Strabo, Geography, Book 8, chapter 5

(스트라본, 지리학, Book 8, chapter 5)

ἔστι δ’ οὖν μετὰ τὸν Μεσσηνιακὸν κόλπον ὁ Λακωνικὸσ μεταξὺ Ταινάρου καὶ Μαλεῶν, ἐκκλίνων μικρὸν ἀπὸ μεσημβρίασ πρὸσ ἑώ· διέχουσι δὲ σταδίουσ ἑκατὸν τριάκοντα αἱ Θυρίδεσ τοῦ Ταινάρου ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ οὖσαι κόλπῳ, ῥοώδησ κρημνόσ. τούτων δ’ ὑπέρκειται τὸ Ταύ̈γετον· ἔστι δ’ ὄροσ μικρὸν ὑπὲρ τῆσ θαλάττησ ὑψηλόν τε καὶ ὄρθιον, συνάπτον κατὰ τὰ προσάρκτια μέρη ταῖσ Ἀρκαδικαῖσ ὑπωρείαισ, ὥστε καταλείπεσθαι μεταξὺ αὐλῶνα, καθ’ ὃν ἡ Μεσσηνία συνεχήσ ἐστι τῇ Λακωνικῇ. ὑποπέπτωκε δὲ τῷ Ταϋγέτῳ ἡ Σπάρτη ἐν μεσογαίᾳ καὶ Ἀμύκλαι, οὗ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνοσ ἱερόν, καὶ ἡ Φᾶρισ. ἔστι μὲν οὖν ἐν κοιλοτέρῳ χωρίῳ τὸ τῆσ πόλεωσ ἔδαφοσ καίπερ ἀπολαμβάνον ὄρη μεταξύ· ἀλλ’ οὐδέν γε μέροσ αὐτοῦ λιμνάζει, τὸ δὲ παλαιὸν ἐλίμναζε τὸ προάστειον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ Λίμνασ· καὶ τὸ τοῦ Διονύσου ἱερὸν ἐν Λίμναισ ἐφ’ ὑγροῦ βεβηκὸσ ἐτύγχανε, νῦν δ’ ἐπὶ ξηροῦ τὴν ἵδρυσιν ἔχει. ἐν δὲ τῷ κόλπῳ τῆσ παραλίασ τὸ μὲν Ταίναρον ἀκτή ἐστιν ἐκκειμένη τὸ ἱερὸν ἔχουσα τοῦ Ποσειδῶνοσ ἐν ἄλσει ἱδρυμένον· πλησίον δ’ ἐστὶν ἄντρον, δι’ οὗ τὸν Κέρβερον ἀναχθῆναι μυθεύουσιν ὑφ’ Ἡρακλέουσ ἐξ ᾅδου. ἐντεῦθεν δ’ εἰσ μὲν Φυκοῦντα ἄκραν τῆσ Κυρηναίασ πρὸσ νότον δίαρμά ἐστι σταδίων τρισχιλίων· εἰσ δὲ Πάχυνον πρὸσ δύσιν, τὸ τῆσ Σικελίασ ἀκρωτήριον, τετρακισχιλίων ἑξακοσίων, τινὲσ δὲ τετρακισχιλίων φασίν· εἰσ δὲ Μαλέασ πρὸσ ἑώ ἑξακοσίων ἑβδομήκοντα κατακολπίζοντι· εἰσ δὲ Ὄνου γνάθον, ταπεινὴν χερρόνησον ἐνδοτέρω τῶν Μαλεῶν, πεντακοσίων εἴκοσι πρόκειται δὲ κατὰ τούτου Κύθηρα ἐν τετταράκοντα σταδίοισ, νῆσοσ εὐλίμενοσ, πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον, ἣν ἔσχεν Εὐρυκλῆσ ἐν μέρει κτήσεωσ ἰδίασ ὁ καθ’ ἡμᾶσ τῶν Λακεδαιμονίων ἡγεμών· περίκειται δὲ νησίδια πλείω τὰ μὲν ἐγγὺσ τὰ δὲ καὶ μικρὸν ἀπωτέρω· εἰσ δὲ Κώρυκον ἄκραν τῆσ Κρήτησ ἐγγυτάτω πλοῦσ ἐστι σταδίων ἑπτακοσίων πεντήκοντα. μετὰ δὲ Ταίναρον πλέοντι ἐπὶ τὴν Ὄνου γνάθον καὶ Μαλέασ Ψαμαθοῦσ ἐστι πόλισ·

εἶτ’ Ἀσίνη καὶ Γύθειον τὸ τῆσ Σπάρτησ ἐπίνειον ἐν διακοσίοισ καὶ τετταράκοντα σταδίοισ ἱδρυμένον· ἔχει δ’, ὥσ φασι, τὸ ναύσταθμον ὀρυκτόν· εἶθ’ ὁ Εὐρώτασ ἐκδίδωσι μεταξὺ Γυθείου καὶ Ἀκραίων. τέωσ μὲν οὖν ὁ πλοῦσ ἐστι παρ’ αἰγιαλὸν ὅσον διακοσίων καὶ τετταράκοντα σταδίων· εἶθ’ ἑλῶδεσ ὑπέρκειται χωρίον καὶ κώμη Ἕλοσ· πρότερον δ’ ἦν πόλισ, καθάπερ καὶ Ὅμηρόσ φησιν οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλασ εἶχον Ἕλοσ τ’ ἔφαλον πτολίεθρον κτίσμα δ’ Ἑλίου φασὶ τοῦ Περσέωσ. ἔστι δὲ καὶ πεδίον καλούμενον Λεύκη· εἶτα πόλισ ἐπὶ χερρονήσου ἱδρυμένη Κυπαρισσία λιμένα ἔχουσα· εἶτα ἡ Ὄνου γνάθοσ λιμένα ἔχουσα· εἶτα Βοία πόλισ, εἶτα Μαλέαι· στάδιοι δ’ εἰσ αὐτὰσ ἀπὸ τῆσ Ὄνου γνάθου πεντήκοντα καὶ ἑκατόν· ἔστι δὲ καὶ Ἀσωπὸσ πόλισ ἐν τῇ Λακωνικῇ. τῶν δ’ ὑφ’ Ὁμήρου καταλεγομένων τὴν μὲν Μέσσην οὐδαμοῦ δείκνυσθαί φασι·

Μεσσόαν δ’ οὐ τῆσ χώρασ εἶναι μέροσ ἀλλὰ τῆσ Σπάρτησ, καθάπερ καὶ τὸ Λιμναῖον, κατὰ τὸν . . . κα. ἔνιοι δὲ κατὰ ἀποκοπὴν δέχονται τὴν Μεσσήνην· εἴρηται γὰρ ὅτι καὶ αὕτη μέροσ ἦν τῆσ Λακωνικῆσ. παραδείγμασι δὲ χρῶνται τοῦ μὲν ποιητοῦ τῷ κρῖ καὶ δῶ καὶ μάψ, καὶ ἔτι ἡρ́ωσ δ’ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμοσ, ἀντὶ τοῦ Ἀλκιμέδων· Ἡσιόδου δέ, ὅτι τὸ βριθὺ καὶ βριαρὸν βρῖ λέγει· Σοφοκλῆσ δὲ καὶ Ιὤν τὸ ῥᾴδιον ῥᾴ· Ἐπίχαρμοσ δὲ τὸ λίαν λῖ, Συρακὼ δὲ τὰσ Συρακούσσασ· παρ’ Ἐμπεδοκλεῖ δέ μία γίνεται ἀμφοτέρων ὄψ ἡ ὄψισ· καὶ παρ’ Ἀντιμάχῳ Δήμητρόσ τοι Ἐλευσινίησ· ἱερὴ ὄψ. καὶ τὸ ἄλφιτον ἄλφι· Εὐφορίων δὲ καὶ τὸν ἧλον λέγει ἧλ· παρὰ Φιλήτᾳ δέ δμωίδεσ εἰσ ταλάρουσ λευκὸν ἄγουσιν ἔρι εἰσ ἄνεμον δὲ τὰ πηδά τὰ πηδάλια Ἄρατόσ φησι, Δωδὼ δὲ τὴν Δωδώνην Σιμμίασ. Τῶν δ’ ἄλλων τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κατωνομασμένων τὰ μὲν ἀνῄρηται, τῶν δ’ ἴχνη λείπεται, τὰ δὲ μετωνόμασται, καθάπερ αἱ Αὐγειαὶ Αἰγαιαί· αἱ γὰρ ἐν τῇ Λοκρίδι οὐδ’ ὅλωσ περίεισι. τὴν δὲ Λᾶν οἱ Διόσκουροί ποτε ἐκ πολιορκίασ ἑλεῖν ἱστοροῦνται, ἀφ’ οὗ δὴ Λαπέρσαι προσηγορεύθησαν. φησὶ δ’ Ἔφοροσ τοὺσ κατασχόντασ τὴν Λακωνικὴν Ἡρακλείδασ Εὐρυσθένη τε καὶ Προκλῆ διελεῖν εἰσ ἓξ μέρη καὶ πολίσαι τὴν χώραν·

μίαν μὲν οὖν τῶν μερίδων, τὰσ Ἀμύκλασ, ἐξαίρετον δοῦναι τῷ προδόντι αὐτοῖσ τὴν Λακωνικὴν καὶ πείσαντι τὸν κατέχοντα αὐτὴν ἀπελθεῖν ὑπόσπονδον μετὰ τῶν Ἀχαιῶν εἰσ τὴν Ιὠνίαν· τὴν δὲ Σπάρτην βασίλειον ἀποφῆναι σφίσιν αὐτοῖσ· εἰσ δὲ τὰσ ἄλλασ πέμψαι βασιλέασ, ἐπιτρέψαντασ δέχεσθαι συνοίκουσ τοὺσ βουλομένουσ τῶν ξένων διὰ τὴν λιπανδρίαν· χρῆσθαι δὲ Λαὶ̈ μὲν ναυστάθμῳ διὰ τὸ εὐλίμενον, Αἴγυι δὲ πρὸσ τοὺσ πολέμουσ ὁρμητηρίῳ· καὶ γὰρ ὁμορεῖν τοῖσ κύκλῳ, Φάριδι δὲ ἀρχείῳ, πλείστην ἀπὸ τῶν ἐντὸσ ἀσφάλειαν ἐχούσῃ, τ . . . ὑπακούοντασ δ’ ἅπαντασ τοὺσ περιοίκουσ Σπαρτιατῶν ὅμωσ ἰσονόμουσ εἶναι, μετέχοντασ καὶ πολιτείασ καὶ ἀρχείων· Ἆγιν δὲ τὸν Εὐρυσθένουσ ἀφελέσθαι τὴν ἰσοτιμίαν καὶ συντελεῖν προστάξαι τῇ Σπάρτῃ. τοὺσ μὲν οὖν ἄλλουσ ὑπακοῦσαι, τοὺσ δ’ Ἑλείουσ τοὺσ ἔχοντασ τὸ Ἕλοσ καλεῖσθαι δὲ Εἵλωτασ ποιησαμένουσ ἀπόστασιν κατὰ κράτοσ ἁλῶναι πολέμῳ καὶ κριθῆναι δούλουσ ἐπὶ τακτοῖσ τισιν, ὥστε τὸν ἔχοντα μήτ’ ἐλευθεροῦν ἐξεῖναι μήτε πωλεῖν ἔξω τῶν ὁρ́ων τούτουσ· τοῦτον δὲ λεχθῆναι τὸν πρὸσ τοὺσ Εἵλωτασ πόλεμον. σχεδὸν δέ τι καὶ τὴν εἱλωτείαν τὴν ὕστερον συμμείνασαν μέχρι τῆσ Ῥωμαίων ἐπικρατείασ οἱ περὶ Ἆγιν εἰσὶν οἱ καταδείξαντεσ· τρόπον γάρ τινα δημοσίουσ δούλουσ εἶχον οἱ Λακεδαιμόνιοι τούτουσ, κατοικίασ τινὰσ αὐτοῖσ ἀποδείξαντεσ καὶ λειτουργίασ ἰδίασ. περὶ δὲ τῆσ Λακώνων πολιτείασ καὶ τῶν γενομένων παρ’ αὐτοῖσ μεταβολῶν τὰ μὲν πολλὰ παρείη τισ ἂν διὰ τὸ γνώριμον, τινῶν δ’ ἄξιον ἴσωσ μνησθῆναι.

Ἀχαιοὺσ γὰρ τοὺσ Φθιώτασ φασὶ συγκατελθόντασ Πέλοπι εἰσ τὴν Πελοπόννησον οἰκῆσαι τὴν Λακωνικήν, τοσοῦτον δ’ ἀρετῇ διενεγκεῖν ὥστε τὴν Πελοπόννησον, ἐκ πολλῶν ἤδη χρόνων Ἄργοσ λεγομένην, τότε Ἀχαϊκὸν Ἄργοσ λεχθῆναι, καὶ οὐ μόνον γε τὴν Πελοπόννησον ἀλλὰ καὶ ἰδίωσ τὴν Λακωνικὴν οὕτω προσαγορευθῆναι· τὸ γοῦν τοῦ ποιητοῦ ποῦ Μενέλαοσ ἐήν; ἢ οὐκ Ἄργεοσ ἠε͂ν Ἀχαιικοῦ; δέχονταί τινεσ οὕτωσ "ἢ οὐκ ἦν ἐν τῇ Λακωνικῇ; κατὰ δὲ τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον Φιλονόμου προδόντοσ τὴν χώραν τοῖσ Δωριεῦσι μετανέστησαν ἐκ τῆσ Λακωνικῆσ εἰσ τὴν τῶν Ιὤνων τὴν καὶ νῦν Ἀχαί̈αν καλουμένην· ἐροῦμεν δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖσ Ἀχαϊκοῖσ. οἱ δὲ κατασχόντεσ τὴν Λακωνικὴν κατ’ ἀρχὰσ μὲν ἐσωφρόνουν, ἐπεὶ δ’ οὖν Λυκούργῳ τὴν πολιτείαν ἐπέτρεψαν, τοσοῦτον ὑπερεβάλοντο τοὺσ ἄλλουσ ὥστε μόνοι τῶν Ἑλλήνων καὶ γῆσ καὶ θαλάττησ ἐπῆρξαν, διετέλεσάν τε ἄρχοντεσ τῶν Ἑλλήνων ἑώσ ἀφείλοντο αὐτοὺσ τὴν ἡγεμονίαν Θηβαῖοι καὶ μετ’ ἐκείνουσ εὐθὺσ Μακεδόνεσ. οὐ μὴν τελέωσ γε οὐδὲ τούτοισ εἶξαν, ἀλλὰ φυλάττοντεσ τὴν αὐτονομίαν ἔριν εἶχον περὶ πρωτείων ἀεὶ πρόσ τε τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ καὶ πρὸσ τοὺσ τῶν Μακεδόνων βασιλέασ· καταλυθέντων δὲ τούτων ὑπὸ Ῥωμαίων, μικρὰ μέν τινα προσέκρουσαν τοῖσ πεμπομένοισ ὑπὸ Ῥωμαίων στρατηγοῖσ τυραννούμενοι τότε καὶ πολιτευόμενοι μοχθηρῶσ· ἀναλαβόντεσ δὲ σφᾶσ ἐτιμήθησαν διαφερόντωσ καὶ ἔμειναν ἐλεύθεροι, πλὴν τῶν φιλικῶν λειτουργιῶν ἄλλο συντελοῦντεσ οὐδέν. νεωστὶ δ’ Εὐρυκλῆσ αὐτοὺσ ἐτάραξε δόξασ ἀποχρήσασθαι τῇ Καίσαροσ φιλίᾳ πέρα τοῦ μετρίου πρὸσ τὴν ἐπιστασίαν αὐτῶν, ἐπαύσατο δ’ ἡ ἀρχὴ ταχέωσ, ἐκείνου μὲν παραχωρήσαντοσ εἰσ τὸ χρεών, τοῦ δ’ υἱοῦ τὴν φιλίαν ἀπεστραμμένου τὴν τοιαύτην πᾶσαν· συνέβη δὲ καὶ τοὺσ Ἐλευθερολάκωνασ λαβεῖν τινα τάξιν πολιτείασ, ἐπειδὴ Ῥωμαίοισ προσέθεντο πρῶτοι οἱ περίοικοι τυραννουμένησ τῆσ Σπάρτησ, οἵ τε ἄλλοι καὶ οἱ Εἵλωτεσ. Ἑλλάνικοσ μὲν οὖν Εὐρυσθένη καὶ Προκλέα φησὶ διατάξαι τὴν πολιτείαν, Ἔφοροσ δ’ ἐπιτιμᾷ φήσασ Λυκούργου μὲν αὐτὸν μηδαμοῦ μεμνῆσθαι, τὰ δ’ ἐκείνου ἔργα τοῖσ μὴ προσήκουσιν ἀνατιθέναι· μόνῳ γοῦν Λυκούργῳ ἱερὸν ἱδρῦσθαι καὶ θύεσθαι κατ’ ἔτοσ, ἐκείνοισ δὲ καίπερ οἰκισταῖσ γενομένοισ μηδὲ τοῦτο δεδόσθαι ὥστε τοὺσ ἀπ’ αὐτῶν τοὺσ μὲν Εὐρυσθενίδασ τοὺσ δὲ Προκλείδασ καλεῖσθαι, ἀλλὰ τοὺσ μὲν Ἀγίδασ ἀπὸ Ἄγιδοσ τοῦ Εὐρυσθένουσ τοὺσ δ’ Εὐρυπωντίδασ ἀπὸ Εὐρυπῶντοσ τοῦ Προκλέουσ· τοὺσ μὲν γὰρ δυναστεῦσαι δικαίωσ, τοὺσ δὲ δεξαμένουσ ἐπήλυδασ ἀνθρώπουσ, δι’ ἐκείνων δυναστεῦσαι· ὅθεν οὐδ’ ἀρχηγέτασ νομισθῆναι ὅπερ πᾶσιν ἀποδέδοται οἰκισταῖσ. Παυσανίαν τε τῶν Εὐρυπωντιδῶν ἐκπεσόντα . . . τῆσ οἰκείασ ἐν τῇ φυγῇ συντάξαι λόγον κατὰ τοῦ Λυκούργου, νόμων ὄντοσ τῆσ ἐκβαλούσησ αὐτὸν αἰτίου, καὶ τοὺσ χρησμοὺσ λέγειν τοὺσ δοθέντασ αὐτῷ περὶ τῶν πλείστων. περὶ δὲ τῆσ φύσεωσ τῶν τόπων καὶ τούτων καὶ τῶν Μεσσηνιακῶν ταῦτα μὲν ἀποδεκτέον λέγοντοσ Εὐριπίδου·

τὴν γὰρ Λακωνικήν φησιν ἔχειν πολὺν μὲν ἄροτον, ἐκπονεῖν δ’ οὐ ῥᾴδιον· κοίλη γάρ, ὄρεσι περίδρομοσ, τραχεῖά τε δυσείσβολόσ τε πολεμίοισ, τὴν δὲ Μεσσηνιακὴν καλλίκαρπον κατάρρυτόν τε μυρίοισι νάμασι, καὶ βουσὶ καὶ ποίμναισιν εὐβοτωτάτην οὔτ’ ἐν πνοαῖσι χείματοσ δυσχείμερον, οὔτ’ αὖ τεθρίπποισ ἡλίου θερμὴν ἄγαν. καὶ ὑποβὰσ τῶν πάλων φησὶν ὧν οἱ Ἡρακλεῖδαι περὶ τῆσ χώρασ ἐποιήσαντο, τὸν μὲν πρότερον γενέσθαι γαίασ Λακαίνησ κύριον, φαύλου χθονόσ· τὸν δὲ δεύτερον τῆσ Μεσσήνησ ἀρετὴν ἐχούσησ μείζον’ ἢ λόγῳ φράσαι. οἱάν καὶ ὁ Τυρταῖοσ φράζει. τὴν δὲ Λακωνικὴν καὶ τὴν Μεσσηνίαν ὁρίζειν αὐτοῦ φήσαντοσ Παμισὸν εἰσ θάλασσαν ἐξορμώμενον, οὐ συγχωρητέον, ὃσ διὰ μέσησ ῥεῖ τῆσ Μεσσηνίασ, οὐδαμοῦ τῆσ νῦν Λακωνικῆσ ἁπτόμενοσ. οὐκ εὖ δὲ οὐδ’ ὅτι τῆσ Μεσσηνίασ ὁμοίωσ ἐπιθαλαττιαίασ οὔσησ τῇ Λακωνικῇ φησὶν αὐτὴν πρόσω ναυτίλοισιν εἶναι. ἀλλ’ οὐδὲ τὴν Ἦλιν εὖ διορίζει πρόσω δὲ βάντι ποταμὸν Ἦλισ ἡ Διὸσ γείτων κάθηται. εἴτε γὰρ τὴν νῦν Ἠλείαν βούλεται λέγειν, ἥτισ ὁμορεῖ τῇ Μεσσηνίᾳ, ταύτησ οὐ προσάπτεται ὁ Παμισόσ, ὥσπερ γε οὐδὲ τῆσ Λακωνικῆσ· εἴρηται γὰρ ὅτι διὰ μέσησ ῥεῖ τῆσ Μεσσηνίασ· εἴτε τὴν παλαιὰν τὴν κοίλην καλουμένην, πολὺ μᾶλλον ἐκπίπτει τῆσ ἀληθείασ· διαβάντι γὰρ τὸν Παμισὸν ἔστι πολλὴ τῆσ Μεσσηνίασ, εἶθ’ ἡ τῶν Λεπρεατῶν ἅπασα καὶ Μακιστίων, ἣν Τριφυλίαν ἐκάλουν, εἶθ’ ἡ Πισᾶτισ καὶ ἡ Ὀλυμπία, εἶτα μετὰ τριακοσίουσ σταδίουσ ἡ Ἦλισ. γραφόντων δὲ τῶν μὲν "Λακεδαίμονα κητώεσσαν" τῶν δὲ "καιετάεσσαν," ζητοῦσι τὴν κητώεσσαν τίνα δέχεσθαι χρή, εἴτε ἀπὸ τῶν κητῶν εἴτε μεγάλην, ὅπερ δοκεῖ πιθανώτερον εἶναι·

τὴν δὲ καιετάεσσαν οἱ μὲν καλαμινθώδη δέχονται, οἱ δὲ ὅτι οἱ ἀπὸ τῶν σεισμῶν ῥωχμοὶ καιετοὶ λέγονται· καὶ ὁ καιέτασ τὸ δεσμωτήριον ἐντεῦθεν τὸ παρὰ Λακεδαιμονίοισ, σπήλαιόν τι· ἔνιοι δὲ κώουσ μᾶλλον τὰ τοιαῦτα κοιλώματα λέγεσθαί φασιν, ἀφ’ οὗ καὶ τὸ φηρσὶν ὀρεσκῴοισιν. εὔσειστοσ δ’ ἡ Λακωνική· καὶ δὴ τοῦ Ταϋγέτου κορυφάσ τινασ ἀπορραγῆναι τινὲσ μνημονεύουσιν. εἰσὶ δὲ λατομίαι λίθου πολυτελοῦσ τοῦ μὲν Ταιναρίου ἐν Ταινάρῳ παλαιαί, νεωστὶ δὲ καὶ ἐν τῷ Ταϋγέτῳ μέταλλον ἀνέῳξάν τινεσ εὐμέγεθεσ, χορηγὸν ἔχοντεσ τὴν τῶν Ῥωμαίων πολυτέλειαν. ὅτι δὲ Λακεδαίμων ὁμωνύμωσ λέγεται καὶ ἡ χώρα καὶ ἡ πόλισ, δηλοῖ καὶ Ὅμηροσ·

λέγω δὲ χώραν σὺν τῇ Μεσσηνίᾳ. περὶ μὲν δὴ τῶν τόξων ὅταν λέγῃ καλά, τὰ οἱ ξεῖνοσ Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσασ, Ἴφιτοσ Εὐρυτίδησ, εἶτ’ ἐπενέγκῃ τὼ δ’ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιιν οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο, τὴν χώραν λέγει, ἧσ μέροσ ἦν καὶ ἡ Μεσσηνία· οὐ διήνεγκεν οὖν αὐτῷ καὶ οὕτωσ εἰπεῖν ξεῖνοσ Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσασ, καὶ τὼ δ’ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην. ὅτι γὰρ αἱ Φηραὶ εἰσὶν ὁ τοῦ Ὀρτιλόχου οἶκοσ δῆλον· ἐσ Φηρὰσ δ’ ἵκοντο Διοκλῆοσ ποτὶ δῶμα, υἱέοσ Ὀρτιλόχοιο, ὅ τε Τηλέμαχοσ καὶ ὁ Πεισίστρατοσ· αἱ δὲ Φηραὶ τῆσ Μεσσηνίασ εἰσίν. ὅταν δ’ ἐκ τῶν Φηρῶν ὁρμηθέντασ τοὺσ περὶ Τηλέμαχον πανημερίουσ φῇ σείειν ζυγόν, εἶτ’ εἴπῃ δύσετό τ’ ἠέλιοσ, . . . οἱ δ’ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν· πρὸσ δ’ ἄρα δώματ’ ἔλων Μενελάου, τὴν πόλιν δεῖ δέχεσθαι· εἰ δὲ μή, ἐκ Λακεδαίμονοσ εἰσ Λακεδαίμονα φανεῖται λέγων τὴν ἄφιξιν· ἄλλωσ τε οὐ πιθανὸν μὴ ἐν Σπάρτῃ τὴν οἴκησιν εἶναι τοῦ Μενελάου, οὐδὲ μὴ οὔσησ ἐκεῖ τὸν Τηλέμαχον λέγειν εἶμι γὰρ ἐσ Σπάρτην τε καὶ εἰσ Πύλον. δοκεῖ δὲ συμπίπτειν τούτῳ τὸ τοῖσ τῆσ χώρασ ἐπιθέτοισ αὐ . . . εἰ μὴ νὴ Δία ποιητικῇ τισ τοῦτο συγχωρήσει ἐξουσίᾳ. βέλτιον γὰρ τὴν Μεσσήνην μετὰ τῆσ Λακωνικῆσ καὶ Πύλου τῆσ ὑπὸ τῷ Νέστορι, μηδὲ δὴ καθ’ αὑτὴν τάττεσθαι ἐν τῷ καταλόγῳ μηδὲ κοινωνοῦσαν τῆσ στρατείασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION