Strabo, Geography, book 4, chapter 3

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 3)

μετὰ δὲ τὴν Ἀκυιτανὴν μερίδα καὶ τὴν Ναρβωνῖτιν ἡ ἐφεξῆσ ἐστι μέχρι τοῦ Ῥήνου παντὸσ ἀπὸ τοῦ Λίγηροσ ποταμοῦ καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ, καθ’ ὃ συνάπτει πρὸσ τὸ Λούγδουνον ἀπὸ τῆσ πηγῆσ κατενεχθεὶσ ὁ Ῥοδανόσ. ταύτησ δὲ τῆσ χώρασ τὰ μὲν ἄνω μέρη τὰ πρὸσ ταῖσ πηγαῖσ τῶν ποταμῶν, τοῦ τε Ῥήνου καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ, μέχρι μέσων σχεδόν τι τῶν πεδίων ὑπὸ τῷ Λουγδούνῳ τέτακται, τὰ δὲ λοιπὰ καὶ παρωκεανιτικὰ ὑπ’ ἄλλῃ τέτακται μερίδι, ἣν ἰδίωσ Βέλγαισ προσνέμουσιν· ἡμεῖσ δὲ κοινότερον τὰ καθ’ ἕκαστα δηλώσομεν. αὐτὸ μὲν δὴ τὸ Λούγδουνον ἐκτισμένον ὑπὸ λόφῳ κατὰ τὴν συμβολὴν τοῦ τε Ἄραροσ τοῦ ποταμοῦ καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ κατέχουσι Ῥωμαῖοι.

εὐανδρεῖ δὲ μάλιστα τῶν ἄλλων πλὴν Νάρβωνοσ· καὶ γὰρ ἐμπορίῳ χρῶνται καὶ τὸ νόμισμα χαράττουσιν ἐνταῦθα τό τε ἀργυροῦν καὶ τὸ χρυσοῦν οἱ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμόνεσ. τό τε ἱερὸν τὸ ἀναδειχθὲν ὑπὸ πάντων κοινῇ τῶν Γαλατῶν Καίσαρι τῷ Σεβαστῷ πρὸ ταύτησ ἵδρυται τῆσ πόλεωσ ἐπὶ τῇ συμβολῇ τῶν ποταμῶν· ἔστι δὲ βωμὸσ ἀξιόλογοσ ἐπιγραφὴν ἔχων τῶν ἐθνῶν ἑξήκοντα τὸν ἀριθμὸν καὶ εἰκόνεσ τούτων ἑκάστου μία καὶ ἄλλοσ [ἀνδριὰσ] μέγασ. προκάθηται δὲ τοῦ ἔθνουσ τοῦ Σεγοσιανῶν ἡ πόλισ αὕτη, κειμένου μεταξὺ τοῦ Ῥοδανοῦ καὶ τοῦ Λίγηροσ· τὰ δ’ ἑξῆσ ἔθνη τὰ συντείνοντα πρὸσ τὸν Ῥῆνον, τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ Δούβιοσ ὁρίζεται τὰ δ’ ὑπὸ τοῦ Ἄραροσ. οὗτοι μὲν οὖν, ὡσ εἴρηται πρότερον, ἀπὸ τῶν Ἄλπεων καὶ αὐτοὶ κατενεχθέντεσ ἔπειτ’ εἰσ ἓν ῥεῖθρον συμπεσόντεσ εἰσ τὸν Ῥοδανὸν καταφέρονται· ἄλλοσ δ’ ἐστὶν ὁμοίωσ ἐν ταῖσ Ἄλπεσι τὰσ πηγὰσ ἔχων, Σηκοάνασ ὄνομα. ῥεῖ δ’ εἰσ τὸν ὠκεανὸν παράλληλοσ τῷ Ῥήνῳ διὰ ἔθνουσ ὁμωνύμου, συνάπτοντοσ τῷ Ῥήνῳ τὰ πρὸσ ἑώ, τὰ δ’ εἰσ τἀναντία τῷ Ἄραρι, ὅθεν αἱ κάλλισται ταριχεῖαι τῶν ὑείων κρεῶν εἰσ τὴν Ῥώμην κατακομίζονται. μεταξὺ μὲν οὖν τοῦ Λίγηροσ καὶ τοῦ Ἄραροσ οἰκεῖ τὸ τῶν Αἰδούων ἔθνοσ, πόλιν ἔχον Καβυλλῖνον ἐπὶ τῷ Ἄραρι καὶ φρούριον Βίβρακτα. οἱ δὲ Αἴδουοι καὶ συγγενεῖσ Ῥωμαίων ὠνομάζοντο καὶ πρῶτοι τῶν ταύτῃ προσῆλθον πρὸσ τὴν φιλίαν καὶ συμμαχίαν. πέραν δὲ τοῦ Ἄραροσ οἰκοῦσιν οἱ Σηκοανοί, διάφοροι καὶ τοῖσ Ῥωμαίοισ ἐκ πολλοῦ γεγονότεσ καὶ τοῖσ Αἰδούοισ, ὅτι πρὸσ Γερμανοὺσ προσεχώρουν πολλάκισ κατὰ τὰσ ἐφόδουσ αὐτῶν τὰσ ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν, καὶ ἐπεδείκνυντό γε οὐ τὴν τυχοῦσαν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ κοινωνοῦντεσ αὐτοῖσ ἐποίουν μεγάλουσ καὶ ἀφιστάμενοι μικρούσ· πρὸσ δὲ τοὺσ Αἰδούουσ καὶ διὰ ταῦτα μέν, ἀλλ’ ἐπέτεινε τὴν ἔχθραν ἡ τοῦ ποταμοῦ ἔρισ τοῦ διείργοντοσ αὐτούσ, ἑκατέρου τοῦ ἔθνουσ ἴδιον ἀξιοῦντοσ εἶναι τὸν Ἄραρα καὶ ἑαυτῷ προσήκειν τὰ διαγωγικὰ τέλη· νυνὶ δ’ ὑπὸ τοῖσ Ῥωμαίοισ ἅπαντ’ ἐστί. τὴν δ’ ἐπὶ τῷ Ῥήνῳ πρῶτοι τῶν ἁπάντων οἰκοῦσιν Ἐλουήττιοι, παρ’ οἷσ εἰσιν αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἐν τῷ Ἀδούλᾳ ὄρει.

τοῦτο δ’ ἐστὶ μέροσ τῶν Ἄλπεων, ὅθεν καὶ ὁ Ἀδούασ εἰσ τἀναντία μέρη ῥεῖ τὰ πρὸσ τὴν ἐντὸσ Κελτικὴν καὶ πληροῖ τὴν Λάριον λίμνην, πρὸσ ᾗ ἔκτισται τὸ Κῶμον, εἶτ’ ἐνθένδε εἰσ τὸν Πάδον συμβάλλει, περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν. καὶ ὁ Ῥῆνοσ δὲ εἰσ ἕλη μεγάλα καὶ λίμνην ἀναχεῖται μεγάλην, ἧσ ἐφάπτονται καὶ Ῥαιτοὶ καὶ Ουἰνδολικοὶ τῶν Ἀλπείων τινὲσ καὶ τῶν ὑπεραλπείων. φησὶ δὲ τὸ μῆκοσ αὐτοῦ σταδίων ἑξακισχιλίων Ἀσίνιοσ, οὐκ ἔστι δέ· ἀλλ’ ἐπ’ εὐθείασ μὲν τοῦ ἡμίσουσ ὀλίγον ἂν ὑπερβάλλοι, τοῖσ δὲ σκολιώμασι καὶ χίλιοι προστεθέντεσ ἱκανῶσ ἂν ἔχοιεν· καὶ γὰρ ὀξύσ ἐστι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ δυσγεφύρωτοσ καὶ διὰ πεδίων ὕπτιοσ φέρεται τὸ λοιπὸν καταβὰσ ἀπὸ τῶν ὀρῶν· πῶσ οὖν οἱο͂́ν τε μένειν ὀξὺν καὶ βίαιον, εἰ τῷ ὑπτιασμῷ προσδοίημεν καὶ σκολιότητασ πολλὰσ καὶ μακράσ; φησὶ δὲ καὶ δίστομον εἶναι μεμψάμενοσ τοὺσ πλείω λέγοντασ· ἐγκυκλοῦνται μὲν δή τινα χώραν ταῖσ σκολιότησι καὶ οὗτοσ καὶ ὁ Σηκοάνασ, οὐ τοσαύτην [δέ]. ἀμφότεροι δὲ ῥέουσιν ἐπὶ τὰσ ἄρκτουσ ἀπὸ τῶν νοτίων μερῶν· πρόκειται δ’ αὐτῶν ἡ Βρεττανική, τοῦ μὲν Ῥήνου καὶ ἐγγύθεν ὥστε καθορᾶσθαι τὸ Κάντιον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἑῷον ἄκρον τῆσ νήσου, τοῦ δὲ Σηκοάνα μικρὸν ἀπωτέρω· ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ ναυπήγιον συνεστήσατο Καῖσαρ ὁ θεὸσ πλέων εἰσ τὴν Βρεττανικήν. τοῦ δὲ Σηκοάνα τὸ πλεόμενον ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ Ἄραροσ δεχομένων τὰ φορτία μικρῷ πλέον ἐστὶν ἢ τὸ τοῦ Λίγηροσ καὶ τὸ τοῦ Γαρούνα· τὸ δὲ ἀπὸ Λουγδούνου μέχρι τοῦ Σηκοάνα χιλίων σταδίων ἐστίν, ἔλαττον δ’ ἢ διπλάσιον τούτου [τὸ] ἀπὸ τῶν εἰσβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ μέχρι Λουγδούνου. φασὶ δὲ καὶ πολυχρύσουσ τοὺσ Ἐλουηττίουσ, μηδὲν μέντοι ἧττον ἐπὶ λῃστείαν τραπέσθαι τὰσ τῶν Κίμβρων εὐπορίασ ἰδόντασ· ἀφανισθῆναι δ’ αὐτῶν τὰ δύο φῦλα τριῶν ὄντων κατὰ στρατείασ. ὅμωσ δ’ ἐκ τῶν λοιπῶν τὸ τῶν ἐπιγόνων πλῆθοσ ἐδήλωσεν ὁ πρὸσ Καίσαρα τὸν θεὸν πόλεμοσ, ἐν ᾧ περὶ τετταράκοντα μυριάδεσ σωμάτων διεφθάρησαν, τοὺσ δὲ λοιποὺσ σώζεσθαι μεθῆκεν εἰσ ὀκτακισχιλίουσ, ὅπωσ μὴ τοῖσ Γερμανοῖσ ὁμόροισ οὖσιν ἔρημον τὴν χώραν ἀφῇ. μετὰ δὲ τοὺσ Ἐλουηττίουσ Σηκοανοὶ καὶ Μεδιοματρικοὶ κατοικοῦσι τὸν Ῥῆνον, ἐν οἷσ ἵδρυται Γερμανικὸν ἔθνοσ περαιωθὲν ἐκ τῆσ οἰκείασ Τρίβοκχοι.

ἐν δὲ τοῖσ Σηκοανοῖσ ἐστι τὸ ὄροσ ὁ Ιοὐράσιοσ, διορίζει δ’ Ἐλουηττίουσ καὶ Σηκοανούσ. ὑπὲρ οὖν τῶν Ἐλουηττίων καὶ τῶν Σηκοανῶν Αἴδουοι καὶ Λίγγονεσ οἰκοῦσι πρὸσ δύσιν, ὑπὲρ δὲ τῶν Μεδιοματρικῶν Λεῦκοι καὶ τῶν Λιγγόνων τι μέροσ. τὰ δὲ μεταξὺ ἔθνη τοῦ τε Λίγηροσ καὶ τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ τὰ πέραν τοῦ Ῥοδανοῦ τε καὶ τοῦ Ἄραροσ παράκειται πρὸσ ἄρκτον τοῖσ τε Ἀλλόβριξι καὶ τοῖσ περὶ τὸ Λούγδουνον· τούτων δ’ ἐπιφανέστατόν ἐστι τὸ τῶν Ἀρουέρνων καὶ τὸ τῶν Καρνούτων, δι’ ὧν ἀμφοῖν ἐνεχθεὶσ ὁ Λίγηρ εἰσ τὸν ὠκεανὸν ἔξεισι. δίαρμα δ’ ἐστὶν εἰσ τὴν Βρεττανικὴν ἀπὸ τῶν ποταμῶν τῆσ Κελτικῆσ εἴκοσι καὶ τριακόσιοι στάδιοι· ὑπὸ γὰρ τὴν ἄμπωτιν ἀφ’ ἑσπέρασ ἀναχθέντεσ τῇ ὑστεραίᾳ περὶ ὀγδόην ὡρ́αν καταίρουσιν εἰσ τὴν νῆσον. μετὰ δὲ τοὺσ Μεδιοματρικοὺσ καὶ Τριβόκχουσ παροικοῦσι τὸν Ῥῆνον Τρήουιροι, καθ’ οὓσ πεποίηται τὸ ζεῦγμα ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων νυνὶ τῶν στρατηγούντων τὸν Γερμανικὸν πόλεμον. πέραν δὲ ᾤκουν Οὔβιοι κατὰ τοῦτον τὸν τόπον, οὓσ μετήγαγεν Ἀγρίππασ ἑκόντασ εἰσ τὴν ἐντὸσ τοῦ Ῥήνου. Τρηουίροισ δὲ συνεχεῖσ Νέρουιοι, καὶ τοῦτο Γερμανικὸν ἔθνοσ· τελευταῖοι δὲ Μενάπιοι πλησίον τῶν ἐκβολῶν ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ κατοικοῦντεσ ἕλη καὶ δρυμοὺσ οὐχ ὑψηλῆσ ἀλλὰ πυκνῆσ ὕλησ καὶ ἀκανθώδουσ. κατὰ τούτουσ δ’ ἵδρυνται Σούγαμβροι Γερμανοί. πάσησ δ’ ὑπέρκεινται τῆσ ποταμίασ ταύτησ οἱ Σόηβοι προσαγορευόμενοι Γερμανοὶ καὶ δυνάμει καὶ πλήθει διαφέροντεσ τῶν ἄλλων, ὑφ’ ὧν οἱ ἐξελαυνόμενοι κατέφευγον εἰσ τὴν ἐντὸσ τοῦ Ῥήνου νυνί· καὶ ἄλλοι δὲ κατ’ ἄλλουσ τόπουσ δυναστεύουσι καὶ διαδέχονται τὰ ζώπυρα τοῦ πολέμου τῶν πρώτων ἀεὶ καταλυομένων. τῶν δὲ Τρηουίρων καὶ Νερουίων Σένονεσ καὶ Ῥῆμοι πρὸσ ἑσπέραν οἰκοῦσιν, ἔτι δ’ Ἀτρεβάτιοι καὶ Ἐβούρωνεσ·

ἀξιολογώτατον δ’ ἐστὶν ἔθνοσ τῶν ταύτῃ Ῥῆμοι, καὶ ἡ μητρόπολισ αὐτῶν Δουρικορτόρα μάλιστα συνοικεῖται καὶ δέχεται τοὺσ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμόνασ. τοῖσ Μεναπίοισ δ’ εἰσὶ συνεχεῖσ ἐπὶ τῇ θαλάττῃ Μορῖνοι καὶ Βελλοάκοι καὶ Ἀμβιανοὶ καὶ Σουεσσίωνεσ καὶ Κάλετοι μέχρι τῆσ ἐκβολῆσ τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ. ἐμφερὴσ δ’ ἐστὶ τῇ τῶν Μεναπίων ἥ τε τῶν Μορίνων καὶ ἡ τῶν Ἀτρεβατίων καὶ Ἐβουρώνων· ὕλη γάρ ἐστιν οὐχ ὑψηλῶν δένδρων πολλὴ μὲν οὐ τοσαύτη δὲ ὅσην οἱ συγγραφεῖσ εἰρήκασι, τετρακισχιλίων σταδίων, καλοῦσι δ’ αὐτὴν Ἀρδουένναν· κατὰ δὲ τὰσ πολεμικὰσ ἐφόδουσ συμπλέκοντεσ τὰσ τῶν θάμνων λύγουσ βατώδεισ οὔσασ ἀπέφραττον τὰσ παρόδουσ. ἔστι δ’ ὅπου καὶ σκόλοπασ κατέπηττον, αὐτοὶ δὲ κατέδυνον εἰσ τὰ βάθη πανοίκιοι, νησίδια ἔχοντεσ ἐν τοῖσ ἕλεσι· ἐν μὲν οὖν ταῖσ ἐπομβρίαισ ἀσφαλεῖσ τὰσ καταφυγὰσ εἶχον, ἐν δὲ τοῖσ αὐχμοῖσ ἡλίσκοντο ῥᾳδίωσ· νυνὶ δ’ ἅπαντεσ οἱ ἐντὸσ Ῥήνου καθ’ ἡσυχίαν ὄντεσ ὑπακούουσι Ῥωμαίων. περὶ δὲ τὸν Σηκοάναν ποταμόν εἰσι καὶ οἱ Παρίσιοι, νῆσον ἔχοντεσ ἐν τῷ ποταμῷ καὶ πόλιν Λουκοτοκίαν, καὶ Μέλδοι καὶ Ληξόουιοι, παρωκεανῖται οὗτοι.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION