Euripides, Helen, episode

(에우리피데스, Helen, episode)

τὰ μὲν κατ’ οἴκουσ εὐτυχοῦμεν, ὦ φίλαι· ἡ γὰρ συνεκκλέπτουσα Πρωτέωσ κόρη πόσιν παρόντα τὸν ἐμὸν ἱστορουμένη οὐκ εἶπ’ ἀδελφῷ· κατθανόντα δ’ ἐν χθονὶ οὔ φησιν αὐγὰσ εἰσορᾶν ἐμὴν χάριν. <> κάλλιστα δῆτ’ ἀνήρπασ’ ἐν τύχῃ πόσισ· ἃ γὰρ καθήσειν ὅπλ’ ἔμελλεν εἰσ ἅλα, ταῦτ’ ἐμβαλὼν πόρπακι γενναίαν χέρα αὐτὸσ κομίζει δόρυ τε δεξιᾷ λαβών, ὡσ τῷ θανόντι χάριτα δὴ συνεκπονῶν. προύργου δ’ ἐσ ἀλκὴν σῶμ’ ὅπλοισ ἠσκήσατο, ὡσ βαρβάρων τρόπαια μυρίων χερὶ θήσων, ὅταν κωπῆρεσ ἐσβῶμεν σκάφοσ, πέπλουσ δ’ ἀμείψασ’ ἀντὶ ναυφθόρου στολῆσ ἐγώ νιν ἐξήσκησα, καὶ λουτροῖσ χρόα ἔδωκα, χρόνια νίπτρα ποταμίασ δρόσου. ἀλλ’, ἐκπερᾷ γὰρ δωμάτων ὁ τοὺσ ἐμοὺσ γάμουσ ἑτοίμουσ ἐν χεροῖν ἔχειν δοκῶν, σιγητέον μοι· καὶ σὲ προσποιούμεθα εὔνουν κρατεῖν τε στόματοσ, ἢν δυνώμεθα σωθέντεσ αὐτοὶ καὶ σὲ συνσῶσαί ποτε. χωρεῖτ’ ἐφεξῆσ, ὡσ ἔταξεν ὁ ξένοσ, δμῶεσ, φέροντεσ ἐνάλια κτερίσματα. Ἑλένη, σὺ δ’, ἤν σοι μὴ κακῶσ δόξω λέγειν, πείθου, μέν’ αὐτοῦ· ταὐτὰ γὰρ παροῦσά τε πράξεισ τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἤν τε μὴ παρῇσ. δέδοικα γάρ σε μή τισ ἐμπεσὼν πόθοσ πείσῃ μεθεῖναι σῶμ’ ἐσ οἶδμα πόντιον τοῦ πρόσθεν ἀνδρὸσ χάρισιν ἐκπεπληγμένην· ἄγαν γὰρ αὐτὸν οὐ παρόνθ’ ὅμωσ στένεισ. ὦ καινὸσ ἡμῖν πόσισ, ἀναγκαίωσ ἔχει τὰ πρῶτα λέκτρα νυμφικάσ θ’ ὁμιλίασ τιμᾶν· ἐγὼ δὲ διὰ τὸ μὲν στέργειν πόσιν καὶ ξυνθάνοιμ’ ἄν· ἀλλὰ τίσ κείνῳ χάρισ ξὺν κατθανόντι κατθανεῖν; ἐά δέ με αὐτὴν μολοῦσαν ἐντάφια δοῦναι νεκρῷ. θεοὶ δὲ σοί τε δοῖεν οἷ’ ἐγὼ θέλω, καὶ τῷ ξένῳ τῷδ’, ὅτι συνεκπονεῖ τάδε. ἕξεισ δέ μ’ οἱάν χρή σ’ ἔχειν ἐν δώμασι γυναῖκ’, ἐπειδὴ Μενέλεων εὐεργετεῖσ κἄμ’· ἔρχεται γὰρ δή τιν’ ἐσ τύχην τάδε. ὅστισ δὲ δώσει ναῦν ἐν ᾗ τάδ’ ἄξομεν, πρόσταξον, ὡσ ἂν τὴν χάριν πλήρη λάβω. χώρει σὺ καὶ ναῦν τοῖσδε πεντηκόντορον Σιδωνίαν δὸσ κἀρετμῶν ἐπιστάτασ.

οὔκουν ὅδ’ ἄρξει ναὸσ ὃσ κοσμεῖ τάφον; μάλιστ’· ἀκούειν τοῦδε χρὴ ναύτασ ἐμούσ. αὖθισ κέλευσον, ἵνα σαφῶσ μάθωσί σου. αὖθισ κελεύω καὶ τρίτον γ’, εἴ σοι φίλον. ὄναιο· κἀγὼ τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. μή νυν ἄγαν σὸν δάκρυσιν ἐκτήξῃσ χρόα. ἥδ’ ἡμέρα σοι τὴν ἐμὴν δείξει χάριν. τὰ τῶν θανόντων οὐδέν, ἀλλ’ ἄλλωσ πόνοσ. ἔστιν τι κἀκεῖ κἀνθάδ’ ὧν ἐγὼ λέγω. οὐδὲν κακίω Μενέλεώ μ’ ἕξεισ πόσιν. οὐδὲν σὺ μεμπτόσ· τῆσ τύχησ με δεῖ μόνον. ἐν σοὶ τόδ’, ἢν σὴν εἰσ ἔμ’ εὔνοιαν διδῷσ. οὐ νῦν διδαξόμεσθα τοὺσ φίλουσ φιλεῖν. βούλῃ ξυνεργῶν αὐτὸσ ἐκπέμψω στόλον; ἥκιστα· μὴ δούλευε σοῖσ δούλοισ, ἄναξ. ἀλλ’ εἰᾶ· τοὺσ μὲν Πελοπιδῶν ἐῶ νόμουσ· καθαρὰ γὰρ ἡμῖν δώματ’· οὐ γὰρ ἐνθάδε ψυχὴν ἀφῆκε Μενέλεωσ· ἴτω δέ τισ φράσων ὑπάρχοισ τοῖσ ἐμοῖσ φέρειν γάμων ἀγάλματ’ οἴκουσ εἰσ ἐμούσ· πᾶσαν δὲ χρὴ γαῖαν βοᾶσθαι μακαρίαισ ὑμνῳδίαισ ὑμέναιον Ἑλένησ κἀμόν, ὡσ ζηλωτὸσ ᾖ. σὺ δ’, ὦ ξέν’, ἐλθών, πελαγίουσ ἐσ ἀγκάλασ τῷ τῆσδε πρίν ποτ’ ὄντι δοὺσ πόσει τάδε, πάλιν πρὸσ οἴκουσ σπεῦδ’ ἐμὴν δάμαρτ’ ἔχων, ὡσ τοὺσ γάμουσ τοὺσ τῆσδε συνδαίσασ ἐμοὶ στέλλῃ πρὸσ οἴκουσ ἢ μένων εὐδαιμονῇσ. ὦ Ζεῦ, πατήρ τε καὶ σοφὸσ κλῄζῃ θεόσ, βλέψον πρὸσ ἡμᾶσ καὶ μετάστησον κακῶν. ἕλκουσι δ’ ἡμῖν πρὸσ λέπασ τὰσ συμφορὰσ σπουδῇ σύναψαι· κἂν ἄκρᾳ θίγῃσ χερί, ἥξομεν ἵν’ ἐλθεῖν βουλόμεσθα τῆσ τύχησ. ἅλισ δὲ μόχθων οὓσ ἐμοχθοῦμεν πάροσ. κέκλησθέ μοι, θεοί, πολλά χρήσθ’ ἐμοῦ κλύειν καὶ λύπρ’· ὀφείλω δ’ οὐκ ἀεὶ πράσσειν κακῶσ, ὀρθῷ δὲ βῆναι ποδί· μίαν δέ μοι χάριν δόντεσ τὸ λοιπὸν εὐτυχῆ με θήσετε.

상위

Euripides (에우리피데스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION