Strabo, Geography, Book 10, chapter 5

(스트라본, 지리학, Book 10, chapter 5)

περὶ δὲ τὴν Κρήτην εἰσὶ νῆσοι, Θήρα μὲν ἡ τῶν Κυρηναίων μητρόπολισ, ἄποικοσ Λακεδαιμονίων, καὶ πλησίον ταύτησ Ἀνάφη, ἐν ᾗ τὸ τοῦ Αἰγλήτου Ἀπόλλωνοσ ἱερόν. λέγει δὲ καὶ Καλλίμαχοσ τοτὲ μὲν οὕτωσ Αἰγλήτην Ἀνάφην τε Λακωνίδι γείτονα Θήρῃ, τοτὲ δὲ τῆσ Θήρασ μνησθείσ μήτηρ εὐίππου πατρίδοσ ἡμετέρησ. ἔστι δὲ μακρὰ ἡ Θήρα, διακοσίων οὖσα τὴν περίμετρον σταδίων, κειμένη δὲ κατὰ Δίαν νῆσον τὴν πρὸσ Ἡρακλείῳ τῷ Κνωσσίῳ, διέχει δὲ τῆσ Κρήτησ εἰσ ἑπτακοσίουσ· πλησίον δ’ αὐτῆσ ἥ τε Ἀνάφη καὶ Θηρασία. ταύτησ δ’ εἰσ ἑκατὸν ἀπέχει νησίδιον Ιὄσ, ἐν ᾧ κεκηδεῦσθαί τινέσ φασι τὸν ποιητὴν Ὅμηρον· ἀπὸ δὲ τῆσ Ιοὔ πρὸσ ἑσπέραν ἰόντι Σίκινοσ καὶ Λάγουσα καὶ Φολέγανδροσ, ἣν Ἄρατοσ σιδηρείην ὀνομάζει διὰ τὴν τραχύτητα· ἐγγὺσ δὲ τούτων Κίμωλοσ, ὅθεν ἡ γῆ ἡ Κιμωλία· ἔνθεν ἡ Σίφνοσ ἐν ὄψει ἐστίν, ἐφ’ ᾗ λέγουσι Σίφνιον ἀστράγαλον διὰ τὴν εὐτέλειαν. ἔτι δ’ ἐγγυτέρω καὶ τῆσ Κιμώλου καὶ τῆσ Κρήτησ ἡ Μῆλοσ ἀξιολογωτέρα τούτων, διέχουσα τοῦ Ἑρμιονικοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ Σκυλλαίου σταδίουσ ἑπτακοσίουσ· τοσούτουσ δὲ σχεδόν τι καὶ τοῦ Δικτυνναίου· Ἀθηναῖοι δέ ποτε πέμψαντεσ στρατείαν ἡβηδὸν κατέσφαξαν τοὺσ πλείουσ. αὗται μὲν οὖν ἐν τῷ Κρητικῷ πελάγει, ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ μᾶλλον αὐτή τε ἡ Δῆλοσ καὶ αἱ περὶ αὐτὴν Κυκλάδεσ καὶ αἱ ταύταισ προσκείμεναι Σποράδεσ, ὧν εἰσι καὶ αἱ λεχθεῖσαι περὶ τὴν Κρήτην. ἡ μὲν οὖν Δῆλοσ ἐν πεδίῳ κειμένην ἔχει τὴν πόλιν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνοσ καὶ τὸ Λητῷον·

ὑπέρκειται δὲ τῆσ πόλεωσ ὄροσ ψιλὸν ὁ Κύνθοσ καὶ τραχύ, ποταμὸσ δὲ διαρρεῖ τὴν νῆσον Ἰνωπὸσ οὐ μέγασ· καὶ γὰρ ἡ νῆσοσ μικρά. τετίμηται δὲ ἐκ παλαιοῦ διὰ τοὺσ θεοὺσ ἀπὸ τῶν ἡρωικῶν χρόνων ἀρξαμένη· μυθεύεται γὰρ ἐνταῦθα ἡ Λητὼ τὰσ ὠδῖνασ ἀποθέσθαι τοῦ τε Ἀπόλλωνοσ καὶ τῆσ Ἀρτέμιδοσ. ἦν γὰρ τοπάροιθε φορητά φησὶν ὁ Πίνδαροσ κυμάτεσσιν παντοδαπῶν τ’ ἀνέμων ῥιπαῖσιν· ἀλλ’ ἁ Κοιογενὴσ ὁπότ’ ὠδίνεσσι θύοισ’ ἀγχιτόκοισ ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρεσ ὀρθαὶ πρέμνων ἀπώρουσαν χθονίων, ἂν δ’ ἐπικράνοισ σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι κίονεσ· ἔνθα τεκοῖσ’ εὐδαίμον’ ἐπόψατο γένναν. ἔνδοξον δ’ ἐποίησαν αὐτὴν αἱ περιοικίδεσ νῆσοι, καλούμεναι Κυκλάδεσ, κατὰ τιμὴν πέμπουσαι δημοσίᾳ θεωρούσ τε καὶ θυσίασ καὶ χοροὺσ παρθένων πανηγύρεισ τε ἐν αὐτῇ συνάγουσαι μεγάλασ. κατ’ ἀρχὰσ μὲν οὖν δώδεκα λέγονται·

δηλοῖ δὲ τὰσ ἀπορίασ αὐτῶν καὶ Ἄρατοσ ἐν τοῖσ κατὰ λεπτόν ὦ Λητοῖ, σὺ μὲν ἤ με σιδηρείῃ Φολεγάνδρῳ δειλὴν ἢ Γυάρῳ παρελεύσεαι αὐτίχ’ ὁμοίην. προσεγένοντο δὲ καὶ πλείουσ. Ἀρτεμίδωροσ γοῦν πεντεκαίδεκα διαριθμεῖται, περὶ τῆσ Ἑλένησ εἰπὼν ὅτι ἀπὸ Θορίκου μέχρι Σουνίου παράκειται μακρὰ σταδίων ὅσον ἑξήκοντα τὸ μῆκοσ, ἀπὸ ταύτησ γάρ, φησίν, αἱ καλούμεναι Κυκλάδεσ εἰσίν· ὀνομάζει δὲ Κέω τὴν ἐγγυτάτω τῇ Ἑλένῃ, καὶ μετὰ ταύτην Κύθνον καὶ Σέριφον καὶ Μῆλον καὶ Σίφνον καὶ Κίμωλον καὶ Πρεπέσινθον καὶ Ὠλίαρον, καὶ πρὸσ ταύταισ Πάρον Νάξον Σῦρον Μύκονον Τῆνον Ἄνδρον Γύαρον. τὰσ μὲν οὖν ἄλλασ τῶν δώδεκα νομίζω, τὴν δὲ Πρεπέσινθον καὶ Ὠλίαρον καὶ Γύαρον ἧττον· ὧν τῇ Γυάρῳ προσορμισθεὶσ ἔγνων κώμιον ὑπὸ ἁλιέων συνοικούμενον· ἀπαίροντεσ δ’ ἐδεξάμεθα πρεσβευτὴν ἐνθένδε ὡσ Καίσαρα προκεχειρισμένον τῶν ἁλιέων τινά ἦν δ’ ἐν Κορίνθῳ Καῖσαρ βαδίζων ἐπὶ τὸν θρίαμβον τὸν Ἀκτιακόν· συμπλέων δὴ ἔλεγε πρὸσ τοὺσ πυθομένουσ ὅτι πρεσβεύοι περὶ κουφισμοῦ τοῦ φόρου· τελοῖεν γὰρ δραχμὰσ ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ τὰσ ἑκατὸν χαλεπῶσ ἂν τελοῦντεσ. τὴν μὲν οὖν Δῆλον ἔνδοξον γενομένην οὕτωσ ἔτι μᾶλλον ηὔξησε κατασκαφεῖσα ὑπὸ Ῥωμαίων Κόρινθοσ·

ἐκεῖσε γὰρ μετεχώρησαν οἱ ἔμποροι, καὶ τῆσ ἀτελείασ τοῦ ἱεροῦ προκαλουμένησ αὐτοὺσ καὶ τῆσ εὐκαιρίασ τοῦ λιμένοσ· ἐν καλῷ γὰρ κεῖται τοῖσ ἐκ τῆσ Ἰταλίασ καὶ τῆσ Ἑλλάδοσ εἰσ τὴν Ἀσίαν πλέουσιν· ἥ τε πανήγυρισ ἐμπορικόν τι πρᾶγμά ἐστι, καὶ συνήθεισ ἦσαν αὐτῇ καὶ Ῥωμαῖοι τῶν ἄλλων μάλιστα, καὶ ὅτε συνειστήκει ἡ Κόρινθοσ· Ἀθηναῖοί τε λαβόντεσ τὴν νῆσον καὶ τῶν ἱερῶν ἅμα καὶ τῶν ἐμπόρων ἐπεμελοῦντο ἱκανῶσ· ἐπελθόντεσ δ’ οἱ τοῦ Μιθριδάτου στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀποστήσασ τύραννοσ αὐτὴν διελυμήναντο πάντα, καὶ παρέλαβον ἐρήμην οἱ Ῥωμαῖοι πάλιν τὴν νῆσον, ἀναχωρήσαντοσ εἰσ τὴν οἰκείαν τοῦ βασιλέωσ, καὶ διετέλεσε μέχρι νῦν ἐνδεῶσ πράττουσα. ἔχουσι δ’ αὐτὴν Ἀθηναῖοι. Ῥήναια δ’ ἔρημον νησίδιόν ἐστιν ἐν τέτταρσι τῆσ Δήλου σταδίοισ, ὅπου τὰ μνήματα τοῖσ Δηλίοισ ἐστίν.

οὐ γὰρ ἔξεστιν ἐν αὐτῇ τῇ Δήλῳ θάπτειν οὐδὲ καίειν νεκρόν. οὐκ ἔξεστι δὲ οὐδὲ κύνα ἐν Δήλῳ τρέφειν. ὠνομάζετο δὲ καὶ Ὀρτυγία πρότερον. Κέωσ δὲ τετράπολισ μὲν ὑπῆρξε, λείπονται δὲ δύο, ἥ τε Ιοὐλὶσ καὶ ἡ Καρθαία, εἰσ ἃσ συνεπολίσθησαν αἱ λοιπαί, ἡ μὲν Ποιήεσσα εἰσ τὴν Καρθαίαν ἡ δὲ Κορησία εἰσ τὴν Ιοὐλίδα.

ἐκ δὲ τῆσ Ιοὐλίδοσ ὅ τε Σιμωνίδησ ἦν ὁ μελοποιὸσ καὶ Βακχυλίδησ ἀδελφιδοῦσ ἐκείνου, καὶ μετὰ ταῦτα Ἐρασίστρατοσ ὁ ἰατρὸσ καὶ τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου φιλοσόφων Ἀρίστων ὁ τοῦ Βορυσθενίτου Βίωνοσ ζηλωτήσ. παρὰ τούτοισ δὲ δοκεῖ τεθῆναί ποτε νόμοσ, οὗ μέμνηται καὶ Μένανδροσ καλὸν τὸ Κείων νόμιμόν ἐστι, Φανία· ὁ μὴ δυνάμενοσ ζῆν καλῶσ οὐ ζῇ κακῶσ. προσέταττε γάρ, ὡσ ἐοίκεν, ὁ νόμοσ τοὺσ ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη γεγονότασ κωνειάζεσθαι καὶ τοῦ διαρκεῖν τοῖσ ἄλλοισ τὴν τροφήν· καὶ πολιορκουμένουσ δέ ποτε ὑπ’ Ἀθηναίων ψηφίσασθαί φασι τοὺσ πρεσβυτάτουσ ἐξ αὐτῶν ἀποθανεῖν, ὁρισθέντοσ πλήθουσ ἐτῶν, τοὺσ δὲ παύσασθαι πολιορκοῦντασ. κεῖται δ’ ἐν ὄρει τῆσ θαλάττησ διέχουσα ἡ πόλισ ὅσον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίουσ, ἐπίνειον δ’ ἐστὶν αὐτῆσ τὸ χωρίον ἐν ᾧ ἵδρυτο ἡ Κορησία κατοικίαν οὐδὲ κώμησ ἔχουσα. ἔστι δὲ καὶ πρὸσ τῇ Κορησίᾳ Σμινθαίου Ἀπόλλωνοσ ἱερὸν καὶ πρὸσ Ποιηέσσῃ, μεταξὺ δὲ τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν τῆσ Ποιηέσσησ ἐρειπίων τὸ τῆσ Νεδουσίασ Ἀθηνᾶσ ἱερόν, ἱδρυσαμένου Νέστοροσ κατὰ τὴν ἐκ Τροίασ ἐπάνοδον. ἔστι δὲ καὶ Ἔλιξοσ ποταμὸσ περὶ τὴν Κορησίαν. μετὰ δὲ ταύτην Νάξοσ καὶ Ἄνδροσ ἀξιόλογοι καὶ Πάροσ·

ἐντεῦθεν ἦν Ἀρχίλοχοσ ὁ ποιητήσ. ὑπὸ δὲ Παρίων ἐκτίσθη Θάσοσ καὶ Πάριον ἐν τῇ Προποντίδι πόλισ. ἐν ταύτῃ μὲν οὖν ὁ βωμὸσ λέγεται θέασ ἄξιοσ, σταδιαίασ ἔχων τὰσ πλευράσ· ἐν δὲ τῇ Πάρῳ ἡ Παρία λίθοσ λεγομένη ἀρίστη πρὸσ τὴν μαρμαρογλυφίαν. Σῦροσ δ’ ἐστὶ μηκύνουσι τὴν πρώτην συλλαβήν, ἐξ ἧσ Φερεκύδησ ὁ Βάβυοσ ἦν·

νεώτεροσ δ’ ἐστὶν ὁ Ἀθηναῖοσ ἐκείνου. ταύτησ δοκεῖ μνημονεύειν ὁ ποιητὴσ Συρίην καλῶν νῆσόσ τισ Συρίη κικλήσκεται Ὀρτυγίησ καθύπερθε. Μύκονοσ δ’ ἐστὶν ὑφ’ ᾗ μυθεύουσι κεῖσθαι τῶν γιγάντων τοὺσ ὑστάτουσ ὑφ’ Ἡρακλέουσ καταλυθέντασ, ἀφ’ ὧν ἡ παροιμία "πάνθ’ ὑπὸ μίαν Μύκονον" ἐπὶ τῶν ὑπὸ μίαν ἐπιγραφὴν ἀγόντων καὶ τὰ διηρτημένα τῇ φύσει.

καὶ τοὺσ φαλακροὺσ δέ τινεσ Μυκονίουσ καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ τὸ πάθοσ τοῦτο ἐπιχωριάζειν τῇ νήσῳ. Σέριφοσ δ’ ἐστὶν ἐν ᾗ τὰ περὶ τὸν Δίκτυν μεμύθευται τὸν ἀνελκύσαντα τὴν λάρνακα τοῖσ δικτύοισ τὴν περιέχουσαν τὸν Περσέα καὶ τὴν μητέρα Δανάην, καταπεποντωμένουσ ὑπ’ Ἀκρισίου τοῦ πατρὸσ τῆσ Δανάησ·

τραφῆναί τε γὰρ ἐνταῦθα τὸν Περσέα φασί, καὶ κομίσαντα τὴν τῆσ Γοργόνοσ κεφαλήν, δείξαντα τοῖσ Σεριφίοισ ἀπολιθῶσαι πάντασ· τοῦτο δὲ πρᾶξαι τιμωροῦντα τῇ μητρί, ὅτι αὐτὴν Πολυδέκτησ ὁ βασιλεὺσ ἄκουσαν ἄγεσθαι προείλετο πρὸσ γάμον συμπραττόντων ἐκείνων. οὕτω δ’ ἐστὶ πετρώδησ ἡ νῆσοσ ὥστε ὑπὸ τῆσ Γοργόνοσ τοῦτο παθεῖν αὐτήν φασιν οἱ κωμῳδοῦντεσ. Τῆνοσ δὲ πόλιν μὲν οὐ μεγάλην ἔχει, τὸ δ’ ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνοσ μέγα ἐν ἄλσει τῆσ πόλεωσ ἔξω θέασ ἄξιον, ἐν ᾧ καὶ ἑστιατόρια πεποίηται μεγάλα, σημεῖον τοῦ συνέρχεσθαι πλῆθοσ ἱκανὸν τῶν συνθυόντων αὐτοῖσ ἀστυγειτόνων τὰ Ποσειδώνια.

ἔστι δὲ καὶ Ἀμοργὸσ τῶν Σποράδων, ὅθεν ἦν Σιμωνίδησ ὁ τῶν ἰάμβων ποιητήσ, καὶ Λέβινθοσ καὶ Λέροσ .

. . καὶ τόδε Φωκυλίδου· Λέριοι κακοί, οὐχ ὁ μὲν ὃσ δ’ οὔ, πάντεσ, πλὴν Προκλέουσ, καὶ Προκλέησ Λέριοσ. διεβέβληντο γὰρ ὡσ κακοήθεισ οἱ ἐνθένδε ἄνθρωποι. πλησίον δ’ ἐστὶ καὶ ἡ Πάτμοσ καὶ Κορασσίαι πρὸσ δύσιν κείμεναι τῇ Ἰκαρίᾳ, αὕτη δὲ Σάμῳ.

ἡ μὲν οὖν Ἰκαρία ἔρημόσ ἐστι, νομὰσ δ’ ἔχει καὶ χρῶνται αὐταῖσ Σάμιοι· τοιαύτη δ’ οὖσα ἔνδοξοσ ὅμωσ ἐστί, καὶ ἀπ’ αὐτῆσ Ἰκάριον καλεῖται τὸ προκείμενον πέλαγοσ, ἐν ᾧ καὶ αὐτὴ καὶ Σάμοσ καὶ Κῶσ ἐστι καὶ αἱ ἄρτι λεχθεῖσαι Κορασσίαι καὶ Πάτμοσ καὶ Λέροσ. συνάπτει δὲ τῷ Ἰκαρίῳ τὸ Καρπάθιον πέλαγοσ πρὸσ νότον, τούτῳ δὲ τὸ Αἰγύπτιον, πρὸσ δὲ δύσιν τό τε Κρητικὸν καὶ τὸ Λιβυκόν. καὶ ἐν τῷ Καρπαθίῳ δ’ εἰσὶ πολλαὶ τῶν Σποράδων μεταξὺ τῆσ Κῶ μάλιστα καὶ Ῥόδου καὶ Κρήτησ·

ὧν εἰσιν Ἀστυπάλαιά τε καὶ Τῆλοσ καὶ Χαλκία καὶ ἃσ Ὅμηροσ ὀνομάζει ἐν τῷ καταλόγῳ οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε, καὶ Κῶν, Εὐρυπύλοιο πόλιν, νήσουσ τε Καλύδνασ. ἔξω γὰρ τῆσ Κῶ καὶ τῆσ Ῥόδου, περὶ ὧν ἐροῦμεν ὕστερον, τάσ τε ἄλλασ ἐν ταῖσ Σποράσι τίθεμεν καὶ δὴ καὶ ἐνταῦθα μεμνήμεθα αὐτῶν, καίπερ τῆσ Ἀσίασ οὐ τῆσ Εὐρώπησ ἐγγὺσ οὐσῶν, ἐπειδὴ τῇ Κρήτῃ καὶ ταῖσ Κυκλάσι καὶ τὰσ Σποράδασ συμπεριλαβεῖν ἠπείγετό πωσ ὁ λόγοσ· ἐν δὲ τῇ τῆσ Ἀσίασ περιοδείᾳ τὰσ προσεχεῖσ αὐτῇ τῶν ἀξιολόγων νήσων προσπεριοδεύσομεν, Κύπρον καὶ Ῥόδον καὶ Κῶν καὶ τὰσ ἐν τῇ ἐφεξῆσ παραλίᾳ κειμένασ, Σάμον Χίον Λέσβον Τένεδον· νῦν δὲ τὰσ Σποράδασ ὧν ἄξιον μνησθῆναι λοιπὸν ἔπιμεν. ἡ μὲν οὖν Ἀστυπάλαια ἱκανῶσ ἐστι πελαγία, πόλιν ἔχουσα.

ἡ δὲ Τῆλοσ ἐκτέταται παρὰ τὴν Κνιδίαν μακρὰ ὑψηλὴ στενή, τὴν περίμετρον ὅσον ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα σταδίων, ἔχουσα ὕφορμον. ἡ δὲ Χαλκία τῆσ Τήλου διέχει σταδίουσ ὀγδοήκοντα, Καρπάθου δὲ τετρακοσίουσ, Ἀστυπαλαίασ δὲ περὶ διπλασίουσ· ἔχει δὲ καὶ κατοικίαν ὁμώνυμον καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνοσ καὶ λιμένα. Νίσυροσ δὲ πρὸσ ἄρκτον μέν ἐστι Τήλου διέχουσα αὐτῆσ ὅσον ἑξήκοντα σταδίουσ ὅσουσ καὶ Κῶ διέχει, στρογγύλη δὲ καὶ ὑψηλὴ καὶ πετρώδησ τοῦ μυλίου λίθου·

τοῖσ γοῦν ἀστυγείτοσιν ἐκεῖθέν ἐστιν ἡ τῶν μύλων εὐπορία. ἔχει δὲ καὶ πόλιν ὁμώνυμον καὶ λιμένα καὶ θερμὰ καὶ Ποσειδῶνοσ ἱερόν· περίμετρον δὲ αὐτῆσ ὀγδοήκοντα στάδιοι. ἔστι δὲ καὶ νησία πρὸσ αὐτῇ Νισυρίων λεγόμενα. φασὶ δὲ τὴν Νίσυρον ἀπόθραυσμα εἶναι τῆσ Κῶ, προσθέντεσ καὶ μῦθον, ὅτι Ποσειδῶν διώκων ἕνα τῶν γιγάντων Πολυβώτην ἀποθραύσασ τῇ τριαίνῃ τρύφοσ τῆσ Κῶ ἐπ’ αὐτὸν βάλοι, καὶ γένοιτο νῆσοσ τὸ βληθὲν ἡ Νίσυροσ ὑποκείμενον ἔχουσα ἐν αὐτῇ τὸν γίγαντα· τινὲσ δὲ αὐτὸν ὑποκεῖσθαι τῇ Κῷ φασιν. ἡ δὲ Κάρπαθοσ, ἣν Κράπαθον εἶπεν ὁ ποιητήσ, ὑψηλή ἐστι, κύκλον ἔχουσα σταδίων διακοσίων.

τετράπολισ δ’ ὑπῆρξε καὶ ὄνομα εἶχεν ἀξιόλογον, ἀφ’ οὗ καὶ τῷ πελάγει τοὔνομα ἐγένετο. μία δὲ τῶν πόλεων ἐκαλεῖτο Νίσυροσ ὁμώνυμοσ τῇ τῶν Νισυρίων νήσῳ. κεῖται δὲ τῆσ Λιβύησ κατὰ Λευκὴν ἀκτήν, ἣ τῆσ μὲν Ἀλεξανδρείασ περὶ χιλίουσ διέχει σταδίουσ, τῆσ δὲ Καρπάθου περὶ τετρακισχιλίουσ. Κάσοσ δὲ ταύτησ μὲν ἀπὸ ἑβδομήκοντά ἐστι σταδίων, τοῦ δὲ Σαμωνίου τοῦ ἄκρου τῆσ Κρήτησ διακοσίων πεντήκοντα·

κύκλον δὲ ἔχει σταδίων ὀγδοήκοντα. ἔστι δ’ ἐν αὐτῇ καὶ πόλισ ὁμώνυμοσ, καὶ Κασίων νῆσοι καλούμεναι πλείουσ περὶ αὐτήν. Νήσουσ δὲ Καλύδνασ τὰσ Σποράδασ λέγειν φασὶ τὸν ποιητήν, ὧν μίαν εἶναι Κάλυμναν·

εἰκὸσ δ’ ὡσ ἐκ τῶν Νισυρίων λέγονται καὶ Κασίων αἱ ἐγγὺσ καὶ ὑπήκοοι, οὕτωσ καὶ τὰσ τῇ Καλύμνῃ περικειμένασ ἴσωσ τότε λεγομένῃ Καλύδνῃ· τινὲσ δὲ δύο εἶναι Καλύδνασ φασὶ Λέρον καὶ Κάλυμναν, ἅσπερ καὶ λέγειν τὸν ποιητήν. ὁ δὲ Σκήψιοσ πληθυντικῶσ ὠνομάσθαι τὴν νῆσον Καλύμνασ φησίν, ὡσ Ἀθήνασ καὶ Θήβασ, δεῖν δὲ ὑπερβατῶσ δέξασθαι τὸ τοῦ ποιητοῦ· οὐ γὰρ νήσουσ Καλύδνασ λέγειν, ἀλλ’ οἳ δ’ ἄρα νήσουσ Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε καὶ Κῶν, Εὐρυπύλοιο πόλιν, Καλύδνασ τε. ἅπαν μὲν οὖν τὸ νησιωτικὸν μέλι ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ ἀστεῖόν ἐστι καὶ ἐνάμιλλον τῷ Ἀττικῷ, τὸ δ’ ἐν ταῖσδε ταῖσ νήσοισ διαφερόντωσ, μάλιστα δὲ τὸ Καλύμνιον.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION