Plutarch, Amatorius, section 9

(플루타르코스, Amatorius, section 9)

"ὦ Ἀνθεμίων, ὅτι πάλιν κοινὴν ποιοῦσι τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὸν λόγον ἀναγκαῖον ἡμῖν τοῖσ οὐκ ἀρνουμένοισ; "οὐδὲ φεύγουσι τοῦ περὶ γάμον ἔρωτοσ εἶναι χορευταῖσ; εἶπεν ὁ Ἀνθεμίων·

"ἄμυν’ οὖν διὰ πλειόνων νῦν αὐτὸσ ἐρῶν· "ἔτι δὲ τῷ πλούτῳ βοήθησον, ᾧ μάλιστα δεδίττεται Πεισίασ ἡμᾶσ. ἔρωτα καὶ πλοῦτον ἀπορρίψομεν Ἰσμηνοδώραν; βαρεῖα γὰρ καὶ πλουσία· τί δ’ εἰ καλὴ καὶ νέα; τί δ’ εἰ γένει σοβαρὰ καὶ ἔνδοξοσ; αἱ δὲ σώφρονεσ οὐδὲ αὐστηρὸν καὶ κατεγνυπωμένον ἐπαχθὲσ · καὶ δυσκαρτέρητον ἔχουσι, καὶ ποινὰσ καλοῦσιν αὐτὰσ καὶ τοῖσ ἀνδράσιν ὀργιζομένασ, ὅτι σωφρονοῦσιν;

ἆρ’ οὖν κράτιστον ἐξ ἀγορᾶσ γαμεῖν Ἀβρότονόν τινα Θρῇσσαν ἢ Βακχίδα Μιλησίαν ἀνέγγυον ἐπαγομένην δι’ ὠνῆσ καὶ καταχυσμάτων;

ἀλλὰ καὶ ταύταισ ἴσμεν οὐκ ὀλίγουσ αἴσχιστα δουλεύσαντασ.

αὐλητρίδεσ δὲ Σάμιαι καὶ ὀρχηστρίδεσ, Ἀριστονίκα καὶ τύμπανον ἔχουσ’ Οἰνάνθη καὶ Ἀγαθόκλεια διαδήμασι βασιλέων ἐπέβησαν. ἡ δὲ Σύρα Σεμίραμισ οἰκότριβοσ μὲν ἦν βασιλικοῦ θεράπαινα παλλακευομένη· Νίνου δὲ τοῦ μεγάλου βασιλέωσ ἐντυχόντοσ αὐτῇ καὶ στέρξαντοσ οὕτωσ ἐκράτησε καὶ κατεφρόνησεν, ὥστ’ ἀξιῶσαι καὶ μίαν ἡμέραν αὐτὴν περιιδεῖν ἐν τῷ θρόνῳ καθεζομένην ἔχουσαν τὸ διάδημα καὶ χρηματίζουσαν.

δόντοσ δ’ ἐκείνου καὶ κελεύσαντοσ πάντασ ὑπηρετεῖν ὥσπερ αὐτῷ καὶ πείθεσθαι, μετρίωσ ἐχρῆτο τοῖσ πρώτοισ ἐπιτάγμασι, πειρωμένη τῶν δορυφόρων·

ἐπεὶ δ’ ἑώρα μηδὲν ἀντιλέγοντασ μηδ’ ὀκνοῦντασ, ἐκέλευσε συλλαβεῖν τὸν Νίνον εἶτα δῆσαι, τέλοσ δ’ ἀποκτεῖναι·

πραχθέντων δὲ πάντων, ἐβασίλευσε τῆσ Ἀσίασ ἐπιφανῶσ πολὺν χρόνον. "Ἀφροδίτησ Βελεστίχησ;

ἡ δὲ σύνναοσ μὲν ἐνταυθοῖ καὶ συνίεροσ τοῦ Ἔρωτοσ, ἐν δὲ Δελφοῖσ κατάχρυσοσ ἑστῶσα μετὰ τῶν βασιλέων καὶ βασιλειῶν, ποίᾳ προικὶ τῶν ἐραστῶν ἐκράτησεν; ἀλλ’ ὥσπερ ἐκεῖνοι δι’ ἀσθένειαν ἑαυτῶν καὶ μαλακίαν ἔλαθον ἑαυτοὺσ γενόμενοι λεία γυναικῶν, οὕτω πάλιν ἄδοξοι καὶ πένητεσ;

ἕτεροι πλουσίαισ γυναιξὶ καὶ λαμπραῖσ συνελθόντεσ οὐ διεφθάρησαν οὐδ’ ὑφῆκάν τι τοῦ φρονήματοσ, ἀλλὰ τιμώμενοι καὶ κρατοῦντεσ μετ’ εὐνοίασ συγκατεβίωσαν.

ὁ δὲ συστέλλων τὴν γυναῖκα καὶ συνάγων εἰσ μικρόν, ὥσπερ δακτύλιον δακτύλων ἰσχνὸσ ὢν μὴ περιρρυῇ δεδιώσ, ὅμοιόσ ἐστι τοῖσ ἀποκείρουσι τὰσ ἵππουσ εἶτα πρὸσ ποταμὸν ἢ λίμνην ἄγουσι·

καθορῶσαν γὰρ ἑκάστην τὴν εἰκόνα τῆσ ὄψεωσ ἀκαλλῆ καὶ ἄμορφον, ἀφιέναι τὰ φρυάγματα λέγεται καὶ προσδέχεσθαι τὰσ τῶν ὄνων ἐπιβάσεισ. πλοῦτον δὲ γυναικὸσ αἱρεῖσθαι μὲν πρὸ ἀρετῆσ ἢ γένουσ ἀφιλότιμον κἀνελεύθερον, ἀρετῇ δὲ καὶ γένει προσόντα φεύγειν ἀβέλτερον.

Ἀθηναίων ἀνδρὶ δὲ πλουσίασ ἢ καλῆσ οὐ προσήκει μηδὲ τὴν γυναῖκα ποιεῖν ἄμορφον ἢ πενιχράν, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐγκρατείᾳ καὶ φρονήσει καὶ τῷ μηδὲν ἐκπεπλῆχθαι τῶν περὶ ἐκείνην ἴσον παρέχειν καὶ ἀδούλωτον, ὥσπερ ἐπὶ ζυγοῦ ῥοπὴν τῷ ἤθει προστιθέντα καὶ βάροσ, ὑφ’ οὗ κρατεῖται καὶ ἄγεται δικαίωσ ἅμα καὶ συμφερόντωσ.

καὶ μὴν ἡλικία γε πρὸσ;

γάμον καὶ ὡρ́α τὸ τίκτειν ἔχουσα καὶ τὸ γεννᾶν εὐάρμοστόσ ἐστιν· "τῶν ἀντεραστῶν πρεσβυτέρα οὐδ’ ἔχει πολιάσ, ὥσπερ ἔνιοι τῶν Βάκχωνι προσαναχρωννυμένων.

"εἰ δ’ οὗτοι καθ’ ὡρ́αν ὁμιλοῦσι, τί κωλύει κἀκείνην ἐπιμεληθῆναι τοῦ νεανίσκου βέλτιον ἡστινοσοῦν νέασ; "δύσμικτα γὰρ τὰ νέα καὶ δυσκέραστα καὶ μόλισ ἐν χρόνῳ πολλῷ τὸ φρύαγμα καὶ τὴν ὕβριν ἀφίησιν, ἐν ἀρχῇ δὲ κυμαίνει καὶ ζυγομαχεῖ καὶ μᾶλλον ἂν Ἔρωσ ἐγγένηται, καὶ καθάπερ πνεῦμα κυβερνήτου μὴ παρόντοσ, ἐτάραξε καὶ συνέχεε τὸν γάμον οὔτ’ ἄρχειν δυναμένων οὔτ’ ἄρχεσθαι βουλομένων. "εἰ δ’ ἄρχει βρέφουσ μὲν ἡ τίτθη καὶ παιδὸσ ὁ διδάσκαλοσ ἐφήβου δὲ γυμνασίαρχοσ ἐραστὴσ δὲ μειρακίου γενομένου δ’ ἐν ἡλικίᾳ νόμοσ καὶ στρατηγὸσ οὐδεὶσ δ’ ἄναρκτοσ οὐδ’ αὐτοτελήσ, τί δεινὸν εἰ γυνὴ νοῦν ἔχουσα πρεσβυτέρα κυβερνήσει νέου βίον ἀνδρόσ, ὠφέλιμοσ μὲν οὖσα τῷ φρονεῖν μᾶλλον ἡδεῖα δὲ τῷ φιλεῖν καὶ προσηνήσ; "καὶ τὸν Ἡρακλέα Βοιωτοὺσ ὄντασ ἔδει σέβεσθαι καὶ μὴ δυσχεραίνειν τῷ παρ’ ἡλικίαν τοῦ γάμου, γιγνώσκοντασ ὅτι κἀκεῖνοσ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Μεγάραν Ιὀλάῳ συνῴκισεν ἑκκαιδεκαέτει τότ’ ὄντι τρία καὶ τριάκοντ’ ἔτη γεγενημένην.

SEARCH

MENU NAVIGATION