Plutarch, De sera numinis vindicta, section 4

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 4)

"ἐπιθῶ καὶ αὐτὸσ ἤδη τῷ λόγῳ τὸν κολοφῶνα τῆσ ἀπορίασ, ἢ πρὸσ ταῦτ’ ἐάσω πρότερον αὐτὸν διαγωνίσασθαι; "δεῖ τὸ τρίτον ἐπενεγκεῖν κῦμα καὶ προσκατακλύσαι τὸν λόγον, εἰ τὰ πρῶτα μὴ δυνατὸσ ἔσται διώσασθαι μηδ’ ἀποφυγεῖν ἐγκλήματα; "πρῶτον οὖν ὥσπερ ἀφ’ ἑστίασ ἀρχόμενοι πατρῴασ, τῆσ πρὸσ τὸ θεῖον εὐλαβείασ τῶν ἐν Ἀκαδημείᾳ φιλοσόφων, τὸ μὲν ὡσ εἰδότεσ τι περὶ τούτων λέγειν ἀφοσιωσόμεθα. "πλέον γάρ ἐστι τοῦ περὶ μουσικῶν ἀμούσουσ καὶ πολεμικῶν ἀστρατεύτουσ διαλέγεσθαι τὸ τὰ θεῖα καὶ τὰ δαιμόνια πράγματα διασκοπεῖν, ἀνθρώπουσ ὄντασ, οἱο͂ν ἀτέχνουσ τεχνιτῶν διάνοιαν ἀπὸ δόξησ καὶ ὑπονοίασ κατὰ τὸ εἰκὸσ μετιόντασ. "οὐ γὰρ ἰατροῦ μὲν ἰδιώτην ὄντα συμβαλεῖν λογισμόν, ὡσ πρότερον οὐκ ἔτεμεν ἀλλ’ ὕστερον οὐδ’ ἐχθὲσ ἔλουσεν ἀλλὰ σήμερον, ἔργον ἐστί· "περὶ θεῶν δὲ θνητὸν ῥᾴδιον βέβαιον εἰπεῖν ἄλλο, πλὴν ὅτι τὸν καιρὸν εἰδὼσ ἄριστα τῆσ περὶ τὴν κακίαν ἰατρείασ ὡσ φάρμακον ἑκάστῳ προσφέρει τὴν κόλασιν, οὔτε μεγέθουσ μέτρον κοινὸν οὔτε χρόνον ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πάντων ἔχουσαν. "ὅτι γὰρ ἡ περὶ τὴν ψυχὴν ἰατρεία, δίκη δὲ καὶ δικαιοσύνη προσαγορευομένη, πασῶν ἐστι τεχνῶν μεγίστη, πρὸσ μυρίοισ ἑτέροισ καὶ Πίνδαροσ ἐμαρτύρησεν, ἀριστοτέχναν ἀνακαλούμενοσ τὸν ἄρχοντα καὶ κύριον ἁπάντων θεόν, ὡσ δὴ δίκησ ὂντα δημιουργόν, ᾗ προσήκει τὸ πότε καὶ πῶσ καὶ μέχρι πόσου κολαστέον ἕκαστον τῶν πονηρῶν ὁρίζειν. "καὶ ταύτησ φησὶ τῆσ τέχνησ ὁ Πλάτων υἱὸν ὄντα τοῦ Διὸσ γεγονέναι τὸν Μίνω μαθητήν, ὡσ οὐ δυνατὸν ἐν τοῖσ δικαίοισ κατορθοῦν οὐδ’ αἰσθάνεσθαι τοῦ κατορθοῦντοσ τὸν μὴ μαθόντα μηδὲ κτησάμενον τὴν ἐπιστήμην. "οὐδὲ γὰρ οὓσ ἄνθρωποι νόμουσ τίθενται τὸ εὔλογον ἁπλῶσ ἔχουσι καὶ πάντοτε φαινόμενον, ἀλλ’ ἔνια καὶ δοκεῖ κομιδῇ γελοῖα τῶν προσταγμάτων· "οἱο͂ν ἐν Λακεδαίμονι, κηρύττουσιν οἱ ἔφοροι παριόντεσ εὐθὺσ εἰσ τὴν ἀρχὴν μὴ τρέφειν μύστακα, καὶ πείθεσθαι τοῖσ νόμοισ ὡσ μὴ χαλεποὶ ὦσιν αὐτοῖσ· "Ῥωμαῖοι δέ, οὓσ ἂν εἰσ ἐλευθερίαν ἀφαιρῶνται, κάρφοσ αὐτῶν λεπτὸν ἐπιβάλλουσι τοῖσ σώμασιν· "ὅταν δὲ διαθήκασ γράφωσιν, ἑτέρουσ μὲν ἀπολείπουσι κληρονόμουσ ἑτέροισ δὲ πωλοῦσι τὰσ οὐσίασ· "ὃ δοκεῖ παράλογον εἶναι. "παραλογώτατον δὲ τὸ τοῦ Σόλωνοσ, ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάσει πόλεωσ μηδετέρᾳ μερίδι προσθέμενον μηδὲ συστασιάσαντα. "καὶ ὅλωσ πολλὰσ. ἄν τισ ἐξείποι νόμων ἀτοπίασ μήτε τὸν λόγον ἔχων τοῦ νομοθέτου μήτε τὴν αἰτίαν συνιεὶσ ἑκάστου τῶν γραφομένων. "τί δὴ θαυμαστόν, εἰ, τῶν ἀνθρωπίνων οὕτωσ, ἡμῖν ὄντων δυσθεωρήτων, οὐκ εὔπορόν ἐστι τὸ περὶ τῶν θεῶν εἰπεῖν, ᾧτινι λόγῳ τοὺσ μὲν ὕστερον τοὺσ δὲ πρότερον τῶν ἁμαρτανόντων κολάζουσιν;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION