Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, Διὰ τί Πλάτων εἰκοστὴν ἔφη τὴν Αἰάντοσ ψυχὴν ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐλθεῖν.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 1, Διὰ τί Πλάτων εἰκοστὴν ἔφη τὴν Αἰάντοσ ψυχὴν ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐλθεῖν.)

οἰή δ’ Αἰάντοσ ψυχὴ Τελαμωνιάδαο· τὰ λοιπὰ μεῖζον φθεγγόμενοσ ἤδη πρὸσ ἐκεῖνον ἐπέραινεν, ἀλλ’ ἴθι δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔποσ καὶ μῦθον ἀκούσῃσ ἡμέτερον·

δάμασον δὲ μένοσ καὶ ἀτειρέα θυμόν· ἔτι δ’ ἀνώμαλοσ ὢν ὑπ’ ὀργῆσ ὁ Ὕλασ ἀπεκρίνατο σκαιῶσ τὴν μὲν Αἰάντοσ ἔφη ψυχὴν εἰκοστὴν λαχοῦσαν ἐν Αἵδου διαμείψασθαι κατὰ τὸν Πλάτωνα φύσιν λέοντοσ·

αὑτῷ δὲ πολλάκισ παρίσταθαι καὶ τὰ τοῦ κωμικοῦ γέροντοσ ὄνον γενέσθαι κρεῖττον, ἢ τοὺσ χείρονασ ὁρᾶν ἑαυτοῦ ζῶντασ ἐπιφανέστερον. "ἀλλ’ ἑώσ μέλλομεν ἐνδύεσθαι τὸ κανθήλιον, εἴ τι κήδῃ Πλάτωνοσ, δίδαξον ἡμᾶσ, ᾧτινι λόγῳ τὴν τοῦ Τελαμωνίου ψυχὴν πεποίηκεν ἀπὸ κλήρου βαδίζουσαν εἰκοστὴν ἐπὶ τὴν αἱρ́εσιν·

"τί οὖν;

"οὐ δευτερεῖα μὲν ὁ Αἰάσ κάλλουσ καὶ μεγέθουσ καὶ ἀνδρείασ ἀεὶ φέρεται μετ’ ἀμύμονα Πηλείωνα, τὰ δ’ εἴκοσι δευτέρα δεκάσ, ἡ δὲ δεκὰσ ἐν τοῖσ ἀριθμοῖσ κράτιστοσ, ὡσ ἐν τοῖσ Ἀχαιοῖσ ὁ Ἀχιλλεύσ; "ὦ Λαμπρία, κείσθω σοι πεπαιγμένα πρὸσ Ὕλαν·

"ἡμῖν δὲ μὴ παίζων ἀλλ’ ἀπὸ σπουδῆσ, ἐπεὶ τὸν λόγον ἑκὼν ἐξεδέξω, δίελθε περὶ τῆσ αἰτίασ. θορυβηθεὶσ οὖν ὁ Λαμπρίασ, εἶτα χρόνον οὐ πολὺν ἐπισχὼν, ἔφη πολλαχοῦ μὲν ἡμῖν τὸν Πλάτωνα προσπαίζειν διὰ τῶν ὀνομάτων·

ὅπου δὲ μῦθόν τινα τῷ περὶ ψυχῆσ λόγῳ μίγνυσι, χρῆσθαι μάλιστα τῷ νῷ. καλεῖν πτηνὸν διὰ τὴν ἐναρμόνιον τοῦ κόσμου περιφοράν, ἐνταῦθά δὲ τὸν αὐτάγγελον τῶν ἐν Αἵδου Πάμφυλον γένοσ Ἁρμονίου πατρὸσ Ἦρα δ’ αὐτὸν ὀνομάζειν, αἰνιττόμενον ὅτι γεννῶνται μὲν αἱ ψυχαὶ καθ’ ἁρμονίαν καὶ συναρμόττονται τοῖσ σώμασιν, ἀπαλλαγεῖσαι δὲ συμφέρονται πανταχόθεν εἰσ τὸν ἀέρα·

κἀκεῖθεν αὖθισ ἐπὶ τὰσ δευτέρασ γενέσεισ τρέπονται.

"ἂν γὰρ ἔν τινι λόγῳ φαίνηται γεγονὼσ ὁ κλῆροσ, οὐκέτι γίγνεται κατὰ τύχην οὐδ’ αὐτομάτωσ ἀλλ’ ἔκ τινοσ εἱμαρμένησ καὶ προνοίασ. "τί δὴ κωλύει καὶ τὸ εἰκοστὸν εἰρῆσθαι πρὸσ τὸ μὴ ἀληθὲσ ἀλλ’ εἰκὸσ τοῦ λόγου καὶ πλαττόμενον, ἢ πρὸσ τὸν κλῆρον ὡσ εἰκῆ καὶ κατὰ τύχην γιγνόμενον; "ἀεὶ μὲν γὰρ ἅπτεται τῶν τριῶν αἰτιῶν, ἅτε δὴ πρῶτοσ; "ἢ μάλιστα συνιδών, ὅπη τὸ καθ’ εἱμαρμένην τῷ κατὰ τύχην αὖθίσ τε τὸ ἐφ’ ἡμῖν ἑκατέρῳ καὶ συναμφοτέροισ ἐπιμίγνυσθαι καὶ συμπλέκεσθαι πέφυκε. "νῦν δὲ θαυμαστῶσ, ἣν ἔχει δύναμιν ἐν τοῖσ ἡμετέροισ πράγμασιν ἕκαστον, ὑποδεδήλωκε, τὴν μὲν αἱρ́εσιν τῶν βίων τῷ ἐφ’ ἡμῖν ἀποδιδούσ· "ἀρετὴ γὰρ ἀδέσποτον καὶ κακία· "τὸ δ’ εὖ βιοῦν τοὺσ ὀρθῶσ ἑλομένουσ καὶ τἀναντία τοὺσ κακῶσ εἱμαρμένησ ἀνάγκῃ συνάπτων. "αἱ δὲ τῶν κλήρων ἀτάκτωσ διασπειρομένων ἐπιπτώσεισ τὴν τύχην παρεισάγουσι καὶ τροφαῖσ καὶ πολιτείαισ, ὧν ἕκαστοι λαγχάνουσι, πολλὰ τῶν ἡμετέρων προκαταλαμβάνουσαν. "ὁρ́α δή, μὴ τῶν κατὰ τύχην αἰτίαν ζητεῖν ἄλογόν ἐστιν· ἔτι δὲ τοῦ Λαμπρίου λέγοντοσ, ὁ γραμματικὸσ ἤδη Μᾶρκοσ ἐδόκει τι συλλογίζεσθαι καὶ διαριθμεῖν πρὸσ αὑτόν·

"ὅσασ ἐν Νεκυίᾳ κατωνόμακεν, ἡ μὲν Ἐλπήνοροσ οὔπω καταμεμιγμένη ταῖσ ἐν Αἵδου διὰ τὸ μὴ τεθάφθαι τὸν νεκρὸν ὥσπερ ἐν μεθορίοισ πλανᾶται·

"τὴν δὲ Τειρεσίου ταῖσ ἄλλαισ οὐκ ἄξιον δήπου συγκαταριθμεῖν, ᾧ καὶ τεθνειῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια οἰῴ πεπνῦσθαι καὶ διαλέγεσθαι καὶ ξυνιέναι τῶν ζώντων, πρὶν ἢ πιεῖν τοῦ αἵματοσ. "ἂν οὖν ταύτασ ὑπεξελόμενοσ, ὦ Λαμπρία, τὰσ ἄλλασ διαριθμῇσ, αὐτὸ συμβαίνει, τὴν Αἰάντοσ εἰκοστὴν εἰσ ὄψιν ἀφῖχθαι τοῦ Ὀδυσσέωσ καὶ πρὸσ τοῦτο παίζειν τὸν Πλάτωνα τῇ Ὁμηρικῇ Νεκυίᾳ προσαναχρωννύμενον.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION