Plutarch, Quaestiones Convivales, book 2, Πότερον ἡ ὀρ́νισ πρότερον ἢ τὸ ᾠὸν ἐγένετο.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 2, Πότερον ἡ ὀρ́νισ πρότερον ἢ τὸ ᾠὸν ἐγένετο.)

ἐξ ἐνυπνίου τινὸσ ἀπειχόμην ᾠῶν πολὺν ἡδο παρὰ τοῦτο ποιούμενοσ, ἐν καθάπερ ἐν Καρὶ διάπειραν λαβεῖν τῆσ ὄψεωσ ἐναργῶσ μοι πολλάκισ γενομένησ· καρδίαν καὶ ἐγκέφαλον, ἀρχὴν ἡγούμενοσ γενέσεωσ ἀφοσιοῦσθαι·

καὶ προὔφερεν Ἀλέξανδροσ ὁ Ἐπικούρειοσ ἐπὶ γέλωτι τὸ ἶσόν τοι κυάμουσ ἔσθειν κεφαλάσ τε τοκήων ὡσ δὴ κυάμουσ τὰ ᾠὰ διὰ τὴν κύησιν αἰνιττομένων τῶν ἀνδρῶν, διαφέρειν δὲ μηδὲν οἰομένων τὸ ἐσθίειν ᾠὰ τοῦ χρῆσθαι τοῖσ τίκτουσι τὰ ᾠὰ ζῴοισ.

ἐγίγνετο δὴ τὸ τῆσ αἰτίασ ἀπολόγημα τῆσ αἰτίασ αὐτῆσ ἀλογώτερον, Ἐπικουρείῳ λέγειν ἐνύπνιον.

τῷ Ἀλεξάνδρῳ καὶ γὰρ ἦν χαρίεισ καὶ φιλόλογοσ ἐπιεικῶσ.

ἐκ δὲ τούτου τὸ ἄπορον καὶ πολλὰ πράγματα τοῖσ ζητητικοῖσ παρέχον εἰσ μέσον εἷλκε πρόβλημα περὶ τοῦ ᾠοῦ καὶ τῆσ ὄρνιθοσ, ὁπότερον γένοιτο πρότερον αὐτῶν.

καὶ Σύλλασ μὲν ὁ ἑταῖροσ εἰπὼν ὅτι μικρῷ προβλήματι καθάπερ ὀργάνῳ μέγα καὶ βαρὺ σαλεύομεν τὸ περὶ τῆσ τοῦ κόσμου γενέσεωσ, ἀπηγόρευσε. "χρῆσον ἐν τῷ παρόντι τὰσ ἀτόμουσ.

"εἰ γὰρ τὰ μικρὰ δεῖ στοιχεῖα τῶν μεγάλων ἀρχὰσ ὑποτίθεσθαι, πρῶτον εἰκὸσ ἐστι τὸ ᾠὸν γεγονέναι τῆσ ὄρνιθοσ· "ἔστι. "γὰρ καὶ ἁπλοῦν, ὡσ ἐν αἰσθητοῖσ· "ποικίλον δὲ καὶ μεμιγμένον μᾶλλον ἡ ὄρνισ. "καθόλου δ’ ἡ μὲν ἀρχὴ πρῶτον ἀρχὴ δὲ τὸ σπέρμα, τὸ δ’ ᾠὸν σπέρματοσ; "μὲν πλέον ζῴου δὲ μικρότερον. "ὡσ γὰρ ἡ προκοπὴ μέσον εὐφυϊάσ εἶναι δοκεῖ καὶ ἀρετῆσ, οὕτω τὸ ᾠὸν προκοπὴ τίσ ἐστι τῆσ φύσεωσ ἐπὶ τὸ ἔμψυχον ἀπὸ τοῦ σπέρματοσ πορευομένησ. "ἔτι δ’, ὥσπερ ἐν τῷ ζῴῳ πρῶτα γίγνεσθαι λέγουσιν ἀρτηρίασ καὶ φλέβασ, οὕτω λόγον ἔχει καὶ τοῦ ζῴου τὸ ᾠὸν γεγονέναι πρῶτον, ὡσ περιέχον ἐμπεριεχομένου. "καὶ γὰρ αἱ τέχναι πρῶτον ἀτύπωτα καὶ ἄμορφα πλάττουσιν, εἶθ’ ὕστερον ἕκαστα τοῖσ εἴδεσι διαρθροῦσιν Πολύκλειτοσ ὁ πλάστησ εἶπε χαλεπώτατον εἶναι τοὔργον, ὅταν ἐν ὄνυχι ὁ πηλὸσ γένηται. "διὸ καὶ τῇ φύσει τὸ πρῶτον εἰκόσ ἐστιν ἀτρέμα κινούσῃ τὴν ὕλην ἀργοτέραν ὑπακούειν, τύπουσ ἀμόρφουσ καὶ ἀορίστουσ ἐκφέρουσαν ὥσπερ τὰ ᾠά· "μορφουμένων δὲ τούτων καὶ διαχαρασσομένων, ὕστερον ἐνδημιουργεῖσθαι τὸ ζῷον. "ὡσ δὲ κάμπη γίγνεται τὸ πρῶτον, εἶτ’ ἐκπαγεῖσα διὰ ξηρότητα καὶ περιρραγεῖσα ἕτερον πτερωθὲν δι’ αὑτῆσ τὴν καλουμένην ψυχὴν μεθίησι, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐνταῦθα προϋφίσταται τὸ ᾠὸν οἱο͂ν ὕλη τῆσ γενέσεωσ. "ἀνάγκη γὰρ ἐν πάσῃ μεταβολῇ πρότερον εἶναι τοῦ μεταβάλλοντοσ τὸ ἐξ οὗ μετέβαλε. "σκόπει δ’ ὅτι σκνῖπεσ ἐν δένδρῳ καὶ τερηδόνεσ ἐμφύονται ξύλῳ κατὰ σῆψιν ὑγρότητοσ ἢ πέψιν· "ὧν οὐδεὶσ ἂν ἀξιώσειεν μὴ προϋποκεῖσθαι μηδὲ πρεσβύτερον εἶναι φύσει τὸ γεννῶν. ἔφη γελάσασ ̄λδθυο;

ἀείσω ξυνετοῖσῑρδθυο;

τὸν Ὀρφικὸν καὶ ἱερὸν λόγον, ὃσ οὐκ ὄρνιθοσ μόνον τὸ ᾠὸν ἀποφαίνει πρεσβύτερον, ἀλλὰ καὶ συλλαβὼν ἅπασαν αὐτῷ τὴν ἁπάντων ὁμοῦ πρεσβυγένειαν ἀνατίθησι. καὶ τἄλλα μὲν ̄λδθυο;

εὔστομα κείσθω̄ρδθυο; καθ’ Ἡρόδοτον· ἔστι γὰρ μυστικώτερα·

ζῴων δὲ πολλὰσ φύσεισ τοῦ κόσμου περιέχοντοσ, οὐδὲν ὡσ εἰπεῖν γένοσ ἄμοιρόν ἐστι τῆσ ἐξ ᾠοῦ γενέσεωσ· ἀλλὰ καὶ πτηνὰ γεννᾷ καὶ νηκτὰ μυρία καὶ χερσαῖα, σαύρασ, καὶ ἀμφίβια, κροκοδείλουσ, καὶ δίποδα, τὸν ὄρνιν, καὶ ἄποδα, τὸν ὄφιν, καὶ πολύποδα, τὸν ἀττέλεβον· ὅθεν οὐκ ἀπὸ τρόπου τοῖσ περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμοῖσ ὡσ μίμημα τοῦ τὰ πάντα γεννῶντοσ καὶ περιέχοντοσ ἐν ἑαυτῷ συγκαθωσίωται.

ταῦτα τοῦ Φίρμου διεξιόντοσ, ὁ Σενεκίων ἔφη τὴν τελευταίαν τῶν εἰκόνων αὐτῷ πρώτην ἀντιπίπτειν.

"ὦ Φίρμε, τὸν κόσμον ἀντὶ τῆσ παροιμιακῆσ θύρασ ἐπὶ σεαυτὸν ἀνοίξασ·

"ὁ γὰρ κόσμοσ προϋφέστηκε πάντων τελειότατοσ ὤν· "καὶ λόγον ἔχει τοῦ ἀτελοῦσ φύσει πρότερον εἶναι τὸ τέλειον, ὡσ τοῦ πεπηρωμένου τὸ ὁλόκληρον καὶ τοῦ μέρουσ τὸ ὅλον· "οὐδὲ γὰρ ἔχει λόγον εἶναι μέροσ οὗ μέροσ; "ἐστὶ μὴ γεγονότοσ. "ὅθεν οὐθεὶσ λέγει τοῦ σπέρματοσ εἶναι τὸν ἄνθρωπον οὐδὲ τοῦ ᾠοῦ τὴν ἀλεκτορίδα, τῆσ δ’ ἀλεκτορίδοσ τὸ ᾠὸν εἶναι καὶ τὸ σπέρμα τοῦ ἀνθρώπου λέγομεν, ὡσ τούτων ἐπιγιγνομένων ἐκείνοισ καὶ τὴν γένεσιν ἐν ἐκείνοισ λαμβανόντων εἶθ’ ὥσπερ ὄφλημα τῇ φύσει τὴν γένεσιν ἀποδιδόντων. "ἐνδεᾶ γάρ ἐστι, τοῦ οἰκείου· "διὸ καὶ βούλεσθαι ποιεῖν πέφυκεν ἄλλο τοιοῦτον, οἱο͂ν ἦν ἐξ οὗ ἀπεκρίθη. "καὶ τὸν σπερματικὸν λόγον ὁρίζονται γόνον ἐνδεᾶ γενέσεωσ· "ἐνδεὲσ δ’ οὐδέν ἐστι τοῦ μὴ γενομένου μηδ’ ὄντοσ· "τὰ δ’ ᾠὰ καὶ παντάπασι βλέπεται τὴν φύσιν ἔχοντα τῆσ ἔν τινι ζῴῳ πήξεωσ καὶ συστάσεωσ ὀργάνων τε τοιούτων καὶ ἀγγείων δεομένην. "ὅθεν οὐδ’ ἱστόρηται γηγενὲσ ᾠόν· "ἀλλὰ καὶ τὸ· "Τυνδάρειον οἱ ποιηταὶ λέγουσιν οὐρανοπετὲσ ἀναφανῆναι. "ζῷα δ’ αὐτοτελῆ καὶ ὁλόκληρα μέχρι νῦν ἀναδίδωσιν ἡ γῆ, μῦσ ἐν Αἰγύπτῳ πολλαχοῦ δ’ ὄφεισ καὶ βατράχουσ καὶ τέττιγασ, ἀρχῆσ ἔξωθεν ἑτέρασ καὶ δυνάμεωσ ἐγγενομένησ. "ἐν δὲ Σικελίᾳ περὶ τὸν δουλικὸν πόλεμον, αἵματοσ πολλοῦ καὶ νεκρῶν ἀτάφων ἐν τῇ γῇ κατασαπέντων, πλῆθοσ ἀττελέβων ἐξήνθησε καὶ τὸν σῖτον ἔφθειρον πανταχοῦ σκεδασθέντεσ ἐπὶ τὴν νῆσον. "ταῦτα τοίνυν ἐκ γῆσ φύεται καὶ τρέφεται καὶ τροφῆσ περίσσωμα ποιεῖ γόνιμον, ᾧ καθ’ ἡδονὰσ πρὸσ ἄλληλα τρέπεται, καὶ συνδυαζόμενα τῇ μίξει τὰ μὲν ᾠοτοκεῖν τὰ δὲ ζῳοτοκεῖν πέφυκε. "καὶ τούτῳ μάλιστα δῆλόν ἐστιν, ὅτι τὴν πρώτην γένεσιν ἐκ γῆσ λαβόντα καθ’ ἕτερον τρόπον ἤδη καὶ· "δι’ ἀλλήλων ποιεῖται τὰσ τεκνώσεισ. "καθόλου δ’ ὅμοιόν ἐστι τῷ λέγειν, πρὸ τῆσ γυναικὸσ ἡ μήτρα γέγονεν· "ὡσ γὰρ ἡ μήτρα πρὸσ τὸ ᾠόν, οὕτω πάλιν τὸ ᾠὸν πρὸσ τὸν νεοσσὸν πέφυκε, κυόμενον ἐν αὐτῷ καὶ λοχευόμενον ὥστε μηδὲν διαφέρειν τὸν διαποροῦντα, πῶσ ὄρνιθεσ ἐγένοντο μὴ γενομένων ᾠῶν, τοῦ πυνθανομένου, πῶσ ἄνδρεσ ἐγένοντο καὶ γυναῖκεσ πρὶν αἰδοῖα γενέσθαι καὶ μήτρασ. "καίτοι τῶν μερῶν τὰ πλεῖστα συνυφίσταται τοῖσ ὅλοισ, αἱ δὲ δυνάμεισ ἐπιγίνονται τοῖσ μέρεσιν αἱ δ’ ἐνέργειαι ταῖσ δυνάμεσι, τὰ δ’ ἀποτελέσματα ταῖσ ἐνεργείαισ· "ἀποτέλεσμα δὲ τῆσ γεννητικῆσ τῶν μορίων δυνάμεωσ τὸ σπέρμα καὶ τὸ ᾠόν· "ὥστε τῆσ τῶν ὅλων καθυστερεῖν γενέσεωσ. "σκόπει δὲ μή, καθάπερ οὐ δυνατόν ἐστι πέψιν τροφῆσ εἶναι πρὶν ἢ γενέσθαι ζῷον, οὕτωσ οὐδ’ ᾠὸν οὐδὲ σπέρμα· "καὶ γὰρ ταῦτα πέψεσί τισι καὶ μεταβολαῖσ ἐπιγενέσθαι ἐοίκεν· "καὶ οὐχ οἱο͂́ν τε, πρὶν ἢ γενέσθαι ζῷον, ἔχειν ζῴου τροφῆσ περίττωμα τὴν φύσιν. "οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ σπέρμα μὲν ἁμωσγέπωσ ἀρχῆσ τινοσ ἀντιποιεῖται, τὸ δ’ ᾠὸν οὔτ’ ἀρχῆσ ἔχει λόγον, οὐ γὰρ ὑφίσταται πρῶτον· "οὔθ’ ὅλου φύσιν, ἀτελὲσ γάρ ἐστιν. "ὅθεν ἀρχῆσ μὲν ἄνευ γεγονέναι ζῷον οὐ λέγομεν, ἀρχὴν δ’ εἶναι ζῳογονίασ, ὑφ’ ἧσ πρῶτον ἡ ὕλη μετέβαλε, δυνάμεωσ κρᾶσίν τινα καὶ μῖξιν ἐνεργασαμένησ γόνιμον· "τὸ δ’ ᾠὸν ἐπιγέννημα εἶναι, καθάπερ τὸ αἷμα καὶ τὸ γάλα, τοῦ ζῴου μετὰ τροφὴν καὶ πέψιν· "οὐ γὰρ ὦπται συνιστάμενον ᾠὸν ἐκ τῆσ ἰλύοσ, ἀλλ’ ἐν μόνῳ ζῴῳ τοῦτο τὴν σύστασιν ἔχει καὶ γένεσιν· "ζῷα δὲ καθ’ αὑτὰ μυρία συνίσταται. "καὶ τί δεῖ λέγειν τἄλλα; "πολλῶν γὰρ ἐγχέλεων ἁλισκομένων, οὐδεὶσ ἑώρακεν οὔτε θορὸν οὔτ’ ᾠὸν ἔγχελυν ἔχουσαν· "ἀλλὰ κἂν τὸ ὕδωρ τισ ἐξαρύσῃ καὶ τὴν ἰλὺν ἀναξύσῃ πᾶσαν, εἰσ τὸν τόπον ὕδατοσ συρρυέντοσ ἐγχέλεισ ζῳογονοῦνται. "δεῖ οὖν ὕστερον ἀνάγκῃ γεγονέναι τὸ θατέρου δεόμενον πρὸσ γένεσιν· "δὲ καὶ νῦν θατέρου χωρὶσ ἄλλωσ ὑπάρχει συνίστασθαι, τοῦτο προτερεῖν τῇ ἀρχῇ τῆσ γενέσεωσ. "περὶ ἐκείνησ γὰρ ἔστι τῆσ πρώτησ ὁ λόγοσ· "ἐπεὶ νῦν γε καὶ νεοττιὰσ συντίθησι τὰ πτηνὰ πρὸ τῆσ ᾠοτοκίασ, καὶ σπάργανα παρασκευάζουσιν αἱ γυναῖκεσ· "ἀλλ’ οὐκ ἂν εἴποισ καὶ νεοττιὰν ᾠοῦ γεγονέναι πρότερον καὶ σπάργανα παίδων. "οὐ γὰρ γῆ φησὶν ὁ Πλάτων γυναῖκα, γῆν δὲ γυνὴ μιμεῖται καὶ τῶν ἄλλων θηλέων ἕκαστον. "διὸ πρώτην γένεσιν εἰκόσ ἐστιν ἐκ γῆσ τελειότητι καὶ ῥώμῃ τοῦ γεννῶντοσ αὐτοτελῆ καὶ ἀπροσδεᾶ γενέσθαι, τοιούτων ὀργάνων καὶ στεγασμάτων καὶ ἀγγείων μὴ δεομένην, ἃ νῦν ἡ φύσισ ἐν τοῖσ τίκτουσιν ἐργάζεται καὶ μηχανᾶται δι’ ἀσθένειαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION