Plutarch, De liberis educandis, section 7

(플루타르코스, De liberis educandis, section 7)

ἐπειδὰν τοίνυν ἡλικίαν λάβωσιν ὑπὸ παιδαγωγοῖσ τετάχθαι, ἐνταῦθα δὴ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἑκτέον ἐστὶ τῆσ τούτων καταστάσεωσ, ὡσ μὴ λάθωσιν ἀνδραπόδοισ ἢ βαρβάροισ ἢ παλιμβόλοισ τὰ τέκνα παραδόντεσ. ἐπεὶ νῦν γε τὸ γιγνόμενον πολλοῖσ ὑπερκαταγέλαστόν ἐστι.

τῶν γὰρ δούλων τῶν σπου δαίων τοὺσ μὲν γεωργοὺσ ἀποδεικνύουσι, τοὺσ δὲ ναυκλήρουσ τοὺσ δ’ ἐμπόρουσ τοὺσ δ’ οἰκονόμουσ τοὺσ δὲ δανειστάσ· ὅ τι δ’ ἂν εὑρ́ωσιν ἀνδράποδον οἰνόληπτον καὶ λίχνον , πρὸσ πᾶσαν πραγματείαν ἄχρηστον, τούτῳ φέροντεσ ὑποβάλλουσι τοὺσ υἱούσ.

δεῖ δὲ τὸν σπουδαῖον παιδαγωγὸν τοιοῦτον εἶναι τὴν φύσιν οἱο͂́σπερ ἦν ὁ Φοῖνιξ ὁ τοῦ Ἀχιλλέωσ παιδαγωγόσ. τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ κυριώτατον τῶν εἰρημένων ἔρχομαι φράσων. ζητητέον τοῖσ τέκνοισ, οἳ καὶ τοῖσ βίοισ εἰσὶν ἀδιάβλητοι καὶ τοῖσ τρόποισ ἀνεπίληπτοι καὶ ταῖσ ἐμπειρίαισ ἄριστοι·

πηγὴ γὰρ καὶ ῥίζα καλοκαγαθίασ τὸ νομίμου τυχεῖν παιδείασ.

τῶν διδασκάλων ἐμμελεῖσ τὰσ ὑποθήκασ καὶ παραινέσεισ παραπηγνύουσι τοῖσ νέοισ, ἵν’ ὀρθὰ τούτων βλαστάνῃ τὰ ἤθη.

νῦν δέ τισ κἂν καταπτύσειε τῶν πατέρων ἐνίων, οἵτινεσ πρὶν δοκιμάσαι τοὺσ μέλλοντασ διδάσκειν, δι’ ἄγνοιαν, ἔσθ’ ὅτε καὶ δι’ ἀπειρίαν, ἀνθρώποισ ἀδοκίμοισ καὶ παρασήμοισ ἐγχειρίζουσι τοὺσ παῖδασ.

καὶ οὔπω τοῦτ’ ἐστὶ καταγέλαστον εἰ δι’ ἀπειρίαν αὐτὸ πράττουσιν, ἐκεῖνο δ’ ἐσχάτωσ ἄτοπον. τὸ ποῖον;

παιδευτῶν ἀπειρίαν ἅμα καὶ μοχθηρίαν, ὅμωσ τούτοισ ἐπιτρέπουσι τοὺσ παῖδασ, οἱ μὲν ταῖσ τῶν ἀρεσκευομένων ἡττώμενοι κολακείαισ, εἰσὶ δ’ οἳ καὶ δεομένοισ χαριζόμενοι φίλοισ, παρόμοιον ποιοῦντεσ ὥσπερ ἂν εἴ τισ τῷ σώματι κάμνων τὸν σὺν ἐπιστήμῃ δυνηθέντ’ ἂν σῶσαι παραλιπών, φίλῳ χαριζόμενοσ τὸν δι’ ἀπειρίαν ἀπολέσαντ’ ἂν αὐτὸν προέλοιτο, ἢ ναύκληρον τὸν ἄριστον ἀφεὶσ τὸν χείριστον δοκιμάσειε φίλου δεηθέντοσ.

Ζεῦ καὶ θεοὶ πάντεσ, πατήρ τισ καλούμενοσ πλείω λόγον τῆσ τῶν δεομένων ποιεῖται χάριτοσ ἢ τῆσ τῶν τέκνων παιδεύσεωσ;

"ὦ ἄνθρωποι, ποῖ φέρεσθε, οἵτινεσ χρημάτων μὲν κτήσεωσ πέρι πᾶσαν, ποιεῖσθε σπουδήν, τῶν δ’ υἱέων, οἷσ ταῦτα καταλείψετε, μικρὰ φροντίζετε ;

τούτοισ δ’ ἂν ἔγωγε προσθείην ὅτι οἱ τοιοῦτοι πατέρεσ παραπλήσιον ποιοῦσιν, οἱο͂ν εἴ τισ τοῦ μὲν ὑποδήματοσ φροντίζοι, τοῦ δὲ ποδὸσ ὀλιγώρωσ ἔχοι. τοσοῦτο τῶν πατέρων προβαίνουσι φιλαργυρίασ ἅμα καὶ μισοτεκνίασ, ὥσθ’ ἵνα μὴ πλείονα μισθὸν τελέσειαν, ἀνθρώπουσ τοὺσ μηδενὸσ τιμίουσ αἱροῦνται τοῖσ τέκνοισ παιδευτάσ, εὐώνον ἀμαθίαν διώκοντεσ.

ᾗ καὶ Ἀρίστιπποσ οὐκ ἀκόμψωσ ἀλλὰ καὶ πάνυ ἀστείωσ ἐπέσκωψε τῷ λόγῳ πατέρα νοῦ καὶ φρενῶν κενόν.

"δραχμάσ.

"ὡσ ὑπέρπολυ τὸ αἴτημα· "ἕξεισ ἀνδράποδα, καὶ τὸν υἱὸν καὶ ὃν ἂν πρίῃ.

τὸ δ’ ὅλον πῶσ οὐκ ἄτοπον τῇ μὲν δεξιᾷ συνεθίζειν τὰ παιδία δέχεσθαι τὰσ τροφάσ, κἂν εἰ προτείνειε τὴν ἀριστεράν, ἐπιτιμᾶν, μηδεμίαν δὲ ποιεῖσθαι πρόνοιαν τοῦ λόγων ἐπιδεξίων καὶ νομίμων ἀκούειν; τί οὖν συμβαίνει τοῖσ θαυμαστοῖσ πατράσιν, ἐπειδὰν κακῶσ μὲν θρέψωσι κακῶσ δὲ παιδεύσωσι τοὺσ υἱεῖσ, ἐγὼ φράσω.

τὰσ ἀτάκτουσ καὶ ἀνδραποδώδεισ ἡδονὰσ ἑαυτοὺσ κρημνίσωσι, τότε δὴ μεταμέλονται τὴν τῶν τέκνων προδεδωκότεσ παιδείαν, ὅτ’ οὐδὲν ὄφελοσ, τοῖσ ἐκείνων ἀδικήμασιν ἀδημονοῦντεσ.

κακῶν, μοιχεύοντεσ καὶ οἰκοφθοροῦντεσ καὶ μίαν ἡδονὴν θανάτου τιμώμενοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION