Pindar, Odes, olympian odes, olympian 7 ΔΙΑΓΟΡᾼ ΡΟΔΙῼ ΠΥΚΤῌ

(핀다르, Odes, olympian odes, olympian 7 ΔΙΑΓΟΡᾼ ΡΟΔΙῼ ΠΥΚΤῌ)

παρεόντων θῆκέ νιν ζαλωτὸν ὁμόφρονοσ εὐνᾶσ· καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, Μοισᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροισ ἀνδράσιν πέμπων, γλυκὺν καρπὸν φρενόσ, ἱλάσκομαι, Οὐλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν·

ὁ δ’ ὄλβιοσ, ὃν φᾶμαι κατέχοντ’ ἀγαθαί. ἄλλοτε δ’ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρισ ζωθάλμιοσ ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ’ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν.

αἰνέσω πυγμᾶσ ἄποινα καὶ παρὰ Κασταλίᾳ, πατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα Δίκᾳ, Ἀσίασ εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλασ ἐμβόλῳ ναίοντασ Ἀργείᾳ σὺν αἰχμᾷ.

ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶσ ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον, Ἡρακλέοσ εὐρυσθενεῖ γέννᾳ.

τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸσ εὔχονται· τὸ δ’ Ἀμυντορίδαι ματρόθεν Ἀστυδαμείασ.

ἀμφὶ δ’ ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι ἀναρίθμητοι κρέμανται· ὅ τι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν.

καὶ γὰρ Ἀλκμήνασ κασίγνητον νόθον σκάπτῳ θένων σκληρᾶσ ἐλαίασ ἔκταν’ ἐν Τίρυνθι Λικύμνιον ἐλθόντ’ ἐκ θαλάμων Μιδέασ τᾶσδέ ποτε χθονὸσ οἰκιστὴρ χολωθείσ.

αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ παρέπλαγξαν καὶ σοφόν. μαντεύσατο δ’ ἐσ θεὸν ἐλθών. εἶπε Λερναίασ ἀπ’ ἀκτᾶσ εὐθὺν ἐσ ἀμφιθάλασσον νομόν, ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺσ ὁ μέγασ χρυσέαισ νιφάδεσσι πόλιν, ἁνίχ’ Ἁφαίστου τέχναισιν χαλκελάτῳ πελέκει πατέροσ Αθαναία κορυφὰν κατ’ ἄκραν ἀνορούσαισ’ ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ·

Οὐρανὸσ δ’ ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ.

τότε καὶ φαυσίμβροτοσ δαίμων Ὑπεριονίδασ μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέοσ παισὶν φίλοισ, ὡσ ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα, καὶ σεμνὰν θυσίαν θέμενοι πατρί τε θυμὸν ἰάναιεν κόρᾳ τ’ ἐγχειβρόμῳ.

ἔβαλεν καὶ χάρματ’ ἀνθρώποισι Προμαθέοσ Αἰδώσ·

ἐπὶ μὰν βαίνει τε καὶ λάθασ ἀτέκμαρτα νέφοσ, καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν ἔξω φρενῶν.

καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσασ ἔχοντεσ σπέρμ’ ἀνέβαν φλογὸσ οὔ· τεῦξαν δ’ ἀπύροισ ἱεροῖσ ἄλσοσ ἐν ἀκροπόλει· κείνοισ ὁ μὲν ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν πολὺν ὗσε χρυσόν·

αὐτὰ δέ σφισιν ὤπασε τέχναν πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκῶπισ ἀριστοπόνοισ χερσὶ κρατεῖν. ἔργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ’ ὁμοῖα κέλευθοι φέρον· ἦν δὲ κλέοσ βαθύ.

δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολοσ τελέθει. φαντὶ δ’ ἀνθρώπων παλαιαὶ ῥήσιεσ, οὔπω, ὅτε χθόνα δατέοντο Ζεύσ τε καὶ ἀθάνατοι, φανερὰν ἐν πελάγει Ῥόδον ἔμμεν ποντίῳ, ἁλμυροῖσ δ’ ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι.

ἀπεόντοσ δ’ οὔτισ ἔνδειξεν λάχοσ Αἐλίου·

καί ῥά μιν χώρασ ἀκλάρωτον λίπον, ἁγνὸν θεόν. μνασθέντι δὲ Ζεὺσ ἄμπαλον μέλλεν θέμεν.

ἀλλά νιν οὐκ εἰάσεν· ἐπεὶ πολιᾶσ εἶπέ τιν’ αὐτὸσ ὁρᾶν ἔνδον θαλάσσασ αὐξομέναν πεδόθεν πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοισ. ἐκέλευσεν δ’ αὐτίκα χρυσάμπυκα μὲν Λάχεσιν χεῖρασ ἀντεῖναι, θεῶν δ’ ὁρ́κον μέγαν μὴ παρφάμεν, ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαι, φαεννὸν ἐσ αἰθέρα νιν πεμφθεῖσαν ἑᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρασ ἔσσεσθαι.

τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι.

νᾶσοσ, ἔχει τέ νιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιοσ ἀκτίνων πατήρ, πῦρ πνεόντων ἀρχὸσ ἵππων·

ἔνθα Ῥόδῳ ποτὲ μιχθεὶσ τέκεν ἑπτὰ σοφώτατα νοήματ’ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν παραδεξαμένουσ παῖδασ, ὧν εἷσ μὲν Κάμειρον πρεσβύτατόν τε Ιἄλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ’·

ἀστέων μοῖραν, κέκληνται δέ σφιν ἕδραι.

τόθι λύτρον συμφορᾶσ οἰκτρᾶσ γλυκὺ Τλαπολέμῳ ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ, ὥσπερ θεῷ, μήλων τε κνισσάεσσα πομπὰ καὶ κρίσισ ἀμφ’ ἀέθλοισ.

Νεμέᾳ τ’ ἄλλαν ἐπ’ ἄλλα, καὶ κρανααῖσ ἐν Ἀθάναισ.

ὅ τ’ ἐν Ἄργει χαλκὸσ ἔγνω νιν, τά τ’ ἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαισ, ἀγῶνέσ τ’ ἔννομοι Βοιωτίων, Πέλλανά τ’ Αἴγινά τε νικῶνθ’ ἑξάκισ.

ἐν Μεγάροισίν τ’ οὐχ ἕτερον λιθίνα ψᾶφοσ ἔχει λόγον. ἀλλ’, ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν, ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα, δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν καὶ ποτ’ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων.

ἐπεὶ ὕβριοσ ἐχθρὰν ὁδὸν εὐθυπορεῖ, σάφα δαεὶσ ἅ τέ οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένεσ ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεον.

μὴ κρύπτε κοινὸν σπέρμ’ ἀπὸ Καλλιάνακτοσ·

Ἐρατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει θαλίασ καὶ πόλισ· ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου ἄλλοτ’ ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION