Plutarch, Quaestiones Convivales, book 3, Πότερον ψυχρότεραι τῇ κράσει τῶν ἀνδρῶν ἢ θερμότεραὶ εἰσιν αἱ γυναῖκεσ.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 3, Πότερον ψυχρότεραι τῇ κράσει τῶν ἀνδρῶν ἢ θερμότεραὶ εἰσιν αἱ γυναῖκεσ.)

ὁ μὲν οὖν Σύλλασ ταῦτ’ εἶπεν. ὁ δὲ τακτικὸσ Ἀπολλωνίδησ ἔφη τὸν μὲν περὶ τῶν γερόντων ἀποδέχεσθαι λόγον· ἐν δὲ ταῖσ γυναιξὶν αὐτῷ δοκεῖν παραλελεῖφθαι τὸ τῆσ ψυχρότητοσ, ᾗ θερμότατον ἄκρατον ἀποσβέννυσθαι καὶ ἀποβάλλειν τὸ πλῆττον καὶ πυρῶδεσ. πιθανοῦ δὲ καὶ τούτου δοκοῦντοσ, Ἀθρΐλατοσ ὁ Θάσιοσ;

ἰατρὸσ ἐμβαλών τινα τῇ ζητήσει διατριβὴν εἶναί τινασ ἔφησεν, οἳ τὰσ γυναῖκασ οὐ ψυχρὰσ ἀλλὰ θερμοτέρασ τῶν ἀνδρῶν ὑπολαμβάνουσιν, ἑτέρουσ δὲ μᾶλλον οἳ τὸν οἶνον οὐ θερμὸν ἀλλὰ καὶ ψυχρὸν ἡγοῦνται.

δείξασ ἐμέ·

"ἧττον γὰρ αἱ πλεῖσται ῥιγοῦσι τῶν ἀνδρῶν καὶ παντάπασιν ἱματίων ὀλίγων δέονται. καὶ γὰρ ἐτυγχάνομεν ὀλίγαισ ἡμέραισ πρότερον εἰσ τοῦτο διειλεγμένοι· "τὴν θερμότητα πρῶτον ἀπὸ τῆσ ψιλότητοσ οἰόνται δεικνύναι, καταναλισκομένου τοῦ περιττώματοσ ὑπὸ τῆσ θερμότητοσ, ὃ πλεονάζον εἰσ τρίχασ τρέπεται· "δεύτερον δὲ τῷ πλήθει τοῦ αἵματοσ, ὃ πηγὴ μὲν εἶναι τῆσ ἐν τῷ σώματι θερμότητοσ, ἔστι δὲ τοσοῦτον ταῖσ γυναιξίν, ὥστ’ αὐτὰσ καταπιμπράναι καὶ περιφλέγειν, εἰ μὴ πολλαὶ καὶ ταχεῖαι συμβαίνοιεν καθάρσεισ. "τρίτον τοῦτο τὸ περὶ τὰσ ταφὰσ αἱρεῖ θερμότερα τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων εἶναι· "λέγεται γὰρ ὑπὸ τῶν σκευωρουμένων τάδε συντίθεσθαι παρὰ δέκα νεκροὺσ; "ἀνδρῶν ἕνα γυναικὸσ καὶ συνεξάπτειν, δᾳδῶδέσ τι καὶ λιπαρὸν αὐτῶν τῆσ σαρκὸσ ἐχούσησ, ὥσθ’ ὑπέκκαυμα γίγνεσθαι τῶν ἄλλων. "ἔτι δ’, εἰ θερμότερον τὸ γονιμώτερον αἱ δὲ παρθένοι τῶν παίδων ὀργῶσι πρότερον καὶ σαλεύονται πρὸσ τὸ γεννᾶν, οὐδ’ αὕτη τισ ἀσθενὴσ ἀπόδειξισ ἂν εἰή τῆσ θερμότητοσ. "ἔτι δὲ μείζων καὶ πιθανωτέρα τὸ πρὸσ τὰ κρύη καὶ τοὺσ χειμῶνασ εὐφόρωσ ἔχειν· "τῶν ἐπιχειρημάτων ἐλέγχεσθαι τὸ δόγμα.

"πρῶτον μὲν γὰρ ἀντέχουσι τῷ ψύχει μᾶλλον, ὅτι πολλάκισ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου δυσπαθέστερόν ἐστιν· "ἔπειτα μέντοι καὶ τὸ σπέρμα μὴ προγεγονέναι τὸ γόνιμον διὰ κατάψυξιν, ἀλλ’ ὕλην μόνον καὶ τροφὴν παρέχειν τῷ ἀπὸ τοῦ ἄρρενοσ. "ἔπειτα λήγουσι τίκτουσαι πολὺ πρότερον ἢ γεννῶντεσ οἱ ἄνδρεσ. "κάονται δὲ βέλτιον ὑπὸ πιμελῆσ, ὃ δοκεῖ ψυχρότερον εἶναι τοῦ σώματοσ· "ἥκιστα γοῦν οἱ νέοι· "καὶ γυμναστικοὶ πιμελώδεισ. "ἡ δ’ ἔμμηνοσ κάθαρσισ οὐ πλήθουσ ἀλλὰ διαφθορᾶσ καὶ φαυλότητὸσ ἐστιν αἵματοσ· "τὸ γὰρ ἄπεπτον αὐτοῦ καὶ περιττωματικὸν οὐκ ἔχον ἵδρυσιν οὐδὲ σύστασιν ἐν τῷ σώματι δι’ ἀσθένειαν ἐκπίπτει , παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ θολερὸν ἀρρωστίᾳ τοῦ θερμοῦ γιγνόμενον. "δηλοῖ γοῦν καὶ τὸ ῥιγοῦν καὶ τὸ ὑποφρίττειν ὡσ ἐπὶ πολὺ τὰσ καθαιρομένασ, ὅτι ψυχρόν ἐστι καὶ ἄπεπτον τὸ κεκινημένον καὶ ἀποχωροῦν ἐκ τοῦ σώματοσ. "τὴν δὲ ψιλότητα τίσ ἂν εἴποι, ὅτι θερμότητοσ οὐχὶ μᾶλλον ψυχρότητόσ ἐστι τὸ πάθοσ, ὁρῶν τὰ θερμότατα τοῦ σώματοσ μέρη δασυνόμενα; "πάντα γὰρ ἐξωθεῖται τὰ τοιαῦτα τῷ θερμῷ, χαράσσοντι καὶ ἀναστομοῦντι τὴν ἐπιφάνειαν. "ἡ δὲ λειότησ πυκνότητι γέγονεν ὑπὸ ψυχρότητοσ· "ὅτι δ’ εἰσὶ πυκνότεραι τῶν ἀνδρῶν, ὦ φίλ’ Ἀθρυΐλατε, πυθοῦ παρὰ τῶν ἔτι συναναπαυομένων γυναιξὶν ἢ μύρον ἀληλιμμέναισ ἢ ἔλαιον· "ἀναπίμπλανται γὰρ αὐτοῦ τοῦ χρίσματοσ ἐν τῷ συγκαθεύδειν, κἂν μὴ θίγωσι μηδὲ προσάψωνται τῶν γυναικῶν, διὰ θερμότητα καὶ μανότητα τοῦ σώματοσ ἕλκοντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION