Plutarch, Quaestiones Convivales, book 2, Διὰ τί τῶν ἀθλημάτων Ὅμηροσ πρῶτον ἀεὶ τάττει τὴν πυγμὴν εἶτα τὴν πάλην καὶ τελευταῖον τὸν δρόμον.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 2, Διὰ τί τῶν ἀθλημάτων Ὅμηροσ πρῶτον ἀεὶ τάττει τὴν πυγμὴν εἶτα τὴν πάλην καὶ τελευταῖον τὸν δρόμον.)

"ποῖον οὖν φαίη τισ ἂν τῶν ἀγωνισμάτων γεγονέναι πρῶτον ἢ τὸ στάδιον, ὥσπερ Ὀλυμπίασιν ἐνταῦθα δὲ παρ’ ἡμῖν καθ’ ἕκαστον ἄθλημα τοὺσ ἀγωνιζομένουσ εἰσάγουσιν ἐπὶ παισὶ παλαισταῖσ ἄνδρασ παλαιστὰσ καὶ πύκτασ ἐπὶ πύκταισ ὁμοίωσ καὶ παγκρατιαστάσ· "ἐκεῖ δ’, ὅταν οἱ παῖδεσ διαγωνίσωνται, τότε τοὺσ ἄνδρασ καλοῦσι. "τὴν κατὰ χρόνον τάξιν Ὅμηροσ ἀποδείκνυσι·

"ὅσα λανθάνει ἡμᾶσ· "εἰ δέ τινα τῶν ἐπῶν ἐστί σοι πρόχειρα, μὴ φθονήσῃσ ἀναμνῆσαι. "αἱ Πατρόκλου ταφαὶ ταύτην ἔχουσι τῶν ἀγωνισμάτων τὴν τάξιν, ἅπασιν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἔναυλόν ἐστι. "διατηρῶν δὲ τὴν τάξιν ὁμαλῶσ ὁ ποιητὴσ τὸν μὲν Ἀχιλλέα λέγοντα τῷ Νέστορι πεποίηκε δίδωμι δέ σοι τόδ’ ἀέθλον αὔτωσ· "οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι οὐδὲ παλαίσεισ, οὐδὲ τ’ ἀκοντιστὺν ἐνδύσεαι οὐδὲ πόδεσσι θεύσεαι· "τὸν δὲ πρεσβύτην ἐν τῷ ἀποκρίνεσθαι παραδολεσχοῦντα γεροντικῶσ, ὅτι πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα, Οἴνοποσ υἱόν, Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον· "αὖθισ δὲ τὸν μὲν Ὀδυσσέα τοὺσ Φαίακασ προκαλούμενον ἢ πύξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, τὸν δ’ Ἀλκίνουν ὑποτιμώμενον οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονεσ οὐδὲ παλαισταί, ἀλλὰ ποσὶ κραιπνοῖσ θέομεν· "ὡσ οὐ κατὰ τύχην ἐκ τοῦ παρισταμένου τῇ τάξει χρώμενοσ ἄλλοτ’ ἄλλωσ, ἀλλὰ τοῖσ εἰθισμένοισ τότε καὶ δρωμένοισ κατὰ νόμον ἐπακολουθῶν ἐδρᾶτο δ’ οὕτωσ, τὴν παλαιὰν ἔτι τάξιν αὐτῶν διαφυλαττόντων. παυσαμένου δὲ τἀδελφοῦ, τἄλλα μὲν ἔφην ἀληθῶσ λέγεσθαι, τὴν δ’ αἰτίαν τῆσ τάξεωσ οὐκ ἐπενόουν.

ἐδόκει δὲ καὶ τῶν ἄλλων τισὶ μὴ πιθανὸν εἶναι γεγονέναι τὸ πυκτεύειν καὶ παλαίειν πρότερον ἐν ἀγῶνι καὶ ἁμίλλῃ τοῦ τροχάζειν, καὶ παρεκάλουν ἐξάγειν εἰσ τὸ ἀνώτερον.

ἔφην δ’ ἐκ τοῦ παραστάντοσ, ὅτι ταῦτά μοι πάντα μιμήματα δοκεῖ καὶ γυμνάσματα τῶν πολεμικῶν εἶναι·

μέροσ διελεῖν καὶ καταβαλεῖν, τοιαύτην ἔχει διάνοιαν, ὡσ οὐ μέγα πόλει τειχῶν ὄφελοσ ἄνδρασ ἐχούσῃ μάχεσθαι δυναμένουσ καὶ νικᾶν.

ἐξαίρετοσ ἦν ἐν ταῖσ παρατάξεσι χώρα, περὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα τεταγμένουσ μάχεσθαι·

καὶ τῶν ζῴων μόνῳ τῷ ἵππῳ μετουσία στεφάνου καὶ ἀγῶνοσ ἔστιν, ὅτι μόνοσ καὶ πέφυκε καὶ ἤσκηται μαχομένοισ παρεῖναι καὶ συμπολεμεῖν.

"ὅτι τῶν μαχομένων πρῶτον ἔργον ἐστὶ τὸ πατάξαι καὶ φυλάξασθαι, δεύτερον δὲ συμπεσόντασ ἤδη καὶ γενομένουσ ἐν χερσὶν ὠθισμοῖσ τε χρῆσθαι καὶ περιτροπαῖσ ἀλλήλων, ᾧ δὴ μάλιστά φασιν ἐν Λεύκτροισ τοὺσ Σπαρτιάτασ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων, παλαιστρικῶν ὄντων, καταβιασθῆναι· "διὸ καὶ παρ’ Αἰσχύλῳ τισ τῶν πολεμικῶν ὀνομάζεται βριθύσ, ὁπλιτοπάλασ καὶ Σοφοκλῆσ εἴρηκέ που περὶ τῶν Τρώων ὡσ φίλιπποι καὶ κερουλκοί, σὺν σάκει δὲ κωδωνοκρότῳ παλαισταί· "καὶ μὴν ἐπὶ πᾶσί γε τὸ τρίτον ἐστὶ νικωμένουσ φεύγειν ἢ διώκειν νικῶντασ. "εἰκότωσ οὖν ἡ πυγμὴ προῆγε, δευτέραν δ’ εἶχεν ἡ πάλη τάξιν, καὶ τελευταίαν ὁ δρόμοσ· "ὅτι πυγμὴ μέν ἐστι μίμημα πληγῆσ καὶ φυλακῆσ, πάλη δὲ συμπλοκῆσ καὶ ὠθισμοῦ, δρόμῳ δὲ μελετῶσι φεύγειν καὶ διώκειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION