Plutarch, De fortuna Romanorum, section 12

(플루타르코스, De fortuna Romanorum, section 12)

Κελτῶν μὲν περὶ τὸ Καπετώλιον στρατοπεδευόντων καὶ πολιορκούντων τὴν ἀκρόπολιν, νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί· τὴν δὲ νυκτερινὴν ἔφοδον αὐτῶν, λεληθότων πάντασ ἀνθρώπουσ, ἡ Τύχη καὶ ταὐτόματον ἔκπυστον ἐποίησε γενέσθαι. περὶ ἧσ κἀν βραχεῖ πλείω διελθεῖν ἴσωσ οὐκ ἄκαιρόν ἐστι. μετὰ τὴν ἐπ’ Ἀλλίᾳ ποταμῷ Ῥωμαίων μεγάλην ἧτταν οἱ μὲν εἰσ Ῥώμην κατάραντεσ ἀπὸ τῆσ φυγῆσ καὶ ταραχῆσ συναναπλήσαντεσ τὸν δῆμον ἐξεπτόησαν καὶ διεσκέδασαν, ὀλίγων εἰσ τὸ Καπετώλιον ἀνασκευασαμένων καὶ διακαρτερούντων. οἱ δ’ εὐθὺσ ἀπὸ τῆσ τροπῆσ εἰσ Βηίουσ συναθροισθέντεσ ᾑροῦντο δικτάτωρα Φούριον Κάμιλλον, ὃν εὐτυχῶν μὲν καὶ ὑψαυχενῶν ὁ δῆμοσ ἀπεσείσατο καὶ κατέβαλε, δίκῃ περιπεσόντα δημοσίων κλοπῶν· πτήξασ δὲ καὶ ταπεινωθεὶσ ἀνεκαλεῖτο μετὰ τὴν ἧτταν, ἐγχειρίζων καὶ παραδιδοὺσ ἀνυπεύθυνον ἡγεμονίαν. ἵν’ οὖν μὴ καιρῷ δοκῇ νόμῳ δὲ λαμβάνειν ὁ ἀνήρ, μηδ’, ὡσ ἀπ ἐγνωκὼσ τὴν πόλιν, ὅπλοισ ἀρχαιρεσιάζῃ τὰ τοῦ στρατοῦ σποράδοσ καὶ πλάνητοσ, ἔδει τοὺσ ἐν Καπετωλίῳ βουλευτὰσ ἐπιψηφίσ ασθαι τὴν τῶν στρατιωτῶν γνώμην μαθόντασ. ἦν οὖν Γάιοσ Πόντιοσ ἀνὴρ ἀγαθόσ,’ καὶ τῶν δεδογμένων αὐτάγγελοσ ὑποστὰσ ἔσεσθαι τοῖσ ἐν Καπετωλίῳ μέγαν ἀνεδέξατο κίνδυνον·

ἡ γὰρ ὁδὸσ ἦν διὰ τῶν πολεμίων κύκλῳ φυλακαῖσ καὶ χάραξι τὴν ἄκραν περιεχόντων. ὡσ οὖν ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἦλθε νύκτωρ, φελλοὺσ πλατεῖσ ὑποστερνισάμενοσ καὶ τὸ σῶμα τῇ κουφότητι, τοῦ ὀχήματοσ παραθέμενοσ ἀφῆκε τῷ ῥόῳ· τυχὼν δὲ πράου καὶ σχολαίωσ ὑποφέροντοσ ἥψατο τῆσ ἀντιπέρασ ὄχθησ ἀσφαλῶσ, καὶ ἀποβὰσ ἐχώρει πρὸσ τὸ τῶν φώτων διάκενον, τῷ τε σκότει καὶ ’τῇ σιωπῇ τὴν ἐρημίαν τεκμαιρόμενοσ·

ἐμφὺσ δὲ τῷ κρημνῷ, καὶ ταῖσ δεχομέναισ τὴν ἐπίβασιν καὶ παρεχούσαισ ἀντίληψιν ἐγκλίσεσι καὶ περιαγωγαῖσ καὶ τραχύτησι τῆσ πέτρασ παραδοὺσ ἑαυτὸν καὶ ἐπερεισάμενοσ ἐξίκετο πρὸσ τὸ ἄνω πέτρασ καὶ ἀναληφθεὶσ ὑπὸ τῶν προφυλάκων ἐδήλωσε τοῖσ ἔσω τὰ δεδογμένα· καὶ λαβὼν τὸ ψήφισμα πάλιν ᾤχετο πρὸσ τὸν Κάμιλλον.

ἡμέρασ δὲ τῶν βαρβάρων τισ ἄλλωσ τὸν τόπον περιιὼν ὡσ εἶδε τοῦτο μὲν ἴχνη ποδῶν ἀκρώνυχα καὶ περιολισθήσεισ, τοῦτο δ’ ἀποτριβὰσ καὶ περικλάσεισ τῆσ ἐπιβλαστανούσησ τοῖσ γεώδεσι πόασ ὁλκούσ τε σώματοσ πλαγίουσ καὶ ἀπερείσεισ, ἔφραζε τοῖσ ἄλλοισ. οἱ δὲ δείκνυσθαι τὴν ὁδὸν αὑτοῖσ ὑπὸ τῶν πολεμίων νομίζοντεσ ἐπεχείρουν ἁμιλλᾶσθαι, καὶ τῆσ νυκτὸσ τὸ ἐρημότατον διαφυλάξαντεσ ἀνέβησαν λαθόντεσ οὐ μόνον τοὺσ φύλακασ, ἀλλὰ καὶ τοὺσ συνεργοὺσ καὶ προκοίτουσ τῆσ φρουρᾶσ κύνασ ὕπνῳ κρατηθέντασ. οὐ μὴν ἠπόρησεν ἡ τῆσ Ῥώμησ Τύχη φωνῆσ κακὸν τοσοῦτο μηνῦσαι καὶ φράσαι δυναμένησ.

χῆνεσ ἱεροὶ περὶ τὸν νεὼν τῆσ Ἥρασ ἐτρέφοντο θεραπεύοντεσ τὴν θεόν. φύσει μὲν οὖν τὸ ζῷον εὐθορύβητόν ἐστι καὶ ψοφοδεέσ· τότε δέ, συντόνου περὶ τοὺσ ἔνδον οὔσησ ἀπορίασ ἀμελουμένων αὐτῶν, λεπτὸσ ἦν καὶ λιμώδησ ὁ ὕπνοσ, ὡστ’ εὐθὺσ ᾔσθοντο τῶν πολεμίων ὑπερφανέντων τῆσ στεφάνησ καὶ καταβοῶντεσ ἰταμῶσ προσεφέροντο, καὶ τῇ τῶν ὅπλων ὄψει μᾶλλον ἐκταραττόμενοι κλαγγῆσ διατόρου καὶ τραχείασ ἐνεπεπλήκεσαν τὸν τόπον ὑφ’ ἧσ ἀναστάντεσ οἱ Ῥωμαῖοι καὶ συμφρονήσαντεσ τὸ γενόμενον ἐώσαντο καὶ κατεκρήμνισαν τοὺσ πολεμίουσ. πομπεύει δὲ μέχρι νῦν ἐπὶ μνήμῃ τῶν τότε συμπτωμάτων κύων μὲν ἀνεσταυρωμένοσ, χὴν δὲ μάλα σεμνῶσ ἐπὶ στρωμνῆσ πολυτελοῦσ καὶ φορείου καθήμενοσ.

ἡ δ’ ὄψισ ἐπιδείκνυται Τ ύχησ ἰσχὺν καὶ πρὸσ ἅπαν εὐπορίαν ἐκ τῶν παραλόγων, ὅταν τι πραγματεύηται καὶ στρατηγῇ, νοῦν μὲν ἀλόγοισ καὶ ἄφροσιν, ἀλκὴν δὲ καὶ θράσοσ δειλοῖσ ἐντιθείσησ. τίσ γὰρ οὐκ ἂν ὡσ ἀληθῶσ ἐκπλαγείη καὶ θαυμάσειεν ἐπιμαθὴσ γενόμενοσ καὶ λογισμῷ τινι τὴν τότε κατήφειαν καὶ τὴν νῦν ὑπάρχουσαν εὐδαιμονίαν τῆσ πόλεωσ περιλαβὼν καὶ ἀποβλέψασ ναῶν λαμπρότητα καὶ πλοῦτον ἀναθημάτων καὶ τεχνῶν ἁμίλλασ καὶ φιλοτιμίασ πόλεων καὶ στεφάνουσ βασιλέων, καὶ ὅσα γῆ φέρει καὶ θάλαττα καὶ νῆσοι καὶ ἤπειροι καὶ ποταμοὶ καὶ δένδρα καὶ ζῷα καὶ πεδία καὶ ὄρη καὶ μέταλλα, πάντων ἀπαρχὰσ ἐριζούσασ εἰσ κάλλοσ ὄψει καὶ χάριτι κοσμούσῃ τὸν τόπον, ὡσ ταῦτα παρὰ μικρὸν ἦλθε μὴ γενέσθαι μηδ’ εἶναι; πυρὶ δὲ καὶ σκότει φοβερῷ καὶ ὄρφνῃ καὶ ξίφεσι βαρβάροισ καὶ μιαιφόνοισ θυμοῖσ κρατουμένων πάντων, εὐτελῆ καὶ ἄλογα καὶ ἄτολμα θρέμματα σωτηρίασ ἀρχὴν παρέσχε καὶ τοὺσ μεγάλουσ ἐκείνουσ ἀριστεῖσ καὶ ἡγεμόνασ Μαλλίουσ καὶ Σερουιλίουσ καὶ Ποστουμίουσ καὶ Παπιρίουσ, τῶν αὖθισ οἴκων γενάρχασ, παρ’ οὐδὲν ἥκοντασ ἀπολέσθαι, χῆνεσ ἀνέστησαν ὑπὲρ τοῦ πατρίου θεοῦ καὶ τῆσ πατρίδοσ ἀμύνεσθαι.

εἰρήνην θέμενοι πρὸσ τὸν Κάμιλλον, οὐδ’ ἀμφισβήτησισ ἔστι πρὸσ τὴν Τύχην ὡσ οὐχὶ τῆσ σωτηρίασ αἰτία κατέστη περισπάσασα τοὺσ πολεμίουσ, μᾶλλον δ’ ἀποσπάσασα τῆσ Ῥώμησ ἀπροσδοκήτωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION