헬라어 문장 내 검색 Language

καὶ οὕτωσ εὐτυχήσ ἐστιν, ὥστε τοὺσ Ἕλληνασ τῆσ παρανομίασ καὶ τῆσ δωροδοκίασ μάρτυρασ κεκτημένοσ οὐδεμίαν δέδωκε δίκην, ἀλλὰ ὁπόσοι μὲν ἄρχοντεσ ἐν μιᾷ πόλει γεγένηνται, ὑπεύθυνοί εἰσιν, ὁ δὲ πάντων τῶν συμμάχων <ἄρχων> καὶ χρήματα λαμβάνων οὐδενὸσ τούτων ὑπόδικόσ ἐστιν, ἀλλὰ τοιαῦτα διαπεπραγμένοσ σίτησιν ἐν Πρυτανείῳ ἔλαβε, καὶ προσέτι πολλῇ τῇ νίκῃ χρῆται, ὥσπερ οὐ πολὺ μᾶλλον ἠτιμακὼσ ἢ ἐστεφανωκὼσ τὴν πόλιν.
(안도키데스, 연설, Ἀνδοκίδου κατὰ Ἀλκιβιάδου 46:3)
οἱ δὲ Ἀγρίου παῖδεσ, Θερσίτησ Ὀγχηστὸσ Πρόθοοσ Κελεύτωρ Λυκωπεὺσ Μελάνιπποσ, ἀφελόμενοι τὴν Οἰνέωσ βασιλείαν τῷ πατρὶ ἔδοσαν, καὶ προσέτι ζῶντα τὸν Οἰνέα καθείρξαντεσ ᾐκίζοντο.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 8 6:1)
Βῆλοσ δὲ ὑπομείνασ ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεύει μὲν Αἰγύπτου, γαμεῖ δὲ Ἀγχινόην τὴν Νείλου θυγατέρα, καὶ αὐτῷ γίνονται παῖδεσ δίδυμοι, Αἴγυπτοσ καὶ Δαναόσ, ὡσ δέ φησιν Εὐριπίδησ, καὶ Κηφεὺσ καὶ Φινεὺσ προσέτι.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 2, chapter 1 4:5)
οὐκ ἐπιτρέποντοσ δὲ Προίτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖσ τηλικούτοισ, ἔτι μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκεσ·
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 2, chapter 2 2:5)
μαθὼν δὲ Αὐγείασ ὅτι κατ’ ἐπιταγὴν Εὐρυσθέωσ τοῦτο ἐπιτετέλεσται, τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου, προσέτι δ’ ἠρνεῖτο καὶ μισθὸν ὑποσχέσθαι δώσειν, καὶ κρίνεσθαι περὶ τούτου ἕτοιμοσ ἔλεγεν εἶναι.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 2, chapter 5 5:6)
Κασάνδρασ δὲ λεγούσησ ἔνοπλον ἐν αὐτῷ δύναμιν εἶναι, καὶ προσέτι Λαοκόωντοσ τοῦ μάντεωσ, τοῖσ μὲν ἐδόκει κατακαίειν, τοῖσ δὲ κατὰ βαράθρων ἀφιέναι·
(아폴로도로스, Library and Epitome, book E, chapter 5 27:1)
καὶ καθάπερ τὴν Μήδειάν φασι διὰ τοῦ Θετταλῶν πεδίου φεύγουσαν, ἐκχυθέντων τῶν φαρμάκων, ποιῆσαι Θετταλίαν ἅπασαν πολυφάρμακον, οὕτωσ ἡ τούτων ἐπιστήμη τε καὶ φιλανθρωπία χυθεῖσα ἐπὶ πλεῖστον πάσασ μὲν πόλεισ Ἑλλήνων, πολλοὺσ δὲ καὶ τῶν βαρβάρων τόπουσ ἐκόσμησέ τε καὶ κοσμεῖ, καὶ προσέτι γε ἔσωσε καὶ σώζει, καὶ ὁ τρίτοσ ἐπ’ ἀμφοῖν προσέστω χρόνοσ.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ἀσκληπιάδαι 4:3)
ὦ κάλλιστοσ μὲν αὐτοὶ χορὸσ τῷ πατρὶ, πολλοὺσ δὲ ἀνάγοντεσ παρὰ ἀνθρώπων, χοροποιοὶ μακρῷ πάντων ἄριστοι, καὶ προσέτι ἱεροποιοί τε καὶ ἐπιστάται κρατήρων καὶ χαρίτων ἁπασῶν, αἱ μὲν ἄλλαι θυσίαι τε καὶ ἑορταὶ νόμῳ καθεστᾶσιν, ὡσ εἰπεῖν, αἱ δ’ ἀφ’ ὑμῶν καὶ τοῦ περὶ ὑμᾶσ ἐργαστηρίου πλεῖσται μὲν ἐφ’ ἡμέρᾳ καὶ πρὸσ ἁπάσασ τὰσ ἄλλασ, καθαρῶσ δὲ ἀπὸ καρδίασ ἔρχονται, τὴν εὐθυμίαν ἀφ’ ὧν σύνισμεν φέρουσαι, ὑμῶν ἴχνη πλεῖστα καὶ φανερώτατα.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ἀσκληπιάδαι 6:3)
ἡ μὲν ἐπίδειξισ οὐδαμῶσ εὐτυχὴσ οὐδὲ κατ’ ἐλπίδασ, ἀναγκαία δὲ τῆσ τε πόλεωσ ἕνεκα καὶ τῶν οἰκείων τῶν Ἐτεωνέωσ καὶ προσέτι γε ἡμῶν αὐτῶν παραμυθίασ.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, εἰσ Ἐτεωνέα ἐπικήδειος 1:1)
ἃ πάντα καὶ μεμνῆσθαί με ἐκείνου καὶ συμφορὰν οὐ φαύλην ἄγειν τὸ συμβεβηκὸσ ποιεῖ, καὶ προσέτι μὴ δοκεῖν πολυπραγμονεῖν πρὸσ ὑμᾶσ νυνὶ διαλεγόμενον.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ἐπὶ Ἀλεξάνδρῳ ἐπιτάφιος 11:6)
προσέτι τάσ τε ἀκροπόλεισ ἐλευθέρασ ἔχειν οὐ δυνάμενοι καὶ ἐπὶ τοῖσ δημαγωγοῖσ ὄντεσ τοῖσ ἐκείνων, εὖ καὶ χεῖρον φρονοῦσιν ὁμοίωσ, στρατεύσασθαί τε ἀναγκαζόμενοι στρατείασ οὐκ ἀναγκαίασ ἐν ἱερομηνίαισ καὶ ἑορταῖσ πολλάκισ, ὡσ δ’ εἰπεῖν ἁπλῶσ, οὐδὲν τηλικοῦτον τῆσ προστασίασ ἀπολαύοντεσ ἀνθ’ ὅτου ταῦτα ἄξιον ἦν ὑπομεῖναι.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ῥώμησ ἐγκώμιον 14:1)
ἀμφότερα οὖν συνέβαινε, μήτε τὰσ πόλεισ ἀσφαλῶσ ἔχειν καὶ προσέτι μισεῖσθαι καὶ τὰ κακὰ τῆσ ἀρχῆσ ἀντὶ τῶν τῆσ ἀρχῆσ ἀγαθῶν καρποῦσθαι, τὴν μὲν πλεονεξίαν οὐ βέβαιον, τὴν δὲ τῆσ πλεονεξίασ δόξαν ἰσχυρὰν ἔχοντασ.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ῥώμησ ἐγκώμιον 15:9)
ὀργάνοισ δὲ θειοτάτοισ ἅμα καὶ λαμπροτάτοισ ἐχρήσαντο, λόγοισ μὲν παραμυθησάμενοι καὶ δείξαντεσ, ὅ ποτε Ἡσίοδοσ ἐμαντεύσατο, ὅσον τι χρῆμα ἡ μουσικὴ τῇ βασιλικῇ προσγενομένη χορηγίαν δὲ πᾶσαν παρασχόμενοι πρόσ τε τὴν τῶν συμβεβηκότων θεραπείαν καὶ προσέτι ἑτέρων κόσμων περιβολήν.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Παλινῳδία ἐπὶ Σμύρνῃ καὶ τῷ ταύτησ ἀνοικισμῷ 3:6)
ἤδη γὰρ καὶ πέντε ἐτῶν συνεχῶσ ἐγένοντό μοι καὶ προσέτι μηνῶν, ὅσα γε μὴ χειμῶνοσ ὡρ́ᾳ θαλάττῃ ἢ ποταμοῖσ ἢ φρέασιν ἐκέλευσε χρήσασθαι.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ιἑροὶ λόγοι α# 14:14)
ἐκέλευε δὲ καὶ συντιθέναι λόγουσ, οὐ μόνον ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἀγωνίζεσθαι, καὶ προσέτι γε ἐκμανθάνειν ἔστιν ὅτε κατὰ ῥῆμα.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ιἑροὶ λόγοι δ# 8:1)

SEARCH

MENU NAVIGATION