Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, Περὶ τοῦ ἐν τῇ τρίτῃ ῥαψῳδίᾳ τῆσ Ἰλιάδοσ ἀντινομικοῦ ζητήματοσ.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 1, Περὶ τοῦ ἐν τῇ τρίτῃ ῥαψῳδίᾳ τῆσ Ἰλιάδοσ ἀντινομικοῦ ζητήματοσ.)

"ταύτην; "ἐπεὶ τοίνυν ἐνίκησε μὲν οὐκ ἀνεῖλε δ’’ ὁ Μενέλαοσ, μεταλαβόντεσ ἑκάτεροι τὴν ἀξίωσιν ἰσχυρίζονται τοῖσ τῶν πολεμίων, οἱ μὲν ὡσ νενικημένου τοῦ Πάριδοσ ἀπαιτοῦντεσ, οἱ δ’ ὡσ μὴ τεθνηκότοσ οὐκ ἀποδιδόντεσ. "ἅμα καὶ τούτοισ προβάλλων διὸ τὸν νοῦν ἤδη προσεχέτωσαν. "ὁ γὰρ Ἀλέξανδροσ ἐπὶ ῥητοῖσ δήπου πεποίηται τὴν πρόκλησιν οὕτωσ αὐτὰρ ἔμ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον συμβάλετ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι. "ὁππότεροσ δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω· "καὶ πάλιν ὁ Ἕκτωρ ἀναγορεύων καὶ τιθεὶσ εἰσ μέσον πᾶσι τὴν πρόκλησιν αὐτοῦ μονονουχὶ τοῖσ αὐτοῖσ ὀνόμασι κέχρηται· "ἄλλουσ μὲν κέλεται Τρῶασ καὶ πάντασ Ἀχαιοὺσ τεύχεα κάλ’ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, αὐτὸν δ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον οἰούσ ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι. "τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ’ ἕποιτο. "δεξαμένου δὲ τοῦ Μενελάου, ποιοῦνται τὰσ συνθήκασ ἐνόρκουσ, ἐξάρχει δ’ Ἀγαμέμνων εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδροσ καταπέφνῃ, αὐτὸσ ἔπειθ’ Ἑλένην ἀγέτω καὶ κτήματα πάντα· "εἰ δὲ κ’ Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸσ Μενέλαοσ, κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω. οὐδὲ γραμματικῶν, ἀλλὰ ῥητόρων ἔργον ἐστὶ φιλογραμματούντων ὥσπερ ὑμεῖσ καὶ φιλοσοφούντων.

" ὁ μὲν οὖν Σῶσπισ ἔφη κυριώτερον εἶναι τὸν τοῦ προκεκλημένου λόγον, ὥσπερ νόμον·

"ἐκεῖνοσ γάρ, ἐφ’ οἷσ διαγωνιοῦνται, κατήγγειλεν· "οἱ δὲ δεξάμενοι καὶ ὑπακούσαντεσ οὐκέτι κύριοι προστιθέντεσ. "ἡ δὲ πρόκλησισ οὐ περὶ φόνου καὶ θανάτου γέγονεν, ἀλλὰ περὶ νίκησ καὶ ἣττησ· "καὶ μάλα δικαίωσ. "ἔδει γὰρ τὴν γυναῖκα τοῦ κρείττονοσ εἶναι, κρείττων δ’’ ὁ νικῶν, ἀποθνήσκειν δὲ πολλάκισ συμβαίνει κἀγαθοῖσ ὑπὸ κακῶν, ὡσ ὕστερον Ἀχιλλεὺσ ἀπέθανεν τοξευθεὶσ ὑπὸ Πάριδοσ· "καὶ οὐκ ἂν οἶμαι φαίημεν Ἀχιλλέωσ ἧτταν γεγονέναι τὸν θάνατον οὐδὲ νίκην ἀλλ’ ἄδικον εὐτυχίαν τοῦ βάλλοντοσ. "ἀλλ’ ὁ Ἕκτωρ ἥττητο καὶ πρὶν ἀποθνήσκειν, μὴ δεξάμενοσ ἀλλὰ δείσασ καὶ φυγὼν ἐπερχομένου τοῦ Ἀχιλλέωσ· "ὁ γὰρ ἀπειπάμενοσ καὶ φυγὼν ἧτταν ἀπροφάσιστον ἣττηται καὶ συγκεχώρηκε κρείττονα τὸν ἀντίπαλον εἶναι. "διὸ πρῶτον μὲν ἡ Ἶρισ ἐξαγγέλλουσα τῇ Ἑλένῃ φησὶ μακρῇσ ἐγχείῃσι μαχήσονται περὶ σεῖο τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτισ ἔπειθ’ ὁ Ζεὺσ τῷ Μενελάῳ τῆσ μάχησ τὸ βραβεῖον ἀπέδωκεν εἰπών νίκη μὲν φαίνετ’ ἀρηιφίλου Μενελάου. "γελοῖον γάρ, εἰ τὸν μὲν Ποδῆν ἐνίκησε πόρρωθεν ἀκοντίσασ μὴ προσδοκήσαντα μηδὲ φυλαξάμενον, τοῦ δ’ ἀπειπαμένου καὶ δραπετεύσαντοσ καὶ καταδύντοσ εἰσ τοὺσ κόλπουσ τῆσ γυναικὸσ ἐσκυλευμένου ζῶντοσ, οὐκ ἄξιοσ ἦν τὰ νικητήρια φέρεσθαι, κατὰ τὴν αὐτοῦ πρόκλησιν ἐκείνου κρείττων φανεὶσ καὶ περιγενόμενοσ. ὑπολαβὼν δ’ ὁ Γλαυκίασ ἔφη πρῶτον μὲν ἔν τε δόγμασι καὶ νόμοισ ἔν τε συνθήκαισ καὶ ὁμολογίαισ κυριώτερα τὰ δεύτερα νομίζεσθαι καὶ βεβαιότερα τῶν πρώτων·

Ἀγαμέμνονοσ ὁμολογίαι τέλοσ ἔχουσαι θάνατον, οὐχὶ ἧτταν τοῦ κρατηθέντοσ.

ἔπειτ’ ἐκείνη μὲν λόγοισ, αὗται δὲ καὶ μεθ’ ὁρ́κων εἵποντο καὶ προσῆσαν ἀραὶ τοῖσ παραβαίνουσιν, οὐχ ἑνὸσ ἀνδρὸσ ἀλλὰ πάντων ἀποδεχομένων καὶ συνομολογούντων· ὥστε ταῦτα γεγονέναι κυρίωσ ὁμολογίασ, ἐκείνασ δὲ μόνασ προκλήσεισ.

μαρτυρεῖ δ’ ὁ Πρίαμοσ, μετὰ τὰ ὁρ́κια τοῦ ἀγῶνοσ ἀπιὼν, καί, Ζεὺσ μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλοσ πεπρωμένον ἐστίν· ᾔδει γὰρ ἐπὶ τούτοισ τὰσ ὁμολογίασ γεγενημένασ·

διὸ καὶ μετὰ μικρὸν ὁ Ἕκτωρ φησὶν ὁρ́κια μὲν Κρονίδησ ὑψίζυγοσ οὐκ ἐτέλεσσεν·

ἀτελὴσ γὰρ ἔμεινεν ὁ ἀγὼν, καὶ πέρασ ἀναμφισβήτητον οὐκ εἶχε μηδετέρου πεσόντοσ.

ὅθεν ἔμοιγε δοκεῖ μηδ’ ἀντινομικὸν γεγονέναι τὸ ζήτημα, ταῖσ δευτέραισ ὁμολογίαισ τῶν πρώτων ἐμπεριεχομένων ὁ γὰρ ἀποκτείνασ νενίκηκεν, οὐ μὴν ὁ νικήσασ ἔκτεινεν. τὴν τοῦ Ἕκτοροσ πρόκλησιν ἀλλ’ ἐσαφήνισεν, οὐδὲ μετέθηκεν ἀλλὰ προσέθηκε τὸ κυριώτατον, ἐν τῷ κτεῖναι τὸ νικῆσαι θέμενοσ·

αὕτη γάρ ἐστι νίκη παντελήσ, αἱ δ’ ἄλλαι προφάσεισ καὶ ἀντιλογίασ ἔχουσιν, ὡσ ἡ παρὰ Μενελάου μήτε τρώσαντοσ μήτε διώξαντοσ.

"φοιτῶν ἀν’ ὅμιλον εἴ που ἐσαθρήσειεν Ἀλέξανδρον θεοειδέα μεμαρτύρηκεν ἄκυρον εἶναι καὶ ἀτελῆ νίκην, ἐκείνου διαπεφευγότοσ·

"οὐδ’ ἠμνημόνει τῶν ὑπ’ αὐτοῦ διειρημένων, ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατοσ καὶ μοῖρα τέτυκται, τεθναίη, ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα. "διὸ ζητεῖν μὲν ἀναγκαῖον ἦν αὐτῷ τὸν Ἀλέξανδρον, ὅπωσ ἀποκτείνασ συντελέσῃ τὸ τοῦ ἀγῶνοσ ἔργον· "μὴ κτείνασ δὲ μηδὲ λαβὼν οὐ δικαίωσ ἀπῄτει τὸ νικητήριον. "οὐδὲ γὰρ ἐνίκησεν, εἰ δεῖ τεκμήρασθαι τοῖσ ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένοισ, ἐγκαλοῦντοσ τῷ Διὶ καὶ τὰσ ἀποτεύξεισ ὀδυρομένου· "Ζεῦ πάτερ, οὔ τισ σεῖο θεῶν ὀλοώτεροσ ἄλλοσ· "ἦ τ’ ἐφάμην τίσασθαι Ἀλέξανδρον κακότητοσ, νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφοσ, ἐκ δέ μοι ἔγχοσ ἠίχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ’ ἔβαλόν μιν αὐτὸσ γὰρ ὁμολογεῖ μηδὲν εἶναι τὸ διακόψαι τὸ ἀσπίδιον καὶ λαβεῖν ἀπορρυὲν τὸ κράνοσ, εἰ μὴ βάλοι μηδ’ ἀποκτείνειε τὸν πολέμιον.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION