Galen, On the Natural Faculties., B, section 6

(갈레노스, On the Natural Faculties., B, section 6)

εἰ δ’ ἐπισκοποῖτό τισ ἐπιμελῶσ, οὐδ’ ὁ περὶ θρέψεωσ αὐτοῦ λόγοσ, ὃν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν καθόλου λόγων διεξέρχεται, τὰσ αὐτὰσ ἀπορίασ ἐκφεύγει. τῇ γὰρ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ συγχωρηθέντοσ ἑνὸσ λήμματοσ, ὡσ πρόσθεν ἐδείκνυμεν, ἐπέραινέ τι περὶ φλεβῶν μόνων καὶ τοῦ κατ’ αὐτὰσ αἵματοσ. ἐκρέοντοσ γάρ τινοσ κατὰ τὰ στόματ’ αὐτῶν καὶ διαφορουμένου καὶ μήτ’ ἀθρόωσ τόπου κενοῦ δυναμένου γενέσθαι μήτε τῶν φλεβῶν συμπεσεῖν, τοῦτο γὰρ ἦν τὸ παραλειπόμενον, ἀναγκαῖον ἦν ἕπεσθαι τὸ συνεχὲσ ἀναπληροῦν τοῦ κενου μένου τὴν βάσιν. αἱ μὲν δὴ φλέβεσ ἡμῖν οὕτω θρέψονται τοῦ περιεχομένου κατ’ αὐτὰσ αἵματοσ ἀπολαύουσαι· τὰ δὲ νεῦρα πῶσ; οὐ γὰρ δὴ κἀν τούτοισ ἐστὶν αἷμα. πρόχειρον μὲν γὰρ ἦν εἰπεῖν, ἕλκοντα παρὰ τῶν φλεβῶν· ἀλλ’ οὐ βούλεται. τί ποτ’ οὖν κἀνταῦθα ἐπιτεχνᾶται; φλέβασ ἔχειν ἐν ἑαυτῷ καὶ ἀρτηρίασ τὸ νεῦρον ὥσπερ τινὰ σειρὰν ἐκ τριῶν ἱμάντων διαφερόντων τῇ φύσει πεπλεγμένην. ὠήθη γὰρ ἐκ ταύτησ τῆσ ὑποθέσεωσ ἐκφεύξεσθαι τῷ λόγῳ τὴν ὁλκήν· οὐ γὰρ ἂν ἔτι δεήσεσθαι τὸ νεῦρον ἐν ἑαυτῷ περιέχον αἵματοσ ἀγγεῖον ἐπιρρύτου τινὸσ ἔξωθεν ἐκ τῆσ παρακειμένησ φλεβὸσ τῆσ ἀληθινῆσ αἵματοσ ἑτέρου, ἀλλ’ ἱκανὸν αὐτῷ πρὸσ τὴν θρέψιν ἔσεσθαι τὸ κατεψευσμένον ἀγγεῖον ἐκεῖνο τὸ λόγῳ θεωρητόν. ἀλλὰ κἀνταῦθα πάλιν αὐτὸν ὁμοία τισ ἀπορία διεδέξατο. τουτὶ γὰρ τὸ σμικρὸν ἀγγεῖον ἑαυτὸ μὲν θρέψει, τὸ παρακείμενον μέντοι νεῦρον ἐκεῖνο τὸ ἁπλοῦν ἢ τὴν ἀρτηρίαν οὐχ οἱο͂́ν τ’ ἔσται τρέφειν ἄνευ τοῦ σύμφυτόν τιν’ ὑπάρχειν αὐτοῖσ ὁλκὴν τῆσ τροφῆσ. τῇ μὲν γὰρ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ πῶσ ἂν ἔτι δύναιτο τὴν τροφὴν ἐπισπᾶσθαι τὸ ἁπλοῦν νεῦρον, ὥσπερ αἱ φλέβεσ αἱ σύνθετοι; κοιλότησ μὲν γάρ τίσ ἐστιν ἐν αὐτῷ κατ’ αὐτόν, ἀλλ’ οὐχ αἵματοσ αὕτη γ’ ἀλλὰ πνεύματοσ ψυχικοῦ μεστή. δεόμεθα δ’ ἡμεῖσ οὐκ εἰσ τὴν κοιλότητα ταύτην εἰσάγειν τῷ λόγῳ τὴν τροφὴν ἀλλ’ εἰσ τὸ περιέχον αὐτὴν ἀγγεῖον, εἴτ’ οὖν τρέφεσθαι μόνον εἴτε καὶ αὔξεσθαι δέοιτο. πῶσ οὖν εἰσάξομεν; οὕτω γάρ ἐστι σμικρὸν ἐκεῖνο τὸ ἁπλοῦν ἀγγεῖον καὶ μέντοι καὶ τῶν ἄλλων ἑκάτερον, ὥστ’, εἰ τῇ λεπτοτάτῃ βελόνῃ νύξειάσ τι μέροσ, ἅμα διαιρήσεισ τὰ τρία. τόποσ οὖν αἰσθητὸσ ἀθρόωσ κενὸσ οὐκ ἄν ποτ’ ἐν αὐτῷ γένοιτο· λόγῳ δὲ θεωρητὸσ τόποσ κενούμενοσ οὐκ ἦν ἀναγκαστικὸσ τῆσ τοῦ συνεχοῦσ ἀκολουθίασ. ἠβουλόμην δ’ αὖ πάλιν μοι κἀνταῦθα τὸν Ἐρασίστρατον αὐτὸν ἀποκρίνασθαι περὶ τοῦ στοιχειώδουσ ἐκείνου νεύρου τοῦ σμικροῦ, πότερον ἕν τι καὶ συνεχὲσ ἀκριβῶσ ἐστιν ἢ ἐκ πολλῶν καὶ σμικρῶν σωμάτων, ὧν Ἐπίκουροσ καὶ Λεύκιπποσ καὶ Δημόκριτοσ ὑπέθεντο, σύγ κειται. καὶ γὰρ καὶ περὶ τούτου τοὺσ Ἐρασιστρατείουσ ὁρῶ διαφερομένουσ. οἱ μὲν γὰρ ἕν τι καὶ συνεχὲσ αὐτὸ νομίζουσιν ἢ οὐκ ἂν ἁπλοῦν εἰρῆσθαι πρὸσ αὐτοῦ φασι· τινὲσ δὲ καὶ τοῦτο διαλύειν εἰσ ἕτερα στοιχειώδη τολμῶσιν. ἀλλ’ εἰ μὲν ἕν τι καὶ συνεχέσ ἐστι, τὸ κενούμενον ἐξ αὐτοῦ κατὰ τὴν ἄδηλον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ὀνομαζομένην διαπνοὴν οὐδεμίαν ἐν ἑαυτῷ καταλείψει χώραν κενήν. οὕτω γὰρ οὐχ ἓν ἀλλὰ πολλὰ γενήσεται, διειργόμενα δήπου ταῖσ κεναῖσ χώραισ. εἰ δ’ ἐκ πολλῶν σύγκειται, τῇ κηπαίᾳ κατὰ τὴν παροιμίαν πρὸσ Ἀσκληπιάδην ἀπεχωρήσαμεν ἄναρμά τινα στοιχεῖα τιθέμενοι. πάλιν οὖν ἄτεχνοσ ἡμῖν ἡ φύσισ λεγέσθω· τοῖσ γὰρ τοιούτοισ στοιχείοισ ἐξ ἀνάγκησ τοῦθ’ ἕπεται. διὸ δή μοι καὶ δοκοῦσιν ἀμαθῶσ πάνυ τὴν εἰσ τὰ τοιαῦτα στοιχεῖα τῶν ἁπλῶν ἀγγείων εἰσάγειν διάλυσιν ἔνιοι τῶν Ἐρασιστρατείων. ἐμοὶ γοῦν οὐδὲν διαφέρει. καθ’ ἑκατέρουσ γὰρ ἄτοποσ ὁ τῆσ θρέψεωσ ἔσται λόγοσ, ἐκείνοισ τοῖσ ἁπλοῖσ ἀγγείοισ τοῖσ σμικροῖσ τοῖσ συντιθεῖσι τὰ μεγάλα τε καὶ αἰσθητὰ νεῦρα κατὰ μὲν τοὺσ συνεχῆ φυλάττοντασ αὐτὰ μὴ δυναμένησ γενέσθαι τῆσ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίασ, ὅτι μηδὲν ἐν τῷ συνεχεῖ γίγνεται κενόν, κἂν ἀπορρέῃ τι· συνέρχεται γὰρ πρὸσ ἄλληλα τὰ καταλειπόμενα μόρια, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ὕδατοσ ὁρᾶται, καὶ πάλιν ἓν γίγνεται πάντα τὴν χώραν τοῦ διαφορηθέντοσ αὐτὰ καταλαμβάνοντα· κατὰ δὲ τοὺσ ἑτέρουσ, ὅτι τῶν στοιχείων ἐκείνων οὐδὲν δεῖται τῆσ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίασ. ἐπὶ γὰρ τῶν αἰσθητῶν μόνων, οὐκ ἐπὶ τῶν λόγῳ θεωρητῶν ἔχει δύναμιν, ὡσ αὐτὸσ ὁ Ἐρασίστρατοσ ὁμολογεῖ διαρρήδην, οὐ περὶ τοῦ τοιούτου κενοῦ φάσκων ἑκάστοτε ποιεῖσθαι τὸν λόγον, ὃ κατὰ βραχὺ παρέσπαρται τοῖσ σώμασιν, ἀλλὰ περὶ τοῦ σαφοῦσ καὶ αἰσθητοῦ καὶ ἀθρόου καὶ μεγάλου καὶ ἐναργοῦσ καὶ ὅπωσ ἂν ἄλλωσ ὀνομάζειν ἐθέλῃσ. Ἐρασίστρατοσ μὲν γὰρ αὐτὸσ αἰσθητὸν ἀθρόωσ οὔ φησι δύνασθαι γενέσθαι κενόν· ἐγὼ δ’ ἐκ περιουσίασ εὐπορήσασ ὀνομάτων ταὐτὸν δηλοῦν ἔν γε τῷ νῦν προκειμένῳ λόγῳ δυναμένων καὶ τἆλλα προσέθηκα. Κάλλιον οὖν μοι δοκεῖ καὶ ἡμᾶσ τι συνεισενέγκασθαι τοῖσ Ἐρασιστρατείοισ, ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο γεγόναμεν, καὶ συμβουλεῦσαι τοῖσ τὸ πρῶτον ἐκεῖνο καὶ ἁπλοῦν ὑπ’ Ἐρασιστράτου καλούμενον ἀγγεῖον εἰσ ἕτερ’ ἄττα σώματα στοιχειώδη διαλύουσιν ἀποστῆναι τῆσ ὑπολήψεωσ, ὡσ πρὸσ τῷ μηδὲν ἔχειν πλέον ἔτι καὶ διαφερομένοισ Ἐρασιστράτῳ. ὅτι μὲν οὖν οὐδὲν ἔχει πλέον, ἐπιδέδεικται σαφῶσ· οὐδὲ γὰρ ἠδυνήθη διαφυγεῖν τὴν περὶ τῆσ θρεψεωσ ἀπορίαν ἡ ὑπόθεσισ· ὅτι δ’ οὐδ’ Ἐρασιστράτῳ σύμφωνόσ ἐστιν, ὃ ἐκεῖνοσ ἁπλοῦν καὶ πρῶτον ὀνομάζει, σύνθετον ἀποφαίνουσα, καὶ τὴν τῆσ φύσεωσ τέχνην ἀναιροῦσα, πρόδηλον καὶ τοῦτ’ εἶναί μοι δοκεῖ. εἰ μὴ γὰρ κἀν τοῖσ ἁπλοῖσ τούτοισ ἕνωσίν τινα τῆσ οὐσίασ ἀπολείψομεν, ἀλλ’ εἰσ ἄναρμα καὶ ἀμέριστα καταβησόμεθα στοιχεῖα, παντάπασιν ἀναιρήσομεν τῆσ φύσεωσ τὴν τέχνην, ὥσπερ καὶ πάντεσ οἱ ἐκ ταύτησ ὁρμώμενοι τῆσ ὑποθέσεωσ ἰατροὶ καὶ φιλόσοφοι. δευτέρα γὰρ τῶν τοῦ ζῳού μορίων κατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν ἡ φύσισ, οὐ πρώτη γίγνεται. διαπλάττειν δὲ καὶ δημιουργεῖν οὐ τοῦ δευτέρου γεγονότοσ, ἀλλὰ τοῦ προϋπάρχοντόσ ἐστιν· ὥστ’ ἀναγκαῖόν ἐστιν εὐθὺσ ἐκ σπερμάτων ὑποθέσθαι τὰσ δυνάμεισ τῆσ φύσεωσ, αἷσ διαπλάττει τε καὶ αὐξάνει καὶ τρέφει τὸ ζῷον· ἀλλ’ ἐκείνων τῶν σωμάτων τῶν ἀνάρμων καὶ ἀμερῶν οὐδὲν ἐν ἑαυτῷ διαπλαστικὴν ἔχει δύναμιν ἢ αὐξητικὴν ἢ θρεπτικὴν ἢ ὅλωσ τεχνικήν· ἀπαθὲσ γὰρ καὶ ἀμετάβλητον ὑπόκειται. τῶν δ’ εἰρημένων οὐδὲν ἄνευ μεταβολῆσ καὶ ἀλλοιώσεωσ καὶ τῆσ δι’ ὅλων κράσεωσ γίγνεται, καθάπερ καὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἐνεδειξάμεθα. καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀνάγκην οὐκ ἔχοντεσ, ὅπωσ τὰ ἀκόλουθα τοῖσ στοιχείοισ, οἷσ ὑπέθεντο, φυλάττοιεν, οἱ ἀπὸ τῶν τοιούτων αἱρέσεων ἅπαντεσ ἄτεχνον ἠναγκάσθησαν ἀποφήνασθαι τὴν φύσιν. καίτοι ταῦτά γ’ οὐ παρ’ ἡμῶν ἐχρῆν μανθάνειν τοὺσ Ἐρασιστρατείουσ, ἀλλὰ παρ’ αὐτῶν τῶν φιλοσόφων, οἷσ μάλιστα δοκεῖ πρῶτον ἐπισκοπεῖσθαι τὰ στοιχεῖα τῶν ὄντων ἁπάντων. οὔκουν οὐδ’ Ἐρασίστρατον ἄν τισ ὀρθῶσ ἄχρι τοσαύτησ ἀμαθίασ νομίζοι προήκειν, ὡσ μηδὲ ταύτην γνωρίσαι δυνηθῆναι τὴν ἀκολου θίαν, ἀλλ’ ἅμα μὲν ὑποθέσθαι τεχνικὴν τὴν φύσιν, ἅμα δ’ εἰσ ἀπαθῆ καὶ ἄναρμα καὶ ἀμετάβλητα στοιχεῖα καταθραῦσαι τὴν οὐσίαν. καὶ μὴν εἰ δώσει τιν’ ἐν τοῖσ στοιχείοισ ἀλλοίωσίν τε καὶ μεταβολὴν καὶ ἕνωσιν καὶ συνέχειαν, ἓν ἀσύνθετον αὐτῷ τὸ ἁπλοῦν ἀγγεῖον ἐκεῖνο, καθάπερ καὶ αὐτὸσ ὀνομάζει, γενήσεται. ἀλλ’ ἡ μὲν ἁπλῆ φλὲψ ἐξ αὑτῆσ τραφήσεται, τὸ νεῦρον δὲ καὶ ἡ ἀρτηρία παρὰ τῆσ φλεβόσ. πῶσ καὶ τίνα τρόπον; ἐν τούτῳ γὰρ δὴ καὶ πρόσθεν γενόμενοι τῷ λόγῳ τῆσ τῶν Ἐρασιστρατείων διαφωνίασ ἐμνημονεύσαμεν, ἐπεδείξαμεν δὲ καὶ καθ’ ἑκατέρουσ μὲν ἄπορον εἶναι τὴν τῶν ἁπλῶν ἐκείνων ἀγγείων θρέψιν, ἀλλὰ καὶ κρῖναι τὴν μάχην αὐτῶν οὐκ ὠκνήσαμεν καὶ τιμῆσαι τὸν Ἐρασίστρατον εἰσ τὴν βελτίονα μεταστήσαντεσ αἱρ́εσιν. αὖθισ οὖν ἐπὶ τὴν ἓν ἁπλοῦν ἡνωμένον ἑαυτῷ πάντη τὸ στοιχειῶδεσ ἐκεῖνο νεῦρον ὑποτιθεμένην αἱρ́εσιν ὁ λόγοσ μεταβὰσ ἐπισκοπείσθω, πῶσ τραφήσεται· τὸ γὰρ εὑρεθὲν ἐνταῦθα κοινὸν ἂν ἤδη καὶ τῆσ Ἱπποκράτουσ αἱρέσεωσ γένοιτο. Κάλλιον δ’ ἄν μοι δοκῶ τὸ ζητού μενον ἐπὶ τῶν νενοσηκότων καὶ σφόδρα καταλελεπτυσμένων βασανισθῆναι. πάντα γὰρ τούτοισ ἐναργῶσ φαίνεται τὰ μόρια τοῦ σώματοσ ἄτροφα καὶ λεπτὰ καὶ πολλῆσ προσθήκησ τε καὶ ἀναθρέψεωσ δεόμενα. καὶ τοίνυν καὶ τὸ νεῦρον τοῦτο τὸ αἰσθητόν, ἐφ’ οὗπερ ἐξ ἀρχῆσ ἐποιησάμην τὸν λόγον, ἰσχνὸν μὲν ἱκανῶσ γέγονε, δεῖται δὲ θρέψεωσ. ἔχει δ’ ἐν ἑαυτῷ μέρη πάμπολλα μὲν ἐκεῖνα τὰ πρῶτα καὶ ἀόρατα νεῦρα τὰ σμικρὰ καί τινασ ἀρτηρίασ ἁπλᾶσ ὀλίγασ καὶ φλέβασ ὁμοίωσ. ἅπαντ’ οὖν αὐτοῦ τὰ νεῦρα τὰ στοιχειώδη καταλελέπτυνται δηλονότι καὶ αὐτά, ἤ, εἰ μηδ’ ἐκεῖνα, οὐδὲ τὸ ὅλον. καὶ τοίνυν καὶ θρέψεωσ οὐ τὸ μὲν ὅλον δεῖται νεῦρον, ἕκαστον δ’ ἐκείνων οὐ δεῖται. καὶ μὴν εἰ δεῖται μὲν ἀναθρέψεωσ, οὐδὲν δ’ ἡ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθία βοηθεῖν αὐτοῖσ δύναται διά τε τὰσ ἔμπροσθεν εἰρημένασ ἀπορίασ καὶ διὰ τὴν ὑπόγυιον ἰσχνότητα, καθάπερ δείξω, ζητητέον ἡμῖν ἐστιν ἑτέραν αἰτίαν θρέψεωσ. πῶσ οὖν ἡ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθία τρέφειν ἀδύνατόσ ἐστι τὸν οὕτω διακείμενον; ὅτι τοσοῦτον ἀκολουθεῖν ἀναγκάζει τῶν συνεχῶν, ὅσον ἀπορρεῖ. τοῦτο δ’ ἐπὶ μὲν τῶν εὐεκτούντων ἱκανόν ἐστιν εἰσ τὴν θρέψιν, ἴσα γὰρ ἐπ’ αὐτῶν εἶναι χρὴ τοῖσ ἀπορρέουσι τὰ προστιθέμενα· ἐπὶ δὲ τῶν ἐσχάτωσ ἰσχνῶν καὶ πολλῆσ ἀναθρέψεωσ δεομένων εἰ μὴ πολλαπλάσιον εἰή τὸ προστιθέμενον τοῦ κενουμένου, τὴν ἐξ ἀρχῆσ ἕξιν ἀναλαβεῖν οὐκ ἄν ποτε δύναιντο. δῆλον οὖν, ὡσ ἕλκειν αὐτὰ δεήσει τοσούτῳ πλεῖον, ὅσῳ καὶ δεῖται πλείονοσ. Ἐρασίστρατοσ δὲ κἀνταῦθα πρότερον ποιήσασ τὸ δεύτερον οὐκ οἶδ’ ὅπωσ οὐκ αἰσθάνεται. διότι γάρ, φησί, πολλὴ πρόσθεσισ εἰσ ἀνάθρεψιν γίγνεται τοῖσ νενοσηκόσι, διὰ τοῦτο καὶ ἡ πρὸσ ταύτην ἀκολουθία πολλή. πῶσ δ’ ἂν πολλὴ πρόσθεσισ γένοιτο μὴ προηγουμένησ ἀναδόσεωσ δαψιλοῦσ; εἰ δὲ τὴν διὰ τῶν φλεβῶν φορὰν τῆσ τροφῆσ ἀνάδοσιν καλεῖ, τὴν δ’ εἰσ ἕκαστον τῶν ἁπλῶν καὶ ἀοράτων ἐκείνων νεύρων καὶ ἀρτηριῶν μετάληψιν οὐκ ἀνάδοσιν ἀλλὰ διάδοσιν, ὥσ τινεσ ὀνομάζειν ἠξίωσαν, εἶτα τὴν διὰ τῶν φλεβῶν μόνῃ τῇ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ φησὶ γίγνεσθαι, τὴν εἰσ τὰ λόγῳ θεωρητὰ μετάληψιν ἡμῖν ἐξηγησάσθω. ὅτι μὲν γὰρ οὐκέτ’ ἐπὶ τούτων ἡ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθία λέγεσθαι δύναται καὶ μάλιστ’ ἐπὶ τῶν ἐσχάτωσ ἰσχνῶν, ἀποδέδεικται. τί δέ φησιν ἐπ’ αὐτῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν καθόλου λόγων ὁ Ἐρασίστρατοσ, ἄξιον ἐπακοῦσαι τῆσ λέξεωσ· "Τοῖσ δ’ ἐσχάτοισ τε καὶ ἁπλοῖσ, λεπτοῖσ τε καὶ στενοῖσ οὖσιν, ἐκ τῶν παρακειμένων ἀγγείων ἡ πρόσθεσισ συμβαίνει εἰσ τὰ κενώματα τῶν ἀπενεχθέντων κατὰ τὰ πλάγια τῶν ἀγγείων ἑλκομένησ τῆσ τροφῆσ καὶ καταχωριζομένησ. " ἐκ ταύτησ τῆσ λέξεωσ πρῶτον μὲν τὸ κατὰ τὰ πλάγια προσίεμαί τε καὶ ἀποδέχομαι· κατὰ μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ στόμα τὸ ἁπλοῦν νεῦρον οὐκ ἂν δύναιτο δεχόμενον τὴν τροφὴν οὕτωσ εἰσ ὅλον ἑαυτὸ διανέμειν· ἀνάκειται γὰρ ἐκεῖνο τῷ ψυχικῷ πνεύματι· κατὰ δὲ τὸ πλάγιον ἐκ τῆσ παρακειμένησ φλεβὸσ τῆσ ἁπλῆσ ἐγχωρεῖ λαβεῖν αὐτό. δεύτερον δ’ ἀποδέχομαι τῶν ἐκ τῆσ Ἐρασιστράτου λέξεωσ ὀνομάτων τὸ γεγραμμένον ἐφεξῆσ τῷ κατὰ τὰ πλάγια. τί γάρ φησι; "Κατὰ τὰ πλάγια τῶν ἀγγείων ἑλκομένησ τῆσ τροφῆσ. " ὅτι μὲν οὖν ἕλκεται, καὶ ἡμεῖσ ὁμολογοῦμεν, ὅτι δ’ οὐ τῇ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ, δέδεικται πρόσθεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION