Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 12

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 12)

Τοῦ δ’ ἐπιόντοσ ἔτουσ Σύλλασ, καίπερ ῶν δικτάτωρ, ἐσ ὑπόκρισιν ὅμωσ καὶ σχῆμα δημοκρατικῆσ ἀρχῆσ ὑπέστη καὶ ὕπατοσ αὖθισ γενέσθαι σὺν Μετέλλῳ τῷ Εὐσεβεῖ. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἴσωσ ἔτι νῦν οἱ Ῥωμαίων βασιλέεσ, ὑπάτουσ ἀποφαίνοντεσ τῇ πατρίδι, ἔστιν ὅτε καὶ ἑαυτοὺσ ἀποδεικνύουσιν, ἐν καλῷ τιθέμενοι μετὰ τῆσ μεγίστησ ἀρχῆσ καὶ ὑπατεῦσαι. Τῷ δ’ ἑξῆσ ἔτει ὁ μὲν δῆμοσ καὶ τότε τὸν Σύλλαν θεραπεύων ᾑρεῖτο ὑπατεύειν, ὁ δὲ οὐκ ἀνασχόμενοσ ὑπάτουσ μὲν αὐτοῖσ ἀπέφηνε Σερουίλιον Ἰσαυρικὸν καὶ Κλαύδιον Ποῦλχρον, αὐτὸσ δὲ τὴν μεγάλην ἀρχὴν οὐδενὸσ ἐνοχλοῦντοσ ἑκὼν ἀπέθετο. καί μοι θαῦμα μὲν καὶ τόδε αὐτοῦ καταφαίνεται τοσήνδε ἀρχὴν πρῶτον ἀνδρῶν καὶ μόνον ἐσ τότε Σύλλαν οὐδενὸσ ἐπείγοντοσ ἀποθέσθαι, οὐ παισίν, ὡσ Πτολεμαῖοσ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Ἀριοβαρζάνησ ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ Σέλευκοσ ἐν Συρίᾳ, ἀλλ’ αὐτοῖσ τοῖσ τυραννουμένοισ· ἄλογον δ’ ἤδη καὶ τὸ βιασάμενον ἐσ τὴν ἀρχὴν ῥιψοκινδύνωσ, ἐπείτε ἐγκρατὴσ ἐγένετο, ἑκόντα ἀποθέσθαι καὶ παράδοξον, οἱο͂ν οὔπω τι ἕτερον, τὸ μὴ δεῖσαι νεότητοσ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πλέον μυριάδων δέκα ἀνῃρημένησ καὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτὸν ἀνελόντα βουλευτὰσ μὲν ἐνενήκοντα, ὑπάτουσ δ’ ἐσ πεντεκαίδεκα, ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων ἱππέων δισχιλίουσ καὶ ἑξακοσίουσ σὺν τοῖσ ἐξεληλαμένοισ· ὧν τῆσ τε περιουσίασ δεδημευμένησ καὶ πολλῶν ἀτάφων ἐκριφέντων, οὔτε τοὺσ οἴκοι ὁ Σύλλασ οὔτε τοὺσ φεύγοντασ καταπλαγεὶσ οὐδὲ τὰσ πόλεισ, ὧν ἀκροπόλεισ τε καὶ τείχη καὶ γῆν καὶ χρήματα καὶ ἀτελείασ ἀφῄρητο, ἑαυτὸν ἀπέφηνεν ἰδιώτην. Τοσοῦτον ἦν ἐν τῷδε τῷ ἀνδρὶ τόλμησ καὶ τύχησ·

ὅν γέ φασιν ἐπειπεῖν ἐν ἀγορᾷ, τὴν ἀρχὴν ἀποτιθέμενον, ὅτι καὶ λόγον, εἴ τισ αἰτοίη, τῶν γεγονότων ὑφέξει, καὶ τὰσ ῥάβδουσ καθελόντα καὶ τοὺσ πελέκεασ τὴν φρουρὰν ἀπὸ τοῦ σώματοσ ἀπώσασθαι καὶ μόνον μετὰ τῶν φίλων ἐσ πολὺ ἐν μέσῳ βαδίσαι θεωμένου τοῦ πλήθουσ καὶ καταπεπληγότοσ αὐτὸν καὶ τότε. ἀναχωροῦντα δ’ ἐπὶ τὴν οἰκίαν μόλισ ποτὲ μειράκιον ἐπεμέμφετο καὶ οὐδενὸσ αὐτὸ ἀπερύκοντοσ ἐθάρρησε καὶ λοιδορούμενον αὐτῷ μέχρι τῆσ οἰκίασ ἐλθεῖν. ὁ δὲ κατὰ τῶν μεγίστων ἀνδρῶν τε καὶ πόλεων ἄκροσ ὀργὴν γενόμενοσ εὐσταθῶσ τὸ μειράκιον ἤνεγκε καὶ τοσοῦτον ἐσιὼν ἐσ τὴν οἰκίαν, εἴτε ἀπὸ ξυνέσεωσ εἴτε καὶ τύχῃ καταμαντευόμενοσ τῶν ἐσομένων, ἀπεκρίνατο, ὅτι κωλύσει τὸ μειράκιον τόδε ἕτερον ἄνδρα ἀρχὴν τοιάνδε ἔχοντα ἀποθέσθαι. Καὶ Ῥωμαίοισ μὲν οὕτω γενέσθαι συνηνέχθη μετ’ ὀλίγον, Γαϊού Καίσαροσ τὴν ἀρχὴν οὐκέτι μεθέντοσ· ὁ δὲ Σύλλασ μοι δοκεῖ, ἐσ πάντα σφοδρὸσ ὁμοῦ καὶ δυνατὸσ γενόμενοσ, ἐπιθυμῆσαι τύραννοσ ἐξ ἰδιώτου γενέσθαι καὶ ἰδιώτησ ἐκ τυράννου καὶ μετὰ τοῦτ’ ἐπ’ ἐρημίασ ἀγροίκου διαγενέσθαι. διῆλθε γὰρ ἐσ χωρία ἴδια ἐσ Κύμην τῆσ Ἰταλίασ καὶ ἐνταῦθα ἐπ’ ἐρημίασ θαλάσσῃ τε καὶ κυνηγεσίοισ ἐχρῆτο, οὐ φυλασσόμενοσ ἄρα τὸν κατὰ ἄστυ ἰδιώτην βίον οὐδ’ ἀσθενὴσ ὢν αὖθισ ἐσ ὅ τι ὁρμήσειεν· ᾧ δυνατὴ μὲν ἔτι ἡ ἡλικία καὶ τὸ σῶμα εὔρωστον, ἀμφὶ δὲ τὴν Ἰταλίαν δυώδεκα μυριάδεσ ἀνδρῶν ἦσαν ἔναγχοσ ὑπεστρατευμένων καὶ δωρεὰσ μεγάλασ καὶ γῆν πολλὴν παρ’ αὐτοῦ λαβόντων, ἕτοιμοι δ’ οἱ κατὰ τὸ ἄστυ μύριοι Κορνήλιοι καὶ ὁ ἄλλοσ αὐτοῦ στασιώτησ λεώσ, εὔνουσ αὐτῷ καὶ φοβερὸσ ὢν ἔτι τοῖσ ἑτέροισ καὶ τὸ σφέτερον ἀδεέσ, ὧν τῷ Σύλλᾳ συνεπεπράχεσαν, ἐν τῷ Σύλλαν περιεῖναι τιθέμενοι· ἀλλά μοι δοκεῖ κόρον τε πολέμων καὶ κόρον ἀρχῆσ καὶ κόρον ἄστεοσ λαβὼν ἐπὶ τέλει καὶ ἀγροικίασ ἐρασθῆναι. Ἄρτι δ’ ἀποστάντοσ αὐτοῦ, Ῥωμαῖοι φόνου καὶ τυραννίδοσ ἀπαλλαγέντεσ ἡσυχῇ πάλιν ἐπὶ στάσεισ ὑπερριπίζοντο ἑτέρασ.

καὶ ὕπατοι αὐτοῖσ καθίστανται Κόιντόσ τε Κάτλοσ ἀπὸ τῶν Συλλείων καὶ Λέπιδοσ Αἰμίλιοσ ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ἐχθίστω τε ἀλλήλοιν καὶ εὐθὺσ ἀρξαμένω διαφέρεσθαι. δῆλόν τε ἦν τι κακὸν ἕτερον ἐκ τοῦδε γενησόμενον. Σύλλασ δ’ ἐν τοῖσ ἀγροῖσ ἐνύπνιον ἔδοξεν ἰδεῖν, ὅτι αὐτὸν ὁ δαίμων ἤδη καλοίη· καὶ ὁ μὲν αὐτίκα μεθ’ ἡμέραν τοῖσ φίλοισ τὸ ὄναρ ἐξειπὼν διαθήκασ συνέγραφεν ἐπειγόμενοσ καὶ αὐτῆσ ἡμέρασ συνετέλει· σφραγισαμένῳ δ’ αὐτὰσ περὶ ἑσπέραν πυρετὸσ ἐμπίπτει καὶ νυκτὸσ ἐτελεύτησεν, ἑξήκοντα μὲν ἔτη βιώσασ, εὐτυχέστατοσ δ’ ἀνδρῶν ἔσ τε τὸ τέλοσ αὐτὸ καὶ ἐσ τἆλλα πάντα, ὥσπερ καὶ ὠνομάζετο, γενέσθαι δοκῶν, εἰ δή τισ εὐτυχίαν ἡγοῖτο τυχεῖν ὅσων ἂν ἐθέλῃ. γίνεται δ’ εὐθὺσ ἐν ἄστει στάσισ ἐπ’ αὐτῷ, τῶν μὲν ἄγειν ἀξιούντων τὸ σῶμα διὰ τῆσ Ἰταλίασ ἐπὶ πομπῇ καὶ ἐσ τὴν Ῥώμην ἐν ἀγορᾷ προτιθέναι καὶ ταφῆσ δημοσίασ ἀξιοῦν, Λεπίδου δὲ καὶ τῶν ἀμφὶ Λέπιδον ἐνισταμένων. ἐξενίκα δ’ ὁ Κάτλοσ καὶ οἱ Σύλλειοι, καὶ ἐφέρετο ὁ νέκυσ ὁ τοῦ Σύλλα διὰ τῆσ Ἰταλίασ ἐσ τὸ ἄστυ ἐπὶ κλίνησ χρυσηλάτου καὶ κόσμου βασιλικοῦ, σαλπιγκταί τε πολλοὶ καὶ ἱππέεσ καὶ ἄλλοσ ὅμιλοσ ἐκ ποδὸσ ὡπλισμένοσ εἵπετο. οἵ τε ὑποστρατευσάμενοι αὐτῷ πανταχόθεν ἐπὶ τὴν παραπομπὴν ὡπλισμένοι συνέθεον καί, ὡσ ἕκαστοσ ἀφικνοῖτο, εὐθὺσ ἐσ κόσμον καθίσταντο· ἄλλο τε πλῆθοσ, ὅσον ἐπ’ οὐδενὶ ἔργῳ, συνέτρεχεν. ἡγεῖτο δ’ αὐτοῦ σημεῖα καὶ πελέκεισ, ὅσοισ περιὼν ἔτι καὶ ἄρχων ἐκοσμεῖτο. Ὡσ δ’ ἐπὶ τὸ ἄστυ ἠνέχθη, ἐσεφέρετο μετὰ πομπῆσ ἐνταῦθα δὴ μάλιστα ὑπερόγκου.

καὶ τὸ πῦρ οἵ τε ἱππέεσ καὶ ἡ στρατιὰ περιέδραμον. στέφανοί τε γὰρ δισχιλίων πλείουσ ἀπὸ χρυσοῦ κατὰ σπουδὴν γενόμενοι παρεφέροντο, δῶρα τῶν πόλεων καὶ τῶν ὑπ’ αὐτῷ στρατευσαμένων τελῶν καὶ καθ’ ἕνα τῶν φίλων, ἄλλη τε τῶν ἐσ τῆν ταφὴν πεμφθέντων οὐ δυνατὴ φράσαι πολυτέλεια. καὶ τὸ σῶμα δέει τοῦ συνδραμόντοσ στρατοῦ παρέπεμπον ἱερέεσ τε ἅμα πάντεσ καὶ ἱέρειαι, κατὰ σφᾶσ αὐτῶν ἑκάτεροι, καὶ ἡ βουλὴ πᾶσα καὶ αἱ ἀρχαί, τὰ σφέτερα σημεῖα ἐπικείμενοι. κόσμῳ δ’ ἄλλῳ τὸ τῶν καλουμένων ἱππέων πλῆθοσ εἵπετο καὶ ὁ στρατὸσ ἐν μέρει πᾶσ, ὅσοσ ὑπεστράτευτο αὐτῷ· συνέδραμον γὰρ σπουδῇ, τὸ ἔργον ἅπαντεσ ἐπειγόμενοι καταλαβεῖν, σημεῖά τε φέροντεσ ἐπίχρυσα καὶ ὅπλα ἐπὶ σφίσι περιάργυρα, οἷσ ἔτι νῦν ἐσ τὰσ πομπὰσ εἰώθασι χρῆσθαι. σαλπιγκτῶν τε ἄπειρον ἦν πλῆθοσ, παρὰ μέροσ ὑγρότατα καὶ πένθιμα μελῳδούντων. βοῇ δ’ ἐπευφήμουν ἥ τε βουλὴ πρώτη καὶ οἱ ἱππέεσ ἐν μέρει, εἶθ’ ὁ στρατόσ, εἶθ’ ὁ δῆμοσ, οἱ μὲν τῷ ὄντι τὸν Σύλλαν ἐπιποθοῦντεσ, οἱ δὲ δειμαίνοντεσ αὐτοῦ καὶ τότε τὸν στρατὸν καὶ τὸν νέκυν οὐχ ἧττον ἢ περιόντοσ· ἔσ τε γὰρ τὴν ὄψιν τῶν γιγνομένων ἀποβλέποντεσ καὶ ἐσ τὴν μνήμην ὧν ἔδρασεν ὁ ἀνήρ, ἐξεπλήττοντο καὶ ὡμολόγουν τοῖσ ἐναντίοισ εὐτυχέστατον αὐτὸν ἐκείνοισ γενέσθαι καὶ σφίσι καὶ τεθνεῶτα φοβερώτατον. ὡσ δ’ ἐπὶ τοῦ βήματοσ, ἔνθα δημηγοροῦσιν ἐν ἀγορᾷ, προυτέθη, τοὺσ μὲν ἐπιταφίουσ λόγουσ εἶπεν ὁ κράτιστοσ εἰπεῖν τῶν τότε, ἐπεὶ Φαῦστοσ ὁ παῖσ ὁ τοῦ Σύλλα νεώτατοσ ἦν ἔτι, τὸ δὲ λέχοσ ὑποδύντεσ ἀπὸ τῆσ βουλῆσ ἄνδρεσ εὔρωστοι διεκόμιζον ἐσ τὸ πεδίον τὸ Ἄρειον, ἔνθα βασιλέεσ θάπτονται μόνοι·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION