ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, chapter 10 225:

(ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, chapter 10 225:)

καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὡρ́α, καὶ ἔλεγεν Ἀββά ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION