Strabo, Geography, Book 10, chapter 1

(스트라본, 지리학, Book 10, chapter 1)

ἐπεὶ δὲ ἡ Εὔβοια παρὰ πᾶσαν τὴν παραλίαν ταύτην παραβέβληται τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι Θετταλίασ, πλὴν τῶν ἄκρων ἑκατέρωθεν, οἰκεῖον ἂν εἰή συνάψαι τοῖσ εἰρημένοισ τὰ περὶ τὴν νῆσον, εἶθ’ οὕτω μεταβῆναι πρόσ τε τὰ Αἰτωλικὰ καὶ τὰ Ἀκαρνανικά, ἅπερ λοιπά ἐστι τῶν τῆσ Εὐρώπησ μερῶν. παραμήκησ μὲν τοίνυν ἐστὶν ἡ νῆσοσ ἐπὶ χιλίουσ σχεδόν τι καὶ διακοσίουσ σταδίουσ ἀπὸ Κηναίου πρὸσ Γεραιστόν, τὸ δὲ πλάτοσ ἀνώμαλοσ, κατὰ δὲ τὸ πλέον ὅσον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίων.

τὸ μὲν οὖν Κήναιον ἔστι κατὰ Θερμοπύλασ καὶ τὰ ἔξω Θερμοπυλῶν ἐπ’ ὀλίγον, Γεραιστὸσ δὲ καὶ Πεταλία πρὸσ Σουνίῳ. γίνεται οὖν ἀντίπορθμοσ τῇ τε Ἀττικῇ καὶ Βοιωτίᾳ καὶ Λοκρίδι καὶ τοῖσ Μαλιεῦσι. διὰ δὲ τὴν στενότητα καὶ τὸ λεχθὲν μῆκοσ ὑπὸ τῶν παλαιῶν Μάκρισ ὠνομάσθη. συνάπτει δὲ τῇ ἠπείρῳ κατὰ Χαλκίδα μάλιστα, κυρτὴ προπίπτουσα πρὸσ τοὺσ κατὰ τὴν Αὐλίδα τόπουσ τῆσ Βοιωτίασ καὶ ποιοῦσα τὸν Εὔριπον, περὶ οὗ διὰ πλειόνων εἰρήκαμεν, σχεδὸν δέ τι καὶ περὶ τῶν ἀντιπόρθμων ἀλλήλοισ τόπων κατά τε τὴν ἤπειρον καὶ κατὰ τὴν νῆσον ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ Εὐρίπου, τά τε ἐντὸσ καὶ τὰ ἐκτόσ. εἰ δέ τι ἐλλέλειπται, νῦν προσδιασαφήσομεν. καὶ πρῶτον, ὅτι τῆσ Εὐβοίασ τὰ Κοῖλα λέγουσι τὰ μεταξὺ Αὐλίδοσ καὶ τῶν περὶ Γεραιστὸν τόπων· κολποῦται γὰρ ἡ παραλία, πλησιάζουσα δὲ τῇ Χαλκίδι κυρτοῦται πάλιν πρὸσ τὴν ἤπειρον. οὐ μόνον δὲ Μάκρισ ἐκλήθη ἡ νῆσοσ, ἀλλὰ καὶ Ἀβαντίσ.

Εὔβοιαν γοῦν εἰπὼν ὁ ποιητὴσ τοὺσ ἀπ’ αὐτῆσ Εὐβοέασ οὐδέποτε εἴρηκεν, ἀλλ’ Ἄβαντασ ἀεί οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντεσ Ἄβαντεσ. τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντεσ ἕποντο. φησὶ δ’ Ἀριστοτέλησ ἐξ Ἄβασ τῆσ Φωκικῆσ Θρᾷκασ ὁρμηθέντασ ἐποικῆσαι τὴν νῆσον καὶ ἐπονομάσαι Ἄβαντασ τοὺσ ἔχοντασ αὐτήν· οἱ δ’ ἀπὸ ἡρ́ωόσ φασι, καθάπερ καὶ Εὔβοιαν ἀπὸ ἡρωίνησ. τάχα δ’ ὥσπερ βοὸσ αὐλὴ λέγεταί τι ἄντρον ἐν τῇ πρὸσ τὸν Αἰγαῖον τετραμμένῃ παραλίᾳ, ὅπου τὴν Ιὤ φασι τεκεῖν Ἔπαφον, καὶ ἡ νῆσοσ ἀπὸ τῆσ αὐτῆσ αἰτίασ ἔσχε τοῦτο τοὔνομα. καὶ Ὄχη δὲ ἐκαλεῖτο ἡ νῆσοσ, καὶ ἔστιν ὁμώνυμον αὐτῇ τὸ μέγιστον τῶν ἐνταῦθα ὀρῶν. καὶ Ἐλλοπία δ’ ὠνομάσθη ἀπὸ Ἔλλοποσ τοῦ Ιὤνοσ· οἱ δὲ Αἴκλου καὶ Κόθου ἀδελφόν φασιν, ὃσ καὶ τὴν Ἐλλοπίαν κτίσαι λέγεται, χωρίον ἐν τῇ Ὠρείᾳ καλουμένῃ τῆσ Ἱστιαιώτιδοσ πρὸσ τῷ Τελεθρίῳ ὄρει, καὶ τὴν Ἱστίαιαν προσκτήσασθαι καὶ τὴν πεδιάδα καὶ Κήρινθον καὶ Αἰδηψὸν καὶ Ὀροβίασ, ἐν ᾧ μαντεῖον ἦν ἀψευδέστατον· ἦν δὲ μαντεῖον τοῦ Σελινουντίου Ἀπόλλωνοσ· μετῴκησαν δ’ εἰσ τὴν Ἱστίαιαν οἱ Ἐλλοπιεῖσ, καὶ ηὔξησαν τὴν πόλιν Φιλιστίδου τοῦ τυράννου βιασαμένου μετὰ τὰ Λευκτρικά. Δημοσθένησ δ’ ὑπὸ Φιλίππου κατασταθῆναι τύραννόν φησι καὶ τῶν Ὠρειτῶν τὸν Φιλιστίδην· οὕτω γὰρ ὠνομάσθησαν ὕστερον οἱ Ἱστιαιεῖσ, καὶ ἡ πόλισ ἀντὶ Ἱστιαίασ Ὠρεόσ· ἔνιοι δ’ ὑπ’ Ἀθηναίων ἀποικισθῆναί φασι τὴν Ἱστίαιαν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ἱστιαιέων, ὡσ καὶ ἀπὸ τοῦ Ἐρετριέων τὴν Ἐρέτριαν. Θεόπομποσ δέ φησι Περικλέουσ χειρουμένου Εὔβοιαν τοὺσ Ἱστιαιεῖσ καθ’ ὁμολογίασ εἰσ Μακεδονίαν μεταστῆναι, δισχιλίουσ δ’ ἐξ Ἀθηναίων ἐλθόντασ τὸν Ὠρεὸν οἰκῆσαι, δῆμον ὄντα πρότερον τῶν Ἱστιαιέων. κεῖται δ’ ὑπὸ τῷ Τελεθρίῳ ὄρει ἐν τῷ Δρυμῷ καλουμένῳ παρὰ τὸν Κάλλαντα ποταμὸν ἐπὶ πέτρασ ὑψηλῆσ, ὥστε τάχα καὶ διὰ τὸ τοὺσ Ἐλλοπιεῖσ ὀρείουσ εἶναι τοὺσ προοικήσαντασ ἐτέθη τοὔνομα τοῦτο τῇ πόλει·

δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Ὠρίων ἐνταῦθα τραφεὶσ οὕτωσ ὀνομασθῆναι· ἔνιοι δὲ τοὺσ Ὠρείτασ πόλιν ἔχοντασ ἰδίαν φασὶ πολεμουμένουσ ὑπὸ τῶν Ἐλλοπιέων μεταβῆναι καὶ συνοικῆσαι τοῖσ Ἱστιαιεῦσι, μίαν δὲ γενηθεῖσαν πόλιν ἀμφοτέροισ χρήσασθαι τοῖσ ὀνόμασι, καθάπερ Λακεδαίμων τε καὶ Σπάρτη ἡ αὐτή. εἴρηται δ’ ὅτι καὶ ἐν Θετταλίᾳ Ἱστιαιῶτισ ἀπὸ τῶν ἀνασπασθέντων ἐνθένδε ὑπὸ Περραιβῶν ὠνόμασται. ἐπεὶ δ’ ἡ Ἐλλοπία τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆσ Ἱστιαίασ καὶ τοῦ Ὠρεοῦ προσηγάγετο ἡμᾶσ ποιήσασθαι, τὰ συνεχῆ λέγωμεν τοῖσ τόποισ τούτοισ.

ἔστι δ’ ἐν τῷ Ὠρεῷ τούτῳ τό τε Κήναιον πλησίον καὶ ἐπ’ αὐτῷ τὸ Δῖον καὶ Ἀθῆναι αἱ Διάδεσ, κτίσμα Ἀθηναίων, ὑπερκείμενον τοῦ ἐπὶ Κῦνον πορθμοῦ· ἐκ δὲ τοῦ Δίου Κάναι τῆσ Αἰολίδοσ ἀπῳκίσθησαν· ταῦτά τε δὴ τὰ χωρία περὶ τὴν Ἱστίαιάν ἐστι καὶ ἔτι Κήρινθοσ πολείδιον ἐπὶ τῇ θαλάττῃ· ἐγγὺσ δὲ Βούδοροσ ποταμὸσ ὁμώνυμοσ τῷ κατὰ τὴν Σαλαμῖνα ὄρει τῷ πρὸσ τῇ Ἀττικῇ. Κάρυστοσ δέ ἐστιν ὑπὸ τῷ ὄρει τῇ Ὄχῃ·

πλησίον δὲ τὰ Στύρα καὶ τὸ Μαρμάριον, ἐν ᾧ τὸ λατόμιον τῶν Καρυστίων κιόνων, ἱερὸν ἔχον Ἀπόλλωνοσ Μαρμαρίνου, ὅθεν διάπλουσ εἰσ Ἁλὰσ τὰσ Ἀραφηνίδασ. ἐν δὲ τῇ Καρύστῳ καὶ ἡ λίθοσ φύεται ἡ ξαινομένη καὶ ὑφαινομένη, ὥστε τὰ ὕφη χειρόμακτρα γίνεσθαι, ῥυπωθέντα δ’ εἰσ φλόγα βάλλεσθαι καὶ ἀποκαθαίρεσθαι τῇ πλύσει τῶν λίνων παραπλησίωσ· ᾠκίσθαι δὲ τὰ χωρία ταῦτά φασιν ὑπὸ τῶν ἐκ τετραπόλεωσ τῆσ περὶ Μαραθῶνα καὶ Στειριέων· κατεστράφη δὲ τὰ Στύρα ἐν τῷ Λαμιακῷ πολέμῳ ὑπὸ Φαίδρου τοῦ Ἀθηναίων στρατηγοῦ· τὴν δὲ χώραν ἔχουσιν Ἐρετριεῖσ. Κάρυστοσ δέ ἐστι καὶ ἐν τῇ Λακωνικῇ τόποσ τῆσ Αἴγυοσ πρὸσ Ἀρκαδίαν, ἀφ’ οὗ Καρύστιον οἶνον Ἀλκμὰν εἴρηκε. Γεραιστὸσ δ’ ἐν μὲν τῷ καταλόγῳ τῶν νεῶν οὐκ εἴρηται, μέμνηται δ’ ὁ ποιητὴσ ὅμωσ αὐτοῦ ἐσ δὲ Γεραιστὸν ἐννύχιοι κατάγοντο, καὶ δηλοῖ διότι τοῖσ διαίρουσιν ἐκ τῆσ Ἀσίασ εἰσ τὴν Ἀττικὴν ἐπικαιρίωσ κεῖται τῷ Σουνίῳ πλησιάζον τὸ χωρίον·

ἔχει δ’ ἱερὸν Ποσειδῶνοσ ἐπισημότατον τῶν ταύτῃ καὶ κατοικίαν ἀξιόλογον. μετὰ δὲ τὸν Γεραιστὸν Ἐρέτρια πόλισ μεγίστη τῆσ Εὐβοίασ μετὰ Χαλκίδα, ἔπειθ’ ἡ Χαλκὶσ μητρόπολισ τῆσ νήσου τρόπον τινά, ἐπ’ αὐτῷ τῷ Εὐρίπῳ ἱδρυμένη·

ἀμφότεραι δὲ πρὸ τῶν Τρωικῶν ὑπ’ Ἀθηναίων ἐκτίσθαι λέγονται, καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ Αἴκλοσ καὶ Κόθοσ ἐξ Ἀθηνῶν ὁρμηθέντεσ ὁ μὲν τὴν Ἐρέτριαν ᾤκισε Κόθοσ δὲ τὴν Χαλκίδα· καὶ τῶν Αἰολέων δέ τινεσ ἀπὸ τῆσ Πενθίλου στρατιᾶσ κατέμειναν ἐν τῇ νήσῳ, τὸ δὲ παλαιὸν καὶ Ἄραβεσ οἱ Κάδμῳ συνδιαβάντεσ. αἱ δ’ οὖν πόλεισ αὗται διαφερόντωσ αὐξηθεῖσαι καὶ ἀποικίασ ἔστειλαν ἀξιολόγουσ εἰσ Μακεδονίαν· Ἐρέτρια μὲν γὰρ συνῴκισε τὰσ περὶ Παλλήνην καὶ τὸν Ἄθω πόλεισ, ἡ δὲ Χαλκὶσ τὰσ ὑπὸ Ὀλύνθῳ, ἃσ Φίλιπποσ διελυμήνατο. καὶ τῆσ Ἰταλίασ δὲ καὶ Σικελίασ πολλὰ χωρία Χαλκιδέων ἐστίν· ἐστάλησαν δὲ αἱ ἀποικίαι αὗται, καθάπερ εἴρηκεν Ἀριστοτέλησ, ἡνίκα ἡ τῶν Ἱπποβοτῶν καλουμένη ἐπεκράτει πολιτεία· προέστησαν γὰρ αὐτῆσ ἀπὸ τιμημάτων ἄνδρεσ ἀριστοκρατικῶσ ἄρχοντεσ. κατὰ δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου διάβασιν καὶ τὸν περίβολον τῆσ πόλεωσ ηὔξησαν, ἐντὸσ τείχουσ λαβόντεσ τόν τε Κάνηθον καὶ τὸν Εὔριπον, ἐπιστήσαντεσ τῇ γεφύρᾳ πύργουσ καὶ πύλασ καὶ τεῖχοσ. ὑπέρκειται δὲ τῆσ τῶν Χαλκιδέων πόλεωσ τὸ Λήλαντον καλούμενον πεδίον.

ἐν δὲ τούτῳ θερμῶν τε ὑδάτων εἰσὶν ἐκβολαὶ πρὸσ θεραπείαν νόσων εὐφυεῖσ, οἷσ ἐχρήσατο καὶ Σύλλασ Κορνήλιοσ ὁ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμών· καὶ μέταλλον δ’ ὑπῆρχε θαυμαστὸν χαλκοῦ καὶ σιδήρου κοινόν, ὅπερ οὐχ ἱστοροῦσιν ἀλλαχοῦ συμβαῖνον· νυνὶ μέντοι ἀμφότερα ἐκλέλοιπεν, ὥσπερ καὶ Ἀθήνησι τἀργυρεῖα. ἔστι δὲ καὶ ἅπασα μὲν ἡ Εὔβοια εὔσειστοσ, μάλιστα δ’ ἡ περὶ τὸν πορθμόν, καὶ δεχομένη πνευμάτων ὑποφοράσ, καθάπερ καὶ ἡ Βοιωτία καὶ ἄλλοι τόποι, περὶ ὧν ἐμνήσθημεν διὰ πλειόνων πρότερον. ὑπὸ τοιοῦδε πάθουσ καὶ ἡ ὁμώνυμοσ τῇ νήσῳ πόλισ καταποθῆναι λέγεται, ἧσ μέμνηται καὶ Αἰσχύλοσ ἐν τῷ Ποντίῳ Γλαύκῳ Εὐβοί̈δα καμπτὴν ἀμφὶ Κηναίου Διὸσ ἀκτήν, κατ’ αὐτὸν τύμβον ἀθλίου Λίχα. Χαλκὶσ δ’ ὁμωνύμωσ λέγεται καὶ ἐν Αἰτωλίᾳ Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον, Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν, καὶ ἐν τῇ νῦν Ἠλείᾳ βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺσ καὶ Χαλκίδα πετρήεσσαν οἱ περὶ Τηλέμαχον ἀπιόντεσ παρὰ Νέστοροσ εἰσ τὴν οἰκείαν. Ἐρέτριαν δ’ οἱ μὲν ἀπὸ Μακίστου τῆσ Τριφυλίασ ἀποικισθῆναί φασιν ὑπ’ Ἐρετριέωσ, οἱ δ’ ἀπὸ τῆσ Ἀθήνησιν Ἐρετρίασ, ἣ νῦν ἐστὶν ἀγορά·

ἔστι δὲ καὶ περὶ Φάρσαλον Ἐρέτρια, ἱερὰ τοῦ Ἀπόλλωνοσ. Ἀδμήτου δ’ ἵδρυμα λέγεται τὸ ἱερόν, παρ’ ᾧ θητεῦσαι λέγουσι τὸν θεὸν ἐνιαυτόν, πλησίον τοῦ πορθμοῦ. Μελανηὶσ δ’ ἐκαλεῖτο πρότερον ἡ Ἐρέτρια καὶ Ἀρότρια· ταύτησ δ’ ἐστὶ κώμη ἡ Ἀμάρυνθοσ ἀφ’ ἑπτὰ σταδίων τοῦ τείχουσ. τὴν μὲν οὖν ἀρχαίαν πόλιν κατέσκαψαν Πέρσαι, σαγηνεύσαντεσ, ὥσ φησιν Ἡρόδοτοσ, τοὺσ ἀνθρώπουσ τῷ πλήθει, περιχυθέντων τῶν βαρβάρων τῷ τείχει· καὶ δεικνύουσιν ἔτι τοὺσ θεμελίουσ, καλοῦσι δὲ παλαιὰν Ἐρέτριαν, ἡ δὲ νῦν ἐπέκτισται. τὴν δὲ δύναμιν τὴν Ἐρετριέων ἣν ἔσχον ποτὲ μαρτυρεῖ ἡ στήλη, ἣν ἀνέθεσάν ποτε ἐν τῷ ἱερῷ τῆσ Ἀμαρυνθίασ Ἀρτέμιδοσ· γέγραπται δ’ ἐν αὐτῇ τρισχιλίοισ μὲν ὁπλίταισ ἑξακοσίοισ δ’ ἱππεῦσιν ἑξήκοντα δ’ ἁρ́μασι ποιεῖν τὴν πομπήν· ἐπῆρχον δὲ καὶ Ἀνδρίων καὶ Τηνίων καὶ Κείων καὶ ἄλλων νήσων. ἐποίκουσ δ’ ἔσχον ἀπ’ Ἤλιδοσ, ἀφ’ οὗ καὶ τῷ γράμματι τῷ ῥῶ πολλῷ χρησάμενοι οὐκ ἐπὶ τέλει μόνον τῶν ῥημάτων ἀλλὰ καὶ ἐν μέσῳ κεκωμῴδηνται. ἔστι δὲ καὶ Οἰχαλία κώμη τῆσ Ἐρετρικῆσ, λείψανον τῆσ ἀναιρεθείσησ πόλεωσ ὑπὸ Ἡρακλέουσ, ὁμώνυμοσ τῇ Τραχινίᾳ καὶ τῇ περὶ Τρίκκην καὶ τῇ Ἀρκαδικῇ, ἣν Ἀνδανίαν οἱ ὕστερον ἐκάλεσαν, καὶ τῇ ἐν Αἰτωλίᾳ περὶ τοὺσ Εὐρυτᾶνασ. νυνὶ μὲν οὖν ὁμολογουμένωσ ἡ Χαλκὶσ φέρεται τὰ πρωτεῖα καὶ μητρόπολισ αὕτη λέγεται τῶν Εὐβοέων, δευτερεύει δ’ ἡ Ἐρέτρια.

ἀλλὰ καὶ πρότερον αὗται μέγα εἶχον ἀξίωμα καὶ πρὸσ πόλεμον καὶ πρὸσ εἰρήνην, ὥστε καὶ φιλοσόφοισ ἀνδράσι παρασχεῖν διαγωγὴν ἡδεῖαν καὶ ἀθόρυβον. μαρτυρεῖ δ’ ἥ τε τῶν Ἐρετρικῶν φιλοσόφων σχολὴ τῶν περὶ Μενέδημον ἐν τῇ Ἐρετρίᾳ γενομένη, καὶ ἔτι πρότερον ἡ Ἀριστοτέλουσ ἐν τῇ Χαλκίδι διατριβή, ὅσ γε κἀκεῖ κατέλυσε τὸν βίον. τὸ μὲν οὖν πλέον ὡμολόγουν ἀλλήλαισ αἱ πόλεισ αὗται, περὶ δὲ Ληλάντου διενεχθεῖσαι .

. . οὐδ’ οὕτω τελέωσ ἐπαύσαντο . . . ὥστ’ ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ αὐθάδειαν δρᾶν ἕκαστα, ἀλλὰ συνέθεντο ἐφ’ οἷσ συστήσονται τὸν ἀγῶνα. δηλοῖ δὲ καὶ τοῦτο ἐν τῷ Ἀμαρυνθίῳ στήλη τισ φράζουσα μὴ χρῆσθαι τηλεβόλοισ. οἱ δ’ Εὐβοεῖσ ἀγαθοὶ πρὸσ μάχην ὑπῆρξαν τὴν σταδίαν, ἣ καὶ συστάδην λέγεται καὶ ἐκ χειρόσ.

δόρασι δ’ ἐχρῶντο τοῖσ ὀρεκτοῖσ, ὥσ φησιν ὁ ποιητήσ αἰχμηταὶ μεμαῶτεσ ὀρεκτῇσι μελίῃσι θώρηκασ ῥήσσειν. ἀλλοίων ἴσωσ ὄντων τῶν παλτῶν, οἱάν εἰκὸσ εἶναι τὴν Πηλιάδα μελίην ἥν, ὥσ φησιν ὁ ποιητήσ οἰο͂σ ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεύσ καὶ ὁ εἰπών δουρὶ δ’ ἀκοντίζω, ὅσον οὐκ ἄλλοσ τισ ὀιστῷ, τῷ παλτῷ λέγει δόρατι. καὶ οἱ μονομαχοῦντεσ τοῖσ παλτοῖσ χρώμενοι δόρασιν εἰσάγονται πρότερον, εἶτα ἐπὶ τὰ ξίφη βαδίζοντεσ· ἀγχέμαχοι δ’ εἰσὶν οὐχ οἱ ξίφει χρώμενοι μόνον, ἀλλὰ καὶ δόρατι ἐκ χειρόσ, ὥσ φησιν οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. τοὺσ μὲν οὖν Εὐβοέασ τούτῳ τῷ τρόπῳ χρωμένουσ εἰσάγει, περὶ δὲ Λοκρῶν τἀναντία λέγει ὡσ οὔ σφιν σταδίησ ὑσμίνησ ἔργα μέμηλεν, ἀλλ’ ἄρα τόξοισι καὶ ἐυστρόφῳ οἰὸσ ἀώτῳ Ἴλιον εἰσ ἅμ’ ἕποντο. περιφέρεται δὲ καὶ χρησμὸσ ἐκδοθεὶσ Αἰγιεῦσιν ἵππον Θεσσαλικόν, Λακεδαιμονίαν δὲ γυναῖκα, ἄνδρασ θ’ οἳ πίνουσιν ὕδωρ ἱερῆσ Ἀρεθούσησ, τοὺσ Χαλκιδέασ λέγων ὡσ ἀρίστουσ· ἐκεῖ γὰρ ἡ Ἀρέθουσα. εἰσὶ δὲ νῦν Εὐβοῖ̈ται ποταμοὶ Κηρεὺσ καὶ Νηλεύσ, ὧν ἀφ’ οὗ μὲν πίνοντα τὰ πρόβατα λευκὰ γίνεται, ἀφ’ οὗ δὲ μέλανα·

καὶ περὶ τὸν Κρᾶθιν δὲ εἴρηται τοιοῦτόν τι συμβαῖνον. τῶν δ’ ἐκ Τροίασ ἐπανιόντων Εὐβοέων τινὲσ εἰσ Ἰλλυριοὺσ ἐκπεσόντεσ, ἀποβαίνοντεσ οἴκαδε διὰ τῆσ Μακεδονίασ περὶ Ἔδεσσαν ἔμειναν συμπολεμήσαντεσ τοῖσ ὑποδεξαμένοισ, καὶ ἔκτισαν πόλιν Εὔβοιαν·

ἦν δὲ καὶ ἐν Σικελίᾳ Εὔβοια Χαλκιδέων τῶν ἐκεῖ κτίσμα, ἣν Γέλων ἐξανέστησε, καὶ ἐγένετο φρούριον Συρακουσίων· καὶ ἐν Κερκύρᾳ δὲ καὶ ἐν Λήμνῳ τόποσ ἦν Εὔβοια καὶ ἐν τῇ Ἀργείᾳ λόφοσ τισ. ἐπεὶ δὲ τοῖσ Θετταλοῖσ καὶ Οἰταίοισ πρὸσ ἑσπέραν Αἰτωλοὶ καὶ Ἀκαρνᾶνέσ εἰσι καὶ Ἀθαμᾶνεσ, εἰ χρὴ καὶ τούτουσ Ἕλληνασ εἰπεῖν, λοιπὸν ἐξηγήσασθαι περὶ τούτων, ἵν’ ἔχωμεν τὴν περίοδον ἅπασαν τὴν τῆσ Ἑλλάδοσ·

προσθεῖναι δὲ καὶ τὰσ νήσουσ τὰσ προσχώρουσ μάλιστα τῇ Ἑλλάδι καὶ οἰκουμένασ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ὅσασ μὴ περιωδεύκαμεν.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION