Plutarch, De liberis educandis, section 9

(플루타르코스, De liberis educandis, section 9)

ὥσπερ δὲ παραινῶ τῆσ παιδείασ τῶν τέκνων μηδὲν ποιεῖσθαι προὐργιαίτερον, οὕτωσ αὖ πάλιν φημὶ δεῖν τῆσ ἀδιαφθόρου καὶ ὑγιαινούσησ ἔχεσθαι, τῶν δὲ πανηγυρικῶν λήρων ὡσ πορρωτάτω τοὺσ υἱεῖσ ἀπάγειν. τὸ γὰρ τοῖσ πολλοῖσ ἀρέσκειν τοῖσ σοφοῖσ ἐστιν ἀπαρέσκειν.

μαρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγῳ καὶ Εὐριπίδησ λέγων ἐγὼ δ’ ἄκομψοσ εἰσ ὄχλον δοῦναι λόγον, εἰσ ἥλικασ δὲ κὠλίγουσ σοφώτεροσ. ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ’ ·

οἱ γὰρ ἐν σοφοῖσ φαῦλοι παρ’ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν ὁρῶ δ’ ἔγωγε τοὺσ τοῖσ συρφετώδεσιν ὄχλοισ ἀρεστῶσ καὶ κεχαρισμένωσ ἐπιτηδεύοντασ λέγειν καὶ τὸν βίον ὡσ τὰ πολλὰ ἀσώτουσ καὶ φιληδόνουσ ἀποβαίνοντασ. καὶ νὴ Δί’ εἰκότωσ. εἰ γὰρ ἄλλοισ ἡδονὰσ παρασκευάζοντεσ ἀμελοῦσι τοῦ καλοῦ, σχολῇ γ’ ἂν τῆσ ἰδίασ ἡδυπαθείασ καὶ τρυφῆσ ὑπεράνω τὸ ὀρθὸν καὶ ὑγιὲσ ποιήσαιντο ἢ τὸ σῶφρον ἀντὶ τοῦ τερπνοῦ διώξαιεν. "χαλεπὰ τὰ καλά.

οἱ δ’ αὐτοσχέδιοι τῶν λόγων πολλῆσ εὐχερείασ καὶ ῥᾳδιουργίασ εἰσὶ πλήρεισ, οὔθ’ ὅθεν ἀρκτέον οὔθ’ ὅπου παυστέον ἐστὶν εἰδότων. χωρὶσ δὲ τῶν ἄλλων πλημμελημάτων οἳ ἂν ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγωσιν, εἰσ ἀμετρίαν δεινὴν ἐκπίπτουσι καὶ πολυλογίαν.

δ’ οὐκ ἐᾷ τῆσ ἱκνουμένησ συμμετρίασ τὸν λόγον ἐκπίπτειν.

καλούμενοσ ὑπὸ τοῦ δήμου πολλάκισ οὐχ ὑπήκουσε, λέγων ἀσύντακτοσ εἶναι.

ὡσαύτωσ δὲ καὶ Δημοσθένησ ζηλωτὴσ τῆσ τούτου πολιτείασ γενόμενοσ καλούντων αὐτὸν τῶν Ἀθηναίων σύμβουλον ἀντέβαινεν · λέγων.

καὶ ταῦτα μὲν ἴσωσ ἀδέσποτόσ ἐστι καὶ πεπλασμένη παράδοσισ· ἐν δὲ τῷ κατὰ Μειδίου τὴν τῆσ σκέψεωσ ὠφέλειαν ἐναργῶσ παρίστησι. "ἐγὼ δ’ ἐσκέφθαι μὲν ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι φημὶ κοὐκ ἂν ἀρνηθείην καὶ μεμελετηκέναι γ’ ὡσ ἐνῆν μάλιστ’ ἐμοί· "καὶ γὰρ ἂν ἄθλιοσ ἦν, εἰ τοιαῦτα παθὼν καὶ πάσχων ἠμέλουν ὧν περὶ τούτων ἐρεῖν ἔμελλον πρὸσ ὑμᾶσ. τὸ δὲ δεῖν παντάπασιν ἀποδοκιμάζειν τῶν λόγων τὴν ἑτοιμότητα ἢ πάλιν αὖ ταύτην οὐκ ἐπ’ ἀξίοισ ἀσκεῖν οὐ φαίην ἂν ἔγωγε, ἀλλ’ ὡσ ἐν φαρμάκου μοίρᾳ τοῦτο ποιητέον ἐστί.

μέχρι δὴ τῆσ τῶν ἀνδρῶν ἡλικίασ οὐδὲν ἐκ τοῦ παρατυχόντοσ ἀξιῶ λέγειν· ἀλλ’ ὅταν τισ ῥιζώσῃ τὴν δύναμιν, τότε τοῦτον τῶν καιρῶν καλούντων ἐλευθεριάζειν τοῖσ λόγοισ προσήκει.

λυθεῖεν ὕστερον, ὑπὸ τῆσ πολυχρονίου τῶν δεσμῶν συνηθείασ οὐ δυνάμενοι βαδίζειν ὑποσκελίζονται, τὸν αὐτὸν τρόπον οἱ πολλῷ χρόνῳ τὸν λόγον σφίγξαντεσ, κἂν εἴ ποτε ἐκ τοῦ παραχρῆμα δεήσειεν εἰπεῖν, οὐδὲν ἧττον τὸν αὐτὸν τῆσ ἑρμηνείασ χαρακτῆρα φυλάττουσι.

τὸ δ’ ἔτι παῖδασ ὄντασ ἐᾶν ἐπὶ καιροῦ λέγειν ματαιολογίασ τῆσ ἐσχάτησ αἴτιον καθίσταται.

"οἶδ’ ὅτι ταχὺ γέγραπται·

"θαυμάζω δὲ πῶσ οὐχὶ τοιαύτασ πλείουσ γέγραφασ. ὥσπερ τοίνυν ἐπανάγω γὰρ πρὸσ τὴν ἐξ ἀρχῆσ τοῦ λόγου ὑπόθεσιν τὴν θεατρικὴν καὶ παρατράγῳδον, οὕτωσ αὖ πάλιν καὶ τὴν σμικρολογίαν τῆσ λέξεωσ καὶ ταπείνωσιν παραινῶ διευλαβεῖσθαι καὶ φεύγειν· ἡ μὲν γὰρ ὑπέρογκοσ ἀπολίτευτόσ ἐστιν, ἡ δ’ ἰσχνὴ λίαν ἀνέκπληκτοσ.

καθάπερ δὲ τὸ σῶμα οὐ μόνον ὑγιεινὸν ἀλλὰ καὶ εὐεκτικὸν εἶναι χρή, καὶ τὸν λόγον ὡσαύτωσ οὐκ ἄνοσον μόνον ἀλλὰ καὶ εὔρωστον εἶναι δεῖ. τὸ μὲν γὰρ ἀσφαλὲσ ἐπαινεῖται μόνον, τὸ δ’ ἐπικίνδυνον καὶ θαυμάζεται. τὴν αὐτὴν δὲ τυγχάνω γνώμην ἔχων καὶ περὶ τῆσ ἐν τῇ ψυχῇ διαθέσεωσ.

οὔτε γὰρ θρασὺν οὔτ’ ἄτολμον καὶ καταπλῆγα προσῆκεν εἶναι·

τὸ μὲν γὰρ εἰσ ἀναισχυντίαν, τὸ δ’ εἰσ ἀνδραποδωδίαν περιίσταται· ἔντεχνον δὲ τὸ τὴν μέσην ἐν ἅπασι τέμνειν ἐμμελέσ τε. βούλομαι δ’ , ἑώσ ἔτι μέμνημαι τῆσ παιδείασ, ὡσ ἔχω δόξησ περὶ αὐτῆσ εἰπεῖν, ὅτι τὸν μονόκωλον λόγον πρῶτον μὲν ἀμουσίασ οὐ μικρὸν ποιοῦμαι τεκμήριον· ἔπειτα δὲ καὶ πρὸσ τὴν ἄσκησιν ἁψίκορον καὶ πάντη ἀνεπίμονον εἶναι νομίζω.

καὶ πρόσαντεσ, ἡ δὲ ποικιλία τερπνόν, καθάπερ κἀν τοῖσ ἄλλοισ ἅπασιν, οἱο͂ν ἀκούσμασιν ἢ θεάμασιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION