헬라어 문장 내 검색 Language

σκέψασθε γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνησ ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνοσ, ὁ παλαιὸσ νομοθέτησ, καὶ ὁ Δράκων καὶ οἱ κατὰ τοὺσ χρόνουσ ἐκείνουσ νομοθέται.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 6 1:1)
βούλομαι δὴ καὶ ἐγὼ νυνὶ πρὸσ ὑμᾶσ τὸν αὐτὸν τρόπον χρήσασθαι τῷ λόγῳ ὅνπερ τοῖσ νόμοισ ὁ νομοθέτησ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 81)
ἀναγνώσεται οὖν ὑμῖν τούτουσ τοὺσ νόμουσ, ἵν’ εἰδῆτε ὅτι ὁ νομοθέτησ ἡγήσατο τὸν καλῶσ τραφέντα παῖδα ἄνδρα γενόμενον χρήσιμον ἔσεσθαι τῇ πόλει·
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 11 1:1)
ἐὰν δὲ ἐπιτρέπῃ καὶ μὴ ἐξείργῃ τοῦ γυμνασίου, ἔνοχοσ ἔστω ὁ γυμνασιάρχησ τῷ τῆσ ἐλευθέρων φθορᾶσ νόμῳ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 12 1:4)
διαρρήδην γοῦν λέγει ὁ νόμοσ, ἐάν τινα ἐκμισθώσῃ ἑταιρεῖν πατὴρ ἢ ἀδελφὸσ ἢ θεῖοσ ἢ ἐπίτροποσ ἢ ὅλωσ τῶν κυρίων τισ, κατ’ αὐτοῦ μὲν τοῦ παιδὸσ οὐκ ἐᾷ γραφὴν εἶναι, κατὰ δὲ τοῦ μισθώσαντοσ καὶ τοῦ μισθωσαμένου, τοῦ μὲν ὅτι ἐξεμίσθωσε, τοῦ δὲ ὅτι, φησίν, ἐμισθώσατο.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 133)
ζῶντοσ μὲν αὐτοῦ ἀφαιρεῖται τὴν ὄνησιν τῆσ παιδοποιίασ, ὥσπερ ἐκεῖνοσ ἐκείνου τὴν παρρησίαν, τελευτήσαντα δὲ αὐτόν, ἡνίκα ὁ μὲν εὐεργετούμενοσ οὐκ αἰσθάνεται ὧν εὖ πάσχει, τιμᾶται δὲ ὁ νόμοσ καὶ τὸ θεῖον, θάπτειν ἤδη κελεύει καὶ τἆλλα ποιεῖν τὰ νομιζόμενα.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 142)
ἐν ᾧ διαρρήδην γέγραπται, ἐάν τισ ὑβρίζῃ εἰσ παῖδα ὑβρίζει δὲ δή που ὁ μισθούμενοσ ἢ ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ἢ τῶν ἐλευθέρων τινὰ ἢ τῶν δούλων, ἢ ἐὰν παράνομόν τι ποιῇ εἰσ τούτων τινά, γραφὰσ ὕβρεωσ εἶναι πεποίηκεν καὶ τίμημα ἐπέθηκεν, ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 152)
Νόμοσ ἄν τισ Ἀθηναίων ἐλεύθερον παῖδα ὑβρίσῃ, γραφέσθω ὁ κύριοσ τοῦ παιδὸσ πρὸσ τοὺσ θεσμοθέτασ, τίμημα ἐπιγραψάμενοσ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 161)
οὐ γὰρ ὑπὲρ τῶν οἰκετῶν ἐσπούδασεν ὁ νομοθέτησ, ἀλλὰ βουλόμενοσ ὑμᾶσ ἐθίσαι πολὺ ἀπέχειν τῆσ τῶν ἐλευθέρων ὕβρεωσ, προσέγραψε μηδ’ εἰσ τοὺσ δούλουσ ὑβρίζειν.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 173)
κἀκεῖνο δέ μοι συνδιαμνημονεύσατε, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ὅτι ἐνταῦθ’ ὁ νομοθέτησ οὔπω διαλέγεται αὐτῷ τῷ σώματι τοῦ παιδόσ, ἀλλὰ τοῖσ περὶ τὸν παῖδα, πατρί, ἀδελφῷ, ἐπιτρόπῳ, διδασκάλοισ, καὶ ὅλωσ τοῖσ κυρίοισ·
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 181)
λέγε αὐτοῖσ καὶ τοῦτον τὸν νόμον, ἵν’ εἰδῆτε οἱών νόμων ὑμῖν κειμένων, ὡσ καλῶν καὶ σωφρόνων, τετόλμηκε Τίμαρχοσ δημηγορεῖν, ὁ τοιοῦτοσ τὸν τρόπον οἱο͂ν ὑμεῖσ ἐπίστασθε.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 203)
ἐπειδὰν τὸ καθάρσιον περιενεχθῇ καὶ ὁ κῆρυξ τὰσ πατρίουσ εὐχὰσ εὔξηται, προχειροτονεῖν κελεύει τοὺσ προέδρουσ περὶ ἱερῶν τῶν πατρίων καὶ κήρυξι καὶ πρεσβείαισ καὶ ὁσίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπερωτᾷ ὁ κῆρυξ·
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 232)
οὐκ ἠγνόει οἶμαι ὁ νομοθέτησ ὅτι οἱ πρεσβύτεροι τῷ μὲν εὖ φρονεῖν ἀκμάζουσιν, ἡ δὲ τόλμα ἤδη αὐτοὺσ ἄρχεται ἐπιλείπειν διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῶν πραγμάτων.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 242)
ἅμα δὲ καὶ τοὺσ νεωτέρουσ διδάσκει αἰσχύνεσθαι τοὺσ πρεσβυτέρουσ, καὶ πάνθ’ ὑστέρουσ πράττειν, καὶ τιμᾶν τὸ γῆρασ, εἰσ ὃ πάντεσ ἀφιξόμεθα, ἐὰν ἄρα διαγενώμεθα.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 244)
καὶ οὕτωσ ἦσαν σώφρονεσ οἱ ἀρχαῖοι ἐκεῖνοι ῥήτορεσ, ὁ Περικλῆσ καὶ ὁ Θεμιστοκλῆσ καὶ ὁ Ἀριστείδησ, ὁ τὴν ἀνόμοιον ἔχων ἐπωνυμίαν Τιμάρχῳ τουτῳί, ὥστε ὃ νυνὶ πάντεσ ἐν ἔθει πράττομεν, τὸ τὴν χεῖρα ἔξω ἔχοντεσ λέγειν, τότε τοῦτο θρασύ τι ἐδόκει εἶναι, καὶ εὐλαβοῦντο αὐτὸ πράττειν.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 251)

SEARCH

MENU NAVIGATION