Demosthenes, Speeches 11-20, Πρὸσ τὴν Ἐπιστολὴν τὴν Φιλίππου

(데모스테네스, Speeches 11-20, Πρὸσ τὴν Ἐπιστολὴν τὴν Φιλίππου)

ὅτι μέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, Φίλιπποσ οὐκ ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην πρὸσ ὑμᾶσ, ἀλλ’ ἀνεβάλετο τὸν πόλεμον, πᾶσιν ὑμῖν φανερὸν γέγονεν· ἐπειδὴ γὰρ Φαρσαλίοισ Ἅλον παρέδωκε καὶ τὰ περὶ Φωκέασ διῳκήσατο καὶ τὴν Θρᾴκην κατεστρέψατο πᾶσαν, αἰτίασ οὐκ οὔσασ πλασάμενοσ καὶ προφάσεισ ἀδίκουσ ἐξευρὼν τῷ μὲν ἔργῳ πάλαι πολεμεῖ πρὸσ τὴν πόλιν, τῷ δὲ λόγῳ νῦν ὁμολογεῖ διὰ τῆσ ἐπιστολῆσ ἧσ ἔπεμψεν· ὅτι δὲ χρὴ μήτ’ ὀρρωδεῖν ὑμᾶσ τὴν ἐκείνου δύναμιν μήτ’ ἀγεννῶσ ἀντιταχθῆναι πρὸσ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ σώμασι καὶ χρήμασι καὶ ναυσὶ καὶ πᾶσιν ὡσ ἁπλῶσ εἰπεῖν ἀφειδῶσ ὁρμῆσαι πρὸσ τὸν πόλεμον, ἐγὼ πειράσομαι διδάσκειν.

πρῶτον μὲν γὰρ εἰκόσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοὺσ θεοὺσ μεγίστουσ ὑμῖν ὑπάρχειν συμμάχουσ καὶ βοηθούσ, ὧν ἐκεῖνοσ τὰσ πίστεισ ὑπεριδὼν καὶ τοὺσ ὁρ́κουσ ὑπερβὰσ λέλυκεν ἀδίκωσ τὴν εἰρήνην· ἔπειθ’ οἷσ πρότερον ηὐξήθη, φενακίζων ἀεί τινασ καὶ μεγάλ’ ἐπαγγελλόμενοσ εὐεργετήσειν, ταῦτα πάντα διεξελήλυθεν ἤδη, καὶ γιγνώσκεται μὲν ὑπὸ τῶν Περινθίων καὶ Βυζαντίων καὶ τῶν ἐκείνοισ συμμαχούντων ὡσ ἐπιθυμεῖ προσενεχθῆναι τούτοισ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ Ὀλυνθίοισ πρότερον, οὐκ ἀγνοεῖται δ’ ὑπὸ Θετταλῶν δεσπόζειν, ἀλλ’ οὐχ ἡγεῖσθαι τῶν συμμάχων προαιρούμενοσ, ὑποπτεύεται δ’ ὑπὸ Θηβαίων Νίκαιαν μὲν φρουρᾷ κατέχων, εἰσ δὲ τὴν ἀμφικτυονίαν εἰσδεδυκώσ, τὰσ δὲ πρεσβείασ τὰσ ἐκ Πελοποννήσου πρὸσ αὑτὸν ἄγων καὶ τὴν ἐκείνων συμμαχίαν παραιρούμενοσ·

ὥστε τῶν αὐτῷ πρὸ τοῦ φίλων ὄντων τοὺσ μὲν νῦν πολεμεῖν ἀκαταλλάκτωσ, τοὺσ δὲ μηκέτι προθύμουσ εἶναι συναγωνιστάσ, ἅπαντασ δ’ ὑφορᾶσθαι καὶ διαβεβλῆσθαι πρὸσ αὐτόν.

οὐ μόνον αὐτοὶ προθύμωσ συμπολεμήσουσιν, ἀλλὰ καὶ βασιλέα Περσῶν χρήματα χορηγεῖν ἡμῖν προτρέψονται, ὃσ τοσοῦτον μὲν κέκτηται πλοῦτον ὅσον οὐδ’ οἱ λοιποὶ πάντεσ, τηλικαύτην δ’ ἔχει ῥώμην πρὸσ τὰσ ἐνθάδε πράξεισ ὥστε καὶ πρότερον, ἡνίκα Λακεδαιμονίοισ ἐπολεμοῦμεν, ὁποτέροισ πρόσθοιτο, τούτουσ ἐποίει κρατεῖν τῶν ἑτέρων, καὶ νῦν μεθ’ ἡμῶν γενόμενοσ ῥᾳδίωσ καταπολεμήσει τὴν Φιλίππου δύναμιν.

πρὸσ τοίνυν τούτοισ τηλικούτοισ οὖσιν, οὐκ ἐρῶ μὲν ὡσ οὐ διὰ τὴν εἰρήνην πολλὰ προείληφεν ἡμῶν χωρία καὶ λιμένασ καὶ τοιαῦθ’ ἕτερα χρήσιμα πρὸσ πόλεμον, ὁρῶ δ’ ὡσ ὅταν μὲν ὑπ’ εὐνοίασ τὰ πράγματα συνέχηται καὶ πᾶσι ταὐτὰ συμφέρῃ τοῖσ μετέχουσι τῶν πολέμων, μένει τὰ συσταθέντα βεβαίωσ·

ὅταν δ’ ἐξ ἐπιβουλῆσ καὶ πλεονεξίασ ἀπάτῃ καὶ βίᾳ κατέχηται, καθάπερ ὑπὸ τούτου νῦν, μικρὰ πρόφασισ καὶ τὸ τυχὸν πταῖσμα ταχέωσ αὐτὰ διέσεισε καὶ κατέλυσεν. καὶ πολλάκισ εὑρίσκω λογιζόμενοσ οὐ μόνον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὰ συμμαχικὰ τῷ Φιλίππῳ πρὸσ ὑποψίαν ἥκοντα καὶ δυσμένειαν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆσ ἰδίασ ἀρχῆσ οὐ συνηρμοσμένα καλῶσ οὐδ’ οἰκείωσ οὐδ’ ὡσ οἰέταί τισ.

ὅλωσ μὲν γὰρ ἡ Μακεδονικὴ δύναμισ ἐν μὲν προσθήκησ μέρει ῥοπὴν ἔχει τινὰ καὶ χρῆσιν, αὐτὴ δὲ καθ’ αὑτὴν ἀσθενήσ ἐστι καὶ πρὸσ τηλικοῦτον ὄγκον πραγμάτων εὐκαταφρόνητοσ. ἔτι δ’ αὐτὴν οὗτοσ τοῖσ πολέμοισ καὶ ταῖσ στρατείαισ καὶ πᾶσιν οἷσ ἄν τισ αὐτὸν μέγαν εἶναι νομίσειε, σφαλερωτέραν αὑτῷ πεποίηκεν.

μὴ γὰρ οἰέσθ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῖσ αὐτοῖσ χαίρειν Φίλιππόν τε καὶ τοὺσ ἀρχομένουσ, ἀλλ’ ἐννοεῖσθ’ ὡσ ὁ μὲν ἐπιθυμεῖ δόξησ, οἱ δ’ ἀσφαλείασ, καὶ αὐτῷ μὲν οὐκ ἔστι τυχεῖν ταύτησ ἀκινδύνωσ, οἱ δ’ οὐδὲν δέονται, καταλείποντεσ οἴκοι τέκνα, γονεῖσ, γυναῖκασ, φθείρεσθαι καὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν κινδυνεύειν ὑπὲρ αὐτοῦ. ὥστε τοὺσ μὲν πολλοὺσ τῶν Μακεδόνων ἐκ τούτων ἄν τισ ἴδοι πῶσ διάκεινται πρὸσ τὸν Φίλιππον·

τοὺσ δὲ περὶ αὐτὸν ὄντασ ἑταίρουσ καὶ τοὺσ τῶν ξένων ἡγεμόνασ εὑρήσετε δόξαν μὲν ἔχοντασ ἐπ’ ἀνδρείᾳ, περιδεῶσ δὲ μᾶλλον τῶν ἀδόξων ζῶντασ. τοῖσ μὲν γὰρ ὁ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ μόνον ὑπάρχει κίνδυνοσ, οἱ δὲ τοὺσ κόλακασ καὶ τοὺσ διαβάλλοντασ αὐτοὺσ μᾶλλον ἢ τὰσ μάχασ δεδίασι· κἀκεῖνοι μὲν μετὰ πάντων ἀγωνίζονται πρὸσ τοὺσ ἀντιταχθέντασ, τοῖσ δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖσ πολέμοισ κακῶν οὐκ ἐλάχιστον μέροσ μέτεστιν, καὶ χωρὶσ ἰδίᾳ τὸν τρόπον τὸν τοῦ βασιλέωσ φοβεῖσθαι συμβέβηκεν.

ἔτι δὲ τῶν μὲν πολλῶν ἐὰν ἁμάρτῃ τισ, ζημίασ κατὰ τὴν ἀξίαν εἴληφεν· οἱ δ’ ὅταν μάλιστα κατορθώσωσι, τότε μάλιστα σκορακίζονται καὶ προπηλακίζονται παρὰ τὸ προσῆκον. καὶ τούτοισ οὐδ’ ἂν εἷσ εὖ φρονῶν ἀπιστήσειεν·

οὕτω γὰρ φιλότιμον αὐτὸν εἶναί φασιν οἱ συνδιατρίψαντεσ ὥστε βουλόμενον τὰ κάλλιστα τῶν ἔργων πάνθ’ αὑτοῦ δοκεῖν εἶναι μᾶλλον ἄχθεσθαι τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων τοῖσ ἄξιον ἐπαίνου τι πράξασιν ἢ τοῖσ ὅλωσ ἀποτυχοῦσι. πῶσ οὖν, εἴπερ ἐστὶ ταῦτα τοιαῦτα, πιστῶσ ἤδη πολὺν χρόνον αὐτῷ παραμένουσιν;

ὅτι νῦν μέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὸ κατορθοῦν αὐτὸν ἐπισκοτεῖ πᾶσι τοῖσ τοιούτοισ· αἱ γὰρ εὐπραξίαι δειναὶ συγκρύψαι καὶ συσκιάσαι τὰσ ἁμαρτίασ τῶν ἀνθρώπων εἰσίν· εἰ δέ τι πταίσει, τότ’ ἀκριβῶσ διακαλυφθήσεται ταῦτα πάντα. συμβαίνει γάρ, ὥσπερ ἐν τοῖσ σώμασιν ἡμῶν· ὅταν μὲν ἐρρωμένοσ ᾖ τισ, οὐδὲν ἐπαισθάνεται τῶν καθ’ ἕκαστα σαθρῶν, ἐπὰν δ’ ἀρρωστήσῃ, πάντα κινεῖται, κἂν ῥῆγμα κἂν στρέμμα κἂν ἄλλο τι τῶν ὑπαρχόντων ᾖ μὴ τελέωσ ὑγιεινόν·

οὕτω καὶ τῶν βασιλειῶν καὶ ἁπασῶν τῶν δυναστειῶν, ἑώσ μὲν ἂν ἐν τοῖσ πολέμοισ κατορθῶσιν, ἀφανῆ τὰ κακά ἐστι τοῖσ πολλοῖσ, ἐπὰν δέ τι πταίσωσιν, ὃ νῦν παθεῖν εἰκὸσ ἐκεῖνον μεῖζον φορτίον ἢ καθ’ αὑτὸν αἰρόμενον, γίγνεται φανερὰ τὰ δυσχερῆ πάντα τοῖσ ἅπασιν. εἰ δέ τισ ὑμῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὸν Φίλιππον ὁρῶν εὐτυχοῦντα φοβερὸν εἶναι νομίζει καὶ δυσπολέμητον, σώφρονοσ μὲν ἀνδρὸσ χρῆται προνοίᾳ·

μεγάλη γὰρ ῥοπή, μᾶλλον δὲ τὸ ὅλον ἡ τύχη ἐστὶ πρὸσ ἅπαντα τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα· κατὰ πολλοὺσ μέντοι τρόπουσ ἕλοιτ’ ἄν τισ οὐχ ἧττον τὴν ἡμετέραν εὐτυχίαν ἢ τὴν ἐκείνου. παρά τε γὰρ τῶν προγόνων ἐκ πλείονοσ χρόνου παρειλήφαμεν τὴν εὐδαιμονίαν οὐ τούτου μόνον, ἀλλὰ συνελόντι φράσαι πάντων τῶν ἐν Μακεδονίᾳ βασιλευσάντων·

κἀκεῖνοι μὲν Ἀθηναίοισ φόρουσ ἤνεγκαν, ἡ δ’ ἡμετέρα πόλισ οὐδενί πω τῶν ἁπάντων. ἔτι δὲ τοσούτῳ πλείουσ ἀφορμὰσ αὐτοῦ πρὸσ τὴν τῶν θεῶν εὔνοιαν ἔχομεν, ὅσῳ διατελοῦμεν εὐσεβέστερα καὶ δικαιότερα πράττοντεσ. τί ποτ’ οὖν ἐκεῖνοσ ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ πλείω κατώρθωσεν ἡμῶν;

ὅτι, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, παρρησιάσομαι γὰρ πρὸσ ὑμᾶσ ὁ μὲν αὐτὸσ στρατεύεται καὶ ταλαιπωρεῖ καὶ τοῖσ κινδύνοισ πάρεστιν, οὔτε καιρὸν παριεὶσ οὔθ’ ὡρ́αν ἔτουσ παραλείπων οὐδεμίαν, ἡμεῖσ δὲ εἰρήσεται γὰρ τἀληθῆ οὐδὲν ποιοῦντεσ ἐνθάδε καθήμεθα, μέλλοντεσ ἀεὶ καὶ ψηφιζόμενοι καὶ πυνθανόμενοι κατὰ τὴν ἀγορὰν εἴ τι λέγεται νεώτερον. καίτοι τί γένοιτ’ ἂν νεώτερον ἢ Μακεδὼν ἀνὴρ καταφρονῶν Ἀθηναίων καὶ τολμῶν ἐπιστολὰσ πέμπειν τοιαύτασ οἱάσ ἠκούσατε μικρῷ πρότερον; καὶ τῷ μὲν ὑπάρχουσι μισθοφόροι στρατιῶται, καὶ νὴ Δία πρὸσ τούτοισ τῶν παρ’ ἡμῖν ῥητόρων τινέσ, οἳ τὰσ παρ’ ἐκείνου δωρεὰσ οἴκαδε λαμβάνειν νομίζοντεσ οὐκ αἰσχύνονται Φιλίππῳ ζῶντεσ, οὐδ’ αἰσθάνονται πάντα καὶ τὰ τῆσ πόλεωσ καὶ τὰ σφῶν αὐτῶν μικροῦ λήμματοσ πωλοῦντεσ.

ἡμεῖσ δ’ οὔτε τῶν ἐκείνου πραγμάτων οὐδὲν στασιάζειν παρασκευάζομεν, οὔτε ξενοτροφεῖν ἐθέλομεν, οὔτε στρατεύεσθαι τολμῶμεν. οὔκουν ἐστὶν οὐδὲν δεινόν, εἴ τι πεπλεονέκτηκεν ἡμῶν κατὰ τὸν πρότερον πόλεμον, ἀλλὰ μᾶλλον εἰ μηδὲν ποιοῦντεσ ἡμεῖσ ὧν προσήκει τοὺσ πολεμοῦντασ, νομίζομεν κρατήσειν τοῦ πάντα πράττοντοσ·

ἃ δεῖ τοὺσ πλεονεκτήσειν μέλλοντασ. ὧν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, χρὴ λαβόντασ ἔννοιαν, καὶ λογισαμένουσ ὡσ οὐδ’ ἐφ’ ἡμῖν ἐστι τὸ φάσκειν ἄγειν εἰρήνην ἤδη γὰρ ἐκεῖνοσ καὶ προηγόρευκε τὸν πόλεμον καὶ τοῖσ ἔργοισ ἐξενήνοχε μηδενὸσ μὲν φείδεσθαι μήτε τῶν δημοσίων μήτε τῶν ἰδίων, στρατεύεσθαι δέ, ἄν που καιρὸσ ᾖ, προθύμωσ ἅπαντασ, χρῆσθαι δὲ στρατηγοῖσ ἀμείνοσιν ἢ πρότερον.

μὴ γὰρ ὑπολάβῃ τισ ὑμῶν, δι’ ὧν ἐγένετο τὰ πράγματα χείρω τὰ τῆσ πόλεωσ, διὰ τούτων αὐτὰ πάλιν ἀναλήψεσθαι καὶ γενήσεσθαι βελτίω·

μηδὲ νομίσητε ῥᾳθυμούντων ὑμῶν, ὥσπερ πρότερον, ἑτέρουσ ὑπὲρ τῶν ὑμετέρων ἀγωνιεῖσθαι προθύμωσ· ὑμᾶσ δὲ μηδ’ ὑπὲρ ὧν ἐκεῖνοι δικαίωσ κτησάμενοι παρέδοσαν ὑμῖν ἐθέλειν ἐρρωμένωσ ἀμύνεσθαι, ἀλλὰ τὸν μὲν ἐκ Μακεδονίασ ὁρμώμενον οὕτωσ εἶναι φιλοκίνδυνον ὥσθ’ ὑπὲρ τοῦ μείζω ποιῆσαι τὴν ἀρχὴν κατατετρῶσθαι πᾶν τὸ σῶμα τοῖσ πολεμίοισ μαχόμενον, Ἀθηναίουσ δέ, οἷσ πάτριόν ἐστι μηδενὸσ ἀκούειν, ἁπάντων δὲ κρατεῖν ἐν τοῖσ πολέμοισ, τούτουσ διὰ ῥᾳθυμίαν ἢ μαλακίαν ἐγκαταλείπειν τά τε τῶν προγόνων ἔργα καὶ τὰ συμφέροντα τῆσ πατρίδοσ.

ἵνα δὲ μὴ μακρολογῶ, φημὶ χρῆναι παρεσκευάσθαι μὲν πρὸσ τὸν πόλεμον, παρακαλεῖν δὲ τοὺσ Ἕλληνασ, μὴ λόγοισ, ἀλλὰ τοῖσ ἔργοισ πρὸσ τὴν παρ’ ἡμῶν συμμαχίαν·

ὡσ ἅπασ μέν ἐστι λόγοσ μάταιοσ πράξεων ἄμοιροσ γενόμενοσ, τοσούτῳ δὲ μάλισθ’ ὁ παρὰ τῆσ ἡμετέρασ πόλεωσ, ὅσῳ δοκοῦμεν αὐτῷ προχειρότατα χρῆσθαι τῶν ἄλλων Ἑλλήνων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION