헬라어 문장 내 검색 Language

βουλόμενοσ δὴ συνεθίσαι τοὺσ ἄριστα φρονοῦντασ, τούτουσ ἐπάναγκεσ περὶ τῶν πραγμάτων λέγειν, ἐπειδὴ ὀνομαστὶ αὐτῶν ἕνα ἕκαστον ἀπορεῖ προσειπεῖν, τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆσ ὅλησ ἡλικίασ περιλαβὼν παρακαλεῖ ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ προτρέπει δημηγορεῖν.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 243)
βούλομαι δέ, ὥσπερ ὑπεθέμην, ἐπειδὴ περὶ τῶν νόμων εἴρηκα, πάλιν τὸ μετὰ τοῦτο ἀντεξετάσαι τοὺσ τρόπουσ τοὺσ Τιμάρχου, ἵν’ εἰδῆτε ὅσον διαφέρουσι τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 371)
οὗτοσ γὰρ πάντων μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ ἀπηλλάγη ἐκ παίδων, ἐκάθητο ἐν Πειραιεῖ ἐπὶ τοῦ Εὐθυδίκου ἰατρείου, προφάσει μὲν τῆσ τέχνησ μαθητήσ, τῇ δ’ ἀληθείᾳ πωλεῖν αὑτὸν προῃρημένοσ, ὡσ αὐτὸ τοὖργον ἔδειξεν.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 401)
ἐγὼ τοίνυν καίπερ ὁμολογουμένου τοῦ πράγματοσ, ἐπειδὴ ἐν δικαστηρίῳ ἐσμέν, γέγραφα μαρτυρίαν τῷ Μισγόλᾳ ἀληθῆ μέν, οὐκ ἀπαίδευτον δέ, ὥσ γ’ ἐμαυτὸν πείθω.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 451)
ἐπειδὴ τοίνυν ὁ Μισγόλασ τῇ τε δαπάνῃ ἀπεῖπε καὶ τοῦτον ἐξέπεμψε παρ’ ἑαυτοῦ, μετὰ τοῦτο ἀναλαμβάνει αὐτὸν Ἀντικλῆσ Καλλίου Εὐωνυμεύσ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 531)
ὡσ δὲ παρῄει ἐπὶ τὸ βῆμα τὸ ὑμέτερον ὁ Ἡγήσανδροσ, ὅτε καὶ προσεπολέμει Ἀριστοφῶντι τῷ Ἀζηνιεῖ, πρὶν αὐτῷ τὴν αὐτὴν ταύτην ἐν τῷ δήμῳ ἠπείλησεν ἐπαγγελίαν ἐπαγγελεῖν ἥνπερ ἐγὼ Τιμάρχῳ, καὶ ἐπειδὴ Κρωβύλοσ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ἐδημηγόρει, καὶ ὅλωσ ἀπετόλμων ὑμῖν οὗτοι περὶ τῶν Ἑλληνικῶν συμβουλεύειν, ἐνταῦθα ἤδη καταμεμψάμενοσ ἑαυτὸν ὁ Πιττάλακοσ, καὶ ἐκλογισάμενοσ ὅστισ ὢν πρὸσ οὕστινασ ἐπολέμει εὖ ἐβουλεύσατο δεῖ γὰρ τἀληθὲσ λέγειν·
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 641)
κἀκεῖνό γε πρόδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐπειδὴ νῦν οὐκ ἐθέλει μαρτυρεῖν, αὐτίκα πάρεισιν ἐν τῇ ἀπολογίᾳ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 69 1:2)
ἐπειδὴ δ’ ἐνεγράφη Τίμαρχοσ εἰσ τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον καὶ κύριοσ ἐγένετο τῆσ οὐσίασ, παρωσάμενοσ ἄνδρα πρεσβύτην καὶ ἠτυχηκότα, θεῖον ἑαυτοῦ, τήν τε οὐσίαν ἠφάνισε, καὶ τῶν ἐπιτηδείων οὐδὲν ἐδίδου τῷ Ἀριγνώτῳ, ἀλλὰ περιεῖδεν ἐκ τοσαύτησ οὐσίασ ἐν τοῖσ ἀδυνάτοισ μισθοφοροῦντα.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1032)
ἐπειδὴ δ’ εἰσ τὰσ ἐπωνυμίασ τῶν οἰκήσεων καταφεύγεισ, κατ’ οἴκημα τὸ πρᾶγμα ἐξετάζεσθαι ἀξιῶν ὅπου ἐκαθέζου, ἃ μέλλω λέγειν ἀκούσασ εἰσαῦθισ οὐ χρήσῃ τοιούτῳ λόγῳ, ἐὰν σωφρονῇσ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1231)
ἐπειδὴ δὲ Ἀχιλλέωσ καὶ Πατρόκλου μέμνησθε καὶ Ὁμήρου καὶ ἑτέρων ποιητῶν, ὡσ τῶν μὲν δικαστῶν ἀνηκόων παιδείασ ὄντων, ὑμεῖσ δὲ εὐσχήμονέσ τινεσ καὶ περιφρονοῦντεσ ἱστορίᾳ τὸν δῆμον, ἵν’ εἰδῆτε ὅτι καὶ ἡμεῖσ τι ἤδη ἠκούσαμεν καὶ ἐμάθομεν, λέξομέν τι καὶ περὶ τούτων.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1411)
ἐπειδὴ γὰρ ἐπιχειροῦσι φιλοσόφων ἀνδρῶν μεμνῆσθαι καὶ καταφεύγειν ἐπὶ τοὺσ εἰρημένουσ ἐν τῷ μέτρῳ λόγουσ, θεωρήσατε ἀποβλέψαντεσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, εἰσ τοὺσ ὁμολογουμένωσ ἀγαθοὺσ καὶ χρηστοὺσ ποιητάσ, ὅσον κεχωρίσθαι ἐνόμισαν τοὺσ σώφρονασ καὶ τῶν ὁμοίων ἐρῶντασ, καὶ τοὺσ ἀκρατεῖσ ὧν οὐ χρὴ καὶ τοὺσ ὑβριστάσ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1412)
ἐπειδὴ δὲ ἑκατέρων προελόμενοί τινασ διεξεληλύθαμεν, χωρὶσ μὲν τοὺσ διὰ σωφροσύνησ ἐρωμένουσ, χωρὶσ δὲ τοὺσ εἰσ ἑαυτοὺσ ἐξαμαρτάνοντασ, ὑμεῖσ ἤδη τοῦτ’ ἐρωτηθέντεσ ἀποκρίνασθε πρὸσ ἐμέ, εἰσ ὁποτέραν τὴν τάξιν Τίμαρχον κατανέμετε, πότερα εἰσ τοὺσ ἐρωμένουσ ἢ εἰσ τοὺσ πεπορνευμένουσ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1592)
Δημοσθένησ γάρ, ἐπειδὴ τὴν πατρῴαν οὐσίαν ἀνήλωσε, περιῄει τὴν πόλιν θηρεύων νέουσ πλουσίουσ, ὧν οἱ μὲν πατέρεσ ἐτετελευτήκεσαν, αἱ δὲ μητέρεσ διῴκουν τὰσ οὐσίασ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1703)
ἅπαντασ γὰρ ὑμᾶσ οἶμαι τοῦτό γε αὐτοὺσ μνημονεύειν, ὅθ’ οἱ πρέσβεισ οἱ τῶν Εὐβοέων, ἐπειδὴ περὶ τῆσ πρὸσ αὑτοὺσ εἰρήνησ τῷ δήμῳ διελέχθησαν, εἶπον, ὅτι καὶ Φίλιπποσ αὐτοὺσ κελεύσειεν ὑμῖν ἀπαγγεῖλαι ὅτι βούλεται διαλύσασθαι πρὸσ ὑμᾶσ καὶ εἰρήνην ἄγειν.
(아이스키네스, 연설, περὶ τῆσ Παραπρεσβείας, section 121)
ἐπειδὴ δ’ ἐπανῆλθε δεῦρο λυτρωθείσ, ἐδεῖτο ὑμῶν πρεσβευτὴν αὑτῷ πρὸσ Φίλιππον ἑλέσθαι, ἵνα, εἴ πωσ δύναιτο, ἀπολάβοι τὰ λύτρα.
(아이스키네스, 연설, περὶ τῆσ Παραπρεσβείας, section 123)

SEARCH

MENU NAVIGATION