Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, h, Kef. a'. PUQAGORAS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, h, Kef. a'. PUQAGORAS)

Ἐπειδὴ δὲ τὴν Ιὠνικὴν φιλοσοφίαν τὴν ἀπὸ Θαλοῦ καὶ τοὺσ ἐν ταύτῃ διαγενομένουσ ἄνδρασ ἀξιολόγουσ διεληλύθαμεν, φέρε καὶ περὶ τῆσ Ἰταλικῆσ διαλάβωμεν, ἧσ ἦρξε Πυθαγόρασ Μνησάρχου δακτυλιογλύφου, ὥσ φησιν Ἕρμιπποσ, Σάμιοσ ἤ, ὡσ Ἀριστόξενοσ, Τυρρηνὸσ ἀπὸ μιᾶσ τῶν νήσων ἃσ ἔσχον Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺσ ἐκβαλόντεσ. ἔνιοι δ’ υἱὸν μὲν εἶναι Μαρμάκου τοῦ Ἱππάσου τοῦ Εὐθύφρονοσ τοῦ Κλεωνύμου φυγάδοσ ἐκ Φλιοῦντοσ, οἰκεῖν δ’ ἐν Σάμῳ τὸν Μάρμακον, ὅθεν Σάμιον τὸν Πυθαγόραν λέγεσθαι· συστῆναι δ’ εἰσ Λέσβον ἐλθόντα Φερεκύδῃ ὑπὸ Ζωίλου τοῦ θείου.

καὶ τρία ποτήρια κατασκευασάμενοσ ἀργυρᾶ δῶρον ἀπήνεγκεν ἑκάστῳ τῶν ἱερέων εἰσ Αἴγυπτον. ἔσχε δ’ ἀδελφούσ, πρεσβύτερον μὲν Εὔνομον, μέσον δὲ Τυρρηνόν· καὶ δοῦλον Ζάμολξιν, ᾧ Γέται θύουσι, Κρόνον νομίζοντεσ, ὥσ φησιν Ἡρόδοτοσ. οὗτοσ ἤκουσε μέν, καθὰ προείρηται, Φερεκύδου τοῦ Συρίου· μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἧκεν εἰσ Σάμον καὶ ἤκουσεν Ἑρμοδάμαντοσ τοῦ ἀπογόνου Κρεωφύλου, ἤδη πρεσβυτέρου. νέοσ δ’ ὢν καὶ φιλομαθὴσ ἀπεδήμησε τῆσ πατρίδοσ καὶ πάσασ ἐμυήθη τάσ θ’ Ἑλληνικὰσ καὶ βαρβαρικὰσ τελετάσ. ἐγένετ’ οὖν ἐν Αἰγύπτῳ, ὁπηνίκα καὶ Πολυκράτησ αὐτὸν Ἀμάσιδι συνέστησε δι’ ἐπιστολῆσ·

καὶ ἐξέμαθε τὴν φωνὴν αὐτῶν, καθά φησιν Ἀντιφῶν ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων, καὶ παρὰ Χαλδαίοισ ἐγένετο καὶ Μάγοισ. εἶτ’ ἐν Κρήτῃ σὺν Ἐπιμενίδῃ κατῆλθεν εἰσ τὸ Ἰδαῖον ἄντρον, ἀλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ εἰσ τὰ ἄδυτα· καὶ τὰ περὶ θεῶν ἐν ἀπορρήτοισ ἔμαθεν. εἶτ’ ἐπανῆλθεν εἰσ Σάμον, καὶ εὑρὼν τὴν πατρίδα τυραννουμένην ὑπὸ Πολυκράτουσ, ἀπῆρεν εἰσ Κρότωνα τῆσ Ἰταλίασ· κἀκεῖ νόμουσ θεὶσ τοῖσ Ἰταλιώταισ ἐδοξάσθη σὺν τοῖσ μαθηταῖσ, οἳ πρὸσ τοὺσ τριακοσίουσ ὄντεσ ᾠκονόμουν ἄριστα τὰ πολιτικά, ὥστε σχεδὸν ἀριστοκρατίαν εἶναι τὴν πολιτείαν. Τοῦτόν φησιν Ἡρακλείδησ ὁ Ποντικὸσ περὶ αὑτοῦ τάδε λέγειν, ὡσ εἰή ποτὲ γεγονὼσ Αἰθαλίδησ καὶ Ἑρμοῦ υἱὸσ νομισθείη·

τὸν δὲ Ἑρμῆν εἰπεῖν αὐτῷ ἑλέσθαι ὅ τι ἂν βούληται πλὴν ἀθανασίασ. αἰτήσασθαι οὖν ζῶντα καὶ τελευτῶντα μνήμην ἔχειν τῶν συμβαινόντων. ἐν μὲν οὖν τῇ ζωῇ πάντων διαμνημονεῦσαι· ἐπεὶ δὲ ἀποθάνοι, τηρῆσαι τὴν αὐτὴν μνήμην. χρόνῳ δ’ ὕστερον εἰσ Εὔφορβον ἐλθεῖν καὶ ὑπὸ Μενέλεω τρωθῆναι. ὁ δ’ Εὔφορβοσ ἔλεγεν ὡσ Αἰθαλίδησ ποτὲ γεγόνοι καὶ ὅτι παρ’ Ἑρμοῦ τὸ δῶρον λάβοι καὶ τὴν τῆσ ψυχῆσ περιπόλησιν, ὡσ περιεπολήθη καὶ εἰσ ὅσα φυτὰ καὶ ζῷα παρεγένετο καὶ ὅσα ἡ ψυχὴ ἐν Αἵδῃ ἔπαθε καὶ αἱ λοιπαὶ τίνα ὑπομένουσιν. ἐπειδὴ δὲ Εὔφορβοσ ἀποθάνοι, μεταβῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰσ Ἑρμότιμον, ὃσ καὶ αὐτὸσ πίστιν θέλων δοῦναι εἶτ’ ἀνῆλθεν εἰσ Βραγχίδασ καὶ εἰσελθὼν εἰσ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνοσ ἱερὸν ἐπέδειξεν ἣν Μενέλαοσ ἀνέθηκεν ἀσπίδα, ἑ̓́φη γὰρ αὐτόν, ὅτ’ ἀπέπλει ἐκ Τροίασ, ἀναθεῖναι τῷ Ἀπόλλωνι τὴν ἀσπίδα,̓ διασεσηπυῖαν ἤδη, μόνον δὲ διαμένον τὸ ἐλεφάντινον πρόσωπον.

ἐπειδὴ δ’ Ἑρμότιμοσ ἀπέθανε, γενέσθαι Πύρρον τὸν Δήλιον ἁλιέα· καὶ πάντα πάλιν μνημονεύειν, πῶσ πρόσθεν Αἰθαλίδησ, εἶτ’ Εὔφορβοσ, εἶτα Ἑρμότιμοσ, εἶτα Πύρροσ γένοιτο. ἐπειδὴ δὲ Πύρροσ ἀπέθανε, γενέσθαι Πυθαγόραν καὶ πάντων τῶν εἰρημένων μεμνῆσθαι. Ἔνιοι μὲν οὖν Πυθαγόραν μηδὲ ἓν καταλιπεῖν σύγγραμμά φασιν παίζοντεσ.

Ἡράκλειτοσ γοῦν ὁ φυσικὸσ μονονουχὶ κέκραγε καί φησι· "Πυθαγόρησ Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάμενοσ ταύτασ τὰσ συγγραφὰσ ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην. " οὕτω δ’ εἶπεν, ἐπειδήπερ ἐναρχόμενοσ ὁ Πυθαγόρασ τοῦ Φυσικοῦ συγγράμματοσ λέγει ὧδε· "οὐ μὰ τὸν ἀέρα, τὸν ἀναπνέω, οὐ μὰ τὸ ὕδωρ, τὸ πίνω, οὔ κοτ’ οἴσω ψόγον περὶ τοῦ λόγου τοῦδε. " γέγραπται δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ συγγράμματα τρία, Παιδευτικόν, Πολιτικόν, Φυσικόν· τὸ δὲ φερόμενον ὡσ Πυθαγόρου Λύσιδόσ ἐστι τοῦ Ταραντίνου Πυθαγορικοῦ, φυγόντοσ εἰσ Θήβασ καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου.

φησὶ δ’ Ἡρακλείδησ ὁ τοῦ Σαραπίωνοσ ἐν τῇ Σωτίωνοσ ἐπιτομῇ γεγραφέναι αὐτὸν καὶ Περὶ τοῦ ὅλου ἐν ἔπεσιν, δεύτερον τὸν Ιἑρὸν λόγον, οὗ ἡ ἀρχή· ὦ νέοι, ἀλλὰ σέβεσθε μεθ’ ἡσυχίησ τάδε πάντα· τρίτον Περὶ ψυχῆσ, τέταρτον Περὶ εὐσεβείασ, πέμπτον Ἡλοθαλῆ τὸν Ἐπιχάρμου τοῦ Κῴου πατέρα, ἕκτον Κρότωνα καὶ ἄλλουσ. τὸν δὲ Μυστικὸν λόγον Ἱππάσου φησὶν εἶναι, γεγραμμένον ἐπὶ διαβολῇ Πυθαγόρου, πολλοὺσ δὲ καὶ ὑπὸ Ἄστωνοσ τοῦ Κροτωνιάτου γραφέντασ ἀνατεθῆναι Πυθαγόρᾳ. φησὶ δὲ καὶ Ἀριστόξενοσ τὰ πλεῖστα τῶν ἠθικῶν δογμάτων λαβεῖν τὸν Πυθαγόραν παρὰ Θεμιστοκλείασ τῆσ ἐν Δελφοῖσ.

Ιὤν δὲ ὁ Χῖοσ ἐν τοῖσ Τριαγμοῖσ φησιν αὐτὸν ἔνια ποιήσαντα ἀνενεγκεῖν εἰσ Ὀρφέα. αὐτοῦ λέγουσι καὶ τοὺσ Σκοπιάδασ, οὗ ἡ ἀρχή, "Μὴ · · ἀνααίδευ μηδενί. " Σωσικράτησ δ’ ἐν Διαδοχαῖσ φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ Λέοντοσ τοῦ Φλιασίων τυράννου τίσ εἰή, φιλόσοφοσ, εἰπεῖν. καὶ τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει· ὡσ οὖν εἰσ ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ’ ἐμπορίαν, οἱ δέ γε βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί, οὕτωσ ἐν τῷ βίῳ οἱ μὲν ἀνδραποδώδεισ, ἔφη, φύονται δόξησ καὶ πλεονεξίασ θηραταί, οἱ δὲ φιλόσοφοι τῆσ ἀληθείασ. καὶ τάδε μὲν ὧδε. Ἐν δὲ τοῖσ τρισὶ συγγράμμασι τοῖσ προειρημένοισ φέρεται Πυθαγόρου τάδε καθολικῶσ.

οὐκ ἐᾷ εὔχεσθαι ὑπὲρ ἑαυτῶν διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὸ συμφέρον. τὴν μέθην ἓν ἀνθ’ ἑνὸσ βλάβην καλεῖ καὶ πλησμονὴν πᾶσαν ἀποδοκιμάζει, λέγων μὴ παραβαίνειν μήτε τῶν ποτῶν μήτε τῶν σιτίων μηδένα τὴν συμμετρίαν. καὶ περὶ ἀφροδισίων δέ φησιν οὕτωσ· "Ἀφροδίσια χειμῶνοσ ποιέεσθαι, μὴ θέρεοσ· φθινοπώρου δὲ καὶ ἦροσ κουφότερα, βαρέα δὲ πᾶσαν ὡρ́ην καὶ ἐσ ὑγιείην οὐκ ἀγαθά. " ἀλλὰ καί ποτ’ ἐρωτηθέντα πότε δεῖ πλησιάζειν εἰπεῖν· ὅταν βούλῃ γενέσθαι σωυτοῦ ἀσθενέστεροσ. Διαιρεῖται δὲ καὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου βίον οὕτωσ·

ἀπείχοντο δὲ καὶ σοροῦ κυπαρισσίνησ διὰ τὸ τὸ τοῦ Διὸσ σκῆπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι, ὥσ φησιν Ἕρμιπποσ ἐν δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου. "Παῖσ εἴκοσι ἔτεα, νεηνίσκοσ εἴκοσι, νεηνίησ εἴκοσι, γέρων εἴκοσι. αἱ δὲ ἡλικίαι πρὸσ τὰσ ὡρ́ασ ὧδε σύμμετροι· παῖσ ἐάρ, νεηνίσκοσ θέροσ, νεηνίησ φθινόπωρον, γέρων χειμών. " ἔστι δ’ αὐτῷ ὁ μὲν νεηνίσκοσ μειράκιον, ὁ δὲ νεηνίησ ἀνήρ. εἶπέ τε πρῶτοσ, ὥσ φησι Τίμαιοσ, κοινὰ τὰ φίλων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα. καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰσ οὐσίασ εἰσ ἕν [ποιούμενοι]. πενταετίαν θ’ ἡσύχαζον, μόνον τῶν λόγων κατακούοντεσ καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντεσ εἰσ ὃ δοκιμασθεῖεν· τοὐντεῦθεν δ’ ἐγίνοντο τῆσ οἰκίασ αὐτοῦ καὶ τῆσ ὄψεωσ μετεῖχον. Καὶ γὰρ καὶ σεμνοπρεπέστατοσ λέγεται γενέσθαι καὶ οἱ μαθηταὶ δόξαν εἶχον περὶ αὐτοῦ ὡσ εἰή Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένοσ.

λόγοσ δέ ποτ’ αὐτοῦ παραγυμνωθέντοσ τὸν μηρὸν ὀφθῆναι χρυσοῦν· καὶ ὅτι Νέσσοσ ὁ ποταμὸσ διαβαίνοντα αὐτὸν προσαγορεύσαι πολὺσ ἦν ὁ φάσκων. Τίμαιόσ τέ φησιν ἐν δεκάτῃ Ἱστοριῶν λέγειν αὐτὸν τὰσ συνοικούσασ ἀνδράσι θεῶν ἔχειν ὀνόματα, Κόρασ, Νύμφασ, εἶτα Μητέρασ καλουμένασ. τοῦτον καὶ γεωμετρίαν ἐπὶ πέρασ ἀγαγεῖν, Μοίριδοσ πρώτου εὑρόντοσ τὰσ ἀρχὰσ τῶν στοιχείων αὐτῆσ, ὥσ φησιν Ἀντικλείδησ ἐν δευτέρῳ Περὶ Ἀλεξάνδρου. μάλιστα δὲ σχολάσαι τὸν Πυθαγόραν περὶ τὸ ἀριθμητικὸν εἶδοσ αὐτῆσ·

τόν τε κανόνα τὸν ἐκ μιᾶσ χορδῆσ εὑρεῖν. οὐκ ἠμέλησε δ’ οὐδ’ ἰατρικῆσ. φησὶ δ’ Ἀπολλόδωροσ ὁ λογιστικὸσ ἑκατόμβην θῦσαι αὐτόν, εὑρόντα ὅτι τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα πλευρὰ ἴσον δύναται ταῖσ περιεχούσαισ. καὶ ἔστιν ἐπίγραμμα οὕτωσ ἔχον· ἡνίκα Πυθαγόρησ τὸ περικλεὲσ εὑρ́ετο γράμμα, κεῖν’ ἐφ’ ὅτῳ κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην. Λέγεται δὲ καὶ πρῶτοσ κρέασιν ἀσκῆσαι ἀθλητάσ, καὶ πρῶτόν γ’ Εὐρυμένην, καθά φησι Φαβωρῖνοσ ἐν τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων, τῶν πρότερον ἰσχάσι ξηραῖσ καὶ τυροῖσ ὑγροῖσ, ἀλλὰ καὶ πυροῖσ σωμασκούντων αὐτούσ, καθάπερ ὁ αὐτὸσ Φαβωρῖνοσ ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆσ ἱστορίασ φησίν. οἱ δὲ Πυθαγόραν ἀλείπτην τινὰ τοῦτον σιτίσαι τὸν τρόπον, μὴ τοῦτον.

τοῦτον γὰρ καὶ τὸ φονεύειν ἀπαγορεύειν, μὴ ὅτι γεύεσθαι τῶν ζῴων κοινὸν δίκαιον ἡμῖν ἐχόντων ψυχῆσ. καὶ τόδε μὲν ἦν τὸ πρόσχημα· τὸ δ’ ἀληθὲσ τῶν ἐμψύχων ἀπηγόρευεν ἅπτεσθαι συνασκῶν καὶ συνεθίζων εἰσ εὐκολίαν βίου τοὺσ ἀνθρώπουσ, ὥστε εὐπορίστουσ αὐτοῖσ εἶναι τὰσ τροφάσ, ἄπυρα προσφερομένοισ καὶ λιτὸν ὕδωρ πίνουσιν· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ σώματοσ ὑγίειαν καὶ ψυχῆσ ὀξύτητα περιγίνεσθαι. ἀμέλει καὶ βωμὸν προσκυνῆσαι μόνον ἐν Δήλῳ τὸν Ἀπόλλωνοσ τοῦ γενέτοροσ, ὅσ ἐστιν ὄπισθεν τοῦ Κερατίνου, διὰ τὸ πυροὺσ καὶ κριθὰσ καὶ πόπανα μόνα τίθεσθαι ἐπ’ αὐτοῦ ἄνευ πυρόσ, ἱερεῖον δὲ μηδέν, ὥσ φησιν Ἀριστοτέλησ ἐν Δηλίων πολιτείᾳ. Πρῶτόν τέ φασι τοῦτον ἀποφῆναι τὴν ψυχὴν κύκολον ἀνάγκησ ἀμείβουσαν ἄλλοτ’ ἄλλοισ ἐνδεῖσθαι ζῴοισ·

καὶ πρῶτον εἰσ τοὺσ Ἕλληνασ μέτρα καὶ σταθμὰ εἰσηγήσασθαι, καθά φησιν Ἀριστόξενοσ ὁ μουσικόσ· πρῶτόν τε Ἕσπερον καὶ Φωσφόρον τὸν αὐτὸν εἰπεῖν, ὥσ φησι Παρμενίδησ. οὕτω δ’ ἐθαυμάσθη ὥστ’ ἔλεγον τοὺσ γνωρίμουσ αὐτοῦ μάντιασ θεῶ φωνᾶσ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸσ ἐν τῇ γραφῇ φησι δι’ ἑπτὰ καὶ διηκοσίων ἐτέων ἐξ ἀΐδεω παραγεγενῆσθαι ἐσ ἀνθρώπουσ. τοιγὰρ καὶ προσεκαρτέρουν αὐτῷ καὶ τῶν λόγων ἕνεκα προσῄεσαν καὶ Λευκανοὶ καὶ Πευκέτιοι Μεσσάπιοί τε καὶ Ῥωμαῖοι. Μέχρι δὲ Φιλολάου οὐκ ἦν τι γνῶναι Πυθαγόρειον δόγμα·

οὗτοσ δὲ μόνοσ ἐξήνεγκε τὰ διαβόητα τρία βιβλία, ἃ Πλάτων ἐπέστειλεν ἑκατὸν μνῶν ὠνηθῆναι. τῶν θ’ ἑξακοσίων οὐκ ἐλάττουσ ἐπὶ τὴν νυκτερινὴν ἀκρόασιν ἀπήντων αὐτοῦ· καὶ εἴ τινεσ ἀξιωθεῖεν αὐτὸν θεάσασθαι, ἔγραφον πρὸσ τοὺσ οἰκείουσ ὡσ μεγάλου τινὸσ τετυχηκότεσ. Μεταποντῖνοί γε μὴν τὴν μὲν οἰκίαν αὐτοῦ Δήμητροσ ἱερὸν ἐκάλουν, τὸν στενωπὸν δὲ μουσεῖον, ὥσ φησι Φαβωρῖνοσ ἐν Παντοδαπαῖσ ἱστορίαισ· ἔλεγόν τε καὶ οἱ ἄλλοι Πυθαγόρειοι μὴ εἶναι πρὸσ πάντασ πάντα ῥητά, ὥσ φησιν Ἀριστόξενοσ ἐν δεκάτῃ Παιδευτικῶν νόμων· ἔνθα καὶ Ξενόφιλον τὸν Πυθαγορικόν, ἐρωτηθέντα πῶσ ἂν μάλιστα τὸν υἱὸν παιδεύσειεν, εἰπεῖν, εἰ πόλεωσ εὐνομουμένησ γενηθείη.

ἄλλουσ τε πολλοὺσ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀπεργάσασθαι καλούσ τε κἀγαθοὺσ ἄνδρασ, ἀτὰρ καὶ Ζάλευκον καὶ Χαρώνδαν τοὺσ νομοθέτασ· ἱκανόσ τε γὰρ ἦν φιλίασ ἐργάτησ τά τ’ ἄλλα καὶ εἴ τινα πύθοιτο τῶν συμβόλων αὐτοῦ κεκοινωνηκότα, εὐθύσ τε προσηταιρίζετο καὶ φίλον κατεσκεύαζεν. Ἦν δ’ αὐτῷ τὰ σύμβολα τάδε·

πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν, ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, ἐπὶ χοίνικοσ μὴ καθίζειν, καρδίην μὴ ἐσθίειν, φορτίον μὴ συγκαθαιρεῖν, ουνεπιτιθέναι δέ, τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν, ἐν δακτυλίῳ εἰκόνα θεοῦ μὴ περιφέρειν, χύτρασ ἴχνοσ συγχεῖν ἐν τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ θᾶκον μὴ ὀμόργνυσθαι, πρὸσ ἥλιον τετραμμένον μὴ ὀμίχειν, τὰσ λεωφόρουσ μὴ βαδίζειν, μὴ ῥᾳδίωσ δεξιὰν ἐμβάλλειν, ὁμωροφίουσ χελιδόνασ μὴ ἔχειν, γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖσ μὴ ἐπουρεῖν μηδὲ ἐφίστασθαι, ὀξεῖαν μάχαιραν ἀποστρέφειν, ἀποδημοῦντα ἐπὶ τοῖσ ὁρ́οισ ἀνεπιστρεπτεῖν. Ἤθελε δ’ αὐτῷ τὸ μὲν πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν δυναστῶν ὀργὴν καὶ οἰδοῦντα θυμὸν μὴ κινεῖν.

τὸ δὲ ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, τουτέστι τὸ ἴσον καὶ δίκαιον μὴ ὑπερβαίνειν. ἐπί τε χοίνικοσ μὴ καθίζειν ἐν ἴσῳ τοῦ ἐνεστῶτοσ φροντίδα ποιεῖσθαι καὶ τοῦ μέλλοντοσ· ἡ γὰρ χοῖνιξ ἡμερησία τροφή. διὰ δὲ τοῦ καρδίαν μὴ ἐσθίειν ἐδήλου μὴ τὴν ψυχὴν ἀνίαισ καὶ λύπαισ κατατήκειν. διὰ δὲ τοῦ εἰσ ἀποδημίαν βαδίζοντα μὴ ἐπιστρέφεσθαι παρῄνει τοῖσ ἀπαλλαττομένοισ τοῦ βίου μὴ ἐπιθυμητικῶσ ἔχειν τοῦ ζῆν μηδ’ ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα ἡδονῶν ἐπάγεσθαι. καὶ τὰ ἄλλα πρὸσ ταῦτα λοιπόν ἐστιν ἐκλαμβάνειν, ἵνα μὴ παρέλκωμεν. Παντὸσ δὲ μᾶλλον ἀπηγόρευε μήτ’ ἐρυθῖνον ἐσθίειν μήτε μελάνουρον, καρδίασ τ’ ἀπέχεσθαι καὶ κυάμων·

Ἀριστοτέλησ δέ φησι καὶ μήτρασ καὶ τρίγλησ ἐνίοτε. αὐτὸν δ’ ἀρκεῖσθαι μέλιτι μόνῳ φασί τινεσ ἢ κηρίῳ ἢ ἄρτῳ, οἴνου δὲ μεθ’ ἡμέραν μὴ γεύεσθαι· ὄψῳ τε τὰ πολλὰ λαχάνοισ ἑφθοῖσ τε καὶ ὠμοῖσ, τοῖσ δὲ θαλαττίοισ σπανίωσ. στολὴ δ’ αὐτῷ λευκή, καθαρά, καὶ στρώματα λευκὰ ἐξ ἐρίων· τὰ γὰρ λινᾶ οὔπω εἰσ ἐκείνουσ ἀφῖκτο τοὺσ τόπουσ. οὐδέποτ’ ἐγνώσθη οὔτε διαχωρῶν οὔτε ἀφροδισιάζων οὔτε μεθυσθείσ. ἀπείχετο καὶ γέλωτοσ καὶ πάσησ ἀρεσκείασ οἱο͂ν σκωμμάτων καὶ διηγημάτων φορτικῶν.

ὀργιζόμενόσ τ’ οὔτε οἰκέτην ἐκόλαζεν οὔτ’ ἐλεύθερον οὐδένα. ἐκάλει δὲ τὸ νουθετεῖν πεδαρτᾶν. μαντικῇ τ’ ἐχρῆτο τῇ διὰ τῶν κλῃδόνων τε καὶ οἰωνῶν, ἥκιστα δὲ τῇ διὰ τῶν ἐμπύρων, ἔξω τῆσ διὰ λιβάνου. θυσίαισ τε ἐχρῆτο ἀψύχοισ, οἱ δέ φασιν, ὅτι ἀλέκτορσι μόνον καὶ ἐρίφοισ γαλαθηνοῖσ καὶ τοῖσ λεγομένοισ ἁπαλίαισ, ἥκιστα δὲ ἄρνασιν. ὅ γε μὴν Ἀριστόξενοσ πάντα μὲν τἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν ἐσθίειν ἔμψυχα, μόνον δ’ ἀπέχεσθαι βοὸσ ἀροτῆροσ καὶ κριοῦ. Ὁ δ’ αὐτόσ φησιν, ὡσ προείρηται, καὶ τὰ δόγματα λαβεῖν αὐτὸν παρὰ τῆσ ἐν Δελφοῖσ Θεμιστοκλείασ.

φησὶ δ’ Ιἑρώνυμοσ κατελθόντα αὐτὸν εἰσ ᾅδου τὴν μὲν Ἡσιόδου ψυχὴν ἰδεῖν πρὸσ κίονι χαλκῷ δεδεμένην καὶ τρίζουσαν, τὴν δ’ Ὁμήρου κρεμαμένην ἀπὸ δένδρου καὶ ὄφεισ περὶ αὐτὴν ἀνθ’ ὧν εἶπον περὶ θεῶν, κολαζομένουσ δὲ καὶ τοὺσ μὴ θέλοντασ συνεῖναι ταῖσ ἑαυτῶν γυναιξί· καὶ δὴ καὶ διὰ τοῦτο τιμηθῆναι ὑπὸ τῶν ἐν Κρότωνι. φησὶ δ’ Ἀρίστιπποσ ὁ Κυρηναῖοσ ἐν τῷ Περὶ φυσιολόγων Πυθαγόραν αὐτὸν ὀνομασθῆναι ὅτι τὴν ἀλήθειαν ἠγόρευεν οὐχ ἧττον τοῦ Πυθίου. Λέγεται παρεγγυᾶν αὐτὸν ἑκάστοτε τοῖσ μαθηταῖσ τάδε λέγειν εἰσ τὸν οἶκον εἰσιοῦσι, πῆ παρέβην;

τί δ’ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη; σφάγιά τε θεοῖσ προσφέρειν κωλύειν, μόνον δὲ τὸν ἀναίμακτον βωμὸν προσκυνεῖν. μηδ’ ὀμνύναι θεούσ· ἀσκεῖν γὰρ αὑτὸν δεῖν ἀξιόπιστον παρέχειν. τούσ τε πρεσβυτέρουσ τιμᾶν, τὸ προηγούμενον τῷ χρόνῳ τιμιώτερον ἡγουμένουσ· ὡσ ἐν κόσμῳ μὲν ἀνατολὴν δύσεωσ, ἐν βίῳ δ’ ἀρχὴν τελευτῆσ, ἐν ζωῇ δὲ γένεσιν φθορᾶσ. καὶ θεοὺσ μὲν δαιμόνων προτιμᾶν, ἡρ́ωασ δ’ ἀνθρώπων, ἀνθρώπων δὲ μάλιστα τοὺσ γονέασ.

ἀλλήλοισ θ’ ὁμιλεῖν, ὡσ τοὺσ μὲν φίλουσ ἐχθροὺσ μὴ ποιῆσαι, τοὺσ δ’ ἐχθροὺσ φίλουσ ἐργάσασθαι. ἴδιόν τε μηδὲν ἡγεῖσθαι. νόμῳ βοηθεῖν, ἀνομίᾳ πολεμεῖν· φυτὸν ἥμερον μήτε φθίνειν μήτε σίνεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ ζῷον ὃ μὴ βλάπτει ἀνθρώπουσ. αἰδῶ καὶ εὐλάβειαν εἶναι μήτε γέλωτι κατέχεσθαι μήτε σκυθρωπάζειν. φεύγειν σαρκῶν πλεονασμόν, ὁδοιπορίησ ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν ποιεῖσθαι, μνήμην ἀσκεῖν, ἐν ὀργῇ μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν, μαντικὴν πᾶσαν τιμᾶν, ᾠδαῖσ χρῆσθαι πρὸσ λύραν ὕμνῳ τε θεῶν καὶ ἀνδρῶν ἀγαθῶν εὔλογον χάριν ἔχειν. τῶν δὲ κυάμων ἀπέχεσθαι διὰ τὸ πνευματώδεισ ὄντασ μάλιστα μετέχειν τοῦ ψυχικοῦ·

καὶ ἄλλωσ κοσμιωτέρασ ἀπεργάζεσθαι τὰσ γαστέρασ, μὴ παραληφθέντασ. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰσ καθ’ ὕπνουσ φαντασίασ λείασ καὶ ἀταράχουσ ἀποτελεῖν. Φησὶ δ’ ὁ Ἀλέξανδροσ ἐν Ταῖσ τῶν φιλοσόφων διαδοχαῖσ καὶ ταῦτα εὑρηκέναι ἐν Πυθαγορικοῖσ ὑπομνήμασιν. ἀρχὴν μὲν ἁπάντων μονάδα·

ἐκ δὲ τῆσ μονάδοσ ἀόριστον δυάδα ὡσ ἂν ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι· ἐκ δὲ τῆσ μονάδοσ καὶ τῆσ ἀορίστου δυάδοσ τοὺσ ἀριθμούσ· ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα· ἐκ δὲ τούτων τὰσ γραμμάσ, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα· ἐκ δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα· μεταβάλλειν δὲ καὶ τρέπεσθαι δι’ ὅλων, καὶ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα τὴν γῆν καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην. εἶναι δὲ καὶ ἀντίποδασ καὶ τὰ ἡμῖν κάτω ἐκείνοισ ἄνω.

ἰσόμοιρά τ’ εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ φῶσ καὶ σκότοσ, καὶ θερμὸν καὶ ψυχρόν, καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρόν· ὧν κατ’ ἐπικράτειαν θερμοῦ μὲν θέροσ γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ χειμῶνα, ξηροῦ δ’ ἐάρ, καὶ ὑγροῦ φθινόπωρον. ἐὰν δὲ ἰσομοιρῇ, τὰ κάλλιστα εἶναι τοῦ ἔτουσ, οὗ τὸ μὲν θάλλον ἐάρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ φθίνον φθινόπωρον νοσερόν. ἀλλὰ καὶ τῆσ ἡμέρασ θάλλειν μὲν τὴν ἑώ, φθίνειν δὲ τὴν ἑσπέραν· ὅθεν καὶ νοσερωτέραν εἶναι. τόν τε περὶ τὴν γῆν ἀέρα ἄσειστον καὶ νοσερὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα θνητά· τὸν δὲ ἀνωτάτω ἀεικίνητόν τ’ εἶναι καὶ καθαρὸν καὶ ὑγιᾶ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ ἀθάνατα καὶ διὰ τοῦτο θεῖα. ἥλιόν τε καὶ σελήνην καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἀστέρασ εἶναι θεούσ·

ἐπικρατεῖν γὰρ τὸ θερμὸν ἐν αὐτοῖσ, ὅπερ ἐστὶ ζωῆσ αἴτιον. τήν τε σελήνην λάμπεσθαι ὑφ’ ἡλίου. καὶ ἀνθρώποισ εἶναι πρὸσ θεοὺσ συγγένειαν, κατὰ τὸ μετέχειν ἄνθρωπον θερμοῦ· διὸ καὶ προνοεῖσθαι τὸν θεὸν ἡμῶν. εἱμαρμένην τε τῶν ὅλων καὶ κατὰ μέροσ αἰτίαν εἶναι τῆσ διοικήσεωσ. διήκειν τ’ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνα διὰ τοῦ αἰθέροσ τοῦ τε ψυχροῦ καὶ παχέοσ. καλοῦσι δὲ τὸν μὲν ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα, τὴν δὲ θάλασσαν καὶ τὸ ὑγρὸν παχὺν αἰθέρα. ταύτην δὲ τὴν ἀκτῖνα καὶ εἰσ τὰ βένθη δύεσθαι καὶ διὰ τοῦτο ζωοποιεῖν πάντα. καὶ ζῆν μὲν πάνθ’ ὅσα μετέχει τοῦ θερμοῦ·

ἀπὸ δὲ τοῦ ἀτμοῦ ψυχὴν καὶ αἴσθησιν. διὸ καὶ τὰ φυτὰ ζῷα εἶναι· ψυχὴν μέντοι μὴ ἔχειν πάντα. εἶναι δὲ τὴν ψυχὴν ἀπόσπασμα αἰθέροσ καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ, τῷ συμμετέχειν ψυχροῦ αἰθέροσ. διαφέρειν τε ψυχὴν ζωῆσ· ἀθάνατόν τ’ εἶναι αὐτήν, ἐπειδήπερ καὶ τὸ ἀφ’ οὗ ἀπέσπασται ἀθάνατόν ἐστι. τὰ δὲ ζῷα γεννᾶσθαι ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ σπερμάτων, τὴν δ’ ἐκ γῆσ γένεσιν ἀδύνατον ὑφίστασθαι. τὸ δὲ σπέρμα εἶναι σταγόνα ἐγκεφάλου περιέχουσαν ἐν ἑαυτῇ θερμὸν ἀτμόν· ταύτην δὲ προσφερομένην τῇ μήτρᾳ ἀπὸ μὲν τοῦ ἐγκεφάλου ἰχῶρα καὶ ὑγρὸν καὶ αἷμα προϊέσθαι, ἐξ ὧν σάρκασ τε καὶ νεῦρα καὶ ὀστᾶ καὶ τρίχασ καὶ τὸ ὅλον συνίστασθαι σῶμα· μορφοῦσθαι δὲ τὸ μὲν πρῶτον παγὲν ἐν ἡμέραισ τεσσαράκοντα, κατὰ δὲ τοὺσ τῆσ ἁρμονίασ λόγουσ ἐν ἑπτὰ ἢ ἐννέα ἢ δέκα τὸ πλεῖστον μησὶ τελεωθὲν ἀποκυΐσκεσθαι τὸ βρέφοσ·

τὰ δ’ αὐτὰ καὶ περὶ τῆσ ἀκοῆσ καὶ τῶν λοιπῶν αἰσθήσεων δογματίζει. ἔχειν δ’ ἐν αὑτῷ πάντασ τοὺσ λόγουσ τῆσ ζωῆσ, ὧν εἰρομένων συνέχεσθαι κατὰ τοὺσ τῆσ ἁρμονίασ λόγουσ, ἑκάστων ἐν τεταγμένοισ καιροῖσ ἐπιγινομένων. τήν τ’ αἴσθησιν κοινῶσ καὶ κατ’ εἶδοσ τὴν ὁρ́ασιν ἀτμόν τιν’ εἶναι ἄγαν θερμόν. καὶ διὰ τοῦτο λέγεται δι’ ἀέροσ ὁρᾶν καὶ δι’ ὕδατοσ· ἀντερείδεσθαι γὰρ τὸ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ. ἐπεί τοι εἰ ψυχρὸσ ἦν ὁ ἐν τοῖσ ὄμμασιν ἀτμόσ, διειστήκει ἂν πρὸσ τὸν ὅμοιον ἀέρα· νῦν δὲ · · ἔστιν ἐν οἷσ ἡλίου πύλασ καλεῖ τοὺσ ὀφθαλμούσ. Τὴν δ’ ἀνθρώπου ψυχὴν διαιρεῖσθαι τριχῆ, εἴσ τε νοῦν καὶ φρένασ καὶ θυμόν.

νοῦν μὲν οὖν καὶ θυμὸν εἶναι καὶ ἐν τοῖσ ἄλλοισ ζῴοισ, φρένασ δὲ μόνον ἐν ἀνθρώπῳ. εἶναι δὲ τὴν ἀρχὴν τῆσ ψυχῆσ ἀπὸ καρδίασ μέχρισ ἐγκεφάλου· καὶ τὸ μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ μέροσ αὐτῆσ ὑπάρχειν θυμόν, φρένασ δὲ καὶ νοῦν τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ· σταγόνασ δ’ εἶναι ἀπὸ τούτων τὰσ αἰσθήσεισ. καὶ τὸ μὲν φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ θνητά. τρέφεσθαί τε τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ αἵματοσ· τοὺσ δὲ λόγουσ ψυχῆσ ἀνέμουσ εἶναι. ἀόρατόν τ’ εἶναι αὐτὴν καὶ τοὺσ λόγουσ, ἐπεὶ καὶ ὁ αἰθὴρ ἀόρατοσ. δεσμά τ’ εἶναι τῆσ ψυχῆσ τὰσ φλέβασ καὶ τὰσ ἀρτηρίασ καὶ τὰ νεῦρα·

ὅταν δ’ ἰσχύῃ καὶ καθ’ αὑτὴν γενομένη ἠρεμῇ, δεσμὰ γίνεσθαι αὐτῆσ τοὺσ λόγουσ καὶ τὰ ἔργα. ἐκριφθεῖσαν δ’ αὐτὴν ἐπὶ γῆσ πλάζεσθαι ἐν τῷ ἀέρι ὁμοίαν τῷ σώματι. τὸν δ’ Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι τῶν ψυχῶν καὶ διὰ τοῦτο πομπαῖον λέγεσθαι καὶ πυλαῖον καὶ χθόνιον, ἐπειδήπερ οὗτοσ εἰσπέμπει ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰσ ψυχὰσ ἀπό τε γῆσ καὶ ἐκ θαλάττησ· καὶ ἄγεσθαι τὰσ μὲν καθαρὰσ ἐπὶ τὸν ὕψιστον, τὰσ δ’ ἀκαθάρτουσ μήτ’ ἐκείναισ πελάζειν μήτ’ ἀλλήλαισ, δεῖσθαι δ’ ἐν ἀρρήκτοισ δεσμοῖσ ὑπ’ Ἐρινύων. εἶναί τε πάντα τὸν ἀέρα ψυχῶν ἔμπλεων·

καὶ ταύτασ δαίμονάσ τε καὶ ἡρ́ωασ ὀνομάζεσθαι· καὶ ὑπὸ τούτων πέμπεσθαι ἀνθρώποισ τούσ τ’ ὀνείρουσ καὶ τὰ σημεῖα νόσου τε καὶ ὑγιείασ, καὶ οὐ μόνον ἀνθρώποισ, ἀλλὰ καὶ προ‐ βάτοισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ κτήνεσιν· εἴσ τε τούτουσ γίνεσθαι τούσ τε καθαρμοὺσ καὶ ἀποτροπιασμοὺσ μαντικήν τε πᾶσαν καὶ κληδόνασ καὶ τὰ ὅμοια. μέγιστον δέ φησιν εἶναι τῶν ἐν ἀνθρώποισ τὸ τὴν ψυχὴν πεῖσαι ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν ἢ ἐπὶ τὸ κακόν. εὐδαιμονεῖν τ’ ἀνθρώπουσ ὅταν ἀγαθὴ ψυχὴ προσγένηται, μηδέποτε δ’ ἠρεμεῖν μηδὲ τὸν αὐτὸν · · ῥόον κρατεῖν. Ὅρκιόν τ’ εἶναι τὸ δίκαιον καὶ διὰ τοῦτο Δία ὁρ́κιον λέγεσθαι.

τήν τ’ ἀρετὴν ἁρμονίαν εἶναι καὶ τὴν ὑγίειαν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἅπαν καὶ τὸν θεόν· διὸ καὶ καθ’ ἁρμονίαν συνεστάναι τὰ ὅλα. φιλίαν τ’ εἶναι ἐναρμόνιον ἰσότητα. τιμὰσ θεοῖσ δεῖν νομίζειν καὶ ἡρ́ωσι μὴ τὰσ ἴσασ, ἀλλὰ θεοῖσ ἀεὶ μετ’ εὐφημίασ λευχειμονοῦντασ καὶ ἁγνεύοντασ, ἡρ́ωσι δ’ ἀπὸ μέσου ἡμέρασ. τὴν δ’ ἁγνείαν εἶναι διὰ καθαρμῶν καὶ λουτρῶν καὶ περιρραντηρίων καὶ διὰ τοῦ καθαρεύειν ἀπό τε κήδουσ καὶ λεχοῦσ καὶ μιάσματοσ παντὸσ καὶ ἀπέχεσθαι βρωτῶν θνησειδίων τε κρεῶν καὶ τριγλῶν καὶ μελανούρων καὶ ᾠῶν καὶ τῶν ᾠοτόκων ζῴων καὶ κυάμων καὶ τῶν ἄλλων ὧν παρακελεύονται καὶ οἱ τὰσ τελετὰσ ἐν τοῖσ ἱεροῖσ ἐπιτελοῦντεσ. φησὶ δ’ Ἀριστοτέλησ ἐν τῷ Περὶ τῶν Πυθαγορείων παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοισ εἰσὶν ὅμοιοι ἢ ὅτι ᾍδου πύλαισ.

· · ἀγόνατον γὰρ μόνον· ἢ ὅτι φθείρει ἢ ὅτι τῇ τοῦ ὅλου φύσει ὅμοιον ἢ ὅτι ὀλιγαρχικόν· κληροῦνται γοῦν αὐτοῖσ. τὰ δὲ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἐθίζεσθαι μὴ ἀκολάστωσ ἐσθίειν ἢ ὅτι ἐπὶ τελευτῇ τινοσ· καὶ Ἀριστοφάνησ δὲ τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖσ Ἥρωσι, μηδὲ γεύεσθ’ ἅττ’ ἂν ἐντὸσ τῆσ τραπέζησ καταπέσῃ· Ἀλεκτρυόνοσ μὴ ἅπτεσθαι λευκοῦ, ὅτι ἱερὸσ τοῦ Μηνὸσ καὶ ἱκέτησ· τὸ δ’ ἦν τῶν ἀγαθῶν· τῷ τε Μηνὶ ἱερόσ· σημαίνει γὰρ τὰσ ὡρ́ασ. καὶ τὸ μὲν λευκὸν τῆσ τἀγαθοῦ φύσεωσ, τὸ δὲ μέλαν τοῦ κακοῦ. τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι, ὅσοι ἱεροί· μὴ γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι θεοῖσ καὶ ἀνθρώποισ, ὥσπερ οὐδ’ ἐλευθέροισ καὶ δούλοισ. ἄρτον μὴ καταγνύειν, ὅτι ἐπὶ ἕνα οἱ πάλαι τῶν φίλων ἐφοίτων, καθάπερ ἔτι καὶ νῦν οἱ βάρβαροι· μηδὲ διαιρεῖν, ὃσ συνάγει αὐτούσ·

οἱ γὰρ ἅλεσ πᾶν σῴζουσιν ὅ τι ἂν παραλάβωσι καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων ἡλίου καὶ θαλάσσησ. οἱ δέ, πρὸσ τὴν ἐν ᾅδου κρίσιν· οἱ δ’ εἰσ πόλεμον δειλίαν ποιεῖν· οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον. Καὶ τῶν σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δ’ ἐπιπέδων κύκλον. γῆρασ καὶ πᾶν τὸ μειούμενον ὅμοιον· καὶ αὔξην καὶ νεότητα ταὐτόν. ὑγίειαν τὴν τοῦ εἴδουσ διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φθοράν. περὶ τῶν ἁλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸσ ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου· Καὶ ταῦτα μέν φησιν ὁ Ἀλέξανδροσ ἐν τοῖσ Πυθαγορικοῖσ ὑπομνήμασιν εὑρηκέναι, καὶ τὰ ἐκείνων ἐχόμενα ὁ Ἀριστοτέλησ.

Τὴν δὲ σεμνοπρέπειαν τοῦ Πυθαγόρου καὶ Τίμων ἐν τοῖσ Σίλλοισ δάκνων αὐτὸν ὅμωσ οὐ παρέλιπεν, εἰπὼν οὕτω· Πυθαγόρην τε γόητασ ἀποκλίναντ’ ἐπὶ δόξασ θήρῃ ἐπ’ ἀνθρώπων, σεμνηγορίησ ὀαριστήν. περὶ δὲ τοῦ ἄλλοτ’ ἄλλον αὐτὸν γεγενῆσθαι Ξενοφάνησ ἐν ἐλεγείᾳ προσμαρτυρεῖ, ἧσ ἀρχή, νῦν αὖτ’ ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω δὲ κέλευθον. ὃ δὲ περὶ αὐτοῦ φησιν, οὕτωσ ἔχει· καί ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακοσ παριόντα φασὶν ἐποικτῖραι καὶ τόδε φάσθαι ἔποσ· "παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ’, ἐπεὶ ἦ φίλου ἀνέροσ ἐστὶ ψυχή, τὴν ἔγνων φθεγξαμένησ ἀϊών. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ξενοφάνησ.

ἔσκωψε δ’ αὐτὸν Κρατῖνοσ μὲν ἐν Πυθαγοριζούσῃ· ἀλλὰ καὶ ἐν Ταραντίνοισ φησὶν οὕτωσ· ἔθοσ ἐστὶν αὐτοῖσ, ἄν τιν’ ἰδιώτην ποθὲν λάβωσιν εἰσελθόντα, διαπειρώμενον τῆσ τῶν λόγων ῥώμησ ταράττειν καὶ κυκᾶν τοῖσ ἀντιθέτοισ, τοῖσ πέρασι, τοῖσ παρισώμασιν, τοῖσ ἀποπλάνοισ, τοῖσ μεγέθεσιν νουβυστικῶσ. Μνησίμαχοσ δ’ Ἀλκμαίωνι· ὡσ Πυθαγοριστὶ θύομεν τῷ Λοξίᾳ, ἔμψυχον οὐδὲν ἐσθίοντεσ παντελῶσ. Ἀριστοφῶν Πυθαγοριστῇ·

ἔφη καταβὰσ ἐσ τὴν δίαιταν τῶν κάτω ἰδεῖν ἑκάστουσ, διαφέρειν δὲ πάμπολυ τοὺσ Πυθαγοριστὰσ τῶν νεκρῶν· μόνοισι γὰρ τούτοισι τὸν Πλούτωνα συσσιτεῖν ἔφη δι’ εὐσέβειαν. β. δυσχερῆ θεὸν λέγεισ, εἰ τοῖσ ῥύπου μεστοῖσιν ἥδεται ξυνών. ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ· ἐσθίουσί τε λάχανά τε καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοισ ὕδωρ· φθεῖρασ δὲ καὶ τρίβωνα τήν τ’ ἀλουσίαν οὐδεὶσ ἂν ὑπομείνειε τῶν ἑτέρων <νεκρῶν>. Ἐτελεύτα δ’ ὁ Πυθαγόρασ τοῦτον τὸν τρόπον.

συνεδρεύοντοσ μετὰ τῶν συνήθων ἐν τῇ Μίλωνοσ οἰκίᾳ [τούτου], ὑπό τινοσ τῶν μὴ παραδοχῆσ ἀξιωθέντων διὰ φθόνον ὑποπρησθῆναι τὴν οἰκίαν συνέβη· τινὲσ δ’ αὐτοὺσ τοὺσ Κροτωνιάτασ τοῦτο πρᾶξαι, τυραννίδοσ ἐπίθεσιν εὐλαβουμένουσ. τὸν δὴ Πυθαγόραν καταληφθῆναι διεξιόντα· καὶ πρόσ τινι χωρίῳ γενόμενοσ πλήρει κυάμων, ἵνα [αὐτόθι] ἔστη, εἰπὼν ἁλῶναι ἂν μᾶλλον ἢ πατῆσαι [ἀναιρεθῆναι δὲ κρεῖττον ἢ λαλῆσαι]· καὶ ὧδε πρὸσ τῶν διωκόντων ἀποσφαγῆναι. οὕτω δὲ καὶ τοὺσ πλείουσ τῶν ἑταίρων αὐτοῦ διαφθαρῆναι, ὄντασ πρὸσ τοὺσ τετταράκοντα· διαφυγεῖν δ’ ὀλίγουσ, ὧν ἦν καὶ Ἄρχιπποσ ὁ Ταραντῖνοσ καὶ Λῦσισ ὁ προειρημένοσ. Φησὶ δὲ Δικαίαρχοσ τὸν Πυθαγόραν ἀποθανεῖν καταφυγόντα εἰσ τὸ ἐν Μεταποντίῳ ἱερὸν τῶν Μουσῶν, τετταράκοντ’ ἡμέρασ ἀσιτήσαντα.

Ἡρακλείδησ δέ φησιν ἐν τῇ τῶν Σατύρου βίων ἐπιτομῇ μετὰ τὸ θάψαι Φερεκύδην ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰσ Ἰταλίαν καὶ · · πανδαισίαν εὑρόντα Κύλωνοσ τοῦ Κροτωνιάτου εἰσ Μεταπόντιον ὑπεξελθεῖν κἀκεῖ τὸν βίον καταστρέψαι ἀσιτίᾳ, μὴ βουλόμενον περαιτέρω ζῆν. Ἕρμιπποσ δέ φησι, πολεμούντων Ἀκραγαντίνων καὶ Συρακοσίων, ἐξελθεῖν τὸν Πυθαγόραν μετὰ τῶν συνήθων καὶ προστῆναι τῶν Ἀκραγαντίνων· τροπῆσ δὲ γενομένησ περικάμπτοντα αὐτὸν τὴν τῶν κυάμων χώραν ὑπὸ τῶν Συρακοσίων ἀναιρεθῆναι· τούσ τε λοιπούσ, ὄντασ πρὸσ τοὺσ πέντε καὶ τριάκοντα, ἐν Τάραντι κατακαυθῆναι, θέλοντασ ἀντιπολιτεύεσθαι τοῖσ προεστῶσι. Καὶ ἄλλο τι περὶ Πυθαγόρου φησὶν ὁ Ἕρμιπποσ.

[λέγει γὰρ] ὡσ γενόμενοσ ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ γῆσ οἰκίσκον ποιήσαι καὶ τῇ μητρὶ ἐντείλαιτο τὰ γινόμενα εἰσ δέλτον γράφειν σημειουμένην καὶ τὸν χρόνον, ἔπειτα καθιέναι αὐτῷ ἔστ’ ἂν ἀνέλθῃ. τοῦτο ποιῆσαι τὴν μητέρα. τὸν δὲ Πυθαγόραν μετὰ χρόνον ἀνελθεῖν ἰσχνὸν καὶ κατεσκελετευμένον· εἰσελθόντα τ’ εἰσ τὴν ἐκκλησίαν φάσκειν ὡσ ἀφῖκται ἐξ ᾅδου· καὶ δὴ καὶ ἀνεγίνωσκεν αὐτοῖσ τὰ συμβεβηκότα. οἱ δὲ σαινόμενοι τοῖσ λεγομένοισ ἐδάκρυόν τε καὶ ᾤμωζον καὶ ἐπίστευον εἶναι τὸν Πυθαγόραν θεῖόν τινα, ὥστε καὶ τὰσ γυναῖκασ αὐτῷ παραδοῦναι, ὡσ καὶ μαθησομένασ τι τῶν αὐτοῦ· ἃσ καὶ Πυθαγορικὰσ κληθῆναι. καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ἕρμιπποσ. Ἦν δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ καὶ γυνή, Θεανὼ ὄνομα, Βροντίνου τοῦ Κροτωνιάτου θυγάτηρ·

οἱ δέ, γυναῖκα μὲν εἶναι Βροντίνου, μαθήτριαν δὲ Πυθαγόρου. ἦν αὐτῷ καὶ θυγάτηρ Δαμώ, ὥσ φησι Λῦσισ ἐν ἐπιστολῇ τῇ πρὸσ Ἵππασον, περὶ Πυθαγόρου λέγων οὕτωσ· "λέγοντι δὲ πολλοὶ τὺ καὶ δαμοσίᾳ φιλοσοφέν, ὅπερ ἀπαξίωσε Πυθαγόρασ, ὅσ γέ τοι Δαμοῖ τᾷ ἑαυτοῦ θυγατρὶ παρακαταθέμενοσ τὰ ὑπομνάματα ἐπέσκαψε μηδενὶ τῶν ἐκτὸσ τᾶσ οἰκίασ παραδιδόμεν. ἁ δὲ δυναμένα πολλῶν χραμάτων ἀποδίδοσθαι τὼσ λόγωσ οὐκ ἐβουλάθη· πενίαν δὲ καὶ τὰσ τῶ πατρὸσ ἐπισκάψιασ ἐνόμιζε χρυσῶ τιμιωτέρασ ἦμεν, καὶ ταῦτα γυνά. Ἦν καὶ Τηλαύγησ υἱὸσ αὐτοῖσ, ὃσ καὶ διεδέξατο τὸν πατέρα καὶ κατά τινασ Ἐμπεδοκλέουσ καθηγήσατο·

Ἱππόβοτόσ γέ τοί φησι λέγειν Ἐμπεδοκλέα, Τήλαυγεσ, κλυτὲ κοῦρε Θεανοῦσ Πυθαγόρεώ τε. σύγγραμμα δὲ [φέρεται] τοῦ Τηλαύγουσ οὐδέν, τῆσ δὲ μητρὸσ αὐτοῦ Θεανοῦσ τινα. ἀλλὰ καί φασιν αὐτὴν ἐρωτηθεῖσαν ποσταία γυνὴ ἀπ’ ἀνδρὸσ καθαρεύει, φάναι, "ἀπὸ μὲν τοῦ ἰδίου παραχρῆμα, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου οὐδέποτε. " τῇ δὲ πρὸσ τὸν ἴδιον ἄνδρα μελλούσῃ πορεύεσθαι παρῄνει ἅμα τοῖσ ἐνδύμασι καὶ τὴν αἰσχύνην ἀποτίθεσθαι, ἀνισταμένην τε πάλιν ἅμ’ αὐτοῖσιν ἀναλαμβάνειν. ἐρωτηθεῖσα, "ποῖα; ἔφη, "ταῦτα δι’ ἃ γυνὴ κέκλημαι. Ὁ δ’ οὖν Πυθαγόρασ, ὡσ μὲν Ἡρακλείδησ φησὶν ὁ τοῦ Σαραπίωνοσ, ὀγδοηκοντούτησ ἐτελεύτα, κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπογραφὴν τῶν ἡλικιῶν·

αὐτὸσ ἔφα μὲν οὐκ ἀδικεῖν, ἄλλουσ δ’ αὐτὸσ ἔτευχ’ ἀδικεῖν. ὡσ δ’ οἱ πλείουσ, ἔτη βιοὺσ ἐνενήκοντα. καὶ ἡμῶν ἐστιν εἰσ αὐτὸν πεπαιγμένα οὕτωσ ἔχοντα· οὐ μόνοσ ἐμψύχων ἄπεχεσ χέρασ, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖσ· τίσ γὰρ ὃσ ἐμψύχων ἥψατο, Πυθαγόρα; ἀλλ’ ὅταν ἑψηθῇ τι καὶ ὀπτηθῇ καὶ ἁλισθῇ, δὴ τότε καὶ ψυχὴν οὐκ ἔχον ἐσθίομεν. ἄλλο· ἦν ἄρα Πυθαγόρησ τοῖοσ σοφόσ, ὥστε μὲν αὐτὸσ μὴ ψαύειν κρειῶν καὶ λέγεν ὡσ ἄδικον, σιτίζειν δ’ ἄλλουσ. ἄγαμαι σοφόν· καὶ ἄλλο·

Ἤκμαζε δὲ καὶ κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα, καὶ αὐτοῦ τὸ σύστημα διέμενε μέχρι γενεῶν ἐννέα ἢ καὶ δέκα· τὰσ φρένασ ἢν ἐθέλῃσ τὰσ Πυθαγόραο νοῆσαι, ἀσπίδοσ Εὐφόρβου βλέψον ἐσ ὀμφάλιον. φησὶ γὰρ οὗτοσ, Ἐγὼν ἦν πρόβροτοσ· ὃσ δ’ ὅτε οὐκ ἦν, φάσκων ὥσ τισ ἐήν, οὔτισ ἐήν ὅτ’ ἐήν. καὶ ἄλλο, ὡσ ἐτελεύτα· αἲ, αἴ, Πυθαγόρησ τί τόσον κυάμουσ ἐσεβάσθη; καὶ θάνε φοιτηταῖσ ἄμμιγα τοῖσ ἰδίοισ. χωρίον ἦν κυάμων· ἵνα μὴ τούτουσ δὲ πατήσῃ, ἐξ Ἀκραγαντίνων κάτθαν’ ἐνὶ τριόδῳ. τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυθαγορείων, οὓσ καὶ Ἀριστόξενοσ εἶδε, Ξενόφιλόσ τε ὁ Χαλκιδεὺσ ἀπὸ Θρᾴκησ καὶ Φάντων ὁ Φλιάσιοσ καὶ Ἐχεκράτησ καὶ Διοκλῆσ καὶ Πολύμναστοσ, Φλιάσιοι καὶ αὐτοί.

ἦσαν δ’ ἀκροαταὶ Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. Γεγόνασι δὲ Πυθαγόραι τέτταρεσ περὶ τοὺσ αὐτοὺσ χρόνουσ, οὐ πολὺ ἀπ’ ἀλλήλων ἀπέχοντεσ· εἷσ μὲν Κροτωνιάτησ, τυραννικὸσ ἄνθρωποσ· ἕτεροσ Φλιάσιοσ, σωμασκητήσ, [ἀλείπτησ, ὥσ φασί τινεσ]· τρίτοσ Ζακύνθιοσ· τέταρτοσ αὐτὸσ οὗτοσ, οὗ φασιν εἶναι τἀπόρρητα τῆσ φιλοσοφίασ· [αὐτῶν διδάσκαλοσ· ] ἐφ’ οὗ καὶ τὸ Αὐτὸσ ἔφα παροιμιακὸν εἰσ τὸν βίον ἦλθεν. οἱ δὲ καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Ῥηγῖνον γεγονέναι φασὶ Πυθαγόραν, πρῶτον δοκοῦντα ῥυθμοῦ καὶ συμμετρίασ ἐστοχάσθαι·

καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Σάμιον· καὶ ἕτερον ῥήτορα μοχθηρόν· καὶ ἰατρὸν ἄλλον, τὰ περὶ κήλησ γεγραφότα καί τινα περὶ Ὁμήρου συντεταγμένον· καὶ ἕτερον Δωρικὰ πεπραγματευμένον, ὡσ Διονύσιοσ ἱστορεῖ. Ἐρατοσθένησ δέ φησι, καθὸ καὶ Φαβωρῖνοσ ἐν τῇ ὀγδόῃ Παντοδαπῆσ ἱστορίασ παρατίθεται, τοῦτον εἶναι τὸν πρῶτον ἐντέχνωσ πυκτεύσαντα ἐπὶ τῆσ ὀγδόησ καὶ τετταρακοστῆσ Ὀλυμπιάδοσ, κομήτην καὶ ἁλουργίδα φοροῦντα· ἐκκριθέντα τ’ ἐκ τῶν παίδων καὶ χλευασθέντα αὐτίκα προσβῆναι τοὺσ ἄνδρασ καὶ νικῆσαι. δηλοῦν δὲ τοῦτο καὶ τοὐπίγραμμα ὅπερ ἐποίησε Θεαίτητοσ·

Πυθαγόρην τινά, Πυθαγόρην, ὦ ξεῖνε, κομήτην, ᾀδόμενον πύκτην εἰ κατέχεισ Σάμιον, Πυθαγόρησ ἐγώ εἰμι· τὰ δ’ ἔργα μου εἴ τιν’ ἔροιο Ἠλείων, φήσεισ αὐτὸν ἄπιστα λέγειν. Τοῦτον ὁ Φαβωρῖνόσ φησιν ὁρ́οισ χρήσασθαι διὰ τῆσ μαθηματικῆσ ὕλησ, ἐπὶ πλέον δὲ Σωκράτην καὶ τοὺσ ἐκείνῳ πλησιάσαντασ, καὶ μετὰ ταῦτ’ Ἀριστοτέλην καὶ τοὺσ στωικούσ. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνομάσαι κόσμον καὶ τὴν γῆν στρογγύλην· ὡσ δὲ Θεόφραστοσ, Παρμενίδην· ὡσ δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον. τούτῳ φασὶν ἀντιπαρατάσσεσθαι Κύλωνα καθάπερ Ἀντίλοχον Σωκράτει.

Ἐπὶ δὲ τοῦ ἀθλητοῦ Πυθαγόρου καὶ τοῦτ’ ἐλέγετο τὸ ἐπίγραμμα· οὗτοσ πυκτεύσων ἐσ Ὀλύμπια παισὶν ἄνηβοσ ἤλυθε Πυθαγόρησ ὁ Κράτεω Σάμιοσ. ὁ δὲ φιλόσοφοσ καὶ ὧδε ἐπέστειλε· Πυθαγόρησ Ἀναξιμένει. "Καὶ σύ, ὦ λῷστε, εἰ μηδὲν ἀμείνων ἦσ Πυθαγόρεω γενεήν τε καὶ κλέοσ, μεταναστὰσ ἂν οἴχεο ἐκ Μιλήτου· νῦν δὲ κατερύκει σε ἡ πατρόθεν εὔκλεια, καὶ ἐμὲ δὲ ἂν κατείρυκεν Ἀναξιμένει ἐοικότα. εἰ δὲ ὑμεῖσ οἱ ὀνήιστοι τὰσ πόλιασ ἐκλείψετε, ἀπὸ μὲν αὐτέων ὁ κόσμοσ αἱρεθήσεται, ἐπικινδυνότερα δ’ αὐτῇσι τὰ ἐκ Μήδων. οὔτε δὲ αἰεὶ καλὸν αἰθερολογέειν μελεδωνόν τε εἶναι τῇ πατρίδι κάλλιον.

καὶ ἐγὼ δὲ οὐ πάντα περὶ τοὺσ ἐμεωυτοῦ μύθουσ, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμοισ οὓσ διαφέρουσιν ἐσ ἀλλήλουσ Ἰταλιῶται. " Ἐπειδὴ δὲ περὶ Πυθαγόρου διεληλύθαμεν, ῥητέον περὶ τῶν ἐλλογίμων Πυθαγορικῶν· μεθ’ οὓσ περὶ τῶν σποράδην κατά τινασ φερομένων· ἔπειθ’ οὕτωσ ἐξάψομεν τὴν διαδοχὴν τῶν ἀξίων λόγου ἑώσ Ἐπικούρου καθὰ καὶ προειρήκαμεν. περὶ μὲν οὖν Θεανοῦσ καὶ Τηλαύγουσ διειλέγμεθα· λεκτέον δὲ νῦν περὶ Ἐμπεδοκλέουσ πρῶτον· κατὰ γάρ τινασ Πυθαγόρου διήκουσεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION