Strabo, Geography, book 3, chapter 4

(스트라본, 지리학, book 3, chapter 4)

λοιπὴ δ’ ἐστὶ τῆσ Ἰβηρίασ ἥ τε ἀπὸ τῶν στηλῶν μέχρι τῆσ Πυρήνησ καθ’ ἡμᾶσ παραλία καὶ ἡ ταύτησ ὑπερκειμένη μεσόγαια πᾶσα, τὸ μὲν πλάτοσ ἀνώμαλοσ τὸ δὲ μῆκοσ μικρῷ πλειόνων ἢ τετρακισχιλίων σταδίων· τὸ δὲ τῆσ παραλίασ ἔτι πλεῖον καὶ δισχιλίοισ σταδίοισ εἴρηται. φασὶ δὲ ἀπὸ μὲν Κάλπησ τοῦ κατὰ στήλασ ὄρουσ ἐπὶ Καρχηδόνα νέαν δισχιλίουσ καὶ διακοσίουσ σταδίουσ· οἰκεῖσθαι δὲ τὴν ᾐόνα ταύτην ὑπὸ Βαστητανῶν οὓσ καὶ Βαστούλουσ καλοῦσιν, ἐκ μέρουσ δὲ καὶ ὑπὸ Ὠρητανῶν. ἐντεῦθεν δ’ ἐπὶ τὸν Ἴβηρα ἄλλουσ τοσούτουσ σχεδόν τι ταύτην δ’ ἔχειν Ἐδητανούσ, ἐντὸσ δὲ τοῦ Ἴβηροσ μέχρι Πυρήνησ καὶ τῶν Πομπηίου ἀναθημάτων χιλίουσ καὶ ἑξακοσίουσ· οἰκεῖν δὲ Ἐδητανῶν τε ὀλίγουσ καὶ λοιπὸν τοὺσ προσαγορευομένουσ Ἰνδικήτασ μεμερισμένουσ τέτραχα. κατὰ μέροσ δὲ ἀπὸ Κάλπησ ἀρξαμένοισ ῥάχισ ἐστὶν ὀρεινὴ τῆσ Βαστητανίασ καὶ τῶν Ὠρητανῶν δασεῖαν ὕλην ἔχουσα καὶ μεγαλόδενδρον, διορίζουσα τὴν παραλίαν ἀπὸ τῆσ μεσογαίασ.

πολλαχοῦ δὲ κἀνταῦθά ἐστι χρυσεῖα καὶ ἄλλα μέταλλα. πόλισ δ’ ἐστὶν ἐν τῇ παραλίᾳ ταύτῃ πρώτη Μάλακα, ἴσον διέχουσα τῆσ Κάλπησ ὅσον καὶ τὰ Γάδειρα· ἐμπόριον δ’ ἐστὶν τοῖσ ἐν τῇ περαίᾳ νομάσι, καὶ ταριχείασ δὲ ἔχει μεγάλασ. ταύτην τινὲσ τῇ Μαινάκῃ τὴν αὐτὴν νομίζουσιν, ἣν ὑστάτην τῶν Φωκαϊκῶν πόλεων πρὸσ δύσει κειμένην παρειλήφαμεν, οὐκ ἔστι δέ· ἀλλ’ ἐκείνη μὲν ἀπωτέρω τῆσ Κάλπησ ἐστί, κατεσκαμμένη, τὰ δ’ ἴχνη σώζουσα Ἑλληνικῆσ πόλεωσ, ἡ δὲ Μάλακα πλησίον μᾶλλον, Φοινικικὴ τῷ σχήματι. ἐφεξῆσ δ’ ἐστὶν ἡ τῶν Ἐξιτανῶν πόλισ, ἐξ ἧσ καὶ τὰ ταρίχη ἐπωνύμωσ λέγεται. μετὰ ταύτην Ἄβδηρα Φοινίκων κτίσμα καὶ αὐτή.

ὑπὲρ δὲ τῶν τόπων ἐν τῇ ὀρεινῇ δείκνυται Ὀδύσσεια καὶ τὸ ἱερὸν τῆσ Ἀθηνᾶσ ἐν αὐτῇ, ὡσ Ποσειδώνιόσ τε εἴρηκε καὶ Ἀρτεμίδωροσ καὶ Ἀσκληπιάδησ ὁ Μυρλεανόσ, ἀνὴρ ἐν τῇ Τουρδητανίᾳ παιδεύσασ τὰ γραμματικὰ καὶ περιήγησίν τινα τῶν ἐθνῶν ἐκδεδωκὼσ τῶν ταύτῃ. οὗτοσ δέ φησιν ὑπομνήματα τῆσ πλάνησ τῆσ Ὀδυσσέωσ ἐν τῷ ἱερῷ τῆσ Ἀθηνᾶσ ἀσπίδασ προσπεπατταλεῦσθαι καὶ ἀκροστόλια. ἐν Καλλαϊκοῖσ δὲ τῶν μετὰ Τεύκρου στρατευσάντων τινὰσ οἰκῆσαι, καὶ ὑπάρξαι πόλεισ αὐτόθι, τὴν μὲν καλουμένην Ἕλληνεσ τὴν δὲ Ἀμφίλοχοι, ὡσ καὶ τοῦ Ἀμφιλόχου τελευτήσαντοσ δεῦρο καὶ τῶν συνόντων πλανηθέντων μέχρι τῆσ μεσογαίασ. καὶ τῶν μεθ’ Ἡρακλέουσ δέ τινασ καὶ τῶν ἀπὸ Μεσσήνησ ἱστορῆσθαί φησιν ἐποικῆσαι τὴν Ἰβηρίαν, τῆσ δὲ Κανταβρίασ μέροσ τι κατασχεῖν Λάκωνασ καὶ οὗτόσ φησι καὶ ἄλλοι. ἐνταῦθα δὲ καὶ Ὠκέλλαν πόλιν Ὠκέλλα κτίσμα λέγουσι τοῦ μετὰ Ἀντήνοροσ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ διαβάντοσ εἰσ τὴν Ἰταλίαν. καὶ ἐν τῇ Λιβύῃ δὲ πεπιστεύκασί τινεσ τοῖσ τῶν Γαδειριτῶν ἐμπόροισ προσέχοντεσ, ὡσ καὶ Ἀρτεμίδωροσ εἴρηκεν, ὅτι οἱ ὑπὲρ τῆσ Μαυρουσίασ οἰκοῦντεσ πρὸσ τοῖσ ἑσπερίοισ Αἰθίοψι Λωτοφάγοι καλοῦνται, σιτούμενοι λωτόν, πόαν τινὰ καὶ ῥίζαν, οὐ δεόμενοι δὲ ποτοῦ, οὐδὲ ἔχοντεσ διὰ τὴν ἀνυδρίαν, διατείνοντεσ καὶ μέχρι τῶν ὑπὲρ τῆσ Κυρήνησ τόπων. ἄλλοι τε πάλιν καλοῦνται Λωτοφάγοι τὴν ἑτέραν οἰκοῦντεσ τῶν πρὸ τῆσ μικρᾶσ Σύρτεωσ νήσων, τὴν Μήνιγγα. οὐ δὴ θαυμάζοι τισ ἂν οὔτε τοῦ ποιητοῦ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέωσ πλάνην μυθογραφήσαντοσ τοῦτον τὸν τρόπον, ὥστ’ ἔξω στηλῶν ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ πελάγει τὰ πολλὰ διαθέσθαι τῶν λεγομένων περὶ αὐτοῦ τὰ γὰρ ἱστορούμενα ἐγγὺσ ἦν καὶ [τοῖσ] τόποισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ τῶν ὑπ’ ἐκείνου πεπλασμένων, ὥστε οὐκ ἀπίθανον ἐποίει τὸ πλάσμα, οὔτ’ εἴ τινεσ αὐταῖσ τε ταύταισ ταῖσ ἱστορίαισ πιστεύσαντεσ καὶ τῇ πολυμαθείᾳ τοῦ ποιητοῦ καὶ πρὸσ ἐπιστημονικὰσ ὑποθέσεισ ἔτρεψαν τὴν Ὁμήρου ποίησιν, καθάπερ Κράτησ τε ὁ Μαλλώτησ ἐποίησε καὶ ἄλλοι τινέσ.

οἱ δ’ οὕτωσ ἀγροίκωσ ἐδέξαντο τὴν ἐπιχείρησιν τὴν τοιαύτην ὥστε οὐ μόνον τὸν ποιητὴν σκαπανέωσ ἢ θεριστοῦ δίκην ἐκ πάσησ τῆσ τοιαύτησ ἐπιστήμησ ἐξέβαλον, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἁψαμένουσ τῆσ τοιαύτησ πραγματείασ μαινομένουσ ὑπέλαβον· συνηγορίαν δὲ ἢ ἐπανόρθωσιν ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον εἰσ τὰ λεχθέντα ὑπ’ ἐκείνων εἰσενεγκεῖν οὐκ ἐθάρρησεν οὔτε τῶν γραμματικῶν οὔτε τῶν περὶ τὰ μαθήματα δεινῶν οὐδείσ. καίτοι ἔμοιγε δοκεῖ δυνατὸν εἶναι καὶ συνηγορῆσαι πολλοῖσ τῶν λεχθέντων καὶ εἰσ ἐπανόρθωσιν ἄγειν καὶ μάλιστα ταῦτα ὅσα Πυθέασ παρεκρούσατο τοὺσ πιστεύσαντασ αὐτῷ κατὰ ἄγνοιαν τῶν τε ἑσπερίων τόπων καὶ τῶν προσβόρρων τῶν παρὰ τὸν ὠκεανόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐάσθω λόγον ἔχοντα ἴδιον καὶ μακρόν. τῆσ δὲ τῶν Ἑλλήνων πλάνησ τῆσ εἰσ τὰ βάρβαρα ἔθνη νομίζοι τισ ἂν αἴτιον τὸ διεσπάσθαι κατὰ μέρη μικρὰ καὶ δυναστείασ ἐπιπλοκὴν οὐκ ἐχούσασ πρὸσ ἀλλήλουσ κατ’ αὐθάδειαν, ὥστε ἐκ τούτου πρὸσ τοὺσ ἐπιόντασ ἔξωθεν ἀσθενεῖσ εἶναι.

τοῦτο δὲ τὸ αὔθαδεσ ἐν δὴ τοῖσ Ἴβηρσι μάλιστα ἐπέτεινε προσλαβοῦσι καὶ τὸ πανοῦργον φύσει καὶ τὸ μὴ ἁπλοῦν· ἐπιθετικοὶ γὰρ καὶ λῃστρικοὶ τοῖσ βίοισ ἐγένοντο τὰ μικρὰ τολμῶντεσ, μεγάλοισ δ’ οὐκ ἐπιβαλλόμενοι διὰ τὸ μεγάλασ μὴ κατασκευάζεσθαι δυνάμεισ καὶ κοινωνίασ. εἰ γὰρ δὴ συνασπίζειν ἐβούλοντο ἀλλήλοισ, οὔτε Καρχηδονίοισ ὑπῆρξεν ἂν καταστρέψασθαι ἐπελθοῦσι τὴν πλείστην αὐτῶν ἐκ περιουσίασ, καὶ ἔτι πρότερον Τυρίοισ, εἶτα Κελτοῖσ οἳ νῦν Κελτίβηρεσ καὶ Βήρωνεσ καλοῦνται, οὔτε τῷ λῃστῇ Οὐριάθῳ καὶ Σερτωρίῳ μετὰ ταῦτα καὶ εἴ τινεσ ἕτεροι δυναστείασ ἐπεθύμησαν μείζονοσ. Ῥωμαῖοί τε τῷ κατὰ μέρη πρὸσ τοὺσ Ἴβηρασ πολεμεῖν καθ’ ἑκάστην διὰ ταύτην τὴν δυναστείαν πολύν τινα διετέλεσαν χρόνον, ἄλλοτ’ ἄλλουσ καταστρεφόμενοι τέωσ ἑώσ ἅπαντασ ὑποχειρίουσ ἔλαβον διακοσιοστῷ σχεδόν τι ἔτει ἢ μακρότερον. ἐπάνειμι δὲ ἐπὶ τὴν περιήγησιν. μετὰ τοίνυν Ἄβδηρα ἔστι Καρχηδὼν ἡ νέα, κτίσμα Ἀσδρούβα τοῦ διαδεξαμένου Βάρκαν τὸν Ἀννίβα πατέρα, κρατίστη πολὺ τῶν ταύτῃ πόλεων·

καὶ γὰρ ἐρυμνή τ’ ἐστὶ καὶ τείχει κατεσκευασμένῳ καλῶσ καὶ λιμέσι καὶ λίμνῃ κεκόσμηται καὶ τοῖσ τῶν ἀργυρίων μετάλλοισ, περὶ ὧν εἰρήκαμεν· κἀνταῦθα δὲ καὶ ἐν τοῖσ πλησίον τόποισ πολλὴ ἡ ταριχεία· καὶ ἔστι τοῦτο μέγιστον ἐμπόριον τῶν μὲν ἐκ θαλάττησ τοῖσ ἐν τῇ μεσογαίᾳ, τῶν δ’ ἐκεῖθεν τοῖσ ἔξω πᾶσιν. ἡ δ’ ἐνθένδε μέχρι τοῦ Ἴβηροσ παραλία κατὰ μέσον πωσ τὸ διάστημα ἔχει τὸν Σούκρωνα ποταμὸν καὶ τὴν ἐκβολὴν αὐτοῦ καὶ πόλιν ὁμώνυμον· ῥεῖ δὲ ἐκ τοῦ συνεχοῦσ ὄρουσ τῇ ὑπερκειμένῃ ῥάχει τῆσ τε Μαλάκασ καὶ τῶν περὶ Καρχηδόνα τόπων, περατὸσ πεζῇ, παράλληλοσ δέ πωσ τῷ Ἴβηρι, μικρὸν δὲ [ἔλαττον] διέχει τῆσ Καρχηδόνοσ ἢ τοῦ Ἴβηροσ. μεταξὺ μὲν οὖν τοῦ Σούκρωνοσ καὶ τῆσ Καρχηδόνοσ τρία πολίχνια Μασσαλιωτῶν ἔστιν οὐ πολὺ ἄπωθεν τοῦ ποταμοῦ· τούτων δ’ ἐστὶ γνωριμώτατον τὸ Ἡμεροσκοπεῖον ἔχον ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ τῆσ Ἐφεσίασ Ἀρτέμιδοσ ἱερὸν σφόδρα τιμώμενον, ᾧ ἐχρήσατο Σερτώριοσ ὁρμητηρίῳ κατὰ θάλατταν· ἐρυμνὸν γάρ ἐστι καὶ λῃστρικόν, κάτοπτον δὲ ἐκ πολλοῦ τοῖσ προσπλέουσι, καλεῖται δὲ [καὶ] Διάνιον, οἱο͂ν Ἀρτεμίσιον, ἔχον σιδηρεῖα εὐφυῆ πλησίον καὶ νησίδια Πλανησίαν καὶ Πλουμβαρίαν καὶ λιμνοθάλατταν ὑπερκειμένην, ἔχουσαν ἐν κύκλῳ σταδίουσ τετρακοσίουσ. εἶθ’ ἡ τοῦ Ἡρακλέουσ νῆσοσ ἤδη πρὸσ Καρχηδόνι, ἣν καλοῦσι Σκομβραρίαν ἀπὸ τῶν ἁλισκομένων σκόμβρων, ἐξ ὧν τὸ ἄριστον σκευάζεται γάρον· εἴκοσι δὲ διέχει σταδίουσ καὶ τέτταρασ τῆσ Καρχηδόνοσ. πάλιν δ’ ἐπὶ θάτερα τοῦ Σούκρωνοσ ἰόντι ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ἴβηροσ Σάγουντον κτίσμα Ζακυνθίων, ἣν Ἀννίβασ κατασκάψασ παρὰ τὰ συγκείμενα πρὸσ Ῥωμαίουσ τὸν δεύτερον αὐτοῖσ ἐξῆψε πόλεμον πρὸσ Καρχηδονίουσ. πλησίον δὲ πόλεισ εἰσὶ Χερρόνησόσ τε καὶ Ὀλέαστρον καὶ Καρταλίασ· ἐπ’ αὐτῇ δὲ τῇ διαβάσει τοῦ Ἴβηροσ Δέρτωσσα κατοικία. ῥεῖ δὲ ὁ Ἴβηρ ἀπὸ Καντάβρων ἔχων τὰσ ἀρχὰσ ἐπὶ μεσημβρίαν διὰ πολλοῦ πεδίου παράλληλοσ τοῖσ Πυρηναίοισ ὄρεσι. μεταξὺ δὲ τῶν τοῦ Ἴβηροσ ἐκτροπῶν καὶ τῶν ἄκρων τῆσ Πυρήνησ, ἐφ’ ὧν ἵδρυται τὰ ἀναθήματα τοῦ Πομπηίου, πρώτη Ταρράκων ἐστὶ πόλισ, ἀλίμενοσ μὲν ἐν κόλπῳ δὲ ἱδρυμένη καὶ κατεσκευασμένη τοῖσ ἄλλοισ ἱκανῶσ καὶ οὐχ ἧττον εὐανδροῦσα νυνὶ τῆσ Καρχηδόνοσ.

πρὸσ γὰρ τὰσ τῶν ἡγεμόνων ἐπιδημίασ εὐφυῶσ ἔχει, καὶ ἔστιν ὥσπερ μητρόπολισ οὐ τῆσ ἐντὸσ Ἴβηροσ μόνον ἀλλὰ καὶ τῆσ ἐκτὸσ τῆσ πολλῆσ. αἵ τε Γυμνήσιαι νῆσοι προκείμεναι πλησίον καὶ ἡ Ἔβυσοσ, ἀξιόλογοι νῆσοι, τὴν θέσιν εὔκαιρον τῆσ πόλεωσ ὑπαγορεύουσιν. Ἐρατοσθένησ δὲ καὶ ναύσταθμον ἔχειν φησὶν αὐτήν, οὐδὲ ἀγκυροβολίοισ σφόδρα εὐτυχοῦσαν, ὡσ ἀντιλέγων εἴρηκεν Ἀρτεμίδωροσ. καὶ ἡ σύμπασα δ’ ἀπὸ στηλῶν σπανίζεται λιμέσι μέχρι δεῦρο, ἐντεῦθεν δ’ ἤδη τὰ ἑξῆσ εὐλίμενα καὶ χώρα ἀγαθὴ τῶν τε Λεητανῶν καὶ Λαρτολαιητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων μέχρι Ἐμπορίου.

αὐτὸ δ’ ἐστὶ Μασσαλιωτῶν κτίσμα, ὅσον τετταράκοντα διέχον τῆσ Πυρήνησ σταδίουσ καὶ τῶν μεθορίων τῆσ Ἰβηρίασ πρὸσ τὴν Κελτικήν· καὶ αὕτη δ’ ἐστὶ πᾶσα ἀγαθὴ καὶ εὐλίμενοσ. ἐνταῦθα δ’ ἔστι καὶ ἡ Ῥόδη πολίχνιον, Ἐμποριτῶν κτίσμα, τινὲσ δὲ Ῥοδίων φασί· κἀνταῦθα δὲ καὶ ἐν τῷ Ἐμπορίῳ τὴν Ἄρτεμιν τὴν Ἐφεσίαν τιμῶσιν· ἐροῦμεν δὲ τὴν αἰτίαν ἐν τοῖσ περὶ Μασσαλίαν. ᾤκουν δ’ οἱ Ἐμπορῖται πρότερον νησίον τι προκείμενον, ὃ νῦν καλεῖται παλαιὰ πόλισ, νῦν δ’ οἰκοῦσιν ἐν τῇ ἠπείρῳ. δίπολισ δ’ ἐστὶ τείχει διωρισμένη, πρότερον τῶν Ἰνδικητῶν τινασ προσοίκουσ ἔχουσα, οἳ καίπερ ἰδίᾳ πολιτευόμενοι κοινὸν ὅμωσ περίβολον ἔχειν ἐβούλοντο πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ ἀσφαλείασ χάριν, τῷ χρόνῳ δ’ εἰσ ταὐτὸ πολίτευμα συνῆλθον μικτόν τι ἔκ τε βαρβάρων καὶ Ἑλληνικῶν νομίμων, ὅπερ καὶ ἐπ’ ἄλλων πολλῶν συνέβη. ̔ρεῖ δὲ καὶ ποταμὸσ πλησίον, ἐκ τῆσ Πυρήνησ ἔχων τὰσ ἀρχάσ, ἡ δὲ ἐκβολὴ λιμήν ἐστι τοῖσ Ἐμπορίταισ.

λινουργοὶ δὲ ἱκανῶσ οἱ Ἐμπορῖται· χώραν δὲ τὴν μεσόγαιαν ἔχουσι τὴν μὲν ἀγαθὴν τὴν δὲ σπαρτοφόρον τῆσ ἀχρηστοτέρασ καὶ ἑλείασ σχοίνου, καλοῦσι δὲ Ιοὐγκάριον πεδίον· τινὲσ δὲ καὶ τῶν τῆσ Πυρήνησ ἄκρων νέμονται [τὰ] μέχρι τῶν ἀναθημάτων τοῦ Πομπηίου, δι’ ὧν βαδίζουσιν εἰσ τὴν ἔξω καλουμένην Ἰβηρίαν ἐκ τῆσ Ἰταλίασ καὶ μάλιστα τὴν Βαιτικήν. αὕτη δ’ ἡ ὁδὸσ ποτὲ μὲν πλησιάζει τῇ θαλάττῃ ποτὲ δ’ ἀφέστηκε, καὶ μάλιστα ἐν τοῖσ πρὸσ ἑσπέραν μέρεσι. φέρεται δὲ ἐπὶ Ταρράκωνα, ἀπὸ τῶν ἀναθημάτων τοῦ Πομπηίου διὰ τοῦ Ιοὐγκαρίου πεδίου καὶ Βετέρων καὶ τοῦ Μαραθῶνοσ καλουμένου πεδίου τῇ Λατίνῃ γλώττῃ, φύοντοσ πολὺ τὸ μάραθον· ἐκ δὲ τοῦ Ταρράκωνοσ ἐπὶ τὸν πόρον τοῦ Ἴβηροσ κατὰ Δέρτωσσαν πόλιν· ἐντεῦθεν διὰ Σαγούντου καὶ Σαιτάβιοσ πόλεωσ ἐνεχθεῖσα κατὰ μικρὸν ἀφίσταται τῆσ θαλάττησ καὶ συνάπτει τῷ Σπαρταρίῳ ὡσ ἂν Σχοινοῦντι καλουμένῳ πεδίῳ· τοῦτο δ’ ἐστὶ μέγα καὶ ἄνυδρον, τὴν σχοινοπλοκικὴν φύον σπάρτον ἐξαγωγὴν ἔχουσαν εἰσ πάντα τόπον καὶ μάλιστα εἰσ τὴν Ἰταλίαν. πρότερον μὲν οὖν διὰ μέσου τοῦ πεδίου καὶ Ἐγελάστασ συνέβαινεν εἶναι τὴν ὁδὸν χαλεπὴν καὶ πολλήν, νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰ πρὸσ θαλάττῃ μέρη πεποιήκασιν αὐτήν, ἐπιψαύουσαν μόνον τοῦ Σχοινοῦντοσ, εἰσ ταὐτὸ δὲ τείνουσαν τῇ προτέρᾳ, τὰ περὶ Καστλῶνα καὶ Ὀβούλκωνα, δι’ ὧν εἴσ τε Κορδύβην καὶ εἰσ Γάδειρα ἡ ὁδόσ, τὰ μέγιστα τῶν ἐμπορίων. διέχει δὲ τῆσ Κορδύβησ ἡ Ὀβούλκων περὶ τριακοσίουσ σταδίουσ. φασὶ δ’ οἱ συγγραφεῖσ ἐλθεῖν Καίσαρα ἐκ Ῥώμησ ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἡμέραισ εἰσ τὴν Ὀβούλκωνα καὶ τὸ στρατόπεδον τὸ ἐνταῦθα, ἡνίκα ἔμελλε συνάπτειν τὸν περὶ τὴν Μοῦνδαν πόλεμον. ἡ μὲν δὴ παραλία πᾶσα ἡ ἀπὸ στηλῶν μέχρι τῆσ μεθορίασ τῆσ Ἰβήρων καὶ Κελτῶν τοιαύτη.

ἡ δ’ ὑπερκειμένη μεσόγαια λέγω δὲ τὴν ἐντὸσ τῶν τε Πυρηναίων ὀρῶν καὶ τῆσ προσαρκτίου πλευρᾶσ μέχρι Ἀστύρων δυεῖν μάλιστα ὄρεσι διορίζεται. τούτων δὲ τὸ μὲν παράλληλόν ἐστι τῇ Πυρήνῃ, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν Καντάβρων ἔχον, τελευτὴν δ’ ἐπὶ τὴν καθ’ ἡμᾶσ θάλατταν· καλοῦσι δὲ τοῦτο Ἰδουβέδαν· ἕτερον δ’ ἀπὸ τοῦ μέσου διῆκον ἐπὶ τὴν δύσιν, ἐκκλῖνον δὲ πρὸσ νότον καὶ τὴν ἀπὸ στηλῶν παραλίαν· ὃ κατ’ ἀρχὰσ μὲν γεώλοφόν ἐστι καὶ ψιλόν, διέξεισι δὲ τὸ καλούμενον Σπαρτάριον πεδίον, εἶτα συνάπτει τῷ δρυμῷ τῷ ὑπερκειμένῳ τῆσ τε Καρχηδονίασ καὶ τῶν περὶ τὴν Μάλακαν τόπων· καλεῖται δὲ Ὀροσπέδα. μεταξὺ μὲν δὴ τῆσ Πυρήνησ καὶ τῆσ Ἰδουβέδασ ὁ Ἴβηρ ῥεῖ ποταμόσ, παράλληλοσ τοῖσ ὄρεσιν ἀμφοτέροισ, πληρούμενοσ ἐκ τῶν ἐντεῦθεν καταφερομένων ποταμῶν καὶ τῶν ἄλλων ὑδάτων. ἐπὶ δὲ τῷ Ἴβηρι πόλισ ἐστὶ Καισαραυγοῦστα καλουμένη καὶ Κέλσα κατοικία τισ ἔχουσα γεφύρασ λιθίνησ διάβασιν. συνοικεῖται δὲ ὑπὸ πλειόνων ἐθνῶν ἡ χώρα, γνωριμωτάτου δὲ τοῦ τῶν Ιἀκκητανῶν λεγομένου. τοῦτο δ’ ἀρξάμενον ἀπὸ τῆσ παρωρείασ τῆσ κατὰ τὴν Πυρήνην εἰσ τὰ πεδία πλατύνεται καὶ συνάπτει τοῖσ περὶ Ἰλέρδαν καὶ Ὄσκαν χωρίοισ, τοῖσ τῶν Ἰλεργετῶν οὐ πολὺ ἄπωθεν τοῦ Ἴβηροσ. ἐν δὲ ταῖσ πόλεσι ταύταισ ἐπολέμει τὸ τελευταῖον Σερτώριοσ καὶ ἐν Καλαγούρι Ουἀσκώνων πόλει καὶ τῆσ παραλίασ ἐν Ταρράκωνι καὶ ἐν τῷ Ἡμεροσκοπείῳ μετὰ τὴν ἐκ Κελτιβήρων ἔκπτωσιν, ἐτελεύτα δ’ ἐν Ὄσκᾳ. κἀν Ἰλέρδᾳ ὕστερον Ἀφράνιοσ καὶ Πετρήιοσ οἱ τοῦ Πομπηίου στρατηγοὶ κατεπολεμήθησαν ὑπὸ Καίσαροσ τοῦ θεοῦ. διέχει δὲ ἡ Ἰλέρδα τοῦ μὲν Ἴβηροσ ὡσ ἐπὶ δύσιν ἰόντι σταδίουσ ἑκατὸν ἑξήκοντα, Ταρράκωνοσ δὲ πρὸσ νότον περὶ τετρακοσίουσ ἑξήκοντα, πρὸσ ἄρκτον δὲ Ὄσκασ πεντακοσίουσ τετταράκοντα. διὰ τούτων δὲ τῶν μερῶν ἡ ἐκ Ταρράκωνοσ ἐπὶ τοὺσ ἐσχάτουσ ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ Ουἄσκωνασ τοὺσ κατὰ Πομπέλωνα καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῷ τῷ ὠκεανῷ Οἰασῶνα πόλιν ὁδόσ ἐστι σταδίων δισχιλίων τετρακοσίων πρὸσ αὐτὰ τὰ τῆσ Ἀκυιτανίασ ὁρ́ια καὶ τῆσ Ἰβηρίασ. Ιἀκκητανοὶ δ’ εἰσὶν ἐν οἷσ τότε μὲν Σερτώριοσ ἐπολέμει πρὸσ Πομπήιον, ὕστερον δ’ ὁ τοῦ Πομπηίου υἱὸσ Σέξτοσ πρὸσ τοὺσ Καίσαροσ στρατηγούσ. ὑπέρκειται δὲ τῆσ Ιἀκκητανίασ πρὸσ ἄρκτον τὸ τῶν Ουἀσκώνων ἔθνοσ, ἐν ᾧ πόλισ Πομπέλων ὡσ ἂν Πομπηιόπολισ. αὐτῆσ δὲ τῆσ Πυρήνησ τὸ μὲν Ἰβηρικὸν πλευρὸν εὔδενδρόν ἐστι παντοδαπῆσ ὕλησ καὶ τῆσ ἀειθαλοῦσ, τὸ δὲ Κελτικὸν ψιλόν, τὰ δὲ μέσα περιέχει καλῶσ οἰκεῖσθαι δυναμένουσ αὐλῶνασ.

ἔχουσι δ’ αὐτοὺσ Κερρητανοὶ τὸ πλέον τοῦ Ἰβηρικοῦ φύλου, παρ’ οἷσ πέρναι διάφοροι συντίθενται ταῖσ Κανταβρικαῖσ ἐνάμιλλοι, πρόσοδον οὐ μικρὰν τοῖσ ἀνθρώποισ παρέχουσαι. ὑπερβαλόντι δὲ τὴν Ἰδουβέδαν ἡ Κελτιβηρία παραχρῆμα πολλὴ καὶ ἀνώμαλοσ, τὸ μέν [τοι] πλέον αὐτῆσ ἐστὶ τραχὺ καὶ ποταμόκλυστον·

διὰ γὰρ τούτων ὅ τε Ἄνασ φέρεται καὶ ὁ Τάγοσ καὶ οἱ ἐφεξῆσ ποταμοὶ οἱ πλείουσ οἱ ἐπὶ τὴν ἑσπερίαν θάλατταν καταφερόμενοι, τὴν ἀρχὴν ἔχοντεσ ἐκ τῆσ [Κελτ]ιβηρίασ· ὧν ὁ Δούριοσ φέρεται παρὰ τὴν Νομαντίαν καὶ τὴν Σεργουντίαν, ὁ δὲ Βαῖτισ ἐκ τῆσ Ὀροσπέδασ τὰσ ἀρχὰσ ἔχων διὰ τῆσ Ὠρητανίασ εἰσ τὴν Βαιτικὴν ῥεῖ. οἰκοῦσι δ’ ἐκ μὲν τῶν πρὸσ ἄρκτον μερῶν τοῖσ Κελτίβηρσι Βήρωνεσ Καντάβροισ ὅμοροι τοῖσ Κονίσκοισ, καὶ αὐτοὶ τοῦ Κελτικοῦ στόλου γεγονότεσ, ὧν ἐστι πόλισ Ουἀρία κατὰ τὴν τοῦ Ἴβηροσ διάβασιν κειμένη· συνεχεῖσ δ’ εἰσὶ καὶ Βαρδυήταισ, οὓσ οἱ νῦν Βαρδούλουσ καλοῦσιν· ἐκ δὲ τοῦ ἑσπερίου τῶν τε Ἀστύρων τινὲσ καὶ τῶν Καλλαϊκῶν καὶ Ουἀκκαίων, ἔτι δὲ Ουἐττώνων καὶ Καρπητανῶν· ἐκ δὲ τῶν νοτίων Ὠρητανοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τὴν Ὀροσπέδαν οἰκοῦσι Βαστητανῶν τε καὶ Ἐδητανῶν· πρὸσ ἑώ δὲ Ἰδουβέδα. αὐτῶν τε τῶν Κελτιβήρων εἰσ τέτταρα μέρη διῃρημένων οἱ κράτιστοι μάλιστα πρὸσ ἑώ εἰσὶ καὶ πρὸσ νότον οἱ Ἀρουάκοι, συνάπτοντεσ Καρπητανοῖσ καὶ ταῖσ τοῦ Τάγου πηγαῖσ·

πόλισ δ’ αὐτῶν ὀνομαστοτάτη Νομαντία. ἔδειξαν δὲ τὴν ἀρετὴν τῷ Κελτιβηρικῷ πολέμῳ τῷ πρὸσ Ῥωμαίουσ εἰκοσαετεῖ γενομένῳ· πολλὰ γὰρ στρατεύματα σὺν ἡγεμόσιν ἐφθάρη, τὸ δὲ τελευταῖον οἱ Νομαντῖνοι πολιορκούμενοι ἀπεκαρτέρησαν πλὴν ὀλίγων τῶν ἐνδόντων τὸ τεῖχοσ. καὶ οἱ Λούσωνεσ δὲ ἑῷοί εἰσι, συνάπτοντεσ καὶ αὐτοὶ ταῖσ τοῦ Τάγου πηγαῖσ. τῶν δ’ Ἀρουάκων ἐστὶ καὶ Σεγήδα πόλισ καὶ Παλλαντία. διέχει δὲ Νομαντία τῆσ Καισαραυγούστασ, ἣν ἔφαμεν ἐπὶ τῷ Ἴβηρι ἱδρῦσθαι, σταδίουσ ἐπὶ ὀκτακοσίουσ. καὶ Σεγοβρίγα δ’ ἐστὶ τῶν Κελτιβήρων πόλισ καὶ Βίλβιλισ, περὶ ἃσ Μέτελλοσ καὶ Σερτώριοσ ἐπολέμησαν. Πολύβιοσ δὲ τὰ τῶν Ουἀκκαίων καὶ τῶν Κελτιβήρων ἔθνη καὶ χωρία διεξιὼν συλλέγει ταῖσ ἄλλαισ πόλεσι καὶ Σεγεσάμαν καὶ Ἰντερκατίαν. φησὶ δὲ Ποσειδώνιοσ Μάρκον Μάρκελλον πράξασθαι φόρον ἐκ τῆσ Κελτιβηρίασ τάλαντα ἑξακόσια, ἐξ οὗ τεκμαίρεσθαι πάρεστιν ὅτι καὶ πολλοὶ ἦσαν οἱ Κελτίβηρεσ καὶ χρημάτων εὐποροῦντεσ, καίπερ οἰκοῦντεσ χώραν παράλυπρον. Πολυβίου δ’ εἰπόντοσ τριακοσίασ αὐτῶν καταλῦσαι πόλεισ Τιβέριον Γράκχον, κωμῳδῶν φησι τοῦτο τῷ Γράκχῳ χαρίσασθαι τὸν ἄνδρα, τοὺσ πύργουσ καλοῦντα πόλεισ, ὥσπερ ἐν ταῖσ θριαμβικαῖσ πομπαῖσ. καὶ ἴσωσ οὐκ ἄπιστον τοῦτο λέγει· καὶ γὰρ οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ συγγραφεῖσ ῥᾳδίωσ ἐπὶ τοῦτο φέρονται τὸ ψεῦσμα καλλωπίζοντεσ τὰσ πράξεισ, ἐπεὶ καὶ οἱ φάσκοντεσ πλείουσ ἢ χιλίασ τὰσ τῶν Ἰβήρων ὑπάρξαι πόλεισ ἐπὶ τοῦτο φέρεσθαί μοι δοκοῦσι, τὰσ μεγάλασ κώμασ πόλεισ ὀνομάζοντεσ. οὔτε γὰρ ἡ τῆσ χώρασ φύσισ πόλεων ἐπιδεκτικὴ πολλῶν ἐστι διὰ τὴν λυπρότητα ἢ διὰ τὸν ἐκτοπισμὸν καὶ τὸ ἀνήμερον, οὔθ’ οἱ βίοι καὶ πράξεισ αὐτῶν ἔξω τῶν κατὰ τὴν παραλίαν τὴν καθ’ ἡμᾶσ ὑπαγορεύουσι τοιοῦτον οὐδέν· ἄγριοι γὰρ οἱ κατὰ κώμασ οἰκοῦντεσ· τοιοῦτοι δ’ οἱ πολλοὶ τῶν Ἰβήρων· αἱ δὲ πόλεισ ἡμεροῦσιν οὐδ’ αὗται ῥᾳδίωσ, ὅταν πλεονάζῃ τὸ τὰσ ὕλασ ἐπὶ κακῷ τῶν πλησίον οἰκοῦν. μετὰ δὲ τοὺσ Κελτίβηρασ πρὸσ νότον εἰσὶν οἱ τὸ ὄροσ οἰκοῦντεσ τὴν Ὀροσπέδαν καὶ τὴν περὶ τὸν Σούκρωνα χώραν Ἐδητανοί, μέχρι Καρχηδόνοσ, καὶ Βαστητανοὶ καὶ Ὠρητανοί, σχεδὸν δέ τι καὶ μέχρι Μαλάκασ.

πελτασταὶ δ’ ἅπαντεσ, ὡσ εἰπεῖν, ὑπῆρξαν οἱ Ἴβηρεσ καὶ κοῦφοι κατὰ τὸν ὁπλισμὸν διὰ τὰσ λῃστείασ, οἱούσ ἔφαμεν τοὺσ Λυσιτανούσ, ἀκοντίῳ καὶ σφενδόνῃ καὶ μαχαίρα χρώμενοι·

ταῖσ δὲ πεζαῖσ δυνάμεσι παρεμέμικτο καὶ ἱππεία, δεδιδαγμένων ἵππων ὀρειβατεῖν καὶ κατοκλάζεσθαι ῥᾳδίωσ ἀπὸ προστάγματοσ, ὅτε τούτου δέοι. φέρει δ’ ἡ Ἰβηρία δορκάδασ πολλὰσ καὶ ἵππουσ ἀγρίουσ. ἔστι δ’ ὅπου καὶ αἱ λίμναι πληθύουσιν ὀρνέοισ. εἰσὶ δὲ κύκνοι καὶ τὰ παραπλήσια, πολλαὶ δὲ καὶ ὠτίδεσ· κάστορασ φέρουσι μὲν οἱ ποταμοί, τὸ δὲ καστόριον οὐκ ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν τῷ Ποντικῷ· ἴδιον γὰρ τῷ Ποντικῷ πάρεστι τὸ φαρμακῶδεσ, καθάπερ ἄλλοισ πολλοῖσ. ἐπεί, φησὶν ὁ Ποσειδώνιοσ, καὶ ὁ Κύπριοσ χαλκὸσ μόνοσ φέρει τὴν καδμείαν λίθον καὶ τὸ χαλκανθὲσ καὶ τὸ σπόδιον. ἴδιον δ’ εἴρηκεν Ἰβηρίᾳ ὁ Ποσειδώνιοσ καὶ τὸ τὰσ κορώνασ μελαίνασ εἶναι καὶ τὸ τοὺσ ἵππουσ τῶν Κελτιβήρων ὑποψάρουσ ὄντασ, ἐπειδὰν εἰσ τὴν ἔξω μεταχθῶσιν Ἰβηρίαν, μεταβάλλειν τὴν χρόαν. ἐοικέναι δὲ τοῖσ Παρθικοῖσ· καὶ γὰρ ταχεῖσ εἶναι καὶ εὐδρόμουσ μᾶλλον τῶν ἄλλων. καὶ τῶν ῥιζῶν τῶν εἰσ βαφὴν χρησίμων πλῆθοσ.

ἐλαίασ δὲ πέρι καὶ ἀμπέλου καὶ συκῆσ καὶ τῶν παραπλησίων φυτῶν ἡ καθ’ ἡμᾶσ Ἰβηρικὴ παραλία πάντων εὐπορεῖ, συχνὴ δὲ καὶ . . . τῶν ἐκτὸσ ἡ μὲν παρωκεανῖτισ ἡ πρόσβορροσ ἀμοιρεῖ διὰ τὰ ψύχη, ἡ δ’ ἄλλη τὸ πλέον διὰ τὴν ὀλιγωρίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ μὴ πρὸσ διαγωγὴν ἀλλὰ μᾶλλον πρὸσ ἀνάγκην καὶ ὁρμὴν θηριώδη μετὰ ἔθουσ φαύλου ζῆν· εἰ μή τισ οἰέται πρὸσ διαγωγὴν ζῆν τοὺσ οὔρῳ λουομένουσ ἐν δεξαμεναῖσ παλαιουμένῳ, καὶ τοὺσ ὀδόντασ σμηχομένουσ καὶ αὐτοὺσ καὶ τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν, καθάπερ τοὺσ Καντάβρουσ φασὶ καὶ τοὺσ ὁμόρουσ αὐτοῖσ. καὶ τοῦτό τε καὶ τὸ χαμευνεῖν κοινόν ἐστι τοῖσ Ἴβηρσι πρὸσ τοὺσ Κελτούσ. ἔνιοι δὲ τοὺσ Καλλαϊκοὺσ ἀθέουσ φασί, τοὺσ δὲ Κελτίβηρασ καὶ τοὺσ προσβόρρουσ τῶν ὁμόρων αὐτοῖσ ἀνωνύμῳ τινὶ θεῷ [θύειν] ταῖσ πανσελήνοισ νύκτωρ πρὸ τῶν πυλῶν, πανοικίουσ τε χορεύειν καὶ παννυχίζειν. τοὺσ δὲ Ουἔττωνασ, ὅτε πρῶτον εἰσ τὸ τῶν Ῥωμαίων παρῆλθον στρατόπεδον, ἰδόντασ τῶν ταξιαρχῶν τινασ ἀνακάμπτοντασ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ περιπάτου χάριν, μανίαν ὑπολαβόντασ ἡγεῖσθαι τὴν ὁδὸν αὐτοῖσ ἐπὶ τὰσ σκηνάσ, ὡσ δέον ἢ μένειν καθ’ ἡσυχίαν ἱδρυθέντασ ἢ μάχεσθαι. τῆσ δὲ βαρβαρικῆσ ἰδέασ καὶ τὸν τῶν γυναικῶν ἐνίων κόσμον θείη τισ ἄν, ὃν εἴρηκεν Ἀρτεμίδωροσ·

ὅπου μὲν γὰρ περιτραχήλια σιδηρᾶ φορεῖν αὐτάσ φησιν ἔχοντα κόρακασ καμπτομένουσ ὑπὲρ κορυφῆσ καὶ προπίπτοντασ πρὸ τοῦ μετώπου πολύ, κατὰ τούτων δὲ τῶν κοράκων, ὅτε βούλονται, κατασπᾶν τὸ κάλυμμα ὥστε ἐμπετασθὲν σκιάδιον τῷ προσώπῳ παρέχειν, καὶ νομίζειν κόσμον· ὅπου δὲ τυμπάνιον περικεῖσθαι πρὸσ μὲν τῷ ἰνίῳ περιφερὲσ καὶ σφίγγον τὴν κεφαλὴν μέχρι τῶν παρωτίδων, εἰσ ὕψοσ δὲ καὶ πλάτοσ ἐξυπτιασμένον κατ’ ὀλίγον· ἄλλασ δὲ τὰ προκόμια ψιλοῦν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστ’ ἀποστίλβειν τοῦ μετώπου μᾶλλον· τὰσ δ’ ὅσον ποδιαῖον τὸ ὕψοσ ἐπιθεμένασ στυλίσκον περιπλέκειν αὐτῷ τὴν χαίτην, εἶτα καλύπτρᾳ μελαίνῃ περιστέλλειν. πρὸσ δὲ τῇ ἀηθείᾳ τῇ τοιαύτῃ πολλὰ καὶ ἑώραται καὶ μεμύθευται περὶ πάντων κοινῇ τῶν Ἰβηρικῶν ἐθνῶν, διαφερόντωσ δὲ τῶν προσβόρρων, οὐ μόνον τὰ πρὸσ ἀνδρείαν ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸσ ὠμότητα καὶ ἀπόνοιαν θηριώδη. καὶ γὰρ τέκνα μητέρεσ ἔκτειναν πρὶν ἁλῶναι κατὰ τὸν πόλεμον τὸν ἐν Καντάβροισ, καὶ παιδίον δὲ δεδεμένων αἰχμαλώτων τῶν γονέων καὶ ἀδελφῶν ἔκτεινε πάντασ κελεύσαντοσ τοῦ πατρὸσ σιδήρου κυριεῦσαν, γυνὴ δὲ τοὺσ συναλόντασ. κληθεὶσ δέ τισ εἰσ μεθυσκομένουσ ἔβαλεν αὑτὸν εἰσ πυράν. κοινὰ δὲ καὶ ταῦτα πρὸσ τὰ Κελτικὰ ἔθνη καὶ τὰ Θρᾴκια καὶ Σκυθικά, κοινὰ δὲ καὶ [τὰ] πρὸσ ἀνδρείαν τήν τε τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν τῶν γυναικῶν. γεωργοῦσιν αὗται τεκοῦσαί τε διακονοῦσι τοῖσ ἀνδράσιν ἐκείνουσ ἀνθ’ ἑαυτῶν κατακλίνασαι· ἔν τε τοῖσ ἔργοισ πολλάκισ αὐταὶ καὶ λούουσι καὶ σπαργανοῦσιν ἀποκλίνασαι πρόσ τι ῥεῖθρον. ἐν δὲ τῇ Λιγυστικῇ φησὶν ὁ Ποσειδώνιοσ διηγήσασθαι τὸν ξένον ἑαυτῷ Χαρμόλεων Μασσαλιώτην ἄνδρα, ὅτι μισθώσαιτο ἄνδρασ ὁμοῦ καὶ γυναῖκασ ἐπὶ σκαφητόν, ὠδίνασα δὲ μία τῶν γυναικῶν ἀπέλθοι ἀπὸ τοῦ ἔργου πλησίον, τεκοῦσα δ’ ἐπανέλθοι ἐπὶ τοὖργον αὐτίκα, ὅπωσ μὴ ἀπολέσειε τὸν μισθόν· αὐτὸσ δὲ ἐπιπόνωσ ἰδὼν ἐργαζομένην, οὐκ εἰδὼσ τὴν αἰτίαν πρότερον ὀψὲ μάθοι καὶ ἀφείη δοὺσ τὸν μισθόν· ἡ δ’ ἐκκομίσασα τὸ νήπιον πρόσ τι κρηνίον, λούσασα καὶ σπαργανώσασα οἷσ εἶχε διασώσειεν οἴκαδε. οὐκ ἴδιον δὲ τῶν Ἰβήρων οὐδὲ τοῦτο σύνδυο ἐφ’ ἵππων κομίζεσθαι, κατὰ δὲ τὰσ μάχασ τὸν ἕτερον πεζὸν ἀγωνίζεσθαι.

οὐδὲ τὸ τῶν μυῶν πλῆθοσ ἴδιον, ἀφ’ οὗ καὶ λοιμικαὶ νόσοι πολλάκισ ἠκολούθησαν. συνέβη δ’ ἐν τῇ Κανταβρίᾳ τοῦτο τοῖσ Ῥωμαίοισ, ὥστε καὶ μισθοὺσ ἄρνυσθαι μυοθηροῦντασ πρὸσ μέτρον ἀποδειχθέν, [καὶ] διεσώζοντο μόλισ· προσελάμβανε δὲ καὶ ἄλλων σπάνισ καὶ σίτου· ἐπεσιτίζοντο δὲ ἐκ τῆσ Ἀκυιτανίασ χαλεπῶσ διὰ τὰσ δυσχωρίασ. τῆσ δ’ ἀπονοίασ καὶ τοῦτο λέγεται τῆσ Καντάβρων, ὅτι ἁλόντεσ τινὲσ ἀναπεπηγότεσ ἐπὶ τῶν σταυρῶν ἐπαιάνιζον. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα τῶν ἠθῶν ἀγριότητόσ τινοσ παραδείγματ’ ἂν εἰή· τὰ δὲ τοιαῦτα ἧττον μὲν ἴσωσ πολιτικά, οὐ θηριώδη δέ, οἱο͂ν τὸ παρὰ τοῖσ Καντάβροισ τοὺσ ἄνδρασ διδόναι ταῖσ γυναιξὶ προῖκα [καὶ] τὸ τὰσ θυγατέρασ κληρονόμουσ ἀπολείπεσθαι τούσ τε ἀδελφοὺσ ὑπὸ τούτων ἐκδίδοσθαι γυναιξίν· ἔχει γάρ τινα γυναικοκρατίαν· τοῦτο δ’ οὐ πάνυ πολιτικόν. Ἰβηρικὸν δὲ καὶ τὸ ἐν ἔθει [εἶναι] παρατίθεσθαι τοξικὸν ὃ συντιθέασιν ἐκ βοτάνησ σελίνῳ προσομοίασ ἄπονον, ὥστ’ ἔχειν ἐν ἑτοίμῳ πρὸσ τὰ ἀβούλητα, καὶ τὸ κατασπένδειν αὑτοὺσ οἷσ ἂν προσθῶνται, ὥστε ἀποθνήσκειν αὐτοὺσ ὑπὲρ αὐτῶν. τινὲσ μὲν οὖν εἰσ τέτταρα μέρη διῃρῆσθαί φασι τὴν χώραν ταύτην, καθάπερ εἴπομεν, ἄλλοι δὲ πενταμερῆ λέγουσιν.

οὐκ ἔστι δὲ τἀκριβὲσ ἐν τούτοισ ἀποδιδόναι διὰ τὰσ μεταβολὰσ καὶ τὴν ἀδοξίαν τῶν τόπων. ἐν γὰρ τοῖσ γνωρίμοισ καὶ ἐνδόξοισ αἵ τε μεταναστάσεισ γνώριμοι καὶ οἱ μερισμοὶ τῆσ χώρασ καὶ αἱ μεταβολαὶ τῶν ὀνομάτων καὶ εἴ τι ἄλλο παραπλήσιον· θρυλεῖται γὰρ ὑπὸ πολλῶν καὶ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων. ὅσα δὲ καὶ βάρβαρα καὶ ἐκτετοπισμένα καὶ μικρόχωρα καὶ διεσπασμένα, τούτων ὑπομνήματα οὔτ’ ἀσφαλῆ ἐστιν οὔτε πολλά· ὅσα δὲ δὴ πόρρω τῶν Ἑλλήνων ἐπιτείνει τὴν ἄγνοιαν. οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων συγγραφεῖσ μιμοῦνται μὲν τοὺσ Ἕλληνασ, ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ πολύ· καὶ γὰρ ἃ λέγουσι παρὰ τῶν Ἑλλήνων μεταφέρουσιν, ἐξ ἑαυτῶν δ’ οὐ πολὺ μὲν προσφέρονται τὸ φιλείδημον ὥσθ’, ὁπόταν ἔλλειψισ γένηται παρ’ ἐκείνων, οὐκ ἔστι πολὺ τὸ ἀναπληρούμενον ὑπὸ τῶν ἑτέρων, ἄλλωσ τε καὶ τῶν ὀνομάτων, ὅσα ἐνδοξότατα, τῶν πλείστων ὄντων Ἑλληνικῶν· ἐπεὶ καὶ Ἰβηρίαν ὑπὸ μὲν τῶν προτέρων καλεῖσθαι πᾶσαν τὴν ἔξω τοῦ Ῥοδανοῦ καὶ τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ ὑπὸ τῶν Γαλατικῶν κόλπων σφιγγομένου, οἱ δὲ νῦν ὁρ́ιον αὐτῆσ τίθενται τὴν Πυρήνην, συνωνύμωσ τε τὴν αὐτὴν Ἰβηρίαν λέγουσι καὶ Ἱσπανίαν· [ἄλλοι δ’ Ἰβηρίαν] μόνην ἐκάλουν τὴν ἐντὸσ τοῦ Ἴβηροσ· οἱ δ’ ἔτι πρότερον αὐτοὺσ τούτουσ Ἰγλῆτασ, οὐ πολλὴν χώραν νεμομένουσ, ὥσ φησιν Ἀσκληπιάδησ ὁ Μυρλεανόσ. Ῥωμαῖοι δὲ τὴν σύμπασαν καλέσαντεσ συνωνύμωσ Ἰβηρίαν τε καὶ Ἱσπανίαν τὸ μὲν αὐτῆσ μέροσ εἶπον τὴν ἐκτὸσ τὸ δὲ ἕτερον τὴν ἐντόσ· ἄλλοτε δ’ ἄλλωσ διαιροῦσι πρὸσ τοὺσ καιροὺσ πολιτευόμενοι. νυνὶ δὲ τῶν ἐπαρχιῶν τῶν μὲν ἀποδειχθεισῶν τῷ δήμῳ τε καὶ τῇ συγκλήτῳ τῶν δὲ τῷ ἡγεμόνι τῶν Ῥωμαίων, ἡ μὲν Βαιτικὴ πρόσκειται τῷ δήμῳ, καὶ πέμπεται στρατηγὸσ ἐπ’ αὐτὴν ἔχων ταμίαν τε καὶ πρεσβευτήν·

ὁρ́ιον δ’ αὐτῆσ τεθείκασι πρὸσ ἠῶ πλησίον Καστλῶνοσ. ἡ δὲ λοιπὴ Καίσαρόσ ἐστι· πέμπονται δ’ ὑπ’ αὐτοῦ δύο πρεσβευταί, στρατηγικόσ τε καὶ ὑπατικόσ, ὁ μὲν στρατηγικὸσ ἔχων σὺν αὑτῷ πρεσβευτήν, δικαιοδοτήσων Λυσιτανοῖσ τοῖσ παρακειμένοισ τῇ Βαιτικῇ καὶ διατείνουσι μέχρι τοῦ Δουρίου ποταμοῦ καὶ τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ· καλοῦσι γὰρ οὕτω τὴν χώραν ταύτην ἰδίωσ ἐν τῷ παρόντι. ἐνταῦθα δ’ ἔστι καὶ ἡ Αὐγοῦστα Ἠμερίτα. ἡ [δὲ] λοιπὴ αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ πλείστη τῆσ Ἰβηρίασ ὑπὸ τῷ ὑπατικῷ ἡγεμόνι στρατιάν τε ἔχοντι ἀξιόλογον τριῶν που ταγμάτων καὶ πρεσβευτὰσ τρεῖσ, ὧν ὁ μὲν δύο ἔχων τάγματα παραφρουρεῖ τὴν πέραν τοῦ Δουρίου πᾶσαν ἐπὶ τὰσ ἄρκτουσ, ἣν οἱ μὲν πρότερον Λυσιτανοὺσ ἔλεγον οἱ δὲ νῦν Καλλαϊκοὺσ καλοῦσι· συνάπτει δὲ τούτοισ τὰ προσάρκτια μέρη μετὰ τῶν Ἀστύρων καὶ τῶν Καντάβρων. ῥεῖ δὲ διὰ τῶν Ἀστύρων Μέλσοσ ποταμόσ, καὶ μικρὸν ἀπωτέρω πόλισ Νοῖγα, καὶ πλησίον ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ ἀνάχυσισ ὁρίζουσα τοὺσ Ἄστυρασ ἀπὸ τῶν Καντάβρων· τὴν δ’ ἑξῆσ παρόρειον μέχρι Πυρήνησ ὁ δεύτεροσ τῶν πρεσβευτῶν μετὰ τοῦ ἑτέρου τάγματοσ ἐπισκοπεῖ. ὁ δὲ τρίτοσ τὴν μεσόγαιαν, συνέχει δὲ τὰ τῶν [τογάτων] ἤδη λεγομένων ὡσ ἂν εἰρηνικῶν καὶ εἰσ τὸ ἥμερον καὶ τὸν Ἰταλικὸν τύπον μετακειμένων ἐν τῇ τηβεννικῇ ἐσθῆτι. οὗτοι δ’ εἰσὶν οἱ Κελτίβηρεσ καὶ οἱ τοῦ Ἴβηροσ πλησίον ἑκατέρωθεν οἰκοῦντεσ μέχρι τῶν πρὸσ θαλάττῃ μερῶν. αὐτὸσ δὲ ὁ ἡγεμὼν διαχειμάζει μὲν ἐν τοῖσ ἐπιθαλαττιαίοισ μέρεσι καὶ μάλιστα τῇ Καρχηδόνι καὶ τῇ Ταρράκωνι δικαιοδοτῶν, θέρουσ δὲ περίεισιν ἐφορῶν ἀεί τινα τῶν δεομένων ἐπανορθώσεωσ. εἰσὶ δὲ καὶ ἐπίτροποι τοῦ Καίσαροσ, ἱππικοὶ ἄνδρεσ, οἱ διανέμοντεσ τὰ χρήματα τοῖσ στρατιώταισ εἰσ τὴν διοίκησιν τοῦ βίου.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION