헬라어 문장 내 검색 Language

ὅθεν ἐσπάνιζον ἔτι μᾶλλον ὁμοῦ πολιτῶν τε καὶ στρατιωτῶν καὶ γῆσ προσόδου καὶ διανομῶν καὶ νομῶν, πεντεκαίδεκα μάλιστα ἔτεσιν ἀπὸ τῆσ Γράκχου νομοθεσίασ, ἐπὶ δίκαισ ἐν ἀργίᾳ γεγονότεσ.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 4 1:8)
ἄλογον δ’ ἤδη καὶ τὸ βιασάμενον ἐσ τὴν ἀρχὴν ῥιψοκινδύνωσ, ἐπείτε ἐγκρατὴσ ἐγένετο, ἑκόντα ἀποθέσθαι καὶ παράδοξον, οἱο͂ν οὔπω τι ἕτερον, τὸ μὴ δεῖσαι νεότητοσ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πλέον μυριάδων δέκα ἀνῃρημένησ καὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτὸν ἀνελόντα βουλευτὰσ μὲν ἐνενήκοντα, ὑπάτουσ δ’ ἐσ πεντεκαίδεκα, ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων ἱππέων δισχιλίουσ καὶ ἑξακοσίουσ σὺν τοῖσ ἐξεληλαμένοισ·
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 12 1:5)
ταῦτα δ’ εἰπὼν ἐσῆγε τὸν Καίσαρα, αὐλισάμενον πρὸ τοῦ ἄστεοσ ἀπὸ σταδίων πεντεκαίδεκα ἐν τῷ τοῦ Ἄρεωσ ἱερῷ.
(아피아노스, The Civil Wars, book 3, chapter 6 3:2)
πρὸ δὲ τοῦ Μαρίου καὶ Φάβιοσ Μάξιμοσ ὁ Αἰμιλιανόσ, ὀλίγην κομιδῇ στρατιὰν ἔχων, ἐπολέμησε τοῖσ Κελτοῖσ, καὶ δώδεκα μυριάδασ αὐτῶν ἐν μιᾷ μάχῃ κατέκανε, πεντεκαίδεκα μόνουσ τῶν ἰδίων ἀποβαλών.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 2:8)
ἐσέβαλέ τε ἐσ Τυρρηνίαν ἄγων πεζοὺσ μὲν τετρακισμυρίουσ ἐπὶ ὀκτακισχιλίοισ, ἱππέασ δὲ ὀκτακισχιλίουσ καὶ ἐλέφαντασ πεντεκαίδεκα.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 8 5:2)
Μανίλιοσ δ’ ὑπερηδόμενόσ τε, καὶ οὐκέτι τὴν ἐπάνοδον αἰσχρὰν ἐπὶ τῷδε ἡγούμενοσ, οὐδ’ Ἀσδρούβαν ἕψεσθαι προσδοκῶν καταπεπληγμένον, ἀνεζεύγνυεν αὐτίκα δι’ ἔνδειαν, ἑπτακαιδεκάτην ἡμέραν ἀντὶ πεντεκαίδεκα ἔχων.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 16 5:2)
καὶ τοῦτο σύμπαν ἦν ὀλίγῳ πλέον πεντεκαίδεκα μυριάδων χρυσίου.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 19:2)
ἔθουσ γὰρ ὄντοσ τοῖσ στρατηγοῖσ καταλέγειν τὰ πεπραγμένα, παρελθὼν ἐσ τὴν ἀγορὰν εἶπεν ἐσ μὲν Κέρκυραν ἐκ Βρεντεσίου διαπλεῦσαι μιᾶσ ἡμέρασ, ἐκ δὲ Κερκύρασ πέντε μὲν ἐσ Δελφοὺσ ὁδεῦσαι καὶ θῦσαι τῷ θεῷ, πέντε δὲ ἄλλαισ ἐσ Θεσσαλίαν παραγενέσθαι καὶ παραλαβεῖν τὸν στρατόν, ἀπὸ δὲ ταύτησ πεντεκαίδεκα ἄλλαισ ἑλεῖν Περσέα καὶ Μακεδόνασ παραλαβεῖν.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 20:10)
ἐκραγείσησ δὲ ἐσ πόλεμον τῆσ στάσεωσ ὁ μὲν Καῖσαρ μεθ’ ὅσων εἶχεν ἐκ Βρεντεσίου χειμῶνοσ τὸν Ιὄνιον ἐπέρα καὶ Πομπηίῳ κατὰ Μακεδονίαν ἐπολέμει, τοῦ δ’ ἄλλου στρατοῦ τὸν μὲν Ἀντώνιοσ ἐσ τὴν Μακεδονίαν ἦγε τῷ Καίσαρι, περῶν καὶ ὅδε τὸν Ιὄνιον χειμῶνοσ ἄκρου, σπείρασ δὲ πεζοῦ πεντεκαίδεκα καὶ τρισχιλίουσ ἱππέασ Γαβίνιοσ ἦγεν αὐτῷ διὰ τῆσ Ἰλλυρίδοσ, περιοδεύων τὸν Ιὄνιον.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 3 1:7)
ἐφάνησαν δὲ νεκροὶ Ῥωμαίων μὲν τῶν ἐξ ἄστεοσ ἱππεῖσ εἴκοσι καὶ τέσσαρεσ καὶ πεζοὶ τριακόσιοι μάλιστα, οὓσ ὁ Ἀντίοχοσ ἔκτεινεν, Εὐμένουσ δὲ πεντεκαίδεκα ἱππεῖσ μόνοι.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 6 9:11)
καὶ τῶν ἐλεφάντων οἱ μὲν ἀνῄρηντο, πεντεκαίδεκα δ’ αἰχμάλωτοι ἐγεγένητο.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 6 9:14)
Ῥωμαίων δὲ ἔδοξαν μὲν ἀποθανεῖν πεντεκαίδεκα ἄνδρεσ, δύο δ’ αὐτῶν ἐπανῆλθον.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 6 8:2)
ἐπιθεμένου δ’ αὖθισ αὐτῷ κατὰ τὸ ἔχθοσ Ἀσάνδρου, οἱ μὲν ἱππεῖσ ἀπορίᾳ τε ἵππων καὶ ἀμαθίᾳ πεζομαχίασ ἐνικῶντο, αὐτὸσ δὲ ὁ Φαρνάκησ μόνοσ ἠγωνίζετο καλῶσ, μέχρι κατατρωθεὶσ ἀπέθανε, πεντηκοντούτησ ὢν καὶ βασιλεύσασ Βοσπόρου πεντεκαίδεκα ἔτεσιν.
(아피아노스, The Foreign Wars, chapter 17 6:7)
ὁ γὰρ Νεῖλοσ, ἡνίκ’ ἂν αὐτῷ ὡραῖον ᾖ, κατέρχεται τὰ ὑψηλὰ, κατέρχεται δὲ οὐ φανερᾷ τῇ προσθήκῃ οὐδ’ ὥστε ὀφθαλμῷ γνῶναι τὸ ὕδωρ ἐπιφερόμενον, ἀλλ’ ἀρξάμενοσ ἀπὸ δακτύλων ὀλίγων ἐπιδίδωσι τοσοῦτον ὥστ’ ἐν μησὶ μικροῦ τέτταρσι τοὺσ τέτταρασ ἢ πεντεκαίδεκα τούτουσ πήχεισ πληροῦν περὶ Μέμφιν, κἀν τούτῳ τὴν προσθήκην ἄδηλον ἀεὶ παρεχόμενοσ καὶ ἑνὶ τούτῳ σημαίνων, τῷ καταλαμβάνειν ἑξῆσ τὴν γῆν.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Αἰγύπτιος 6:8)
ἦσαν δὲ καὶ σιτοφύλακεσ κληρωτοὶ <ι>, πέντε μὲν εἰσ Πειραιέα, πέντε δ’ εἰσ ἄστυ, νῦν δ’ εἴκοσι μὲν εἰσ ἄστυ, πεντεκαίδεκα δ’ εἰσ Πειραιέα.
(아리스토텔레스, 아테네인들의 정치체제, work Ath. Pol., chapter 51 3:1)

SEARCH

MENU NAVIGATION