헬라어 문장 내 검색 Language

λέγει γάρ που Ἀχιλλεὺσ ὀδυρόμενοσ τὸν τοῦ Πατρόκλου θάνατον, ὡσ ἕν τι τοῦτο τῶν λυπηροτάτων ἀναμιμνῃσκόμενοσ, ὅτι τὴν ὑπόσχεσιν τὴν πρὸσ τὸν πατέρα τὸν Πατρόκλου Μενοίτιον ἄκων ἐψεύσατο·
(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 1431)
ἐπειδὴ δὲ ἐπανῆκε δεῦρ’ ἀπὸ τῆσ πρεσβείασ ὁ Κτησιφῶν, ἀπήγγειλε πρὸσ ὑμᾶσ ὑπὲρ ὧν ἐπέμφθη, καὶ πρὸσ τούτοισ, ὅτι φαίη Φίλιπποσ ἄκων μὲν πολεμῆσαι πρὸσ ὑμᾶσ, βούλεσθαι δὲ καὶ νῦν ἀπαλλαγῆναι τοῦ πολέμου.
(아이스키네스, 연설, περὶ τῆσ Παραπρεσβείας, section 131)
συμπέπλεγμαι δ’ ἐν τῇ πολιτείᾳ καθ’ ὑπερβολὴν ἀνθρώπῳ γόητι καὶ πονηρῷ, ὃσ οὐδ’ ἂν ἄκων ἀληθὲσ οὐδὲν εἴποι.
(아이스키네스, 연설, περὶ τῆσ Παραπρεσβείας, section 1531)
ὑμεῖσ δέ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, οὐκ αἰσχύνεσθε, εἰ ἐπὶ μὲν τοὺσ πορθμέασ τοὺσ εἰσ Σαλαμῖνα πορθμεύοντασ νόμον ἔθεσθε, ἐάν τισ αὐτῶν ἄκων ἐν τῷ πόρῳ πλοῖον ἀνατρέψῃ, τούτῳ μὴ ἐξεῖναι πάλιν πορθμεῖ γενέσθαι, ἵνα μηδεὶσ αὐτοσχεδιάζῃ εἰσ τὰ τῶν Ἑλλήνων σώματα, τὸν δὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν πόλιν ἄρδην ἀνατετροφότα, τοῦτον ἐάσετε πάλιν ἀπευθύνειν τὰ κοινά;
(아이스키네스, 연설, κατὰ Κτησιφῶντος, section 1582)
τῆσ ὀρθοβούλου Θέμιδοσ αἰπυμῆτα παῖ, ἄκοντά σ’ ἄκων δυσλύτοισ χαλκεύμασι προσπασσαλεύσω τῷδ’ ἀπανθρώπῳ πάγῳ ἵν’ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν ὄψει, σταθευτὸσ δ’ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ χροιᾶσ ἀμείψεισ ἄνθοσ.
(아이스킬로스, 결박된 프로메테우스, episode 2:1)
τοιοῖσδε πεισθεὶσ Λοξίου μαντεύμασιν ἐξήλασέν με κἀπέκλῃσε δωμάτων ἄκουσαν ἄκων·
(아이스킬로스, 결박된 프로메테우스, episode 4:1)
ἀλλ’ Υἅκινθον μὲν ὕστερον Ἀπόλλων ἐρώμενον ὄντα δίσκῳ βαλὼν ἄκων ἀπέκτεινε, Θάμυρισ δὲ κάλλει διενεγκὼν καὶ κιθαρῳδίᾳ περὶ μουσικῆσ ἤρισε μούσαισ, συνθέμενοσ, ἂν μὲν κρείττων εὑρεθῇ, πλησιάσειν πάσαισ, ἐὰν δὲ ἡττηθῇ, στερηθήσεσθαι οὗ ἂν ἐκεῖναι θέλωσι.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 3 3:2)
περιστάντων δὲ αὐτῶν τὸν κάπρον, Ὑλεὺσ μὲν καὶ Ἀγκαῖοσ ὑπὸ τοῦ θηρὸσ διεφθάρησαν, Εὐρυτίωνα δὲ Πηλεὺσ ἄκων κατηκόντισε.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 8 2:13)
τοῦτον εἶναι τοῦ Ἀπόλλωνοσ ἐρώμενον λέγουσιν, ὃν δίσκῳ βαλὼν ἄκων ἀπέκτεινε.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 3, chapter 10 4:4)
ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν θήραν τοῦ Καλυδωνίου κάπρου μετ’ Εὐρυτίωνοσ ἐλθών, προέμενοσ ἐπὶ τὸν σῦν ἀκόντιον Εὐρυτίωνοσ τυγχάνει καὶ κτείνει τοῦτον ἄκων.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 3, chapter 13 2:1)
καὶ τάδε λέγων καὶ θεοὺσ μαρτυρόμενοσ ἄκων ἄνδρα σύναρχον ἀτιμοῦν, ὡσ οὐκ ἔπειθεν, ἐπῆγε τὴν ψῆφον.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 1 6:15)
ἃ δὲ ἄκων ἔφη λαβεῖν, "ἑκὼν ἀποθήσομαι τοῖσ ἀπολαβεῖν θέλουσιν, οὐκ ἀναμένων τοὺσ χρόνουσ τοὺσ ὡρισμένουσ.
(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 4 5:2)
νωθήσ τε γὰρ καὶ βραδὺσ παρὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐν ἅπασι γεγονὼσ παρεσκευάζετο ἄκων ἐσ μάχην ἐπὶ κακῷ τε αὑτοῦ καὶ τῶν αὐτὸν ἀναπειθόντων.
(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 10 5:4)
Ἐπεὶ δὲ καὶ Δολοβέλλασ, νέοσ ἀνὴρ καὶ περιώνυμοσ, ὑπατεύειν ὑπ’ αὐτοῦ Καίσαροσ ἐσ τὸ ἐπίλοιπον τοῦ ἔτουσ ᾑρημένοσ, ὅτε ὁ Καῖσαρ ἐξορμήσειε τῆσ πόλεωσ, τὴν μὲν ὕπατον ἐσθῆτα ἠμφιέσατο καὶ τὰ σημεῖα τῆσ ἀρχῆσ περιεστήσατο, τὸν δὲ ταῦτά οἱ παρασχόντα δεύτεροσ ὅδε ἐλοιδόρει καὶ συνεγνωκέναι τοῖσ ἐπ’ αὐτῷ βεβουλευμένοισ ὑπεκρίνετο καὶ μόνησ ἄκων τῆσ χειρὸσ ἀπολειφθῆναι εἱ̓σὶ δ’ οἳ καὶ λέγουσιν αὐτὸν εἰσηγήσασθαι τὴν ἡμέραν θέσθαι τῇ πόλει γενέθλιον̓, τότε δὴ καὶ οἱ μεμισθωμένοι ἀνεθάρρουν ὡσ καὶ στρατηγοῦ καὶ ὑπάτου σφίσι συγγνωμόνων ὄντων καὶ τοὺσ ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἐκ τοῦ ἱεροῦ κατεκάλουν.
(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 17 5:1)
καὶ ὁ μὲν ἄκων αὐτὴν ἐπήγετο, συνήνεγκε δὲ ἐσ τὴν φυγὴν αὐτῷ τὸ ἀνύποπτον, ἅμα γυναικὶ καὶ θεράπουσι καὶ θεραπαίναισ ὁδεύοντι φανερῶσ.
(아피아노스, The Civil Wars, book 4, chapter 6 5:2)

SEARCH

MENU NAVIGATION