헬라어 문장 내 검색 Language

φέρε δὴ πρὸσ τοῦ Διόσ, εἰ, ὥσπερ περὶ τοῦ γένουσ, οὕτω καὶ περὶ τοῦ ἐπιτηδεύματοσ τούτου ἐδέησε δοῦναι ψῆφον Τίμαρχον, εἴτ’ ἔνοχόσ ἐστιν εἴτε μή, ἐκρίνετο δὲ τὸ πρᾶγμα ἐν τῷ δικαστηρίῳ, εἰσήγετο δ’ εἰσ ὑμᾶσ ὥσπερ νυνί, μὴ ἐξῆν δ’ ἐκ τοῦ νόμου ἢ τοῦ ψηφίσματοσ μήτε ἐμοὶ κατηγορεῖν μήτε τούτῳ ἀπολογεῖσθαι, ὁ δὲ κῆρυξ οὑτοσὶ ὁ νυνὶ παρεστηκὼσ ἐμοὶ ἐπηρώτα ὑμᾶσ τὸ ἐκ τοῦ νόμου κήρυγμα·
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 791)
εἰ γάρ τίσ σου τὰ κομψὰ ταῦτα χλανίσκια περιελόμενοσ καὶ τοὺσ μαλακοὺσ χιτωνίσκουσ, ἐν οἷσ τοὺσ κατὰ τῶν φίλων λόγουσ γράφεισ, περιενέγκασ δοίη εἰσ τὰσ χεῖρασ τῶν δικαστῶν, οἶμαι ἂν αὐτούσ, εἴ τισ μὴ προειπὼν τοῦτο ποιήσειεν, ἀπορῆσαι εἴτε ἀνδρὸσ εἴτε γυναικὸσ εἰλήφασιν ἐσθῆτα.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1312)
τοιγάρτοι τοὺσ τῆσ πόλεωσ μὲν εὐεργέτασ, ταῖσ δ’ ἀρεταῖσ ὑπερενηνοχότασ, Ἁρμόδιον καὶ Ἀριστογείτονα, ὁ σώφρων καὶ ἔννομοσ, εἴτε ἔρωτα εἴτε ὅντινα τρόπον χρὴ προσειπεῖν, τοιούτουσ ἐπαίδευσεν, ὥστε τοὺσ ἐπαινοῦντασ τὰ ἐκείνων ἔργα καταδεεστέρουσ δοκεῖν εἶναι ἐν τοῖσ ἐγκωμίοισ τῶν ἐκείνοισ πεπραγμένων.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1401)
σὺ δ’ εἴ τι κεδνὸν εἴτε μὴ πεπυσμένη εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν θυηπολεῖσ, κλύοιμ’ ἂν εὔφρων·
(아이스킬로스, 아가멤논, episode3)
εἴτ’ οὖν θανόντοσ εἴτε καὶ ζῶντοσ πέρι λέγω.
(아이스킬로스, 아가멤논, episode, anapests 3:7)
σὺ δ’ αἰνεῖν εἴτε με ψέγειν θέλεισ ὅμοιον.
(아이스킬로스, 아가멤논, episode, anapests 7:7)
ἀλλ’ εἴτε χώρασ ἐν τόποισ Λιβυστικοῖσ, Τρίτωνοσ ἀμφὶ χεῦμα γενεθλίου πόρου, τίθησιν ὀρθὸν ἢ κατηρεφῆ πόδα, φίλοισ ἀρήγουσ’, εἴτε Φλεγραίαν πλάκα θρασὺσ ταγοῦχοσ ὡσ ἀνὴρ ἐπισκοπεῖ, ἔλθοι ‐ κλύει δὲ καὶ πρόσωθεν ὢν θεόσ ‐ ὅπωσ γένοιτο τῶνδ’ ἐμοὶ λυτήριοσ.
(아이스킬로스, 에우메니데스, episode, lyric 2:3)
σὺ δ’ εἰ δικαίωσ εἴτε μὴ κρῖνον δίκην·
(아이스킬로스, 에우메니데스, episode 2:8)
ἀλλ’ εἰ δίκαιον εἴτε μὴ τῇ σῇ φρενὶ δοκεῖ τόδ’ αἷμα, κρῖνον, ὡσ τούτοισ φράσω.
(아이스킬로스, 에우메니데스, episode 1:6)
εἰ ξὺν λοχίταισ εἴτε καὶ μονοστιβῆ.
(아이스킬로스, Libation Bearers, episode, anapests 2:4)
ἀλλ’ εἴτ’ ἀπήμων εἴτε καὶ τεθηγμένοσ ὠμῇ ξὺν ὀργῇ τόνδ’ ἐπόρνυται στόλον, ἄμεινόν ἐστι παντὸσ εἵνεκ’, ὦ κόραι, πάγον προσίζειν τόνδ’ ἀγωνίων θεῶν.
(아이스킬로스, 탄원하는 여인들, episode 1:5)
σκοπῶ μὲν οὖν ἔγωγε, ὦ ἄνδρεσ, πόθεν χρὴ ἄρξασθαι τῆσ ἀπολογίασ, πότερον ἐκ τῶν τελευταίων λόγων, ὡσ παρανόμωσ με ἐνέδειξαν, ἢ περὶ τοῦ ψηφίσματοσ τοῦ Ἰσοτιμίδου, ὡσ ἄκυρόν ἐστιν, ἢ περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ὁρ́κων τῶν γεγενημένων, εἴτε καὶ ἐξ ἀρχῆσ ὑμᾶσ διδάξω τὰ γεγενημένα.
(안도키데스, 연설, Περὶ τῶν μυστηρίων 14:1)
νῦν γὰρ ἐμὲ μὲν λόγον δεῖ δοῦναι τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων μετὰ τῆσ ἀληθείασ, αὐτῶν παρόντων οἵπερ ἥμαρτον καὶ ἔφυγον ταῦτα ποιήσαντεσ, ἴσασι δὲ ἄριστα εἴτε ψεύδομαι εἴτε ἀληθῆ λέγω, ἔξεστι δὲ αὐτοῖσ ἐλέγχειν με ἐν τῷ ἐμῷ λόγῳ·
(안도키데스, 연설, Περὶ τῶν μυστηρίων 96:1)
ὃσ εἰσ τοσοῦτον ἦλθον δυσδαιμονίασ, εἴτε χρὴ εἰπεῖν νεότητί τε καὶ ἀνοίᾳ τῇ ἐμαυτοῦ, εἴτε καὶ δυνάμει τῶν πεισάντων με ἐλθεῖν εἰσ τοιαύτην συμφορὰν τῶν φρενῶν, ὥστ’ ἀνάγκην μοι γενέσθαι δυοῖν κακοῖν τοῖν μεγίστοιν θάτερον ἑλέσθαι, ἢ μὴ βουληθέντι κατειπεῖν τοὺσ ταῦτα ποιήσαντασ οὐ περὶ ἐμοῦ μόνου ὀρρωδεῖν, εἴ τι ἔδει παθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα οὐδὲν ἀδικοῦντα σὺν ἐμαυτῷ ἀποκτεῖναι ‐ ὅπερ ἀνάγκη παθεῖν ἦν αὐτῷ, εἰ ἐγὼ μὴ ἐβουλόμην ταῦτα ποιῆσαι ‐ ἢ κατειπόντι τὰ γεγενημένα αὐτὸν μὲν ἀφεθέντα μὴ τεθνάναι, τοῦ δὲ ἐμαυτοῦ πατρὸσ μὴ φονέα γενέσθαι.
(안도키데스, 연설, Περὶ τῆσ ἑαυτοῦ καθόδου 12:1)
πάρεστι δὲ τῆσδ’ ἐπὶ νηὸσ ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ’ Αἰᾶν, εἶτε μετ’ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο.
(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 2 20:5)

SEARCH

MENU NAVIGATION