Plutarch, Amatorius, section 24

(플루타르코스, Amatorius, section 24)

"τὸ δ’ ἐμπαθὲσ ἐν ἀρχῇ καὶ δάκνον, ὦ μακάριε Ζεύξιππε, μὴ φοβηθῇσ ὡσ ἕλκοσ ἢ ὀδαξησμὸν καίτοι καὶ μεθ’ ἕλκουσ ἴσωσ οὐδὲν ἢ δεινὸν ὥσπερ τὰ δένδρα συμφυῆ γενέσθαι πρὸσ γυναῖκα χρηστήν. ἕλκωσισ δὲ καὶ κυήσεωσ ἀρχή μῖξισ γὰρ οὐκ ἔστι τῶν μὴ πρὸσ ἄλληλα πεπονθότων. "ταράττει δὲ καὶ μαθήματα παῖδασ ἀρχομένουσ καὶ φιλοσοφία νέουσ· "ἀλλ’ οὔτε τούτοισ ἀεὶ παραμένει τὸ δηκτικὸν οὔτε τοῖσ ἐρῶσιν, ἀλλ’ ὥσπερ ὑγρῶν πρὸσ ἄλληλα συμπεσόντων ποιεῖν τινα δοκεῖ ζέσιν ἐν ἀρχῇ καὶ τάραξιν ὁ Ἔρωσ, εἶτα χρόνῳ καταστήσασ καὶ καθαιρεθεὶσ τὴν βεβαιοτάτην διάθεσιν παρέσχεν. "αὕτη γάρ ἐστιν ὡσ ἀληθῶσ ἡ δι’ ὅλων λεγομένη κρᾶσισ, ἡ τῶν ἐρώντων· "ἡ δὲ τῶν ἄλλωσ συμβιούντων ταῖσ; "κατ’ Ἐπίκουρον ἁφαῖσ καὶ περιπλοκαῖσ; "ἐοίκε, συγκρούσεισ λαμβάνουσα καὶ ἀποπηδήσεισ, ἑνότητα δ’ οὐ ποιοῦσα τοιαύτην, οἱάν Ἔρωσ ποιεῖ γαμικῆσ κοινωνίασ ἐπιλαβόμενοσ. "οὔτε γὰρ ἡδοναὶ μείζονεσ ἀπ’ ἄλλων οὔτε χρεῖαι συνεχέστεραι πρὸσ ἄλλουσ οὔτε φιλίασ τὸ καλὸν ἑτέρασ ἔνδοξον οὕτω καὶ ζηλωτόν, ὡσ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· "καὶ γὰρ ὁ νόμοσ βοηθεῖ καὶ γεννήσεωσ κοινῆσ καὶ τοὺσ θεοὺσ Ἔρωτοσ ἡ φύσισ ἀποδείκνυσι δεομένουσ. "οὕτω γάρ ἐρᾶν μὲν ὄμβρου γαῖαν οἱ ποιηταὶ λέγουσι καὶ γῆσ οὐρανόν, ἐρᾶν δ’ ἡλίου σελήνην οἱ φυσικοὶ καὶ συγγίγνεσθαι καὶ κυεῖσθαι· "καὶ γῆν δ’ ἀνθρώπων μητέρα καὶ ζῴων καὶ φυτῶν ἁπάντων γένεσιν οὐκ ἀναγκαῖον ἀπολέσθαι ποτὲ καὶ σβεσθῆναι παντάπασιν, ὅταν ὁ δεινὸσ ἔρωσ ἢ ἵμεροσ τοῦ θεοῦ τὴν ὕλην ἀπολίπῃ καὶ παύσηται ποθοῦσα καὶ διώκουσα τὴν ἐκεῖθεν ἀρχὴν καὶ κίνησιν; "ἀλλ’ ἵνα μὴ μακρὰν ἀποπλανᾶσθαι δοκῶμεν ἢ κομιδῇ φλυαρεῖν, οἶσθα τοὺσ παιδικοὺσ ἔρωτασ ὡσ εἰσ ἀβεβαιότητα πολλὰ λέγουσι καὶ σκώπτουσι λέγοντεσ, ὥσπερ ᾠὸν αὐτῶν τριχὶ διαιρεῖσθαι τὴν φιλίαν, αὐτοὺσ δὲ νομάδων δίκην ἐνεαρίζοντασ τοῖσ τεθηλόσι καὶ ἀνθηροῖσ εἶθ’ ὡσ ἐκ γῆσ πολεμίασ ἀναστρατοπεδεύειν· "ἔτι δὲ φορτικώτερον ὁ σοφιστὴσ Βίων τὰσ τῶν καλῶν τρίχασ Ἁρμοδίουσ ἐκάλει καὶ Ἀριστογείτονασ, ὡσ ἅμα καλῆσ τυραννίδοσ ἀπαλλαττομένουσ ὑπ’ αὐτῶν τοὺσ ἐραστάσ. ταῦτα μὲν οὐ δικαίωσ κατηγορεῖται τῶν γνησίων ἐραστῶν· "τὰ δ’ ὑπ’ Εὐριπίδου ῥηθέντ’ ἐστὶ κομψά· "ἔφη γὰρ Ἀγάθωνα τὸν καλὸν ἢδη γενειῶντα περιβάλλων καὶ κατασπαζόμενοσ, ὅτι τῶν καλῶν καὶ τὸ μετόπωρον ἐκδέχεται μόνον οὐδὲν πολιῶσα ἀκμάζων καὶ ῥυτίσιν, ἀλλ’ ἄχρι τάφων καὶ μνημάτων παραμένει· "καὶ συζυγίασ ὀλίγασ ἔστι παιδικῶν, μυρίασ δὲ γυναικείων ἐρώτων καταριθμήσασθαι, πάσησ; "πίστεωσ κοινωνίαν πιστῶσ ἅμα καὶ προθύμωσ συνδιαφερούσασ· "βούλομαι δ’ ἕν τι τῶν καθ’ ἡμᾶσ ἐπὶ Καίσαροσ Οὐεσπασιανοῦ γεγονότων διελθεῖν.

SEARCH

MENU NAVIGATION