Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 9

(디오니시오스, De Isocrate, chapter 9)

τίσ δ’ ἂν μᾶλλον πείσειε καὶ πόλιν καὶ ἄνδρασ τοῦ ῥήτοροσ πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ, μάλιστα δ’ ἐν τῷ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ γραφέντι λόγῳ, ὃσ ἐπιγράφεται μὲν Ἀρχίδαμοσ, ὑπόθεσιν δὲ περιείληφε τὴν περὶ τοῦ μὴ προέσθαι Μεσσήνην Βοιωτοῖσ μηδὲ ποιεῖν τὸ προσταττόμενον ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν; ἠτύχητο γὰρ δὴ τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ἥ τε περὶ Λεῦκτρα μάχη καὶ πολλαὶ μετ’ ἐκείνην ἕτεραι, καὶ τὰ μὲν Θηβαίων πράγματα ἤνθει τε καὶ εἰσ μέγεθοσ ἀρχῆσ προεληλύθει, τὰ δὲ τῆσ Σπάρτησ ταπεινὰ καὶ ἀνάξια τῆσ ἀρχαίασ ἡγεμονίασ γεγόνει. τελευτῶσα γοῦν, ἵνα τύχῃ τῆσ εἰρήνησ ἡ πόλισ, ἐβουλεύετο εἰ χρὴ Μεσσηνίασ ἀποστῆναι, ταύτην ἐπιτιθέντων αὐτῇ Βοιωτῶν τὴν ἀνάγκην. ὁρῶν οὖν αὐτὴν ἀνάξια πράττειν μέλλουσαν τῶν προγόνων τόνδε τὸν λόγον συνετάξατο Ἀρχιδάμῳ νέῳ μὲν ὄντι καὶ οὔπω βασιλεύοντι, ἐλπίδασ δὲ πολλὰσ ἔχοντι ταύτησ τεύξεσθαι τῆσ τιμῆσ. ἐν ᾧ διεξέρχεται πρῶτον μέν, ὡσ δικαίωσ ἐκτήσαντο Μεσσήνην Λακεδαιμόνιοι, παραδόντων τε αὐτὴν τῶν Κρεσφόντου παίδων ὅτε ἐξέπεσον ἐκ τῆσ ἀρχῆσ, καὶ τοῦ θεοῦ προστάξαντοσ δέχεσθαι καὶ τιμωρεῖν τοῖσ ἀδικουμένοισ, πρὸσ δὲ τούτοισ ἐπικυρώσαντοσ μὲν τὴν κτῆσιν τοῦ πολέμου, κάτοχον δὲ καὶ βέβαιον πεποιηκότοσ τοῦ χρόνου. διδάσκει δέ, ὡσ οὐ Μεσσηνίοισ τοῖσ οὐκέτ’ οὖσιν ἀλλὰ δούλοισ καὶ εἵλωσιν ὁρμητήριον καὶ καταφυγὴν παρέξουσι τὴν πόλιν. διεξέρχεταί τε τοὺσ κινδύνουσ τῶν προγόνων, οὓσ ὑπέμειναν ἕνεκα τῆσ ἡγεμονίασ, καὶ τῆσ δόξησ ὑπομιμνήσκει τῆσ παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν ὑπαρχούσησ περὶ αὐτῶν παραινεῖ τε μὴ συγκαταπίπτειν ταῖσ τύχαισ μηδ’ ἀπογιγνώσκειν τὰσ μεταβολάσ, ἐνθυμουμένουσ ὅτι πολλοὶ μὲν ἤδη μείζω δύναμιν ἔχοντεσ ἢ Θηβαῖοι ὑπὸ τῶν ἀσθενεστέρων ἐκρατήθησαν, πολλοὶ δὲ εἰσ πολιορκίαν κατακλεισθέντεσ καὶ δεινότερα ἢ Λακεδαιμόνιοι πάσχοντεσ διέφθειραν τοὺσ ἐπιστρατεύσαντασ. καὶ παράδειγμα ποιεῖται τὴν Ἀθηναίων πόλιν, ἥτισ ἐκ πολλῆσ εὐδαιμονίασ ἀνάστατοσ γενομένη τοὺσ ἐσχάτουσ ὑπέστη κινδύνουσ, ἵνα μὴ τοῖσ βαρβάροισ ποιῇ τὸ προσταττόμενον. παρακελεύεται δὲ καὶ καρτερεῖν ἐπὶ τοῖσ παροῦσι καὶ θαρρεῖν περὶ τῶν μελλόντων, ἐπισταμένουσ ὅτι τὰσ τοιαύτασ συμφορὰσ αἱ πόλεισ ἐπανορθοῦνται πολιτείᾳ χρηστῇ καὶ πολέμων ἐμπειρίαισ, ἐν οἷσ προεῖχεν ἡ Σπάρτη τῶν ἄλλων πόλεων.

οἰέται δὲ δεῖν οὐ τοὺσ κακῶσ πράττοντασ εἰρήνησ ἐπιθυμεῖν, οἷσ ἐκ τῆσ καινουργίασ ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβάλλειν τὰ πράγματα ἐλπίσ, ἀλλὰ τοὺσ εὐτυχοῦντασ· ἐν γὰρ τἀκινδύνῳ τὴν τῶν παρόντων ἀγαθῶν εἶναι φυλακήν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πρὸσ τούτοισ διεξελθών, ὅσα καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ τοῖσ ἐπιφανεστάτοισ αὐτῶν ἐπράχθη κατὰ τοὺσ πολέμουσ λαμπρὰ ἔργα, καὶ ὅσησ αἰσχύνησ ἄξια δράσουσι, καὶ ὡσ καὶ διαβληθήσονται παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν, ἐπιλογισάμενοσ καὶ ὅτι πάντοθεν αὐτοῖσ ἐπικουρία τισ ἔσται τὸν ἀγῶνα ποιουμένοισ καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρὰ συμμάχων καὶ παρὰ πάντων ἀνθρώπων, οἷσ ἐπίφθονοσ ἡ Θηβαίων δύναμισ αὐξομένη, καὶ τὴν κατέχουσαν ἀκοσμίαν καὶ ταραχὴν τὰσ πόλεισ ἐπιτροπευόντων τῆσ Ἑλλάδοσ Βοιωτῶν ἐπιδειξάμενοσ, τελευτῶν, εἰ καὶ μηθὲν τούτων μέλλοι γίνεσθαι μηδ’ ὑπολείποιτό τισ ἄλλη σωτηρίασ ἐλπίσ, ἐκλιπεῖν κελεύει τὴν πόλιν, διδάσκων αὐτούσ, ὡσ χρὴ παῖδασ μὲν καὶ γυναῖκασ καὶ τὸν ἄλλον ὄχλον εἴσ τε Σικελίαν ἐκπέμψαι καὶ Ἰταλίαν καὶ τἄλλα χωρία τὰ φίλια, αὐτοὺσ δὲ καταλαβομένουσ τόπον, ὅστισ ἂν ὀχυρώτατοσ ᾖ καὶ πρὸσ τὸν πόλεμον ἐπιτηδειότατοσ, ἄγειν καὶ φέρειν τοὺσ πολεμίουσ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. οὐδεμίαν γὰρ ἀξιώσειν δύναμιν ὁμόσε χωρεῖν ἀνδράσι κρατίστοισ μὲν τὰ πολέμια τῶν Ἑλλήνων, ἀπονενοημένωσ δὲ πρὸσ τὸ ζῆν διακειμένοισ, δικαίαν δὲ ὀργὴν καὶ πρόφασιν εὐπρεπῆ τῆσ ἀνάγκησ ἔχουσι.

αὐτὸν ἔγωγε ἀλλὰ καὶ τοῖσ ἄλλοισ Ἕλλησι καὶ πᾶσιν ἀνθρώποισ πολλῷ κρεῖττον ἁπάντων φιλοσόφων, οἳ τέλοσ ποιοῦνται τοῦ βίου τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ καλόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION