Xenophon, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 1

(크세노폰, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 1)

τὸ μὲν εὑρ́ημα θεῶν, Ἀπόλλωνοσ καὶ Ἀρτέμιδοσ, ἄγραι καὶ κύνεσ· ἔδοσαν δὲ καὶ ἐτίμησαν τούτῳ Χείρωνα διὰ δικαιότητα. ὁ δὲ λαβὼν ἐχάρη τῷ δώρῳ καὶ ἐχρῆτο·

καὶ ἐγένοντο αὐτῷ μαθηταὶ κυνηγεσίων τε καὶ ἑτέρων καλῶν Κέφαλοσ, Ἀσκληπιόσ, Μειλανίων, Μέστωρ, Ἀμφιάραοσ, Πηλεύσ, Τελαμών, Μελέαγροσ, Θησεύσ, Ἱππόλυτοσ, Παλαμήδησ, Μενεσθεύσ, Ὀδυσσεύσ, Διομήδησ, Κάστωρ, Πολυδεύκησ, Μαχάων, Ποδαλείριοσ, Ἀντίλοχοσ, Αἰνείασ, Ἀχιλλεύσ, ὧν κατὰ χρόνον ἕκαστοσ ὑπὸ θεῶν ἐτιμήθη. θαυμαζέτω δὲ μηδεὶσ ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἀρέσκοντεσ θεοῖσ ὅμωσ ἐτελεύτησαν·

τοῦτο μὲν γὰρ ἡ φύσισ· ἀλλ’ οἱ ἔπαινοι αὐτῶν μεγάλοι ἐγένοντο· μηδὲ ὅτι οὐχ αἱ αὐταὶ ἡλικίαι πᾶσι τούτοισ· ὁ γὰρ Χείρωνοσ βίοσ πᾶσιν ἐξήρκει. Ζεῦσ γὰρ καὶ Χείρων ἀδελφοὶ πατρὸσ μὲν τοῦ αὐτοῦ, μητρὸσ δὲ ὁ μὲν Ῥέασ, ὁ δὲ Ναί̈δοσ νύμφησ· ὥστε ἐγεγόνει μὲν Χείρων πρότεροσ τούτων, ἐτελεύτησε δὲ ὕστεροσ, ἐπεὶ Ἀχιλλέα ἐπαίδευσεν.

ἐκ δὲ τῆσ ἐπιμελείασ τῆσ ἐκ τῶν κυνῶν καὶ κυνηγεσίων καὶ <ἐκ> τῆσ ἄλλησ παιδείασ πολὺ διενεγκόντεσ τὰ κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐθαυμάσθησαν.

Κέφαλοσ μὲν καὶ ὑπὸ θεᾶσ ἡρπάσθη, Ἀσκληπιὸσ δὲ <καὶ> μειζόνων ἔτυχεν, ἀνιστάναι μὲν τεθνεῶτασ, νοσοῦντασ δὲ ἰᾶσθαι·

διὰ δὲ ταῦτα θεὸσ ὣσ παρ’ ἀνθρώποισ ἀείμνηστον κλέοσ ἔχει. Μειλανίων δὲ τοσοῦτον ὑπερέσχε φιλοπονίᾳ, ὥστε ὧν αὐτῷ ἀντερασταὶ ἐγένοντο οἱ τότε ἄριστοι τῶν τότε μεγίστων γάμων μόνοσ ἔτυχεν Ἀταλάντησ.

Νέστοροσ δὲ προδιελήλυθεν ἡ ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων τὰσ ἀκοάσ, ὥστε εἰδόσιν ἂν λέγοιμι. Ἀμφιάραοσ δὲ ὅτ’ ἐπὶ Θήβασ ἐστράτευσε, πλεῖστον κτησάμενοσ ἔπαινον ἔτυχε παρὰ θεῶν ἀείζωσ τιμᾶσθαι.

Πηλεὺσ δ’ ἐπιθυμίαν παρέσχε καὶ θεοῖσ δοῦναι τε Θέτιν αὐτῷ καὶ τὸν γάμον παρὰ Χείρωνι ὑμνῆσαι. Τελαμὼν δὲ τοσοῦτοσ ἐγένετο, ὥστ’ ἐκ μὲν πόλεωσ τῆσ μεγίστησ ἣν αὐτὸσ ἐβούλετο γῆμαι Περίβοιαν τὴν Ἀλκάθου·

ὅτε δὲ ὁ πρῶτοσ τῶν Ἑλλήνων ἐδίδου τἀριστεῖα Ἡρακλῆσ ὁ Διόσ, ἑλὼν Τροίαν, Ἡσιόνην αὐτῷ ἔδωκεν. Μελέαγροσ δὲ τὰσ μὲν τιμὰσ ἃσ ἔλαβε φανεραί·

πατρὸσ δ’ ἐν γήρᾳ ἐπιλανθανομένου τῆσ θεοῦ οὐχ ὑπὸ τῆσ αὑτοῦ αἰτίασ ἐδυστύχησε. Θησεὺσ δὲ τοὺσ μὲν τῆσ Ἑλλάδοσ ἐχθροὺσ πάσησ μόνοσ ἀπώλεσε· τὴν δ’ αὑτοῦ πατρίδα πολὺ μείζω ποιήσασ ἔτι καὶ νῦν θαυμάζεται. Ἱππόλυτοσ δὲ ὑπὸ μὲν τῆσ Ἀρτέμιδοσ ἐτιμᾶτο καὶ ἐν λόγοισ συνῆν, σωφροσύνῃ δὲ καὶ ὁσιότητι μακαρισθεὶσ ἐτελεύτησε.

Παλαμήδησ δὲ ἑώσ μὲν περιῆν πάντων τῶν ἐφ’ ἑαυτοῦ ὑπερέσχε σοφία. ἀποθανὼν δὲ ἀδίκωσ τοσαύτησ ἔτυχε τιμωρίασ ὑπὸ θεῶν, ὅσησ οὐδεὶσ ἄλλοσ ἀνθρώπων. ἐτελεύτησε δὲ οὐχ ὑφ’ ὧν οἰόνταί τινεσ· οὐ γὰρ ἂν ἦν ὁ μὲν σχεδόν τι ἄριστοσ, ὁ δὲ ὅμοιοσ ἀγαθοῖσ· κακοὶ δὲ ἔπραξαν τὸ ἔργον. Μενεσθεὺσ δὲ ἐκ τῆσ ἐπιμελείασ τῆσ ἐκ τῶν κυνηγεσίων τοσοῦτον ὑπερέβαλε φιλοπονίᾳ, ὥστε ὁμολογεῖται τοὺσ τῶν Ἑλλήνων πρώτουσ ὑστέρουσ εἶναι τὰ εἰσ τὸν πόλεμον ἐκείνου πλὴν Νέστοροσ·

καὶ οὗτοσ οὐ προέχειν λέγεται, ἀλλὰ ἐρίζειν. Ὀδυσσεὺσ δὲ καὶ Διομήδησ λαμπροὶ μὲν καὶ καθ’ ἓν ἕκαστον, τὸ δὲ ὅλον αἴτιοι τοῦ Τροίαν ἁλῶναι.

Κάστωρ δὲ καὶ Πολυδεύκησ ὅσα ἐπεδείξαντο ἐν τῇ Ἑλλάδι τῶν παρὰ Χείρωνοσ διὰ τὸ ἀξίωμα τὸ ἐκ τούτων ἀθάνατοί εἰσι. Μαχάων δὲ καὶ Ποδαλείριοσ παιδευθέντεσ τὰ αὐτὰ ἐγένοντο καὶ τέχνασ καὶ λόγουσ καὶ πολέμουσ ἀγαθοί.

Ἀντίλοχοσ δὲ τοῦ πατρὸσ ὑπεραποθανὼν τοσαύτησ ἔτυχεν εὐκλείασ, ὥστε μόνοσ φιλοπάτωρ παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν ἀναγορευθῆναι. Αἰνείασ δὲ σώσασ μὲν τοὺσ πατρῴουσ καὶ μητρῴουσ θεούσ, σώσασ δὲ καὶ αὐτὸν τὸν πατέρα, δόξαν εὐσεβείασ ἐξηνέγκατο, ὥστε καὶ οἱ πολέμιοι μόνῳ ἐκείνῳ ὧν ἐκράτησαν ἐν Τροίᾳ ἔδοσαν μὴ συληθῆναι.

Ἀχιλλεὺσ δ’ ἐν ταύτῃ τῇ παιδείᾳ τραφεὶσ οὕτω καλὰ καὶ μεγάλα μνημεῖα παρέδωκεν, ὥστε οὔτε λέγων οὔτ’ ἀκούων περὶ ἐκείνου οὐδεὶσ ἀπαγορεύει.

οὗτοι δὲ τοιοῦτοι ἐγένοντο ἐκ τῆσ ἐπιμελείασ τῆσ παρὰ Χείρωνοσ, ἧσ οἱ μὲν ἀγαθοὶ ἔτι καὶ νῦν ἐρῶσιν, οἱ δὲ κακοὶ φθονοῦσιν, ὥστ’ ἐν μὲν τῇ Ἑλλάδι εἴ τῳ συμφοραὶ ἐγίγνοντο ἢ πόλει ἢ βασιλεῖ, ἐλύοντο <δι’> αὐτούσ·

εἰ δὲ πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ πάντασ πάσῃ τῇ Ἑλλάδι νεῖκοσ ἢ πόλεμοσ ἦν, διὰ τούτουσ οἱ Ἕλληνεσ ἐκράτουν, ὥστε ἀνίκητον τὴν Ἑλλάδα παρέχεσθαι. 6 ἐγὼ μὲν οὖν παραινῶ τοῖσ νέοισ μὴ καταφρονεῖν κυνηγεσίων μηδὲ τῆσ ἄλλησ παιδείασ·

ἐκ τούτων γὰρ γίγνονται τὰ εἰσ τὸν πόλεμον ἀγαθοὶ καὶ εἰσ τὰ ἄλλα ἐξ ὧν ἀνάγκη καλῶσ νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION