Plato, Laws, book 10

(플라톤, Laws, book 10)

μετὰ δὲ τὰσ αἰκίασ περὶ παντὸσ ἓν εἰρήσθω τοιόνδε τι νόμιμον βιαίων πέρι· τῶν ἀλλοτρίων μηδένα μηδὲν φέρειν μηδὲ ἄγειν, μηδ’ αὖ χρῆσθαι μηδενὶ τῶν τοῦ πέλασ, ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν κεκτημένον· ἐκ γὰρ δὴ τοῦ τοιούτου πάντα ἠρτημένα τά τε εἰρημένα κακὰ γέγονε καὶ ἔστι καὶ ἔσται. μέγιστα δὲ δὴ τῶν λοιπῶν αἱ τῶν νέων ἀκολασίαι τε καὶ ὕβρεισ, εἰσ μέγιστα δέ, ὅταν εἰσ ἱερὰ γίγνωνται, καὶ διαφερόντωσ αὖ μεγάλα, ὅταν εἰσ δημόσια καὶ ἅγια ἢ κατὰ μέρη κοινὰ φυλετῶν ἤ τινων ἄλλων τοιούτων κεκοινωνηκότων· εἰσ ἱερὰ δὲ ἴδια καὶ τάφουσ δεύτερα καὶ δευτέρωσ, εἰσ δὲ γονέασ τρίτα, χωρὶσ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων, ὅταν ὑβρίζῃ τισ.

τέταρτον δὲ γένοσ ὕβρεωσ, ὅταν ἀφροντιστῶν τισ ἀρχόντων ἄγῃ ἢ φέρῃ ἢ χρῆταί τινι τῶν ἐκείνων μὴ πείσασ αὐτούσ, πέμπτον δὲ τὸ πολιτικὸν ἂν εἰή ἑκάστου τῶν πολιτῶν ὑβρισθὲν δίκην ἐπικαλούμενον. οἷσ δὴ δοτέον εἰσ κοινὸν νόμον ἑκάστοισ. ἱεροσυλία μὲν γὰρ εἴρηται συλλήβδην, βίαιόσ τε καὶ λάθρᾳ ἐὰν γίγνηται, τί χρὴ πάσχειν· ὅσα δὲ λόγῳ καὶ ὅσα ἔργῳ περὶ θεοὺσ ὑβρίζει τισ λέγων ἢ πράττων, τὸ παραμύθιον ὑποθεμένῳ ῥητέον ἃ δεῖ πάσχειν.

ἔστω δὴ τόδε. θεοὺσ ἡγούμενοσ εἶναι κατὰ νόμουσ οὐδεὶσ πώποτε οὔτε ἔργον ἀσεβὲσ ἠργάσατο ἑκὼν οὔτε λόγον ἀφῆκεν ἄνομον, ἀλλὰ ἓν δή τι τῶν τριῶν πάσχων, ἢ τοῦτο, ὅπερ εἶπον, οὐχ ἡγούμενοσ, ἢ τὸ δεύτερον ὄντασ οὐ φροντίζειν ἀνθρώπων, ἢ τρίτον εὐπαραμυθήτουσ εἶναι θυσίαισ τε καὶ εὐχαῖσ παραγομένουσ. τί οὖν δὴ δρῷμεν ἂν ἢ καὶ λέγοιμεν πρὸσ αὐτούσ;

ὠγαθέ, ἐπακούσωμεν αὐτῶν πρῶτον ἃ τῷ καταφρονεῖν ἡμῶν προσπαίζοντασ αὐτοὺσ λέγειν μαντεύομαι. ποῖα δή; ταῦτα τάχ’ ἂν ἐρεσχηλοῦντεσ εἴποιεν· ὦ ξένε Ἀθηναῖε καὶ Λακεδαιμόνιε καὶ Κνώσιε, ἀληθῆ λέγετε. ἡμῶν γὰρ οἱ μὲν τὸ παράπαν θεοὺσ οὐδαμῶσ νομίζομεν, οἱ δὲ οἱούσ ὑμεῖσ λέγετε. ἀξιοῦμεν δή, καθάπερ ὑμεῖσ ἠξιώκατε περὶ νόμων, πρὶν ἀπειλεῖν ἡμῖν σκληρῶσ, ὑμᾶσ πρότερον ἐπιχειρεῖν πείθειν καὶ διδάσκειν ὡσ εἰσὶ θεοί, τεκμήρια λέγοντεσ ἱκανά, καὶ ὅτι βελτίουσ ἢ παρὰ τὸ δίκαιον ὑπό τινων δώρων παρατρέπεσθαι κηλούμενοι. νῦν μὲν γὰρ ταῦτα ἀκούοντέσ τε καὶ τοιαῦθ’ ἕτερα τῶν λεγομένων ἀρίστων εἶναι ποιητῶν τε καὶ ῥητόρων καὶ μάντεων καὶ ἱερέων καὶ ἄλλων μυριάκισ μυρίων, οὐκ ἐπὶ τὸ μὴ δρᾶν τὰ ἄδικα τρεπόμεθα οἱ πλεῖστοι, δράσαντεσ δ’ ἐξακεῖσθαι πειρώμεθα.

παρὰ δὲ δὴ νομοθετῶν, φασκόντων εἶναι μὴ ἀγρίων ἀλλὰ ἡμέρων, ἀξιοῦμεν πειθοῖ πρῶτον χρῆσθαι πρὸσ ἡμᾶσ, εἰ μὴ πολλῷ βελτίω τῶν ἄλλων λέγοντασ περὶ θεῶν ὡσ εἰσίν, ἀλλ’ οὖν βελτίω γε πρὸσ ἀλήθειαν, καὶ τάχα πειθοίμεθ’ ἂν ἴσωσ ὑμῖν.

ἀλλ’ ἐπιχειρεῖτε, εἴ τι μέτριον λέγομεν, εἰπεῖν ἃ προκαλούμεθα. οὐκοῦν, ὦ ξένε, δοκεῖ ῥᾴδιον εἶναι ἀληθεύοντασ λέγειν ὡσ εἰσὶν θεοί; πῶσ;

πρῶτον μὲν γῆ καὶ ἥλιοσ ἄστρα τε καὶ τὰ σύμπαντα, καὶ τὰ τῶν ὡρῶν διακεκοσμημένα καλῶσ οὕτωσ, ἐνιαυτοῖσ τε καὶ μησὶν διειλημμένα· καὶ ὅτι πάντεσ Ἕλληνέσ τε καὶ βάρβαροι νομίζουσιν εἶναι θεούσ. φοβοῦμαί γε, ὦ μακάριε, τοὺσ μοχθηρούσ ‐ οὐ γὰρ δή ποτε εἴποιμ’ ἂν ὥσ γε αἰδοῦμαι ‐ μή πωσ ἡμῶν καταφρονήσωσιν. ὑμεῖσ μὲν γὰρ οὐκ ἴστε αὐτῶν πέρι τὴν τῆσ διαφορᾶσ αἰτίαν, ἀλλ’ ἡγεῖσθε ἀκρατείᾳ μόνον ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν ἐπὶ τὸν ἀσεβῆ βίον ὁρμᾶσθαι τὰσ ψυχὰσ αὐτῶν. τὸ δὲ τί πρὸσ τούτοισ αἴτιον ἄν, ὦ ξένε, εἰή; σχεδὸν ὃ παντάπασιν ὑμεῖσ ἔξω ζῶντεσ οὐκ ἂν εἰδείητε, ἀλλὰ ὑμᾶσ ἂν λανθάνοι.

τί δὴ τοῦτο φράζεισ τὰ νῦν; ἀμαθία τισ μάλα χαλεπή, δοκοῦσα εἶναι μεγίστη φρόνησισ. πῶσ λέγεισ; εἰσὶν ἡμῖν ἐν γράμμασιν λόγοι κείμενοι, οἳ παρ’ ὑμῖν οὐκ εἰσὶν δι’ ἀρετὴν πολιτείασ, ὡσ ἐγὼ μανθάνω, οἱ μὲν ἔν τισι μέτροισ, οἱ δὲ καὶ ἄνευ μέτρων λέγοντεσ περὶ θεῶν, οἱ μὲν παλαιότατοι ὡσ γέγονεν ἡ πρώτη φύσισ οὐρανοῦ τῶν τε ἄλλων, προϊόντεσ δὲ τῆσ ἀρχῆσ οὐ πολὺ θεογονίαν διεξέρχονται, γενόμενοί τε ὡσ πρὸσ ἀλλήλουσ ὡμίλησαν· ἃ τοῖσ ἀκούουσιν εἰ μὲν εἰσ ἄλλο τι καλῶσ ἢ μὴ καλῶσ ἔχει, οὐ ῥᾴδιον ἐπιτιμᾶν παλαιοῖσ οὖσιν, εἰσ μέντοι γονέων τε θεραπείασ καὶ τιμὰσ οὐκ ἂν ἔγωγέ ποτε ἐπαινῶν εἴποιμι οὔτε ὡσ ὠφέλιμα οὔτε ὡσ τὸ παράπαν ὄντωσ εἴρηται.

τὰ μὲν οὖν δὴ τῶν ἀρχαίων πέρι μεθείσθω καὶ χαιρέτω, καὶ ὅπῃ θεοῖσιν φίλον, λεγέσθω ταύτῃ· τὰ δὲ τῶν νέων ἡμῖν καὶ σοφῶν αἰτιαθήτω ὅπῃ κακῶν αἴτια.

τόδε οὖν οἱ τῶν τοιούτων ἐξεργάζονται λόγοι· ἐμοῦ γὰρ καὶ σοῦ, ὅταν τεκμήρια λέγωμεν ὡσ εἰσὶν θεοί, ταῦτα αὐτὰ προφέροντεσ, ἥλιόν τε καὶ σελήνην καὶ ἄστρα καὶ γῆν ὡσ θεοὺσ καὶ θεῖα ὄντα, ὑπὸ τῶν σοφῶν τούτων ἀναπεπεισμένοι ἂν λέγοιεν ὡσ γῆν τε καὶ λίθουσ ὄντα αὐτὰ καὶ οὐδὲν τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων φροντίζειν δυνάμενα, λόγοισι δὲ ταῦτα εὖ πωσ εἰσ τὸ πιθανὸν περιπεπεμμένα. χαλεπόν γε λόγον, ὦ ξένε, εἰρηκὼσ τυγχάνεισ, εἴ γε εἷσ ἦν μόνον·

νῦν δὲ ὅτε πάμπολλοι τυγχάνουσιν, ἔτι χαλεπώτερον ἂν εἰή. τί οὖν δή; τί λέγομεν; τί χρὴ δρᾶν ἡμᾶσ; πότερον ἀπολογησώμεθα οἱο͂ν κατηγορήσαντόσ τινοσ ἐν ἀσεβέσιν ἀνθρώποισ ἡμῶν, φεύγουσι περὶ τῆσ νομοθεσίασ λέγουσιν ὡσ δεινὰ ἐργαζόμεθα νομοθετοῦντεσ ὡσ ὄντων θεῶν; ἢ χαίρειν ἐάσαντεσ ἐπὶ τοὺσ νόμουσ τρεπώμεθα πάλιν, μὴ καὶ τὸ προοίμιον ἡμῖν μακρότερον γίγνηται τῶν νόμων;

οὐ γάρ τι βραχὺσ ὁ λόγοσ ἐκταθεὶσ ἂν γίγνοιτο, εἰ τοῖσιν ἐπιθυμοῦσιν ἀσεβεῖν τὰ μὲν ἀποδείξαιμεν μετρίωσ τοῖσ λόγοισ ὧν ἔφραζον δεῖν πέρι λέγειν, τὸν δὲ εἰσ φόβον τρέψαιμεν, τὰ δὲ δυσχεραίνειν ποιήσαντεσ, ὅσα πρέπει μετὰ ταῦτα ἤδη νομοθετοῖμεν. ἀλλ’, ὦ ξένε, πολλάκισ μὲν ὥσ γε ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοῦτ’ αὐτὸ εἰρήκαμεν, ὡσ οὐδὲν ἐν τῷ παρόντι δεῖ προτιμᾶν βραχυλογίαν μᾶλλον ἢ μῆκοσ ‐ οὐδεὶσ γὰρ ἡμᾶσ, τὸ λεγόμενον, ἐπείγων διώκει ‐ γελοῖον δὴ καὶ φαῦλον τὸ πρὸ τῶν βελτίστων τὰ βραχύτερα αἱρουμένουσ φαίνεσθαι.

διαφέρει δ’ οὐ σμικρὸν ἁμῶσ γέ πωσ πιθανότητά τινα τοὺσ λόγουσ ἡμῶν ἔχειν, ὡσ θεοί τ’ εἰσὶν καὶ ἀγαθοί, δίκην τιμῶντεσ διαφερόντωσ ἀνθρώπων· σχεδὸν γὰρ τοῦτο ἡμῖν ὑπὲρ ἁπάντων τῶν νόμων κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον προοίμιον ἂν εἰή. μηδὲν οὖν δυσχεράναντεσ μηδὲ ἐπειχθέντεσ, ἥντινά ποτε ἔχομεν δύναμιν εἰσ πειθὼ τῶν τοιούτων λόγων, μηδὲν ἀποθέμενοι διεξέλθωμεν εἰσ τὸ δυνατὸν ἱκανῶσ. εὐχήν μοι δοκεῖ παρακαλεῖν ὁ λεγόμενοσ ὑπὸ σοῦ νῦν λόγοσ, ἐπειδὴ προθύμωσ συντείνεισ· μέλλειν δὲ οὐκέτι ἐγχωρεῖ λέγειν.

φέρε δή, πῶσ ἄν τισ μὴ θυμῷ λέγοι περὶ θεῶν ὡσ εἰσίν; ὅτι μάλιστα οὖσιν θεοῖσ εὐχαῖσ προσδιαλεγομένουσ καὶ ἱκετείαισ, ἀνατέλλοντόσ τε ἡλίου καὶ σελήνησ καὶ πρὸσ δυσμὰσ ἰόντων προκυλίσεισ ἅμα καὶ προσκυνήσεισ ἀκούοντέσ τε καὶ ὁρῶντεσ Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων πάντων ἐν συμφοραῖσ παντοίαισ ἐχομένων καὶ ἐν εὐπραγίαισ, οὐχ ὡσ οὐκ ὄντων ἀλλ’ ὡσ ὅτι μάλιστα ὄντων καὶ οὐδαμῇ ὑποψίαν ἐνδιδόντων ὡσ οὐκ εἰσὶν θεοί ‐ τούτων δὴ πάντων ὅσοι καταφρονήσαντεσ οὐδὲ ἐξ ἑνὸσ ἱκανοῦ λόγου, ὡσ φαῖεν ἂν ὅσοι καὶ σμικρὸν νοῦ κέκτηνται, νῦν ἀναγκάζουσιν ἡμᾶσ λέγειν ἃ λέγομεν, πῶσ τούτουσ ἄν τισ ἐν πρᾳέσι λόγοισ δύναιτο νουθετῶν ἅμα διδάσκειν περὶ θεῶν πρῶτον ὡσ εἰσίν;

τολμητέον δέ·

οὐ γὰρ ἅμα γε δεῖ μανῆναι τοὺσ μὲν ὑπὸ λαιμαργίασ ἡδονῆσ ἡμῶν, τοὺσ δ’ ὑπὸ τοῦ θυμοῦσθαι τοῖσ τοιούτοισ. ἴτω δὴ πρόρρησισ τοιάδε τισ ἄθυμοσ τοῖσ οὕτω τὴν διάνοιαν διεφθαρμένοισ, καὶ λέγωμεν πρᾴωσ, σβέσαντεσ τὸν θυμόν, ὡσ ἑνὶ διαλεγόμενοι τῶν τοιούτων· ὦ παῖ, νέοσ εἶ, προϊὼν δέ σε ὁ χρόνοσ ποιήσει πολλὰ ὧν νῦν δοξάζεισ μεταβαλόντα ἐπὶ τἀναντία τίθεσθαι· περίμεινον οὖν εἰσ τότε κριτὴσ περὶ τῶν μεγίστων γίγνεσθαι, μέγιστον δέ, ὃ νῦν οὐδὲν ἡγῇ σύ, τὸ περὶ τοὺσ θεοὺσ ὀρθῶσ διανοηθέντα ζῆν καλῶσ ἢ μή.

πρῶτον δὲ περὶ αὐτῶν ἕν τι μέγα σοι μηνύων οὐκ ἄν ποτε φανείην ψευδήσ, τὸ τοιόνδε. οὐ σὺ μόνοσ οὐδὲ οἱ σοὶ φίλοι πρῶτοι καὶ πρῶτον ταύτην δόξαν περὶ θεῶν ἔσχετε, γίγνονται δὲ ἀεὶ πλείουσ ἢ ἐλάττουσ ταύτην τὴν νόσον ἔχοντεσ· αὐτῶν πολλοῖσι, φράζοιμ’ ἄν, τὸ μηδένα πώποτε λαβόντα ἐκ νέου ταύτην τὴν δόξαν περὶ θεῶν, ὡσ οὐκ εἰσίν, διατελέσαι πρὸσ γῆρασ μείναντα ἐν ταύτῃ τῇ διανοήσει, τὰ δύο μέντοι πάθη περὶ θεοὺσ μεῖναι, πολλοῖσι μὲν οὔ, μεῖναι δὲ οὖν τισιν, τὸ τοὺσ θεοὺσ εἶναι μέν, φροντίζειν δὲ οὐδὲν τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ τὸ μετὰ τοῦτο, ὡσ φροντίζουσι μέν, εὐπαραμύθητοι δ’ εἰσὶν θύμασιν καὶ εὐχαῖσ.

τὸ δὴ σαφὲσ ἂν γενόμενόν σοι περὶ αὐτῶν κατὰ δύναμιν δόγμα, ἂν ἐμοὶ πείθῃ, περιμενεῖσ, ἀνασκοπῶν εἴτε οὕτωσ εἴτε ἄλλωσ ἔχει, πυνθανόμενοσ παρά τε τῶν ἄλλων καὶ δὴ καὶ μάλιστα καὶ παρὰ τοῦ νομοθέτου· ἐν δὲ δὴ τούτῳ τῷ χρόνῳ μὴ τολμήσῃσ περὶ θεοὺσ μηδὲν ἀσεβῆσαι.

πειρατέον γὰρ τῷ τοὺσ νόμουσ σοι τιθέντι νῦν καὶ εἰσ αὖθισ διδάσκειν περὶ αὐτῶν τούτων ὡσ ἔχει. κάλλισθ’ ἡμῖν, ὦ ξένε, μέχρι γε τοῦ νῦν εἴρηται. παντάπασι μὲν οὖν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία· λελήθαμεν δ’ ἡμᾶσ αὐτοὺσ εἰσ θαυμαστὸν λόγον ἐμπεπτωκότεσ. τὸν ποῖον δὴ λέγεισ; τὸν παρὰ πολλοῖσ δοξαζόμενον εἶναι σοφώτατον ἁπάντων λόγων.

φράζ’ ἔτι σαφέστερον. λέγουσί πού τινεσ ὡσ πάντα ἐστὶ τὰ πράγματα γιγνόμενα καὶ γενόμενα καὶ γενησόμενα τὰ μὲν φύσει, τὰ δὲ τέχνῃ, τὰ δὲ διὰ τύχην. οὐκοῦν καλῶσ; εἰκόσ γέ τοί που σοφοὺσ ἄνδρασ ὀρθῶσ λέγειν· ἑπόμενοί γε μὴν αὐτοῖσ σκεψώμεθα τοὺσ ἐκεῖθεν τί ποτε καὶ τυγχάνουσι διανοούμενοι.

πάντωσ. ἐοίκε, φασίν, τὰ μὲν μέγιστα αὐτῶν καὶ κάλλιστα ἀπεργάζεσθαι φύσιν καὶ τύχην, τὰ δὲ σμικρότερα τέχνην, ἣν δὴ παρὰ φύσεωσ λαμβάνουσαν τὴν τῶν μεγάλων καὶ πρώτων γένεσιν ἔργων, πλάττειν καὶ τεκταίνεσθαι πάντα τὰ σμικρότερα, ἃ δὴ τεχνικὰ πάντεσ προσαγορεύομεν. πῶσ λέγεισ; ὧδ’ ἔτι σαφέστερον ἐρῶ.

πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα φύσει πάντα εἶναι καὶ τύχῃ φασίν, τέχνῃ δὲ οὐδὲν τούτων, καὶ τὰ μετὰ ταῦτα αὖ σώματα, γῆσ τε καὶ ἡλίου καὶ σελήνησ ἄστρων τε πέρι, διὰ τούτων γεγονέναι παντελῶσ ὄντων ἀψύχων· πάντα ὁπόσα τῇ τῶν ἐναντίων κράσει κατὰ τύχην ἐξ ἀνάγκησ συνεκεράσθη, ταύτῃ καὶ κατὰ ταῦτα οὕτωσ γεγεννηκέναι τόν τε οὐρανὸν ὅλον καὶ πάντα ὁπόσα κατ’ οὐρανόν, καὶ ζῷα αὖ καὶ φυτὰ σύμπαντα, ὡρῶν πασῶν ἐκ τούτων γενομένων, οὐ δὲ διὰ νοῦν, φασίν, οὐδὲ διά τινα θεὸν οὐδὲ διὰ τέχνην ἀλλά, ὃ λέγομεν, φύσει καὶ τύχῃ.

τέχνην δὲ ὕστερον ἐκ τούτων ὑστέραν γενομένην, αὐτὴν θνητὴν ἐκ θνητῶν ὕστερα γεγεννηκέναι παιδιάσ τινασ, ἀληθείασ οὐ σφόδρα μετεχούσασ, ἀλλὰ εἴδωλ’ ἄττα συγγενῆ ἑαυτῶν, οἷ’ ἡ γραφικὴ γεννᾷ καὶ μουσικὴ καὶ ὅσαι ταύταισ εἰσὶν συνέριθοι τέχναι· αἳ δέ τι καὶ σπουδαῖον ἄρα γεννῶσι τῶν τεχνῶν, εἶναι ταύτασ ὁπόσαι τῇ φύσει ἐκοίνωσαν τὴν αὑτῶν δύναμιν, οἱο͂ν αὖ ἰατρικὴ καὶ γεωργικὴ καὶ γυμναστική.

καὶ δὴ καὶ τὴν πολιτικὴν σμικρόν τι μέροσ εἶναί φασιν κοινωνοῦν φύσει, τέχνῃ δὲ τὸ πολύ, οὕτω δὲ καὶ τὴν νομοθεσίαν πᾶσαν οὐ φύσει, τέχνῃ δέ, ἧσ οὐκ ἀληθεῖσ εἶναι τὰσ θέσεισ. πῶσ λέγεισ;

θεούσ, ὦ μακάριε, εἶναι πρῶτόν φασιν οὗτοι τέχνῃ, οὐ φύσει ἀλλά τισιν νόμοισ, καὶ τούτουσ ἄλλουσ ἄλλῃ, ὅπῃ ἕκαστοι ἑαυτοῖσι συνωμολόγησαν νομοθετούμενοι· καὶ δὴ καὶ τὰ καλὰ φύσει μὲν ἄλλα εἶναι, νόμῳ δὲ ἕτερα, τὰ δὲ δὴ δίκαια οὐδ’ εἶναι τὸ παράπαν φύσει, ἀλλ’ ἀμφισβητοῦντασ διατελεῖν ἀλλήλοισ καὶ μετατιθεμένουσ ἀεὶ ταῦτα, ἃ δ’ ἂν μετάθωνται καὶ ὅταν, τότε κύρια ἕκαστα εἶναι, γιγνόμενα τέχνῃ καὶ τοῖσ νόμοισ ἀλλ’ οὐ δή τινι φύσει. ταῦτ’ ἐστίν, ὦ φίλοι, ἅπαντα ἀνδρῶν σοφῶν παρὰ νέοισ ἀνθρώποισ, ἰδιωτῶν τε καὶ ποιητῶν, φασκόντων εἶναι τὸ δικαιότατον ὅτι τισ ἂν νικᾷ βιαζόμενοσ·

ὅθεν ἀσέβειαί τε ἀνθρώποισ ἐμπίπτουσιν νέοισ, ὡσ οὐκ ὄντων θεῶν οἱούσ ὁ νόμοσ προστάττει διανοεῖσθαι δεῖν, στάσεισ τε διὰ ταῦτα ἑλκόντων πρὸσ τὸν κατὰ φύσιν ὀρθὸν βίον, ὅσ ἐστιν τῇ ἀληθείᾳ κρατοῦντα ζῆν τῶν ἄλλων καὶ μὴ δουλεύοντα ἑτέροισι κατὰ νόμον. οἱο͂ν διελήλυθασ, ὦ ξένε, λόγον, καὶ ὅσην λώβην ἀνθρώπων νέων δημοσίᾳ πόλεσίν τε καὶ ἰδίοισ οἴκοισ.

ἀληθῆ μέντοι λέγεισ, ὦ Κλεινία. τί οὖν οἰεί χρῆναι δρᾶν τὸν νομοθέτην, οὕτω τούτων πάλαι παρεσκευασμένων; ἢ μόνον ἀπειλεῖν στάντα ἐν τῇ πόλει σύμπασι τοῖσ ἀνθρώποισ, ὡσ εἰ μὴ φήσουσιν εἶναι θεοὺσ καὶ διανοηθήσονται δοξάζοντεσ τοιούτουσ οἱούσ φησὶν ὁ νόμοσ ‐ καὶ περὶ καλῶν καὶ δικαίων καὶ περὶ ἁπάντων τῶν μεγίστων ὁ αὐτὸσ λόγοσ, ὅσα δὲ πρὸσ ἀρετὴν τείνει καὶ κακίαν, ὡσ δεῖ ταῦτα οὕτω πράττειν διανοουμένουσ ὅπῃπερ ἂν ὁ νομοθέτησ ὑφηγήσηται γράφων ‐ ὃσ δ’ ἂν μὴ παρέχηται ἑαυτὸν τοῖσ νόμοισ εὐπειθῆ, τὸν μὲν δεῖν τεθνάναι, τὸν δέ τινα πληγαῖσ καὶ δεσμοῖσ, τὸν δὲ ἀτιμίαισ, ἄλλουσ δὲ πενίαισ κολάζεσθαι καὶ φυγαῖσ· πειθὼ δὲ τοῖσ ἀνθρώποισ, ἅμα τιθέντα αὐτοῖσ τοὺσ νόμουσ, μηδεμίαν ἔχειν τοῖσ λόγοισ προσάπτοντα εἰσ δύναμιν ἡμεροῦν;

μηδαμῶσ, ὦ ξένε, ἀλλ’ εἴπερ τυγχάνει γε οὖσα καὶ σμικρὰ πειθώ τισ περὶ τὰ τοιαῦτα, δεῖ μηδαμῇ κάμνειν τόν γε ἄξιον καὶ σμικροῦ νομοθέτην, ἀλλὰ πᾶσαν, τὸ λεγόμενον, φωνὴν ἱέντα, τῷ παλαιῷ νόμῳ ἐπίκουρον γίγνεσθαι λόγῳ ὡσ εἰσὶν θεοὶ καὶ ὅσα νυνδὴ διῆλθεσ σύ, καὶ δὴ καὶ νόμῳ αὐτῷ βοηθῆσαι καὶ τέχνῃ, ὡσ ἐστὸν φύσει ἢ φύσεωσ οὐχ ἧττον, εἴπερ νοῦ γέ ἐστιν γεννήματα κατὰ λόγον ὀρθόν, ὃν σύ τε λέγειν μοι φαίνῃ καὶ ἐγώ σοι πιστεύω τὰ νῦν.

ὦ προθυμότατε Κλεινία, τί δ’;

οὐ χαλεπά τέ ἐστι συνακολουθεῖν λόγοισ οὕτωσ εἰσ πλήθη λεγόμενα, μήκη τε αὖ κέκτηται διωλύγια; τί δέ, ὦ ξένε; περὶ μέθησ μὲν καὶ μουσικῆσ οὕτω μακρὰ λέγοντασ ἡμᾶσ αὐτοὺσ περιεμείναμεν, περὶ θεῶν δὲ καὶ τῶν τοιούτων οὐχ ὑπομενοῦμεν; καὶ μὴν καὶ νομοθεσίᾳ γέ ἐστίν που τῇ μετὰ φρονήσεωσ μεγίστη βοήθεια, διότι τὰ περὶ νόμουσ προστάγματα ἐν γράμμασι τεθέντα, ὡσ δώσοντα εἰσ πάντα χρόνον ἔλεγχον, πάντωσ ἠρεμεῖ, ὥστε οὔτ’ εἰ χαλεπὰ κατ’ ἀρχὰσ ἀκούειν ἐστὶν φοβητέον, ἅ γ’ ἔσται καὶ τῷ δυσμαθεῖ πολλάκισ ἐπανιόντι σκοπεῖν, οὔτε εἰ μακρά, ὠφέλιμα δέ, διὰ ταῦτα λόγον οὐδαμῇ ἔχει οὐδὲ ὅσιον ἔμοιγε εἶναι φαίνεται τὸ μὴ οὐ βοηθεῖν τούτοισ τοῖσ λόγοισ πάντα ἄνδρα κατὰ δύναμιν. ἄριστα, ὦ ξένε, δοκεῖ μοι λέγειν Κλεινίασ.

καὶ μάλα γε, ὦ Μέγιλλε, ποιητέον τε ὡσ λέγει.

καὶ γὰρ εἰ μὴ κατεσπαρμένοι ἦσαν οἱ τοιοῦτοι λόγοι ἐν τοῖσ πᾶσιν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἀνθρώποισ, οὐδὲν ἂν ἔδει τῶν ἐπαμυνούντων λόγων ὡσ εἰσὶν θεοί· νῦν δὲ ἀνάγκη. νόμοισ οὖν διαφθειρομένοισ τοῖσ μεγίστοισ ὑπὸ κακῶν ἀνθρώπων τίνα καὶ μᾶλλον προσήκει βοηθεῖν ἢ νομοθέτην; οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ δὴ λέγε μοι πάλιν, Κλεινία, καὶ σύ ‐ κοινωνὸν γὰρ δεῖ σε εἶναι τῶν λόγων ‐ κινδυνεύει γὰρ ὁ λέγων ταῦτα πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα πρῶτα ἡγεῖσθαι τῶν πάντων εἶναι, καὶ τὴν φύσιν ὀνομάζειν ταῦτα αὐτά, ψυχὴν δὲ ἐκ τούτων ὕστερον. ἐοίκεν δὲ οὐ κινδυνεύειν ἀλλὰ ὄντωσ σημαίνειν ταῦτα ἡμῖν τῷ λόγῳ.

πάνυ μὲν οὖν. ἆρ’ οὖν πρὸσ Διὸσ οἱο͂ν πηγήν τινα ἀνοήτου δόξησ ἀνηυρήκαμεν ἀνθρώπων ὁπόσοι πώποτε τῶν περὶ φύσεωσ ἐφήψαντο ζητημάτων; σκόπει πάντα λόγον ἐξετάζων· οὐ γὰρ δὴ σμικρόν γε τὸ διαφέρον, εἰ φανεῖεν οἱ λόγων ἁπτόμενοι ἀσεβῶν, ἄλλοισ τε ἐξάρχοντεσ, μηδὲ εὖ τοῖσ λόγοισ ἀλλ’ ἐξημαρτημένωσ χρώμενοι. δοκεῖ τοίνυν μοι ταῦτα οὕτωσ ἔχειν.

εὖ λέγεισ· ἀλλ’ ὅπῃ, πειρῶ φράζειν. ἐοίκεν τοίνυν ἀηθεστέρων ἁπτέον εἶναι λόγων. οὐκ ὀκνητέον, ὦ ξένε. μανθάνω γὰρ ὡσ νομοθεσίασ ἐκτὸσ οἰήσῃ βαίνειν, ἐὰν τῶν τοιούτων ἁπτώμεθα λόγων. εἰ δὲ ἔστι μηδαμῇ ἑτέρωσ συμφωνῆσαι τοῖσ νῦν κατὰ νόμον λεγομένοισ θεοῖσ ὡσ ὀρθῶσ ἔχουσιν ἢ ταύτῃ, λεκτέον, ὦ θαυμάσιε, καὶ ταύτῃ.

λέγοιμ’ ἄν, ὡσ ἐοίκεν, ἤδη σχεδὸν οὐκ εἰωθότα λόγον τινὰ τόνδε. ὃ πρῶτον γενέσεωσ καὶ φθορᾶσ αἴτιον ἁπάντων, τοῦτο οὐ πρῶτον ἀλλὰ ὕστερον ἀπεφήναντο εἶναι γεγονὸσ οἱ τὴν τῶν ἀσεβῶν ψυχὴν ἀπεργασάμενοι λόγοι, ὃ δὲ ὕστερον, πρότερον· ὅθεν ἡμαρτήκασι περὶ θεῶν τῆσ ὄντωσ οὐσίασ. οὔπω μανθάνω.

ψυχήν, ὦ ἑταῖρε, ἠγνοηκέναι κινδυνεύουσι μὲν ὀλίγου σύμπαντεσ οἱο͂́ν τε ὂν τυγχάνει καὶ δύναμιν ἣν ἔχει, τῶν τε ἄλλων αὐτῆσ πέρι καὶ δὴ καὶ γενέσεωσ, ὡσ ἐν πρώτοισ ἐστί, σωμάτων ἔμπροσθεν πάντων γενομένη, καὶ μεταβολῆσ τε αὐτῶν καὶ μετακοσμήσεωσ ἁπάσησ ἄρχει παντὸσ μᾶλλον· εἰ δὲ ἔστιν ταῦτα οὕτωσ, ἆρ’ οὐκ ἐξ ἀνάγκησ τὰ ψυχῆσ συγγενῆ πρότερα ἂν εἰή γεγονότα τῶν σώματι προσηκόντων, οὔσησ γ’ αὐτῆσ πρεσβυτέρασ ἢ σώματοσ; ἀνάγκη.

δόξα δὴ καὶ ἐπιμέλεια καὶ νοῦσ καὶ τέχνη καὶ νόμοσ σκληρῶν καὶ μαλακῶν καὶ βαρέων καὶ κούφων πρότερα ἂν εἰή· καὶ δὴ καὶ τὰ μεγάλα καὶ πρῶτα ἔργα καὶ πράξεισ τέχνησ ἂν γίγνοιτο, ὄντα ἐν πρώτοισ, τὰ δὲ φύσει καὶ φύσισ, ἣν οὐκ ὀρθῶσ ἐπονομάζουσιν αὐτὸ τοῦτο, ὕστερα καὶ ἀρχόμενα ἂν ἐκ τέχνησ εἰή καὶ νοῦ. πῶσ οὐκ ὀρθῶσ;

φύσιν βούλονται λέγειν γένεσιν τὴν περὶ τὰ πρῶτα· εἰ δὲ φανήσεται ψυχὴ πρῶτον, οὐ πῦρ οὐδὲ ἀήρ, ψυχὴ δ’ ἐν πρώτοισ γεγενημένη, σχεδὸν ὀρθότατα λέγοιτ’ ἂν εἶναι διαφερόντωσ φύσει. ταῦτ’ ἔσθ’ οὕτωσ ἔχοντα, ἂν ψυχήν τισ ἐπιδείξῃ πρεσβυτέραν οὖσαν σώματοσ, ἄλλωσ δὲ οὐδαμῶσ. ἀληθέστατα λέγεισ. οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα ἐπ’ αὐτὸ δὴ τοῦτο στελλώμεθα; τί μήν;

φυλάττωμεν δὴ παντάπασιν ἀπατηλὸν λόγον, μή πῃ πρεσβύτασ ἡμᾶσ ὄντασ νεοπρεπὴσ ὢν παραπείσῃ καὶ διαφυγὼν καταγελάστουσ ποιήσῃ, καὶ δόξωμεν μείζονα ἐπιβαλλόμενοι καὶ τῶν σμικρῶν ἀποτυχεῖν. σκοπεῖτε οὖν. εἰ καθάπερ ποταμὸν ἡμᾶσ ἔδει τρεῖσ ὄντασ διαβαίνειν ῥέοντα σφόδρα, νεώτατοσ δ’ ἐγὼ τυγχάνων ἡμῶν καὶ πολλῶν ἔμπειροσ ῥευμάτων, εἶπον ὅτι πρῶτον ἐμὲ χρῆναι πειραθῆναι κατ’ ἐμαυτόν, καταλιπόντα ὑμᾶσ ἐν ἀσφαλεῖ, σκέψασθαι εἰ διαβατόσ ἐστι πρεσβυτέροισ οὖσι καὶ ὑμῖν, ἢ πῶσ ἔχει, καὶ φανέντοσ μὲν ταύτῃ, καλεῖν ὑμᾶσ τότε καὶ συνδιαβιβάζειν ἐμπειρίᾳ, εἰ δὲ ἄβατοσ ἦν ὡσ ὑμῖν, ἐν ἐμοὶ τὸν κίνδυνον γεγονέναι, μετρίωσ ἂν ἐδόκουν λέγειν, καὶ δὴ καὶ νῦν ὁ μέλλων ἐστὶ λόγοσ σφοδρότεροσ καὶ σχεδὸν ἴσωσ ἄβατοσ ὡσ τῇ σφῷν ῥώμῃ· μὴ δὴ σκοτοδινίαν ἴλιγγόν τε ὑμῖν ἐμποιήσῃ παραφερόμενόσ τε καὶ ἐρωτῶν ἀήθεισ ὄντασ ἀποκρίσεων, εἶτ’ ἀσχημοσύνην ἀπρέπειάν τε ἐντέκῃ ἀηδῆ, δοκεῖ δή μοι χρῆναι ποιεῖν οὑτωσὶ τὰ νῦν ἐμέ, ἀνερωτᾶν πρῶτον ἐμαυτόν, ἀκουόντων ὑμῶν ἐν ἀσφαλεῖ, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποκρίνασθαι πάλιν ἐμέ, καὶ τὸν λόγον ἅπαντα οὕτω διεξελθεῖν, μέχριπερ ἂν ψυχῆσ πέρι διαπεράνηται καὶ δείξῃ πρότερον ὂν ψυχὴν σώματοσ.

ἄριστ’, ὦ ξένε, δοκεῖσ ἡμῖν εἰρηκέναι, ποίει τε ὡσ λέγεισ.

ἄγε δή, θεὸν εἴ ποτε παρακλητέον ἡμῖν, νῦν ἔστω τοῦτο οὕτω γενόμενον ‐ ἐπί γε ἀπόδειξιν ὡσ εἰσὶν τὴν αὑτῶν σπουδῇ πάσῃ παρακεκλήσθων ‐ ἐχόμενοι δὲ ὥσ τινοσ ἀσφαλοῦσ πείσματοσ ἐπεισβαίνωμεν εἰσ τὸν νῦν λόγον.

καί μοι ἐλεγχομένῳ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐρωτήσεσιν τοιαῖσδε ἀσφαλέστατα ἀποκρίνεσθαι φαίνεται κατὰ τάδε· ὦ ξένε, ὁπόταν φῇ τισ, ἆρα ἕστηκε μὲν πάντα, κινεῖται δὲ οὐδέν; ἢ τούτῳ πᾶν τοὐναντίον; ἢ τὰ μὲν αὐτῶν κινεῖται, τὰ δὲ μένει; τὰ μὲν κινεῖταί που, φήσω, τὰ δὲ μένει.

μῶν οὖν οὐκ ἐν χώρᾳ τινὶ τά τε ἑστῶτα ἕστηκεν καὶ τὰ κινούμενα κινεῖται; πῶσ γὰρ οὔ; καὶ τὰ μέν γε ἐν μιᾷ ἕδρᾳ που τοῦτο ἂν δρῴη, τὰ δὲ ἐν πλείοσιν. τὰ τὴν τῶν ἑστώτων ἐν μέσῳ λαμβάνοντα δύναμιν λέγεισ, φήσομεν, ἐν ἑνὶ κινεῖσθαι, καθάπερ ἡ τῶν ἑστάναι λεγομένων κύκλων στρέφεται περιφορά; ναί. μανθάνομεν δέ γε ὡσ ἐν ταύτῃ τῇ περιφορᾷ τὸν μέγιστον καὶ τὸν σμικρότατον κύκλον ἅμα περιάγουσα, ἡ τοιαύτη κίνησισ ἀνὰ λόγον ἑαυτὴν διανέμει σμικροῖσ τε καὶ μείζοσιν, ἐλάττων τε οὖσα καὶ πλείων κατὰ λόγον· διὸ δὴ τῶν θαυμαστῶν ἁπάντων πηγὴ γέγονεν, ἅμα μεγάλοισ καὶ σμικροῖσ κύκλοισ βραδυτῆτάσ τε καὶ τάχη ὁμολογούμενα πορεύουσα, ἀδύνατον, ὡσ ἄν τισ ἐλπίσειε, γίγνεσθαι πάθοσ.

ἀληθέστατα λέγεισ. τὰ δέ γε κινούμενα ἐν πολλοῖσ φαίνῃ μοι λέγειν ὅσα φορᾷ κινεῖται μεταβαίνοντα εἰσ ἕτερον ἀεὶ τόπον, καὶ τοτὲ μὲν ἔστιν ὅτε βάσιν ἑνὸσ κεκτημένα τινὸσ κέντρου, τοτὲ δὲ πλείονα τῷ περικυλινδεῖσθαι. προστυγχάνοντα δ’ ἑκάστοτε ἑκάστοισ, τοῖσ ἑστῶσι μὲν διασχίζεται, τοῖσ δ’ ἄλλοισ ἐξ ἐναντίασ ἀπαντῶσι καὶ φερομένοισ εἰσ ἓν γιγνόμενα μέσα τε καὶ μεταξὺ τῶν τοιούτων συγκρίνεται.

λέγω γὰρ οὖν ταῦτα οὕτωσ ἔχοντα, ὡσ σὺ λέγεισ. καὶ μὴν καὶ συγκρινόμενα μὲν αὐξάνεται, διακρινόμενα δὲ φθίνει τότε, ὅταν ἡ καθεστηκυῖα ἑκάστων ἕξισ διαμένῃ, μὴ μενούσησ δὲ αὐτῆσ, δι’ ἀμφότερα ἀπόλλυται. γίγνεται δὴ πάντων γένεσισ, ἡνίκ’ ἂν τί πάθοσ ᾖ;

δῆλον ὡσ ὁπόταν ἀρχὴ λαβοῦσα αὔξην εἰσ τὴν δευτέραν ἔλθῃ μετάβασιν καὶ ἀπὸ ταύτησ εἰσ τὴν πλησίον, καὶ μέχρι τριῶν ἐλθοῦσα αἴσθησιν σχῇ τοῖσ αἰσθανομένοισ. μεταβάλλον μὲν οὖν οὕτω καὶ μετακινούμενον γίγνεται πᾶν· ἔστιν δὲ ὄντωσ ὄν, ὁπόταν μένῃ, μεταβαλὸν δὲ εἰσ ἄλλην ἕξιν διέφθαρται παντελῶσ. ἆρ’ οὖν κινήσεισ πάσασ εἰρήκαμεν ὡσ ἐν εἴδεσιν λαβεῖν μετ’ ἀριθμοῦ, πλήν γε, ὦ φίλοι, δυοῖν; ποίαιν δή;

σχεδόν, ὠγαθέ, ἐκείναιν ὧν ἕνεκα πᾶσα ἡμῖν ἐστιν ἡ σκέψισ τὰ νῦν. λέγε σαφέστερον. ψυχῆσ ἦν ἕνεκά που; πάνυ μὲν οὖν. ἔστω τοίνυν ἡ μὲν ἕτερα δυναμένη κινεῖν κίνησισ, ἑαυτὴν δὲ ἀδυνατοῦσα, ἀεὶ μία τισ, ἡ δὲ αὑτήν τ’ ἀεὶ καὶ ἕτερα δυναμένη κατά τε συγκρίσεισ ἔν τε διακρίσεσιν αὔξαισ τε καὶ τῷ ἐναντίῳ καὶ γενέσεσι καὶ φθοραῖσ ἄλλη μία τισ αὖ τῶν πασῶν κινήσεων. ἔστω γὰρ οὖν.

οὐκοῦν τὴν μὲν ἕτερον ἀεὶ κινοῦσαν καὶ μεταβαλλομένην ὑφ’ ἑτέρου θήσομεν ἐνάτην αὖ, τήν τε ἑαυτὴν κινοῦσαν καὶ ἕτερον, ἐναρμόττουσαν πᾶσιν μὲν ποιήμασι, πᾶσιν δὲ παθήμασι, καλουμένην δὲ ὄντωσ τῶν ὄντων πάντων μεταβολὴν καὶ κίνησιν, ταύτην δὲ δεκάτην σχεδὸν ἐροῦμεν. παντάπασι μὲν οὖν. τῶν δὴ δέκα μάλιστα ἡμῖν κινήσεων τίν’ ἂν προκρίναιμεν ὀρθότατα πασῶν ἐρρωμενεστάτην τε εἶναι καὶ πρακτικὴν διαφερόντωσ; μυρίῳ ἀνάγκη που φάναι διαφέρειν τὴν αὐτὴν αὑτὴν δυναμένην κινεῖν, τὰσ δὲ ἄλλασ πάσασ ὑστέρασ.

εὖ λέγεισ. ἆρ’ οὖν ἡμῖν τῶν νῦν οὐκ ὀρθῶσ ῥηθέντων μεταθετέον ἓν ἢ καὶ δύο; ποῖα φῄσ; τὸ τῆσ δεκάτησ ῥηθὲν σχεδὸν οὐκ ὀρθῶσ εἴρηται. πῇ; πρῶτον γενέσει τέ ἐστιν καὶ ῥώμῃ κατὰ λόγον· τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἔχομεν τούτου δεύτερον, ἄρτι ῥηθὲν ἀτόπωσ ἔνατον. πῶσ λέγεισ;

ὧδε. ὅταν ἕτερον ἄλλο ἡμῖν μεταβάλῃ καὶ τοῦτο ἄλλο ἕτερον ἀεί, τῶν τοιούτων ἆρα ἔσται ποτέ τι πρῶτον μεταβάλλον; καὶ πῶσ, ὅταν ὑπ’ ἄλλου κινῆται, τοῦτ’ ἔσται ποτὲ τῶν ἀλλοιούντων πρῶτον; ἀδύνατον γάρ. ἀλλ’ ὅταν ἄρα αὐτὸ αὑτὸ κινῆσαν ἕτερον ἀλλοιώσῃ, τὸ δ’ ἕτερον ἄλλο, καὶ οὕτω δὴ χίλια ἐπὶ μυρίοισ γίγνηται τὰ κινηθέντα, μῶν ἀρχή τισ αὐτῶν ἔσται τῆσ κινήσεωσ ἁπάσησ ἄλλη πλὴν ἡ τῆσ αὐτῆσ αὑτὴν κινησάσησ μεταβολή; κάλλιστα εἶπεσ, συγχωρητέα τε τούτοισ.

ἔτι δὴ καὶ τῇδε εἴπωμεν, καὶ ἀποκρινώμεθα πάλιν ἡμῖν αὐτοῖσιν. εἰ σταίη πωσ τὰ πάντα ὁμοῦ γενόμενα, καθάπερ οἱ πλεῖστοι τῶν τοιούτων τολμῶσι λέγειν, τίν’ ἄρα ἐν αὐτοῖσ ἀνάγκη πρώτην κίνησιν γενέσθαι τῶν εἰρημένων; τὴν αὐτὴν ἑαυτὴν δήπου κινοῦσαν·

ὑπ’ ἄλλου γὰρ οὐ μήποτε ἔμπροσθεν μεταπέσῃ, μηδεμιᾶσ γε ἐν αὐτοῖσ οὔσησ ἔμπροσθεν μεταπτώσεωσ. ἀρχὴν ἄρα κινήσεων πασῶν καὶ πρώτην ἔν τε ἑστῶσιν γενομένην καὶ ἐν κινουμένοισ οὖσαν τὴν αὑτὴν κινοῦσαν φήσομεν ἀναγκαίωσ εἶναι πρεσβυτάτην καὶ κρατίστην μεταβολὴν πασῶν, τὴν δὲ ἀλλοιουμένην ὑφ’ ἑτέρου, κινοῦσαν δὲ ἕτερα δευτέραν. ἀληθέστατα λέγεισ. ὁπότε δὴ τοίνυν ἐνταῦθά ἐσμεν τοῦ λόγου, τόδε ἀποκρινώμεθα.

τὸ ποῖον; ἐὰν ἴδωμέν που ταύτην γενομένην ἐν τῷ γηίνῳ ἢ ἐνύδρῳ ἢ πυροειδεῖ, κεχωρισμένῳ ἢ καὶ συμμιγεῖ, τί ποτε φήσομεν ἐν τῷ τοιούτῳ πάθοσ εἶναι; μῶν ἄρα με ἐρωτᾷσ εἰ ζῆν αὐτὸ προσεροῦμεν, ὅταν αὐτὸ αὑτὸ κινῇ; ναί. Ζῆν· πῶσ γὰρ οὔ; τί δέ; ὁπόταν ψυχὴν ἔν τισιν ὁρῶμεν, μῶν ἄλλο ἢ ταὐτὸν τούτῳ; ζῆν ὁμολογητέον; οὐκ ἄλλο. ἔχε δὴ πρὸσ Διόσ·

ἆρ’ οὐκ ἂν ἐθέλοισ περὶ ἕκαστον τρία νοεῖν; πῶσ λέγεισ; ἓν μὲν τὴν οὐσίαν, ἓν δὲ τῆσ οὐσίασ τὸν λόγον, ἓν δὲ ὄνομα· καὶ δὴ καὶ ἐρωτήσεισ εἶναι περὶ τὸ ὂν ἅπαν δύο. πῶσ δύο; τοτὲ μὲν ἡμῶν ἕκαστον τοὔνομα προτεινόμενον αὐτὸ τὸν λόγον ἀπαιτεῖν, τοτὲ δὲ τὸν λόγον αὐτὸν προτεινόμενον ἐρωτᾶν αὖ τοὔνομα. ἆρά γε τὸ τοιόνδε αὖ βουλόμεθα νῦν λέγειν; τὸ ποῖον; ἔστιν που δίχα διαιρούμενον ἐν ἄλλοισ τε καὶ ἐν ἀριθμῷ·

τούτῳ δὴ τῷ κατ’ ἀριθμὸν ὄνομα μὲν ἄρτιον, λόγοσ δέ, ἀριθμὸσ διαιρούμενοσ εἰσ ἴσα δύο μέρη. ναί. τὸ τοιοῦτον φράζω. μῶν οὖν οὐ ταὐτὸν ἑκατέρωσ προσαγορεύομεν, ἄντε τὸν λόγον ἐρωτώμενοι τοὔνομα ἀποδιδῶμεν, ἄντε τοὔνομα τὸν λόγον, ἄρτιον ὀνόματι, καὶ λόγῳ δίχα διαιρούμενον ἀριθμόν, προσαγορεύοντεσ ταὐτὸν ὄν; παντάπασι μὲν οὖν. ὡῖ δὴ ψυχὴ τοὔνομα, τίσ τούτου λόγοσ; ἔχομεν ἄλλον πλὴν τὸν νυνδὴ ῥηθέντα, τὴν δυναμένην αὐτὴν αὑτὴν κινεῖν κίνησιν; τὸ ἑαυτὸ κινεῖν φῂσ λόγον ἔχειν τὴν αὐτὴν οὐσίαν, ἥνπερ τοὔνομα ὃ δὴ πάντεσ ψυχὴν προσαγορεύομεν;

φημί γε· εἰ δ’ ἔστι τοῦτο οὕτωσ ἔχον, ἆρα ἔτι ποθοῦμεν μὴ ἱκανῶσ δεδεῖχθαι ψυχὴν ταὐτὸν ὂν καὶ τὴν πρώτην γένεσιν καὶ κίνησιν τῶν τε ὄντων καὶ γεγονότων καὶ ἐσομένων καὶ πάντων αὖ τῶν ἐναντίων τούτοισ, ἐπειδή γε ἀνεφάνη μεταβολῆσ τε καὶ κινήσεωσ ἁπάσησ αἰτία ἅπασιν; οὔκ, ἀλλὰ ἱκανώτατα δέδεικται ψυχὴ τῶν πάντων πρεσβυτάτη, γενομένη γε ἀρχὴ κινήσεωσ.

ἆρ’ οὖν οὐχ ἡ δι’ ἕτερον ἐν ἄλλῳ γιγνομένη κίνησισ, αὐτὸ δὲ ἐν αὑτῷ μηδέποτε παρέχουσα κινεῖσθαι μηδέν, δευτέρα τε, καὶ ὁπόσων ἀριθμῶν βούλοιτο ἄν τισ ἀριθμεῖν αὐτὴν πολλοστήν, τοσούτων, σώματοσ οὖσα ὄντωσ ἀψύχου μεταβολή; ὀρθῶσ. ὀρθῶσ ἄρα καὶ κυρίωσ ἀληθέστατά τε καὶ τελεώτατα εἰρηκότεσ ἂν εἶμεν ψυχὴν μὲν προτέραν γεγονέναι σώματοσ ἡμῖν, σῶμα δὲ δεύτερόν τε καὶ ὕστερον, ψυχῆσ ἀρχούσησ, ἀρχόμενον κατὰ φύσιν. ἀληθέστατα μὲν οὖν.

μεμνήμεθά γε μὴν ὁμολογήσαντεσ ἐν τοῖσ πρόσθεν ὡσ, εἰ ψυχὴ φανείη πρεσβυτέρα σώματοσ οὖσα, καὶ τὰ ψυχῆσ τῶν τοῦ σώματοσ ἔσοιτο πρεσβύτερα. πάνυ μὲν οὖν. τρόποι δὲ καὶ ἤθη καὶ βουλήσεισ καὶ λογισμοὶ καὶ δόξαι ἀληθεῖσ ἐπιμέλειαί τε καὶ μνῆμαι πρότερα μήκουσ σωμάτων καὶ πλάτουσ καὶ βάθουσ καὶ ῥώμησ εἰή γεγονότα ἄν, εἴπερ καὶ ψυχὴ σώματοσ. ἀνάγκη.

ἆρ’ οὖν τὸ μετὰ τοῦτο ὁμολογεῖν ἀναγκαῖον τῶν τε ἀγαθῶν αἰτίαν εἶναι ψυχὴν καὶ τῶν κακῶν καὶ καλῶν καὶ αἰσχρῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων καὶ πάντων τῶν ἐναντίων, εἴπερ τῶν πάντων γε αὐτὴν θήσομεν αἰτίαν; πῶσ γὰρ οὔ; ψυχὴν δὴ διοικοῦσαν καὶ ἐνοικοῦσαν ἐν ἅπασιν τοῖσ πάντῃ κινουμένοισ μῶν οὐ καὶ τὸν οὐρανὸν ἀνάγκη διοικεῖν φάναι; τί μήν;

μίαν ἢ πλείουσ; πλείουσ· ἐγὼ ὑπὲρ σφῷν ἀποκρινοῦμαι. δυοῖν μέν γέ που ἔλαττον μηδὲν τιθῶμεν, τῆσ τε εὐεργέτιδοσ καὶ τῆσ τἀναντία δυναμένησ ἐξεργάζεσθαι. σφόδρα ὀρθῶσ εἴρηκασ. εἰε͂ν. ἐστιν βούλεσθαι, σκοπεῖσθαι, ἐπιμελεῖσθαι, βουλεύεσθαι, δοξάζειν ὀρθῶσ ἐψευσμένωσ, χαίρουσαν λυπουμένην, θαρροῦσαν φοβουμένην, μισοῦσαν στέργουσαν, καὶ πάσαισ ὅσαι τούτων συγγενεῖσ ἢ πρωτουργοὶ κινήσεισ τὰσ δευτερουργοὺσ αὖ παραλαμβάνουσαι κινήσεισ σωμάτων ἄγουσι πάντα εἰσ αὔξησιν καὶ φθίσιν καὶ διάκρισιν καὶ σύγκρισιν καὶ τούτοισ ἑπομένασ θερμότητασ ψύξεισ, βαρύτητασ κουφότητασ, σκληρὸν καὶ μαλακόν, λευκὸν καὶ μέλαν, αὐστηρὸν καὶ γλυκύ, καὶ πᾶσιν οἷσ ψυχὴ χρωμένη, νοῦν μὲν προσλαβοῦσα ἀεὶ θεὸν ὀρθῶσ θεοῖσ, ὀρθὰ καὶ εὐδαίμονα παιδαγωγεῖ πάντα, ἀνοίᾳ δὲ συγγενομένη πάντα αὖ τἀναντία τούτοισ ἀπεργάζεται.

τιθῶμεν ταῦτα οὕτωσ ἔχειν, ἢ ἔτι διστάζομεν εἰ ἑτέρωσ πωσ ἔχει;

οὐδαμῶσ. πότερον οὖν δὴ ψυχῆσ γένοσ ἐγκρατὲσ οὐρανοῦ καὶ γῆσ καὶ πάσησ τῆσ περιόδου γεγονέναι φῶμεν; τὸ φρόνιμον καὶ ἀρετῆσ πλῆρεσ, ἢ τὸ μηδέτερα κεκτημένον; βούλεσθε οὖν πρὸσ ταῦτα ὧδε ἀποκρινώμεθα;

πῶσ; εἰ μέν, ὦ θαυμάσιε, φῶμεν, ἡ σύμπασα οὐρανοῦ ὁδὸσ ἅμα καὶ φορὰ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ὄντων ἁπάντων νοῦ κινήσει καὶ περιφορᾷ καὶ λογισμοῖσ ὁμοίαν φύσιν ἔχει καὶ συγγενῶσ ἔρχεται, δῆλον ὡσ τὴν ἀρίστην ψυχὴν φατέον ἐπιμελεῖσθαι τοῦ κόσμου παντὸσ καὶ ἄγειν αὐτὸν τὴν τοιαύτην ὁδὸν ἐκείνην. ὀρθῶσ. εἰ δὲ μανικῶσ τε καὶ ἀτάκτωσ ἔρχεται, τὴν κακήν.

καὶ ταῦτα ὀρθῶσ. τίνα οὖν δὴ νοῦ κίνησισ φύσιν ἔχει; τοῦτο ἤδη χαλεπόν, ὦ φίλοι, ἐρώτημα ἀποκρινόμενον εἰπεῖν ἐμφρόνωσ· διὸ δὴ καὶ ἐμὲ τῆσ ἀποκρίσεωσ ὑμῖν δίκαιον τὰ νῦν προσλαμβάνειν. εὖ λέγεισ. μὴ τοίνυν ἐξ ἐναντίασ οἱο͂ν εἰσ ἥλιον ἀποβλέποντεσ, νύκτα ἐν μεσημβρίᾳ ἐπαγόμενοι, ποιησώμεθα τὴν ἀπόκρισιν, ὡσ νοῦν ποτε θνητοῖσ ὄμμασιν ὀψόμενοί τε καὶ γνωσόμενοι ἱκανῶσ· πρὸσ δὲ εἰκόνα τοῦ ἐρωτωμένου βλέποντασ ἀσφαλέστερον ὁρᾶν.

πῶσ λέγεισ; ἡῖ προσέοικεν κινήσει νοῦσ τῶν δέκα ἐκείνων κινήσεων, τὴν εἰκόνα λάβωμεν· ἣν συναναμνησθεὶσ ὑμῖν ἐγὼ κοινῇ τὴν ἀπόκρισιν ποιήσομαι. κάλλιστα ἂν λέγοισ. μεμνήμεθα τοίνυν τῶν τότε ἔτι τοῦτό γε, ὅτι τῶν πάντων τὰ μὲν κινεῖσθαι, τὰ δὲ μένειν ἔθεμεν; ναί. τῶν δ’ αὖ κινουμένων τὰ μὲν ἐν ἑνὶ τόπῳ κινεῖσθαι, τὰ δ’ ἐν πλείοσιν φερόμενα. ἔστι ταῦτα.

τούτοιν δὴ τοῖν κινησέοιν τὴν ἐν ἑνὶ φερομένην ἀεὶ περί γέ τι μέσον ἀνάγκη κινεῖσθαι, τῶν ἐντόρνων οὖσαν μίμημά τι κύκλων, εἶναί τε αὐτὴν τῇ τοῦ νοῦ περιόδῳ πάντωσ ὡσ δυνατὸν οἰκειοτάτην τε καὶ ὁμοίαν. πῶσ λέγεισ; τὸ κατὰ ταὐτὰ δήπου καὶ ὡσαύτωσ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ πρὸσ τὰ αὐτὰ καὶ ἕνα λόγον καὶ τάξιν μίαν ἄμφω κινεῖσθαι λέγοντεσ, νοῦν τήν τε ἐν ἑνὶ φερομένην κίνησιν, σφαίρασ ἐντόρνου ἀπεικασμένα φοραῖσ, οὐκ ἄν ποτε φανεῖμεν φαῦλοι δημιουργοὶ λόγῳ καλῶν εἰκόνων. ὀρθότατα λέγεισ.

οὐκοῦν αὖ ἥ γε μηδέποτε ὡσαύτωσ μηδὲ κατὰ τὰ αὐτὰ μηδὲ ἐν ταὐτῷ μηδὲ περὶ ταὐτὰ μηδὲ πρὸσ ταὐτὰ μηδ’ ἐν ἑνὶ φερομένη μηδ’ ἐν κόσμῳ μηδ’ ἐν τάξει μηδὲ ἔν τινι λόγῳ κίνησισ ἀνοίασ ἂν ἁπάσησ εἰή συγγενήσ; εἰή γὰρ ἂν ἀληθέστατα. νῦν δὴ χαλεπὸν οὐδὲν ἔτι διαρρήδην εἰπεῖν ὡσ, ἐπειδὴ ψυχὴ μέν ἐστιν ἡ περιάγουσα ἡμῖν πάντα, τὴν δὲ οὐρανοῦ περιφορὰν ἐξ ἀνάγκησ περιάγειν φατέον ἐπιμελουμένην καὶ κοσμοῦσαν ἤτοι τὴν ἀρίστην ψυχὴν ἢ τὴν ἐναντίαν.

ὦ ξένε, ἀλλὰ ἔκ γε τῶν νῦν εἰρημένων οὐδ’ ὅσιον ἄλλωσ λέγειν ἢ πᾶσαν ἀρετὴν ἔχουσαν ψυχὴν μίαν ἢ πλείουσ περιάγειν αὐτά. κάλλιστα, ὦ Κλεινία, ὑπήκουσασ τοῖσ λόγοισ· τόδε δὲ προσυπάκουσον ἔτι. τὸ ποῖον;

Ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα, εἴπερ ψυχὴ περιάγει πάντα, ἆρ’ οὐ καὶ ἓν ἕκαστον; τί μήν; περὶ ἑνὸσ δὴ ποιησώμεθα λόγουσ, οἳ καὶ ἐπὶ πάντα ἡμῖν ἄστρα ἁρμόττοντεσ φανοῦνται. τίνοσ; Ἡλίου πᾶσ ἄνθρωποσ σῶμα μὲν ὁρᾷ, ψυχὴν δὲ οὐδείσ· οὐδὲ γὰρ ἄλλου σώματοσ οὐδενὸσ οὔτε ζῶντοσ οὔτε ἀποθνῄσκοντοσ τῶν ζῴων, ἀλλὰ ἐλπὶσ πολλὴ τὸ παράπαν τὸ γένοσ ἡμῖν τοῦτο ἀναίσθητον πάσαισ ταῖσ τοῦ σώματοσ αἰσθήσεσι περιπεφυκέναι, νοητὸν δ’ εἶναι. νῷ μόνῳ δὴ καὶ διανοήματι λάβωμεν αὐτοῦ πέρι τὸ τοιόνδε.

ποῖον; Ἥλιον εἴπερ ἄγει ψυχή, τριῶν αὐτὴν ἓν λέγοντεσ δρᾶν σχεδὸν οὐκ ἀποτευξόμεθα. τίνων; ὡσ ἢ ἐνοῦσα ἐντὸσ τῷ περιφερεῖ τούτῳ φαινομένῳ σώματι πάντῃ διακομίζει τὸ τοιοῦτον, καθάπερ ἡμᾶσ ἡ παρ’ ἡμῖν ψυχὴ πάντῃ περιφέρει· ἤ ποθεν ἔξωθεν σῶμα αὑτῇ πορισαμένη πυρὸσ ἤ τινοσ ἀέροσ, ὡσ λόγοσ ἐστί τινων, ὠθεῖ βίᾳ σώματι σῶμα· ἢ τρίτον αὐτὴ ψιλὴ σώματοσ οὖσα, ἔχουσα δὲ δυνάμεισ ἄλλασ τινὰσ ὑπερβαλλούσασ θαύματι, ποδηγεῖ.

ναί, τοῦτο μὲν ἀνάγκη, τούτων ἕν γέ τι δρῶσαν ψυχὴν πάντα διάγειν. αὐτοῦ δὴ ἄμεινον ταύτην τὴν ψυχήν, εἴτε ἐν ἁρ́μασιν ἔχουσα ἡμῖν ἥλιον ἄγει φῶσ τοῖσ ἅπασιν, εἴτε ἔξωθεν, εἴθ’ ὅπωσ εἴθ’ ὅπῃ, θεὸν ἡγεῖσθαι χρεὼν πάντα ἄνδρα. ἢ πῶσ; ναί, τόν γέ που μὴ ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἀφιγμένον ἀνοίασ.

ἄστρων δὴ πέρι πάντων καὶ σελήνησ, ἐνιαυτῶν τε καὶ μηνῶν καὶ πασῶν ὡρῶν πέρι, τίνα ἄλλον λόγον ἐροῦμεν ἢ τὸν αὐτὸν τοῦτον, ὡσ ἐπειδὴ ψυχὴ μὲν ἢ ψυχαὶ πάντων τούτων αἴτιαι ἐφάνησαν, ἀγαθαὶ δὲ πᾶσαν ἀρετήν, θεοὺσ αὐτὰσ εἶναι φήσομεν, εἴτε ἐν σώμασιν ἐνοῦσαι, ζῷα ὄντα, κοσμοῦσιν πάντα οὐρανόν, εἴτε ὅπῃ τε καὶ ὅπωσ; ἔσθ’ ὅστισ ταῦτα ὁμολογῶν ὑπομενεῖ μὴ θεῶν εἶναι πλήρη πάντα; οὐκ ἔστιν οὕτωσ, ὦ ξένε, παραφρονῶν οὐδείσ.

τῷ μὲν τοίνυν μὴ νομίζοντι θεοὺσ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, εἰπόντεσ ὁρ́ουσ ἀπαλλαττώμεθα. τίνασ; ἢ διδάσκειν ἡμᾶσ ὡσ οὐκ ὀρθῶσ λέγομεν τιθέμενοι ψυχὴν γένεσιν ἁπάντων εἶναι πρώτην, καὶ τἆλλα ὁπόσα τούτων συνεπόμενα εἴπομεν, ἢ μὴ δυνάμενον βέλτιον λέγειν ἡμῶν, ἡμῖν πείθεσθαι καὶ ζῆν θεοὺσ ἡγούμενον εἰσ τὸν ἐπίλοιπον βίον. ὁρῶμεν οὖν εἴτε ἱκανῶσ ἤδη τοῖσ οὐχ ἡγουμένοισ θεοὺσ εἰρήκαμεν ὡσ εἰσὶν θεοί, εἴτε ἐπιδεῶσ.

ἥκιστά γε, ὦ ξένε, πάντων ἐπιδεῶσ. τούτοισ μὲν τοίνυν ἡμῖν τὸ λόγων τέλοσ ἐχέτω· τὸν δὲ ἡγούμενον μὲν θεοὺσ εἶναι, μὴ φροντίζειν δὲ αὐτοὺσ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, παραμυθητέον. ὦ ἄριστε δὴ φῶμεν, ὅτι μὲν ἡγῇ θεούσ, συγγένειά τισ ἴσωσ σε θεία πρὸσ τὸ σύμφυτον ἄγει τιμᾶν καὶ νομίζειν εἶναι· κακῶν δὲ ἀνθρώπων καὶ ἀδίκων τύχαι ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, ἀληθείᾳ μὲν οὐκ εὐδαίμονεσ, δόξαισ δὲ εὐδαιμονιζόμεναι σφόδρα ἀλλ’ οὐκ ἐμμελῶσ, ἄγουσί σε πρὸσ ἀσέβειαν, ἔν τε μούσαισ οὐκ ὀρθῶσ ὑμνούμεναι ἅμα καὶ ἐν παντοίοισ λόγοισ. ἢ καὶ πρὸσ τέλοσ ἴσωσ ἀνθρώπουσ ὁρῶν ἐλθόντασ γηραιούσ, παῖδασ παίδων καταλιπόντασ ἐν τιμαῖσ ταῖσ μεγίσταισ, ταράττῃ τὸ νῦν ἐν ἅπασι τούτοισ ἰδών, ἢ δι’ ἀκοῆσ αἰσθόμενοσ ἢ καὶ παντάπασιν αὐτὸσ αὐτόπτησ, προστυχὴσ πολλῶν ἀσεβημάτων καὶ δεινῶν γενομένων τισίν, δι’ αὐτὰ ταῦτα ἐκ σμικρῶν εἰσ τυραννίδασ τε καὶ τὰ μέγιστα ἀφικομένουσ·

τότε διὰ πάντα τὰ τοιαῦτα δῆλοσ εἶ μέμφεσθαι μὲν θεοὺσ ὡσ αἰτίουσ ὄντασ τῶν τοιούτων διὰ συγγένειαν οὐκ ἂν ἐθέλων, ἀγόμενοσ δὲ ὑπό τε ἀλογίασ ἅμα καὶ οὐ δυνάμενοσ δυσχεραίνειν θεούσ, εἰσ τοῦτο νῦν τὸ πάθοσ ἐλήλυθασ, ὥστ’ εἶναι μὲν δοκεῖν αὐτούσ, τῶν δὲ ἀνθρωπίνων καταφρονεῖν καὶ ἀμελεῖν πραγμάτων.

ἵνα οὖν μὴ ἐπὶ μεῖζον ἔλθῃ σοι πάθοσ πρὸσ ἀσέβειαν τὸ νῦν παρὸν δόγμα, ἀλλ’ ἐάν πωσ οἱο͂ν ἀποδιοπομπήσασθαι λόγοισ αὐτὸ προσιὸν γενώμεθα δυνατοί, πειρώμεθα, συνάψαντεσ τὸν ἑξῆσ λόγον ᾧ πρὸσ τὸν τὸ παράπαν οὐχ ἡγούμενον θεοὺσ ἐξ ἀρχῆσ διεπερανάμεθα, τούτῳ τὰ νῦν προσχρήσασθαι.

σὺ δ’, ὦ Κλεινία τε καὶ Μέγιλλε, ὑπὲρ τοῦ νέου καθάπερ ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν ἀποκρινόμενοι διαδέχεσθε·

ἂν δέ τι δύσκολον ἐμπίπτῃ τοῖσ λόγοισ, ἐγὼ σφῷν ὥσπερ νυνδὴ δεξάμενοσ διαβιβῶ τὸν ποταμόν. ὀρθῶσ λέγεισ· καὶ σύ τε οὕτω ταῦτα δρᾶ, ποιήσομέν τε ἡμεῖσ εἰσ τὸ δυνατὸν ἃ λέγεισ. ἀλλ’ οὐδὲν τάχ’ ἂν ἴσωσ εἰή χαλεπὸν ἐνδείξασθαι τοῦτό γε, ὡσ ἐπιμελεῖσ σμικρῶν εἰσιν θεοὶ οὐχ ἧττον, μᾶλλον δέ, ἢ τῶν μεγέθει διαφερόντων. ἤκουε γάρ που καὶ παρῆν τοῖσ νυνδὴ λεγομένοισ, ὡσ ἀγαθοί γε ὄντεσ πᾶσαν ἀρετὴν τὴν τῶν πάντων ἐπιμέλειαν οἰκειοτάτην αὑτῶν οὖσαν κέκτηνται.

καὶ σφόδρα γε ἐπήκουεν. τὸ μετὰ τοῦτο τοίνυν κοινῇ συνεξεταζόντων τίνα λέγοντεσ ἀρετὴν αὐτῶν ὁμολογοῦμεν αὐτοὺσ ἀγαθοὺσ εἶναι. φέρε, τὸ σωφρονεῖν νοῦν τε κεκτῆσθαί φαμεν ἀρετῆσ, τὰ δ’ ἐναντία κακίασ; φαμέν. τί δέ;

ἀρετῆσ μὲν ἀνδρείαν εἶναι, δειλίαν δὲ κακίασ; πάνυ μὲν οὖν. καὶ τὰ μὲν αἰσχρὰ τούτων, τὰ δὲ καλὰ φήσομεν; ἀνάγκη. καὶ τῶν μὲν προσήκειν ἡμῖν, εἴπερ, ὁπόσα φλαῦρα, θεοῖσ δὲ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν τῶν τοιούτων μετὸν ἐροῦμεν; καὶ ταῦθ’ οὕτωσ ὁμολογοῖ πᾶσ ἄν. τί δέ; ἀμέλειάν τε καὶ ἀργίαν καὶ τρυφὴν εἰσ ἀρετὴν ψυχῆσ θήσομεν, ἢ πῶσ λέγεισ; καὶ πῶσ; ἀλλ’ εἰσ τοὐναντίον; ναί. τἀναντία ἄρα τούτοισ εἰσ τοὐναντίον;

τοὐναντίον. τί οὖν δή; τρυφῶν καὶ ἀμελὴσ ἀργόσ τε, ὃν ὁ ποιητὴσ κηφῆσι κοθούροισι μάλιστα εἴκελον ἔφασκεν εἶναι, γίγνοιτ’ ἂν ὁ τοιοῦτοσ πᾶσ ἡμῖν; ὀρθότατά γε εἰπών. οὐκοῦν τόν γε θεὸν οὐ ῥητέον ἔχειν ἦθοσ τοιοῦτον, ὅ γέ τοι αὐτὸσ μισεῖ, τῷ τέ τι τοιοῦτον φθέγγεσθαι πειρωμένῳ οὐκ ἐπιτρεπτέον. οὐ μὲν δή· πῶσ γὰρ ἄν; ὡῖ δὴ προσήκει μὲν πράττειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι διαφερόντωσ τινόσ, ὁ δὲ τούτου γε νοῦσ τῶν μὲν μεγάλων ἐπιμελεῖται, τῶν σμικρῶν δὲ ἀμελεῖ, κατὰ τίνα ἐπαινοῦντεσ τὸν τοιοῦτον λόγον οὐκ ἂν παντάπασι πλημμελοῖμεν;

σκοπῶμεν δὲ ὧδε. ἆρ’ οὐ κατὰ δύο εἴδη τὸ τοιοῦτον πράττει ὁ πράττων, εἴτε θεὸσ εἴτ’ ἄνθρωποσ; ποίω δὴ λέγομεν; ἢ διαφέρον οὐδὲν οἰόμενοσ εἶναι τῷ ὅλῳ ἀμελουμένων τῶν σμικρῶν, ἢ ῥᾳθυμίᾳ καὶ τρυφῇ, εἰ διαφέρει, ὁ δὲ ἀμελεῖ. ἢ ἔστιν ἄλλωσ πωσ γιγνομένη ἀμέλεια; οὐ γάρ που ὅταν γε ἀδύνατον ᾖ τῶν ἁπάντων ἐπιμελεῖσθαι, τότε ἀμέλεια ἔσται τῶν σμικρῶν ἢ μεγάλων, μὴ ἐπιμελουμένῳ ὧν ἂν δυνάμει θεὸσ ἢ φαῦλόσ τισ ὢν ἐλλιπὴσ καὶ μὴ δυνατὸσ ἐπιμελεῖσθαι γίγνηται.

πῶσ γὰρ ἄν; νῦν δὴ δύ’ ὄντεσ τρισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀποκρινάσθωσαν οἱ θεοὺσ μὲν ἀμφότεροι ὁμολογοῦντεσ εἶναι, παραιτητοὺσ δὲ ἅτεροσ, ὁ δὲ ἀμελεῖσ τῶν σμικρῶν. πρῶτον μὲν θεοὺσ ἀμφότεροί φατε γιγνώσκειν καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν πάντα, λαθεῖν δὲ αὐτοὺσ οὐδὲν δυνατὸν εἶναι τῶν ὁπόσων εἰσὶν αἱ αἰσθήσεισ τε καὶ ἐπιστῆμαι· ταύτῃ λέγετε ἔχειν ταῦτα, ἢ πῶσ;

οὕτωσ. τί δέ; δύνασθαι πάντα ὁπόσων αὖ δύναμίσ ἐστιν θνητοῖσ τε καὶ ἀθανάτοισ; πῶσ γὰρ οὐ συγχωρήσονται καὶ ταῦτα οὕτωσ ἔχειν; καὶ μὴν ἀγαθούσ γε καὶ ἀρίστουσ ὡμολογήκαμεν αὐτοὺσ εἶναι πέντε ὄντεσ.

σφόδρα γε. ἆρ’ οὖν οὐ ῥᾳθυμίᾳ μὲν καὶ τρυφῇ ἀδύνατον αὐτοὺσ ὁμολογεῖν πράττειν ὁτιοῦν τὸ παράπαν, ὄντασ γε οἱούσ ὁμολογοῦμεν; δειλίασ γὰρ ἔκγονοσ ἔν γε ἡμῖν ἀργία, ῥᾳθυμία δὲ ἀργίασ καὶ τρυφῆσ. ἀληθέστατα λέγεισ. ἀργίᾳ μὲν δὴ καὶ ῥᾳθυμίᾳ οὐδεὶσ ἀμελεῖ θεῶν· οὐ γὰρ μέτεστιν αὐτῷ που δειλίασ. ὀρθότατα λέγεισ. οὐκοῦν τὸ λοιπόν, εἴπερ ἀμελοῦσι τῶν σμικρῶν καὶ ὀλίγων τῶν περὶ τὸ πᾶν, ἢ γιγνώσκοντεσ ὡσ τὸ παράπαν οὐδενὸσ τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθαι δεῖ, δρῷεν ἂν τοῦτο, ἢ τί τὸ λοιπὸν πλὴν τῷ γιγνώσκειν τοὐναντίον;

οὐδέν. πότερον οὖν, ὦ ἄριστε καὶ βέλτιστε, θῶμέν σε λέγοντα ὡσ ἀγνοοῦντάσ τε καὶ δέον ἐπιμελεῖσθαι δι’ ἄγνοιαν ἀμελοῦντασ, ἢ γιγνώσκοντασ ὅτι δεῖ, καθάπερ οἱ φαυλότατοι τῶν ἀνθρώπων λέγονται ποιεῖν, εἰδότεσ ἄλλα εἶναι βελτίω πράττειν ὧν δὴ πράττουσιν, διά τινασ ἥττασ ἡδονῶν ἢ λυπῶν οὐ ποιεῖν; πῶσ γὰρ ἄν;

οὐκοῦν δὴ τά γε ἀνθρώπινα πράγματα τῆσ τε ἐμψύχου μετέχει φύσεωσ ἅμα, καὶ θεοσεβέστατον αὐτό ἐστι πάντων ζῴων ἄνθρωποσ; ἐοίκε γοῦν. θεῶν γε μὴν κτήματά φαμεν εἶναι πάντα ὁπόσα θνητὰ ζῷα, ὧνπερ καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον. πῶσ γὰρ οὔ; ἤδη τοίνυν σμικρὰ ἢ μεγάλα τισ φάτω ταῦτα εἶναι τοῖσ θεοῖσ· οὐδετέρωσ γὰρ τοῖσ κεκτημένοισ ἡμᾶσ ἀμελεῖν ἂν εἰή προσῆκον, ἐπιμελεστάτοισ γε οὖσι καὶ ἀρίστοισ.

σκοπῶμεν γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔτι πρὸσ τούτοισ. τὸ ποῖον; τὸ περί τε αἰσθήσεωσ καὶ δυνάμεωσ, ἆρ’ οὐκ ἐναντίωσ ἀλλήλοιν πρὸσ ῥᾳστώνην καὶ χαλεπότητά ἐστον πεφυκότε; πῶσ λέγεισ; ὁρᾶν μέν που καὶ ἀκούειν τὰ σμικρὰ χαλεπώτερον ἢ τὰ μεγάλα, φέρειν δὲ αὖ καὶ κρατεῖν καὶ ἐπιμελεῖσθαι τῶν σμικρῶν καὶ ὀλίγων παντὶ ῥᾷον ἢ τῶν ἐναντίων. καὶ πολύ γε.

ἰατρῷ δὲ προστεταγμένον ὅλον τι θεραπεύειν, βουλομένῳ καὶ δυναμένῳ τῶν μὲν μεγάλων ἐπιμελεῖσθαι, τῶν μορίων δὲ καὶ σμικρῶν ἀμελοῦντι, ἕξει ποτὲ καλῶσ αὐτῷ τὸ πᾶν; οὐδαμῶσ. οὐ μὴν οὐδὲ κυβερνήταισ οὐδὲ στρατηγοῖσ οὐδ’ οἰκονόμοισ, οὐδ’ αὖ τισὶν πολιτικοῖσ οὐδ’ ἄλλῳ τῶν τοιούτων οὐδενί, χωρὶσ τῶν ὀλίγων καὶ σμικρῶν πολλὰ ἢ μεγάλα· οὐδὲ γὰρ ἄνευ σμικρῶν τοὺσ μεγάλουσ φασὶν λιθολόγοι λίθουσ εὖ κεῖσθαι. πῶσ γὰρ ἄν;

μὴ τοίνυν τόν γε θεὸν ἀξιώσωμέν ποτε θνητῶν δημιουργῶν φαυλότερον, οἳ τὰ προσήκοντα αὑτοῖσ ἔργα, ὅσῳπερ ἂν ἀμείνουσ ὦσιν, τόσῳ ἀκριβέστερα καὶ τελεώτερα μιᾷ τέχνῃ σμικρὰ καὶ μεγάλα ἀπεργάζονται· τὸν δὲ θεὸν ὄντα τε σοφώτατον βουλόμενόν τ’ ἐπιμελεῖσθαι καὶ δυνάμενον, ὧν μὲν ῥᾷον ἦν ἐπιμεληθῆναι σμικρῶν ὄντων, μηδαμῇ ἐπιμελεῖσθαι καθάπερ ἀργὸν ἢ δειλόν τινα διὰ πόνουσ ῥᾳθυμοῦντα, τῶν δὲ μεγάλων. μηδαμῶσ δόξαν τοιαύτην περὶ θεῶν, ὦ ξένε, ἀποδεχώμεθα·

οὐδαμῇ γὰρ οὔτε ὅσιον οὔτ’ ἀληθὲσ τὸ διανόημα διανοοίμεθ’ ἄν. δοκοῦμεν δέ μοι νῦν ἤδη μάλιστα μετρίωσ διειλέχθαι τῷ φιλαιτίῳ τῆσ ἀμελείασ πέρι θεῶν. ναί. τῷ γε βιάζεσθαι τοῖσ λόγοισ ὁμολογεῖν αὐτὸν μὴ λέγειν ὀρθῶσ· ἐπῳδῶν γε μὴν προσδεῖσθαί μοι δοκεῖ μύθων ἔτι τινῶν.

ποίων, ὠγαθέ; πείθωμεν τὸν νεανίαν τοῖσ λόγοισ ὡσ τῷ τοῦ παντὸσ ἐπιμελουμένῳ πρὸσ τὴν σωτηρίαν καὶ ἀρετὴν τοῦ ὅλου πάντ’ ἐστὶ συντεταγμένα, ὧν καὶ τὸ μέροσ εἰσ δύναμιν ἕκαστον τὸ προσῆκον πάσχει καὶ ποιεῖ. τούτοισ δ’ εἰσὶν ἄρχοντεσ προστεταγμένοι ἑκάστοισ ἐπὶ τὸ σμικρότατον ἀεὶ πάθησ καὶ πράξεωσ, εἰσ μερισμὸν τὸν ἔσχατον τέλοσ ἀπειργασμένοι· ὧν ἓν καὶ τὸ σόν, ὦ σχέτλιε, μόριον εἰσ τὸ πᾶν συντείνει βλέπον ἀεί, καίπερ πάνσμικρον ὄν, σὲ δὲ λέληθεν περὶ τοῦτο αὐτὸ ὡσ γένεσισ ἕνεκα ἐκείνου γίγνεται πᾶσα, ὅπωσ ᾖ τῷ τοῦ παντὸσ βίῳ ὑπάρχουσα εὐδαίμων οὐσία, οὐχ ἕνεκα σοῦ γιγνομένη, σὺ δ’ ἕνεκα ἐκείνου.

πᾶσ γὰρ ἰατρὸσ καὶ πᾶσ ἔντεχνοσ δημιουργὸσ παντὸσ μὲν ἕνεκα πάντα ἐργάζεται, πρὸσ τὸ κοινῇ συντεῖνον βέλτιστον μέροσ μὴν ἕνεκα ὅλου καὶ οὐχ ὅλον μέρουσ ἕνεκα ἀπεργάζεται· σὺ δὲ ἀγανακτεῖσ, ἀγνοῶν ὅπῃ τὸ περὶ σὲ ἄριστον τῷ παντὶ συμβαίνει καὶ σοὶ κατὰ δύναμιν τὴν τῆσ κοινῆσ γενέσεωσ.

ἐπεὶ δὲ ἀεὶ ψυχὴ συντεταγμένη σώματι τοτὲ μὲν ἄλλῳ, τοτὲ δὲ ἄλλῳ, μεταβάλλει παντοίασ μεταβολὰσ δι’ ἑαυτὴν ἢ δι’ ἑτέραν ψυχήν, οὐδὲν ἄλλο ἔργον τῷ πεττευτῇ λείπεται πλὴν μετατιθέναι τὸ μὲν ἄμεινον γιγνόμενον ἦθοσ εἰσ βελτίω τόπον, χεῖρον δὲ εἰσ τὸν χείρονα, κατὰ τὸ πρέπον αὐτῶν ἕκαστον, ἵνα τῆσ προσηκούσησ μοίρασ λαγχάνῃ. πῇ λέγεισ; ἡῖπερ ἂν ἔχοι ῥᾳστώνησ ἐπιμελείασ θεοῖσ τῶν πάντων, ταύτῃ μοι δοκῶ φράζειν.

εἰ μὲν γὰρ πρὸσ τὸ ὅλον ἀεὶ βλέπων πλάττοι τισ μετασχηματίζων τὰ πάντα, οἱο͂ν ἐκ πυρὸσ ὕδωρ ἔμψυχον, καὶ μὴ σύμπολλα ἐξ ἑνὸσ ἢ ἐκ πολλῶν ἕν, πρώτησ ἢ δευτέρασ ἢ καὶ τρίτησ γενέσεωσ μετειληφότα πλήθεσιν ἄπειρ’ ἂν εἰή τῆσ μετατιθεμένησ κοσμήσεωσ· νῦν δ’ ἔστι θαυμαστὴ ῥᾳστώνη τῷ τοῦ παντὸσ ἐπιμελουμένῳ.

πῶσ αὖ λέγεισ; ὧδε. ἐπειδὴ κατεῖδεν ἡμῶν ὁ βασιλεὺσ ἐμψύχουσ οὔσασ τὰσ πράξεισ ἁπάσασ καὶ πολλὴν μὲν ἀρετὴν ἐν αὐταῖσ οὖσαν, πολλὴν δὲ κακίαν, ἀνώλεθρον δὲ ὂν γενόμενον, ἀλλ’ οὐκ αἰώνιον, ψυχὴν καὶ σῶμα, καθάπερ οἱ κατὰ νόμον ὄντεσ θεοί ‐ γένεσισ γὰρ οὐκ ἄν ποτε ἦν ζῴων ἀπολομένου τούτοιν θατέρου ‐ καὶ τὸ μὲν ὠφελεῖν ἀεὶ πεφυκόσ, ὅσον ἀγαθὸν ψυχῆσ, διενοήθη, τὸ δὲ κακὸν βλάπτειν· ταῦτα πάντα συνιδών, ἐμηχανήσατο ποῦ κείμενον ἕκαστον τῶν μερῶν νικῶσαν ἀρετήν, ἡττωμένην δὲ κακίαν, ἐν τῷ παντὶ παρέχοι μάλιστ’ ἂν καὶ ῥᾷστα καὶ ἄριστα.

μεμηχάνηται δὴ πρὸσ πᾶν τοῦτο τὸ ποῖόν τι γιγνόμενον ἀεὶ ποίαν ἕδραν δεῖ μεταλαμβάνον οἰκίζεσθαι καὶ τίνασ ποτὲ τόπουσ· τῆσ δὲ γενέσεωσ τοῦ ποίου τινὸσ ἀφῆκε ταῖσ βουλήσεσιν ἑκάστων ἡμῶν τὰσ αἰτίασ. ὅπῃ γὰρ ἂν ἐπιθυμῇ καὶ ὁποῖόσ τισ ὢν τὴν ψυχήν, ταύτῃ σχεδὸν ἑκάστοτε καὶ τοιοῦτοσ γίγνεται ἅπασ ἡμῶν ὡσ τὸ πολύ.

τὸ γοῦν εἰκόσ. μεταβάλλει μὲν τοίνυν πάνθ’ ὅσα μέτοχά ἐστιν ψυχῆσ, ἐν ἑαυτοῖσ κεκτημένα τὴν τῆσ μεταβολῆσ αἰτίαν, μεταβάλλοντα δὲ φέρεται κατὰ τὴν τῆσ εἱμαρμένησ τάξιν καὶ νόμον· σμικρότερα μὲν τῶν ἠθῶν μεταβάλλοντα ἐλάττω κατὰ τὸ τῆσ χώρασ ἐπίπεδον μεταπορεύεται, πλείω δὲ καὶ ἀδικώτερα μεταπεσόντα, εἰσ βάθοσ τά τε κάτω λεγόμενα τῶν τόπων, ὅσα Αἵδην τε καὶ τὰ τούτων ἐχόμενα τῶν ὀνομάτων ἐπονομάζοντεσ σφόδρα φοβοῦνται καὶ ὀνειροπολοῦσιν ζῶντεσ διαλυθέντεσ τε τῶν σωμάτων. μείζω δὲ δὴ ψυχὴ κακίασ ἢ ἀρετῆσ ὁπόταν μεταλάβῃ διὰ τὴν αὑτῆσ βούλησίν τε καὶ ὁμιλίαν γενομένην ἰσχυράν, ὁπόταν μὲν ἀρετῇ θείᾳ προσμείξασα γίγνηται διαφερόντωσ τοιαύτη, διαφέροντα καὶ μετέβαλεν τόπον ἅγιον ὅλον, μετακομισθεῖσα εἰσ ἀμείνω τινὰ τόπον ἕτερον·

ὅταν δὲ τἀναντία, ἐπὶ τἀναντία μεθιδρύσασα τὸν αὑτῆσ βίον.

αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,ὦ παῖ καὶ νεανίσκε ἀμελεῖσθαι δοκῶν ὑπὸ θεῶν, κακίω μὲν γιγνόμενον πρὸσ τὰσ κακίουσ ψυχάσ, ἀμείνω δὲ πρὸσ τὰσ ἀμείνουσ πορευόμενον, ἔν τε ζωῇ καὶ ἐν πᾶσι θανάτοισ πάσχειν τε ἃ προσῆκον δρᾶν ἐστι τοῖσ προσφερέσι τοὺσ προσφερεῖσ καὶ ποιεῖν. ταύτησ τῆσ δίκησ οὔτε σὺ μή ποτε οὔτε εἰ ἄλλοσ ἀτυχὴσ γενόμενοσ ἐπεύξηται περιγενέσθαι θεῶν· ἣν πασῶν δικῶν διαφερόντωσ ἔταξάν τε οἱ τάξαντεσ χρεών τε ἐξευλαβεῖσθαι τὸ παράπαν.

οὐ γὰρ ἀμεληθήσῃ ποτὲ ὑπ’ αὐτῆσ· οὐχ οὕτω σμικρὸσ ὢν δύσῃ κατὰ τὸ τῆσ γῆσ βάθοσ, οὐδ’ ὑψηλὸσ γενόμενοσ εἰσ τὸν οὐρανὸν ἀναπτήσῃ, τείσεισ δὲ αὐτῶν τὴν προσήκουσαν τιμωρίαν εἴτ’ ἐνθάδε μένων εἴτε καὶ ἐν Αἵδου διαπορευθεὶσ εἴτε καὶ τούτων εἰσ ἀγριώτερον ἔτι διακομισθεὶσ τόπον. ὁ αὐτὸσ δὲ λόγοσ σοι καὶ περὶ ἐκείνων ἂν εἰή, τῶν οὓσ σὺ κατιδὼν ἐκ σμικρῶν μεγάλουσ γεγονότασ ἀνοσιουργήσαντασ ἤ τι τοιοῦτον πράξαντασ ᾠήθησ ἐξ ἀθλίων εὐδαίμονασ γεγονέναι, κᾆτα ὡσ ἐν κατόπτροισ αὐτῶν ταῖσ πράξεσιν ἡγήσω καθεωρακέναι τὴν πάντων ἀμέλειαν θεῶν, οὐκ εἰδὼσ αὐτῶν τὴν συντέλειαν ὅπῃ ποτὲ τῷ παντὶ συμβάλλεται.

γιγνώσκειν δὲ αὐτήν, ὦ πάντων ἀνδρειότατε, πῶσ οὐ δεῖν δοκεῖσ;

ἥν τισ μὴ γιγνώσκων οὐδ’ ἂν τύπον ἴδοι ποτέ, οὐδὲ λόγον συμβάλλεσθαι περὶ βίου δυνατὸσ ἂν γένοιτο εἰσ εὐδαιμονίαν τε καὶ δυσδαίμονα τύχην. ταῦτα εἰ μέν σε πείθει Κλεινίασ ὅδε καὶ σύμπασα ἡμῶν ἥδε ἡ γερουσία, περὶ θεῶν ὡσ οὐκ οἶσθα ὅτι λέγεισ, καλῶσ ἄν σοι θεὸσ αὐτὸσ συλλαμβάνοι· εἰ δ’ ἐπιδεὴσ ἔτι λόγου τινὸσ ἂν εἰήσ, λεγόντων ἡμῶν πρὸσ τὸν τρίτον ἐπάκουε, εἰ νοῦν καὶ ὁπωσοῦν ἔχεισ. ὅτι μὲν γὰρ θεοί τ’ εἰσὶν καὶ ἀνθρώπων ἐπιμελοῦνται, ἔγωγε οὐ παντάπασιν φαύλωσ ἂν φαίην ἡμῖν ἀποδεδεῖχθαι·

τὸ δὲ παραιτητοὺσ αὖ θεοὺσ εἶναι τοῖσιν ἀδικοῦσι, δεχομένουσ δῶρα, οὔτε τινὶ συγχωρητέον παντί τ’ αὖ κατὰ δύναμιν τρόπῳ ἐλεγκτέον. κάλλιστ’ εἶπεσ, ποιῶμέν τε ὡσ λέγεισ. φέρε δὴ πρὸσ θεῶν αὐτῶν, τίνα τρόπον παραιτητοὶ γίγνοιντ’ ἂν ἡμῖν, εἰ γίγνοιντο αὖ; καὶ τίνεσ ἢ ποῖοί τινεσ ὄντεσ;

ἄρχοντασ μὲν ἀναγκαῖόν που γίγνεσθαι τούσ γε διοικήσοντασ τὸν ἅπαντα ἐντελεχῶσ οὐρανόν. οὕτωσ. ἀλλ’ ἄρα τίσιν προσφερεῖσ τῶν ἀρχόντων; ἢ τίνεσ τούτοισ, ὧν δυνατὸν ἡμῖν ἀπεικάζουσι τυγχάνειν μείζοσιν ἐλάττονασ; πότερον ἡνίοχοί τινεσ ἂν εἰε͂ν τοιοῦτοι ζευγῶν ἁμιλλωμένων ἢ πλοίων κυβερνῆται; τάχα δὲ κἂν ἀπεικασθεῖεν στρατοπέδων ἄρχουσί τισιν· εἰή δ’ ἂν καὶ νόσων πόλεμον εὐλαβουμένοισ ἰατροῖσ ἐοικέναι περὶ σώματα, ἢ γεωργοῖσ περὶ φυτῶν γένεσιν εἰωθυίασ ὡρ́ασ χαλεπὰσ διὰ φόβων προσδεχομένοισ, ἢ καὶ ποιμνίων ἐπιστάταισ. ἐπειδὴ γὰρ συγκεχωρήκαμεν ἡμῖν αὐτοῖσ εἶναι μὲν τὸν οὐρανὸν πολλῶν μεστὸν ἀγαθῶν, εἶναι δὲ καὶ τῶν ἐναντίων, πλειόνων δὲ τῶν μή, μάχη δή, φαμέν, ἀθάνατόσ ἐσθ’ ἡ τοιαύτη καὶ φυλακῆσ θαυμαστῆσ δεομένη, σύμμαχοι δὲ ἡμῖν θεοί τε ἅμα καὶ δαίμονεσ, ἡμεῖσ δ’ αὖ κτῆμα θεῶν καὶ δαιμόνων·

φθείρει δὲ ἡμᾶσ ἀδικία καὶ ὕβρισ μετὰ ἀφροσύνησ, σῴζει δὲ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη μετὰ φρονήσεωσ, ἐν ταῖσ τῶν θεῶν ἐμψύχοισ οἰκοῦσαι δυνάμεσιν, βραχὺ δέ τι καὶ τῇδε ἄν τισ τῶν τοιούτων ἐνοικοῦν ἡμῖν σαφὲσ ἴδοι. ψυχαὶ δέ τινεσ ἐπὶ γῆσ οἰκοῦσαι καὶ ἄδικον λῆμμα κεκτημέναι δῆλον ὅτι θηριώδεισ, πρὸσ τὰσ τῶν φυλάκων ψυχὰσ ἄρα κυνῶν ἢ τὰσ τῶν νομέων ἢ πρὸσ τὰσ τῶν παντάπασιν ἀκροτάτων δεσποτῶν προσπίπτουσαι, πείθουσιν θωπείαισ λόγων καὶ ἐν εὐκταίαισ τισὶν ἐπῳδαῖσ, ὡσ αἱ φῆμαί φασιν αἱ τῶν κακῶν, ἐξεῖναι πλεονεκτοῦσιν σφίσιν ἐν ἀνθρώποισ πάσχειν μηδὲν χαλεπόν·

φαμὲν δ’ εἶναί που τὸ νῦν ὀνομαζόμενον ἁμάρτημα, τὴν πλεονεξίαν, ἐν μὲν σαρκίνοισ σώμασι νόσημα καλούμενον, ἐν δὲ ὡρ́αισ ἐτῶν καὶ ἐνιαυτοῖσ λοιμόν, ἐν δὲ πόλεσι καὶ πολιτείαισ τοῦτο αὐτό, ῥήματι μετεσχηματισμένον, ἀδικίαν.

παντάπασι μὲν οὖν. τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον λέγειν τὸν λέγοντα ὡσ εἰσὶν συγγνώμονεσ ἀεὶ θεοὶ τοῖσ τῶν ἀνθρώπων ἀδίκοισ καὶ ἀδικοῦσιν, ἂν αὐτοῖσ τῶν ἀδικημάτων τισ ἀπονέμῃ· καθάπερ κυσὶν λύκοι τῶν ἁρπασμάτων σμικρὰ ἀπονέμοιεν, οἱ δὲ ἡμερούμενοι τοῖσ δώροισ συγχωροῖεν τὰ ποίμνια διαρπάζειν.

ἆρ’ οὐχ οὗτοσ ὁ λόγοσ ὁ τῶν φασκόντων παραιτητοὺσ εἶναι θεούσ; οὗτοσ μὲν οὖν. τίσιν οὖν δὴ τῶν προρρηθέντων ἀπεικάζων ὁμοίουσ φύλακασ εἶναι θεοὺσ οὐκ ἂν καταγέλαστοσ γίγνοιτο ἀνθρώπων ὁστισοῦν; πότερον κυβερνήταισ, λοιβῇ τε οἴνου κνίσῃ τε παρατρεπομένοισ αὐτοῖσ, ἀνατρέπουσι δὲ ναῦσ τε καὶ ναύτασ;

μηδαμῶσ. ἀλλ’ οὔτι μὴν ἡνιόχοισί γε ἐν ἁμίλλῃ συντεταγμένοισ, πεισθεῖσιν ὑπὸ δωρεᾶσ ἑτέροισι τὴν νίκην ζεύγεσι προδοῦναι. δεινὴν γὰρ εἰκόνα λέγοισ ἂν λέγων τὸν λόγον τοῦτον. οὐ μὴν οὐδὲ στρατηγοῖσ γε οὐδ’ ἰατροῖσ οὐδὲ γεωργοῖσ, οὐδὲ νομεῦσιν μὴν οὐδέ τισι κυσὶν κεκηλημένοισ ὑπὸ λύκων. εὐφήμει·

πῶσ γὰρ ἄν; ἀλλ’ οὐ πάντων φυλάκων εἰσὶ μέγιστοι καὶ περὶ τὰ μέγιστα ἡμῖν οἱ πάντεσ θεοί; πολύ γε. τοὺσ δὴ κάλλιστά τε πράγματα φυλάττοντασ, διαφέροντάσ τε αὐτοὺσ φυλακῇ πρὸσ ἀρετήν, κυνῶν χείρουσ καὶ ἀνθρώπων μέσων εἶναι φήσομεν, οἳ τὸ δίκαιον οὐκ ἄν ποτε προδοῖεν ἕνεκα δώρων παρὰ ἀδίκων ἀνδρῶν ἀνοσίωσ διδομένων; οὐδαμῶσ·

οὔτε ἀνεκτὸσ λόγων, τῶν τε περὶ πᾶσαν ἀσέβειαν ὄντων κινδυνεύει πᾶσ ὁ ταύτησ τῆσ δόξησ ἀντεχόμενοσ πάντων ἂν τῶν ἀσεβῶν κεκρίσθαι δικαιότατα κάκιστόσ τε εἶναι καὶ ἀσεβέστατοσ. τὰ μὲν δὴ προτεθέντα τρία, θεοί τε ὡσ εἰσίν, καὶ ὡσ ἐπιμελεῖσ, καὶ παρὰ τὸ δίκαιον ὡσ παντάπασιν ἀπαραίτητοι, φῶμεν ἱκανῶσ ἀποδεδεῖχθαί που; πῶσ γὰρ οὔ; καὶ σύμψηφοί γε τούτοισ τοῖσ λόγοισ ἐσμέν. καὶ μὴν εἴρηνταί γέ πωσ σφοδρότερον διὰ φιλονικίαν τῶν κακῶν ἀνθρώπων· τούτου γε μὴν ἕνεκα, ὦ φίλε Κλεινία, πεφιλονίκηνται, μή ποτε λόγοισ ἡγῶνται κρατοῦντεσ ἐξουσίαν εἶναι σφίσιν ἃ βούλονται πράττειν οἱ κακοί, ἃ δὴ καὶ ὅσα καὶ οἱᾶ περὶ θεοὺσ διανοοῦνται.

προθυμία μὲν δὴ διὰ ταῦτα νεωτέρωσ εἰπεῖν ἡμῖν γέγονεν· εἰ δέ τι καὶ βραχὺ προὔργου πεποιήκαμεν εἰσ τὸ πείθειν πῃ τοὺσ ἄνδρασ ἑαυτοὺσ μὲν μισῆσαι, τὰ δ’ ἐναντία πωσ ἤθη στέρξαι, καλῶσ ἡμῖν εἰρημένον ἂν εἰή τὸ προοίμιον ἀσεβείασ πέρι νόμων. ἀλλὰ ἐλπίσ·

εἰ δὲ μή, τό γε τοῦ λόγου γένοσ οὐκ αἰτιάσεται τὸν νομοθέτην. μετὰ τὸ προοίμιον τοίνυν λόγοσ οἱο͂σ ἂν τῶν νόμων ἑρμηνεὺσ ὀρθῶσ γίγνοιτο ἡμῖν, προαγορεύων ἐξίστασθαι πᾶσι τοῖσ ἀσεβέσι τρόπων τῶν αὑτῶν εἰσ τοὺσ εὐσεβεῖσ. τοῖσ δὲ μὴ πειθομένοισ ἀσεβείασ ὅδε ἔστω πέρι νόμοσ· ἐάν τισ ἀσεβῇ λόγοισ εἴτ’ ἔργοισ, ὁ παρατυγχάνων ἀμυνέτω σημαίνων πρὸσ ἄρχοντασ, τῶν δὲ ἀρχόντων οἱ πρῶτοι πυθόμενοι πρὸσ τὸ περὶ τούτων ἀποδεδειγμένον κρίνειν δικαστήριον εἰσαγαγόντων κατὰ τοὺσ νόμουσ· ἐὰν δέ τισ ἀκούσασα ἀρχὴ μὴ δρᾷ ταῦτα, αὐτὴ ἀσεβείασ ὑπόδικοσ γιγνέσθω τῷ ἐθέλοντι τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν νόμων.

ἐὰν δέ τισ ὄφλῃ, τιμάτω τὸ δικαστήριον ἓν ἑκάστῳ τῶν καθ’ ἓν ἀσεβούντων τίμημα. δεσμὸσ μὲν οὖν ὑπαρχέτω πᾶσιν·

δεσμωτηρίων δὲ ὄντων ἐν τῇ πόλει τριῶν, ἑνὸσ μὲν κοινοῦ τοῖσ πλείστοισ περὶ ἀγοράν, σωτηρίασ ἕνεκα τοῖσ πολλοῖσ τῶν σωμάτων, ἑνὸσ δὲ περὶ τὸν τῶν νύκτωρ συλλεγομένων σύλλογον, σωφρονιστήριον ἐπονομαζόμενον, ἑνὸσ δὲ αὖ κατὰ μέσην τὴν χώραν, ὅπῃπερ ἂν ἔρημόσ τε καὶ ὡσ ὅτι μάλιστα ἀγριώτατοσ ᾖ τόποσ, τιμωρίασ ἔχων ἐπωνυμίαν φήμην τινά· περὶ ἀσέβειαν δὲ ὄντων αἰτίαισ μὲν τρισίν, αἷσπερ καὶ διήλθομεν, δύο δὲ ἐξ ἑκάστησ τῆσ τοιαύτησ αἰτίασ γενομένων, ἓξ ἂν γίγνοιντο ἃ καὶ διακρίσεωσ ἄξια γένη τῶν περὶ τὰ θεῖα ἐξαμαρτανόντων, οὐκ ἴσησ οὐδ’ ὁμοίασ δίκησ δεόμενα. ᾧ γὰρ ἂν μὴ νομίζοντι θεοὺσ εἶναι τὸ παράπαν ἦθοσ φύσει προσγένηται δίκαιον, μισοῦντέσ τε γίγνονται τοὺσ κακούσ, καὶ τῷ δυσχεραίνειν τὴν ἀδικίαν οὔτε τὰσ τοιαύτασ πράξεισ προσίενται πράττειν, τούσ τε μὴ δικαίουσ τῶν ἀνθρώπων φεύγουσι καὶ τοὺσ δικαίουσ στέργουσιν·

οἷσ δ’ ἂν πρὸσ τῇ δόξῃ τῇ θεῶν ἔρημα εἶναι πάντα ἀκράτειαί τε ἡδονῶν καὶ λυπῶν προσπέσωσι, μνῆμαί τε ἰσχυραὶ καὶ μαθήσεισ ὀξεῖαι παρῶσι, τὸ μὲν μὴ νομίζειν θεοὺσ ἀμφοῖν ἂν ἐνυπάρχοι κοινὸν πάθοσ, τῇ δὲ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων λώβῃ τὸ μὲν ἐλάττω, τὸ δὲ πλείω κακὰ ἐργάζοιτ’ ἄν.

ὁ μὲν γὰρ λόγῳ τε ἂν περὶ θεοὺσ παρρησίασ εἰή μεστὸσ καὶ περὶ θυσίασ τε καὶ ὁρ́κουσ, καὶ ὡσ τῶν ἄλλων καταγελῶν τάχ’ ἂν ἑτέρουσ τοιούτουσ ἀπεργάζοιτο, δίκησ μὴ τυγχάνων· ὁ δὲ δὴ δοξάζων μὲν καθάπερ ἅτεροσ, εὐφυὴσ δὲ ἐπικαλούμενοσ, δόλου δὲ καὶ ἐνέδρασ πλήρησ, ἐξ ὧν μάντεισ τε κατασκευάζονται πολλοὶ καὶ περὶ πᾶσαν τὴν μαγγανείαν κεκινημένοι, γίγνονται δὲ ἐξ αὐτῶν ἔστιν ὅτε καὶ τύραννοι καὶ δημηγόροι καὶ στρατηγοί, καὶ τελεταῖσ δὲ ἰδίαισ ἐπιβεβουλευκότεσ, σοφιστῶν τε ἐπικαλουμένων μηχαναί.

τούτων δὴ πολλὰ μὲν εἴδη γένοιτ’ ἄν, τὰ δὲ νόμων ἄξια θέσεωσ δύο, ὧν τὸ μὲν εἰρωνικὸν οὐχ ἑνὸσ οὐδὲ δυοῖν ἄξια θανάτοιν ἁμαρτάνον, τὸ δὲ νουθετήσεωσ ἅμα καὶ δεσμῶν δεόμενον. ὡσαύτωσ δὲ καὶ τὸ θεοὺσ νομίζον ἀμελεῖν δύ’ ἕτερα γεννᾷ, καὶ τὸ παραιτητοὺσ ἄλλα δύο.

τούτων δὴ ταύτῃ διεστηκότων, τοὺσ μὲν ὑπ’ ἀνοίασ ἄνευ κάκησ ὀργῆσ τε καὶ ἤθουσ γεγενημένουσ εἰσ τὸ σωφρονιστήριον ὁ δικαστὴσ τιθέμενοσ νόμῳ τιθέσθω μηδὲν ἔλαττον ἐτῶν πέντε, ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ μηδεὶσ τῶν πολιτῶν αὐτοῖσ ἄλλοσ συγγιγνέσθω πλὴν οἱ τοῦ νυκτερινοῦ συλλόγου κοινωνοῦντεσ, ἐπὶ νουθετήσει τε καὶ τῇ τῆσ ψυχῆσ σωτηρίᾳ ὁμιλοῦντεσ· ὅταν δ’ ὁ χρόνοσ αὐτοῖσ ἐξέλθῃ τῶν δεσμῶν, ἐὰν μὲν δοκῇ τισ σωφρονεῖν αὐτῶν, οἰκείτω μετὰ τῶν σωφρόνων, ἐὰν δὲ μή, ὀφείλῃ δ’ αὖθισ τὴν τοιαύτην δίκην, θανάτῳ ζημιούσθω.

πρὸσ τῷ θεοὺσ μὴ νομίζειν ἢ ἀμελεῖσ ἢ παραιτητοὺσ εἶναι, καταφρονοῦντεσ δὲ τῶν ἀνθρώπων ψυχαγωγῶσι μὲν πολλοὺσ τῶν ζώντων, τοὺσ δὲ τεθνεῶτασ φάσκοντεσ ψυχαγωγεῖν καὶ θεοὺσ ὑπισχνούμενοι πείθειν, ὡσ θυσίαισ τε καὶ εὐχαῖσ καὶ ἐπῳδαῖσ γοητεύοντεσ, ἰδιώτασ τε καὶ ὅλασ οἰκίασ καὶ πόλεισ χρημάτων χάριν ἐπιχειρῶσιν κατ’ ἄκρασ ἐξαιρεῖν, τούτων δὲ ὃσ ἂν ὀφλὼν εἶναι δόξῃ, τιμάτω τὸ δικαστήριον αὐτῷ κατὰ νόμον δεδέσθαι μὲν ἐν τῷ τῶν μεσογέων δεσμωτηρίῳ, προσιέναι δὲ αὐτοῖσ μηδένα ἐλεύθερον μηδέποτε, τακτὴν δὲ ὑπὸ τῶν νομοφυλάκων αὐτοὺσ τροφὴν παρὰ τῶν οἰκετῶν λαμβάνειν.

ἀποθανόντα δὲ ἔξω τῶν ὁρίων ἐκβάλλειν ἄταφον·

ἐὰν δέ τισ ἐλεύθεροσ συνθάπτῃ, δίκασ ἀσεβείασ τῷ ἐθέλοντι λαγχάνειν ὑπεχέτω. ὀρφανῶν ἐπιμελείσθων μηδὲν χεῖρον τῶν ἄλλων ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἧσ ἂν ὁ πατὴρ αὐτῶν ὄφλῃ τὴν δίκην.

κοινὸν δ’ ἐπὶ τούτοισ πᾶσιν νόμον κεῖσθαι χρεών, ὃσ ἐλάττω τε εἰσ θεοὺσ αὐτῶν τοὺσ πολλοὺσ ἔργῳ καὶ λόγῳ πλημμελεῖν ἂν ποιοῖ, καὶ δὴ καὶ ἀνοήτουσ ἧττον γίγνεσθαι, διὰ τὸ μὴ ἐξεῖναι θεοπολεῖν παρὰ νόμον.

ἔστω γὰρ νόμοσ ὅδε τοῖσ σύμπασιν κείμενοσ ἁπλῶσ· Ιἑρὰ μηδὲ εἷσ ἐν ἰδίαισ οἰκίαισ ἐκτήσθω· θύειν δ’ ὅταν ἐπὶ νοῦν ἰῄ τινί, πρὸσ τὰ δημόσια ἴτω θύσων, καὶ τοῖσ ἱερεῦσί τε καὶ ἱερείαισ ἐγχειριζέτω τὰ θύματα, οἷσ ἁγνεῖαι τούτων ἐπιμελεῖσ. συνευξάσθω δὲ αὐτόσ τε καὶ ὃν ἂν ἐθέλῃ μετ’ αὐτοῦ συνεύχεσθαι. ταῦτα δὲ γιγνόμενα τῶν τοιῶνδε χάριν ἔστω.

ἱερὰ καὶ θεοὺσ οὐ ῥᾴδιον ἱδρύεσθαι, μεγάλησ δὲ διανοίασ τινὸσ ὀρθῶσ δρᾶν τὸ τοιοῦτον, ἔθοσ τε γυναιξί τε δὴ διαφερόντωσ πάσαισ καὶ τοῖσ ἀσθενοῦσι πάντῃ καὶ κινδυνεύουσι καὶ ἀποροῦσιν, ὅπῃ τισ ἂν ἀπορῇ, καὶ τοὐναντίον ὅταν εὐπορίασ τινὸσ λάβωνται, καθιεροῦν τε τὸ παρὸν ἀεὶ καὶ θυσίασ εὔχεσθαι καὶ ἱδρύσεισ ὑπισχνεῖσθαι θεοῖσ καὶ δαίμοσιν καὶ παισὶν θεῶν, ἔν τε φάσμασιν ἐγρηγορότασ διὰ φόβουσ καὶ ἐν ὀνείροισ, ὡσ δ’ αὕτωσ ὄψεισ πολλὰσ ἀπομνημονεύοντασ ἑκάσταισί τε αὐτῶν ἄκη ποιουμένουσ, βωμοὺσ καὶ ἱερὰ πάσασ μὲν οἰκίασ, πάσασ δὲ κώμασ ἔν τε καθαροῖσ ἱδρυομένουσ ἐμπιμπλάναι καὶ ὅπῃ τισ ἔτυχε τῶν τοιούτων. ὧν ἕνεκα χρὴ πάντων ποιεῖν κατὰ τὸν νῦν λεγόμενον νόμον·

πρὸσ τούτοισ δὲ ἕνεκα τῶν ἀσεβούντων, ἵνα μὴ καὶ ταῦτα κλέπτοντεσ ταῖσ πράξεσιν, ἱερά τε καὶ βωμοὺσ ἐν ἰδίαισ οἰκίαισ ἱδρυόμενοι, λάθρᾳ τοὺσ θεοὺσ ἵλεωσ οἰόμενοι ποιεῖν θυσίαισ τε καὶ εὐχαῖσ, εἰσ ἄπειρον τὴν ἀδικίαν αὐξάνοντεσ αὑτοῖσ τε ἐγκλήματα πρὸσ θεῶν ποιῶνται καὶ τοῖσ ἐπιτρέπουσιν, οὖσιν αὐτῶν βελτίοσιν, καὶ πᾶσα οὕτωσ ἡ πόλισ ἀπολαύῃ τῶν ἀσεβῶν τρόπον τινὰ δικαίωσ. τὸν μὲν δὴ νομοθέτην ὁ θεὸσ οὐ μέμψεται·

κείσθω γὰρ νόμοσ οὗτοσ· μὴ κεκτῆσθαι θεῶν ἐν ἰδίαισ οἰκίαισ ἱερά, τὸν δὲ φανέντα κεκτημένον ἕτερα καὶ ὀργιάζοντα πλὴν τὰ δημόσια, ἐὰν μὲν ἄδικον μηδὲν τῶν μεγάλων καὶ ἀνοσίων εἰργασμένοσ ἀνὴρ ἢ καὶ γυνὴ κεκτῆταί τισ, ὁ μὲν αἰσθανόμενοσ καὶ εἰσαγγελλέτω τοῖσ νομοφύλαξιν, οἱ δὲ προσταττόντων εἰσ τὰ δημόσια ἀποφέρειν ἱερὰ τὰ ἴδια, μὴ πείθοντεσ δὲ ζημιούντων ἑώσ ἂν ἀπενεχθῇ· ἐὰν δέ τισ ἀσεβήσασ μὴ παιδίων ἀλλ’ ἀνδρῶν ἀσέβημα ἀνοσίων γένηται φανερόσ, εἴτε ἐν ἰδίοισ ἱδρυσάμενοσ εἴτ’ ἐν δημοσίοισ θύσασ ἱερὰ θεοῖσ οἱστισινοῦν, ὡσ οὐ καθαρὸσ ὢν θύων θανάτῳ ζημιούσθω.

τὸ δὲ παίδειον ἢ μὴ κρίναντεσ οἱ νομοφύλακεσ, εἰσ τὸ δικαστήριον οὕτωσ εἰσαγαγόντεσ, τὴν τῆσ ἀσεβείασ δίκην τούτοισ ἐπιτελούντων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION