Plutarch, De sera numinis vindicta, section 6

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 6)

"δεύτερον τοίνυν τοῦτο διανοηθῶμεν, ὡσ αἱ μὲν δικαιώσεισ αἱ παρ’ ἀνθρώπων μόνον ἔχουσαι τὸ ἀντιλυποῦν ἔργον ἐν τῷ κακῶσ τὸν δεδρακότα παθεῖν ἵστανται, περαιτέρω δ’ οὐκ ἐξικνοῦνται· "διὸ τοῖσ ἁμαρτήμασι κυνὸσ δίκην ἐφυλακτοῦσαι κατακολουθοῦσι καὶ τὰσ πράξεισ ἐκ ποδὸσ ἐπιδιώκουσι· "τὸν θεὸν δ’ εἰκόσ, ἧσ ἂν ἐφάπτηται τῇ δίκῃ ψυχῆσ νοσούσησ, τά τε πάθη διορᾶν, εἴ πή τι καμπτόμενα πρὸσ μετάνοιαν ἐνδίδωσι, καὶ χρόνον διδόναι οἷσ οὐκ ἄκρατοσ οὐδ’ ἄτρεπτοσ ἡ κακία πέφυκε προσιζάνειν. "ἅτε γὰρ εἰδώσ, ὅσην μοῖραν ἀρετῆσ ἀπ’ αὐτοῦ φερόμεναι πρὸσ γένεσιν αἱ ψυχαὶ βαδίζουσι, καὶ τὸ γενναῖον ὡσ ἰσχυρὸν αὐταῖσ καὶ οὐκ ἐξίτηλον ἐμπέφυκεν, ἐξανθεῖ δὲ τὴν κακίαν παρὰ φύσιν ὑπὸ τροφῆσ καὶ ὁμιλίασ φαύλησ φθειρόμενον εἶτα θεραπευθὲν ἐνίοισ καλῶσ ἀπολαμβάνει τὴν προσήκουσαν ἕξιν, οὐ πᾶσι κατεπείγει τὴν τιμωρίαν ὁμοίωσ· "ἀλλὰ τὸ μὲν ἀνήκεστον εὐθὺσ ἐξεῖλε τοῦ βίου καὶ ἀπέκοψεν, ὡσ ἑτέροισ γε πάντωσ βλαβερὸν αὑτῷ τε βλαβερώτατον ἀεὶ συνεῖναι μετὰ πονηρίασ· "οἷσ δ’ ὑπ’ ἀγνοίασ τοῦ καλοῦ μᾶλλον ἢ προαιρέσει τοῦ αἰσχροῦ τὸ ἁμαρτητικὸν εἰκὸσ ἐγγεγονέναι , δίδωσι μεταβαλέσθαι χρόνον. "ἐὰν δ’ ἐπιμένωσι, καὶ τούτοισ ἀπέδωκε τὴν δίκην· "οὐ γάρ που δέδιε, μὴ διαφύγωσι. "σκόπει δ’ ὅσαι μεταβολαὶ γεγόνασιν εἰσ ἦθοσ ἀνδρῶν καὶ βίον· "ᾗ καὶ τρόποσ ὠνομάσθη τὸ μεταβάλλον αὐτοῦ καὶ ἦθοσ, ὡσ πλεῖστον αὐτοῦ ἐνδύεται τὸ ἔθοσ καὶ κρατεῖ μάλιστα καθαπτόμενον. "οἶμαι μὲν οὖν καὶ τὸν Κέκροπα διφυᾶ προσαγορεῦσαι τοὺσ παλαιούσ, οὐχ ὡσ ἔνιοι λέγουσιν ἐκ χρηστοῦ βασιλέωσ ἄγριον καὶ δρακοντώδη γενόμενον τύραννον, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐν ἀρχῇ σκολιὸν ὄντα καὶ φοβερόν, εἶθ’ ὕστερον ἄρξαντα πράωσ καὶ φιλανθρώπωσ. "εἰ δὲ τοῦτ’ ἄδηλον, ἀλλὰ Γέλωνὰ γ’ ἴσμεν καὶ Ιἕρωνα τοὺσ Σικελιώτασ καὶ Πεισίστρατον τὸν Ἱπποκράτουσ , ὅτι πονηρίᾳ κτησάμενοι τυραννίδασ ἐχρήσαντο πρὸσ ἀρετὴν αὐταῖσ, καὶ παρανόμωσ ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἐλθόντεσ ἐγένοντο μέτριοι καὶ δημωφελεῖσ ἄρχοντεσ, οἱ μὲν εὐνομίαν τε πολλὴν καὶ γῆσ ἐπιμέλειαν παρασχόντεσ αὐτούσ τε σώφρονασ τοὺσ πολίτασ καὶ φιλεργοὺσ ἐκ πολυτελῶν καὶ λάλων κατασκευάσαντεσ Γέλων δὲ καὶ προπολεμήσασ ἄριστα καὶ κρατήσασ μάχῃ μεγάλῃ Καρχηδονίων οὐ πρότερον εἰρήνην ἐποιήσατο πρὸσ αὐτοὺσ δεομένουσ ἢ καὶ τοῦτο ταῖσ συνθήκαισ περιλαβεῖν, ὅτι παύσονται τὰ τέκνα τῷ Κρόνῳ καταθύοντεσ. "ἐν δὲ Μεγαλοπόλει Λυδιάδασ ἦν τύραννοσ, εἶτ’ ἐν αὐτῷ τῷ τυραννεῖν μεταβαλόμενοσ καὶ δυσχεράνασ τὴν ἀδικίαν ἀπέδωκε μὲν τοὺσ νόμουσ τοῖσ πολίταισ, μαχόμενοσ δὲ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ὑπὲρ τῆσ πατρίδοσ ἐπιφανῶσ ἔπεσεν. "εἰ δέ τισ ἢ τύραννον ἀπέκτεινε Μιλτιάδην ἐν Χερρονήσῳ πρότερον, ἢ Κίμωνα συνόντα τῇ ἀδελφῇ διώξασ εἷλεν, ἢ Θεμιστοκλέουσ ἐφ’ οἷσ ἀσελγαίνων ἐκώμαζε καὶ ὕβριζε δι’ ἀγορᾶσ ἀφείλετο τὴν πόλιν, ὡσ ὕστερον Ἀλκιβιάδου, γραψάμενοσ, ἆρ’ οὐκ ἂν ἀπωλώλεσαν ἡμῖν οἱ Μαραθῶνεσ οἱ Εὐρυμέδοντεσ τὸ καλὸν Ἀρτεμίσιον ὅθι παῖδεσ Ἀθηναίων ἐβάλοντο φαεννὰν κρηπῖδ’ ἐλευθερίασ; "οὐδὲν γὰρ αἱ μεγάλαι φύσεισ μικρὸν ἐκφέρουσιν οὐδ’ ἀργεῖ δι’ ὀξύτητα τὸ σφοδρὸν. ἐν αὐταῖσ καὶ δραστήριον, ἀλλ’ ἐν σάλῳ διαφέρονται, πρὶν εἰσ τὸ μόνιμον καὶ καθεστηκὸσ ἦθοσ ἐλθεῖν. ὥσπερ οὖν ὁ γεωργίασ ἄπειροσ οὐκ ἂν ἀσπάσαιτο χώραν ἰδὼν λόχμησ ἔμπλεων δασείασ καὶ φυτῶν ἀγρίων καὶ θηρία πολλὰ καὶ ῥεύματα καὶ πολὺν ἔχουσαν πηλόν, ἀλλὰ τῷ μεμαθηκότι διαισθάνεσθαι καὶ κρίνειν, αὐτὰ ταῦτα τὴν ἰσχὺν καὶ,πάνθ’ ὅσ’ ὑποδείκνυσι καὶ τὴν μαλακότητα τῆσ γῆσ· "οὕτωσ ἄτοπα πολλὰ καὶ φαῦλα προεξανθοῦσιν αἱ μεγάλαι φύσεισ, ὧν ἡμεῖσ μὲν εὐθὺσ τὸ τραχὺ καὶ νύττον οὐ φέροντεσ ἀποκόπτειν οἰόμεθα δεῖν καὶ κολούειν· "ὁ δὲ βελτίων κριτὴσ καὶ ἀπὸ τούτων ἐνορῶν τὸ χρηστὸν καὶ γενναῖον, περιμένει λόγου καὶ ἀρετῆσ συνεργὸν ἡλικίαν καὶ ὡρ́αν, ᾗ τὸν οἰκεῖον ἡ φύσισ καρπὸν ἀποδίδωσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION