Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, E, Kef. s'. HRAKLEIDHS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, E, Kef. s'. HRAKLEIDHS)

Ἡρακλείδησ Εὐθύφρονοσ Ἡρακλεώτησ τοῦ Πόντου, ἀνὴρ πλούσιοσ. Ἀθήνησι δὲ παρέβαλε πρῶτον μὲν Σπευσίππῳ· ἀλλὰ καὶ τῶν Πυθαγορείων διήκουσε καὶ τὰ Πλάτωνοσ ἐζηλώκει· καὶ ὕστερον ἤκουσεν Ἀριστοτέλουσ, ὥσ φησι Σωτίων ἐν Διαδοχαῖσ. οὗτοσ ἐσθῆτί τε μαλακῇ ἐχρῆτο καὶ ὑπέρογκοσ ἦν τὸ σῶμα, ὥστ’ αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν μὴ Ποντικὸν ἀλλὰ Πομπικὸν καλεῖσθαι. πρᾷόσ τ’ ἦν τὸ βλέμμα καὶ σεμνόσ. φέρεται δ’ αὐτοῦ συγγράμματα κάλλιστά τε καὶ ἄριστα· διάλογοι, ὧν ἠθικὰ μὲν Περὶ δικαιοσύνησ γ’. Ἓν δὲ περὶ σωφροσύνησ Περί τ’ εὐσεβείασ ε’ καὶ Περὶ ἀνδρείασ α’. Κοινῶσ τε περὶ ἀρετῆσ α’ καὶ ἄλλο. Περὶ εὐδαιμονίασ α’. Περὶ τῆσ ἀρχῆσ α’ καὶ Νόμων α’ καὶ τῶν συγγενῶν τούτοισ.

Περὶ ὀνομάτων α’. Συνθῆκαι α’. Ἀκούσιοσ α’. Ἐρωτικὸσ καὶ Κλεινίασ α’. Φυσικὰ δὲ Περὶ νοῦ. Περὶ ψυχῆσ καὶ κατ’ ἰδίαν περὶ ψυχῆσ καὶ Περὶ φύσεωσ καὶ Περὶ εἰδώλων. Πρὸσ Δημόκριτον. Περὶ τῶν ἐν οὐρανῷ α’. Περὶ τῶν ἐν ᾅδου. Περὶ βίων α’ β’. Αἰτίαι περὶ νόσων α’. Περὶ τἀγαθοῦ α’. Πρὸσ τὰ Ζήνωνοσ α’. Πρὸσ τὰ Μήτρωνοσ α’. Γραμματικὰ δὲ Περὶ τῆσ Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλικίασ α’ β’. Περὶ Ἀρχιλόχου καὶ Ὁμήρου α’ β’. Καὶ μουσικὰ δὲ Περὶ τῶν παρ’ Εὐριπίδῃ καὶ Σοφοκλεῖ α’ β’ γ’. Περὶ μουσικῆσ α’ β’. Λύσεων Ὁμηρικῶν α’ β’.

Θεωρηματικὸν α’. Περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν α’. Χαρακτῆρεσ α’. Περὶ ποιητικῆσ καὶ τῶν ποιητῶν α’. Περὶ στοχασμοῦ α’. Προοπτικὸν α’. Ἡρακλείτου ἐξηγήσεισ δ’. Πρὸσ τὸν Δημόκριτον ἐξηγήσεισ α’. Λύσεων ἐριστικῶν α’ β’. Ἀξίωμα α’. Περὶ εἰδῶν α’. Λύσεισ α’. Ὑποθῆκαι α’. Πρὸσ Διονύσιον α’. Ῥητορικὰ δὲ Περὶ τοῦ ῥητορεύειν ἢ Πρωταγόρασ. Ἱστορικά· Περὶ τῶν Πυθαγορείων καὶ Περὶ εὑρημάτων. Τούτων τὰ μὲν κωμικῶσ πέπλακεν, ὡσ τὸ Περὶ ἡδονῆσ καὶ Περὶ σωφροσύνησ· τὰ δὲ τραγικῶσ, ὡσ τὸ Περὶ τῶν καθ’ ᾅδην καὶ τὸ Περὶ εὐσεβείασ καὶ τὸ Περὶ ἐξουσίασ. Ἔστι δ’ αὐτῷ καὶ μεσότησ τισ ὁμιλητικὴ φιλοσόφων τε καὶ στρατηγικῶν καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν πρὸσ ἀλλήλουσ διαλεγομένων.

ἀλλὰ καὶ γεωμετρικά ἐστιν αὐτοῦ καὶ διαλεκτικά. ἄλλωσ τ’ ἐν ἅπασι ποικίλοσ τε καὶ διηρμένοσ τὴν λέξιν ἐστὶ καὶ ψυχαγωγεῖν ἱκανῶσ δυνάμενοσ. Δοκεῖ δὲ καὶ τὴν πατρίδα τυραννουμένην ἐλευθερῶσαι, τὸν μόναρχον κτείνασ, ὥσ φησι Δημήτριοσ ὁ Μάγνησ ἐν Ὁμωνύμοισ. ὃσ καὶ τοιόνδε ἱστορεῖ περὶ αὐτοῦ· "θρέψαι αὐτὸν δράκοντα ἐκ νέου καὶ αὐξηθέντα, ἐπειδὴ τελευτᾶν ἔμελλε, κελεῦσαί τινι τῶν πιστῶν αὑτοῦ τὸ σῶμα κατακρύψαι, τὸν δὲ δράκοντα ἐπὶ τῆσ κλίνησ θεῖναι, ἵνα δόξειεν εἰσ θεοὺσ μεταβεβηκέναι. ἐγένετο δὲ πάντα.

καὶ μεταξὺ παραπεμπόντων Ἡρακλείδην τῶν πολιτῶν καὶ εὐφημούντων, ὁ δράκων ἀκούσασ τῆσ ἐπιβοῆσ ἐξέδυ τῶν ἱματίων καὶ διετάραξε τοὺσ πλείστουσ. ὕστερον μέντοι ἐξεκαλύφθη πάντα καὶ ὤφθη Ἡρακλείδησ οὐχ οἱο͂σ ἐδόκει, ἀλλ’ οἱο͂σ ἦν. " Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰσ αὐτὸν οὕτωσ ἔχον· ἤθελεσ ἀνθρώποισι λιπεῖν φάτιν, Ἡρακλείδη, ὥσ ῥα θανὼν ἐγένου ζωὸσ ἅπασι δράκων. ἀλλὰ διεψεύσθησ, σεσοφισμένε· δὴ γὰρ ὁ μὲν θὴρ ἠε͂ δράκων, σὺ δὲ θήρ, οὐ σοφὸσ ὤν, ἑάλωσ. ταῦτα δέ φησι καὶ Ἱππόβοτοσ. Ἕρμιπποσ δὲ λιμοῦ κατασχόντοσ τὴν χώραν φησὶν αἰτεῖν τοὺσ Ἡρακλεώτασ τὴν Πυθίαν λύσιν.

τὸν δὲ Ἡρακλείδην διαφθεῖραι χρήμασι τούσ τε θεωροὺσ καὶ τὴν προειρημένην, ὥστ’ ἀνειπεῖν ἀπαλλαγήσεσθαι τοῦ κακοῦ, εἰ ζῶν μὲν Ἡρακλείδησ ὁ Εὐθύφρονοσ χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθείη πρὸσ αὐτῶν, ἀποθανὼν δὲ ὡσ ἡρ́ωσ τιμῷτο. ἐκομίσθη ὁ δῆθεν χρησμὸσ καὶ οὐδὲν ὤναντο οἱ πλάσαντεσ αὐτόν. αὐτίκα γὰρ ἐν τῷ θεάτρῳ στεφανούμενοσ ὁ Ἡρακλείδησ ἀπόπληκτοσ ἐγένετο, οἵ τε θεωροὶ καταλευσθέντεσ διεφθάρησαν. ἀλλὰ καὶ ἡ Πυθία τὴν αὐτὴν ὡρ́αν κατιοῦσα ἐσ τὸ ἄδυτον καὶ ἐπιστᾶσα ἑνὶ τῶν δρακόντων δηχθεῖσα παραχρῆμα ἀπέπνευσε. καὶ τὰ μὲν περὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ τοσαῦτα. Φησὶ δ’ Ἀριστόξενοσ ὁ μουσικὸσ καὶ τραγῳδίασ αὐτὸν ποιεῖν καὶ Θέσπιδοσ αὐτὰσ ἐπιγράφειν.

Χαμαιλέων τε τὰ παρ’ ἑαυτοῦ φησι κλέψαντα αὐτὸν τὰ περὶ Ἡσιόδου καὶ Ὁμήρου γράψαι· ἀλλὰ καὶ Αὐτόδωροσ ὁ Ἐπικούρειοσ ἐπιτιμᾷ αὐτῷ, τοῖσ περὶ δικαιοσύνησ ἀντιλέγων. ἔτι καὶ Διονύσιοσ ὁ Μεταθέμενοσ <ἢ Σπίνθαροσ, ὡσ ἔνιοι> γράψασ τὸν Παρθενοπαῖον ἐπέγραψε Σοφοκλέουσ. ὁ δὲ πιστεύσασ εἴσ τι τῶν ἰδίων συγγραμμάτων ἐχρῆτο μαρτυρίοισ ὡσ Σοφοκλέουσ. αἰσθόμενοσ δ’ ὁ Διονύσιοσ ἐμήνυσεν αὐτῷ τὸ γεγονόσ·

τοῦ δ’ ἀρνουμένου καὶ ἀπιστοῦντοσ ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα· καὶ εἶχε Πάγκαλοσ. οὗτοσ δ’ ἦν ἐρώμενοσ Διονυσίου· ὡσ δ’ ἔτι ἀπιστῶν ἔλεγε κατὰ τὴν τύχην ἐνδέχεσθαι οὕτωσ ἔχειν, πάλιν ἀντεπέστειλεν ὁ Διονύσιοσ ὅτι "καὶ ταῦτα εὑρήσεισ· α. γέρων πίθηκοσ οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ· β. ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ’ ἁλίσκεται. " καὶ πρὸσ τούτοισ· "Ἡρακλείδησ γράμματα οὐκ ἐπίσταται οὐδ’ ᾐσχύνθη. " Γεγόνασι δ’ Ἡρακλεῖδαι τεσσαρεσκαίδεκα· πρῶτοσ αὐτὸσ οὗτοσ· δεύτεροσ πολίτησ αὐτοῦ, πυρρίχασ καὶ φλυαρίασ συντεταγμένοσ· τρίτοσ Κυμαῖοσ, γεγραφὼσ Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοισ·

τέταρτοσ Κυμαῖοσ, ῥήτωρ τέχνασ γεγραφώσ· πέμπτοσ Καλλατιανὸσ ἢ Ἀλεξανδρεύσ, γεγραφὼσ τὴν Διαδοχὴν ἐν ἓξ βιβλίοισ καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβοσ ἐκαλεῖτο· ἕκτοσ Ἀλεξανδρεύσ, γεγραφὼσ τὰ Περσικὰ ἰδιώματα· ἕβδομοσ διαλεκτικὸσ Βαργυληΐτησ, κατ’ Ἐπικούρου γεγραφώσ· ὄγδοοσ ἰατρὸσ τῶν ἀπὸ Ἱκεσίου· ἔνατοσ ἰατρὸσ Ταραντῖνοσ, ἐμπειρικόσ· δέκατοσ ποιητικόσ, παραινέσεισ γεγραφώσ· ἑνδέκατοσ ἀνδριαντοποιὸσ Φωκαεύσ· δωδέκατοσ ἐπιγραμμάτων ποιητὴσ λιγυρόσ· τρισκαιδέκατοσ Μάγνησ, Μιθραδατικὰ γεγραφώσ· τεσσαρεσκαι δέκατοσ ἀστρολογούμενα συγγεγραφώσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION