Strabo, Geography, Book 8, chapter 2

(스트라본, 지리학, Book 8, chapter 2)

ἔστι τοίνυν ἡ Πελοπόννησοσ ἐοικυῖα φύλλῳ πλατάνου τὸ σχῆμα, ἴση σχεδόν τι κατὰ μῆκοσ καὶ κατὰ πλάτοσ ὅσον χιλίων καὶ τετρακοσίων σταδίων, τὸ μὲν ἀπὸ τῆσ ἑσπέρασ ἐπὶ τὴν ἑώ, τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Χελωνάτα δι’ Ὀλυμπίασ καὶ τῆσ Μεγαλοπολίτιδοσ ἐπὶ Ἰσθμόν· τὸ δ’ ἀπὸ τοῦ νότου πρὸσ τὴν ἄρκτον, ὅ ἐστι τὸ ἀπὸ Μαλεῶν δι’ Ἀρκαδίασ εἰσ Αἴγιον· ἡ δὲ περίμετροσ μὴ κατακολπίζοντι τετρακισχιλίων σταδίων, ὡσ Πολύβιοσ· Ἀρτεμίδωροσ δὲ καὶ τετρακοσίουσ προστίθησι· κατακολπίζοντι δὲ πλείουσ τῶν ἑξακοσίων ἐπὶ τοῖσ πεντακισχιλίοισ. ὁ δ’ Ἰσθμὸσ κατὰ τὸν δίολκον, δι’ οὗ τὰ πορθμεῖα ὑπερνεωλκοῦσιν ἀπὸ τῆσ ἑτέρασ εἰσ τὴν ἑτέραν θάλατταν, εἴρηται ὅτι τετταράκοντα σταδίων ἐστίν. ἔχουσι δὲ τῆσ χερρονήσου ταύτησ τὸ μὲν ἑσπέριον μέροσ Ἠλεῖοι καὶ Μεσσήνιοι, κλυζόμενοι τῷ Σικελικῷ πελάγει·

προσλαμβάνουσι δὲ καὶ τῆσ ἑκατέρωθεν παραλίασ, ἡ μὲν Ἠλεία πρὸσ ἄρκτον ἐπιστρέφουσα καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου μέχρι ἄκρασ Ἀράξου, καθ’ ἣν ἀντίπορθμόσ ἐστιν ἥ τε Ἀκαρνανία καὶ αἱ προκείμεναι νῆσοι, Ζάκυνθοσ καὶ Κεφαλληνία καὶ Ἰθάκη καὶ αἱ Ἐχινάδεσ, ὧν ἐστι καὶ τὸ Δουλίχιον· τῆσ δὲ Μεσσηνίασ τὸ πλέον ἀνεῳγμένον πρὸσ νότον καὶ τὸ Λιβυκὸν πέλαγοσ μέχρι τῶν καλουμένων Θυρίδων πλησίον Ταινάρου. ἑξῆσ δὲ μετὰ μὲν τὴν Ἠλείαν ἐστὶ τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνοσ πρὸσ ἄρκτουσ βλέπον καὶ τῷ Κορινθιακῷ κόλπῳ παρατεῖνον, τελευτᾷ δ’ εἰσ τὴν Σικυωνίαν· ἐντεῦθεν δὲ Σικυὼν καὶ Κόρινθοσ ἐκδέχεται μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ· μετὰ δὲ τὴν Μεσσηνίαν ἡ Λακωνικὴ καὶ ἡ Ἀργεία, μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ καὶ αὕτη. κόλποι δ’ εἰσὶν ἐνταῦθα ὅ τε Μεσσηνιακὸσ καὶ ὁ Λακωνικὸσ καὶ τρίτοσ ὁ Ἀργολικόσ, τέταρτοσ δ’ ὁ Ἑρμιονικὸσ καὶ Σαρωνικόσ οἱ δὲ Σαλαμινιακὸν καλοῦσιν, ὧν τοὺσ μὲν ἡ Λιβυκὴ τοὺσ δ’ ἡ Κρητικὴ θάλαττα πληροῖ καὶ τὸ Μυρτῷον πέλαγοσ· τινὲσ δὲ καὶ τὸν Σαρωνικὸν πόρον ἢ πέλαγοσ ὀνομάζουσι. μέση δ’ ἐστὶν ἡ Ἀρκαδία πᾶσιν ἐπικειμένη καὶ γειτνιῶσα τοῖσ ἄλλοισ ἔθνεσιν. ὁ δὲ Κορινθιακὸσ κόλποσ ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Εὐήνου τινὲσ δέ φασιν τοῦ Ἀχελώου τοῦ ὁρίζοντοσ Ἀκαρνᾶνασ καὶ τοὺσ Αἰτωλοὺσ καὶ τοῦ Ἀράξου.

ἐνταῦθα γὰρ πρῶτον ἀξιόλογον συναγωγὴν λαμβάνουσι πρὸσ ἀλλήλασ αἱ ἑκατέρωθεν ἀκταί· προϊοῦσαι δὲ πλέον τελέωσ συμπίπτουσι κατὰ τὸ Ῥίον καὶ τὸ Ἀντίρριον, ὅσον δὴ πέντε σταδίων ἀπολείπουσαι πορθμόν. ἔστι δὲ τὸ μὲν Ῥίον τῶν Ἀχαιῶν ἁλιτενὴσ ἄκρα, δρεπανοειδῆ τινα ἐπιστροφὴν εἰσ τὸ ἐντὸσ ἔχουσα· καὶ δὴ καὶ καλεῖται Δρέπανον· κεῖται δὲ μεταξὺ Πατρῶν καὶ Αἰγίου Ποσειδῶνοσ ἱερὸν ἔχουσα· τὸ δ’ Ἀντίρριον ἐν μεθορίοισ τῆσ Αἰτωλίασ καὶ τῆσ Λοκρίδοσ ἵδρυται, καλοῦσι δὲ καὶ Μολύκριον Ῥίον. εἶτ’ ἐντεῦθεν διίσταται πάλιν ἡ παραλία μετρίωσ ἑκατέρωθεν, προελθοῦσα δ’ εἰσ τὸν Κρισαῖον κόλπον ἐνταῦθα τελευτᾷ, κλειομένη τοῖσ προσεσπερίοισ τῆσ Βοιωτίασ καὶ τῆσ Μεγαρικῆσ τέρμοσιν. ἔχει δὲ τὴν περίμετρον ὁ Κορινθιακὸσ κόλποσ ἀπὸ μὲν τοῦ Εὐήνου μέχρι Ἀράξου σταδίων δισχιλίων διακοσίων τριάκοντα· εἰ δ’ ἀπὸ τοῦ Ἀχελώου, πλεονάζοι ἂν ἑκατόν που σταδίοισ. ἀπὸ μέντοι Ἀχελώου ἐπὶ τὸν Εὐήνον Ἀκαρνᾶνέσ εἰσιν, εἶθ’ ἑξῆσ ἐπὶ τὸ Ἀντίρριον Αἰτωλοί, τὸ δὲ λοιπὸν μέχρι Ἰσθμοῦ Φωκέων ἐστὶ καὶ Βοιωτῶν καὶ τῆσ Μεγαρίδοσ, στάδιοι χίλιοι ἑκατὸν εἴκοσι δυεῖν δέοντεσ· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Ἀντιρρίου μέχρι Ἰσθμοῦ θάλαττα . . . Ἀλκυονὶσ καλεῖται, μέροσ οὖσα τοῦ Κρισαίου κόλπου· ἀπὸ δὲ τοῦ Ἰσθμοῦ ἐπὶ τὸν Ἄραξον τριάκοντα ἐπὶ τοῖσ χιλίοισ. ὡσ μὲν δὴ τύπῳ εἰπεῖν τοιαύτη τισ καὶ τοσαύτη ἡ τῆσ Πελοποννήσου θέσισ καὶ τῆσ ἀντιπόρθμου γῆσ μέχρι τοῦ μυχοῦ, τοιοῦτοσ δὲ καὶ ὁ μεταξὺ ἀμφοῖν κόλποσ. εἶτα καθ’ ἕκαστα ἐροῦμεν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆσ Ἠλείασ ποιησάμενοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION