Plutarch, Quaestiones Convivales, book 2, Διὰ τί πεύκη καὶ πίτυσ καὶ τὰ ὅμοια τούτοισ οὐκ ἐνοφθαλμιάζεται.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 2, Διὰ τί πεύκη καὶ πίτυσ καὶ τὰ ὅμοια τούτοισ οὐκ ἐνοφθαλμιάζεται.)

Σώκλαροσ ἑστιῶν ἡμᾶσ ἐν κήποισ ὑπὸ τοῦ Κηφισοῦ ποταμοῦ περιρρεομένοισ ἐπεδείκνυτο δένδρα παντοδαπῶσ πεποικιλμένα τοῖσ λεγομένοισ ἐνοφθαλμισμοῖσ· καὶ γὰρ ἐκ σχίνων ἐλαίασ ἀναβλαστανούσασ ἑωρῶμεν καὶ ῥοιὰσ ἐκ μυρρίνησ· δεδεγμέναι καὶ συκαῖ μορεῶν ἐμβολάδασ, ἄλλαι τε μίξεισ φυτῶν κεκρατημένων ἄχρι καρπογονίασ.

οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πρὸσ τὸν Σώκλαρον ἔπαιζον, ὡσ τῶν ποιητικῶν σφιγγῶν καὶ χιμαιρῶν τερατωδέστερα γένη καὶ θρέμματα βόσκοντα·

Κράτων δὲ προὔβαλεν ἡμῖν διαπορῆσαι περὶ τῆσ αἰτίασ, δι’ ἣν μόνα τῶν φυτῶν τὰ, ἐλαιώδη δέχεσθαι τὰσ τοιαύτασ ἐπιμιξίασ οὐ πέφυκεν· οὔτε γὰρ κῶνον οὔτε κυπάριττον ἢ πίτυν ἢ πεύκην ἐκτρέφουσάν τι τῶν ἑτερογενῶν ὁρᾶσθαι.

"λόγοσ τισ ἔστιν, ὧ Κράτων, παρὰ τοῖσ σοφοῖσ, βεβαιούμενοσ ὑπὸ τῶν γεωργικῶν. τὸ γὰρ ἔλαιον εἶναί φασι τοῖσ φυτοῖσ πολέμιον καὶ τάχιστ’ ἂν ἀπολέσθαι φυτὸν ὃ βούλοιο χριόμενον ἐλαίῳ, καθάπερ τὰσ μελίττασ. "τὰ δ’ εἰρημένα δένδρα πίονα καὶ πέπειραν ἔχει τὴν φύσιν, ὥστε πίσσαν ἀποδακρύειν καὶ ῥητίνην· "ὅταν δὲ πληγῇ, ταῖσ διακοπαῖσ ὥσπερ ἑλκωθέντ’ ἰχῶρα συνάγει; "ἥ τε δᾲσ αὐτῶν ἐλαιηρὰν ἀφίησιν ἰκμάδα καὶ περιστίλβει τὸ λιπαρὸν αὐτῇ· "διὸ καὶ πρὸσ τἄλλα γένη δυσμίκτωσ ἔχει, καθάπερ αὐτὸ τοὔλαιον παυσαμένου δὲ τοῦ Φίλωνοσ, ὁ μὲν Κράτων ᾤετο καὶ τὴν τοῦ φλοιοῦ φύσιν πρὸσ τοῦτο συνεργεῖν λεπτὸν γὰρ ὄντα καὶ ξηρὸν οὐ παρέχειν ἕδραν οὐδ’ ἐμβίωσιν τοῖσ ἐνθεμένοισ, ὥσθ’ ὥσπερ τὰ φλοιώδη καὶ νοτερὰ καὶ τὰ μαλακὰ τοῖσ ὑπὸ τὸν φλοιὸν μέρεσι προσδεχομένοισ περιπτύσσεσθαι κολλώμενον. αὐτὸσ δὲ Σώκλαροσ ἔφη καὶ τὸν ταῦτα λέγοντα μὴ κακῶσ προσεννοεῖν, ὅτι δεῖ τὸ δεχόμενον ἑτέραν φύσιν εὔτρεπτον εἶναι, ἵνα κρατηθὲν ἐξομοιωθῇ καὶ μεταβάλῃ τὴν ἐν ἑαυτῷ τροφὴν πρὸσ τὸ ἐμφυτευόμενον.

"καὶ γὰρ τὴν γῆν προδιαλύομεν καὶ μαλάσσομεν, ἵνα κοπεῖσα μεταβάλῃ δι’ εὐπάθειαν καὶ ἅψηται τῶν ἐμφυτευομένων ἡ γὰρ ἀτενὴσ καὶ σκληρὰ δυσμετάβλητοσ.

"ταῦτα δὲ τὰ δένδρα κοῦφα τοῖσ ξύλοισ ὄντα κρᾶσιν οὐ ποιεῖ διὰ τὸ μὴ κρατεῖσθαι μηδὲ μεταβάλλειν. "οὐκ ἄδηλον ὅτι δεῖ πρὸσ τὸ ἐμφυτευόμενον χώρασ λόγον ἔχειν τὸ δεξόμενον τὴν δὲ χώραν ἀεῖ θήλειαν ἔχειν καὶ γόνιμον·

"ὅθεν τὰ πολυκαρπότατα τῶν φυτῶν ἐκλεγόμενοι παραπηγνύουσιν, ὥσπερ γυναιξὶ πολυγαλακτούσαισ ἕτερα βρέφη προσβάλλοντεσ. "πεύκην δὲ καὶ κυπάριττον καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα γλίσχρα καὶ ἀγεννῆ τοῖσ καρποῖσ ὁρῶμεν. "ὥσπερ γὰρ οἱ πολυσαρκίᾳ κεχρημένοι καὶ ὄγκῳ ὡσ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄτεκνοι· "τὴν γὰρ τροφὴν εἰσ τὸ σῶμα καταναλίσκοντεσ οὐ ποιοῦσιν αὐτῆσ περίττωμα σπερματικόν οὕτω τὰ τοιαῦτα δένδρα τῆσ τροφῆσ ἀπολαύοντα, πάσησ εἰσ αὐτὰ δαπανωμένησ, εὐσωματεῖ τοῖσ μεγέθεσι καὶ αὐξάνεται, καρπὸν δὲ τὰ μὲν οὐ φέρει τὰ δὲ φέρει μικρὸν καὶ συντελούμενον βραδέωσ· "ὥστ’ οὐ δεῖ θαυμάζειν, εἰ μὴ φύεται τἀλλότριον, ἐν ᾧ κακῶσ τρέφεται καὶ τὸ οἰκεῖον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION