Plutarch, De fortuna Romanorum, section 8

(플루타르코스, De fortuna Romanorum, section 8)

ἀλλὰ γὰρ αἱ μὲν ἀπὸ τῶν μαρτύρων πίστεισ τοσαῦται τῇ Τύχῃ πάρεισι. δεῖ δὲ καὶ τὰσ ἀπὸ τῶν πραγμάτων αὐτῶν εἰσάγειν, ἀρχὴν τοῦ λόγου τὴν ἀρχὴν τῆσ πόλεωσ λαβόντασ. εὐθὺσ οὖν τίσ οὐκ ἂν εἴποι πρὸσ τὴν Ῥωμύλου γένεσιν καὶ σωτηρίαν καί, τροφὴν καὶ αὔξησιν τὴν μὲν Τύχην ὑποβολὰσ κατατεθεῖσθαι τὴν δ’ Ἀρετὴν ἐξῳκοδομηκέναι; πρῶτον μὲν οὖν τὸ περὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν τέκνωσιν αὐτῶν τῶν ἐνιδρυσαμένων καὶ κτισάντων τὴν πόλιν εὐτυχίασ ἐοίκε θαυμαστῆσ γενέσθαι. θεῷ γὰρ ἡ τεκοῦσα μειχθῆναι λέγεται, καὶ καθάπερ τὸν Ἡρακλέα σπαρῆναί φασιν ἐν μακρᾷ νυκτί, τῆσ ἡμέρασ ἐπισχεθείσησ παρὰ φύσιν καὶ τοῦ ἡλίου βραδύναντοσ, οὕτω περὶ τὴν Ῥωμύλου σπορὰν καὶ καταβολὴν τὸν ἥλιον ἐκλιπεῖν ἱστοροῦσι, ποιησάμενον ἀτρεκῆ σύνοδον πρὸσ σελήνην, ᾧπερ ὁ Ἄρησ θεὸσ ὢν τῇ Σιλβίᾳ θνητῇ συνῆλθε. ταὐτὸ δὲ συντυχεῖν τῷ Ῥωμύλῳ καὶ περὶ τὴν μετάστασιν αὐτὴν τοῦ βίου·

λέγουσι γὰρ ἐκλείποντοσ τοῦ ἡλίου ἠφανίσθαι νώναισ καπρατίναισ, ἣν ἄχρι νῦν ἡμέραν ἐπιφανῶσ ἑορτάζουσιν. ἔπειτα γεννηθέντασ αὐτούσ, τοῦ τυράννου τάττοντοσ ἀνελεῖν, παρέλαβε κατὰ τύχην οὐ βάρβαροσ οὐδ’ ἄγριοσ ὑπηρέτησ, ἐλεήμων δέ τισ καὶ φιλάνθρωποσ, ὥστε μὴ κτεῖναι ἀλλὰ τοῦ ποταμοῦ τισ ἦν ὄχθη χλοερῷ λειμῶνι προσκλύζουσα καὶ περισκιαζομένη χθαμαλοῖσ δένδρεσιν· ἐνταῦθα κατέθηκε τὰ βρέφη πλησίον ἐρινεοῦ τινοσ, ὃν ῥουμινᾶλιν ὠνόμαζον. εἶτα λύκαινα μὲν νεοτόκοσ σπαργῶσα καὶ πλημμυροῦσα τοὺσ μαστοὺσ γάλακτι, τῶν σκύμνων ἀπολωλότων, αὐτὴ χρῄζουσα κουφισμοῦ, περιέστειξε τὰ βρέφη καὶ θηλὴν ἐπέσχεν, ὥσπερ ὠδῖνα δευτέραν ἀποτιθεμένη τὴν τοῦ γάλακτοσ.

ἱερὸσ δ’ ὄρνισ Ἄρεοσ, ὃν δρυοκολάπτην καλοῦσιν, ἐπιφοιτῶν καὶ προσκαθίζων ἀκρώνυχοσ, ἐν μέρει τῶν νηπίων ἑκατέρου στόμα τῇ χηλῇ διοίγων, ἐνετίθει ψώμισμα, τῆσ αὑτοῦ τροφῆσ ἀπομερίζων. τὸν μὲν οὖν ἐρινεὸν ῥουμινᾶλιν ὠνόμασαν ἀπὸ τῆσ θηλῆσ, ἣν ἡ λύκαινα παρ’ αὐτῷ ὀκλάσασα τοῖσ βρέφεσι παρέσχε. μέχρι δὲ πολλοῦ διεφύλαττον οἱ περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον κατοικοῦντεσ μηδὲν ἐκτιθέναι τῶν γεννωμένων, ἀλλ’ ἀναιρεῖσθαι πάντα καὶ τρέφειν, τὸ Ῥωμύλου πάθοσ καὶ τὴν ὁμοιότητα τιμῶντεσ. καὶ μὴν τό τε λαθεῖν αὐτοὺσ τρεφομένουσ καὶ παιδευομένουσ ἐν Γαβίοισ ἀγνοηθῆναι τε Σιλβίασ ὄντασ υἱοὺσ καὶ θυγατριδοῦσ Νομίτοροσ τοῦ βασιλέωσ παντάπασι Τύχησ κλέμμα α καὶ σόφισμα α φαίνεται γεγενημένον, ὅπωσ μὴ ἀπόλωνται πρὸ τῶν ἔργων διὰ τὸ γένοσ, ἀλλ’ ἐν αὐτοῖσ φανῶσι τοῖσ κατορθώμασι, γνωρίσματα τῆσ εὐγενείασ τὴν ἀρετὴν παρέχοντεσ.

ἐνταῦθά μοι μεγάλου καὶ φρονίμου στρατηγοῦ λόγοσ ἔπεισι Θεμιστοκλέουσ ῥηθεὶσ πρόσ τινασ τῶν ὕστερον εὐημερούντων Ἀθήνησι στρατηγῶν καὶ προτιμᾶσθαι τοῦ Θεμιστοκλέουσ ἀξιούντων. ἔφη γὰρ τὴν ὑστεραίαν ἐρίσαι πρὸσ τὴν ἑορτὴν λέγουσαν ὡσ ἐκείνη μέν ἐστι κοπώδησ καὶ ἄσχολοσ, ἐν αὐτῇ δὲ τῶν παρεσκευασμένων ἀπολαύουσι μεθ’ ἡσυχίασ.

"ἀληθῆ λέγεισ, ἀλλ’ ἐμοῦ μὴ γενομένησ, ποῦ ἂν σὺ ἦσθα; "μὴ γενομένου περὶ τὰ Μηδικά, τίσ ἂν ὑμῶν ἦν νῦν ὄνησισ; "λαμπρὰ μὲν τὰ σὰ ἔργα καὶ μεγάλα καὶ θεῖον ὡσ ἀληθῶσ ἐξέφηνασ αἷμα καὶ γένοσ οὖσαν σεαυτήν· "ἀλλ’ ὁρᾷσ πόσον ὑστερεῖσ μου; "εἰ γὰρ ἐγὼ τότε μὴ παρηκολούθησα χρηστὴ καὶ φιλάνθρωποσ, ἀλλ’ ἀπέλιπον καὶ προηκάμην τὰ νήπια, σὺ πῶσ ἂν ἐγένου καὶ πόθεν ἐξέλαμψασ; "εἰ τότε μὴ θῆλυ θηρίον ἐπῆλθε φλεγμαῖνον ὑπὸ πλήθουσ καὶ φορᾶσ γάλακτοσ καὶ τραφησομένου δεόμενον μᾶλλον ἢ θρέψοντοσ, ἀλλ’ ἀνήμερόν τι τελέωσ καὶ λιμῶττον, οὐκ ἂν ἔτι νῦν τὰ καλὰ ταῦτα βασίλεια καὶ ναοὶ καὶ θέατρα καὶ περίπατοι καὶ ἀγοραὶ καὶ ἀρχεῖα βοτηρικαὶ καλύβαι καὶ σταθμοὶ νομέων ἦσαν Ἀλβανὸν ἢ Τυρρηνὸν ἢ Λατῖνον ἄνδρα δεσπότην προσκυνούντων; "ἀρχὴ" μὲν δὴ μέγιστον ἐν παντί, μάλιστα δ’ ἐν ἱδρύσει καὶ κτίσει πόλεωσ· ταύτην δ’ ἡ Τύχη παρέσχε σῴσασα καὶ φυλάξασα τὸν κτίστην ἡ μὲν γὰρ Ἀρετὴ μέγαν ἐποίησε Ῥωμύλον, ἡ Τύχη δ’ ἄχρι τοῦ γενέσθαι μέγαν ἐτήρησε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION