Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, ὅτι τρία μέρη τῆσ ὀρχήσεωσ, φορὰ καὶ σχῆμα καὶ δεῖξισ· καὶ τί ἕκαστον αὐτῶν, καί τίνα κοινὰ ποιητικῆσ καὶ ὀρχηστικῆσ.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 1, ὅτι τρία μέρη τῆσ ὀρχήσεωσ, φορὰ καὶ σχῆμα καὶ δεῖξισ· καὶ τί ἕκαστον αὐτῶν, καί τίνα κοινὰ ποιητικῆσ καὶ ὀρχηστικῆσ.)

ἐκ τούτου πυραμοῦντοσ ἐπῆραν τουτ’ ἐσπᾶσι νικητήριον ὀρχήσεωσ· ἀπεδείχθη δὲ κριτὴσ μετὰ Μενίσκου τοῦ παιδοτρίβου Λαμπρίασ ὁ ἀδελφόσ·

ὠρχήσατο γὰρ πιθανῶσ τὴν πυρρίχην καὶ χειρονομῶν ἐν ταῖσ παλαίστραισ ἐδόκει διαφέρειν τῶν παίδων. δύο τοὺσ εὐδοκίμουσ καὶ βουλομένουσ ἀνασῴζειν τὴν ἐμμέλειαν ἠξίουν τινὲσ ὀρχεῖσθαι φορὰν παρὰ φοράν.

διελθεῖν.

ἔφη δὲ τρία εἶναι, τὴν φορὰν καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὴν δεῖξιν. ἡ γὰρ ὄρχησισ ἔκ τε κινήσεων καὶ σχέσεων συνέστηκεν, ὡσ τὸ μέλοσ τῶν φθόγγων καὶ τῶν διαστημάτων ἐνταῦθα δ’ αἱ μοναὶ πέρατα τῶν κινήσεών εἰσι.

φορὰσ μὲν οὖν τὰσ κινήσεισ ὀνομάζουσι, σχήματα δὲ σχέσεισ καὶ διαθέσεισ, εἰσ ἃσ φερόμεναι τελευτῶσιν αἱ κινήσεισ, ὅταν Ἀπόλλωνοσ ἢ Πανὸσ ἤ τινοσ Βάκχησ σχῆμα διαθέντεσ ἐπὶ τοῦ σώματοσ γραφικῶσ τοῖσ εἴδεσιν ἐπιμένωσι. τὸ δὲ τρίτον, ἡ δεῖξισ, οὐ μιμητικόν ἐστιν, ἀλλὰ δηλωτικὸν ἀληθῶσ τῶν ὑποκειμένων ὡσ γὰρ οἱ ποιηταὶ τοῖσ κυρίοισ ὀνόμασι δεικτικῶσ χρῶνται, τὸν Ἀχιλλέα καὶ τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν ὀνομάζοντεσ, ὡσ ὑπὸ τῶν πολλῶν λέγονται·

"ἴσασ ὑσμίνη κεφαλὰσ, ἔχειν·

ὁ πετόμενοσ ἱερὸν ἀνὰ Διὸσ αἰθέρα γοργοφόνοσ, καὶ περὶ τοῦ ἵππου Πίνδαροσ ὅτε παρ’ Ἀλφεῷ σύτο δέμασ ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων καὶ Ὅμηροσ ἐπὶ τῆσ ἱπποδρομίασ ἁρ́ματα δ’ αὖ χαλκῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε ἵπποισ ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον·

οὕτωσ ἐν ὀρχήσει τὸ μὲν σχῆμα μιμητικόν ἐστι μορφῆσ καὶ ἰδέασ, καὶ πάλιν ἡ φορὰ πάθουσ τινὸσ ἐμφαντικὸν ἢ πράξεωσ ἢ δυνάμεωσ·

ταῖσ δὲ δείξεσι κυρίωσ αὐτὰ δηλοῦσι τὰ πράγματα, τὴν γῆν, τὸν οὐρανόν, αὐτοὺσ τοὺσ πλησίον·

ὡσ τὰ τοιαῦτα καὶ Θέμιν αἰδοίην ἑλικοβλέφαρὸν τ’ Ἀφροδίτην Ἥρην τε χρυσοστέφανον καλήν τε Διώνην·

καὶ Ἕλληνοσ δ’ ἐγένοντο θεμιστοπόλοι βασιλῆεσ, Δῶρόσ τε ,Ξοῦθόσ τε καὶ Αἰόλοσ ἱππιοχάρμησ εἰ δὲ μή, τοῖσ ἄγαν πεζοῖσ καὶ κακομέτροισ, ὡσ τὰ τοιαῦτα ἐγένοντο τοῦ μὲν Ἡρακλῆσ τοῦ δ’ Ἴφικλοσ·

τῆσ δὲ πατὴρ καὶ ἀνὴρ καὶ παῖσ βασιλεῖσ, καὶ ἀδελφοί, καὶ πρόγονοι·

κλῄζει δ’ Ἑλλὰσ Ὀλυμπιάδα.

τοιαῦτα γὰρ ἁμαρτάνεται καὶ περὶ τὴν ὄρχησιν ἐν ταῖσ δείξεσιν, ἂν πιθανότητα μηδὲ χάριν μετ’ εὐπρεπείασ καὶ ἀφελείασ ἔχωσι. καὶ ὅλωσ ἔφη μεταθήσειν τὸ Σιμωνίδειον ἀπὸ τῆσ ζωγραφίασ ἐπὶ τὴν ὄρχησιν· ποίησιν γὰρ εἶναι τὴν ὄρχησιν σιωπῶσαν, καὶ φθεγγομένην ὄρχησιν πάλιν τὴν ποίησιν·

ὅθεν εἶπεν οὔτε γραφικῇ μετεῖναι ποιητικῆσ οὔτε ποιητικῇ γραφικῆσ, οὐδὲ χρῶνται τὸ παράπαν ἀλλήλαισ. καὶ μέθεξισ ἀλλήλων ἐστί, καὶ μάλιστα μιμούμεναι περὶ τὸ ὑπορχημάτων γένοσ ἐνεργὸν ἀμφότεραι τὴν διὰ τῶν σχημάτων καὶ τῶν ὀνομάτων μίμησιν ἀποτελοῦσι.

δόξειε δ’ ἂν ὥσπερ ἐν γραφικῇ τὰ μὲν ποιήματα τοῖσ χρώμασιν ἑοικέναι τὰ δ’ ὀρχήματα ταῖσ γραμμαῖσ, ὑφ’ ὧν ὁρίζεται τὰ εἴδη.

δηλοῖ δ’ ὁ μάλιστα κατωρθωκέναι δόξασ ἐν ὑπορχήμασι καὶ γεγονέναι πιθανώτατοσ ἑαυτοῦ τὸ δεῖσθαι τὴν ἑτέραν τῆσ ἑτέρασ τὸ γάρ ἀπέλαστον ἵππον ἢ κύνα Ἀμυκλαίαν ἀγωνίῳ ἐλελιζόμενοσ ποδὶ μίμεο καμπύλον μέλοσ διώκων·

καὶ τὰ ἑξῆσ μονονοὺ λειόθεν τὴν ἐν ὀρχήσει διάθεσιν τὰ ποιήματα καὶ παρακαλεῖν τὼ χεῖρε καὶ τὼ πόδε, μᾶλλον δ’ ὅλον ὥσπερ τισὶ μηρίνθοισ ἕλκειν τὸ σῶμα τοῖσ μέλεσι καὶ ἐντείνειν, τούτων δὲ λεγομένων καὶ ᾀδομένων, ἡσυχίαν ἄγειν μὴ δυναμένοισ.

αὐτὸσ γοῦν ἑαυτὸν οὐκ αἰσχύνεται περὶ τὴν ὄρχησιν οὐχ ἧττον ἢ τὴν ποίησιν ἐγκωμιάζων, ὅταν δὲ γηρῶσαι νῦν ἐλαφρὸν ὄρχημ’ ἀοιδᾷ ποδῶν μιγνύμεν, Κρῆτα μιν καλέοισι τρόπον.

ἀλλ’ οὐδὲν οὕτωσ τὸ νῦν ἀπολέλαυκε τῆσ κακομουσίασ ὡσ ἡ ὄρχησισ.

διὸ καὶ πέπονθεν ὃ φοβηθεὶσ Ἴβυκοσ ἐποίησε δέδοικα μή τι πὰρ θεοῖσ ἀμπλακὼν τιμὰν πρὸσ ἀνθρώπων ἀμείψω. τῶν μὲν ἐμπλήκτων καὶ ἀνοήτων κρατεῖ θεάτρων, ὥσπερ τύραννοσ ὑπήκοον ἑαυτῇ πεποιημένη μουσικὴν ὀλίγου δεῖν ἅπασαν, τὴν δὲ παρὰ τοῖσ νοῦν ἔχουσι καὶ θείοισ ἀνδράσιν ὡσ ἀληθῶσ τιμὴν ἀπολώλεκε.

ταῦτα σχεδόν, ὦ Σόσσιε Σενεκίων, τελευταῖα τῶν ἐν τοῖσ Μουσείοισ τότε παρ’ Ἀμμωνίῳ τῷ ἀγαθῷ φιλολογηθέντων.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION