Strabo, Geography, Book 8, chapter 3

(스트라본, 지리학, Book 8, chapter 3)

νῦν μὲν δὴ πᾶσαν Ἠλείαν ὀνομάζουσι τὴν μεταξὺ Ἀχαιῶν τε καὶ Μεσσηνίων παραλίαν, ἀνέχουσαν εἰσ τὴν μεσόγαιαν τὴν πρὸσ Ἀρκαδίᾳ τῇ κατὰ Φολόην καὶ Ἀζᾶνασ καὶ Παρρασίουσ. τοῦτο δὲ τὸ παλαιὸν εἰσ πλείουσ δυναστείασ διῄρητο, εἶτ’ εἰσ δύο, τήν τε τῶν Ἐπειῶν καὶ τὴν ὑπὸ Νέστορι τῷ Νηλέωσ· καθάπερ καὶ Ὅμηροσ εἴρηκε, τὴν μὲν τῶν Ἐπειῶν ὀνομάζων Ἦλιν ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί, τὴν δ’ ὑπὸ τῷ Νέστορι Πύλον, δι’ ἧσ τὸν Ἀλφειὸν ῥεῖν φησιν, Ἀλφειοῦ, ὅσ τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίησ. Πύλον μὲν οὖν καὶ πόλιν οἶδεν ὁ ποιητήσ οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆοσ ἐυκτίμενον πτολίεθρον, ἷξον. οὐ διὰ τῆσ πόλεωσ δὲ οὐδὲ παρ’ αὐτὴν ῥεῖ ὁ Ἀλφειόσ, ἀλλὰ παρ’ αὐτὴν μὲν ἕτεροσ, ὃν οἱ μὲν Παμισὸν οἱ δὲ Ἄμαθον καλοῦσιν, ἀφ’ οὗ καὶ ὁ Πύλοσ Ἠμαθόεισ εἰρῆσθαι οὗτοσ δοκεῖ, διὰ δὲ τῆσ χώρασ τῆσ Πυλίασ ὁ Ἀλφειόσ. Ἦλισ δὲ ἡ νῦν πόλισ οὔπω ἔκτιστο καθ’ Ὅμηρον, ἀλλ’ ἡ χώρα κωμηδὸν ᾠκεῖτο·

ἐκαλεῖτο δὲ κοίλη Ἦλισ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότοσ· τοιαύτη γὰρ ἦν ἡ πλείστη καὶ ἀρίστη· ὀψὲ δέ ποτε συνῆλθον εἰσ τὴν νῦν πόλιν Ἦλιν, μετὰ τὰ Περσικά, ἐκ πολλῶν δήμων. σχεδὸν δὲ καὶ τοὺσ ἄλλουσ τόπουσ τοὺσ κατὰ Πελοπόννησον πλὴν ὀλίγων, οὓσ κατέλεξεν ὁ ποιητήσ, οὐ πόλεισ ἀλλὰ χώρασ νομίζειν δεῖ, συστήματα δήμων ἔχουσαν ἑκάστην πλείω, ἐξ ὧν ὕστερον αἱ γνωριζόμεναι πόλεισ συνῳκίσθησαν, οἱο͂ν τῆσ Ἀρκαδίασ Μαντίνεια μὲν ἐκ πέντε δήμων ὑπ’ Ἀργείων συνῳκίσθη, Τεγέα δ’ ἐξ ἐννέα, ἐκ τοσούτων δὲ καὶ Ἡραία ὑπὸ Κλεομβρότου ἢ ὑπὸ Κλεωνύμου· ὡσ δ’ αὕτωσ Αἴγιον ἐξ ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ δήμων συνεπολίσθη, Πάτραι δὲ ἐξ ἑπτά, Δύμη δὲ ἐξ ὀκτώ· οὕτω δὲ καὶ ἡ Ἦλισ ἐκ τῶν περιοικίδων συνεπολίσθη· μία τούτων προσκτισ . . . Ἀγριάδεσ. ῥεῖ δὲ διὰ τῆσ πόλεωσ ὁ Πηνειὸσ ποταμὸσ παρὰ τὸ γυμνάσιον αὐτῆσ· ἔπραξάν τε τοῦτο Ἠλεῖοι χρόνοισ ὕστερον πολλοῖσ τῆσ εἰσ αὐτοὺσ μεταστάσεωσ τῶν χωρίων τῶν ὑπὸ τῷ Νέστορι. ἦν δὲ ταῦτα ἥ τε Πισᾶτισ, ἧσ ἡ Ὀλυμπία μέροσ, καὶ ἡ Τριφυλία καὶ ἡ τῶν Καυκώνων.

Τριφύλιοι δ’ ἐκλήθησαν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότοσ, ἀπὸ τοῦ τρία φῦλα συνεληλυθέναι, τό τε τῶν ἀπ’ ἀρχῆσ Ἐπειῶν καὶ τὸ τῶν ἐποικησάντων ὕστερον Μινυῶν καὶ τὸ τῶν ὕστατα ἐπικρατησάντων Ἠλείων· οἱ δ’ ἀντὶ τῶν Μινυῶν Ἀρκάδασ φασίν, ἀμφισβητήσαντασ τῆσ χώρασ πολλάκισ, ἀφ’ οὗ καὶ Ἀρκαδικὸσ Πύλοσ ἐκλήθη ὁ αὐτὸσ καὶ Τριφυλιακόσ. Ὅμηροσ δὲ ταύτην ἅπασαν τὴν χώραν μέχρι Μεσσήνησ καλεῖ Πύλον ὁμωνύμωσ τῇ πόλει. ὅτι δὲ διώριστο ἡ κοίλη Ἦλισ ἀπὸ τῶν ὑπὸ τῷ Νέστορι τόπων, ὁ τῶν νεῶν κατάλογοσ δηλοῖ τοῖσ τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν κατοικιῶν ὀνόμασι. λέγω δὲ ταῦτα συμβάλλων τά τε νῦν καὶ τὰ ὑφ’ Ὁμήρου λεγόμενα· ἀνάγκη γὰρ ἀντεξετάζεσθαι ταῦτα ἐκείνοισ διὰ τὴν τοῦ ποιητοῦ δόξαν καὶ συντροφίαν πρὸσ ἡμᾶσ, τότε νομίζοντοσ ἑκάστου κατορθοῦσθαι τὴν παροῦσαν πρόθεσιν, ὅταν ᾖ μηδὲν ἀντιπῖπτον τοῖσ οὕτω σφόδρα πιστευθεῖσι περὶ τῶν αὐτῶν λόγοισ· δεῖ δὴ τά τε ὄντα λέγειν καὶ τὰ τοῦ ποιητοῦ παρατιθέντασ ἐφ’ ὅσον προσήκει προσσκοπεῖν. ἔστι δέ τισ ἄκρα τῆσ Ἠλείασ πρόσβορροσ ἀπὸ ἑξήκοντα Δύμησ Ἀχαϊκῆσ πόλεωσ Ἄραξοσ.

ταύτην μὲν οὖν ἀρχὴν τίθεμεν τῆσ τῶν Ἠλείων παραλίασ· μετὰ δὲ ταύτην ἐστὶν ἐπὶ τὴν ἑσπέραν προϊοῦσι τὸ τῶν Ἠλείων ἐπίνειον ἡ Κυλλήνη, ἀνάβασιν ἔχουσα ἐπὶ τὴν νῦν πόλιν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων. μέμνηται δὲ τῆσ Κυλλήνησ ταύτησ καὶ Ὅμηροσ λέγων Ὦτον Κυλλήνιον ἀρχὸν Ἐπειῶν. οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ Ἀρκαδικοῦ ὄρουσ ὄντα ἔμελλεν ἡγεμόνα τῶν Ἐπειῶν ἀποφῆναι· ἔστι δὲ κώμη μετρία, τὸν Ἀσκληπιὸν ἔχουσα τὸν Κολώτου, θαυμαστὸν ἰδεῖν ξόανον ἐλεφάντινον. μετὰ δὲ Κυλλήνην ἀκρωτήριόν ἐστιν ὁ Χελωνάτασ, δυσμικώτατον τῆσ Πελοποννήσου σημεῖον. πρόκειται δ’ αὐτοῦ νησίον καὶ βραχέα ἐν μεθορίοισ τῆσ τε κοίλησ Ἤλιδοσ καὶ τῆσ Πισατῶν, ὅθεν εἰσ Κεφαλληνίαν πλέοντι εἰσὶν οὐ πλείουσ στάδιοι ὀγδοήκοντα. αὐτοῦ δέ που καὶ ὁ Ἐλίσων ἢ Ἔλισα ῥεῖ ποταμὸσ ἐν τῇ λεχθείσῃ μεθορίᾳ. μεταξὺ δὲ τοῦ Χελωνάτα καὶ τῆσ Κυλλήνησ ὅ τε Πηνειὸσ ἐκδίδωσι ποταμὸσ καὶ ὁ Σελλήεισ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενοσ, ῥέων ἐκ Φολόησ·

ἐφ’ ᾧ Ἐφύρα πόλισ, ἑτέρα τῆσ Θεσπρωτικῆσ καὶ Θετταλικῆσ καὶ τῆσ Κορίνθου, τετάρτη τισ ἐπὶ τῇ ὁδῷ κειμένη τῇ ἐπὶ Λασίωνα, ἤτοι ἡ αὐτὴ οὖσα τῇ Βοινώᾳ τὴν γὰρ Οἰνόην οὕτω καλεῖν εἰώθασιν ἢ πλησίον ἐκείνησ, διέχουσα τῆσ Ἠλείων πόλεωσ σταδίουσ ἑκατὸν εἴκοσιν· ἐξ ἧσ ἥ τε Τληπολέμου τοῦ Ἡρακλέουσ δοκεῖ λέγεσθαι μήτηρ τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρησ ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντοσ ἐκεῖ γὰρ μᾶλλον αἱ τοῦ Ἡρακλέουσ στρατεῖαι, πρὸσ ἐκείναισ τε οὐδεὶσ ποταμὸσ Σελλήεισ, καὶ ὁ τοῦ Μέγητοσ θώραξ τόν ποτε Φυλεὺσ ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρησ ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντοσ ἐξ ἧσ καὶ τὰ φάρμακα τὰ ἀνδροφόνα. εἰσ Ἐφύραν γὰρ ἀφῖχθαι ἡ Ἀθηνᾶ φησὶ τὸν Ὀδυσσέα φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενον, ὄφρα οἱ εἰή ἰοὺσ χρίεσθαι καὶ τὸν Τηλέμαχον οἱ μνηστῆρεσ ἠὲ καὶ εἰσ Ἐφύρην ἐθέλει πίειραν ἄρουραν ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ. καὶ γὰρ τὴν Αὐγέου θυγατέρα τοῦ τῶν Ἐπειῶν βασιλέωσ ὁ Νέστωρ ἐν τῇ διηγήσει τοῦ πρὸσ αὐτοὺσ πολέμου φαρμακίδα εἰσάγει πρῶτοσ ἐγὼν ἕλον ἄνδρα φήσασ Μούλιον αἰχμητήν, γαμβρὸσ δ’ ἦν Αὐγείαο, πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχεν, ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη, ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών. ἔστι δὲ καὶ περὶ Σικυῶνα Σελλήεισ ποταμὸσ καὶ Ἐφύρα πλησίον κώμη, καὶ ἐν τῇ Ἀγραίᾳ τῆσ Αἰτωλίασ Ἐφύρα κώμη, οἱ δ’ ἀπ’ αὐτῆσ Ἔφυροι· καὶ ἄλλοι οἱ Περραιβῶν πρὸσ Μακεδονία, οἱ Κραννώνιοι, καὶ οἱ Θεσπρωτικοὶ οἱ ἐκ Κιχύρου τῆσ πρότερον Ἐφύρασ. Ἀπολλόδωροσ δὲ διδάσκων ὃν τρόπον ὁ ποιητὴσ εἰώθε διαστέλλεσθαι τὰσ ὁμωνυμίασ, οἱο͂ν ἐπὶ τοῦ Ὀρχομενοῦ τὸν μὲν Ἀρκαδικὸν πολύμηλον καλῶν τὸν δὲ Βοιωτιακὸν Μινύειον, καὶ Σάμον Θρηικίην συντιθείσ μεσσηγύσ τε Σάμοιο καὶ Ἴμβρου, ἵνα χωρίσῃ ἀπὸ τῆσ Ιὠνικῆσ, οὕτω φησὶ καὶ τὴν Θεσπρωτικὴν Ἐφύραν διαστέλλεσθαι τῷ τε τηλόθεν καὶ τῷ ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντοσ.

ταῦτα δ’ οὐχ ὁμολογεῖ τοῖσ ὑπὸ τοῦ Σκηψίου Δημητρίου λεγομένοισ, παρ’ οὗ μεταφέρει τὰ πλεῖστα. ἐκεῖνοσ γὰρ οὔ φησιν εἶναι Σελλήεντα ἐν Θεσπρωτοῖσ ποταμόν, ἀλλ’ ἐν τῇ Ἠλείᾳ παρὰ τὴν ἐκεῖ Ἐφύραν, ὡσ προείπομεν. τοῦτό τε οὖν εἴρηκε σκέψεωσ δεόμενον καὶ περὶ τῆσ Οἰχαλίασ ὅτι φησὶν οὐ μιᾶσ οὔσησ, μίαν εἶναι πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆοσ· δῆλον οὖν ὅτι τὴν Θετταλικήν, ἐφ’ ἧσ φησιν οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην, πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆοσ τίσ οὖν ἔστιν ἐξ ἧσ ὁρμηθέντα αἱ Μοῦσαι κατὰ Δώριον ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήικα παῦσαν ἀοιδῆσ; εἰ μὲν γὰρ ἡ Θετταλική, οὐκ εὖ πάλιν ὁ Σκήψιοσ Ἀρκαδικήν τινα λέγων, ἣν νῦν Ἀνδανίαν καλοῦσιν· εἰ δ’ οὗτοσ εὖ, καὶ ἡ Ἀρκαδικὴ πόλισ Εὐρύτου εἴρηται, ὥστ’ οὐ μία μόνον· ἐκεῖνοσ δὲ μίαν φησί. μεταξὺ δὲ τοῦ Πηνειοῦ καὶ τῆσ Σελλήεντοσ ἐμβολῆσ Πύλοσ ᾠκεῖτο κατὰ τὸ Σκόλλιον, οὐχ ἡ τοῦ Νέστοροσ πόλισ, ἀλλ’ ἑτέρα τισ, ᾗ πρὸσ τὸν Ἀλφειὸν οὐδέν ἐστι κοινώνημα, οὐδὲ πρὸσ τὸν Παμισόν, εἴτε Ἄμαθον χρὴ καλεῖν.

βιάζονται δ’ ἔνιοι μνηστευόμενοι τὴν Νέστοροσ δόξαν καὶ τὴν εὐγένειαν· τριῶν γὰρ Πύλων ἱστορουμένων ἐν Πελοποννήσῳ καθότι καὶ τὸ ἔποσ εἴρηται τουτί ἔστι Πύλοσ πρὸ Πύλοιο· Πύλοσ γε μέν ἐστι καὶ ἄλλοσ τούτου τε καὶ τοῦ Λεπρεατικοῦ τοῦ ἐν τῇ Τριφυλίᾳ καὶ τῇ Πισάτιδι, τρίτου δὲ τοῦ Μεσσηνιακοῦ τοῦ κατὰ Κορυφάσιον, ἕκαστοι τὸν παρά σφισιν ἠμαθόεντα πειρῶνται δεικνύναι, καὶ τὴν τοῦ Νέστοροσ πατρίδα τοῦτον ἀποφαίνουσιν. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν νεωτέρων καὶ συγγραφέων καὶ ποιητῶν Μεσσήνιόν φασι τὸν Νέστορα, τῷ σωζομένῳ μέχρι εἰσ αὐτοὺσ προστιθέμενοι· οἱ δ’ Ὁμηρικώτεροι τοῖσ ἔπεσιν ἀκολουθοῦντεσ τοῦτον εἶναί φασι τὸν τοῦ Νέστοροσ Πύλον, οὗ τὴν χώραν διέξεισιν ὁ Ἀλφειόσ· διέξεισι δὲ τὴν Πισᾶτιν καὶ τὴν Τριφυλίαν. οἱ δ’ οὖν ἐκ τῆσ κοίλησ Ἤλιδοσ καὶ τοιαύτην φιλοτιμίαν προσετίθεσαν τῷ παρ’ αὐτοῖσ Πύλῳ, καὶ γνωρίσματα δεικνύντεσ Γέρηνον τόπον καὶ Γέροντα ποταμὸν καὶ ἄλλον Γεράνιον, εἶτ’ ἀπὸ τούτων ἐπιθέτωσ Γερήνιον εἰρῆσθαι πιστούμενοι τὸν Νέστορα. τοῦτο δὲ ταὐτὸ καὶ οἱ Μεσσήνιοι πεποιήκασι, καὶ πιθανώτεροί γε φαίνονται· μᾶλλον γὰρ γνώριμά φασιν εἶναι τὰ παρ’ ἐκείνοισ Γέρηνα, συνοικουμένην ποτὲ εὖ. τοιαῦτα μὲν τὰ περὶ τὴν κοίλην Ἦλιν ὑπάρχοντα νυνί. ὁ δὲ ποιητὴσ εἰσ τέτταρα μέρη διελὼν τήνδε τὴν χώραν, τέτταρασ δὲ καὶ τοὺσ ἡγεμόνασ εἰπών, οὐ σαφῶσ εἴρηκεν οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον, ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινοσ ἐσχατόωσα πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλείσιον ἐντὸσ ἐέργει, τῶν αὖ τέσσαρεσ ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ νῆεσ ἕποντο θοαί·

πολέεσ δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί. τῷ μὲν γὰρ Ἐπειοὺσ ἀμφοτέρουσ προσαγορεύειν τούσ τε Βουπρασιεῖσ καὶ τοὺσ Ἠλείουσ, Ἠλείουσ δὲ μηκέτι καλεῖν τοὺσ Βουπρασιεῖσ, οὐ τὴν Ἠλείαν δόξειεν ἂν εἰσ τέτταρα μέρη διαιρεῖν, ἀλλὰ τὴν τῶν Ἐπειῶν, ἣν εἰσ δύο μέρη διεῖλε πρότερον· οὐδ’ ἂν μέροσ εἰή τῆσ Ἤλιδοσ τὸ Βουπράσιον, ἀλλὰ τῶν Ἐπειῶν μᾶλλον. ὅτι γὰρ Ἐπειοὺσ καλεῖ τοὺσ Βουπρασίουσ, δῆλον ὡσ ὁπότε κρείοντ’ Ἀμαρυγκέα θάπτον Ἐπειοὶ Βουπρασίῳ. πάλιν δὲ τῷ συγκαταριθμεῖσθαι Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν λέγοντα, εἶτ’ εἰσ τέτταρασ διαιρεῖν μερίδασ, ὡσ ἂν κοινῷ δοκεῖ τῷ τε Βουπρασίῳ καὶ τῇ Ἤλιδι αὐτὰσ ὑποτάττειν. ἦν δ’, ὡσ ἐοίκε, κατοικία τῆσ Ἠλείασ τὸ Βουπράσιον ἀξιόλογοσ, ἣ νῦν οὐκέτ’ ἐστίν· ἡ δὲ χώρα καλεῖται μόνον οὕτωσ ἡ ἐπὶ τῆσ ὁδοῦ τῆσ ἐπὶ Δύμην ἐξ Ἤλιδοσ τῆσ νῦν πόλεωσ. ὑπολάβοι δ’ ἄν τισ καὶ ὑπεροχήν τινα ἔχειν τότε τὸ Βουπράσιον παρὰ τὴν Ἦλιν, ὥσπερ καὶ οἱ Ἐπειοὶ παρὰ τούτουσ· ὕστερον δ’ ἀντ’ Ἐπειῶν Ἠλεῖοι ἐκλήθησαν. καὶ τὸ Βουπράσιον μὲν δὴ μέροσ ἦν τῆσ Ἤλιδοσ. ποιητικῷ δέ τινι σχήματι συγκαταλέγειν τὸ μέροσ τῷ ὅλῳ φασὶ τὸν Ὅμηρον, ὡσ τό ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργοσ καί ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε ; καὶ Κουρῆτέσ τ’ ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοί, καὶ οἱ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων. καὶ γὰρ τὸ Δουλίχιον τῶν Ἐχινάδων. χρῶνται δὲ καὶ οἱ νεώτεροι· Ἱππῶναξ μέν Κυπρίων βέκοσ φαγοῦσι καὶ Ἀμαθουσίων πυρόν· Κύπριοι γὰρ καὶ οἱ Ἀμαθούσιοι· καὶ Ἀλκμὰν δέ Κύπρον ἱμερτὰν λιποῖσα καὶ Πάφον περιρρύταν καὶ Αἰσχύλοσ Κύπρου Πάφου τ’ ἔχουσα πάντα κλῆρον. εἰ δ’ οὐκ εἴρηκεν Ἠλείουσ τοὺσ Βουπρασίουσ, οὐδ’ ἄλλα πολλὰ τῶν ὄντων, φήσομεν· ἀλλὰ τοῦτ’ οὐκ ἔστιν ἀπόδειξισ τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλὰ τοῦ μὴ εἰπεῖν μόνον. Ἑκαταῖοσ δ’ ὁ Μιλήσιοσ ἑτέρουσ λέγει τῶν Ἠλείων τοὺσ Ἐπειούσ·

τῷ γοῦν Ἡρακλεῖ συστρατεῦσαι τοὺσ Ἐπειοὺσ ἐπὶ Αὐγέαν καὶ συνανελεῖν αὐτῷ τόν τε Αὐγέαν καὶ τὴν Ἦλιν· φησὶ δὲ καὶ τὴν Δύμην Ἐπειίδα καὶ Ἀχαιίδα. πολλὰ μὲν οὖν καὶ μὴ ὄντα λέγουσιν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖσ, συντεθραμμένοι τῷ ψεύδει διὰ τὰσ μυθογραφίασ· διὰ δὲ τοῦτο καὶ οὐχ ὁμολογοῦσι πρὸσ ἀλλήλουσ περὶ τῶν αὐτῶν. οὐ μέντοι ἄπιστον οὐδ’ εἴ ποτε διάφοροι τοῖσ Ἠλείοισ ὄντεσ οἱ Ἐπειοὶ καὶ ἑτεροεθνεῖσ εἰσ ταὐτὸ συνήρχοντο κατ’ ἐπικράτειαν, καὶ κοινὴν ἔνεμον τὴν πολιτείαν· ἐπεκράτουν δὲ καὶ μέχρι Δύμησ. ὁ μὲν γὰρ ποιητὴσ οὐκ ὠνόμακε τὴν Δύμην, οὐκ ἀπεικὸσ δ’ ἐστὶ τότε μὲν αὐτὴν ὑπὸ τοῖσ Ἐπειοῖσ ὑπάρξαι, ὕστερον δὲ τοῖσ Ιὤσιν, ἢ μηδ’ ἐκείνοισ ἀλλὰ τοῖσ τὴν ἐκείνων χώραν κατασχοῦσιν Ἀχαιοῖσ· τῶν δὲ τεττάρων μερίδων, ὧν ἐντόσ ἐστι καὶ τὸ Βουπράσιον, ἡ μὲν Ὑρμίνη καὶ ἡ Μύρσινοσ τῆσ Ἠλείασ ἐστίν, αἱ λοιπαὶ δὲ ἐπὶ τῶν ὁρ́ων ἤδη τῆσ Πισάτιδοσ, ὡσ οἰόνταί τινεσ. Ὑρμίνη μὲν οὖν πολίχνιον ἦν, νῦν δ’ οὐκ ἔστιν·

ἀλλ’ ἀκρωτήριον πλησίον Κυλλήνησ ὀρεινόν ἐστι, καλούμενον Ὅρμινα ἢ Ὕρμινα· Μύρσινοσ δὲ τὸ νῦν Μυρτούντιον, ἐπὶ θάλατταν καθήκουσα κατὰ τὴν ἐκ Δύμησ εἰσ Ἦλιν ὁδὸν κατοικία, στάδια τῆσ Ἠλείων πόλεωσ διέχουσα ἑβδομήκοντα. πέτρην δ’ Ὠλενίην εἰκάζουσι τὴν νῦν Σκόλλιν· ἀνάγκη γὰρ εἰκότα λέγειν, καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν ὀνομάτων μεταβεβλημένων, ἐκείνου τε μὴ σφόδρα ἐπὶ πολλῶν σαφηνίζοντοσ· ἔστι δ’ ὄροσ πετρῶδεσ κοινὸν Δυμαίων τε καὶ Τριταιέων καὶ Ἠλείων, ἐχόμενον ἑτέρου τινὸσ Ἀρκαδικοῦ ὄρουσ Λαμπείασ, ὃ τῆσ Ἤλιδοσ μὲν διέστηκεν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίουσ, Τριταίασ δὲ ἑκατόν, καὶ Δύμησ τοὺσ ἴσουσ, Ἀχαϊκῶν πόλεων. τὸ δ’ Ἀλείσιον ἔστι τὸ νῦν Ἀλεσιαῖον, χώρα περὶ τὴν Ἀμφιδολίδα, ἐν ᾗ καὶ κατὰ μῆνα ἀγορὰν συνάγουσιν οἱ περίοικοι· κεῖται δὲ ἐπὶ τῆσ ὀρεινῆσ ὁδοῦ τῆσ ἐξ Ἤλιδοσ εἰσ Ὀλυμπίαν· πρότερον δ’ ἦν πόλισ τῆσ Πισάτιδοσ, ἄλλοτ’ ἄλλωσ τῶν ὁρ́ων ἐπαλλαττόντων διὰ τὰσ τῶν ἡγεμόνων μεταβολάσ· τὸ δ’ Ἀλείσιον καὶ Ἀλεισίου κολώνην ὁ ποιητὴσ καλεῖ ὅταν φῇ μέσφ’ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππουσ πέτρησ τ’ Ὠλενίησ καὶ Ἀλεισίου ἔνθα κολώνη κέκληται. ὑπερβατῶσ γὰρ δεῖ δέξασθαι ἴσον τῷ "καὶ ἔνθ’ Ἀλεισίου κολώνη κέκληται. " ἔνιοι δὲ καὶ ποταμὸν δεικνύουσιν Ἀλείσιον. λεγομένων δέ τινων ἐν τῇ Τριφυλίᾳ Καυκώνων πρὸσ τῇ Μεσσηνίᾳ, λεγομένησ δὲ καὶ τῆσ Δύμησ Καυκωνίδοσ ὑπό τινων, ὄντοσ δὲ καὶ ποταμοῦ ἐν τῇ Δυμαίᾳ μεταξὺ Δύμησ καὶ Τριταίασ ὃσ καλεῖται Καύκων, ζητοῦσι περὶ τῶν Καυκώνων μὴ διττοὶ λέγονται, οἱ μὲν περὶ τὴν Τριφυλίαν οἱ δὲ περὶ Δύμην καὶ Ἦλιν καὶ τὸν Καύκωνα·

ἐμβάλλει δ’ οὗτοσ εἰσ ἕτερον, ὃσ Τευθέασ ἀρσενικῶσ καλεῖται, ὁμώνυμοσ πολίχνῃ τινὶ τῶν εἰσ τὴν Δύμην συνῳκισμένων, πλὴν ὅτι χωρὶσ τοῦ σίγμα Τευθέα λέγεται θηλυκῶσ αὕτη, ἐκτεινόντων τὴν ἐσχάτην συλλαβήν, ὅπου τὸ τῆσ Νεμυδίασ Ἀρτέμιδοσ ἱερόν. ὁ δὲ Τευθέασ εἰσ τὸν Ἀχελῶον ἐμβάλλει τὸν κατὰ Λύμην ῥέοντα, ὁμώνυμον τῷ κατὰ Ἀκαρνανίαν, καλούμενον καὶ Πεῖρον. τοῦ δ’ Ἡσιόδου εἰπόντοσ ᾤκεε δ’ Ὠλενίην πέτρην ποταμοῖο παρ’ ὄχθασ εὐρεῖοσ Πείροιο, μεταγράφουσί τινεσ Πιέροιο οὐκ εὖ. οὔτε γὰρ τὴν Δύμην ὁπόθεν Καυκωνίδα εἰρῆσθαι συμβέβηκε παραλιπεῖν ἄξιον, οὔτε τὸν ποταμὸν ὁπόθεν Καύκων εἴρηται, διὰ τὸ τοὺσ Καύκωνασ παρέχειν ζήτησιν, οἵ τινέσ ποτέ εἰσιν, ὅπου φησὶν ἡ Ἀθηνᾶ βαδίζειν κατὰ τὴν τοῦ χρέουσ κομιδήν. εἰ γὰρ δὴ δεχοίμεθα τοὺσ ἐν τῇ Τριφυλίᾳ λέγεσθαι τοὺσ περὶ Λέπρειον, οὐκ οἶδ’ ὅπωσ πιθανὸσ ἔσται ὁ λόγοσ· διὸ καὶ γράφουσί τινεσ ἔνθα χρεῖόσ μοι ὀφείλεται Ἤλιδι δίῃ, οὐκ ὀλίγον. σαφεστέραν δ’ ἕξει τὴν ἐπίσκεψιν τοῦτο, ἐπειδὰν τὴν ἑξῆσ χώραν περιοδεύσωμεν τήν τε Πισᾶτιν καὶ τὴν Τριφυλίαν μέχρι τῆσ τῶν Μεσσηνίων μεθορίασ. μετὰ δὲ τὸν Χελωνάταν ὁ τῶν Πισατῶν ἐστιν αἰγιαλὸσ πολύσ, εἶτ’ ἄκρα Φειά·

ἦν δὲ καὶ πολίχνη Φειᾶσ πὰρ τείχεσσιν, Ιἀρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα· ἔστι γὰρ καὶ ποτάμιον πλησίον. ἔνιοι δ’ ἀρχὴν τῆσ Πισάτιδοσ τὴν Φειάν φασι· πρόκειται δὲ καὶ ταύτησ νησίον καὶ λιμήν, ἔνθεν εἰσ Ὀλυμπίαν τὸ ἐγγυτάτω ἐκ θαλάττησ εἰσὶ στάδιοι ἑκατὸν εἴκοσιν. εἶτ’ ἄλλη ἄκρα εὐθὺσ ἐπὶ πολὺ προὔχουσα ἐπὶ τὴν δύσιν, καθάπερ ὁ Χελωνάτασ, ἀφ’ ἧσ πάλιν ἐπὶ τὴν Κεφαλληνίαν στάδιοι ἑκατὸν εἴκοσιν. εἶθ’ ὁ Ἀλφειὸσ ἐκδίδωσι, διέχων τοῦ Χελωνάτα σταδίουσ διακοσίουσ ὀγδοήκοντα, Ἀράξου δὲ πεντακοσίουσ τετταράκοντα πέντε. ῥεῖ δ’ ἐκ τῶν αὐτῶν τόπων ἐξ ὧν καὶ ὁ Εὐρώτασ· καλεῖται δὲ Ἀσέα, κώμη τῆσ Μεγαλοπολίτιδοσ, πλησίον ἀλλήλων ἔχουσα δύο πηγάσ, ἐξ ὧν ῥέουσιν οἱ λεχθέντεσ ποταμοί· δύντεσ δ’ ὑπὸ γῆσ ἐπὶ συχνοὺσ σταδίουσ ἀνατέλλουσι πάλιν, εἶθ’ ὁ μὲν εἰσ τὴν Λακωνικὴν ὁ δ’ εἰσ τὴν Πισᾶτιν κατάγεται. ὁ μὲν οὖν Εὐρώτασ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆσ Βλεμινάτιδοσ ἀναδείξασ τὸ ῥεῖθρον, παρ’ αὐτὴν τὴν Σπάρτην ῥυεὶσ καὶ διεξιὼν αὐλῶνά τινα μακρὸν κατὰ τὸ Ἕλοσ, οὗ μέμνηται καὶ ὁ ποιητήσ, ἐκδίδωσι μεταξὺ Γυθείου τοῦ τῆσ Σπάρτησ ἐπινείου καὶ Ἀκραίων. ὁ δ’ Ἀλφειὸσ παραλαβὼν τόν τε Λάδωνα καὶ τὸν Ἐρύμανθον καὶ ἄλλουσ ἀσημοτέρουσ διὰ τῆσ Φρίξησ καὶ τῆσ Πισάτιδοσ καὶ Τριφυλίασ ἐνεχθεὶσ παρ’ αὐτὴν τὴν Ὀλυμπίαν ἐπὶ θάλατταν τὴν Σικελικὴν ἐκπίπτει μεταξὺ Φειᾶσ τε καὶ Ἐπιταλίου. πρὸσ δὲ τῇ ἐκβολῇ τὸ τῆσ Ἀλφειωνίασ Ἀρτέμιδοσ ἢ Ἀλφειούσησ ἄλσοσ ἐστὶ λέγεται γὰρ ἀμφοτέρωσ, ἀπέχον τῆσ Ὀλυμπίασ εἰσ ὀγδοήκοντα σταδίουσ. ταύτῃ δὲ τῇ θεῷ καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ κατ’ ἔτοσ συντελεῖται πανήγυρισ, καθάπερ καὶ τῇ Ἐλαφίᾳ καὶ τῇ Δαφνίᾳ. μεστὴ δ’ ἐστὶν ἡ γῆ πᾶσα ἀρτεμισίων τε καὶ ἀφροδισίων καὶ νυμφαίων ἐν ἄλσεσιν ἀνθέων πλέῳσ τὸ πολὺ διὰ τὴν εὐυδρίαν, συχνὰ δὲ καὶ ἑρμεῖα ἐν ταῖσ ὁδοῖσ, ποσείδια δ’ ἐπὶ ταῖσ ἀκταῖσ. ἐν δὲ τῷ τῆσ Ἀλφειωνίασ ἱερῷ γραφαὶ Κλεάνθουσ τε καὶ Ἀρήγοντοσ, ἀνδρῶν Κορινθίων, τοῦ μὲν Τροίασ ἅλωσισ καὶ Ἀθηνᾶσ γοναί, τοῦ δ’ Ἄρτεμισ ἀναφερομένη ἐπὶ γρυπόσ, σφόδρα εὐδόκιμοι. εἶτα τὸ διεῖργον ὄροσ τῆσ Τριφυλίασ τὴν Μακιστίαν ἀπὸ τῆσ Πισάτιδοσ·

εἶτ’ ἄλλοσ ποταμὸσ Χαλκὶσ καὶ κρήνη Κρουνοὶ καὶ κατοικία Χαλκίσ, καὶ τὸ Σαμικὸν μετὰ ταῦτα, ὅπου τὸ μάλιστα τιμώμενον τοῦ Σαμίου Ποσειδῶνοσ ἱερόν· ἔστι δ’ ἄλσοσ ἀγριελαιῶν πλέων· ἐπεμελοῦντο δ’ αὐτοῦ Μακίστιοι· οὗτοι δὲ καὶ τὴν ἐκεχειρίαν ἐπήγγελλον, ἣν καλοῦσι Σάμιον· συντελοῦσι δ’ εἰσ τὸ ἱερὸν πάντεσ Τριφύλιοι. κατὰ ταῦτα δέ πωσ τὰ ἱερὰ ὑπέρκειται τῆσ θαλάττησ ἐν τριάκοντα ἢ μικρῷ πλείοσι σταδίοισ ὁ Τριφυλιακὸσ Πύλοσ ὁ καὶ Λεπρεατικόσ, ὃν καλεῖ ὁ ποιητὴσ ἠμαθόεντα καὶ παραδίδωσι τοῦ Νέστοροσ πατρίδα, ὡσ ἄν τισ ἐκ τῶν ἐπῶν τεκμαίροιτο·

εἴτε τοῦ παραρρέοντοσ ποταμοῦ πρὸσ ἄρκτον Ἀμάθου καλουμένου πρότερον, ὃσ νῦν Μάμαοσ καὶ Ἀρκαδικὸσ καλεῖται, ὥστ’ ἐντεῦθεν ἠμαθόεντα κεκλῆσθαι· εἴτε τούτου μὲν Παμισοῦ καλουμένου ὁμωνύμωσ τοῖσ ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ δυσί, τῆσ δὲ πόλεωσ ἄδηλον ἐχούσησ τὴν ἐτυμολογίαν τοῦ ἐπιθέτου· καὶ γὰρ τὸ ἀμαθώδη τὸν ποταμὸν ἢ τὴν χώραν εἶναι ψεῦδόσ φασι. πρὸσ ἑώ δ’ ἐστὶν ὄροσ τοῦ Πύλου πλησίον ἐπώνυμον Μίνθησ, ἣν μυθεύουσι παλλακὴν τοῦ Αἵδου γενομένην πατηθεῖσαν ὑπὸ τῆσ κόρησ εἰσ τὴν κηπαίαν μίνθην μεταβαλεῖν, ἥν τινεσ ἡδύοσμον καλοῦσι. καὶ δὴ καὶ τέμενόσ ἐστιν Αἵδου πρὸσ τῷ ὄρει τιμώμενον καὶ ὑπὸ Μακιστίων, καὶ Δήμητροσ ἄλσοσ ὑπερκείμενον τοῦ Πυλιακοῦ πεδίου. τὸ δὲ πεδίον εὔγεών ἐστι τοῦτο, τῇ θαλάττῃ δὲ συνάψαν παρατείνει παρ’ ἅπαν τὸ μεταξὺ τοῦ τε Σαμικοῦ καὶ ποταμοῦ Νέδασ διάστημα. θινώδησ δὲ καὶ στενόσ ἐστιν ὁ τῆσ θαλάττησ αἰγιαλόσ, ὥστ’ οὐκ ἂν ἀπογνοίη τισ ἐντεῦθεν ἠμαθόεντα ὠνομάσθαι τὸν Πύλον. πρὸσ ἄρκτον δ’ ὅμορα ἦν τῷ Πύλῳ δύο πολείδια Τριφυλιακὰ Ὕπανα καὶ Τυμπανέαι, ὧν τὸ μὲν εἰσ Ἦλιν συνῳκίσθη τὸ δ’ ἔμεινε.

καὶ ποταμοὶ δὲ δύο ἐγγὺσ ῥέουσιν ὅ τε Δαλίων καὶ ὁ Ἀχέρων, ἐμβάλλοντεσ εἰσ τὸν Ἀλφειόν. ὁ δὲ Ἀχέρων κατὰ τὴν πρὸσ τὸν Αἵδην οἰκειότητα ὠνόμασται· ἐκτετίμηται γὰρ δὴ σφόδρα τά τε τῆσ Δήμητροσ καὶ τῆσ κόρησ ἱερὰ ἐνταῦθα καὶ τὰ τοῦ Αἵδου, τάχα διὰ τὰσ ὑπεναντιότητασ, ὥσ φησιν ὁ Σκήψιοσ Δημήτριοσ. καὶ γὰρ εὔκαρπόσ ἐστι καὶ ἐρυσίβην γεννᾷ καὶ θρύον ἡ Τριφυλία· διόπερ ἀντὶ μεγάλησ φορᾶσ πυκνὰσ ἀφορίασ γίνεσθαι συμβαίνει κατὰ τοὺσ τόπουσ. τοῦ δὲ Πύλου πρὸσ νότον ἐστὶ τὸ Λέπρειον.

ἦν δὲ καὶ αὕτη ἡ πόλισ ὑπὲρ τῆσ θαλάττησ ἐν τετταράκοντα σταδίοισ· μεταξὺ δὲ τοῦ Λεπρείου καὶ τοῦ Ἀννίου τὸ ἱερὸν τοῦ Σαμίου Ποσειδῶνοσ ἔστιν, ἑκατὸν σταδίουσ ἑκατέρου διέχον. τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ ἱερὸν ἐν ᾧ καταληφθῆναί φησιν ὁ ποιητὴσ ὑπὸ Τηλεμάχου τὴν θυσίαν συντελοῦντασ τοὺσ Πυλίουσ οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆοσ ἐυκτίμενον πτολίεθρον, ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσησ ἱερὰ ῥέζον, ταύρουσ παμμέλανασ, Ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ. πάρεστι μὲν γὰρ τῷ ποιητῇ καὶ πλάττειν τὰ μὴ ὄντα, ὅταν δ’ ᾖ δυνατόν, ἐφαρμόττειν τοῖσ οὖσι τὰ ἔπη καὶ σώζειν τὴν διήγησιν. τὸ δ’ ἀπέχεσθαι προσῆκε μᾶλλον. χώραν δ’ εἶχον εὐδαίμονα οἱ Λεπρεᾶται· τούτοισ δ’ ὅμοροι Κυπαρισσιεῖσ. ἄμφω δὲ τὰ χωρία ταῦτα Καύκωνεσ κατεῖχον, καὶ τὸν Μάκιστον δέ, ὅν τινεσ Πλατανιστοῦντα καλοῦσιν. ὁμώνυμον τῇ χώρᾳ δ’ ἐστὶ τὸ πόλισμα. φασὶ δ’ ἐν τῇ Λεπρεάτιδι καὶ Καύκωνοσ εἶναι μνῆμα, εἴτ’ ἀρχηγέτου τινὸσ εἴτ’ ἄλλωσ ὁμωνύμου τῷ ἔθνει. πλείουσ δ’ εἰσὶ λόγοι περὶ τῶν Καυκώνων·

καὶ γὰρ Ἀρκαδικὸν ἔθνοσ φασί, καθάπερ τὸ Πελασγικόν, καὶ πλανητικὸν ἄλλωσ, ὥσπερ ἐκεῖνο. ἱστορεῖ γοῦν ὁ ποιητὴσ καὶ τοῖσ Τρωσὶν ἀφιγμένουσ συμμάχουσ, πόθεν δ’ οὐ λέγει· δοκοῦσι δ’ ἐκ Παφλαγονίασ· ἐκεῖ γὰρ ὀνομάζουσι Καυκωνιάτασ τινὰσ Μαριανδυνοῖσ ὁμόρουσ, οἳ καὶ αὐτοὶ Παφλαγόνεσ εἰσί. μνησθησόμεθα δ’ αὐτῶν ἐπὶ πλέον, ὅταν εἰσ ἐκεῖνον περιστῇ τὸν τόπον ἡ γραφή. νυνὶ δὲ περὶ τῶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ Καυκώνων ἔτι καὶ ταῦτα προσιστορητέον. οἱ μὲν γὰρ καὶ ὅλην τὴν νῦν Ἠλείαν ἀπὸ τῆσ Μεσσηνίασ μέχρι Δύμησ Καυκωνίαν λεχθῆναί φασιν· Ἀντίμαχοσ γοῦν καὶ Ἐπειοὺσ καὶ Καύκωνασ ἅπαντασ προσαγορεύει. τινὲσ δὲ ὅλην μὲν μὴ κατασχεῖν αὐτούσ, δίχα δὲ μεμερισμένουσ οἰκεῖν, τοὺσ μὲν πρὸσ τῇ Μεσσηνίᾳ κατὰ τὴν Τριφυλίαν τοὺσ δὲ πρὸσ τῇ Δύμῃ κατὰ τὴν Βουπρασίδα καὶ τὴν κοίλην Ἦλιν· Ἀριστοτέλησ δ’ ἐνταῦθα μάλιστα οἶδεν ἱδρυμένουσ αὐτούσ. καὶ δὴ τοῖσ ὑφ’ Ὁμήρου λεγομένοισ ὁμολογεῖ μᾶλλον ἡ ὑστάτη ἀπόφασισ, τό τε ζητούμενον πρότερον λαμβάνει λύσιν. ὁ μὲν γὰρ Νέστωρ ὑπόκειται τὸν Τριφυλιακὸν οἰκῶν Πύλον, τά τε πρὸσ νότον καὶ τὰ ἑωθινά ταῦτα δ’ ἐστὶ τὰ συγκυροῦντα πρὸσ τὴν Μεσσηνίαν καὶ τὴν Λακωνικήν ὑπ’ ἐκείνῳ ἐστίν, ἔχουσι δ’ οἱ Καύκωνεσ, ὥστε τοῖσ ἀπὸ τοῦ Πύλου βαδίζουσιν εἰσ Λακεδαίμονα ἀνάγκη διὰ Καυκώνων εἶναι τὴν ὁδόν. τὸ δὲ ἱερὸν τοῦ Σαμίου Ποσειδῶνοσ καὶ ὁ κατ’ αὐτὸ ὁρ́μοσ, εἰσ ὃν κατήχθη Τηλέμαχοσ, πρὸσ δύσιν καὶ πρὸσ ἄρκτον ἀπονεύει. εἰ μὲν τοίνυν οἱ Καύκωνεσ ἐνταῦθα μόνον οἰκοῦσιν, οὐ σώζεται τῷ ποιητῇ ὁ λόγοσ. κελεύει γὰρ ἡ μὲν Ἀθηνᾶ κατὰ τὸν Σωτάδην τῷ Νέστορι, τὸν μὲν Τηλέμαχον εἰσ τὴν Λακεδαίμονα πέμψαι σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέι εἰσ τὰ πρὸσ ἑώ μέρη· αὐτὴ δ’ ἐπὶ ναῦν βαδιεῖσθαι νυκτερεύσουσα φησιν ἐπὶ τὴν δύσιν καὶ εἰσ τοὐπίσω, ἀτὰρ ἠῶθεν μετὰ Καύκωνασ μεγαθύμουσ πορεύσεσθαι ἐπὶ τὸ χρέοσ πάλιν εἰσ τοὔμπροσθεν. τίσ οὖν ὁ τρόποσ; παρῆν γὰρ τῷ Νέστορι λέγειν "ἀλλ’ οἵ γε Καύκωνεσ ὑπ’ ἐμοί εἰσι καὶ πρὸ ὁδοῦ τοῖσ εἰσ Λακεδαίμονα βαδίζουσιν· ὥστε τί οὐ συνοδεύεισ τοῖσ περὶ Τηλέμαχον, ἀλλ’ ἀναχωρεῖσ εἰσ τοὐπίσω; ἅμα δ’ οἰκεῖον ἦν τῷ βαδίζοντι ἐπὶ χρέουσ κομιδὴν οὐκ ὀλίγου, ὥσ φησι, πρὸσ ἀνθρώπουσ ὑπὸ τῷ Νέστορι ὄντασ, αἰτήσασθαί τινα παρ’ αὐτοῦ βοήθειαν, εἴ τι ἀγνωμονοῖτο ὥσπερ εἰώθε περὶ τὸ συμβόλαιον· οὐ γέγονε δὲ τοῦτο. εἰ μὲν τοίνυν ἐνταῦθα μόνον οἰκοῖεν οἱ Καύκωνεσ, ταῦτ’ ἂν συμβαίνοι τὰ ἄτοπα· μεμερισμένων δὲ τινῶν καὶ εἰσ τοὺσ πρὸσ Δύμῃ τόπουσ τῆσ Ἠλείασ, ἐκεῖσε ἂν εἰή λέγουσα τὴν ἔφοδον ἡ Ἀθηνᾶ, καὶ οὐκ ἂν ἔτι οὔθ’ ἡ εἰσ τὴν ναῦν κατάβασισ ἔχοι τι ἀπεμφαῖνον οὔθ’ ὁ τῆσ συνοδίασ ἀποσπασμόσ, εἰσ τἀναντία τῆσ ὁδοῦ οὔσησ. παραπλησίωσ δ’ ἂν καὶ τὰ περὶ τοῦ Πύλου διαπορούμενα τύχοι τῆσ προσηκούσησ διαίτησ ἐπελθοῦσι μικρὸν ἔτι τῆσ χωρογραφίασ μέχρι τοῦ Πύλου τοῦ Μεσσηνιακοῦ. ἐλέγοντο δὲ Παρωρεᾶται τινὲσ τῶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ κατέχοντεσ ὄρη περὶ τὸ Λέπρειον καὶ τὸ Μάκιστον καθήκοντα ἐπὶ θάλατταν πλησίον τοῦ Σαμιακοῦ ποσειδίου.

ὑπὸ τούτοισ ἐστὶν ἐν τῇ παραλίᾳ δύο ἄντρα, τὸ μὲν νυμφῶν Ἀνιγριάδων τὸ δὲ ἐν ᾧ τὰ περὶ τὰσ Ἀτλαντίδασ καὶ τὴν Δαρδάνου γένεσιν.

ἐνταῦθα δὲ καὶ τὰ ἄλση τό τε Ιὠναῖον καὶ τὸ Εὐρυκύδειον. τὸ μὲν οὖν Σαμικὸν ἔστιν ἔρυμα, πρότερον δὲ καὶ πόλισ Σάμοσ προσαγορευομένη διὰ τὸ ὕψοσ ἴσωσ, ἐπειδὴ Σάμουσ ἐκάλουν τὰ ὕψη· τάχα δὲ τῆσ Ἀρήνησ ἀκρόπολισ ἦν τοῦτο, ἧσ ἐν τῷ καταλόγῳ μέμνηται ὁ ποιητήσ οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινήν. οὐδαμοῦ γὰρ σαφῶσ εὑρίσκοντεσ ἐνταῦθα μάλιστα εἰκάζουσι τὴν Ἀρήνην, ὅπου καὶ ὁ παρακείμενοσ Ἄνιγροσ ποταμόσ, καλούμενοσ πρότερον Μινύειοσ, δίδωσιν οὐ μικρὸν σημεῖον· λέγει γὰρ ὁ ποιητήσ ἔστι δέ τισ ποταμὸσ Μινυήιοσ εἰσ ἅλα βάλλων ἐγγύθεν Ἀρήνησ. πρὸσ γὰρ δὴ τῷ ἄντρῳ τῶν Ἀνιγριάδων νυμφῶν ἐστι πηγή, ὑφ’ ἧσ ἕλειον καὶ τιφῶδεσ τὸ ὑποπῖπτον γίνεται χωρίον· ὑποδέχεται δὲ τὸ πλεῖστον τοῦ ὕδατοσ ὁ Ἄνιγροσ βαθὺσ καὶ ὕπτιοσ ὢν ὥστε λιμνάζειν· θινώδησ δ’ ὢν ὁ τόποσ ἐξ εἴκοσι σταδίων βαρεῖαν ὀσμὴν παρέχει καὶ τοὺσ ἰχθῦσ ἀβρώτουσ ποιεῖ. μυθεύουσι δ’ οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ τῶν τετρωμένων Κενταύρων τινὰσ ἐνταῦθ’ ἀπονίψασθαι τὸν ἐκ τῆσ Ὕδρασ ἰόν, οἱ δ’ ἀπὸ τοῦ Μελάμποδα τοῖσ ὕδασι τούτοισ καθαρσίοισ χρήσασθαι πρὸσ τὸν τῶν Προιτίδων καθαρμόν· ἀλφοὺσ δὲ καὶ λεύκασ καὶ λειχῆνασ ἰᾶται τὸ ἐντεῦθεν λουτρόν. φασὶ δὲ καὶ τὸν Ἀλφειὸν ἀπὸ τῆσ τῶν ἀλφῶν θεραπείασ οὕτωσ ὠνομάσθαι. ἐπεὶ οὖν ἥ τε ὑπτιότησ τοῦ Ἀνίγρου καὶ αἱ ἀνακοπαὶ τῆσ θαλάττησ μονὴν μᾶλλον ἢ ῥύσιν παρέχουσι τοῖσ ὕδασι, Μινυήιόν φασιν εἰρῆσθαι πρότερον, παρατρέψαι δέ τινασ τοὔνομα καὶ ἀντ’ αὐτοῦ ποιῆσαι Μινυήιον. ἔχει δ’ ἡ ἐτυμότησ καὶ ἄλλασ ἀφορμάσ, εἴτ’ ἀπὸ τῶν μετὰ Χλωρίδοσ τῆσ Νέστοροσ μητρὸσ ἐλθόντων ἐξ Ὀρχομενοῦ τοῦ Μινυείου, εἴτε Μινυῶν, οἳ τῶν Ἀργοναυτῶν ἀπόγονοι ὄντεσ ἐκ Λήμνου μὲν εἰσ Λακεδαίμονα ἐξέπεσον ἐντεῦθεν δ’ εἰσ τὴν Τριφυλίαν, καὶ ᾤκησαν περὶ τὴν Ἀρήνην ἐν τῇ χώρᾳ τῇ νῦν Αἰπασίᾳ καλουμένῃ, οὐκ ἐχούσῃ οὐκέτι τὰ τῶν Μινυῶν κτίσματα· ὧν τινὲσ μετὰ Θήρα τοῦ Αὐτεσίωνοσ ἦν δ’ οὗτοσ Πολυνείκουσ ἀπόγονοσ πλεύσαντεσ εἰσ τὴν μεταξὺ Κυρηναίασ καὶ τῆσ Κρήτησ νῆσον Καλλίστην τὸ πάροιθε, τὸ δ’ ὕστερον οὔνομα Θήρην, ὥσ φησι Καλλίμαχοσ, ἔκτισαν τὴν μητρόπολιν τῆσ Κυρήνησ Θήραν, ὁμώνυμον δ’ ἀπέδειξαν τῇ πόλει καὶ τὴν νῆσον. μεταξὺ δὲ τοῦ Ἀνίγρου καὶ τοῦ ὄρουσ, ἐξ οὗ ῥεῖ, ὁ τοῦ Ιἀρδάνου λειμὼν δείκνυται καὶ τάφοσ·

καὶ Ἀχαιαὶ εἰσὶ δὲ πέτραι ἀπότομοι τοῦ αὐτοῦ ὄρουσ, ὑπὲρ ὧν ἡ Σάμοσ, ὡσ ἔφαμεν, γέγονε πόλισ· οὐ πάνυ δὲ ὑπὸ τῶν τοὺσ περίπλουσ γραψάντων ἡ Σάμοσ μνημονεύεται, τάχα μέν γε διὰ τὸ πάλαι κατεσπάσθαι, τάχα δὲ καὶ διὰ τὴν θέσιν. τὸ μὲν γὰρ ποσείδιον ἔστιν ἄλσοσ, ὡσ εἴρηται, πρὸσ τῇ θαλάττῃ· ὑπέρκειται δ’ αὐτοῦ λόφοσ ὑψηλὸσ ἐπίπροσθεν ὢν τοῦ νῦν Σαμικοῦ ἐφ’ οὗ ἦν ἡ Σάμοσ, ὥστ’ ἐκ θαλάττησ μὴ ὁρᾶσθαι. καὶ πεδίον δ’ αὐτόθι καλεῖται Σαμικόν· ἐξ οὗ πλέον ἄν τισ τεκμαίροιτο ὑπάρξαι ποτὲ πόλιν τὴν Σάμον. καὶ ἡ Ῥαδίνη δὲ ἣν Στησίχοροσ ποιῆσαι δοκεῖ ἧσ ἀρχή ἄγε Μοῦσα λίγει’, ἄρξον ἀοιδᾶσ, Ἐρατώ, νόμουσ Σαμίων περὶ παίδων ἐρατᾷ φθεγγομένα λύρᾳ ἐντεῦθεν λέγει τοὺσ παῖδασ. ἐκδοθεῖσαν γὰρ τὴν Ῥαδίνην εἰσ Κόρινθον τυράννῳ φησὶν ἐκ τῆσ Σάμου πλεῦσαι πνέοντοσ ζεφύρου, οὐ δήπουθεν τῆσ Ιὠνικῆσ Σάμου· τῷ δ’ αὐτῷ ἀνέμῳ καὶ ἀρχιθέωρον εἰσ Δελφοὺσ τὸν ἀδελφὸν αὐτῆσ ἐλθεῖν καὶ τὸν ἀνεψιὸν ἐρῶντα αὐτῆσ ἁρ́ματι εἰσ Κόρινθον ἐξορμῆσαι παρ’ αὐτήν· ὅ τε τύραννοσ κτείνασ ἀμφοτέρουσ ἁρ́ματι ἀποπέμπει τὰ σώματα, μεταγνοὺσ δ’ ἀνακαλεῖ καὶ θάπτει. ἀπὸ δὲ τοῦ Πύλου τούτου καὶ τοῦ Λεπρείου τετρακοσίων που σταδίων ἐστὶ διάστημα ἐπὶ τὴν Μεσσηνιακὴν Πύλον καὶ τὸ Κορυφάσιον ἐπὶ θαλάττῃ κείμενα φρούρια, καὶ τὴν παρακειμένην Σφαγίαν νῆσον, ἀπὸ δὲ Ἀλφειοῦ ἑπτακοσίων πεντήκοντα, ἀπὸ δὲ τοῦ Χελωνάτα χιλίων τριάκοντα.

ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τό τε τοῦ Μακιστίου Ἡρακλέουσ ἱερόν ἐστι καὶ ὁ Ἀκίδων ποταμόσ. ῥεῖ δὲ παρὰ τάφον Ιἀρδάνου καὶ Χάαν πόλιν ποτὲ ὑπάρξασαν πλησίον Λεπρείου, ὅπου καὶ τὸ πεδίον τὸ Αἰπάσιον. περὶ ταύτησ δὲ τῆσ Χάασ γενέσθαι φασὶν ἔνιοι τὸν πόλεμον τοῖσ Ἀρκάσι πρὸσ τοὺσ Πυλίουσ, ὃν ἔφρασεν Ὅμηροσ, καὶ δεῖν οἰόνται γράφειν ἡβῷμ’, ὡσ ὅτ’ ἐπ’ ὠκυρόῳ Ἀκίδοντι μάχοντο ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδεσ Χάασ πὰρ τείχεσσιν, οὐ Κελάδοντι, οὐδὲ Φειᾶσ· τῷ γὰρ τάφῳ τοῦ Ιἀρδάνου τοῦτον πλησιάζειν καὶ τοῖσ Ἀρκάσι τὸν τόπον μᾶλλον ἢ ἐκεῖνον. Κυπαρισσία τέ ἐστιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ τῇ Τριφυλιακῇ καὶ Πύργοι καὶ ὁ Ἀκίδων ποταμὸσ καὶ Νέδα.

νυνὶ μὲν οὖν τῇ Τριφυλίᾳ πρὸσ τὴν Μεσσηνίαν ὁρ́ιόν ἐστι τὸ τῆσ Νέδασ ῥεῦμα λάβρον ἐκ τοῦ Λυκαίου κατιὸν Ἀρκαδικοῦ ὄρουσ, ἐκ πηγῆσ ἣν ἀναρρῆξαι τεκοῦσαν τὸν Δία μυθεύεται Ῥέαν νίπτρων χάριν. ῥεῖ δὲ παρὰ Φιγαλίαν, καθ’ ὃ γειτνιῶσι Πυργῖται Τριφυλίων ἔσχατοι Κυπαρισσιεῦσι πρώτοισ Μεσσηνίων. τὸ δὲ παλαιὸν ἄλλωσ διώριστο, ὡσ καὶ τινὰσ τῶν πέραν τῆσ Νέδασ ὑπὸ τῷ Νέστορι εἶναι, τόν τε Κυπαρισσήεντα καὶ ἄλλα τινὰ ἐπέκεινα, καθάπερ καὶ τὴν θάλατταν τὴν Πυλίαν ὁ ποιητὴσ ἐπεκτείνει μέχρι τῶν ἑπτὰ πόλεων ὧν ὑπέσχετο Ἀγαμέμνων τῷ Ἀχιλλεῖ πᾶσαι δ’ ἐγγὺσ ἁλὸσ νέαται Πύλου ἠμαθόεντοσ. τοῦτο γὰρ ἴσον τῷ "ἐγγὺσ ἁλὸσ τῆσ Πυλίασ. ἐφεξῆσ δ’ οὖν τῷ Κυπαρισσήεντι ἐπὶ τὴν Μεσσηνιακὴν Πύλον παραπλέοντι καὶ τὸ Κορυφάσιον ἥ τε Ἔρανα ἔστιν, ἥν τινεσ οὐκ εὖ Ἀρήνην νομίζουσιν κεκλῆσθαι πρότερον ὁμωνύμωσ τῇ Πυλιακῇ, καὶ ἡ ἄκρα Πλαταμώδησ, ἀφ’ ἧσ ἐπὶ τὸ Κορυφάσιον καὶ τὴν νῦν καλουμένην Πύλον ἑκατόν εἰσι στάδιοι.

ἔστι δὲ καὶ νησίον καὶ πολίχνιον ἐν αὐτῷ ὁμώνυμον Πρωτή. οὐκ ἂν δ’ ἐξητάζομεν ἴσωσ ἐπὶ τοσοῦτον τὰ παλαιά, ἀλλ’ ἤρκει λέγειν ὡσ ἔχει νῦν ἕκαστα, εἰ μή τισ ἦν ἐκ παίδων ἡμῖν παραδεδομένη φήμη περὶ τούτων· ἄλλων δ’ ἄλλα εἰπόντων ἀνάγκη διαιτᾶν. πιστεύονται δ’ ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἐνδοξότατοί τε καὶ πρεσβύτατοι καὶ κατ’ ἐμπειρίαν πρῶτοι· Ὁμήρου δ’ εἰσ ταῦτα ὑπερβεβλημένου πάντασ, ἀνάγκη συνεπισκοπεῖν καὶ τὰ ὑπ’ ἐκείνου λεχθέντα καὶ συγκρούειν πρὸσ τὰ νῦν, καθάπερ καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν ἔφαμεν. περὶ μὲν οὖν τῆσ κοίλησ Ἤλιδοσ καὶ τοῦ Βουπρασίου τὰ λεχθέντα ὑφ’ Ὁμήρου προεπέσκεπται ἡμῖν.

περὶ δὲ τῆσ ὑπὸ τῷ Νέστορι οὕτω φησίν οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν καὶ Θρύον, Ἀλφειοῖο πόρον, καὶ ἐύκτιτον Αἶπυ καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλοσ καὶ Δώριον, ἔνθα τε Μοῦσαι ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήικα παῦσαν ἀοιδῆσ, Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ’ Εὐρύτου Οἰχαλιῆοσ. Πύλοσ μὲν οὖν ἔστι περὶ ἧσ ἡ ζήτησισ· αὐτίκα δ’ ἐπισκεψόμεθα περὶ αὐτῆσ. περὶ δὲ τῆσ Ἀρήνησ εἴρηται· ἣν δὲ λέγει νῦν Θρύον, ἐν ἄλλοισ καλεῖ Θρυόεσσαν ἔστι δέ τισ Θρυόεσσα πόλισ, αἰπεῖα κολώνη, τηλοῦ ἐπ’ Ἀλφειῷ. Ἀλφειοῦ δὲ πόρον φησίν, ὅτι πεζῇ περατὸσ εἶναι δοκεῖ κατὰ τοῦτον τὸν τόπον· καλεῖται δὲ νῦν Ἐπιτάλιον τῆσ Μακιστίασ χωρίον. τὸ εὔκτιτον δ’ Αἶπυ ἔνιοι μὲν ζητοῦσι πότερον ποτέρου ἐπίθετον, καὶ τίσ ἡ πόλισ, καὶ εἰ αἱ νῦν Μαργάλαι τῆσ Ἀμφιδολίασ· αὗται μὲν οὖν οὐ φυσικὸν ἔρυμα, ἕτερον δὲ δείκνυται φυσικὸν ἐν τῇ Μακιστίᾳ. ὁ μὲν οὖν τοῦθ’ ὑπονοῶν φράζεσθαι ὄνομά φησι τῆσ πόλεωσ τὸ Αἶπυ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότοσ φυσικῶσ, ὡσ Ἕλοσ καὶ Αἰγιαλὸν καὶ ἄλλα πλείω· ὁ δὲ τὴν Μαργάλαν τοὔμπαλιν ἴσωσ. Θρύον δὲ καὶ Θρυόεσσαν τὸ Ἐπιτάλιόν φασιν, ὅτι πᾶσα μὲν αὕτη ἡ χώρα θρυώδησ, μάλιστα δ’ οἱ ποταμοί· ἐπὶ πλέον δὲ διαφαίνεται τοῦτο κατὰ τοὺσ περατοὺσ τοῦ ῥείθρου τόπουσ. τάχα δέ φασι Θρύον μὲν εἰρῆσθαι τὸν πόρον, εὔκτιτον δ’ Αἶπυ τὸ Ἐπιτάλιον· ἔστι γὰρ ἐρυμνὸν φύσει· καὶ γὰρ ἐν ἄλλοισ αἰπεῖαν κολώνην λέγει ἔστι δέ τισ Θρυόεσσα πόλισ, αἰπεῖα κολώνη, τηλοῦ ἐπ’ Ἀλφειῷ, πυμάτη Πύλου ἠμαθόεντοσ. ὁ δὲ Κυπαρισσήεισ ἔστι μὲν περὶ τὴν πρότερον Μακιστίαν, ἡνίκα καὶ πέραν τῆσ Νέδασ ἔτι ἦν Μακιστία, ἀλλ’ οὐκ οἰκεῖται, ὡσ οὐδὲ τὸ Μάκιστον·

ἄλλη δ’ ἐστὶν ἡ Μεσσηνιακὴ Κυπαρισσία, ὁμώνυμοσ μὲν οὔ, ὁμοίωσ δὲ νῦν κἀκείνη λέγεται Κυπαρισσία ἑνικῶσ τε καὶ θηλυκῶσ, ὁ δὲ ποταμὸσ Κυπαρισσήεισ. καὶ Ἀμφιγένεια δὲ τῆσ Μακιστίασ ἐστὶ περὶ τὸν Ὑψόεντα, ὅπου τὸ τῆσ Λητοῦσ ἱερόν. τὸ δὲ Πτελεὸν κτίσμα μὲν γέγονε τῶν ἐκ Πτελεοῦ τοῦ Θετταλικοῦ ἐποικησάντων· λέγεται γὰρ κἀκεῖ Ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην. ἔστι δὲ δρυμῶδεσ χωρίον ἀοίκητον, Πτελεάσιον καλούμενον. Ἕλοσ δ’ οἱ μὲν περὶ τὸν Ἀλφειὸν χώραν τινά φασιν, οἱ δὲ καὶ πόλιν, ὡσ τὴν Λακωνικήν Ἕλοσ τ’ ἔφαλον πτολίεθρον. οἱ δὲ περὶ τὸ Ἀλώριον ἕλοσ, οὗ τὸ τῆσ Ἑλείασ Ἀρτέμιδοσ ἱερὸν τῆσ ὑπὸ τοῖσ Ἀρκάσιν· ἐκεῖνοι γὰρ ἔσχον τὴν ἱερωσύνην. Δώριον δ’ οἱ μὲν ὄροσ, οἱ δὲ πεδίον, οἱ δὲ πολίδιον φασίν· οὐδὲν δὲ νῦν δείκνυται· ὅμωσ δ’ ἔνιοι τὴν νῦν Ὄλουριν ἢ Ὄλουραν ἐν τῷ καλουμένῳ αὐλῶνι τῆσ Μεσσηνίασ κειμένην Δώριον λέγουσιν. αὐτοῦ δέ που καὶ ἡ Οἰχαλία ἐστὶν ἡ τοῦ Εὐρύτου ἡ νῦν Ἀνδανία, πολίχνιον Ἀρκαδικὸν ὁμώνυμον τῷ Θετταλικῷ καὶ τῷ Εὐβοϊκῷ· ὅθεν φησὶν ὁ ποιητὴσ ἐσ τὸ Δώριον ἀφικόμενον Θάμυριν τὸν Θρᾷκα ὑπὸ Μουσῶν ἀφαιρεθῆναι τὴν μουσικήν. ἐκ δὴ τούτων δῆλον ὡσ ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ Ἀλφειοῦ ἡ ὑπὸ Νέστορι χώρα ἐστίν, ἣν πᾶσαν ὀνομάζει Πυλίων γῆν·

οὐδαμοῦ δὲ ὁ Ἀλφειὸσ οὔτε τῆσ Μεσσηνίασ ἐφάπτεται οὔτε τῆσ κοίλησ Ἤλιδοσ. ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ χώρᾳ ἐστὶν ἡ πατρὶσ τοῦ Νέστοροσ, ἥν φαμεν Τριφυλιακὸν Πύλον καὶ Ἀρκαδικὸν καὶ Λεπρεατικόν. καὶ γὰρ δὴ οἱ μὲν ἄλλοι Πύλοι ἐπὶ θαλάττῃ δείκνυνται, οὗτοσ δὲ πλείουσ ἢ τριάκοντα σταδίουσ ὑπὲρ αὐτῆσ, ὅπερ καὶ ἐκ τῶν ἐπῶν δῆλον. ἐπί τε γὰρ τοὺσ Τηλεμάχου ἑταίρουσ ἄγγελοσ πέμπεται πρὸσ τὸ πλοῖον καλῶν ἐπὶ ξενίαν, ὅ τε Τηλέμαχοσ κατὰ τὴν ἐκ Σπάρτησ ἐπάνοδον τὸν Πεισίστρατον οὐκ ἐᾷ πρὸσ τὴν πόλιν ἐλαύνειν, ἀλλὰ παρατρέψαντα ἐπὶ τὴν ναῦν σπεύδειν, ὡσ οὐ τὴν αὐτὴν οὖσαν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ τὸν ὁρ́μον. ὅ τε ἀπόπλουσ τοῦ Τηλεμάχου οὕτωσ ἂν οἰκείωσ λέγοιτο βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺσ καὶ Χαλκίδα καλλιρέεθρον. δύετό τ’ ἠέλιοσ, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί· ἡ δὲ Φεὰσ ἐπέβαλλεν, ἀγαλλομένη Διὸσ οὔρῳ, ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί. μέχρι μὲν δὴ δεῦρο πρὸσ τὴν ἄρκτον ὁ πλοῦσ, ἐντεῦθεν δ’ ἐπὶ τὸ πρὸσ ἑώ μέροσ ἐπιστρέφει. παρίησι δὲ τὸν εὐθὺν πλοῦν ἡ ναῦσ καὶ τὸν ἐξ ἀρχῆσ καὶ τὸν εἰσ Ἰθάκην διὰ τὸ τοὺσ μνηστῆρασ ἐκεῖ τὴν ἐνέδραν θέσθαι ἐν πορθμῷ Ἰθάκησ τε Σάμοιό τε· ἔνθεν δ’ αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε θοῇσι. θοὰσ δὲ εἴρηκε τὰσ ὀξείασ· τῶν Ἐχινάδων δ’ εἰσὶν αὗται, πλησιάζουσαι τῇ ἀρχῇ τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου καὶ ταῖσ ἐκβολαῖσ τοῦ Ἀχελώου. παραλλάξασ δὲ τὴν Ἰθάκην, ὥστε κατὰ νώτου γενέσθαι, κάμπτει πάλιν πρὸσ τὸν οἰκεῖον δρόμον τὸν μεταξὺ τῆσ Ἀκαρνανίασ καὶ τῆσ Ἰθάκησ, καὶ κατὰ θάτερα μέρη τῆσ νήσου ποιεῖται τὴν καταγωγήν, οὐ κατὰ τὸν πορθμὸν τὸν Κεφαλληνιακόν, ὃν ἐφρούρουν οἱ μνηστῆρεσ. εἰ γοῦν τὸν Ἠλιακὸν Πύλον εἶναί τισ τὸν Νέστοροσ ἐπινοήσειεν, οὐκ ἂν οἰκείωσ λέγοιτο ἡ ἐντεῦθεν ἀναχθεῖσα ναῦσ παρὰ Κρουνοὺσ ἐνεχθῆναι καὶ Χαλκίδα μέχρι δύσεωσ, εἶτα Φεαῖσ ἐπιβάλλειν νύκτωρ, καὶ τότε τὴν Ἠλείαν παραπλεῖν·

καὶ γὰρ παρ’ ἐκείνουσ ὑπῆρχεν ὁ πλοῦσ. οὗτοι γὰρ οἱ τόποι πρὸσ νότον τῆσ Ἠλείασ εἰσί, πρῶται μὲν αἱ Φεαί, εἶθ’ ἡ Χαλκίσ, εἶθ’ οἱ Κρουνοί, εἶθ’ ὁ Πύλοσ ὁ Τριφυλιακὸσ καὶ τὸ Σαμικόν. τῷ μὲν οὖν πρὸσ νότον πλέοντι ἐκ τοῦ Ἠλιακοῦ Πύλου οὗτοσ ἂν ὁ πλοῦσ εἰή· τῷ δὲ πρὸσ ἄρκτον, ὅπου ἐστὶν ἡ Ἰθάκη, ταῦτα μὲν πάντα ὀπίσω λείπεται, αὐτὴ δ’ ἡ Ἠλεία παραπλευστέα ἦν, καὶ πρὸ δύσεώσ γε· ὁ δέ φησι μετὰ δύσιν. καὶ μὴν εἰ καὶ πάλιν ὑπόθοιτό τισ τὸν Μεσσηνιακὸν Πύλον καὶ τὸ Κορυφάσιον ἀρχὴν τοῦ παρὰ Νέστοροσ πλοῦ, πολὺ ἂν εἰή τὸ διάστημα καὶ πλέονοσ χρόνου. αὐτὸ γοῦν τὸ ἐπὶ τὸν Τριφυλιακὸν Πύλον καὶ τὸ Σαμιακὸν ποσείδιον τετρακοσίων ἐστὶ σταδίων· καὶ ὁ παράπλουσ οὐ παρὰ Κρουνοὺσ καὶ Χαλκίδα καὶ Φεάν, ἀδόξων ποταμῶν ὀνόματα μᾶλλον δὲ ὀχετῶν, ἀλλὰ παρὰ τὴν Νέδαν πρῶτον, εἶτ’ Ἀκίδωνα, εἶτα τὸν Ἀλφειὸν καὶ τόπουσ τούτων τοὺσ μεταξύ· ὕστερον δ’, εἰ ἄρα, κἀκείνων ἐχρῆν μνησθῆναι· καὶ μὴν ἥ γε τοῦ Νέστοροσ διήγησισ, ἣν διατίθεται πρὸσ Πάτροκλον περὶ τοῦ γενομένου τοῖσ Πυλίοισ πρὸσ Ἠλείουσ πολέμου, συνηγορεῖ τοῖσ ὑφ’ ἡμῶν ἐπιχειρουμένοισ, ἐὰν σκοπῇ τισ τὰ ἔπη.

φησὶ γὰρ ἐν αὐτοῖσ, ὅτι πορθήσαντοσ Ἡρακλέουσ τὴν Πυλίαν ὥστε τὴν νεότητα ἐκλειφθῆναι πᾶσαν, δώδεκα δὴ παίδων ὄντων τῷ Νηλεῖ, μόνον αὐτῷ περιγενέσθαι τὸν Νέστορα νέον τελέωσ· καταφρονήσαντεσ δ’ οἱ Ἐπειοὶ τοῦ Νηλέωσ διὰ γῆρασ καὶ ἐρημίαν ὑπερηφάνωσ καὶ ὑβριστικῶσ ἐχρῶντο τοῖσ Πυλίοισ. ἀντὶ τούτων οὖν ὁ Νέστωρ συναγαγὼν τοὺσ οἰκείουσ ὅσουσ οἱο͂́σ τε ἦν ἐπελθεῖν φησιν ἐπὶ τὴν Ἠλείαν, καὶ περιελάσαι παμπόλλην λείαν πεντήκοντα βοῶν ἀγέλασ, τόσα πώεα οἰῶν, τόσσα συῶν συβόσια, τοσαῦτα δὲ καὶ αἰπόλια, ἵππουσ δὲ ξανθὰσ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, ὑποπώλουσ τὰσ πλείστασ. καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον φησίΝηλήιον εἴσω, ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ, ὡσ μεθ’ ἡμέραν μὲν τῆσ λεηλασίασ γενομένησ καὶ τῆσ τροπῆσ τῶν ἐκβοηθησάντων, ὅτε κτανεῖν λέγει τὸν Ἰτυμονέα, νύκτωρ δὲ τῆσ ἀφόδου γενομένησ ὥστ’ ἐννυχίουσ πρὸσ τῷ ἄστει γενέσθαι· περὶ δὲ τὴν διανομὴν καὶ θυσίαν ὄντων οἱ Ἐπειοὶ τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν κατὰ πλῆθοσ ἀθροισθέντεσ πεζοί τε καὶ ἱππεῖσ ἀντεπεξῆλθον καὶ τὸ Θρύον ἐπὶ τῷ Ἀλφειῷ κείμενον περιεστρατοπέδευσαν. αἰσθόμενοι δ’ εὐθὺσ οἱ Πύλιοι βοηθεῖν ὡρ́μησαν· νυκτερεύσαντεσ δὲ περὶ τὸν Μινυήιον ποταμὸν ἐγγύθεν Ἀρήνησ, ἐντεῦθεν ἔνδιοι πρὸσ τὸν Ἀλφειὸν ἀφικνοῦνται· τοῦτο δ’ ἐστὶ κατὰ μεσημβρίαν· θύσαντεσ δὲ τοῖσ θεοῖσ καὶ νυκτερεύσαντεσ ἐπὶ τῷ ποταμῷ συμβάλλουσιν εἰσ μάχην εὐθὺσ ἑώθεν· λαμπρᾶσ δὲ τῆσ τροπῆσ γενομένησ οὐκ ἐπαύσαντο διώκοντέσ τε καὶ κτείνοντεσ πρὶν Βουπρασίου ἐπέβησαν πέτρησ τ’ Ὠλενίησ καὶ Ἀλεισίου ἔνθα κολώνη κέκληται, ὅθεν αὖτισ ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη. καὶ ὑποβάσ αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ’ ἔχον ὠκέασ ἵππουσ. ἐκ τούτων δὴ πῶσ ἂν ἢ τὸν Ἠλιακὸν Πύλον ὑπολάβοι τισ ἢ τὸν Μεσσηνιακὸν λέγεσθαι;

τὸν μὲν Ἠλιακόν, ὅτι τούτου πορθουμένου συνεπορθεῖτο καὶ ἡ τῶν Ἐπειῶν ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέουσ· αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ Ἠλεία. πῶσ οὖν ἤμελλον οἱ συμπεπορθημένοι καὶ ὁμόφυλοι τοιαύτην ὑπερηφανίαν καὶ ὕβριν κτήσασθαι κατὰ τῶν συναδικηθέντων; πῶσ δ’ ἂν τὴν οἰκείαν κατέτρεχον καὶ ἐλεηλάτουν; πῶσ δ’ ἂν ἅμα καὶ Αὐγέασ ἦρχε τῶν αὐτῶν καὶ Νηλεὺσ ἐχθροὶ ὄντεσ ἀλλήλων; εἴγε τῷ Νηλεῖ χρεῖοσ μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ, τέσσαρεσ ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, ἐλθόντεσ μετ’ ἀέθλα· περὶ τρίποδοσ γὰρ ἔμελλον θεύσεσθαι· τοὺσ δ’ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείασ κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει. εἰ δ’ ἐνταῦθα ᾤκει ὁ Νηλεύσ, ἐνταῦθα καὶ ὁ Νέστωρ ἐπῆρχε. πῶσ οὖν τῶν μὲν Ἠλείων καὶ Βουπρασίων τέσσαρεσ ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ νῆεσ ἕποντο θοαί, πολέεσ δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί; εἰσ τέτταρα δὲ καὶ ἡ χώρα διῄρητο, ὧν οὐδενὸσ ἐπῆρχεν ὁ Νέστωρ, οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινήν καὶ τὰ ἑξῆσ τὰ μέχρι Μεσσήνησ; οἱ δὲ δὴ ἀντεπεξιόντεσ Ἐπειοὶ τοῖσ Πυλίοισ πῶσ ἐπὶ τὸν Ἀλφειὸν ἐξορμῶσι καὶ τὸ Θρύον; πῶσ δ’ ἐκεῖ τῆσ μάχησ γενομένησ τρεφθέντεσ ἐπὶ Βουπρασίου φεύγουσι; πάλιν δ’, εἰ τὸν Μεσσηνιακὸν Πύλον ἐπόρθησεν ὁ Ἡρακλῆσ, πῶσ οἱ τοσοῦτον ἀφεστῶτεσ ὕβριζον εἰσ αὐτούσ, καὶ ἐν συμβολαίοισ ἦσαν πολλοῖσ, καὶ ταῦτ’ ἀπεστέρουν χρεοκοποῦντεσ, ὥστε διὰ ταῦτα συμβῆναι τὸν πόλεμον; πῶσ δὲ ἐπὶ τὴν λεηλασίαν ἐξιὼν Νέστωρ τοσαύτην περιελάσασ λείαν συῶν τε καὶ προβάτων, ὧν οὐδὲν ὠκυπορεῖν οὐδὲ μακροπορεῖν δύναται, πλειόνων ἢ χιλίων σταδίων ὁδὸν διήνυσεν εἰσ τὴν πρὸσ τῷ Κορυφασίῳ Πύλον, οἱ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντεσ ἐπὶ τὴν Θρυόεσσαν καὶ τὸν ποταμὸν τὸν Ἀλφειὸν ἥκουσι πολιορκήσοντεσ τὸ φρούριον; πῶσ δὲ ταῦτα τὰ χωρία προσήκοντα ἦν τοῖσ ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ δυναστεύουσιν ἐχόντων Καυκώνων καὶ Τριφυλίων καὶ Πισατῶν; τὰ δὲ Γέρηνα ἢ τὴν Γερηνίαν ἀμφοτέρωσ γὰρ λέγεται τάχα μὲν ἐπίτηδεσ ὠνόμασάν τινεσ· δύναται δὲ καὶ κατὰ τύχην οὕτωσ ὠνομάσθαι τὸ χωρίον. τὸ δ’ ὅλον, τῆσ Μεσσηνίασ ὑπὸ Μενελάῳ τεταγμένησ, ὑφ’ ᾧ καὶ ἡ Λακωνικὴ ἐτέτακτο ὡσ δῆλον ἔσται καὶ ἐκ τῶν ὕστερον, καὶ τοῦ μὲν Παμισοῦ ῥέοντοσ διὰ ταύτησ καὶ τοῦ Νέδωνοσ, Ἀλφειοῦ δ’ οὐδαμῶσ ὅσ τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίησ, ἧσ ἐπῆρχεν ὁ Νέστωρ, τίσ ἂν γένοιτο πιθανὸσ λόγοσ εἰσ τὴν ἀλλοτρίαν ἀρχὴν ἐκβιβάζων τὸν ἄνδρα, ἀφαιρούμενοσ δὲ τὰσ συγκαταλεγείσασ αὐτῷ πόλεισ πάνθ’ ὑπ’ ἐκείνῳ ποιῶν; λοιπὸν δ’ ἐστὶν εἰπεῖν περὶ τῆσ Ὀλυμπίασ καὶ τῆσ εἰσ τοὺσ Ἠλείουσ ἁπάντων μεταπτώσεωσ.

ἔστι δ’ ἐν τῇ Πισάτιδι τὸ ἱερὸν σταδίουσ τῆσ Ἤλιδοσ ἐλάττουσ ἢ τριακοσίουσ διέχον· πρόκειται δ’ ἄλσοσ ἀγριελαίων ἐν ᾧ τὸ στάδιον· παραρρεῖ δ’ ὁ Ἀλφειὸσ ἐκ τῆσ Ἀρκαδίασ ῥέων εἰσ τὴν Τριφυλιακὴν θάλατταν μεταξὺ δύσεωσ καὶ μεσημβρίασ. τὴν δ’ ἐπιφάνειαν ἔσχεν ἐξ ἀρχῆσ μὲν διὰ τὸ μαντεῖον τοῦ Ὀλυμπίου Διόσ· ἐκείνου δ’ ἐκλειφθέντοσ οὐδὲν ἧττον συνέμεινεν ἡ δόξα τοῦ ἱεροῦ, καὶ τὴν αὔξησιν ὅσην ἴσμεν ἔλαβε διά τε τὴν πανήγυριν καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν Ὀλυμπιακόν, στεφανίτην τε καὶ ἱερὸν νομισθέντα, μέγιστον τῶν πάντων. ἐκοσμήθη δ’ ἐκ τοῦ πλήθουσ τῶν ἀναθημάτων, ἅπερ ἐκ πάσησ ἀνετίθετο τῆσ Ἑλλάδοσ· ὧν ἦν καὶ ὁ χρυσοῦσ σφυρήλατοσ Ζεύσ, ἀνάθημα Κυψέλου τοῦ Κορινθίων τυράννου. μέγιστον δὲ τούτων ὑπῆρξε τὸ τοῦ Διὸσ ξόανον, ὃ ἐποίει Φειδίασ Χαρμίδου Ἀθηναῖοσ ἐλεφάντινον, τηλικοῦτον τὸ μέγεθοσ ὡσ καίπερ μεγίστου ὄντοσ τοῦ νεὼ δοκεῖν ἀστοχῆσαι τῆσ συμμετρίασ τὸν τεχνίτην, καθήμενον ποιήσαντα, ἁπτόμενον δὲ σχεδόν τι τῇ κορυφῇ τῆσ ὀροφῆσ ὥστ’ ἔμφασιν ποιεῖν, ἐὰν ὀρθὸσ γένηται διαναστάσ, ἀποστεγάσειν τὸν νεών. ἀνέγραψαν δέ τινεσ τὰ μέτρα τοῦ ξοάνου, καὶ Καλλίμαχοσ ἐν ἰάμβῳ τινὶ ἐξεῖπε. πολλὰ δὲ συνέπραξε τῷ Φειδίᾳ Πάναινοσ ὁ ζωγράφοσ, ἀδελφιδοῦσ ὢν αὐτοῦ καὶ συνεργολάβοσ, πρὸσ τὴν τοῦ ξοάνου διὰ τῶν χρωμάτων κόσμησιν καὶ μάλιστα τῆσ ἐσθῆτοσ. δείκνυνται δὲ καὶ γραφαὶ πολλαί τε καὶ θαυμασταὶ περὶ τὸ ἱερὸν ἐκείνου ἔργα. ἀπομνημονεύουσι δὲ τοῦ Φειδίου, διότι πρὸσ τὸν Πάναινον εἶπε πυνθανόμενον πρὸσ τί παράδειγμα μέλλοι ποιήσειν τὴν εἰκόνα τοῦ Διόσ, ὅτι πρὸσ τὴν Ὁμήρου δι’ ἐπῶν ἐκτεθεῖσαν τούτων ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων· ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτοσ κρατὸσ ἀπ’ ἀθανάτοιο, μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. ἄξιοι δὲ μάλιστα τὴν αἰτίαν ἔχειν τῆσ περὶ τὸ Ὀλυμπίασιν ἱερὸν μεγαλοπρεπείασ τε καὶ τιμῆσ Ἠλεῖοι. κατὰ μὲν γὰρ τὰ Τρωικὰ καὶ ἔτι πρὸ τούτων οὐκ ηὐτύχουν, ὑπό τε τῶν Πυλίων ταπεινωθέντεσ καὶ ὑφ’ Ἡρακλέουσ ὕστερον, ἡνίκα Αὐγέασ ὁ βασιλεύων αὐτῶν κατελύθη. σημεῖον δέ· εἰσ γὰρ τὴν Τροίαν ἐκεῖνοι μὲν τετταράκοντα ναῦσ ἔστειλαν, Πύλιοι δὲ καὶ Νέστωρ ἐνενήκοντα. ὕστερον δὲ μετὰ τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον συνέβη τἀναντία. Αἰτωλοὶ γὰρ συγκατελθόντεσ τοῖσ Ἡρακλείδαισ μετὰ Ὀξύλου καὶ συνοικήσαντεσ Ἐπειοῖσ κατὰ συγγένειαν παλαιὰν ηὔξησαν τὴν κοίλην Ἦλιν καὶ τῆσ τε Πισάτιδοσ ἀφείλοντο πολλήν, καὶ Ὀλυμπία ὑπ’ ἐκείνοισ ἐγένετο· καὶ δὴ καὶ ὁ ἀγὼν εὑρ́ημά ἐστιν ἐκείνων ὁ Ὀλυμπιακόσ, καὶ τὰσ Ὀλυμπιάδασ τὰσ πρώτασ ἐκεῖνοι συνετέλουν. ἐᾶσαι γὰρ δεῖ τὰ παλαιὰ καὶ περὶ τῆσ κτίσεωσ τοῦ ἱεροῦ καὶ περὶ τῆσ θέσεωσ τοῦ ἀγῶνοσ, τῶν μὲν ἕνα τῶν Ἰδαίων δακτύλων Ἡρακλέα λεγόντων ἀρχηγέτην τούτων, τῶν δὲ τὸν Ἀλκμήνησ καὶ Διόσ, ὃν καὶ ἀγωνίσασθαι πρῶτον καὶ νικῆσαι· τὰ γὰρ τοιαῦτα πολλαχῶσ λέγεται καὶ οὐ πάνυ πιστεύεται. ἐγγυτέρω δὲ πίστεωσ, ὅτι μέχρι τῆσ ἕκτησ καὶ εἰκοστῆσ Ὀλυμπιάδοσ ἀπὸ τῆσ πρώτησ, ἐν ᾗ Κόροιβοσ ἐνίκα στάδιον Ἠλεῖοσ, τὴν προστασίαν εἶχον τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τοῦ ἀγῶνοσ Ἠλεῖοι. κατὰ δὲ τὰ Τρωικὰ ἢ οὐκ ἦν ἀγὼν στεφανίτησ ἢ οὐκ ἔνδοξοσ, οὔθ’ οὗτοσ οὔτ’ ἄλλοσ οὐδεὶσ τῶν νῦν ἐνδόξων· οὐδὲ μέμνηται τούτων Ὅμηροσ οὐδενόσ, ἀλλ’ ἑτέρων τινῶν ἐπιταφίων. καίτοι δοκεῖ τισὶ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μεμνῆσθαι, ὅταν φῇ τὸν Αὐγέαν ἀποστερῆσαι τέσσαρασ ἀθλοφόρουσ ἵππουσ, ἐλθόντασ μετ’ ἀέθλα· φασὶ δὲ τοὺσ Πισάτασ μὴ μετασχεῖν τοῦ Τρωικοῦ πολέμου ἱεροὺσ νομισθέντασ τοῦ Διόσ. ἀλλ’ οὔθ’ ἡ Πισᾶτισ ὑπὸ Αὐγέᾳ τόθ’ ὑπῆρχεν, ἐν ᾗ ἐστι καὶ ἡ Ὀλυμπία, ἀλλ’ ἡ Ἠλεία μόνον, οὔτ’ ἐν Ἠλείᾳ συνετελέσθη ὁ Ὀλυμπιακὸσ ἀγὼν οὐδ’ ἅπαξ, ἀλλ’ ἀεὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ. ὁ δὲ νῦν παρατεθεὶσ ἐν Ἤλιδι φαίνεται γενόμενοσ, ἐν ᾗ καὶ τὸ χρέοσ ὠφείλετο καὶ γὰρ τῷ χρεῖοσ μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ, τέσσαρεσ ἀθλοφόροι ἵπποι. καὶ οὗτοσ μὲν οὐ στεφανίτησ περὶ τρίποδοσ γὰρ ἔμελλον θεύσεσθαι, ἐκεῖνοσ δέ. μετὰ δὲ τὴν ἕκτην καὶ εἰκοστὴν Ὀλυμπιάδα οἱ Πισᾶται τὴν οἰκείαν ἀπολαβόντεσ αὐτοὶ συνετέλουν, τὸν ἀγῶνα ὁρῶντεσ εὐδοκιμοῦντα· χρόνοισ δ’ ὕστερον μεταπεσούσησ πάλιν τῆσ Πισάτιδοσ εἰσ τοὺσ Ἠλείουσ μετέπεσεν εἰσ αὐτοὺσ πάλιν καὶ ἡ ἀγωνοθεσία. συνέπραξαν δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὴν ἐσχάτην κατάλυσιν τῶν Μεσσηνίων συμμαχήσασιν αὐτοῖσ τἀναντία τῶν Νέστοροσ ἀπογόνων καὶ τῶν Ἀρκάδων συμπολεμησάντων τοῖσ Μεσσηνίοισ· καὶ ἐπὶ τοσοῦτόν γε συνέπραξαν ὥστε τὴν χώραν ἅπασαν τὴν μέχρι Μεσσήνησ Ἠλείαν ῥηθῆναι καὶ διαμεῖναι μέχρι νῦν, Πισατῶν δὲ καὶ Τριφυλίων καὶ Καυκώνων μηδ’ ὄνομα λειφθῆναι. καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Πύλον τὸν ἠμαθόεντα εἰσ τὸ Λέπρειον συνῴκισαν, χαριζόμενοι τοῖσ Λεπρεάταισ κρατήσασι πολέμῳ, καὶ ἄλλασ πολλὰσ τῶν κατοικιῶν κατέσπασαν, ὅσασ γ’ ἑώρων αὐτοπραγεῖν ἐθελούσασ, καὶ φόρουσ ἐπράξαντο. διωνομάσθη δὲ ἡ Πισᾶτισ τὸ μὲν πρῶτον διὰ τοὺσ ἡγεμόνασ δυνηθέντασ πλεῖστον, Οἰνόμαόν τε καὶ Πέλοπα τὸν ἐκεῖνον διαδεξάμενον καὶ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ πολλοὺσ γενομένουσ·

καὶ ὁ Σαλμωνεὺσ δ’ ἐνταῦθα βασιλεῦσαι λέγεται· εἰσ γοῦν ὀκτὼ πόλεισ μεριζομένησ τῆσ Πισάτιδοσ, μία τούτων λέγεται καὶ ἡ Σαλμώνη. διὰ ταῦτά τε δὴ καὶ διὰ τὸ ἱερὸν τὸ Ὀλυμπίασι διατεθρύληται σφόδρα ἡ χώρα. δεῖ δὲ τῶν παλαιῶν ἱστοριῶν ἀκούειν οὕτωσ ὡσ μὴ ὁμολογουμένων σφόδρα· οἱ γὰρ νεώτεροι πολλὰ καινίζουσιν, ὥστε καὶ τἀναντία λέγειν, οἱο͂ν τὸν μὲν Αὐγέαν τῆσ Πισάτιδοσ ἄρξαι τὸν δ’ Οἰνόμαον καὶ τὸν Σαλμωνέα τῆσ Ἠλείασ· ἔνιοι δ’ εἰσ ταὐτὸ συνάγουσι τὰ ἔθνη. δεῖ δὲ τοῖσ ὁμολογουμένοισ ὡσ ἐπὶ πολὺ ἀκολουθεῖν, ἐπεὶ οὐδὲ τοὔνομα τὴν Πισᾶτιν ἐτυμολογοῦσιν ὁμοίωσ· οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ Πίσησ ὁμωνύμου τῇ κρήνῃ πόλεωσ, τὴν δὲ κρήνην Πῖσαν εἰρῆσθαι, οἱο͂ν πίστραν, ὅπερ ἐστὶ ποτίστρα· τὴν δὲ πόλιν ἱδρυμένην ἐφ’ ὕψουσ δεικνύουσι μεταξὺ δυεῖν ὀροῖν, Ὄσσησ καὶ Ὀλύμπου, ὁμωνύμων τοῖσ ἐν Θετταλίᾳ. τινὲσ δὲ πόλιν μὲν οὐδεμίαν γεγονέναι Πῖσαν φασίν εἶναι γὰρ ἂν μίαν τῶν ὀκτώ, κρήνην δὲ μόνην, ἣν νῦν καλεῖσθαι Βῖσαν, Κικυσίου πλησίον πόλεωσ μεγίστησ τῶν ὀκτώ· Στησίχορον δὲ καλεῖν πόλιν τὴν χώραν Πῖσαν λεγομένην, ὡσ ὁ ποιητὴσ τὴν Λέσβον Μάκαροσ πόλιν. Εὐριπίδησ δ’ ἐν Ιὤνι Εὔβοι’ Ἀθήναισ ἐστί τισ γείτων πόλισ καὶ ἐν Ῥαδαμάνθυι οἳ γῆν ἔχουσ’ Εὐβοί̈δα πρόσχωρον πόλιν· Σοφοκλῆσ δ’ ἐν Μυσοῖσ Ἀσία μὲν ἡ σύμπασα κλῄζεται, ξένε, πόλισ δὲ Μυσῶν Μυσία προσήγοροσ. ἡ δὲ Σαλμώνη πλησίον ἐστὶ τῆσ ὁμωνύμου κρήνησ ἐξ ἧσ ῥεῖ ὁ Ἐνιπεύσ·

ἐμβάλλει δ’ εἰσ τὸν Ἀλφειόν. τούτου δ’ ἐρασθῆναι τὴν Τυρώ φασιν ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ’ Ἐνιπῆοσ θείοιο. ἐνταῦθα γὰρ βασιλεῦσαι τὸν πατέρα αὐτῆσ τὸν Σαλμωνέα, καθάπερ καὶ Εὐριπίδησ ἐν Αἰόλῳ φησί. ἐγγὺσ δὲ τῆσ Σαλμώνησ Ἡράκλεια, καὶ αὕτη μία τῶν ὀκτώ, διέχουσα περὶ τετταράκοντα σταδίουσ τῆσ Ὀλυμπίασ, κειμένη δὲ παρὰ τὸν Κυθήριον ποταμόν, οὗ τὸ τῶν Ιὠνιάδων νυμφῶν ἱερὸν τῶν πεπιστευμένων θεραπεύειν νόσουσ τοῖσ ὕδασι. παρὰ δὲ τὴν Ὀλυμπίαν ἐστὶ καὶ ἡ Ἄρπινα, καὶ αὕτη τῶν ὀκτώ, δι’ ἧσ ῥεῖ ποταμὸσ Παρθενίασ ὡσ εἰσ Ἡραίαν ἰόντων· αὐτοῦ δ’ ἔστι καὶ τὸ Κικύσιον τῶν ὀκτὼ καὶ τὸ Δυσπόντιον κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐξ Ἤλιδοσ εἰσ Ὀλυμπίαν ἐν πεδίῳ κείμενον· ἐξελείφθη δέ, καὶ ἀπῆραν οἱ πλείουσ εἰσ Ἐπίδαμνον καὶ Ἀπολλωνίαν· καὶ ἡ Φολόη δ’ ὑπέρκειται τῆσ Ὀλυμπίασ ἐγγυτάτω, ὄροσ Ἀρκαδικόν, ὥστε τὰσ ὑπωρείασ τῆσ Πισάτιδοσ εἶναι. καὶ πᾶσα δ’ ἡ Πισᾶτισ καὶ τῆσ Τριφυλίασ τὰ πλεῖστα ὁμορεῖ τῇ Ἀρκαδίᾳ· διὰ δὲ τοῦτο καὶ Ἀρκαδικὰ εἶναι δοκεῖ τὰ πλεῖστα τῶν Πυλιακῶν ἐν καταλόγῳ φραζομένων χωρίων· οὐ μέντοι φασὶν οἱ ἔμπειροι· τὸν γὰρ Ἐρύμανθον εἶναι τὸν ὁρίζοντα τὴν Ἀρκαδίαν τῶν εἰσ Ἀλφειὸν ἐμπιπτόντων ποταμῶν, ἔξω δ’ ἐκείνου τὰ χωρία ἱδρῦσθαι ταῦτα. Ἔφοροσ δέ φησιν Αἰτωλὸν ἐκπεσόντα ὑπὸ Σαλμωνέωσ τοῦ βασιλέωσ Ἐπειῶν τε καὶ Πισατῶν ἐκ τῆσ Ἠλείασ εἰσ τὴν Αἰτωλίαν, ὀνομάσαι τε ἀφ’ αὑτοῦ τὴν χώραν καὶ συνοικίσαι τὰσ αὐτόθι πόλεισ·

τούτου δ’ ἀπόγονον ὑπάρξαντα Ὄξυλον φίλον τοῖσ περὶ Τήμενον Ἡρακλείδαισ ἡγήσασθαί τε τὴν ὁδὸν κατιοῦσιν εἰσ τὴν Πελοπόννησον καὶ μερίσαι τὴν πολεμίαν αὐτοῖσ χώραν καὶ τἆλλα ὑποθέσθαι τὰ περὶ τὴν κατάκτησιν τῆσ χώρασ, ἀντὶ δὲ τούτων λαβεῖν χάριν τὴν εἰσ τὴν Ἠλείαν κάθοδον, προγονικὴν οὖσαν, κατελθεῖν δὲ ἀθροίσαντα στρατιὰν ἐκ τῆσ Αἰτωλίασ ἐπὶ τοὺσ κατέχοντασ Ἐπειοὺσ τὴν Ἦλιν· ἀπαντησάντων δὲ τῶν Ἐπειῶν μεθ’ ὅπλων, ἐπειδὴ ἀντίπαλοι ἦσαν αἱ δυνάμεισ, εἰσ μονομαχίαν προελθεῖν κατὰ ἔθοσ τι παλαιὸν τῶν Ἑλλήνων Πυραίχμην Αἰτωλὸν Δέγμενόν τ’ Ἐπειόν, τὸν μὲν Δέγμενον μετὰ τόξου ψιλόν, ὡσ περιεσόμενον ῥᾳδίωσ ὁπλίτου διὰ τῆσ ἑκηβολίασ, τὸν δὲ μετὰ σφενδόνησ καὶ πήρασ λίθων, ἐπειδὴ κατέμαθε τὸν δόλον· τυχεῖν δὲ νεωστὶ ὑπὸ τῶν Αἰτωλῶν εὑρημένον τὸ τῆσ σφενδόνησ εἶδοσ· μακροβολωτέρασ δ’ οὔσησ τῆσ σφενδόνησ πεσεῖν τὸν Δέγμενον, καὶ κατασχεῖν τοὺσ Αἰτωλοὺσ τὴν γῆν ἐκβαλόντασ τοὺσ Ἐπειούσ· παραλαβεῖν δὲ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ὀλυμπίασιν, ἣν εἶχον οἱ Ἀχαιοί· διὰ δὲ τὴν τοῦ Ὀξύλου φιλίαν πρὸσ τοὺσ Ἡρακλείδασ συνομολογηθῆναι ῥᾳδίωσ ἐκ πάντων μεθ’ ὁρ́κου τὴν Ἠλείαν ἱερὰν εἶναι τοῦ Διόσ, τὸν δ’ ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην μεθ’ ὅπλων ἐναγῆ εἶναι, ὡσ δ’ αὕτωσ ἐναγῆ καὶ τὸν μὴ ἐπαμύνοντα εἰσ δύναμιν· ἐκ δὲ τούτου καὶ τοὺσ κτίσαντασ τὴν Ἠλείων πόλιν ὕστερον ἀτείχιστον ἐᾶσαι, καὶ τοὺσ δι’ αὐτῆσ τῆσ χώρασ ἰόντασ στρατοπέδῳ τὰ ὅπλα παραδόντασ ἀπολαμβάνειν μετὰ τὴν ἐκ τῶν ὁρ́ων ἔκβασιν· Ἴφιτόν τε θεῖναι τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα, ἱερῶν ὄντων τῶν Ἠλείων. ἐκ δὴ τῶν τοιούτων αὔξησιν λαβεῖν τοὺσ ἀνθρώπουσ· τῶν γὰρ ἄλλων πολεμούντων ἀεὶ πρὸσ ἀλλήλουσ, μόνοισ ὑπάρξαι πολλὴν εἰρήνην, οὐκ αὐτοῖσ μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖσ ξένοισ, ὥστε καὶ εὐανδρῆσαι μάλιστα πάντων παρὰ τοῦτο. Φείδωνα δὲ τὸν Ἀργεῖον, δέκατον μὲν ὄντα ἀπὸ Τημένου, δυνάμει δ’ ὑπερβεβλημένον τοὺσ κατ’ αὐτόν, ἀφ’ ἧσ τήν τε λῆξιν ὅλην ἀνέλαβε τὴν Τημένου διεσπασμένην εἰσ πλείω μέρη, καὶ μέτρα ἐξεῦρε τὰ Φειδώνια καλούμενα καὶ σταθμοὺσ καὶ νόμισμα κεχαραγμένον τό τε ἄλλο καὶ τὸ ἀργυροῦν, πρὸσ τούτοισ ἐπιθέσθαι καὶ ταῖσ ὑφ’ Ἡρακλέουσ αἱρεθείσαισ πόλεσι, καὶ τοὺσ ἀγῶνασ ἀξιοῦν τιθέναι αὐτόν, οὓσ ἐκεῖνοσ ἔθηκε· τούτων δὲ εἶναι καὶ τὸν Ὀλυμπικόν· καὶ δὴ βιασάμενον ἐπελθόντα θεῖναι αὐτόν, οὔτε τῶν Ἠλείων ἐχόντων ὅπλα ὥστε κωλύειν διὰ τὴν εἰρήνην τῶν τε ἄλλων κρατουμένων τῇ δυναστείᾳ· οὐ μὴν τούσ γε Ἠλείουσ ἀναγράψαι τὴν θέσιν ταύτην, ἀλλὰ καὶ ὅπλα κτήσασθαι διὰ τοῦτο καὶ ἀρξαμένουσ ἐπικουρεῖν σφίσιν αὐτοῖσ· συμπράττειν δὲ καὶ Λακεδαιμονίουσ, εἴτε φθονήσαντασ τῇ διὰ τὴν εἰρήνην εὐτυχίᾳ εἴτε καὶ συνεργοὺσ ἕξειν νομίσαντασ πρὸσ τὸ καταλῦσαι τὸν Φείδωνα, ἀφῃρημένον αὐτοὺσ τὴν ἡγεμονίαν τῶν Πελοποννησίων, ἣν ἐκεῖνοι προεκέκτηντο· καὶ δὴ καὶ συγκαταλῦσαι τὸν Φείδωνα· τοὺσ δὲ συγκατασκευάσαι τοῖσ Ἠλείοισ τήν τε Πισᾶτιν καὶ τὴν Τριφυλίαν. ὁ δὲ παράπλουσ ἅπασ ὁ τῆσ νῦν Ἠλείασ μὴ κατακολπίζοντι χιλίων ὁμοῦ καὶ διακοσίων ἐστὶ σταδίων. ταῦτα μὲν περὶ τῆσ Ἠλείασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION