ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, chapter 10

(ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, chapter 10)

Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰσ ἔρχεται εἰσ τὰ ὁρ́ια τῆσ Ιοὐδαίασ καὶ πέραν τοῦ Ιὀρδάνου, καὶ συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸσ αὐτόν, καὶ ὡσ εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούσ. Καὶ [προσελθόντεσ Φαρισαῖοι] ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντεσ αὐτόν.

ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν αὐτοῖσ Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆσ;

οἱ δὲ εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωυσῆσ βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.

ὁ δὲ Ιἠσοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ Πρὸσ τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην·

ἀπὸ δὲ ἀρχῆσ κτίσεωσ ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν [αὐτούσ]·

ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωποσ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰσ σάρκα μίαν·

ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ·

ὃ οὖν ὁ θεὸσ συνέζευξεν ἄνθρωποσ μὴ χωριζέτω.

Καὶ εἰσ τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν.

καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆσ γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται.

Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται·

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖσ. ἰδὼν δὲ ὁ Ιἠσοῦσ ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρόσ με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃσ ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡσ παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰσ αὐτήν.

καὶ ἐναγκαλισάμενοσ αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶσ τὰσ χεῖρασ ἐπ’ αὐτά.

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰσ ὁδὸν προσδραμὼν εἷσ καὶ γονυπετήσασ αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

ὁ δὲ Ιἠσοῦσ εἶπεν αὐτῷ Τί με λέγεισ ἀγαθόν;

οὐδεὶσ ἀγαθὸσ εἰ μὴ εἷσ ὁ θεόσ. τὰσ ἐντολὰσ οἶδασ Μὴ φονεύσῃσ, Μὴ μοιχεύσῃσ, Μὴ κλέψῃσ, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃσ, Μὴ ἀποστερήσῃσ, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.

ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητόσ μου.

ὁ δὲ Ιἠσοῦσ ἐμβλέψασ αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕν σε ὑστερεῖ·

ὕπαγε ὅσα ἔχεισ πώλησον καὶ δὸσ [τοῖσ] πτωχοῖσ, καὶ ἕξεισ θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ στυγνάσασ ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενοσ, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

Καὶ περιβλεψάμενοσ ὁ Ιἠσοῦσ λέγει τοῖσ μαθηταῖσ αὐτοῦ Πῶσ δυσκόλωσ οἱ τὰ χρήματα ἔχοντεσ εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται.

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖσ λόγοισ αὐτοῦ.

ὁ δὲ Ιἠσοῦσ πάλιν ἀποκριθεὶσ λέγει αὐτοῖσ Τέκνα, πῶσ δύσκολόν ἐστιν εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν· εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶσ ῥαφίδοσ διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

οἱ δὲ περισσῶσ ἐξεπλήσσοντο λέγοντεσ πρὸσ αὐτόν Καὶ τίσ δύναται σωθῆναι;

ἐμβλέψασ αὐτοῖσ ὁ Ιἠσοῦσ λέγει Παρὰ ἀνθρώποισ ἀδύνατον ἀλλ’ οὐ παρὰ θεῷ, πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ [τῷ] θεῷ.

Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτροσ αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖσ ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι.

ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίασ καὶ ἀδελφοὺσ καὶ ἀδελφὰσ καὶ μητέρασ καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺσ μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι.

Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντεσ εἰσ Ιἐροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺσ ὁ Ιἠσοῦσ, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντεσ ἐφοβοῦντο.

καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖσ ἡμέρασ ἀναστήσεται.

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ιἄκωβοσ καὶ Ιωἄνησ οἱ [δύο] υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντεσ αὐτῷ Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃσ ἡμῖν.

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δὸσ ἡμῖν ἵνα εἷσ σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷσ ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.

ὁ δὲ Ιἠσοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε·

δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δυνάμεθα.

τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷσ ἡτοίμασται.

καὶ ἀκούσαντεσ οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ιἀκώβου καὶ Ιωἄνου.

καὶ προσκαλεσάμενοσ αὐτοὺσ ὁ Ιἠσοῦσ λέγει αὐτοῖσ Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντεσ ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.

οὐχ οὕτωσ δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν·

καὶ ὃσ ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτοσ, ἔσται πάντων δοῦλοσ·

καὶ γὰρ ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Καὶ ἔρχονται εἰσ Ιἐρειχώ.

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ιἐρειχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸσ Τιμαίου Βαρτίμαιοσ τυφλὸσ προσαίτησ ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. καὶ ἀκούσασ ὅτι Ιἠσοῦσ ὁ Ναζαρηνόσ ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυεὶδ Ιἠσοῦ, ἐλέησόν με.

καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ·

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. καὶ στὰσ ὁ Ιἠσοῦσ εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν.

καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν λέγοντεσ αὐτῷ Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε. ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσασ ἦλθεν πρὸσ τὸν Ιἠσοῦν.

καὶ ἀποκριθεὶσ αὐτῷ ὁ Ιἠσοῦσ εἶπεν Τί σοι θέλεισ ποιήσω;

ὁ δὲ τυφλὸσ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ιἠσοῦσ εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἡ πίστισ σου σέσωκέν σε.

καὶ εὐθὺσ ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰσ Ιἐροσόλυμα εἰσ Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸσ τὸ Ὄροσ τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖσ Ὑπάγετε εἰσ τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺσ εἰσπορευόμενοι εἰσ αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ’ ὃν οὐδεὶσ οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν·

λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε.

καὶ ἐάν τισ ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο;

εἴπατε Ὁ κύριοσ αὐτοῦ χρείαν ἔχει· καὶ εὐθὺσ αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. καὶ ἀπῆλθον καὶ εὑρ͂ον πῶλον δεδεμένον πρὸσ θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.

καί τινεσ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖσ Τί ποιεῖτε λύοντεσ τὸν πῶλον;

οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖσ καθὼσ εἶπεν ὁ Ιἠσοῦσ·

καὶ ἀφῆκαν αὐτούσ. καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸσ τὸν Ιἠσοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτόν.

καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰσ τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδασ κόψαντεσ ἐκ τῶν ἀγρῶν.

"Ὡσαννά·

"Εὐλογημένοσ ὁ ἐρχόμενοσ ἐν ὀνόματι Κυρίου· "Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸσ ἡμῶν Δαυείδ· "Ὡσαννὰ ἐν τοῖσ ὑψίστοισ. Καὶ εἰσῆλθεν εἰσ Ιἐροσόλυμα εἰσ τὸ ἱερόν·

καὶ περιβλεψάμενοσ πάντα ὀψὲ ἤδη οὔσησ τῆσ ὡρ́ασ ἐξῆλθεν εἰσ Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίασ ἐπείνασεν.

καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲν εὑρ͂εν εἰ μὴ φύλλα, ὁ γὰρ καιρὸσ οὐκ ἦν σύκων.

καὶ ἀποκριθεὶσ εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι εἰσ τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶσ καρπὸν φάγοι.

καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. Καὶ ἔρχονται εἰσ Ιἐροσόλυμα.

καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τισ διενέγκῃ σκεῦοσ διὰ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκόσ μου οἶκοσ προσευχῆσ κληθήσεται πᾶσιν τοῖσ ἔθνεσιν;

ὑμεῖσ δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.

καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ γραμματεῖσ, καὶ ἐζήτουν πῶσ αὐτὸν ἀπολέσωσιν·

ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶσ γὰρ ὁ ὄχλοσ ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆσ πόλεωσ.

Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.

καὶ ἀναμνησθεὶσ ὁ Πέτροσ λέγει αὐτῷ Ῥαββεί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.

καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ Ιἠσοῦσ λέγει αὐτοῖσ Ἔχετε πίστιν θεοῦ·

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃσ ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰσ τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ.

διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινοσ, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰσ Ιἐροσόλυμα.

Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντοσ αὐτοῦ ἔρχονται πρὸσ αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ γραμματεῖσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖσ; ἢ τίσ σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇσ;

ὁ δὲ Ιἠσοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ Ἐπερωτήσω ὑμᾶσ ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·

τὸ βάπτισμα τὸ Ιωἄνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;

ἀποκρίθητέ μοι. καὶ διελογίζοντο πρὸσ ἑαυτοὺσ λέγοντεσ Εἂν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ Διὰ τί [οῦν] οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων;

‐ ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντεσ γὰρ εἶχον τὸν Ιωἄνην ὄντωσ ὅτι προφήτησ ἦν. καὶ ἀποκριθέντεσ τῷ Ιἠσοῦ λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν.

καὶ ὁ Ιἠσοῦσ λέγει αὐτοῖσ Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Καὶ ἤρξατο αὐτοῖσ ἐν παραβολαῖσ λαλεῖν Ἀμπελῶνα ἄνθρωποσ ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖσ, καὶ ἀπεδήμησεν.

καὶ ἀπέστειλεν πρὸσ τοὺσ γεωργοὺσ τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνοσ·

καὶ λαβόντεσ αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν.

καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸσ αὐτοὺσ ἄλλον δοῦλον·

κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν·

κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺσ ἄλλουσ, οὓσ μὲν δέροντεσ οὓσ δὲ ἀποκτέννυντεσ. ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν·

ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸσ αὐτοὺσ λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸσ ἑαυτοὺσ εἶπαν ὅτι Οὗτόσ ἐστιν ὁ κληρονόμοσ·

δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. καὶ λαβόντεσ ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνοσ.

τί ποιήσει ὁ κύριοσ τοῦ ἀμπελῶνοσ;

ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺσ γεωργούσ, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοισ. Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντεσ, οὗτοσ ἐγενήθη εἰσ κεφαλὴν γωνίασ·

παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖσ ἡμῶν;

Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸσ αὐτοὺσ τὴν παραβολὴν εἶπεν.

καὶ ἀφέντεσ αὐτὸν ἀπῆλθαν. Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸσ αὐτόν τινασ τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

καὶ ἐλθόντεσ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴσ εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενόσ, οὐ γὰρ βλέπεισ εἰσ πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείασ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεισ·

ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; ὁ δὲ εἰδὼσ αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖσ Τί με πειράζετε;

φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω. οἱ δὲ ἤνεγκαν.

καὶ λέγει αὐτοῖσ Τίνοσ ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαροσ. ὁ δὲ Ιἠσοῦσ εἶπεν Τὰ Καίσαροσ ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.

καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ’ αὐτῷ. Διδάσκαλε, Μωυσῆσ ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινοσ ἀδελφὸσ ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν·

καὶ ὁ πρῶτοσ ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα· καὶ ὁ δεύτεροσ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα, καὶ ὁ τρίτοσ ὡσαύτωσ·

καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα·

ἔσχατον πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. ἐν τῇ ἀναστάσει τίνοσ αὐτῶν ἔσται γυνή;

οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. ἔφη αὐτοῖσ ὁ Ιἠσοῦσ Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότεσ τὰσ γραφὰσ μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ;

ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ’ εἰσὶν ὡσ ἄγγελοι ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ·

περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέωσ ἐπὶ τοῦ βάτου πῶσ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸσ λέγων Ἐγὼ ὁ θεὸσ Ἀβραὰμ καὶ θεὸσ Ἰσαὰκ καὶ θεὸσ Ιἀκώβ;

οὐκ ἔστιν θεὸσ νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων·

πολὺ πλανᾶσθε. Καὶ προσελθὼν εἷσ τῶν γραμματέων ἀκούσασ αὐτῶν συνζητούντων, εἰδὼσ ὅτι καλῶσ ἀπεκρίθη αὐτοῖσ, ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων;

καὶ ἀγαπήσεισ Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλησ καρδίασ σου καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ ψυχῆσ σου καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ διανοίασ σου καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ ἰσχύοσ σου.

δευτέρα αὕτη Ἀγαπήσεισ τὸν πλησίον σου ὡσ σεαυτόν.

μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. Εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύσ Καλῶσ, διδάσκαλε, ἐπ’ ἀληθείασ εἶπεσ ὅτι εἷσ ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλοσ πλὴν αὐτοῦ·

καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλησ καρδίασ καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ συνέσεωσ καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ ἰσχύοσ καὶ τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ὡσ ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν.

καὶ ὁ Ιἠσοῦσ ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶσ ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν [εἶ] ἀπὸ τῆσ βασιλείασ τοῦ θεοῦ.

Καὶ οὐδεὶσ οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. Καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ Ιἠσοῦσ ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶσ λέγουσιν οἱ γραμματεῖσ ὅτι ὁ χριστὸσ υἱὸσ Δαυείδ ἐστιν;

αὐτὸσ Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν Κύριοσ τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἑώσ ἂν θῶ τοὺσ ἐχθρούσ σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου·

αὐτὸσ Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱόσ;

Καὶ ὁ πολὺσ ὄχλοσ ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέωσ.

καὶ πρωτοκαθεδρίασ ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ καὶ πρωτοκλισίασ ἐν τοῖσ δείπνοισ, οἱ κατέσθοντεσ τὰσ οἰκίασ τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι·

οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα.

Καὶ καθίσασ κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶσ ὁ ὄχλοσ βάλλει χαλκὸν εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον·

καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά· καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὅ ἐστιν κοδράντησ.

καὶ προσκαλεσάμενοσ τοὺσ μαθητὰσ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖσ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον·

πάντεσ γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντοσ αὐτοῖσ ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆσ ὑστερήσεωσ αὐτῆσ πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆσ.

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷσ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.

καὶ ὁ Ιἠσοῦσ εἶπεν αὐτῷ Βλέπεισ ταύτασ τὰσ μεγάλασ οἰκοδομάσ;

οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθοσ ἐπὶ λίθον ὃσ οὐ μὴ καταλυθῇ . Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα.

ὁ δὲ Ιἠσοῦσ ἤρξατο λέγειν αὐτοῖσ Βλέπετε μή τισ ὑμᾶσ πλανήσῃ·

πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντεσ ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺσ πλανήσουσιν.

ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμουσ καὶ ἀκοὰσ πολέμων, μὴ θροεῖσθε·

δεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλοσ. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνοσ ἐπ’ ἔθνοσ καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπουσ, ἔσονται λιμοί·

ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. βλέπετε δὲ ὑμεῖσ ἑαυτούσ·

παραδώσουσιν ὑμᾶσ εἰσ συνέδρια καὶ εἰσ συναγωγὰσ δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰσ μαρτύριον αὐτοῖσ. καὶ εἰσ πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.

καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶσ παραδιδόντεσ, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὡρ́ᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖσ οἱ λαλοῦντεσ ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.

καὶ παραδώσει ἀδελφὸσ ἀδελφὸν εἰσ θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖσ καὶ θανατώσουσιν αὐτούσ·

καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου.

ὁ δὲ ὑπομείνασ εἰσ τέλοσ οὗτοσ σωθήσεται. καὶ ὁ εἰσ τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰσ τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.

οὐαὶ δὲ ταῖσ ἐν γαστρὶ ἐχούσαισ καὶ ταῖσ θηλαζούσαισ ἐν ἐκείναισ ταῖσ ἡμέραισ.

προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνοσ·

ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψισ οἱά οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆσ κτίσεωσ ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸσ ἑώσ τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.

καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριοσ τὰσ ἡμέρασ, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ·

ἀλλὰ διὰ τοὺσ ἐκλεκτοὺσ οὓσ ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰσ ἡμέρασ. Καὶ τότε ἐάν τισ ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε ὁ χριστόσ Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·

ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸσ τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺσ ἐκλεκτούσ·

ὑμεῖσ δὲ βλέπετε·

προείρηκα ὑμῖν πάντα. καὶ οἱ ἀστέρεσ ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντεσ, καὶ αἱ δυνάμεισ αἱ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ σαλευθήσονται.

καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαισ μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ καὶ δόξησ·

καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺσ ἀγγέλουσ καὶ ἐπισυνάξει τοὺσ ἐκλεκτοὺσ [αὐτοῦ] ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆσ ἑώσ ἄκρου οὐρανοῦ.

Ἀπὸ δὲ τῆσ συκῆσ μάθετε τὴν παραβολήν·

ὅταν ἤδη ὁ κλάδοσ αὐτῆσ ἁπαλὸσ γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺσ τὸ θέροσ ἐστίν· οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύσ ἐστιν ἐπὶ θύραισ.

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρισ οὗ ταῦτα πάντα γένηται.

ὁ οὐρανὸσ καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ παρελεύσονται.

Περὶ δὲ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ ἢ τῆσ ὡρ́ασ οὐδεὶσ οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱόσ, εἰ μὴ ὁ πατήρ.

βλέπετε ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρόσ [ἐστιν]·

ὡσ ἄνθρωποσ ἀπόδημοσ ἀφεὶσ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺσ τοῖσ δούλοισ αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.

μὴ ἐλθὼν ἐξέφνησ εὑρ́ῃ ὑμᾶσ καθεύδοντασ·

ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε.

ΗΝ ΔΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρασ.

ἔλεγον γάρ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μή ποτε ἔσται θόρυβοσ τοῦ λαοῦ.

Καὶ ὄντοσ αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνοσ τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆσ πολυτελοῦσ συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆσ κεφαλῆσ.

ἦσαν δέ τινεσ ἀγανακτοῦντεσ πρὸσ ἑαυτούσ Εἰσ τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;

ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖσ πτωχοῖσ·

καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. ὁ δὲ Ιἠσοῦσ εἶπεν Ἅφετε αὐτήν·

τί αὐτῇ κόπουσ παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί· πάντοτε γὰρ τοὺσ πτωχοὺσ ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖσ [πάντοτε] εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·

ὃ ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰσ τὸν ἐνταφιασμόν.

ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰσ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰσ μνημόσυνον αὐτῆσ.

Καὶ Ιοὔδασ Ἰσκαριὼθ ὁ εἷσ τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸσ τοὺσ ἀρχιερεῖσ ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖσ.

οἱ δὲ ἀκούσαντεσ ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι.

καὶ ἐζήτει πῶσ αὐτὸν εὐκαίρωσ παραδοῖ. Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεισ ἀπελθόντεσ ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃσ τὸ πάσχα;

καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖσ Ὑπάγετε εἰσ τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωποσ κεράμιον ὕδατοσ βαστάζων·

καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλοσ λέγει Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;

καὶ αὐτὸσ ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον·

καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰσ τὴν πόλιν καὶ εὑρ͂ον καθὼσ εἶπεν αὐτοῖσ, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

Καὶ ὀψίασ γενομένησ ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.

καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ιἠσοῦσ εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷσ ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ.

ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷσ κατὰ εἷσ Μήτι ἐγώ;

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ Εἷσ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενοσ μετ’ ἐμοῦ εἰσ τὸ [ἓν] τρύβλιον·

ὅτι ὁ μὲν υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼσ γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·

καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωποσ ἐκεῖνοσ. Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσασ ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ καὶ εἶπεν Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.

καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσασ ἔδωκεν αὐτοῖσ, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντεσ.

καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆσ διαθήκησ τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν·

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματοσ τῆσ ἀμπέλου ἑώσ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

Καὶ ὑμνήσαντεσ ἐξῆλθον εἰσ τὸ Ὄροσ τῶν Ἐλαιῶν.

Καὶ λέγει αὐτοῖσ ὁ Ιἠσοῦσ ὅτι Πάντεσ σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται·

ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶσ εἰσ τὴν Γαλιλαίαν.

ὁ δὲ Πέτροσ ἔφη αὐτῷ Εἰ καὶ πάντεσ σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ.

καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ιἠσοῦσ Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶσ ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίσ με ἀπαρνήσῃ.

ὁ δὲ ἐκπερισσῶσ ἐλάλει Εἂν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.

ὡσαύτωσ [δὲ] καὶ πάντεσ ἔλεγον. Καὶ ἔρχονται εἰσ χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖσ μαθηταῖσ αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε ἑώσ προσεύξωμαι.

καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ιἄκωβον καὶ τὸν Ιωἄνην μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, καὶ λέγει αὐτοῖσ Περίλυπόσ ἐστιν ἡ ψυχή μου ἑώσ θανάτου·

μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.

καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὡρ́α, καὶ ἔλεγεν Ἀββά ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι·

παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ·

ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺσ καθεύδοντασ, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεισ;

οὐκ ἴσχυσασ μίαν ὡρ́αν γρηγορῆσαι; γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰσ πειρασμόν·

τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενήσ. καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο [τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών].

καὶ πάλιν ἐλθὼν εὑρ͂εν αὐτοὺσ καθεύδοντασ, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ.

καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖσ Καθεύδετε [τὸ] λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε·

ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὡρ́α, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου εἰσ τὰσ χεῖρασ τῶν ἁμαρτωλῶν. ἐγείρεσθε ἄγωμεν·

ἰδοὺ ὁ παραδιδούσ με ἤγγικεν. Καὶ εὐθὺσ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντοσ παραγίνεται [ὁ] Ιοὔδασ εἷσ τῶν δώδεκα καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλοσ μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.

δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺσ αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖσ λέγων Ὃν ἂν φιλήσω αὐτόσ ἐστιν·

κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶσ. καὶ ἐλθὼν εὐθὺσ προσελθὼν αὐτῷ λέγει Ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

οἱ δὲ ἐπέβαλαν τὰσ χεῖρασ αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.

εἷσ δέ [τισ] τῶν παρεστηκότων σπασάμενοσ τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέωσ καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον.

καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ Ιἠσοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ Ὡσ ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με, καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸσ ὑμᾶσ ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με·

ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.

καὶ ἀφέντεσ αὐτὸν ἔφυγον πάντεσ.

ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸσ ἔφυγεν.

Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ιἠσοῦν πρὸσ τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντεσ οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖσ.

καὶ ὁ Πέτροσ ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἑώσ ἔσω εἰσ τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέωσ, καὶ ἦν συνκαθήμενοσ μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενοσ πρὸσ τὸ φῶσ.

οἱ δὲ ἀρχιερεῖσ καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ιἠσοῦ μαρτυρίαν εἰσ τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὑρ́ισκον·

πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.

ὅτι Ἡμεῖσ ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντοσ ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω·

καὶ οὐδὲ οὕτωσ ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.

καὶ ἀναστὰσ ὁ ἀρχιερεὺσ εἰσ μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ιἠσοῦν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν, τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν.

πάλιν ὁ ἀρχιερεὺσ ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ χριστὸσ ὁ υἱὸσ τοῦ εὐλογητοῦ; ὁ δὲ Ιἠσοῦσ εἶπεν Ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆσ δυνάμεωσ καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

ὁ δὲ ἀρχιερεὺσ διαρήξασ τοὺσ χιτῶνασ αὐτοῦ λέγει Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;

ἠκούσατε τῆσ βλασφημίασ;

τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντεσ κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου. Καὶ ἤρξαντό τινεσ ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον.

καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ιἠσοῦ·

ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεισ, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰσ τὸ προαύλιον.

καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖσ παρεστῶσιν ὅτι Οὗτοσ ἐξ αὐτῶν ἐστίν.

ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο.

καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτεσ ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶσ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖοσ εἶ· ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.

καὶ εὐθὺσ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν·

καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτροσ τὸ ῥῆμα ὡσ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ιἠσοῦσ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα δὶσ φωνῆσαι τρίσ με ἀπαρνήσῃ, καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION