια γεννηθέντα τὴν μητέρα. " φησὶ δ’ Ἕρμιπποσ ἐν τοῖσ Βίοισ ὅτι πρεσβεύοντοσ αὐτοῦ πρὸσ Φίλιππον ὑπὲρ Ἀθηναίων σχολάρχησ ἐγένετο τῆσ ἐν Ἀκαδημείᾳ σχολῆσ Ξενοκράτησ· ἐλθόντα δὴ αὐτὸν καὶ θεασάμενον ὑπ’ ἄλλῳ τὴν σχολήν, ἑλέσθαι περίπατον τὸν ἐν Λυκείῳ καὶ μέχρι μὲν ἀλείμματοσ ἀνακάμπτοντα τοῖσ μαθηταῖσ συμφιλοσοφεῖν· ὅθεν περιπατητικὸν προσαγορευθῆναι. οἱ δ’, ὅτι ἐκ νόσου περιπατοῦντι Ἀλεξάνδρῳ συμπαρὼν διελέγετο ἄττα. Ἐπειδὴ δὲ πλείουσ ἐγένοντο ἤδη, καὶ ἐκάθισεν εἰπών·

αἰσχρὸν σιωπᾶν, Ξενοκράτην δ’ ἐᾶν λέγειν. καὶ πρὸσ θέσιν συνεγύμναζε τοὺσ μαθητάσ, ἅμα καὶ ῥητορικῶσ ἐπασκῶν. ἔπειτα μέντοι ἀπῆρε πρὸσ Ἑρμίαν τὸν εὐνοῦχον, Ἀταρνέωσ ὄντα τύραννον· ὃν οἱ μέν φασι παιδικὰ γενέσθαι αὐτοῦ, οἱ δὲ καὶ κηδεῦσαι αὐτῷ δόντα τὴν θυγατέρα ἢ ἀδελφιδῆν, ὥσ φησι Δημήτριοσ ὁ Μάγνησ ἐν τοῖσ Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων· ὃσ καὶ δοῦλον Εὐβούλου φησὶ γενέσθαι τὸν Ἑρμίαν, γένει Βιθυνὸν ὄντα καὶ τὸν δεσπότην ἀνελόντα. Ἀρίστιπποσ δ’ ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ παλαιᾶσ τρυφῆσ φησιν ἐρασθῆναι τὸν Ἀριστοτέλην παλλακίδοσ τοῦ Ἑρμίου. τοῦ δὲ συγχωρήσαντοσ ἔγημέ τ’ αὐτὴν καὶ ἔθυεν ὑπερχαίρων τῷ γυναίῳ, ὡσ Ἀθηναῖοι τῇ Ἐλευσινίᾳ Δήμητρι·

τῷ τε Ἑρμίᾳ παιᾶνα ἔγραψεν, ὃσ ἔνδον γέγραπται. ἐντεῦθέν τε γενέσθαι ἐν Μακεδονίᾳ παρὰ Φιλίππῳ καὶ λαβεῖν μαθητὴν παρ’ αὐτοῦ τὸν υἱὸν Ἀλέξανδρον, καὶ αἰτῆσαι ἀναστῆσαι αὐτοῦ τὴν πατρίδα κατασκαφεῖσαν ὑπὸ Φιλίππου καὶ τυχεῖν· οἷσ καὶ νόμουσ θεῖναι. ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ σχολῇ νομοθετεῖν μιμούμενον Ξενοκράτην, ὥστε κατὰ δέκα ἡμέρασ ἄρχοντα ποιεῖν. ἐπειδὴ δ’ ἐδόκει ἐπιεικῶσ αὐτῷ συγγεγενῆσθαι Ἀλεξάνδρῳ, ἀπῆρεν εἰσ Ἀθήνασ, συστήσασ αὐτῷ τὸν συγγενῆ Καλλισθένην τὸν Ὀλύνθιον· ὃν καὶ παρρησιαστικώτερον λαλοῦντα τῷ βασιλεῖ καὶ μὴ πειθόμενον αὐτῷ φασιν ἐπιπλήξαντα εἰπεῖν·

ὠκύμοροσ δή μοι, τέκοσ, ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεισ. καὶ δὴ καὶ ἐγένετο. δόξασ γὰρ Ἑρμολάῳ συμμετεσχηκέναι τῆσ εἰσ Ἀλέξανδρον ἐπιβουλῆσ ἐν σιδηρᾷ περιήγετο γαλεάγρᾳ, φθειριῶν καὶ ἀκόμιστοσ· καὶ τέλοσ λέοντι παραβληθείσ, οὕτω κατέστρεψεν. Ὁ δ’ οὖν Ἀριστοτέλησ ἐλθὼν εἰσ τὰσ Ἀθήνασ καὶ τρία πρὸσ τοῖσ δέκα τῆσ σχολῆσ ἀφηγησάμενοσ ἔτη ὑπεξῆλθεν εἰσ Χαλκίδα, Εὐρυμέδοντοσ αὐτὸν τοῦ ἱεροφάντου δίκην ἀσεβείασ γραψαμένου, ἢ Δημοφίλου, ὥσ φησι Φαβωρῖνοσ ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ, ἐπειδήπερ τὸν ὕμνον ἐποίησεν εἰσ τὸν προειρημένον Ἑρμίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ ἐν Δελφοῖσ ἀνδριάντοσ τοιοῦτον· τόνδε ποτ’ οὐχ ὁσίωσ παραβὰσ μακάρων θέμιν ἁγνὴν ἔκτεινεν Περσῶν τοξοφόρων βασιλεύσ, οὐ φανερῶσ λόγχῃ φονίοισ ἐν ἀγῶσι κρατήσασ, ἀλλ’ ἀνδρὸσ πίστει χρησάμενοσ δολίου.

Ἐνταῦθα δὴ πιὼν ἀκόνιτον ἐτελεύτησεν, ὥσ φησιν Εὔμηλοσ ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν Ἱστοριῶν, βιοὺσ ἔτη ἑβδομήκοντα. ὁ δ’ αὐτόσ φησιν αὐτὸν καὶ Πλάτωνι τριακοντούτην συστῆναι, διαπίπτων· βεβίωκε γὰρ τρία μὲν πρὸσ τοῖσ ἑξήκοντα, Πλάτωνι δὲ ἑπτακαιδεκέτησ συνέστη. Ὁ δὲ ὕμνοσ ἔχει τοῦτον τὸν τρόπον· ἀρετά, πολύμοχθε γένει βροτείῳ, θήραμα κάλλιστον βίῳ, σᾶσ πέρι, παρθένε, μορφᾶσ καὶ θανεῖν ζαλωτὸσ ἐν Ἑλλάδι πότμοσ καὶ πόνουσ τλῆναι μαλεροὺσ ἀκάμαντασ·

τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεισ κάρτοσ ἀθάνατον χρυσοῦ τε κρεῖσσον καὶ γονέων μαλακαυγήτοιό θ’ ὕπνου. σεῦ δ’ ἕνεχ’ οὑκ Διὸσ Ἡρακλέησ Λήδασ τε κοῦροι πόλλ’ ἀνέτλασαν ἔργοισ σὰν ἀγρεύοντεσ δύναμιν. σοῖσ δὲ πόθοισ Ἀχιλεὺσ Αἰάσ τ’ Αἰ̈́δαο δόμουσ ἦλθον·

σᾶσ δ’ ἕνεκεν φιλίου μορφᾶσ καὶ Ἀταρνέοσ ἔντροφοσ ἀελίου χήρωσεν αὐγάσ. τοιγὰρ ἀοίδιμοσ ἔργοισ, ἀθάνατόν τε μιν αὐξήσουσι Μοῦσαι Μναμοσύνασ θύγατρεσ, Διὸσ ξενίου σέβασ αὔξουσαι φιλίασ τε γέρασ βεβαίου. Ἔστι δ’ οὖν καὶ εἰσ τοῦτον ἡμῶν οὕτωσ ἔχον· Εὐρυμέδων ποτ’ ἔμελλεν Ἀριστοτέλην ἀσεβείασ γράψασθαι Δηοῦσ μύστιδοσ ὢν πρόπολοσ, ἀλλὰ πιὼν ἀκόνιτον ὑπέκφυγε· τοῦτ’ ἀκονιτὶ ἦν ἄρα νικῆσαι συκοφάσεισ ἀδίκουσ. Τοῦτον πρῶτον Φαβωρῖνοσ ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ λόγον δικανικὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ συγγράψαι φησὶν ἐπ’ αὐτῇ ταύτῃ τῇ δίκῃ καὶ λέγειν ὡσ Ἀθήνησιν ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.

Φησὶ δ’ Ἀπολλόδωροσ ἐν Χρονικοῖσ γεννηθῆναι μὲν αὐτὸν τῷ πρώτῳ ἔτει τῆσ ἐνάτησ καὶ ἐνενηκοστῆσ Ὀλυμπιάδοσ, παραβαλεῖν δὲ Πλάτωνι καὶ διατρῖψαι παρ’ αὐτῷ εἴκοσιν ἔτη, ἑπτακαιδεκέτην συστάντα· καὶ εἴσ τε Μυτιλήνην ἐλθεῖν ἐπ’ ἄρχοντοσ Εὐβούλου τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆσ ὀγδόησ καὶ ἑκατοστῆσ Ὀλυμπιάδοσ. Πλάτωνοσ δὲ τελευτήσαντοσ τῷ πρώτῳ ἔτει ἐπὶ Θεοφίλου, πρὸσ Ἑρμίαν ἀπᾶραι καὶ μεῖναι ἔτη τρία· ἐπὶ Πυθοδότου δ’ ἐλθεῖν πρὸσ Φίλιππον τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆσ ἐνάτησ καὶ ἑκατοστῆσ Ὀλυμπιάδοσ, Ἀλεξάνδρου πεντεκαίδεκα ἔτη ἤδη γεγονότοσ.

εἰσ δ’ Ἀθήνασ ἀφικέσθαι τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆσ ἑνδεκάτησ καὶ ἑκατοστῆσ Ὀλυμπιάδοσ καὶ ἐν Λυκείῳ σχολάσαι ἔτη τρία πρὸσ τοῖσ δέκα, εἶτ’ ἀπᾶραι εἰσ Χαλκίδα τῷ τρίτῳ ἔτει τῆσ τετάρτησ καὶ δεκάτησ καὶ ἑκατοστῆσ Ὀλυμπιάδοσ, καὶ τελευτῆσαι ἐτῶν τριῶν που καὶ ἑξήκοντα νόσῳ, ὅτε καὶ Δημοσθένην καταστρέψαι ἐν Καλαυρείᾳ, ἐπὶ Φιλοκλέουσ. λέγεται δὲ διὰ τὴν Καλλισθένουσ πρὸσ Ἀλέξανδρον σύστασιν προσκροῦσαι τῷ βασιλεῖ· κἀκεῖνον ἐπὶ τῷ τοῦτον λυπῆσαι Ἀναξιμένην μὲν αὐξῆσαι, πέμψαι δὲ καὶ Ξενοκράτει δῶρα. Ἀπέσκωψε δ’ εἰσ αὐτὸν ἐπίγραμμα καὶ Θεό‐ κριτοσ ὁ Χῖοσ, οὑτωσὶ ποιήσασ, ὥσ φησιν Ἀμβρύων ἐν τῷ Περὶ Θεοκρίτου·

Ἑρμίου εὐνούχου ἠδ’ Εὐβούλου ἅμα δούλου σῆμα κενὸν κενόφρων τεῦξεν Ἀριστοτέλησ, <ὃσ διὰ τὴν ἀκρατῆ γαστρὸσ φύσιν εἵλετο ναίειν, ἀντ’ Ἀκαδημείασ, Βορβόρου ἐν προχοαῖσ> . ἀλλὰ καὶ Τίμων αὐτοῦ καθήψατο εἰπών· οὐδ’ ἄρ’ Ἀριστοτέλουσ εἰκαιοσύνησ ἀλεγεινῆσ. Καὶ οὗτοσ μὲν ὁ βίοσ τοῦ φιλοσόφου. ἡμεῖσ δὲ καὶ διαθήκαισ αὐτοῦ περιετύχομεν, οὕτω πωσ ἐχούσαισ· "Ἔσται μὲν εὖ· ἐὰν δέ τι συμβαίνῃ, τάδε διέθετο Ἀριστοτέλησ· ἐπίτροπον μὲν εἶναι πάντων καὶ διὰ παντὸσ Ἀντίπατρον· ἑώσ δ’ ἂν Νικάνωρ καταλάβῃ, ἐπιμελεῖσθαι Ἀριστομένην, Τίμαρχον, Ἵππαρχον, Διοτέλην, Θεόφραστον, ἐὰν βούληται καὶ ἐνδέχηται αὐτῷ, τῶν τε παιδίων καὶ Ἑρπυλλίδοσ καὶ τῶν καταλελειμμένων.

καὶ ὅταν ὡρ́α ᾖ τῇ παιδί, ἐκδίδοσθαι αὐτὴν Νικάνορι· ἐὰν δὲ τῇ παιδὶ συμβῇ τι‐‐ὃ μὴ γένοιτο οὐδὲ ἔσται‐‐πρὸ τοῦ γήμασθαι ἢ ἐπειδὰν γήμηται, μήπω παιδίων ὄντων, Νικάνωρ κύριοσ ἔστω καὶ περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῶν ἄλλων διοικεῖν ἀξίωσ καὶ αὑτοῦ καὶ ἡμῶν. ἐπιμελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ τῆσ παιδὸσ καὶ τοῦ παιδὸσ Νικομάχου, ὅπωσ ἂν ἀξιοῖ τὰ περὶ αὐτῶν, ὡσ καὶ πατὴρ ὢν καὶ ἀδελφόσ. ἐὰν δέ τι πρότερον συμβῇ Νικάνορι‐‐ὃ μὴ γένοιτο‐‐ἢ πρὸ τοῦ λαβεῖν τὴν παῖδα ἢ ἐπειδὰν λάβῃ, μήπω παιδίων ὄντων, ἐὰν μέν τι ἐκεῖνοσ τάξῃ, ταῦτα κύρια ἔστω· ἐὰν δὲ βούληται Θεόφραστοσ εἶναι μετὰ τῆσ παιδόσ, καθάπερ πρὸσ Νικάνορα·

εἰ δὲ μή, τοὺσ ἐπιτρόπουσ βουλευομένουσ μετ’ Ἀντιπάτρου καὶ περὶ τῆσ παιδὸσ καὶ περὶ τοῦ παιδίου διοικεῖν ὅπωσ ἂν αὐτοῖσ δοκῇ ἄριστα εἶναι. ἐπιμελεῖσθαι δὲ τοὺσ ἐπιτρόπουσ καὶ Νικάνορα μνησθέντασ ἐμοῦ καὶ Ἑρπυλλίδοσ, ὅτι σπουδαία περὶ ἐμὲ ἐγένετο, τῶν τε ἄλλων καὶ ἐὰν βούληται ἄνδρα λαμβάνειν, ὅπωσ μὴ ἀναξίῳ ἡμῶν δοθῇ. δοῦναι δ’ αὐτῇ πρὸσ τοῖσ πρότερον δεδομένοισ καὶ ἀργυρίου τάλαντον ἐκ τῶν καταλελειμμένων καὶ θεραπαίνασ τρεῖσ, <ἃσ> ἂν βούληται, καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει καὶ παῖδα τὸν Πυρραῖον· καὶ ἐὰν μὲν ἐν Χαλκίδι βούληται οἰκεῖν, τὸν ξενῶνα τὸν πρὸσ τῷ κήπῳ·

ἐὰν δὲ ἐν Σταγείροισ, τὴν πατρῴαν οἰκίαν. ὁποτέραν δ’ ἂν τούτων βούληται, κατασκευάσαι τοὺσ ἐπιτρόπουσ σκεύεσιν οἷσ ἂν δοκῇ κἀκείνοισ καλῶσ ἔχειν καὶ Ἑρπυλλίδι ἱκανῶσ. ἐπιμελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ Μύρμηκοσ τοῦ παιδίου, ὅπωσ ἂν ἀξίωσ ἡμῶν τοῖσ ἰδίοισ ἐπικομισθῇ σὺν τοῖσ ὑπάρχουσιν ἃ εἰλήφαμεν αὐτοῦ. εἶναι δὲ καὶ Ἀμβρακίδα ἐλευθέραν καὶ δοῦναι αὐτῇ, ὅταν ἡ παῖσ ἐκδοθῇ, πεντακοσίασ δραχμὰσ καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει. δοῦναι δὲ καὶ Θαλῇ πρὸσ τῇ παιδίσκῃ ἣν ἔχει, τῇ ὠνηθείσῃ, χιλίασ δραχμὰσ καὶ παιδίσκην· καὶ Σίμωνι χωρὶσ τοῦ πρότερον ἀργυρίου αὐτῷ <δοθέντοσ> εἰσ παῖδ’ ἄλλον, ἢ παῖδα πρίασθαι ἢ ἀργύριον ἐπιδοῦναι.

Τύχωνα δ’ ἐλεύθερον εἶναι, ὅταν ἡ παῖσ ἐκδοθῇ, καὶ Φίλωνα καὶ Ὀλύμπιον καὶ τὸ παιδίον αὐτοῦ. μὴ πωλεῖν δὲ τῶν παίδων μηδένα τῶν ἐμὲ θεραπευόντων, ἀλλὰ χρῆσθαι αὐτοῖσ· ὅταν δ’ ἐν ἡλικίᾳ γένωνται, ἐλευθέρουσ ἀφεῖναι κατ’ ἀξίαν. ἐπιμελεῖσθαι δὲ καὶ τῶν ἐκδεδομένων εἰκόνων παρὰ Γρυλλίωνα, ὅπωσ ἐπιτελεσθεῖσαι ἀνατεθῶσιν, ἥ τε Νικάνοροσ καὶ ἡ Προξένου, ἣν διενοούμην ἐκδοῦναι, καὶ ἡ τῆσ μητρὸσ τῆσ Νικάνοροσ· καὶ τὴν Ἀριμνήστου τὴν πεποιημένην ἀναθεῖναι, ὅπωσ μνημεῖον αὐτοῦ ᾖ, ἐπειδὴ ἄπαισ ἐτελεύτησε· καὶ <τὴν> τῆσ μητρὸσ τῆσ ἡμετέρασ τῇ Δήμητρι ἀναθεῖναι εἰσ Νεμέαν ἢ ὅπου ἂν δοκῇ.

ὅπου δ’ ἂν ποιῶνται τὴν ταφήν, ἐνταῦθα καὶ τὰ Πυθιάδοσ ὀστᾶ ἀνελόντασ θεῖναι, ὥσπερ αὐτὴ προσέταξεν· ἀναθεῖναι δὲ καὶ Νικάνορα σωθέντα, ἣν εὐχὴν ὑπὲρ αὐτοῦ ηὐξάμην, ζῷα λίθινα τετραπήχη Διὶ σωτῆρι καὶ Ἀθηνᾷ σωτείρᾳ ἐν Σταγείροισ. " Τοῦτον ἴσχουσιν αὐτῷ αἱ διαθῆκαι τὸν τρόπον. λέγεται δὲ καὶ λοπάδασ αὐτοῦ πλείστασ εὑρῆσθαι· καὶ Λύκωνα λέγειν ὡσ ἐν πυέλῳ θερμοῦ ἐλαίου λούοιτο καὶ τοὔλαιον διαπωλοῖτο. ἔνιοι δὲ καὶ ἀσκίον θερμοῦ ἐλαίου ἐπιτιθέναι αὐτὸν τῷ στομάχῳ φασί· καὶ ὁπότε κοιμῷτο, σφαῖραν χαλκῆν βάλλεσθαι αὐτῷ εἰσ τὴν χεῖρα λεκάνησ ὑποκειμένησ, ἵν’ ἐκπεσούσησ τῆσ σφαίρασ εἰσ τὴν λεκάνην ὑπὸ τοῦ ψόφου ἐξέγροιτο. Ἀναφέρεται δ’ εἰσ αὐτὸν καὶ ἀποφθέγματα κάλλιστα ταυτί.

ἐρωτηθεὶσ τί περιγίνεται κέρδοσ τοῖσ ψευδομένοισ, "ὅταν," ἔφη, "λέγωσιν ἀληθῆ, μὴ πιστεύεσθαι. " ὀνειδιζόμενόσ ποτε ὅτι πονηρῷ ἀνθρώπῳ ἐλεημοσύνην ἔδωκεν, "οὐ τὸν τρόπον," εἶπεν, "ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπον ἠλέησα. " συνεχὲσ εἰώθει λέγειν πρόσ τε τοὺσ φίλουσ καὶ τοὺσ φοιτῶντασ αὐτῷ, ἔνθα ἂν καὶ ὅπου διατρίβων ἔτυχεν, ὡσ ἡ μὲν ὁρ́ασισ ἀπὸ τοῦ περιέχοντοσ [ἀέροσ] λαμβάνει τὸ φῶσ, ἡ δὲ ψυχὴ ἀπὸ τῶν μαθημάτων. πολλάκισ δὲ καὶ ἀποτεινόμενοσ τοὺσ Ἀθηναίουσ ἔφασκεν εὑρηκέναι πυροὺσ καὶ νόμουσ· ἀλλὰ πυροῖσ μὲν χρῆσθαι, νόμοισ δὲ μή. Τῆσ παιδείασ ἔφη τὰσ μὲν ῥίζασ εἶναι πικράσ, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν.

ἐρωτηθεὶσ τί γηράσκει ταχύ, "χάρισ," ἔφη. ἐρωτηθεὶσ τί ἐστιν ἐλπίσ, "ἐγρηγορότοσ," εἶπεν, "ἐνύπνιον. " Διογένουσ ἰσχάδ’ αὐτῷ διδόντοσ νοήσασ ὅτι, εἰ μὴ λάβοι, χρείαν εἰή μεμελετηκώσ, λαβὼν ἔφη Διογένην μετὰ τῆσ χρείασ καὶ τὴν ἰσχάδα ἀπολωλεκέναι· πάλιν τε διδόντοσ λαβὼν καὶ μετεωρίσασ ὡσ τὰ παιδία εἰπών τε "μέγασ Διογένησ," ἀπέδωκεν αὐτῷ. τριῶν ἔφη δεῖν παιδείᾳ, φύσεωσ, μαθήσεωσ, ἀσκήσεωσ. ἀκούσασ ὑπό τινοσ λοιδορεῖσθαι, "ἀπόντα με," ἔφη, "καὶ μαστιγούτω. " τὸ κάλλοσ παντὸσ ἔλεγεν ἐπιστολίου συστατικώτερον. οἱ δὲ οὕτω μὲν Διογένην φασὶν ὁρίσασθαι, αὐτὸν δὲ θεοῦ δῶρον εἰπεῖν εὐμορφίαν·

Σωκράτην δὲ ὀλιγοχρόνιον τυραννίδα· Πλάτωνα προτέρημα φύσεωσ· Θεόφραστον σιωπῶσαν ἀπάτην· Θεόκριτον ἐλεφαντίνην ζημίαν· Καρνεάδην ἀδορυφόρητον βασιλείαν. ἐρωτηθεὶσ τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, "ὅσῳ," εἶπεν, "οἱ ζῶντεσ τῶν τεθνεώτων. " τὴν παιδείαν ἔλεγεν ἐν μὲν ταῖσ εὐτυχίαισ εἶναι κόσμον, ἐν δὲ ταῖσ ἀτυχίαισ καταφυγήν. τῶν γονέων τοὺσ παιδεύσαντασ ἐντιμοτέρουσ εἶναι τῶν μόνον γεννησάντων· τοὺσ μὲν γὰρ τὸ ζῆν, τοὺσ δὲ τὸ καλῶσ ζῆν παρασχέσθαι. πρὸσ τὸν καυχώμενον ὡσ ἀπὸ μεγάλησ πόλεωσ εἰή, "οὐ τοῦτο," ἔφη, "δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ’ ὅστισ μεγάλησ πατρίδοσ ἄξιόσ ἐστιν. ἐρωτηθεὶσ τί ἐστι φίλοσ, ἔφη, "μία ψυχὴ δύο σώμασιν ἐνοικοῦσα.

" τῶν ἀνθρώπων ἔλεγε τοὺσ μὲν οὕτω φείδεσθαι ὡσ ἀεὶ ζησομένουσ, τοὺσ δὲ οὕτωσ ἀναλίσκειν ὡσ αὐτίκα τεθνηξομένουσ. πρὸσ τὸν πυθόμενον διὰ τί τοῖσ καλοῖσ πολὺν χρόνον ὁμιλοῦμεν, "τυφλοῦ," ἔφη, "τὸ ἐρώτημα. " ἐρωτηθεὶσ τί ποτ’ αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίασ, ἔφη, "τὸ ἀνεπιτάκτωσ ποιεῖν ἅ τινεσ διὰ τὸν ἀπὸ τῶν νόμων φόβον ποιοῦσιν. " ἐρωτηθεὶσ πῶσ ἂν προκόπτοιεν οἱ μαθηταί, ἔφη, "ἐὰν τοὺσ προέχοντασ διώκοντεσ τοὺσ ὑστεροῦντασ μὴ ἀναμένωσι. " πρὸσ τὸν εἰπόντα ἀδολέσχην, ἐπειδὴ αὐτοῦ πολλὰ κατήντλησε, "μήτι σου κατεφλυάρησα; "μὰ Δί’," εἶπεν· "οὐ γάρ σοι προσεῖχον. πρὸσ τὸν αἰτιασάμενον ὡσ εἰή μὴ ἀγαθῷ ἔρανον δεδωκώσ‐‐ φέρεται γὰρ καὶ οὕτωσ‐‐"οὐ τῷ ἀνθρώπῳ," φησίν, "ἔδωκα, ἀλλὰ τῷ ἀνθρωπίνῳ. " ἐρωτηθεὶσ πῶσ ἂν τοῖσ φίλοισ προσφεροίμεθα, ἔφη, "ὡσ ἂν εὐξαίμεθα αὐτοὺσ ἡμῖν προσφέρεσθαι. " τὴν δικαιοσύνην ἔφη ἀρετὴν ψυχῆσ διανεμητικὴν τοῦ κατ’ ἀξίαν. κάλλιστον ἐφόδιον τῷ γήρᾳ τὴν παιδείαν ἔλεγε. φησὶ δὲ Φαβωρῖνοσ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων ὡσ ἑκάστοτε λέγοι, "ᾧ φίλοι, οὐδεὶσ φίλοσ"· ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῶν Ἠθικῶν ἐστι. καὶ ταῦτα μὲν εἰσ αὐτὸν ἀναφέρεται. Συνέγραψε δὲ πάμπλειστα βιβλία, ἅπερ ἀκόλουθον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὴν περὶ πάντασ λόγουσ τἀνδρὸσ ἀρετήν· Περὶ δικαιοσύνησ α’ β’ γ’ δ’.

Περὶ ποιητῶν α’ β’ γ’. Περὶ φιλοσοφίασ α’ β’ γ’. Περὶ πολιτικοῦ α’ β’. Περὶ ῥητορικῆσ ἢ Γρῦλοσ α’. Νήρινθοσ α’. Σοφιστὴσ α’. Μενέξενοσ α’. Ἐρωτικὸσ α’. Συμπόσιον α’. Περὶ πλούτου α’. Προτρεπτικὸσ α’. Περὶ ψυχῆσ α’. Περὶ εὐχῆσ α’. Περὶ εὐγενείασ α’. Περὶ ἡδονῆσ α’. Ἀλέξανδροσ ἢ ὑπὲρ ἀποίκων α’. Περὶ βασιλείασ α’. Περὶ παιδείασ α’. Περὶ τἀγαθοῦ α’ β’ γ’. Τὰ ἐκ τῶν νόμων Πλάτωνοσ α’ β’ γ’. Τὰ ἐκ τῆσ πολιτείασ α’ β’. Περὶ οἰκονομίασ α’. Περὶ φιλίασ α’. Περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθέναι α’. Περὶ ἐπιστημῶν α’. Περὶ ἐριστικῶν α’ β’. Λύσεισ ἐριστικαὶ δ’. Διαιρέσεισ σοφιστικαὶ δ’. Περὶ ἐναντίων α’. Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν α’. Περὶ ἰδίων α’. Ύπομνήματα ἐπιχειρηματικὰ γ’.

Προτάσεισ περὶ ἀρετῆσ α’ β’. Ἐνστάσεισ α’. Περὶ τῶν ποσαχῶσ λεγομένων ἢ κατὰ πρόσθεσιν α’. Περὶ παθῶν <ἢ περὶ> ὀργῆσ α’. Ἠθικῶν α’ β’ γ’ δ’ ε’. Περὶ στοιχείων α’ β’ γ’. Περὶ ἐπιστήμησ α’. Περὶ ἀρχῆσ α’. Διαιρέσεισ ιζ’. Διαιρετικὸν α’. <Περὶ> ἐρωτήσεωσ καὶ ἀποκρίσεωσ α’ β’. Περὶ κινήσεωσ α’. Προτάσεισ α’. Προτάσεισ ἐριστικαὶ α’. Συλλογισμοὶ α’. Προτέρων ἀναλυτικῶν α’ β’ γ’ δ’ ε’ σ’ ζ’ η’. Ἀναλυτικῶν ὑστέρων μεγάλων α’ β’ Περὶ προβλημάτων α’. Μεθοδικὰ α’ β’ γ’ δ’ ε’ σ’ ζ’ η’. Περὶ τοῦ βελτίονοσ α’. Περὶ τῆσ ἰδέασ α’. Ὅροι πρὸ τῶν τοπικῶν α’ β’ γ’ δ’ ε’ σ’ ζ’. Συλλογισμῶν α’ β’. Συλλογιστικὸν καὶ ὁρ́οι α’.

Περὶ τοῦ αἱρετοῦ καὶ τοῦ συμβεβηκότοσ α’. Τὰ πρὸ τῶν τόπων α’. Τοπικῶν πρὸσ τοὺσ ὁρ́ουσ α’ β’. Πάθη α’. Διαιρετικὸν α’. Μαθηματικὸν α’. Ὁρισμοὶ ιγ’. Ἐπιχειρημάτων α’ β’. Περὶ ἡδονῆσ α’. Προτάσεισ α’. Περὶ ἑκουσίου α’. Περὶ καλοῦ α’. Θέσεισ ἐπιχειρηματικαὶ κε’. Θέσεισ ἐρωτικαὶ δ’. Θέσεισ φιλικαὶ β’. Θέσεισ περὶ ψυχῆσ α’. Πολιτικὰ β’. Πολιτικῆσ ἀκροάσεωσ ὡσ ἡ Θεοφράστου α’ β’ γ’ δ’ ε’ σ’ ζ’ η’. Περὶ δικαίων α’ β’. Τεχνῶν συναγωγὴ α’ β’. Τέχνησ ῥητορικῆσ α’ β’. Τέχνη α’. Αλλησ τεχνῶν συναγωγῆσ α’ β’. Μεθοδικὸν α’. Τέχνησ τῆσ Θεοδέκτου συναγωγὴ α’. Πραγματεία τέχνησ ποιητικῆσ α’ β’. Ἐνθυμήματα ῥητορικὰ α’. Περὶ μεγέθουσ α’. Ἐνθυμημάτων διαιρέσεισ α’. Περὶ λέξεωσ α’ β’. Περὶ συμβουλίασ α’. Συναγωγῆσ α’ β’.

Περὶ φύσεωσ α’ β’ γ’. Φυσικὸν α’. Περὶ τῆσ Ἀρχυτείου φιλοσοφίασ α’ β’ γ’. Περὶ τῆσ Σπευσίππου καὶ Ξενοκράτουσ α’. Τὰ ἐκ τοῦ Τιμαίου καὶ τῶν Ἀρχυτείων α’. Πρὸσ τὰ Μελίσσου α’. Πρὸσ τὰ Ἀλκμαίωνοσ α’. Πρὸσ τοὺσ Πυθαγορείουσ α’. Πρὸσ τὰ Γοργίου α’. Πρὸσ τὰ Ξενοφάνουσ α’. Πρὸσ τὰ Ζήνωνοσ α’. Περὶ τῶν Πυθαγορείων α’. Περὶ ζῴων α’ β’ γ’ δ’ ε’ σ’ ζ’ η’ θ’. Ἀνατομῶν α’ β’ γ’ δ’ ε’ σ’ ζ’ η’. Ἐκλογὴ ἀνατομῶν α’. Ὑπὲρ τῶν συνθέτων ζῴων α’. Ὑπὲρ τῶν μυθολογουμένων ζῴων α’. Ὑπὲρ τοῦ μὴ γεννᾶν α’. Περὶ φυτῶν α’ β’. Φυσιογνωμονικὸν α’. Ιἀτρικὰ β’. Περὶ μονάδοσ α’. Σημεῖα χειμώνων α’.

Ἀστρονομικὸν α’. Ὀπτικὸν α’. Περὶ κινήσεωσ α’. Περὶ μουσικῆσ α’. Μνημονικὸν α’. Ἀπορημάτων Ὁμηρικῶν α’ β’ γ’ δ’ ε’ σ’. Ποιητικὰ α’. Φυσικῶν κατὰ στοιχεῖον λη’. Ἐπιτεθεαμένων προβλημάτων α’ β’. Ἐγκυκλίων α’ β’. Μηχανικὸν α’. Προβλήματα ἐκ τῶν Δημοκρίτου β’. Περὶ τῆσ λίθου α’. Παραβολαὶ α’. Ἄτακτα ιβ’. Ἐξηγημένα κατὰ γένοσ ιδ’. Δικαιώματα α’. Ὀλυμπιονῖκαι α’. Πυθιονῖκαι <α’. Περὶ> μουσικῆσ α’. Πυθικὸσ α’. Πυθιονικῶν ἔλεγχοσ α’. Νῖκαι Διονυσιακαὶ α’. Περὶ τραγῳδιῶν α’. Διδασκαλίαι α’. Παροιμίαι α’. Νόμοι συσσιτικοὶ α’. Νόμων α’ β’ γ’ δ’. Κατηγοριῶν α’. Περὶ ἑρμηνείασ α’. Πολιτεῖαι πόλεων δυοῖν δεούσαιν ρξ’ <κοιναὶ> καὶ ἴδιαι, δημοκρατικαί, ὀλιγαρχικαί, ἀριστοκρατικαὶ καὶ τυραννικαί.

Ἐπιστολαὶ πρὸσ Φίλιππον. Σηλυμβρίων ἐπιστολαί. Πρὸσ Ἀλέξανδρον ἐπιστολαὶ δ’. Πρὸσ Ἀντίπατρον θ’. Πρὸσ Μέντορα α’. Πρὸσ Ἀρίστωνα α’. Πρὸσ Ὀλυμπιάδα α’. Πρὸσ Ἡφαιστίωνα α’. Πρὸσ Θεμισταγόραν α’. Πρὸσ Φιλόξενον α’. Πρὸσ Δημόκριτον α’. Ἔπη ὧν ἀρχή, Ἁγνὲ θεῶν πρέσβισθ’ ἑκατηβόλε. Ἐλεγεῖα ὧν ἀρχή, Καλλιτέκνου μητρὸσ θύγατερ. Γίνονται αἱ πᾶσαι μυριάδεσ στίχων τέτταρεσ καὶ τετταράκοντα πρὸσ τοῖσ πεντακισχιλίοισ καὶ διακοσίοισ ἑβδομήκοντα. Καὶ τοσαῦτα μὲν αὐτῷ πεπραγμάτευται βιβλία.

βούλεται δὲ ἐν αὐτοῖσ τάδε· διττὸν εἶναι τὸν κατὰ φιλοσοφίαν λόγον, τὸν μὲν πρακτικόν, τὸν δὲ θεωρητικόν· καὶ τοῦ πρακτικοῦ τόν τε ἠθικὸν καὶ πολιτικόν, οὗ τά τε περὶ πόλιν καὶ τὰ περὶ οἶκον ὑπογεγράφθαι· τοῦ δὲ θεωρητικοῦ τόν τε φυσικὸν καὶ λογικόν, οὗ τὸ λογικὸν οὐχ ὁλομερῶσ, ἀλλ’ ὡσ ὄργανον προσηκριβωμένον. καὶ τούτου διττοὺσ ὑποθέμενοσ σκοποὺσ τό τε πιθανὸν καὶ τὸ ἀληθὲσ διεσάφησε. δύο δὲ πρὸσ ἑκάτερον δυνάμεσιν ἐχρήσατο, διαλεκτικῇ μὲν καὶ ῥητορικῇ πρὸσ τὸ πιθα‐ νόν, ἀναλυτικῇ δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ πρὸσ τὸ ἀληθέσ· οὐδὲν ὑπολειπόμενοσ οὔτε τῶν πρὸσ εὑρ́εσιν, οὔτε τῶν πρὸσ κρίσιν, οὔτε μὴν τῶν πρὸσ χρῆσιν. πρὸσ μὲν οὖν τὴν εὑρ́εσιν τά τε Τοπικὰ καὶ Μεθοδικὰ παρέδωκε προτάσεων πλῆθοσ, ἐξ ὧν πρὸσ τὰ προβλήματα πιθανῶν ἐπιχειρημάτων οἱο͂́ν τε εὐπορεῖν·

πρὸσ δὲ τὴν κρίσιν τὰ Ἀναλυτικὰ πρότερα καὶ ὕστερα. διὰ μὲν οὖν τῶν προτέρων τὰ λήμματα κρίνεται, διὰ δὲ τῶν ὑστέρων ἡ συναγωγὴ ἐξετάζεται. πρὸσ δὲ τὴν χρῆσιν τά τε ἀγωνιστικὰ καὶ τὰ περὶ ἐρωτήσεωσ [ἐριστικά τε] καὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων τε καὶ συλλογισμῶν καὶ τῶν ὁμοίων τούτοισ. κριτήριον δὲ τῆσ ἀληθείασ τῶν μὲν κατὰ φαντασίαν ἐνεργημάτων τὴν αἴσθησιν ἀπεφήνατο· τῶν δὲ ἠθικῶν, τῶν περὶ πόλιν καὶ περὶ οἶκον καὶ περὶ νόμουσ τὸν νοῦν. Τέλοσ δὲ ἓν ἐξέθετο χρῆσιν ἀρετῆσ ἐν βίῳ τελείῳ.

ἔφη δὲ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν συμπλήρωμα ἐκ τριῶν ἀγαθῶν εἶναι· τῶν περὶ ψυχήν, ἃ δὴ καὶ πρῶτα τῇ δυνάμει καλεῖ· ἐκ δευτέρων δὲ τῶν περὶ σῶμα, ὑγιείασ καὶ ἰσχύοσ καὶ κάλλουσ καὶ τῶν παραπλησίων· ἐκ τρίτων δὲ τῶν ἐκτόσ, πλούτου καὶ εὐγενείασ καὶ δόξησ καὶ τῶν ὁμοίων. τήν τε ἀρετὴν μὴ εἶναι αὐτάρκη πρὸσ εὐδαιμονίαν· προσδεῖσθαι γὰρ τῶν τε περὶ σῶμα καὶ τῶν ἐκτὸσ ἀγαθῶν, ὡσ κακοδαιμονήσοντοσ τοῦ σοφοῦ, κἂν ἐν πόνοισ ᾖ κἂν ἐν πενίᾳ καὶ τοῖσ ὁμοίοισ. τὴν μέντοι κακίαν αὐτάρκη πρὸσ κακοδαιμονίαν, κἂν ὅτι μάλιστα παρῇ αὐτῇ τὰ ἐκτὸσ ἀγαθὰ καὶ τὰ περὶ σῶμα. τάσ τ’ ἀρετὰσ ἔφη μὴ ἀντακολουθεῖν·

ἐνδέχεσθαι γὰρ φρόνιμόν τινα καὶ ὁμοίωσ δίκαιον ὄντα ἀκόλαστον καὶ ἀκρατῆ εἶναι. ἔφη δὲ τὸν σοφὸν ἀπαθῆ μὲν μὴ εἶναι, μετριοπαθῆ δέ. Τήν τε φιλίαν ὡρίζετο ἰσότητα εὐνοίασ ἀντιστρόφου· ταύτησ δὲ τὴν μὲν εἶναι συγγενικήν, τὴν δὲ ἐρωτικήν, τὴν δὲ ξενικήν. εἶναι δὲ καὶ τὸν ἔρωτα μὴ μόνον συνουσίασ, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφίασ. καὶ ἐρασθήσεσθαι δὲ τὸν σοφὸν καὶ πολιτεύσεσθαι, γαμήσειν τε μὴν καὶ βασιλεῖ συμβιώσεσθαι. βίων τε τριῶν ὄντων, θεωρητικοῦ, πρακτικοῦ, ἡδονικοῦ, τὸν θεωρητικὸν προέκρινεν. εὔχρηστα δὲ καὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα πρὸσ ἀρετῆσ ἀνάληψιν. Ἔν τε τοῖσ φυσικοῖσ αἰτιολογικώτατοσ πάντων ἐγένετο μάλιστα, ὥστε καὶ περὶ τῶν ἐλαχίστων τὰσ αἰτίασ ἀποδιδόναι·

διόπερ καὶ οὐκ ὀλίγα βιβλία συνέγραψε φυσικῶν ὑπομνημάτων. τὸν δὲ θεὸν ἀσώματον ἀπέφαινε, καθὰ καὶ ὁ Πλάτων. διατείνειν δὲ αὐτοῦ τὴν πρόνοιαν μέχρι τῶν οὐρανίων καὶ εἶναι ἀκίνητον αὐτόν· τὰ δ’ ἐπίγεια κατὰ τὴν πρὸσ ταῦτα συμπάθειαν οἰκονομεῖσθαι. εἶναι δὲ παρὰ τὰ τέτταρα στοιχεῖα καὶ ἄλλο πέμπτον, ἐξ οὗ τὰ αἰθέρια συνεστάναι. ἀλλοίαν δ’ αὐτοῦ τὴν κίνησιν εἶναι· κυκλοφορητικὴν γάρ. καὶ τὴν ψυχὴν δὲ ἀσώματον, ἐντελέχειαν οὖσαν τὴν πρώτην σώματοσ [γὰρ] φυσικοῦ καὶ ὀργανικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντοσ. λέγει δ’ ἐντελέχειαν, ἧσ ἐστιν εἶδόσ τι ἀσώματον·

διττὴ δ’ ἐστὶν αὕτη κατ’ αὐτόν. ἡ μὲν κατὰ δύναμιν, ὡσ ἐν τῷ κηρῷ ὁ Ἑρμῆσ ἐπιτηδειότητα ἔχοντι ἐπιδέξασθαι τοὺσ χαρακτῆρασ, καὶ ὁ ἐν τῷ χαλκῷ ἀνδριάσ· καθ’ ἕξιν δὲ λέγεται ἐντελέχεια ἡ τοῦ συντετελεσμένου Ἑρμοῦ ἢ ἀνδριάντοσ. σώματοσ δὲ φυσικοῦ, ἐπεὶ τῶν σωμάτων τὰ μέν ἐστι χειρόκμητα, ὡσ τὰ ὑπὸ τεχνιτῶν γινόμενα, οἱο͂ν πύργοσ, πλοῖον· τὰ δὲ ὑπὸ φύσεωσ, ὡσ φυτὰ καὶ τὰ τῶν ζῴων. ὀργανικοῦ δὲ εἶπε, τουτέστι πρόσ τι κατεσκευασμένου, ὡσ ἡ ὁρ́ασισ πρὸσ τὸ ὁρᾶν καὶ ἡ ἀκοὴ πρὸσ τὸ ἀκούειν· δυνάμει δὲ ζωὴν ἔχοντοσ, οἱο͂ν ἐν ἑαυτῷ. Τὸ δυνάμει δὲ διττόν, ἢ καθ’ ἕξιν ἢ κατ’ ἐνέργειαν·

κατ’ ἐνέργειαν μέν, ὡσ ὁ ἐγρηγορὼσ λέγεται ψυχὴν ἔχειν· καθ’ ἕξιν δ’, ὡσ ὁ καθεύδων. ἵν’ οὖν καὶ οὗτοσ ὑποπίπτῃ, τὸ δυνάμει προσέθηκε. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα περὶ πολλῶν ἀπεφήνατο, ἅπερ μακρὸν ἂν εἰή καταριθμεῖσθαι. τοῖσ γὰρ ὅλοισ φιλοπονώτατοσ ἐγένετο καὶ εὑρετικώτατοσ, ὡσ δῆλον ἐκ τῶν προγεγραμμένων συγγραμμάτων, ἃ τὸν ἀριθμὸν ἐγγὺσ ἥκει τῶν τετρακοσίων, τὰ ὅσα γε ἀναμφίλεκτα· πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα εἰσ αὐτὸν ἀναφέρεται συγγράμματ’ αὐτοῦ καὶ ἀποφθέγματα, ἀγράφου φωνῆσ εὐστοχήματα. Γεγόνασι δὲ Ἀριστοτέλεισ ὀκτώ·

πρώτοσ αὐτὸσ οὗτοσ· δεύτεροσ ὁ πολιτευσάμενοσ Ἀθήνησιν· οὗ καὶ δικανικοὶ φέρονται λόγοι χαρίεντεσ· τρίτοσ περὶ Ἰλιάδοσ πεπραγματευμένοσ· τέταρτοσ Σικελιώτησ ῥήτωρ, πρὸσ τὸν Ἰσοκράτουσ Πανηγυρικὸν ἀντιγεγραφώσ· πέμπτοσ ὁ ἐπικληθεὶσ Μῦθοσ, Αἰσχίνου τοῦ Σωκρατικοῦ γνώριμοσ· ἕκτοσ Κυρηναῖοσ, γεγραφὼσ περὶ ποιητικῆσ· ἕβδομοσ παιδοτρίβησ, οὖ μέμνηται Ἀριστόξενοσ ἐν τῷ Πλάτωνοσ βίῳ· ὄγδοοσ, γραμματικὸσ ἄσημοσ, οὗ φέρεται τέχνη περὶ πλεονασμοῦ. Τοῦ δὴ Σταγειρίτου γεγόνασι μὲν πολλοὶ γνώριμοι, διαφέρων δὲ μάλιστα Θεόφραστοσ, περὶ οὗ λεκτέον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION