Plutarch, Quaestiones Convivales, book 2, Πότερον οἱ παλαιοὶ βέλτιον ἐποίουν πρὸσ μερίδασ ἢ οἱ νῦν ἐκ κοινοῦ δειπνοῦντεσ.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 2, Πότερον οἱ παλαιοὶ βέλτιον ἐποίουν πρὸσ μερίδασ ἢ οἱ νῦν ἐκ κοινοῦ δειπνοῦντεσ.)

ὅτε τὴν ἐπώνυμον ἀρχὴν ἦρχον οἴκοι, τὰ πλεῖστα τῶν δείπνων δαῖτεσ ἦσαν, ἐν ταῖσ θυσίαισ ἑκάστῳ μερίδοσ ἀποκληρουμένησ· ἐπὶ τὴν συνήθη δίαιταν αὖθισ μεθαρμόσασθαι τὰσ τραπέζασ;

. "χάριν οὐδὲ τοῦ πιεῖν, ἀλλὰ τοῦ συμπιεῖν καὶ συμφαγεῖν ὡσ ἐγᾦμαι καλοῦμεν ἀλλήλουσ, ἡ δ’ εἰσ μερίδασ αὕτη κρεωδαισία τὴν κοινωνίαν ἀναιροῦσα, πολλὰ δεῖπνα ποιεῖ καὶ πολλοὺσ δειπνοῦντασ, οὐδένα δὲ σύνδειπνον οὐδενόσ, ὅταν ὥσπερ ἀπὸ κρεοπωλικῆσ;

"τραπέζησ σταθμῷ λαβὼν ἕκαστοσ μοῖραν ἑαυτῷ πρόθηται. "καίτοι τίν’ ἔχει διαφορὰν ἢ κύλικα καταθέντα τῶν κεκλημένων ἑκάστῳ καὶ χοῦν, ἐμπλησάμενον οἴνου, καὶ τράπεζαν ἰδίαν ὥσπερ οἱ Δημοφωντίδαι τῷ Ὀρέστῃ λέγονται, πίνειν κελεῦσαι μὴ προσέχοντα τοῖσ ἄλλοισ· "ἢ τοῦθ’ ὅπερ νῦν γίγνεται, κρέασ προθέμενον καὶ ἄρτον, ὥσπερ ἐκ φάτνησ ἰδίασ ἕκαστον εὐωχεῖσθαι, πλὴν ὅτι μὴ πρόσκειται σιωπῆσ ἡμῖν ἀνάγκη, καθάπερ τοῖσ τὸν Ὀρέστην ξενίζουσιν; "ἀλλὰ καὶ τοῦτ’ ἴσωσ αὐτὸ πρὸσ τὴν ἁπάντων κοινωνίαν ἐκκαλεῖται τοὺσ συνόντασ, ὅτι καὶ λόγῳ κοινῷ πρὸσ ἀλλήλουσ χρώμεθα καὶ ᾠδῇ, ψαλτρίασ τε τερπούσησ; "καὶ αὐλητρίδοσ ὁμοίωσ μετέχομεν· "καὶ ὁ κρατὴρ οὗτοσ ὁρ́ον οὐκ ἔχων ἐν μέσῳ πρόκειται, πηγὴ φιλοφροσύνησ ἄφθονοσ καὶ μέτρον ἔχουσα τῆσ ἀπολαύσεωσ τὴν ὄρεξιν οὐχ ὥσπερ ἡ τοῦ κρέωσ καὶ τοῦ ἄρτου μερὶσ ἀδικωτάτη μέτρῳ καλλωπίζεται τῷ ἴσῳ πρὸσ ἀνίσουσ· "τὸ γὰρ αὐτὸ τῷ μικροῦ δεομένῳ πλέον ἐστὶ τῷ δὲ μείζονοσ ἔλαττον. "ὥσπερ οὖν, ὦ ἑταῖρ’, ὁ κάμνουσι πολλοῖσ ἴσα φάρμακα μέτροισ ἀκριβέσι καὶ σταθμοῖσ διανέμων παγγέλοιοσ, οὕτω τοιοῦτοσ ἑστιάτωρ οἱο͂σ ἀνθρώπουσ οὔτε διψῶντασ ὡσαύτωσ οὔτε πεινῶντασ εἰσ ταὐτὸ συναγαγὼν ἀπὸ τῶν ἴσων θεραπεύειν ἅπαντασ, ἀριθμητικῶσ οὐ γεωμετρικῶσ ὁρίζων τὸ δίκαιον καὶ μέτριον. "εἰσ καπήλου μὲν οὖν φοιτῶμεν ἑνὶ χρώμενοι μέτρῳ τῷ δημοσίῳ πάντεσ· "ἐπὶ δεῖπνον δ’ ἕκαστοσ ἰδίαν ἥκει γαστέρα κομίζων, ἣν οὐ τὸ ἴσον ἀλλὰ τὸ ἀρκοῦν ἐμπίπλησι. "τὰσ δ’ Ὁμηρικὰσ ἐκείνασ δαῖτασ οὐ χρὴ μεταφέρειν ἐκ τῶν στρατιωτικῶν καὶ παρεμβολικῶν ἐνταῦθα δείπνων, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῶν παλαιῶν φιλανθρωπίαν ζηλοῦν, οὐ μόνον ὁμεστίουσ οὐδ’ ὁμωροφίουσ ἀλλὰ καὶ ὁμοχοίνικασ καὶ ὁμοσίτουσ τῷ πᾶσαν σέβεσθαι κοινωνίαν ἐν τιμῇ τιθεμένουσ. "τὰ μὲν οὖν Ὁμήρου δεῖπνα χαίρειν ἐῶμεν ὑπολιμώδη γάρ ἐστι καὶ διψαλέα καὶ τοὺσ ἑστιάρχασ βασιλεῖσ ἔχοντα τῶν Ἰταλικῶν δεινοτέρουσ καπήλων ὥστε παρὰ τὰσ μάχασ, ἐν χερσὶ τῶν πολεμίων ὄντων, ἀπομνημονεύειν ἀκριβῶσ, πόσον ἕκαστοσ τῶν δεδειπνηκότων παρ’ αὐτοῖσ πέπωκε. "τὰ δὲ Πινδαρικὰ βελτίω δήπουθεν, ἐν οἷσ ἡρ́ωεσ αἰδοίαν ἐμίγνυντ’ ἀμφὶ τράπεζαν θαμά τῷ κοινωνεῖν ἁπάντων ἀλλήλοισ. "ἐκεῖνο γὰρ ἦν οἱο͂ν ἀνάμιξισ καὶ σύγκρασισ ἀληθῶσ, τοῦτο δὲ διαίρεσισ καὶ διαβολὴ τῶν φιλτάτων εἶναι δοκούντων, ὡσ μηδ’ ὄψου κοινωνεῖν δυναμένων. ἐπὶ τούτοισ εὐδοκιμήσαντι τῷ Ἁγίᾳ παρώξυνάν μ’ ἐπιθέσθαι.

ὥσ φησιν ὁ Δημόκριτοσ.

"καὶ μάλιστα τὴν μοῖραν ὑπὲρ εἱμαρμένην ἡμῖν ἐπήγαγεν. "ἰσότητοσ γάρ, ἣν πόλεισ τε πόλεσι συμμάχοισ τε συμμάχουσ ἡ Εὐριπίδειοσ γραῦσ φησι συνδεῖν, οὐδὲν οὕτωσ ὡσ ἡ περὶ τράπεζαν κοινωνία δεῖται, φύσει κοὐ νόμῳ καὶ ἀναγκαίαν οὐ καινὴν οὐδ’ ἐπείσακτον ὑπὸ δόξησ ἔχουσα χρείαν· "τῷ πλέονα δ’ ἐκ τῶν κοινῶν ἐσθίοντι πολέμιον καθίσταται τὸ καθυστεροῦν καὶ ἀπολειπόμενον, ὥσπερ ἐν ῥοθίῳ ταχυναυτούσησ τριήρουσ. "οὐ γὰρ φιλικὸν οὐδὲ συμποτικὸν οἶμαι προοίμιον εὐωχίασ ὑφόρασισ καὶ ἁρπασμὸσ καὶ χειρῶν ἅμιλλα καὶ διαγκωνισμόσ, ἀλλ’ ἄτοπα καὶ κυνικὰ καὶ τελευτῶντα πολλάκισ εἰσ λοιδορίασ καὶ ὀργὰσ οὐ κατ’ ἀλλήλων μόνον ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν τραπεζοκόμων καὶ κατὰ τῶν ἑστιώντων. "ὅσον δὲ χρόνον ἡ Μοῖρα καὶ ἡ Λάχεσισ ἰσότητι τὴν περὶ τὰ δεῖπνα καὶ συμπόσια κοινωνίαν ἐβράβευον, οὐθὲν ἰδεῖν ἄκοσμον ἦν οὐδ’ ἀνελεύθερον ἀλλὰ καὶ τὰ δεῖπνα δαῖτασ ἐκάλουν καὶ τοὺσ ἑστιωμένουσ δαιτυμόνασ δαιτροὺσ δὲ τοὺσ τραπεζοκόμουσ ἀπὸ τοῦ διαιρεῖν καὶ διανέμειν. "Λακεδαιμόνιοι δὲ κρεοδαίτασ εἶχον οὐ τοὺσ τυχόντασ ἀλλὰ τοὺσ πρώτουσ ἄνδρασ, ὥστε καὶ Λύσανδρον ὑπ’ Ἀγησιλάου τοῦ βασιλέωσ ἐν Ἀσίᾳ κρεοδαίτην ἀποδειχθῆναι. "τότ’ οὖν αἱ νεμήσεισ ἐξέπεσον, ὅτ’ ἐπεισῆλθον αἱ πολυτέλειαι τοῖσ δείπνοισ· "οὐ γὰρ ἦν οἶμαι πέμματα καὶ κανδύλουσ καὶ καρυκείασ ἄλλασ τε παντοδαπὰσ ὑποτριμμάτων καὶ ὄψων παραθέσεισ διαιρεῖν, ἀλλ’ ἐξηττώμενοι τῆσ περὶ ταῦτα λιχνείασ καὶ ἡδυπαθείασ προήκαντο τὴν ἰσομοιρίαν. "τεκμήριον δὲ τοῦ λόγου καὶ νῦν ἔτι τὰσ θυσίασ καὶ τὰ δημόσια δεῖπνα πρὸσ μερίδα γίγνεσθαι διὰ τὴν ἀφέλειαν καὶ καθαριότητα τῆσ διαίτησ· "ὥσθ’ ὁ τὴν νέμησιν ἀναλαμβάνων ἅμα συνανασῴζει τὴν εὐτέλειαν. "ἀλλ’ ὅπου τὸ ἴδιον ἔστιν, ἀπόλλυται τὸ κοινόν; "ὅπου μὲν οὖν μὴ ἴσον ἔστιν· "οὐ γὰρ οἰκείου κτῆσισ ἀλλ’ ἀφαίρεσισ ἀλλοτρίου καὶ πλεονεξία περὶ τὸ κοινὸν ἀδικίασ; "ἦρξε καὶ διαφορᾶσ, ἣν ὁρ́ῳ καὶ μέτρῳ τοῦ ἰδίου καταπαύοντεσ οἱ νόμοι τῆσ ἴσα νεμούσησ εἰσ; "τὸ κοινὸν ἀρχῆσ καὶ δυνάμεωσ ἐπώνυμοι γεγόνασιν. "ἐπεὶ μηδὲ στέφανον ἀξίου διανέμειν ἡμῶν ἑκάστῳ τὸν ἑστιῶντα μηδὲ κλισίασ καὶ χώρασ· "ἀλλὰ κἂν ἐρωμένην τισ ἢ ψάλτριαν ἥκῃ κομίζων, κοινὰ τὰ φίλων, ἵνα τό ὁμοῦ πάντα χρήματα γίγνηται κατὰ τὸν Ἀναξαγόραν. "εἰ δ’ οὐδὲν ἡ τούτων ἰδίωσισ ἐπιταράττει τὴν κοινωνίαν τῷ τὰ μέγιστα καὶ πλείστησ ἄξια σπουδῆσ εἶναι κοινά, λόγουσ, προπόσεισ, φιλοφροσύνασ, παυσώμεθα τὰσ Μοίρασ ἀτιμάζοντεσ; "καὶ τὸν τῆσ τύχησ παῖδα κλῆρον’ ὡσ Εὐριπίδησ φησίν, ὃσ οὔτε πλούτῳ νέμων οὔτε δόξῃ τὸ πρωτεῖον, ἀλλ’ ὅπωσ ἔτυχεν ἄλλωσ ἄλλοτε συμφερόμενοσ τὸν μὲν πένητα καὶ ταπεινὸν ἐπιγαυροῖ καὶ συνεξαίρει γευόμενόν τινοσ αὐτονομίασ, τὸν δὲ πλούσιον καὶ μέγαν ἐθίζων ἰσότητι μὴ δυσκολαίνειν ἀλύπωσ σωφρονίζει.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION