Plato, Laws, book 8

(플라톤, Laws, book 8)

τούτων μὴν ἐχόμενά ἐστιν τάξασθαι μὲν καὶ νομοθετήσασθαι ἑορτὰσ μετὰ τῶν ἐκ Δελφῶν μαντειῶν, αἵτινεσ θυσίαι καὶ θεοῖσ οἷστισιν ἄμεινον καὶ λῷον θυούσῃ τῇ πόλει γίγνοιντ’ ἄν· πότε δὲ καὶ πόσαι τὸν ἀριθμόν, σχεδὸν ἴσωσ ἡμέτερον ἂν νομοθετεῖν ἔνιά γ’ αὐτῶν εἰή. τάχ’ ἂν τὸν ἀριθμόν. τὸν ἀριθμὸν δὴ λέγωμεν πρῶτον· ἔστωσαν γὰρ τῶν μὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων μηδὲν ἀπολείπουσαι, ὅπωσ ἂν μία γέ τισ ἀρχὴ θύῃ θεῶν ἢ δαιμόνων τινὶ ἀεὶ ὑπὲρ πόλεώσ τε καὶ αὐτῶν καὶ κτημάτων. ταῦτα δὲ συνελθόντεσ ἐξηγηταὶ καὶ ἱερεῖσ ἱέρειαί τε καὶ μάντεισ μετὰ νομοφυλάκων ταξάντων ἃ παραλείπειν ἀνάγκη τῷ νομοθέτῃ·

καὶ δὴ καὶ αὐτοῦ τούτου χρὴ γίγνεσθαι ἐπιγνώμονασ τοῦ παραλειπομένου τούτουσ τοὺσ αὐτούσ. ὁ μὲν γὰρ δὴ νόμοσ ἐρεῖ δώδεκα μὲν ἑορτὰσ εἶναι τοῖσ δώδεκα θεοῖσ, ὧν ἂν ἡ φυλὴ ἑκάστη ἐπώνυμοσ ᾖ, θύοντασ τούτων ἑκάστοισ ἔμμηνα ἱερά, χορούσ τε καὶ ἀγῶνασ μουσικούσ, τοὺσ δὲ γυμνικούσ, κατὰ τὸ πρέπον προσνέμοντασ τοῖσ θεοῖσ τε αὐτοῖσ ἅμα καὶ ταῖσ ὡρ́αισ ἑκάσταισ, γυναικείασ τε ἑορτάσ, ὅσαισ χωρὶσ ἀνδρῶν προσήκει καὶ ὅσαισ μή, διανέμοντασ. ἔτι δὲ καὶ τὸ τῶν χθονίων καὶ ὅσουσ αὖ θεοὺσ οὐρανίουσ ἐπονομαστέον καὶ τὸ τῶν τούτοισ ἑπομένων οὐ συμμεικτέον ἀλλὰ χωριστέον, ἐν τῷ τοῦ Πλούτωνοσ μηνὶ τῷ δωδεκάτῳ κατὰ τὸν νόμον ἀποδιδόντασ, καὶ οὐ δυσχεραντέον πολεμικοῖσ ἀνθρώποισ τὸν τοιοῦτον θεόν, ἀλλὰ τιμητέον ὡσ ὄντα ἀεὶ τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει ἄριστον·

κοινωνία γὰρ ψυχῇ καὶ σώματι διαλύσεωσ οὐκ ἔστιν ᾗ κρεῖττον, ὡσ ἐγὼ φαίην ἂν σπουδῇ λέγων.

πρὸσ τούτοισ δὲ διάνοιαν χρὴ σχεῖν τοὺσ διαιρήσοντασ ἱκανῶσ ταῦτα τοιάνδε, ὡσ ἔσθ’ ἡμῖν ἡ πόλισ οἱάν οὐκ ἄν τισ ἑτέραν εὑρ́οι τῶν νῦν περὶ χρόνου σχολῆσ καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐξουσίασ, δεῖ δὲ αὐτήν, καθάπερ ἕνα ἄνθρωπον, ζῆν εὖ· τοῖσ δὲ εὐδαιμόνωσ ζῶσιν ὑπάρχειν ἀνάγκη πρῶτον τὸ μήθ’ ἑαυτοὺσ ἀδικεῖν μήτε ὑφ’ ἑτέρων αὐτοὺσ ἀδικεῖσθαι.

τούτοιν δὲ τὸ μὲν οὐ πάνυ χαλεπόν, τοῦ δὲ μὴ ἀδικεῖσθαι κτήσασθαι δύναμιν παγχάλεπον, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτὸ τελέωσ σχεῖν ἄλλωσ ἢ τελέωσ γενόμενον ἀγαθόν· ταὐτὸν δὴ τοῦτο ἔστι καὶ πόλει ὑπάρχειν, γενομένῃ μὲν ἀγαθῇ βίοσ εἰρηνικόσ, πολεμικὸσ δὲ ἔξωθέν τε καὶ ἔνδοθεν, ἂν ᾖ κακή. τούτων δὲ ταύτῃ σχεδὸν ἐχόντων, οὐκ ἐν πολέμῳ τὸν πόλεμον ἑκάστοισ γυμναστέον, ἀλλ’ ἐν τῷ τῆσ εἰρήνησ βίῳ. δεῖ τοίνυν πόλιν ἑκάστου μηνὸσ νοῦν κεκτημένην στρατεύεσθαι μὴ ἔλαττον μιᾶσ ἡμέρασ, πλείουσ δέ, ὡσ ἂν καὶ τοῖσ ἄρχουσιν συνδοκῇ, μηδὲν χειμῶνασ ἢ καύματα διευλαβουμένουσ, αὐτούσ τε ἅμα καὶ γυναῖκασ καὶ παῖδασ, ὅταν ὡσ πανδημίαν ἐξάγειν δόξῃ τοῖσ ἄρχουσιν, τοτὲ δὲ καὶ κατὰ μέρη· καί τινασ ἀεὶ παιδιὰσ μηχανᾶσθαι καλὰσ ἅμα θυσίαισ, ὅπωσ ἂν γίγνωνται μάχαι τινὲσ ἑορταστικαί, μιμούμεναι τὰσ πολεμικὰσ ὅτι μάλιστα ἐναργῶσ μάχασ.

νικητήρια δὲ καὶ ἀριστεῖα ἑκάστοισι τούτων δεῖ διανέμειν ἐγκώμιά τε καὶ ψόγουσ ποιεῖν ἀλλήλοισ, ὁποῖόσ τισ ἂν ἕκαστοσ γίγνηται κατά τε τοὺσ ἀγῶνασ ἐν παντί τε αὖ τῷ βίῳ, τόν τε ἄριστον δοκοῦντα εἶναι κοσμοῦντασ καὶ τὸν μὴ ψέγοντασ.

ποιητὴσ δὲ ἔστω τῶν τοιούτων μὴ ἅπασ, ἀλλὰ γεγονὼσ πρῶτον μὲν μὴ ἔλαττον πεντήκοντα ἐτῶν, μηδ’ αὖ τῶν ὁπόσοι ποίησιν μὲν καὶ μοῦσαν ἱκανῶσ κεκτημένοι ἐν αὑτοῖσ εἰσιν, καλὸν δὲ ἔργον καὶ ἐπιφανὲσ μηδὲν δράσαντεσ πώποτε· ὅσοι δὲ ἀγαθοί τε αὐτοὶ καὶ τίμιοι ἐν τῇ πόλει, ἔργων ὄντεσ δημιουργοὶ καλῶν, τὰ τῶν τοιούτων ᾀδέσθω ποιήματα, ἐὰν καὶ μὴ μουσικὰ πεφύκῃ.

κρίσισ δὲ αὐτῶν ἔστω παρά τε τῷ παιδευτῇ καὶ τοῖσ ἄλλοισ νομοφύλαξι, τοῦτο ἀποδιδόντων αὐτοῖσ γέρασ, παρρησίαν ἐν μούσαισ εἶναι μόνοισ, τοῖσ δὲ ἄλλοισ μηδεμίαν ἐξουσίαν γίγνεσθαι, μηδέ τινα τολμᾶν ᾄδειν ἀδόκιμον μοῦσαν μὴ κρινάντων τῶν νομοφυλάκων, μηδ’ ἂν ἡδίων ᾖ τῶν Θαμύρου τε καὶ Ὀρφείων ὕμνων, ἀλλ’ ὅσα τε ἱερὰ κριθέντα ποιήματα ἐδόθη τοῖσ θεοῖσ, καὶ ὅσα ἀγαθῶν ὄντων ἀνδρῶν ψέγοντα ἢ ἐπαινοῦντά τινασ ἐκρίθη μετρίωσ δρᾶν τὸ τοιοῦτον. τὰ αὐτὰ δὲ λέγω στρατείασ τε πέρι καὶ τῆσ ἐν ποιήσεσι παρρησίασ γυναιξί τε καὶ ἀνδράσιν ὁμοίωσ γίγνεσθαι δεῖν.

χρὴ δὲ ἀναφέρειν παραδεικνύντα ἑαυτῷ τὸν νομοθέτην τῷ λόγῳ· φέρε, τίνασ ποτὲ τρέφω τὴν πόλιν ὅλην παρασκευάσασ; ἆρ’ οὐκ ἀθλητὰσ τῶν μεγίστων ἀγώνων, οἷσ ἀνταγωνισταὶ μυρίοι ὑπάρχουσι;

καὶ πάνυ γε, φαίη τισ ἂν ὀρθῶσ λέγων. τί δῆτα; εἰ πύκτασ ἢ παγκρατιαστὰσ ἐτρέφομεν ἤ τι τῶν τοιούτων ἕτερον ἀγωνισμάτων ἀθλοῦντασ, ἆρα εἰσ αὐτὸν ἂν ἀπηντῶμεν τὸν ἀγῶνα, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ οὐδενὶ καθ’ ἡμέραν προσμαχόμενοι; ἢ πύκται γε ὄντεσ παμπόλλασ ἂν ἡμέρασ ἔμπροσθεν τοῦ ἀγῶνοσ ἐμανθάνομέν τε ἂν μάχεσθαι καὶ διεπονούμεθα, μιμούμενοι πάντα ἐκεῖνα ὁπόσοισ ἐμέλλομεν εἰσ τότε χρήσεσθαι περὶ τῆσ νίκησ διαμαχόμενοι, καὶ ὡσ ἐγγύτατα τοῦ ὁμοίου ἰόντεσ, ἀντὶ ἱμάντων σφαίρασ ἂν περιεδούμεθα, ὅπωσ αἱ πληγαί τε καὶ αἱ τῶν πληγῶν εὐλάβειαι διεμελετῶντο εἰσ τὸ δυνατὸν ἱκανῶσ, εἴ τέ τισ ἡμῖν συγγυμναστῶν συνέβαινεν ἀπορία πλείων, ἆρ’ ἂν δείσαντεσ τὸν τῶν ἀνοήτων γέλωτα οὐκ ἂν ἐτολμῶμεν κρεμαννύντεσ εἴδωλον ἄψυχον γυμνάζεσθαι πρὸσ αὐτό; καὶ ἔτι πάντων τῶν τε ἐμψύχων καὶ τῶν ἀψύχων ἀπορήσαντέσ ποτε, ἐν ἐρημίᾳ συγγυμναστῶν ἆρά γε οὐκ ἐτολμήσαμεν ἂν αὐτοὶ πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ σκιαμαχεῖν ὄντωσ;

ἢ τί ποτε ἄλλο τὴν τοῦ χειρονομεῖν μελέτην ἄν τισ φαίη γεγονέναι;

σχεδόν, ὦ ξένε, οὐδὲν ἄλλο γε πλὴν τοῦτο αὐτὸ ὃ σὺ νῦν ἔφθεγξαι. τί οὖν; τὸ τῆσ πόλεωσ ἡμῖν μάχιμον ἦ χεῖρόν τι παρασκευασάμενον τῶν τοιούτων ἀγωνιστῶν εἰσ τὸν μέγιστον τῶν ἀγώνων ἑκάστοτε τολμήσει παριέναι, διαμαχούμενον περὶ ψυχῆσ καὶ παίδων καὶ χρημάτων καὶ ὅλησ τῆσ πόλεωσ; καὶ τοῖσ μὲν τιμάσ, τοῖσ δὲ καὶ ἀτιμίασ διανέμων ὀρθῶσ, τὴν πόλιν ὅλην εἰσ τὸν ἀληθινὸν ἀγῶνα διὰ βίου παρασκευάζῃ χρησίμην, καὶ δὴ καί τινοσ ἀποθανόντοσ οὕτωσ, ὡσ ἀκουσίου τοῦ φόνου γενομένου, τιθῇ τὸν ἀποκτείναντα κατὰ νόμον καθαρθέντα καθαρὸν εἶναι χεῖρασ, ἡγούμενοσ ἀνθρώπων μὲν τελευτησάντων μὴ πολλῶν, ἑτέρουσ πάλιν οὐ χείρουσ φύσεσθαι, φόβου δὲ οἱο͂ν τελευτήσαντοσ, ἐν πᾶσιν τοῖσ τοιούτοισ βάσανον οὐχ εὑρήσειν τῶν τε ἀμεινόνων καὶ χειρόνων, οὐ σμικρῷ πόλει μεῖζον κακὸν ἐκείνου;

συμφαῖμεν ἂν ἡμεῖσ γε, ὦ ξένε, τὰ τοιαῦτα δεῖν καὶ νομοθετεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν πόλιν ἅπασαν.

ἆρ’ οὖν γιγνώσκομεν ἅπαντεσ τὴν αἰτίαν διότι ποτὲ νῦν ἐν ταῖσ πόλεσιν ἡ τοιαύτη χορεία καὶ ἀγωνία σχεδὸν οὐδαμῇ οὐδαμῶσ ἐστιν, εἰ μὴ πάνυ τι σμικρά; ἢ φῶμεν δι’ ἀμαθίαν τῶν πολλῶν καὶ τῶν τιθέντων αὐτοῖσ τοὺσ νόμουσ; τάχ’ ἄν. οὐδαμῶσ, ὦ μακάριε Κλεινία·

δύο δὲ χρὴ φάναι τούτων αἰτίασ εἶναι καὶ μάλα ἱκανάσ. ποίασ; τὴν μὲν ὑπ’ ἔρωτοσ πλούτου πάντα χρόνον ἄσχολον ποιοῦντοσ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι πλὴν τῶν ἰδίων κτημάτων, ἐξ ὧν κρεμαμένη πᾶσα ψυχὴ πολίτου παντὸσ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τῶν ἄλλων ἐπιμέλειαν ἴσχειν πλὴν τοῦ καθ’ ἡμέραν κέρδουσ· τῶν δὲ ἄλλων καταγελᾷ.

φαγεῖν παντοδαπὰ καὶ πιεῖν ὡσαύτωσ καὶ ἀφροδισίων πᾶσαν πάντωσ παρασχεῖν πλησμονήν.

ὀρθῶσ. αὕτη μὲν τοίνυν, ἣν λέγω, μία κείσθω διακωλύουσα αἰτία τοῦ μήτε ἄλλο καλὸν μήτε τὰ πρὸσ τὸν πόλεμον ἱκανῶσ ἐῶσα ἀσκεῖν τὰσ πόλεισ, ἀλλ’ ἐμπόρουσ τε καὶ ναυκλήρουσ καὶ διακόνουσ πάντωσ τοὺσ φύσει κοσμίουσ τῶν ἀνθρώπων ἀπεργαζομένη, τοὺσ δὲ ἀνδρείουσ λῃστὰσ καὶ τοιχωρύχουσ καὶ ἱεροσύλουσ καὶ πολεμικοὺσ καὶ τυραννικοὺσ ποιοῦσα, καὶ μάλ’ ἐνίοτε οὐκ ἀφυεῖσ ὄντασ, δυστυχοῦντάσ γε μήν. πῶσ λέγεισ; πῶσ μὲν οὖν αὐτοὺσ οὐ λέγοιμ’ ἂν τὸ παράπαν δυστυχεῖσ, οἷσ γε ἀνάγκη διὰ βίου πεινῶσιν τὴν ψυχὴν ἀεὶ τὴν αὑτῶν διεξελθεῖν;

αὕτη μὲν τοίνυν μία· τὴν δὲ δὴ δευτέραν αἰτίαν τίνα λέγεισ, ὦ ξένε; καλῶσ ὑπέμνησασ. αὕτη μὲν δή, φῂσ σύ, μία, ἡ διὰ βίου ἄπληστοσ ζήτησισ, παρέχουσα ἄσχολον ἕκαστον, ἐμπόδιοσ γίγνεται τοῦ μὴ καλῶσ ἀσκεῖν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἑκάστουσ. ἔστω·

τὴν δὲ δὴ δευτέραν λέγε. μῶν οὐ λέγειν ἀλλὰ διατρίβειν δοκῶ δι’ ἀπορίαν; οὔκ, ἀλλὰ οἱο͂ν μισῶν δοκεῖσ ἡμῖν κολάζειν τὸ τοιοῦτον ἦθοσ μᾶλλον τοῦ δέοντοσ τῷ παραπεπτωκότι λόγῳ. κάλλιστα, ὦ ξένοι, ἐπεπλήξατε· καὶ τὸ μετὰ τοῦτο ἀκούοιτ’ ἄν, ὡσ ἐοίκε. λέγε μόνον. τὰσ οὐ πολιτείασ ἔγωγε αἰτίασ εἶναί φημι ἃσ πολλάκισ εἴρηκα ἐν τοῖσ πρόσθεν λόγοισ, δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν καὶ τυραννίδα. τούτων γὰρ δὴ πολιτεία μὲν οὐδεμία, στασιωτεῖαι δὲ πᾶσαι λέγοιντ’ ἂν ὀρθότατα·

ἑκόντων γὰρ ἑκοῦσα οὐδεμία, ἀλλ’ ἀκόντων ἑκοῦσα ἄρχει σὺν ἀεί τινι βίᾳ, φοβούμενοσ δὲ ἄρχων ἀρχόμενον οὔτε καλὸν οὔτε πλούσιον οὔτε ἰσχυρὸν οὔτ’ ἀνδρεῖον οὔτε τὸ παράπαν πολεμικὸν ἑκὼν ἐάσει γίγνεσθαί ποτε. ταῦτ’ οὖν ἐστι τὰ δύο πάντων μὲν σμικροῦ διαφερόντωσ αἴτια, τούτων δ’ οὖν ὄντωσ διαφέρει. τὸ δὲ τῆσ νῦν πολιτείασ, ἣν νομοθετούμενοι λέγομεν, ἐκπέφευγεν ἀμφότερα· σχολήν τε γὰρ ἄγει που μεγίστην, ἐλεύθεροί τε ἀπ’ ἀλλήλων εἰσί, φιλοχρήματοι δὲ ἥκιστ’ ἄν, οἶμαι, γίγνοιντ’ ἂν ἐκ τούτων τῶν νόμων, ὥστ’ εἰκότωσ ἅμα καὶ κατὰ λόγον ἡ τοιαύτη κατάστασισ πολιτείασ μόνη δέξαιτ’ ἂν τῶν νῦν τὴν διαπερανθεῖσαν παιδείαν τε ἅμα καὶ παιδιὰν πολεμικήν, ἀποτελεσθεῖσαν ὀρθῶσ τῷ λόγῳ.

καλῶσ. ἆρ’ οὖν οὐ τούτοισ ἐφεξῆσ ἐστιν μνησθῆναί ποτε περὶ ἁπάντων τῶν ἀγώνων τῶν γυμνικῶν, ὡσ ὅσα μὲν αὐτῶν πρὸσ πόλεμόν ἐστιν ἀγωνίσματα ἐπιτηδευτέον καὶ θετέον ἆθλα νικητήρια, ὅσα δὲ μή, χαίρειν ἐατέον; ἃ δ’ ἔστιν, ἐξ ἀρχῆσ ἄμεινον ῥηθῆναί τε καὶ νομοθετηθῆναι.

καὶ πρῶτον μὲν τὰ περὶ δρόμον καὶ τάχοσ ὅλωσ ἆρ’ οὐ θετέον; θετέον. ἔστι γοῦν πάντων πολεμικώτατον ἡ σώματοσ ὀξύτησ πάντωσ, ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ποδῶν, ἡ δὲ καὶ ἀπὸ τῶν χειρῶν· φυγεῖν μὲν καὶ ἑλεῖν ἡ τῶν ποδῶν, ἡ δ’ ἐν ταῖσ συμπλοκαῖσ μάχη καὶ σύστασισ ἰσχύοσ καὶ ῥώμησ δεομένη.

τί μήν; οὐ μὴν χωρίσ γε ὅπλων οὐδετέρα τὴν μεγίστην ἔχει χρείαν. πῶσ γὰρ ἄν; σταδιοδρόμον δὴ πρῶτον ὁ κῆρυξ ἡμῖν, καθάπερ νῦν, ἐν τοῖσ ἀγῶσι παρακαλεῖ, ὁ δὲ εἴσεισιν ὅπλα ἔχων· ψιλῷ δὲ ἆθλα οὐ θήσομεν ἀγωνιστῇ. ὁ τὸν δίαυλον, καὶ τρίτοσ ὁ τὸν ἐφίππιον, καὶ δὴ καὶ τέταρτοσ ὁ τὸν δόλιχον, καὶ πέμπτοσ δὲ ὃν ἀφήσομεν πρῶτον ὡπλισμένον, ἑξήκοντα μὲν σταδίων μῆκοσ πρὸσ ἱερὸν Ἄρεώσ τι καὶ πάλιν, βαρύτερον, ὁπλίτην ἐπονομάζοντεσ, λειοτέρασ ὁδοῦ διαμιλλώμενον, τὸν δὲ ἄλλον, τοξότην πᾶσαν τοξικὴν ἔχοντα στολήν, σταδίων δὲ ἑκατὸν πρὸσ Ἀπόλλωνόσ τε καὶ Ἀρτέμιδοσ ἱερὸν τὴν δι’ ὀρῶν τε καὶ παντοίασ χώρασ ἁμιλλώμενον·

καὶ τιθέντεσ τὸν ἀγῶνα μενοῦμεν τούτουσ, ἑώσ ἂν ἔλθωσι, καὶ τῷ νικῶντι τὰ νικητήρια δώσομεν ἑκάστων.

ὀρθῶσ. τριττὰ δὴ ταῦτα ἀθλήματα διανοηθῶμεν, ἓν μὲν παιδικόν, ἓν δὲ ἀγενείων, ἓν δὲ ἀνδρῶν· καὶ τοῖσ μὲν τῶν ἀγενείων τὰ δύο τῶν τριῶν τοῦ μήκουσ τοῦ δρόμου θήσομεν, τοῖσ δὲ παισὶ τὰ τούτων ἡμίσεα, τοξόταισ τε καὶ ὁπλίταισ ἁμιλλωμένοισ, γυναιξὶν δέ, κόραισ μὲν ἀνήβοισ γυμναῖσ στάδιον καὶ δίαυλον καὶ ἐφίππιον καὶ δόλιχον, ἐν αὐτῷ τῷ δρόμῳ ἁμιλλωμέναισ, ταῖσ δὲ τριακαιδεκέτεσι μέχρι γάμου μενούσαισ κοινωνίασ μὴ μακρότερον εἴκοσι ἐτῶν μηδ’ ἔλαττον ὀκτωκαίδεκα· πρεπούσῃ δὲ στολῇ ταύτασ ἐσταλμένασ καταβατέον ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν τούτων τῶν δρόμων.

καὶ τὰ μὲν περὶ δρόμουσ ἀνδράσι τε καὶ γυναιξὶ ταῦτα ἔστω· τὰ δὲ κατ’ ἰσχύν, ἀντὶ μὲν πάλησ καὶ τῶν τοιούτων, τὰ νῦν ὅσα βαρέα, τὴν ἐν τοῖσ ὅπλοισ μάχην, ἕνα τε πρὸσ ἕνα διαμαχομένουσ καὶ δύο πρὸσ δύο, καὶ μέχρι δέκα πρὸσ δέκα διαμιλλωμένουσ ἀλλήλοισ. ἃ δὲ τὸν μὴ παθόντα ἢ ποιήσαντα δεῖ νικᾶν καὶ εἰσ ὁπόσα, καθάπερ νῦν ἐν τῇ πάλῃ διενομοθετήσαντο οἱ περὶ τὴν πάλην αὐτὴν τί τοῦ καλῶσ παλαίοντοσ ἔργον καὶ μὴ καλῶσ, ταὐτὸν δὴ καὶ τοὺσ περὶ ὁπλομαχίαν ἄκρουσ παρακαλοῦντασ, χρὴ τούτουσ συννομοθετεῖν κελεύειν τίσ νικᾶν ἄρα δίκαιοσ περὶ ταύτασ αὖ τὰσ μάχασ, ὅτι μὴ παθὼν ἢ δράσασ, καὶ τὸν ἡττώμενον ὡσαύτωσ ἥτισ διακρίνει τάξισ.

ταὐτὰ δὲ καὶ περὶ τῶν θηλειῶν ἔστω νομοθετούμενα τῶν μέχρι γάμου.

πελταστικὴν δὲ ὅλην ἀντιστήσαντασ δεῖ τῇ τοῦ παγκρατίου μάχῃ, τόξοισ καὶ πέλταισ καὶ ἀκοντίοισ καὶ λίθῳ ἐκ χειρόσ τε καὶ σφενδόναισ ἁμιλλωμένων, διαθεμένουσ αὖ περὶ τούτων νόμουσ, τῷ κάλλιστα ἀποδιδόντι τὰ περὶ ταῦτα νόμιμα τὰ γέρα καὶ τὰσ νίκασ διανέμειν. τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἵππων δὴ περὶ ἀγῶνοσ γίγνοιτο ἑξῆσ ἂν νομοθετούμενα· ἵππων δὲ ἡμῖν χρεία μὲν οὔτε τισ πολλῶν οὔτε πολλή, κατά γε δὴ Κρήτην, ὥστε ἀναγκαῖον καὶ τὰσ σπουδὰσ ἐλάττουσ γίγνεσθαι τάσ τε ἐν τῇ τροφῇ καὶ τὰσ περὶ ἀγωνίαν αὐτῶν.

ἁρ́ματοσ μὲν οὖν καὶ τὸ παράπαν οὔτε τισ τροφεὺσ ἡμῖν ἐστιν οὔτε τισ φιλοτιμία πρὸσ ταῦτα οὐδενὶ γίγνοιτ’ ἂν λόγον ἔχουσα, ὥστε τούτου μὲν ἀγωνιστάσ, οὐκ ἐπιχώριον, ἔσται τιθέντασ νοῦν μήτε ἔχειν μήτε δοκεῖν κεκτῆσθαι· μονίπποισ δὲ ἆθλα τιθέντεσ, πώλοισ τε ἀβόλοισ καὶ τελείων τε καὶ ἀβόλων τοῖσ μέσοισ καὶ αὐτοῖσ δὴ τοῖσ τέλοσ ἔχουσι, κατὰ φύσιν τῆσ χώρασ ἂν τὴν ἱππικὴν παιδιὰν ἀποδιδοῖμεν.

ἔστω δὴ τούτων τε αὐτῶν κατὰ νόμον ἅμιλλά τε καὶ φιλονικία, φυλάρχοισ τε καὶ ἱππάρχοισ δεδομένη κοινὴ κρίσισ ἁπάντων τῶν τε δρόμων αὐτῶν καὶ τῶν καταβαινόντων μεθ’ ὅπλων· ψιλοῖσ δὲ ὅπλων οὔτ’ ἐν τοῖσ γυμνικοῖσ οὔτε ἐνταῦθα τιθέντεσ ἀγωνίασ ὀρθῶσ ἂν νομοθετοῖμεν. τοξότησ δὲ ἀφ’ ἵππων Κρὴσ οὐκ ἄχρηστοσ, οὐδ’ ἀκοντιστήσ, ὥστε ἔστω καὶ τούτων παιδιᾶσ χάριν ἔρισ τε καὶ ἀγωνία.

θηλείασ δὲ περὶ τούτων νόμοισ μὲν καὶ ἐπιτάξεσιν οὐκ ἄξια βιάζεσθαι τῆσ κοινωνίασ· ἐὰν δὲ ἐξ αὐτῶν τῶν ἔμπροσθεν παιδευμάτων εἰσ ἔθοσ ἰόντων ἡ φύσισ ἐνδέχηται καὶ μὴ δυσχεραίνῃ παῖδασ ἢ παρθένουσ κοινωνεῖν, ἐᾶν καὶ μὴ ψέγειν. ἀγωνία δὴ νῦν ἤδη καὶ μάθησισ γυμναστικῆσ, ὅσα τε ἐν ἀγῶσιν καὶ ὅσα καθ’ ἡμέραν <ἐν> διδασκάλων ἐκπονούμεθα, πάντωσ ἤδη πέρασ ἔχει.

καὶ δὴ καὶ μουσικῆσ τὰ μὲν πλεῖστα ὡσαύτωσ διαπεπέρανται, τὰ δὲ ῥαψῳδῶν καὶ τῶν τούτοισ ἑπομένων, καὶ ὅσαι ἐν ἑορταῖσ ἅμιλλαι χορῶν ἀναγκαῖαι γίγνεσθαι, ταχθέντων τοῖσ θεοῖσ τε καὶ τοῖσ μετὰ θεῶν μηνῶν καὶ ἡμερῶν καὶ ἐνιαυτῶν, κοσμηθήσονται τότε, εἴτε τριετηρίδεσ εἴτε αὖ καὶ διὰ πέμπτων ἐτῶν, εἴθ’ ὅπῃ καὶ ὅπωσ ἔννοιαν διδόντων τῶν θεῶν τάξεωσ πέρι διανεμηθῶσιν·

τότε καὶ τοὺσ μουσικῆσ ἀγῶνασ χρὴ προσδοκᾶν κατὰ μέροσ ἀγωνιεῖσθαι ταχθέντασ ὑπό τε ἀθλοθετῶν καὶ τοῦ παιδευτοῦ τῶν νέων καὶ τῶν νομοφυλάκων, εἰσ κοινὸν περὶ αὐτῶν τούτων συνελθόντων καὶ γενομένων νομοθετῶν αὐτῶν, τοῦ τε πότε καὶ τίνεσ καὶ μετὰ τίνων τοὺσ ἀγῶνασ ποιήσονται περὶ ἁπάντων χορῶν καὶ χορείασ.

οἱᾶ δὲ ἕκαστα αὐτῶν εἶναι δεῖ κατὰ λόγον καὶ κατ’ ᾠδὰσ καὶ καθ’ ἁρμονίασ ῥυθμοῖσ κραθείσασ καὶ ὀρχήσεσι, πολλάκισ εἴρηται τῷ πρώτῳ νομοθέτῃ, καθ’ ἃ τοὺσ δευτέρουσ δεῖ μεταδιώκοντασ νομοθετεῖν, καὶ τοὺσ ἀγῶνασ πρεπόντωσ ἑκάστοισ θύμασιν ἐν χρόνοισ προσήκουσι νείμαντασ, ἑορτὰσ ἀποδοῦναι τῇ πόλει ἑορτάζειν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἄλλα τοιαῦτα οὔτε χαλεπὸν γνῶναι τίνα τρόπον χρὴ τάξεωσ ἐννόμου λαγχάνειν, οὐδ’ αὖ μετατιθέμενα ἔνθα ἢ ἔνθα μέγα τῇ πόλει κέρδοσ ἢ ζημίαν ἂν φέροι·

ἃ δὲ μὴ σμικρὸν διαφέρει, πείθειν τε χαλεπόν, θεοῦ μὲν μάλιστα ἔργον, εἴ πωσ οἱο͂́ν τε ἦν ἐπιτάξεισ αὐτὰσ παρ’ ἐκείνου γίγνεσθαι, νῦν δὲ ἀνθρώπου τολμηροῦ κινδυνεύει δεῖσθαί τινοσ, ὃσ παρρησίαν διαφερόντωσ τιμῶν ἐρεῖ τὰ δοκοῦντα ἄριστ’ εἶναι πόλει καὶ πολίταισ, ἐν ψυχαῖσ διεφθαρμέναισ τὸ πρέπον καὶ ἑπόμενον πάσῃ τῇ πολιτείᾳ τάττων, ἐναντία λέγων ταῖσ μεγίσταισιν ἐπιθυμίαισ καὶ οὐκ ἔχων βοηθὸν ἄνθρωπον οὐδένα, λόγῳ ἑπόμενοσ μόνῳ μόνοσ.

τίν’ αὖ νῦν, ὦ ξένε, λόγον λέγομεν;

οὐ γάρ πω μανθάνομεν. εἰκότωσ γε· ἀλλὰ δὴ πειράσομαι ἐγὼ φράζειν ὑμῖν ἔτι σαφέστερον. ὡσ γὰρ εἰσ παιδείαν ἦλθον τῷ λόγῳ, εἶδον νέουσ τε καὶ νέασ ὁμιλοῦντασ φιλοφρόνωσ ἀλλήλοισ· εἰσῆλθεν δή με, οἱο͂ν εἰκόσ, φοβηθῆναι, συννοήσαντα τί τισ χρήσεται τῇ τοιαύτῃ πόλει ἐν ᾗ δὴ νέοι μὲν νέαι τε εὐτρεφεῖσ εἰσί, πόνων δὲ σφοδρῶν καὶ ἀνελευθέρων, οἳ μάλιστα ὕβριν σβεννύασιν, ἀργοί, θυσίαι δὲ καὶ ἑορταὶ καὶ χοροὶ πᾶσιν μέλουσιν διὰ βίου. τίνα δή ποτε τρόπον ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἀφέξονται τῶν πολλοὺσ δὴ πολλὰ ἐπιθυμιῶν εἰσ ἔσχατα βαλλουσῶν, ὧν ἂν ὁ λόγοσ προστάττῃ ἀπέχεσθαι, νόμοσ ἐπιχειρῶν γίγνεσθαι;

γὰρ μὴ πλουτεῖν τε ἐξεῖναι ὑπερβαλλόντωσ ἀγαθὸν πρὸσ τὸ σωφρονεῖν οὐ σμικρόν, καὶ πᾶσα ἡ παιδεία μετρίουσ πρὸσ τὰ τοιαῦτ’ εἴληφεν νόμουσ, καὶ πρὸσ τούτοισ ἡ τῶν ἀρχόντων ὄψισ διηναγκασμένη μὴ ἀποβλέπειν ἄλλοσε, τηρεῖν δ’ ἀεί, τοὺσ νέουσ τ’ αὐτούσ, πρὸσ μὲν τὰσ ἄλλασ ἐπιθυμίασ, ὅσα γε ἀνθρώπινα, μέτρον ἔχει ‐ τὰ δὲ δὴ τῶν ἐρώτων παίδων τε ἀρρένων καὶ θηλειῶν καὶ γυναικῶν ἀνδρῶν καὶ ἀνδρῶν γυναικῶν ὅθεν δὴ μυρία γέγονεν ἀνθρώποισ ἰδίᾳ καὶ ὅλαισ πόλεσιν, πῶσ τισ τοῦτο διευλαβοῖτ’ ἄν, καὶ τί τεμὼν φάρμακον τούτοισ ἑκάστοισ τοῦ τοιούτου κινδύνου διαφυγὴν εὑρήσει;

πάντωσ οὐ ῥᾴδιον, ὦ Κλεινία.

καὶ γὰρ οὖν πρὸσ μὲν ἄλλα οὐκ ὀλίγα ἡ Κρήτη τε ἡμῖν ὅλη καὶ ἡ Λακεδαίμων βοήθειαν ἐπιεικῶσ οὐ σμικρὰν συμβάλλονται τιθεῖσι νόμουσ ἀλλοίουσ τῶν πολλῶν τρόπων, περὶ δὲ τῶν ἐρώτων ‐ αὐτοὶ γάρ ἐσμεν ‐ ἐναντιοῦνται παντάπασιν. γάρ τισ ἀκολουθῶν τῇ φύσει θήσει τὸν πρὸ τοῦ Λαί̈ου νόμον, λέγων ὡσ ὀρθῶσ εἶχεν τὸ τῶν ἀρρένων καὶ νέων μὴ κοινωνεῖν καθάπερ θηλειῶν πρὸσ μεῖξιν ἀφροδισίων, μάρτυρα παραγόμενοσ τὴν τῶν θηρίων φύσιν καὶ δεικνὺσ πρὸσ τὰ τοιαῦτα οὐχ ἁπτόμενον ἄρρενα ἄρρενοσ διὰ τὸ μὴ φύσει τοῦτο εἶναι, τάχ’ ἂν χρῷτο πιθανῷ λόγῳ, καὶ ταῖσ ὑμετέραισ πόλεσιν οὐδαμῶσ συμφωνοῖ.

πρὸσ δὲ τούτοισ, ὃ διὰ παντόσ φαμεν δεῖν τὸν νομοθέτην τηρεῖν, τοῦτο ἐν τούτοισ οὐχ ὁμολογεῖ. ζητοῦμεν γὰρ ἀεὶ δὴ τί τῶν τιθεμένων πρὸσ ἀρετὴν φέρει καὶ τί μή· φέρε δή, τοῦτο ἐὰν συγχωρῶμεν καλὸν ἢ μηδαμῶσ αἰσχρὸν νομοθετεῖσθαι τὰ νῦν, τί μέροσ ἡμῖν συμβάλλοιτ’ ἂν πρὸσ ἀρετήν;

πότερον ἐν τῇ τοῦ πεισθέντοσ ψυχῇ γιγνόμενον ἐμφύσεται τὸ τῆσ ἀνδρείασ ἦθοσ, ἢ ἐν τῇ τοῦ πείσαντοσ τὸ τῆσ σώφρονοσ ἰδέασ γένοσ; ἢ ταῦτα μὲν οὐδεὶσ ἂν πεισθείη ποτέ, μᾶλλον δὲ ἅπαν τούτου τοὐναντίον, τοῦ μὲν ταῖσ ἡδοναῖσ ὑπείκοντοσ καὶ καρτερεῖν οὐ δυναμένου ψέξει πᾶσ τὴν μαλακίαν, τοῦ δ’ εἰσ μίμησιν τοῦ θήλεοσ ἰόντοσ τὴν τῆσ εἰκόνοσ ὁμοιότητα ἆρ’ οὐ μέμψεται; τίσ οὖν ἀνθρώπων τοῦτο ὂν τοιοῦτον νομοθετήσει;

σχεδὸν οὐδείσ, ἔχων γε ἐν τῷ νῷ νόμον ἀληθῆ. πῶσ οὖν φαμεν ἀληθὲσ τοῦτο εἶναι; τὴν τῆσ φιλίασ τε καὶ ἐπιθυμίασ ἅμα καὶ τῶν λεγομένων ἐρώτων φύσιν ἰδεῖν ἀναγκαῖον, εἰ μέλλει τισ ταῦτα ὀρθῶσ διανοηθήσεσθαι· δύο γὰρ ὄντα αὐτά, καὶ ἐξ ἀμφοῖν τρίτον ἄλλο εἶδοσ, ἓν ὄνομα περιλαβὸν πᾶσαν ἀπορίαν καὶ σκότον ἀπεργάζεται.

πῶσ; φίλον μέν που καλοῦμεν ὅμοιον ὁμοίῳ κατ’ ἀρετὴν καὶ ἴσον ἴσῳ, φίλον δ’ αὖ καὶ τὸ δεόμενον τοῦ πεπλουτηκότοσ, ἐναντίον ὂν τῷ γένει· ὅταν δὲ ἑκάτερον γίγνηται σφοδρόν, ἔρωτα ἐπονομάζομεν. ὀρθῶσ.

φιλία τοίνυν ἡ μὲν ἀπὸ ἐναντίων δεινὴ καὶ ἀγρία καὶ τὸ κοινὸν οὐ πολλάκισ ἔχουσα ἐν ἡμῖν, ἡ δ’ ἐκ τῶν ὁμοίων ἥμερόσ τε καὶ κοινὴ διὰ βίου· μεικτὴ δὲ ἐκ τούτων γενομένη πρῶτον μὲν καταμαθεῖν οὐ ῥᾳδία, τί ποτε βούλοιτ’ ἂν αὑτῷ γενέσθαι τὸν τρίτον ἔρωτά τισ ἔχων τοῦτον, ἔπειτα εἰσ τοὐναντίον ὑπ’ ἀμφοῖν ἑλκόμενοσ ἀπορεῖ, τοῦ μὲν κελεύοντοσ τῆσ ὡρ́ασ ἅπτεσθαι, τοῦ δὲ ἀπαγορεύοντοσ. ὁ μὲν γὰρ τοῦ σώματοσ ἐρῶν, καὶ τῆσ ὡρ́ασ καθάπερ ὀπώρασ πεινῶν, ἐμπλησθῆναι παρακελεύεται ἑαυτῷ, τιμὴν οὐδεμίαν ἀπονέμων τῷ τῆσ ψυχῆσ ἤθει τοῦ ἐρωμένου· ὁ δὲ πάρεργον μὲν τὴν τοῦ σώματοσ ἐπιθυμίαν ἔχων, ὁρῶν δὲ μᾶλλον ἢ ἐρῶν, τῇ ψυχῇ δὲ ὄντωσ τῆσ ψυχῆσ ἐπιτεθυμηκώσ, ὕβριν ἥγηται τὴν περὶ τὸ σῶμα τοῦ σώματοσ πλησμονήν, τὸ σῶφρον δὲ καὶ ἀνδρεῖον καὶ μεγαλοπρεπὲσ καὶ τὸ φρόνιμον αἰδούμενοσ ἅμα καὶ σεβόμενοσ, ἁγνεύειν ἀεὶ μεθ’ ἁγνεύοντοσ τοῦ ἐρωμένου βούλοιτ’ ἄν·

ὁ δὲ μειχθεὶσ ἐξ ἀμφοῖν τρίτοσ ἔρωσ οὗτόσ ἐσθ’ ὃν νῦν διεληλύθαμεν ὡσ τρίτον.

ὄντων δὲ τούτων τοσούτων, πότερον ἅπαντασ δεῖ κωλύειν τὸν νόμον, ἀπείργοντα μὴ γίγνεσθαι ἐν ἡμῖν, ἢ δῆλον ὅτι τὸν μὲν ἀρετῆσ ὄντα καὶ τὸν νέον ἐπιθυμοῦντα ὡσ ἄριστον γίγνεσθαι βουλοίμεθ’ ἂν ἡμῖν ἐν τῇ πόλει ἐνεῖναι, τοὺσ δὲ δύο, εἰ δυνατὸν εἰή, κωλύοιμεν ἄν; ἢ πῶσ λέγομεν, ὦ φίλε Μέγιλλε; πάντῃ τοι καλῶσ, ὦ ξένε, περὶ αὐτῶν τούτων εἴρηκασ τὰ νῦν. ἐοίκά γε, ὅπερ καὶ ἐτόπαζον, τυχεῖν τῆσ σῆσ, ὦ φίλε, συνῳδίασ· τὸν δὲ νόμον ὑμῶν, ὅτι νοεῖ περὶ τὰ τοιαῦτα, οὐδέν με ἐξετάζειν δεῖ, δέχεσθαι δὲ τὴν τῷ λόγῳ συγχώρησιν.

Κλεινίᾳ δὲ μετὰ ταῦτα καὶ εἰσ αὖθισ περὶ αὐτῶν τούτων πειράσομαι ἐπᾴδων πείθειν. τὸ δέ μοι δεδομένον ὑπὸ σφῷν ἴτω, καὶ διεξέλθωμεν πάντωσ τοὺσ νόμουσ. ὀρθότατα λέγεισ. τέχνην δή τιν’ αὖ τούτου τοῦ νόμου τῆσ θέσεωσ ἐν τῷ νῦν παρόντι τὴν μὲν ῥᾳδίαν ἔχω, τὴν δ’ αὖ τινα τρόπον παντάπασιν ὡσ οἱο͂́ν τε χαλεπωτάτην. πῶσ δὴ λέγεισ;

ἴσμεν που καὶ τὰ νῦν τοὺσ πλείστουσ τῶν ἀνθρώπων, καίπερ παρανόμουσ ὄντασ, ὡσ εὖ τε καὶ ἀκριβῶσ εἴργονται τῆσ τῶν καλῶν συνουσίασ οὐκ ἄκοντεσ, ὡσ οἱο͂́ν τε δὲ μάλιστα ἑκόντεσ. πότε λέγεισ; ὅταν ἀδελφὸσ ἢ ἀδελφή τῳ γένωνται καλοί. καὶ περὶ ὑέοσ ἢ θυγατρὸσ ὁ αὐτὸσ νόμοσ ἄγραφοσ ὢν ὡσ οἱο͂́ν τε ἱκανώτατα φυλάττει μήτε φανερῶσ μήτε λάθρᾳ συγκαθεύδοντα ἤ πωσ ἄλλωσ ἀσπαζόμενον ἅπτεσθαι τούτων· ἀλλ’ οὐδ’ ἐπιθυμία ταύτησ τῆσ συνουσίασ τὸ παράπαν εἰσέρχεται τοὺσ πολλούσ.

ἀληθῆ λέγεισ. οὐκοῦν σμικρὸν ῥῆμα κατασβέννυσι πάσασ τὰσ τοιαύτασ ἡδονάσ; τὸ ποῖον δὴ λέγεισ; τὸ ταῦτα εἶναι φάναι μηδαμῶσ ὅσια, θεομισῆ δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα. τὸ δ’ αἴτιον ἆρ’ οὐ τοῦτ’ ἐστί, τὸ μηδένα ἄλλωσ λέγειν αὐτά, ἀλλ’ εὐθὺσ γενόμενον ἡμῶν ἕκαστον ἀκούειν τε λεγόντων ἀεὶ καὶ πανταχοῦ ταῦτα, ἐν γελοίοισ τε ἅμα ἐν πάσῃ τε σπουδῇ τραγικῇ λεγομένῃ πολλάκισ, ὅταν ἢ Θυέστασ ἤ τινασ Οἰδίποδασ εἰσάγωσιν, ἢ Μακαρέασ τινὰσ ἀδελφαῖσ μειχθέντασ λαθραίωσ, ὀφθέντασ δὲ ἑτοίμωσ θάνατον αὑτοῖσ ἐπιτιθέντασ δίκην τῆσ ἁμαρτίασ;

ὀρθότατα λέγεισ τό γε τοσοῦτον, ὅτι τὸ τῆσ φήμησ θαυμαστήν τινα δύναμιν εἴληχεν, ὅταν μηδεὶσ μηδαμῶσ ἄλλωσ ἀναπνεῖν ἐπιχειρήσῃ ποτὲ παρὰ τὸν νόμον. οὐκοῦν ὀρθὸν τὸ νυνδὴ ῥηθέν, ὅτι νομοθέτῃ, βουλομένῳ τινὰ ἐπιθυμίαν δουλώσασθαι τῶν διαφερόντωσ τοὺσ ἀνθρώπουσ δουλουμένων, ῥᾴδιον γνῶναί γε ὅντινα τρόπον χειρώσαιτο ἄν·

ὅτι καθιερώσασ ταύτην τὴν φήμην παρὰ πᾶσι, δούλοισ τε καὶ ἐλευθέροισ καὶ παισὶ καὶ γυναιξὶ καὶ ὅλῃ τῇ πόλει κατὰ τὰ αὐτά, οὕτω τὸ βεβαιότατον ἀπειργασμένοσ ἔσται περὶ τοῦτον τὸν νόμον. πάνυ μὲν οὖν·

ὅπωσ δὲ αὖ τὸ τοιοῦτον ἐθέλοντασ λέγειν πάντασ δυνατὸν ἔσται ποτὲ παρασχεῖν ‐ καλῶσ ὑπέλαβεσ· αὐτὸ γὰρ τοῦτο ἦν τὸ παρ’ ἐμοῦ λεχθέν, ὅτι τέχνην ἐγὼ πρὸσ τοῦτον τὸν νόμον ἔχοιμι τοῦ κατὰ φύσιν χρῆσθαι τῇ τῆσ παιδογονίασ συνουσίᾳ, τοῦ μὲν ἄρρενοσ ἀπεχομένουσ, μὴ κτείνοντάσ τε ἐκ προνοίασ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένοσ, μηδ’ εἰσ πέτρασ τε καὶ λίθουσ σπείροντασ, οὗ μήποτε φύσιν τὴν αὑτοῦ ῥιζωθὲν λήψεται γόνιμον, ἀπεχομένουσ δὲ ἀρούρασ θηλείασ πάσησ ἐν ᾗ μὴ βούλοιο ἄν σοι φύεσθαι τὸ σπαρέν. ὁ δὴ νόμοσ οὗτοσ διηνεκὴσ μὲν γενόμενοσ ἅμα καὶ κρατήσασ, καθάπερ νῦν περὶ τὰσ τῶν γονέων συμμείξεισ κρατεῖ, ἐὰν καὶ περὶ τὰσ ἄλλασ νικήσῃ δικαίωσ, μυρία ἀγαθὰ ἔχει. κατὰ φύσιν μὲν γὰρ πρῶτον κεῖται, λύττησ δὲ ἐρωτικῆσ καὶ μανίασ καὶ μοιχειῶν πασῶν καὶ πωμάτων καὶ σίτων εἴργεσθαι ποιεῖ τῶν ἀμέτρων πάντων, γυναιξί τε αὑτῶν οἰκείουσ εἶναι φίλουσ·

ἄλλα τε πάμπολλα ἀγαθὰ γίγνοιτ’ ἄν, εἰ τοῦ νόμου τισ τούτου δύναιτο ἐγκρατὴσ εἶναι.

τάχα δ’ ἂν ἡμῖν τισ παραστὰσ ἀνὴρ σφοδρὸσ καὶ νέοσ, πολλοῦ σπέρματοσ μεστόσ, ἀκούων τιθεμένου τοῦ νόμου λοιδορήσειεν ἂν ὡσ ἀνόητα καὶ ἀδύνατα τιθέντων νόμιμα, καὶ βοῆσ πάντα ἐμπλήσειε· πρὸσ ἃ δὴ καὶ βλέψασ ἐγὼ τοῦτο εἶπον τὸ ῥῆμα, ὥσ τινα τέχνην κεκτῄμην, τῇ μὲν ῥᾴστην ἁπασῶν, τῇ δὲ χαλεπωτάτην, πρὸσ τὸ τοῦτον τεθέντα ἐμμεῖναι τὸν νόμον. νοῆσαι μὲν γὰρ δὴ ῥᾷστον ὡσ δυνατόν τέ ἐστιν καὶ ὅπῃ ‐ φαμὲν γὰρ δὴ καθιερωθὲν τοῦτο ἱκανῶσ τὸ νόμιμον πᾶσαν ψυχὴν δουλώσεσθαι καὶ παντάπασιν μετὰ φόβου ποιήσειν πείθεσθαι τοῖσ τεθεῖσιν νόμοισ ‐ ἀλλὰ γὰρ εἰσ τοῦτο προβέβηκε νῦν, ὥστ’ οὐδ’ ἂν τότε γενέσθαι δοκεῖ, καθάπερ τὸ τῶν συσσιτίων ἐπιτήδευμα ἀπιστεῖται μὴ δυνατὸν εἶναι δύνασθαι διὰ βίου πόλιν ὅλην ζῆν πράττουσαν τοῦτο, ἐλεγχθὲν δ’ ἔργῳ καὶ γενόμενον παρ’ ὑμῖν, ὅμωσ ἔτι τό γε γυναικῶν οὐδὲ ἐν ταῖσ ὑμετέραισ πόλεσιν δοκεῖ φύσιν ἔχειν γίγνεσθαι.

ταύτῃ δ’ αὖ, διὰ τὴν τῆσ ἀπιστίασ ῥώμην, εἴρηκα ἀμφότερα ταῦτα εἶναι παγχάλεπα μεῖναι κατὰ νόμον.

ὀρθῶσ γε σὺ λέγων. ὡσ δ’ οὖν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ἄνθρωπον, οἱο͂́ν τε δὲ γενέσθαι, βούλεσθε ὑμῖν πειραθῶ τινα λόγον ἐχόμενον πιθανότητοσ εἰπεῖν τινοσ; πῶσ γὰρ οὔ; πότερον οὖν τισ ἀφροδισίων ῥᾷον ἂν ἀπέχοιτο, καὶ τὸ ταχθὲν ἐθέλοι περὶ αὐτὰ μετρίωσ ποιεῖν, εὖ τὸ σῶμα ἔχων καὶ μὴ ἰδιωτικῶσ, ἢ φαύλωσ;

πολύ που μᾶλλον μὴ ἰδιωτικῶσ. ἆρ’ οὖν οὐκ ἴσμεν τὸν Ταραντῖνον Ἴκκον ἀκοῇ διὰ τὸν Ὀλυμπίασί τε ἀγῶνα καὶ τούσ γε ἄλλουσ; ὧν διὰ φιλονικίαν, καὶ τέχνην καὶ τὸ μετὰ τοῦ σωφρονεῖν ἀνδρεῖον ἐν τῇ ψυχῇ κεκτημένοσ, ὡσ λόγοσ, οὔτε τινὸσ πώποτε γυναικὸσ ἥψατο οὐδ’ αὖ παιδὸσ ἐν ὅλῃ τῇ τῆσ ἀσκήσεωσ ἀκμῇ·

καὶ δὴ καὶ Κρίσωνα καὶ Ἀστύλον καὶ Διόπομπον καὶ ἄλλουσ παμπόλλουσ ὁ αὐτόσ που λόγοσ ἔχει. καίτοι τῶν γ’ ἐμῶν καὶ σῶν πολιτῶν, ὦ Κλεινία, πολὺ κάκιον ἦσαν πεπαιδευμένοι τὰσ ψυχάσ, τὰ δὲ σώματα πολὺ μᾶλλον σφριγῶντεσ. ἀληθῆ ταῦτα λέγεισ ὅτι σφόδρα ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἐστιν εἰρημένα περὶ τούτων τῶν ἀθλητῶν ὡσ ὄντωσ ποτὲ γενόμενα.

τί οὖν; οἱ μὲν ἄρα νίκησ ἕνεκα πάλησ καὶ δρόμων καὶ τῶν τοιούτων ἐτόλμησαν ἀπέχεσθαι λεγομένου πράγματοσ ὑπὸ τῶν πολλῶν εὐδαίμονοσ, οἱ δὲ ἡμέτεροι παῖδεσ ἀδυνατήσουσι καρτερεῖν πολὺ καλλίονοσ ἕνεκα νίκησ, ἣν ἡμεῖσ καλλίστην ἐκ παίδων πρὸσ αὐτοὺσ λέγοντεσ ἐν μύθοισ τε καὶ ἐν ῥήμασιν καὶ ἐν μέλεσιν ᾄδοντεσ, ὡσ εἰκόσ, κηλήσομεν; ποίασ;

τῆσ τῶν ἡδονῶν νίκησ ἐγκρατεῖσ ὄντασ ἂν ζῆν εὐδαιμόνωσ, ἡττωμένουσ δὲ τοὐναντίον ἅπαν. πρὸσ δὲ τούτοισ ἔτι φόβοσ ὁ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶσ ὅσιον αὐτὸ εἶναι δύναμιν ἡμῖν οὐκ ἄρα ἕξει κρατεῖν ὧν ἄλλοι κεκρατήκασι τούτων ὄντεσ χείρονεσ; εἰκὸσ γοῦν. πέρι, διὰ κάκην δὲ τὴν τῶν πολλῶν εἰσ ἀπορίαν ἐπέσομεν, φημὶ τὸ μὲν ἡμέτερον νόμιμον ἀτεχνῶσ δεῖν περὶ αὐτῶν τούτων πορεύεσθαι λέγον ὡσ οὐ δεῖ χείρουσ ἡμῖν εἶναι τοὺσ πολίτασ ὀρνίθων καὶ ἄλλων θηρίων πολλῶν, οἳ κατὰ μεγάλασ ἀγέλασ γεννηθέντεσ, μέχρι μὲν παιδογονίασ ἠίθεοι καὶ ἀκήρατοι γάμων τε ἁγνοὶ ζῶσιν, ὅταν δ’ εἰσ τοῦτο ἡλικίασ ἔλθωσι, συνδυασθέντεσ ἄρρην θηλείᾳ κατὰ χάριν καὶ θήλεια ἄρρενι, τὸν λοιπὸν χρόνον ὁσίωσ καὶ δικαίωσ ζῶσιν, ἐμμένοντεσ βεβαίωσ ταῖσ πρώταισ τῆσ φιλίασ ὁμολογίαισ·

δεῖν δὴ θηρίων γε αὐτοὺσ ἀμείνουσ εἶναι.

ἐὰν δ’ οὖν ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων τῶν πλείστων διαφθείρωνται, τὴν λεγομένην ἄτακτον Ἀφροδίτην ἐν αὐτοῖσ ὁρῶντέσ τε καὶ ἀκούοντεσ μέγιστον δυναμένην, καὶ οὕτω δὴ μὴ δυνατοὶ γίγνωνται κατακρατεῖν, δεύτερον νόμον ἐπ’ αὐτοῖσ μηχανᾶσθαι χρὴ τοὺσ νομοφύλακασ νομοθέτασ γενομένουσ. τίνα δὴ συμβουλεύεισ αὐτοῖσ τίθεσθαι νόμον, ἐὰν ὁ νῦν τιθέμενοσ αὐτοὺσ ἐκφύγῃ;

δῆλον ὅτι τὸν ἐχόμενον τούτου δεύτερον, ὦ Κλεινία. τίνα λέγεισ; ἀγύμναστον ὅτι μάλιστα ποιεῖν τὴν τῶν ἡδονῶν ῥώμην ἦν, τὴν ἐπίχυσιν καὶ τροφὴν αὐτῆσ διὰ πόνων ἄλλοσε τρέποντα τοῦ σώματοσ. εἰή δ’ ἂν τοῦτο, εἰ ἀναίδεια μὴ ἐνείη τῇ τῶν ἀφροδισίων χρήσει· σπανίῳ γὰρ αὖ τῷ τοιούτῳ δι’ αἰσχύνην χρώμενοι, ἀσθενεστέραν ἂν αὐτὴν δέσποιναν κτῷντο ὀλιγάκισ χρώμενοι. τὸ δὴ λανθάνειν τούτων δρῶντά τι καλὸν παρ’ αὐτοῖσ ἔστω, νόμιμον ἔθει καὶ ἀγράφῳ νομισθὲν νόμῳ, τὸ δὲ μὴ λανθάνειν αἰσχρόν, ἀλλ’ οὐ τὸ μὴ πάντωσ δρᾶν.

οὕτω τοῦτο αἰσχρὸν αὖ καὶ καλὸν δευτέρωσ ἂν ἡμῖν ἐν νόμῳ γενόμενον κέοιτο, ὀρθότητα ἔχον δευτέραν, καὶ τοὺσ τὰσ φύσεισ διεφθαρμένουσ, οὓσ ἥττουσ αὑτῶν προσαγορεύομεν, ἓν γένοσ ὄν, περιλαβόντα τρία γένη βιάζοιτ’ ἂν μὴ παρανομεῖν. ποῖα δή; τό τε θεοσεβὲσ ἅμα καὶ φιλότιμον καὶ τὸ μὴ τῶν σωμάτων ἀλλὰ τῶν τρόπων τῆσ ψυχῆσ ὄντων καλῶν γεγονὸσ ἐν ἐπιθυμίᾳ.

ταῦτα δὴ καθάπερ ἴσωσ ἐν μύθῳ τὰ νῦν λεγόμεν’ ἐστὶν εὐχαί, πολύ γε μὴν ἄριστα, εἴπερ γίγνοιτο, ἐν πάσαισ πόλεσι γίγνοιτο ἄν. τάχα δ’ ἄν, εἰ θεὸσ ἐθέλοι, κἂν δυοῖν θάτερα βιασαίμεθα περὶ ἐρωτικῶν, ἢ μηδένα τολμᾶν μηδενὸσ ἅπτεσθαι τῶν γενναίων ἅμα καὶ ἐλευθέρων πλὴν γαμετῆσ ἑαυτοῦ γυναικόσ, ἄθυτα δὲ παλλακῶν σπέρματα καὶ νόθα μὴ σπείρειν, μηδὲ ἄγονα ἀρρένων παρὰ φύσιν· ἄλλῳ ὁτῳοῦν τρόπῳ κτηταῖσ, μὴ λανθάνων ἄνδρασ τε καὶ γυναῖκασ πάσασ, τάχ’ ἂν ἄτιμον αὐτὸν τῶν ἐν τῇ πόλει ἐπαίνων νομοθετοῦντεσ ὀρθῶσ ἂν δόξαιμεν νομοθετεῖν, ὡσ ὄντωσ ὄντα ξενικόν.

οὗτοσ δὴ νόμοσ, εἴτε εἷσ εἴτε δύο αὐτοὺσ χρὴ προσαγορεύειν, κείσθω περὶ ἀφροδισίων καὶ ἁπάντων τῶν ἐρωτικῶν, ὅσα πρὸσ ἀλλήλουσ διὰ τὰσ τοιαύτασ ἐπιθυμίασ ὁμιλοῦντεσ ὀρθῶσ τε καὶ οὐκ ὀρθῶσ πράττομεν. καὶ τοίνυν, ὦ ξένε, ἐγὼ μέν σοι σφόδρα δεχοίμην ἂν τοῦτον τὸν νόμον, ὁ δὲ δὴ Κλεινίασ αὐτὸσ φραζέτω τί ποτε περὶ αὐτῶν διανοεῖται.

ἔσται ταῦτα, ὦ Μέγιλλε, ὁπόταν γε δή μοι δόξῃ τισ παραπεπτωκέναι καιρόσ· νῦν μὴν ἐῶμεν τὸν ξένον ἔτι εἰσ τὸ πρόσθεν προϊέναι τῶν νόμων. ὀρθῶσ. ἀλλὰ μὴν νῦν γε προϊόντεσ ἤδη σχεδόν ἐσμεν ἐν τῷ κατεσκευάσθαι μὲν συσσίτια ‐ ὅ φαμεν ἄλλοθι μὲν ἂν χαλεπὸν εἶναι, ἐν Κρήτῃ δὲ οὐδεὶσ ἄλλωσ ἂν ὑπολάβοι δεῖν γίγνεσθαι ‐ τὸ δὲ τίνα τρόπον, πότερον ὡσ ἐνθάδε ἢ καθάπερ ἐν Λακεδαίμονι, ἢ παρὰ ταῦτα ἔστιν τι τρίτον εἶδοσ συσσιτίων ἀμφοῖν τούτοιν ἄμεινον ἂν ἔχον, τοῦτο οὔτ’ ἐξευρεῖν μοι χαλεπὸν εἶναι δοκεῖ, μέγα τε ἀγαθὸν εὑρεθὲν οὐδὲν ἀπεργάσεσθαι·

καὶ γὰρ νῦν ἐμμελῶσ ἔχειν κατεσκευασμένα. τούτοισ δ’ ἐστὶν ἀκόλουθον ἡ τοῦ βίου κατασκευή, τίν’ αὐτοῖσ ἂν τρόπον ἕποιτο.

βίοσ δὴ ἄλλαισ μὲν πόλεσιν παντοδαπῶσ ἂν καὶ πολλαχόθεν εἰή, μάλιστα δὲ ἐκ διπλασίων ἢ τούτοισ· ἐκ γῆσ γὰρ καὶ ἐκ θαλάττησ τοῖσ πλείστοισ τῶν Ἑλλήνων ἐστὶ κατεσκευασμένα τὰ περὶ τὴν τροφήν, τούτοισ δὲ μόνον ἐκ γῆσ. τῷ μὲν οὖν νομοθέτῃ τοῦτο ῥᾷον· οὐ γὰρ μόνον ἡμίσεισ αὖ γίγνονται νόμοι μέτριοι, πολὺ δ’ ἐλάττουσ, ἔτι δ’ ἐλευθέροισ ἀνθρώποισ μᾶλλον πρέποντεσ.

ναυκληρικῶν μὲν γὰρ καὶ ἐμπορικῶν καὶ καπηλευτικῶν καὶ πανδοκεύσεων καὶ τελωνικῶν καὶ μεταλλειῶν καὶ δανεισμῶν καὶ ἐπιτόκων τόκων καὶ ἄλλων μυρίων τοιούτων τὰ πολλὰ ἀπήλλακται, χαίρειν αὐτοῖσ εἰπών, ὁ περὶ ταύτην τὴν πόλιν νομοθέτησ, γεωργοῖσ δὲ καὶ νομεῦσι καὶ μελιττουργοῖσ καὶ τοῖσ περὶ τὰ τοιαῦτα φυλακτηρίοισ τε καὶ ἐπιστάταισ ὀργάνων νομοθετήσει, τὰ μέγιστα ἤδη νενομοθετηκὼσ περὶ γάμουσ ἅμα καὶ γενέσεισ παίδων καὶ τροφάσ, ἔτι δὲ καὶ παιδείασ ἀρχῶν τε καταστάσεισ ἐν τῇ πόλει· νῦν δ’ ἐπὶ τοὺσ τὴν τροφὴν καὶ ὅσοι περὶ αὐτὴν ταύτην συνδιαπονοῦσιν ἀναγκαῖον νομοθετοῦντά ἐστιν τρέπεσθαι.

πρῶτον δὴ νόμοι ἔστωσαν λεγόμενοι τοὔνομα γεωργικοί.

Διὸσ ὁρίου μὲν πρῶτοσ νόμοσ ὅδε εἰρήσθω· μὴ κινείτω γῆσ ὁρ́ια μηδεὶσ μήτε οἰκείου πολίτου γείτονοσ, μήτε ὁμοτέρμονοσ ἐπ’ ἐσχατιᾶσ κεκτημένοσ ἄλλῳ ξένῳ γειτονῶν, νομίσασ τὸ τἀκίνητα κινεῖν ἀληθῶσ τοῦτο εἶναι· βουλέσθω δὲ πᾶσ πέτρον ἐπιχειρῆσαι κινεῖν τὸν μέγιστον ἄλλον πλὴν ὁρ́ον μᾶλλον ἢ σμικρὸν λίθον ὁρίζοντα φιλίαν τε καὶ ἔχθραν ἔνορκον παρὰ θεῶν.

τοῦ μὲν γὰρ ὁμόφυλοσ Ζεὺσ μάρτυσ, τοῦ δὲ ξένιοσ, οἳ μετὰ πολέμων τῶν ἐχθίστων ἐγείρονται. καὶ ὁ μὲν πεισθεὶσ τῷ νόμῳ ἀναίσθητοσ τῶν ἀπ’ αὐτοῦ κακῶν γίγνοιτ’ ἄν, καταφρονήσασ δὲ διτταῖσ δίκαισ ἔνοχοσ ἔστω, μιᾷ μὲν παρὰ θεῶν καὶ πρώτῃ, δευτέρᾳ δὲ ὑπὸ νόμου. μηδεὶσ γὰρ ἑκὼν κινείτω γῆσ ὁρ́ια γειτόνων·

ὃσ δ’ ἂν κινήσῃ, μηνυέτω μὲν ὁ βουλόμενοσ τοῖσ γεωργοῖσ, οἱ δὲ εἰσ τὸ δικαστήριον ἀγόντων. ἢν δέ τισ ὄφλῃ τὴν τοιαύτην δίκην, ὡσ ἀνάδαστον γῆν λάθρᾳ καὶ βίᾳ ποιοῦντοσ τοῦ ὄφλοντοσ, τιμάτω τὸ δικαστήριον ὅτι ἂν δέῃ πάσχειν ἢ ἀποτίνειν τὸν ἡττηθέντα. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο βλάβαι πολλαὶ καὶ σμικραὶ γειτόνων γιγνόμεναι, διὰ τὸ θαμίζειν ἔχθρασ ὄγκον μέγαν ἐντίκτουσαι, χαλεπὴν καὶ σφόδρα πικρὰν γειτονίαν ἀπεργάζονται.

διὸ χρὴ πάντωσ εὐλαβεῖσθαι γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖν διάφορον, τῶν τε ἄλλων πέρι καὶ δὴ καὶ ἐπεργασίασ συμπάσησ σφόδρ’ ἀεὶ διευλαβούμενον·

τὸ μὲν γὰρ βλάπτειν οὐδὲν χαλεπὸν ἀλλ’ ἀνθρώπου παντόσ, τὸ δ’ ἐπωφελεῖν οὐδαμῇ ἅπαντοσ. ὃσ δ’ ἂν ἐπεργάζηται τὰ τοῦ γείτονοσ ὑπερβαίνων τοὺσ ὁρ́ουσ, τὸ μὲν βλάβοσ ἀποτινέτω, τῆσ δὲ ἀναιδείασ ἅμα καὶ ἀνελευθερίασ ἕνεκα ἰατρευόμενοσ διπλάσιον τοῦ βλάβουσ ἄλλο ἐκτεισάτω τῷ βλαφθέντι· τούτων δὲ καὶ ἁπάντων τῶν τοιούτων ἐπιγνώμονέσ τε καὶ δικασταὶ καὶ τιμηταὶ γιγνέσθων ἀγρονόμοι, τῶν μὲν μειζόνων, καθάπερ ἐν τοῖσ πρόσθεν εἴρηται, πᾶσα ἡ τοῦ δωδεκατημορίου τάξισ, τῶν ἐλαττόνων δὲ οἱ φρούραρχοι τούτων.

καὶ ἐάν τισ βοσκήματα ἐπινέμῃ, τὰσ βλάβασ ὁρῶντεσ κρινόντων καὶ τιμώντων. καὶ ἐὰν ἐσμοὺσ ἀλλοτρίουσ σφετερίζῃ τισ τῇ τῶν μελιττῶν ἡδονῇ συνεπόμενοσ καὶ κατακρούων οὕτωσ οἰκειῶται, τινέτω τὴν βλάβην. καὶ ἐὰν πυρεύων τὴν ὕλην μὴ διευλαβηθῇ τῶν τοῦ γείτονοσ, τὴν δόξασαν ζημίαν τοῖσ ἄρχουσι ζημιούσθω.

καὶ ἐὰν φυτεύων μὴ ἀπολείπῃ τὸ μέτρον τῶν τοῦ γείτονοσ χωρίων, καθάπερ εἴρηται καὶ πολλοῖσ νομοθέταισ ἱκανῶσ, ὧν τοῖσ νόμοισ χρὴ προσχρῆσθαι καὶ μὴ πάντα ἀξιοῦν, πολλὰ καὶ σμικρὰ καὶ τοῦ ἐπιτυχόντοσ νομοθέτου γιγνόμενα, τὸν μείζω πόλεωσ κοσμητὴν νομοθετεῖν· ἐπεὶ καὶ τῶν ὑδάτων πέρι γεωργοῖσι παλαιοὶ καὶ καλοὶ νόμοι κείμενοι οὐκ ἄξιοι παροχετεύειν λόγοισ, ἀλλ’ ὁ βουληθεὶσ ἐπὶ τὸν αὑτοῦ τόπον ἄγειν ὕδωρ ἀγέτω μὲν ἀρχόμενοσ ἐκ τῶν κοινῶν ναμάτων, μὴ ὑποτέμνων πηγὰσ φανερὰσ ἰδιώτου μηδενόσ, ᾗ δ’ ἂν βούληται ἄγειν, πλὴν δι’ οἰκίασ ἢ ἱερῶν τινων ἢ καὶ μνημάτων, ἀγέτω, μὴ βλάπτων πλὴν αὐτῆσ τῆσ ὀχεταγωγίασ.

ἀυδρία δὲ εἴ τισι τόποισ σύμφυτοσ ἐκ γῆσ τὰ ἐκ Διὸσ ἰόντα ἀποστέγει νάματα, καὶ ἐλλείπει τῶν ἀναγκαίων πωμάτων, ὀρυττέτω μὲν ἐν τῷ αὑτοῦ χωρίῳ μέχρι τῆσ κεραμίδοσ γῆσ, ἐὰν δ’ ἐν τούτῳ τῷ βάθει μηδαμῶσ ὕδατι προστυγχάνῃ, παρὰ τῶν γειτόνων ὑδρευέσθω μέχρι τοῦ ἀναγκαίου πώματοσ ἑκάστοισ τῶν οἰκετῶν·

ἐὰν δὲ δι’ ἀκριβείασ ᾖ καὶ τοῖσ γείτοσι, τάξιν τῆσ ὑδρείασ ταξάμενοσ παρὰ τοῖσ ἀγρονόμοισ, ταύτην ἡμέρασ ἑκάστησ κομιζόμενοσ, οὕτω κοινωνείτω τοῖσ γείτοσιν ὕδατοσ. ἐὰν δὲ ἐκ Διὸσ ὕδατα γιγνόμενα, τὸν ἐπάνω γεωργοῦντα ἢ καὶ ὁμότοιχον οἰκοῦντα τῶν ὑποκάτω βλάπτῃ τισ μὴ διδοὺσ ἐκροήν, ἢ τοὐναντίον ὁ ἐπάνω μεθιεὶσ εἰκῇ τὰ ῥεύματα βλάπτῃ τὸν κάτω, καὶ περὶ ταῦτα μὴ ἐθέλωσιν διὰ ταῦτα κοινωνεῖν ἀλλήλοισ, ἐν ἄστει μὲν ἀστυνόμον, ἐν ἀγρῷ δὲ ἀγρονόμον ἐπάγων ὁ βουλόμενοσ ταξάσθω τί χρὴ ποιεῖν ἑκάτερον·

θ’ ἅμα καὶ δυσκόλου ψυχῆσ ὑπεχέτω δίκην, καὶ ὀφλὼν διπλάσιον τὸ βλάβοσ ἀποτινέτω τῷ βλαφθέντι, μὴ ἐθελήσασ τοῖσ ἄρχουσιν πείθεσθαι.

ὀπώρασ δὲ δὴ χρὴ κοινωνίαν ποιεῖσθαι πάντασ τοιάνδε τινά.

διττὰσ ἡμῖν δωρεὰσ ἡ θεὸσ ἔχει χάριτοσ αὕτη, τὴν μὲν παιδιὰν Διονυσιάδα ἀθησαύριστον, τὴν δ’ εἰσ ἀπόθεσιν γενομένην κατὰ φύσιν. ἔστω δὴ περὶ ὀπώρασ ὅδε νόμοσ ταχθείσ· καὶ σύκων, πρὶν ἐλθεῖν τὴν ὡρ́αν τὴν τοῦ τρυγᾶν ἀρκτούρῳ σύνδρομον, εἴτ’ ἐν τοῖσ αὑτοῦ χωρίοισ εἴτε καὶ ἐν ἄλλων, ἱερὰσ μὲν πεντήκοντα ὀφειλέτω τῷ Διονύσῳ δραχμάσ, ἐὰν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ δρέπῃ, ἐὰν δ’ ἐκ τῶν γειτόνων, μνᾶν, ἐὰν δ’ ἐξ ἄλλων, δύο μέρη τῆσ μνᾶσ.

ὃσ δ’ ἂν τὴν γενναίαν νῦν λεγομένην σταφυλὴν ἢ τὰ γενναῖα σῦκα ἐπονομαζόμενα ὀπωρίζειν βούληται, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν οἰκείων λαμβάνῃ, ὅπωσ ἂν ἐθέλῃ καὶ ὁπόταν βούληται καρπούσθω, ἐὰν δ’ ἐξ ἄλλων μὴ πείσασ, ἑπομένωσ τῷ νόμῳ, τῷ μὴ κινεῖν ὅτι μὴ κατέθετο, ἐκείνωσ ἀεὶ ζημιούσθω· ἐὰν δὲ δὴ δοῦλοσ μὴ πείσασ τὸν δεσπότην τῶν χωρίων ἅπτηταί του τῶν τοιούτων, κατὰ ῥᾶγα βοτρύων καὶ σῦκον συκῆσ ἰσαρίθμουσ πληγὰσ τούτοισ μαστιγούσθω.

μέτοικοσ δὲ ὠνούμενοσ τὴν γενναίαν ὀπώραν ὀπωριζέτω, ἐὰν βούληται, ἐὰν δὲ ξένοσ ἐπιδημήσασ ὀπώρασ ἐπιθυμῇ φαγεῖν διαπορευόμενοσ τὰσ ὁδούσ, τῆσ μὲν γενναίασ ἁπτέσθω, ἐὰν βούληται, μεθ’ ἑνὸσ ἀκολούθου χωρὶσ τιμῆσ, ξένια δεχόμενοσ, τῆσ δὲ ἀγροίκου λεγομένησ καὶ τῶν τοιούτων ὁ νόμοσ εἰργέτω μὴ κοινωνεῖν ἡμῖν τοὺσ ξένουσ· ἐὰν δέ τισ ἀίστωρ ὢν αὐτὸσ ἢ δοῦλοσ ἅψηται, τὸν μὲν δοῦλον πληγαῖσ κολάζειν, τὸν δὲ ἐλεύθερον ἀποπέμπειν νουθετήσαντα καὶ διδάξαντα τῆσ ἄλλησ ὀπώρασ ἅπτεσθαι τῆσ εἰσ ἀπόθεσιν ἀσταφίδοσ οἴνου τε καὶ ξηρῶν σύκων ἀνεπιτηδείου κεκτῆσθαι.

ἀπίων δὲ πέρι καὶ μήλων καὶ ῥοῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν ἔστω λάθρᾳ λαμβάνειν, ὁ δὲ ληφθεὶσ ἐντὸσ τριάκοντα ἐτῶν γεγονὼσ τυπτέσθω καὶ ἀμυνέσθω ἄνευ τραυμάτων, δίκην δ’ εἶναι ἐλευθέρῳ τῶν τοιούτων πληγῶν μηδεμίαν. ξένῳ δὲ καθάπερ ὀπώρασ ἐξέστω καὶ τῶν τοιούτων μέτοχον εἶναι·

δὲ τῷ νόμῳ κινδυνευέτω ἀναγώνιστοσ γίγνεσθαι περὶ ἀρετῆσ, ἐὰν εἰσ τότε τὰ τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τοὺσ τότε κριτάσ τισ ἀναμιμνῄσκῃ.

ὕδωρ δὲ πάντων μὲν τὸ περὶ τὰσ κηπείασ διαφερόντωσ τρόφιμον, εὐδιάφθαρτον δέ·

οὔτε γὰρ γῆν οὔτε ἥλιον οὔτε πνεύματα, τοῖσ ὕδασι σύντροφα τῶν ἐκ γῆσ ἀναβλαστανόντων, ῥᾴδιον φθείρειν φαρμακεύσεσιν ἢ ἀποτροπαῖσ ἢ καὶ κλοπαῖσ, περὶ δὲ τὴν ὕδατοσ φύσιν ἐστὶν τὰ τοιαῦτα σύμπαντα δυνατὰ γίγνεσθαι· διὸ δὴ βοηθοῦ δεῖται νόμου.

ἔστω τοίνυν ὅδε περὶ αὐτοῦ· ἄν τισ διαφθείρῃ ἑκὼν ὕδωρ ἀλλότριον, εἴτε καὶ πηγαῖον εἴτε καὶ συναγυρτόν, φαρμακείαισ ἢ σκάμμασιν ἢ κλοπαῖσ, ὁ βλαπτόμενοσ δικαζέσθω πρὸσ τοὺσ ἀστυνόμουσ, τὴν ἀξίαν τῆσ βλάβησ ἀπογραφόμενοσ· ἂν δέ τισ ὄφλῃ φαρμακείαισ τισὶν βλάπτων, πρὸσ τῷ τιμήματι καθηράτω τὰσ πηγὰσ ἢ τἀγγεῖον τοῦ ὕδατοσ, ὅπῃπερ ἂν οἱ τῶν ἐξηγητῶν νόμοι ἀφηγῶνται δεῖν γίγνεσθαι τὴν κάθαρσιν ἑκάστοτε καὶ ἑκάστοισ. περὶ δὲ συγκομιδῆσ τῶν ὡραίων ἁπάντων, ἐξέστω τῷ βουλομένῳ τὸ ἑαυτοῦ διὰ παντὸσ τόπου κομίζεσθαι, ὅπῃπερ ἂν ἢ μηδὲν μηδένα ζημιοῖ ἢ τριπλάσιον αὐτὸσ κέρδοσ τῆσ τοῦ γείτονοσ ζημίασ κερδαίνῃ, τούτων δὲ ἐπιγνώμονασ τοὺσ ἄρχοντασ γίγνεσθαι, καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὅσα τισ ἂν ἑκὼν ἄκοντα βλάπτῃ βίᾳ ἢ λάθρᾳ, αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ τι, διὰ τῶν αὑτοῦ κτημάτων, πάντα τὰ τοιαῦτα τοῖσ ἄρχουσιν ἐπιδεικνὺσ τιμωρείσθω, μέχρι τριῶν μνῶν ὄντοσ τοῦ βλάβουσ·

ἐὰν δ’ ἔγκλημά τῳ μεῖζον ἄλλῳ πρὸσ ἄλλον γίγνηται, πρὸσ τὰ κοινὰ δικαστήρια φέρων τὴν δίκην τιμωρείσθω τὸν ἀδικοῦντα.

ἐὰν δέ τισ τῶν ἀρχόντων δοκῇ μετ’ ἀδίκου γνώμησ κρίνειν τὰσ ζημίασ, τῶν διπλασίων ὑπόδικοσ ἔστω τῷ βλαφθέντι·

τὰ δὲ αὖ τῶν ἀρχόντων ἀδικήματα εἰσ τὰ κοινὰ δικαστήρια ἐπανάγειν τὸν βουλόμενον ἑκάστων τῶν ἐγκλημάτων. μυρία δὲ ταῦτα ὄντα καὶ σμικρὰ νόμιμα, καθ’ ἃ δεῖ τὰσ τιμωρίασ γίγνεσθαι, λήξεών τε πέρι δικῶν καὶ προσκλήσεων καὶ κλητήρων, εἴτ’ ἐπὶ δυοῖν εἴτ’ ἐφ’ ὁπόσων δεῖ καλεῖσθαι, καὶ πάντα ὁπόσα τοιαῦτά ἐστιν, οὔτ’ ἀνομοθέτητα οἱο͂́ν τ’ εἶναι γέροντόσ τε οὐκ ἄξια νομοθέτου, νομοθετούντων δ’ αὐτὰ οἱ νέοι πρὸσ τὰ τῶν πρόσθεν νομοθετήματα ἀπομιμούμενοι, σμικρὰ πρὸσ μεγάλα, καὶ τῆσ ἀναγκαίασ αὐτῶν χρείασ ἐμπείρωσ ἴσχοντεσ, μέχριπερ ἂν πάντα ἱκανῶσ δόξῃ κεῖσθαι· τότε δὲ ἀκίνητα ποιησάμενοι, ζώντων τούτοισ ἤδη χρώμενοι μέτρον ἔχουσι.

τὸ δὲ τῶν ἄλλων δημιουργῶν ποιεῖν χρὴ κατὰ τόδε.

πρῶτον μὲν ἐπιχώριοσ μηδεὶσ ἔστω τῶν περὶ τὰ δημιουργικὰ τεχνήματα διαπονούντων, μηδὲ οἰκέτησ ἀνδρὸσ ἐπιχωρίου. τέχνην γὰρ ἱκανήν, πολλῆσ ἀσκήσεωσ ἅμα καὶ μαθημάτων πολλῶν δεομένην, κέκτηται πολίτησ ἀνὴρ τὸν κοινὸν τῆσ πόλεωσ κόσμον σῴζων καὶ κτώμενοσ, οὐκ ἐν παρέργῳ δεόμενον ἐπιτηδεύειν· δύο δὲ ἐπιτηδεύματα ἢ δύο τέχνασ ἀκριβῶσ διαπονεῖσθαι σχεδὸν οὐδεμία φύσισ ἱκανὴ τῶν ἀνθρωπίνων, οὐδ’ αὖ τὴν μὲν αὐτὸσ ἱκανὸσ ἀσκεῖν, τὴν δὲ ἄλλον ἀσκοῦντα ἐπιτροπεύειν. τοῦτ’ οὖν ἐν πόλει ὑπάρχον δεῖ πρῶτον γίγνεσθαι·

μηδεὶσ χαλκεύων ἅμα τεκταινέσθω, μηδ’ αὖ τεκταινόμενοσ χαλκευόντων ἄλλων ἐπιμελείσθω μᾶλλον ἢ τῆσ αὑτοῦ τέχνησ, πρόφασιν ἔχων ὡσ πολλῶν οἰκετῶν ἐπιμελούμενοσ ἑαυτῷ δημιουργούντων, εἰκότωσ μᾶλλον ἐπιμελεῖται δι’ ἐκείνων διὰ τὸ τὴν πρόσοδον ἐκεῖθεν αὑτῷ πλείω γίγνεσθαι τῆσ αὑτοῦ τέχνησ, ἀλλ’ εἷσ μίαν ἕκαστοσ τέχνην ἐν πόλει κεκτημένοσ ἀπὸ ταύτησ ἅμα καὶ τὸ ζῆν κτάσθω. τοῦτον δὴ τὸν νόμον ἀστυνόμοι διαπονούμενοι σῳζόντων, καὶ τὸν μὲν ἐπιχώριον, ἐὰν εἴσ τινα τέχνην ἀποκλίνῃ μᾶλλον ἢ τὴν τῆσ ἀρετῆσ ἐπιμέλειαν, κολαζόντων ὀνείδεσί τε καὶ ἀτιμίαισ, μέχριπερ ἂν κατευθύνωσιν εἰσ τὸν αὑτοῦ δρόμον, ξένων δὲ ἄν τισ ἐπιτηδεύῃ δύο τέχνασ, δεσμοῖσί τε καὶ χρημάτων ζημίαισ καὶ ἐκβολαῖσ ἐκ τῆσ πόλεωσ κολάζοντεσ, ἀναγκαζόντων ἕνα μόνον ἀλλὰ μὴ πολλοὺσ εἶναι.

μισθῶν δὲ αὐτοῖσ πέρι καὶ τῶν ἀναιρέσεων τῶν ἔργων, καὶ ἐάν τισ αὐτοὺσ ἕτεροσ ἢ ’κεῖνοί τινα ἄλλον ἀδικῶσι, μέχρι δραχμῶν πεντήκοντα ἀστυνόμοι διαδικαζόντων, τὸ δὲ πλέον τούτου τὰ κοινὰ δικαστήρια διακρινόντων κατὰ νόμον.

τέλοσ δὲ ἐν τῇ πόλει μηδένα μηδὲν τελεῖν μήτε ἐξαγομένων χρημάτων μήτ’ εἰσαγομένων·

λιβανωτὸν δὲ καὶ ὅσα πρὸσ θεοὺσ τὰ τοιαῦτα ἐστὶν ξενικὰ θυμιάματα, καὶ πορφύραν καὶ ὅσα βαπτὰ χρώματα, μὴ φερούσησ τῆσ χώρασ, ἢ περί τινα ἄλλην τέχνην δεομένην ξενικῶν τινων εἰσαγωγίμων μηδενὸσ ἀναγκαίου χάριν μήτε τισ ἀγέτω, μήτε αὖ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἀναγκαίων ἐμμένειν ἐξαγέτω· τούτων δ’ αὖ πάντων ἐπιγνώμονασ εἶναι καὶ ἐπιμελητὰσ τῶν νομοφυλάκων, πέντε ἀφαιρεθέντων τῶν πρεσβυτέρων, τοὺσ ἑξῆσ δώδεκα.

περὶ δὲ ὅπλων καὶ ὅσα περὶ τὸν πόλεμον ἅπαντα ὄργανα, ἐάν τινοσ ἢ τέχνησ εἰσαγωγίμου δέῃ γίγνεσθαι ἢ φυτοῦ ἢ μεταλλευτικοῦ κτήματοσ ἢ δεσμευτικοῦ ἢ ζῴων τινῶν ἕνεκα τῆσ τοιαύτησ χρείασ, ἵππαρχοι καὶ στρατηγοὶ τούτων ἔστωσαν κύριοι εἰσαγωγῆσ τε καὶ ἐξαγωγῆσ, διδούσησ τε ἅμα καὶ δεχομένησ τῆσ πόλεωσ, νόμουσ δὲ περὶ τούτων νομοφύλακεσ τοὺσ πρέποντάσ τε καὶ ἱκανοὺσ θήσουσι·

χώρᾳ ὅλῃ καὶ πόλει ἡμῖν γίγνεσθαι.

τροφῆσ δὲ καὶ διανομῆσ τῶν ἐκ τῆσ χώρασ ἐγγὺσ τῆσ τοῦ Κρητικοῦ νόμου ἐοίκεν ὀρθότησ ἄν τισ γιγνομένη κατὰ τρόπον γίγνεσθαι.

δώδεκα μὲν γὰρ δὴ μέρη τὰ πάντα ἐκ τῆσ χώρασ γιγνόμενα νέμειν χρεὼν πάντασ, ᾗπερ καὶ ἀναλωτέα· τὸ δὲ δωδέκατον μέροσ ἕκαστον ‐ οἱο͂ν πυρῶν καὶ κριθῶν, οἷσιν δὴ καὶ τὰ ἅπαντα ἀκολουθείτω τὰ ἄλλα ὡραῖα νεμόμενα, καὶ ὅσα ζῷα σύμπαντα πράσιμα ἐν ἑκάστοισ ᾖ ‐ τριχῇ διαιρείσθω κατὰ λόγον, ἓν μὲν μέροσ τοῖσ ἐλευθέροισ, ἓν δὲ τοῖσ τούτων οἰκέταισ· τὸ δὲ τρίτον δημιουργοῖσ τε καὶ πάντωσ τοῖσ ξένοισ, οἵ τέ τινεσ αὖ τῶν μετοικούντων ὦσι συνοικοῦντεσ τροφῆσ ἀναγκαίου δεόμενοι, καὶ ὅσοι χρείᾳ τινὶ πόλεωσ ἤ τινοσ ἰδιωτῶν εἰσαφικνοῦνται ἑκάστοτε, πάντων τῶν ἀναγκαίων ἀπονεμηθὲν τρίτον μέροσ ὤνιον ἐξ ἀνάγκησ ἔστω τοῦτο μόνον, τῶν δὲ δύο μερῶν μηδὲν ἐπάναγκεσ ἔστω πωλεῖν.

πῶσ οὖν δὴ ταῦτα ὀρθότατα νέμοιτ’ ἄν; πρῶτον μὲν δῆλον ὅτι τῇ μὲν ἴσα, τῇ δ’ οὐκ ἴσα νέμομεν.

πῶσ λέγεισ; χείρω που καὶ βελτίω τούτων ἕκαστα ἀνάγκη φύειν καὶ ἐκτρέφειν τὴν γῆν. πῶσ γὰρ οὔ; τῷ μὲν τοίνυν τοιούτῳ τῶν μερῶν, τριῶν ὄντων, μηδὲν πλέον ἐχέτω μήτε τοῖσ δεσπόταισ ἢ δούλοισ νεμόμενον, μήτε αὖ τὸ τῶν ξένων, ἀλλὰ τὴν τῆσ ὁμοιότητοσ ἰσότητα ἡ νομὴ πᾶσιν ἀποδιδότω τὴν αὐτήν· λαβὼν ἕκαστοσ τῶν πολιτῶν τὰ δύο μέρη κύριοσ ἔστω τῆσ νομῆσ δούλοισ τε καὶ ἐλευθέροισ, ὁπόσ’ ἂν καὶ ὁποῖα βούληται διανέμειν.

τὸ δὲ πλέον τούτων μέτροισ τε καὶ ἀριθμῷ τῇδε χρὴ διανέμεσθαι· λαβόντα τὸν ἀριθμὸν πάντων τῶν ζῴων οἷσ ἐκ τῆσ γῆσ δεῖ τὴν τροφὴν γίγνεσθαι, διανέμειν. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο αὐτοῖσ οἰκήσεισ δεῖ χωρὶσ διατεταγμένασ εἶναι·

τάξισ δὲ ἥδε πρέπει τοῖσ τοιούτοισ. δώδεκα κώμασ εἶναι χρή, κατὰ μέσον τὸ δωδεκατημόριον ἕκαστον μίαν, ἐν τῇ κώμῃ δὲ ἑκάστῃ πρῶτον μὲν ἱερὰ καὶ ἀγορὰν ἐξῃρῆσθαι θεῶν τε καὶ τῶν ἑπομένων θεοῖσ δαιμόνων, εἴτε τινὲσ ἔντοποι Μαγνήτων εἴτ’ ἄλλων ἱδρύματα παλαιῶν μνήμῃ διασεσωμένων εἰσίν, τούτοισ ἀποδιδόντασ τὰσ τῶν πάλαι τιμὰσ ἀνθρώπων, Ἑστίασ δὲ καὶ Διὸσ Ἀθηνᾶσ τε, καὶ ὃσ ἂν ἀρχηγὸσ ᾖ τῶν ἄλλων τοῦ δωδεκάτου ἑκάστου μέρουσ, ἱερὰ πανταχοῦ ἱδρύσασθαι. πρῶτον δὲ οἰκοδομίασ εἶναι περὶ τὰ ἱερὰ ταῦτα, ὅπῃ ἂν ὁ τόποσ ὑψηλότατοσ ᾖ, τοῖσ φρουροῖσ ὑποδοχὴν ὅτι μάλιστα εὐερκῆ·

τὴν δὲ ἄλλην χώραν κατασκευάζειν πᾶσαν δημιουργῶν τριακαίδεκα μέρη διελομένουσ, καὶ τὸ μὲν ἐν ἄστει κατοικίζειν, διελομένουσ αὖ καὶ τοῦτο εἰσ τὰ δώδεκα μέρη τῆσ πόλεωσ ἁπάσησ, ἔξω τε καὶ ἐν κύκλῳ κατανεμηθέντασ, ἐν τῇ κώμῃ δὲ ἑκάστῃ τὰ πρόσφορα γεωργοῖσ γένη τῶν δημιουργῶν συνοικίζειν.

τοὺσ δ’ ἐπιμελητὰσ εἶναι τούτων πάντων τοὺσ τῶν ἀγρονόμων ἄρχοντασ, ὅσων τε καὶ ὧντινων ὁ τόποσ ἕκαστοσ δεῖται, καὶ ὅπου κατοικοῦντεσ ἀλυπότατοί τε καὶ ὠφελιμώτατοι ἔσονται τοῖσιν γεωργοῖσι. τῶν δὲ ἐν ἄστει κατὰ τὰ αὐτὰ ἐπιμεληθῆναι καὶ ἐπιμελεῖσθαι τὴν τῶν ἀστυνόμων ἀρχήν.

τοῖσ δὲ δὴ ἀγορανόμοισ τὰ περὶ ἀγοράν που δεῖ ἕκαστα μέλειν·

ἡ δ’ ἐπιμέλεια, μετὰ τὴν τῶν ἱερῶν ἐπίσκεψιν τῶν κατ’ ἀγορὰν μή τισ ἀδικῇ τι, τῆσ τῶν ἀνθρώπων χρείασ τὸ δεύτερον ἂν εἰή, σωφροσύνησ τε καὶ ὕβρεωσ ἐπισκόπουσ ὄντασ κολάζειν τὸν δεόμενον κολάσεωσ. τῶν δὲ ὠνίων, πρῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺσ ξένουσ ταχθέντα πωλεῖν τοῖσ ἀστοῖσ σκοπεῖν εἰ γίγνεται κατὰ τὸν νόμον ἕκαστα. νόμοσ δ’ ἑκάστῳ μηνὸσ τῇ νέᾳ ὧν δεῖ πραθῆναι τὸ μέροσ τοῖσ ξένοισ ἐξάγειν τοὺσ ἐπιτρόπουσ, ὅσοι τοῖσ ἀστοῖσ ξένοι ἢ καὶ δοῦλοι ἐπιτροπεύουσι, δωδεκατημόριον πρῶτον τοῦ σίτου, τὸν δὲ ξένον εἰσ πάντα τὸν μῆνα ὠνεῖσθαι σῖτον μὲν καὶ ὅσα περὶ σῖτον ἀγορᾷ τῇ πρώτῃ·

δεκάτῃ δὲ τοῦ μηνὸσ τὴν τῶν ὑγρῶν οἱ μὲν πρᾶσιν, οἱ δὲ ὠνὴν ποιείσθωσαν δι’ ὅλου τοῦ μηνὸσ ἱκανήν· τρίτῃ δὲ εἰκάδι τῶν ζῴων ἔστω πρᾶσισ, ὅσα πρατέα ἑκάστοισ ἢ ὠνητέα αὐτοῖσ δεομένοισ, καὶ ὁπόσων σκευῶν ἢ χρημάτων γεωργοῖσ μὲν πρᾶσισ, οἱο͂ν δερμάτων ἢ καὶ πάσησ ἐσθῆτοσ ἢ πλοκῆσ ἢ πιλήσεωσ ἤ τινων ἄλλων τοιούτων, ξένοισ δὲ ἀναγκαῖον ὠνεῖσθαι παρ’ ἄλλων κτωμένοισ.

καπηλείασ δὲ τούτων ἢ κριθῶν ἢ πυρῶν εἰσ ἄλφιτα νεμηθέντων, ἢ καὶ τὴν ἄλλην σύμπασαν τροφήν, ἀστοῖσ μὲν καὶ τούτων δούλοισ μήτε τισ πωλείτω μήτε ὠνείσθω παρὰ τοιούτου μηδεὶσ μηδενόσ, ἐν δὲ ταῖσ τῶν ξένων ξένοσ ἀγοραῖσ πωλείτω τοῖσ δημιουργοῖσ τε καὶ τούτων δούλοισ, οἴνου τε μεταβαλλόμενοσ καὶ σίτου πρᾶσιν, ὃ δὴ καπηλείαν ἐπονομάζουσιν οἱ πλεῖστοι· καὶ ζῴων διαμερισθέντων μάγειροι διατιθέσθων ξένοισ τε καὶ δημιουργοῖσ καὶ τούτων οἰκέταισ.

πᾶσαν δὲ ὕλην καύσιμον ὁσημέραι ξένοσ ὁ βουληθεὶσ ὠνείσθω μὲν ἁθρόαν παρὰ τῶν ἐν τοῖσ χωρίοισ ἐπιτρόπων, πωλείτω δὲ αὐτὸσ τοῖσ ξένοισ, καθ’ ὅσον ἂν βούληται καὶ ὁπόταν βούληται. τῶν δὲ ἄλλων χρημάτων πάντων καὶ σκευῶν ὁπόσων ἑκάστοισι χρεία, πωλεῖν εἰσ τὴν κοινὴν ἀγορὰν φέροντασ εἰσ τὸν τόπον ἕκαστον, ἐν οἷσ ἂν νομοφύλακέσ τε καὶ ἀγορανόμοι, μετ’ ἀστυνόμων τεκμηράμενοι ἕδρασ πρεπούσασ, ὁρ́ουσ θῶνται τῶν ὠνίων, ἐν τούτοισ ἀλλάττεσθαι νόμισμά τε χρημάτων καὶ χρήματα νομίσματοσ, μὴ προϊέμενον ἄλλον ἑτέρῳ τὴν ἀλλαγήν·

ὁ δὲ προέμενοσ ὡσ πιστεύων, ἐάντε κομίσηται καὶ ἂν μή, στεργέτω ὡσ οὐκέτι δίκησ οὔσησ τῶν τοιούτων περὶ συναλλάξεων. τὸ δὲ ὠνηθὲν ἢ πραθὲν ὅσῳ πλέον ἂν ᾖ καὶ πλέονοσ ἢ κατὰ τὸν νόμον, ὃσ εἴρηκεν πόσου προσγενομένου καὶ ἀπογενομένου δεῖ μηδέτερα τούτων ποιεῖν, ἀναγραφήτω τότ’ ἤδη παρὰ τοῖσ νομοφύλαξιν τὸ πλέον, ἐξαλειφέσθω δὲ τὸ ἐναντίον.

τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ μετοίκων ἔστω τῆσ ἀναγραφῆσ πέρι τῆσ οὐσίασ. ἰέναι δὲ τὸν βουλόμενον εἰσ τὴν μετοίκησιν ἐπὶ ῥητοῖσ, ὡσ οἰκήσεωσ οὔσησ τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ καὶ δυναμένῳ κατοικεῖν, τέχνην κεκτημένῳ καὶ ἐπιδημοῦντι μὴ πλέον ἐτῶν εἴκοσιν ἀφ’ ἧσ ἂν γράψηται, μετοίκιον μηδὲ σμικρὸν τελοῦντι πλὴν τοῦ σωφρονεῖν, μηδὲ ἄλλο αὖ τέλοσ ἕνεκά τινοσ ὠνῆσ ἢ καὶ πράσεωσ· ὅταν δ’ ἐξήκωσιν οἱ χρόνοι, τὴν αὑτοῦ λαβόντα οὐσίαν ἀπιέναι.

ἐὰν δ’ ἐν τοῖσ ἔτεσι τούτοισ αὐτῷ συμβῇ λόγου ἀξίῳ πρὸσ εὐεργεσίαν τῆσ πόλεωσ γεγονέναι τινὰ ἱκανήν, καὶ πιστεύῃ πείσειν βουλὴν καὶ ἐκκλησίαν, ἤ τινα ἀναβολὴν τῆσ ἐξοικήσεωσ ἀξιῶν αὑτῷ γίγνεσθαι κυρίωσ, ἢ καὶ τὸ παράπαν διὰ βίου τινὰ μονήν, ἐπελθὼν καὶ πείσασ τὴν πόλιν, ἅπερ ἂν πείσῃ, ταῦτα αὐτῷ τέλεα γιγνέσθω. παισὶ δὲ μετοίκων, δημιουργοῖσ οὖσι καὶ γενομένοισ ἐτῶν πεντεκαίδεκα, τῆσ μὲν μετοικίασ ἀρχέτω χρόνοσ ὁ μετὰ τὸ πέμπτον καὶ δέκατον ἔτοσ, ἐπὶ τούτοισ δὲ εἴκοσιν ἔτη μείνασ, ἴτω ὅπῃ αὐτῷ φίλον, μένειν δὲ ἂν βούληται, κατὰ τὰ αὐτὰ μενέτω πείσασ·

ἐξαλειψάμενοσ ἴτω τὰσ ἀπογραφάσ, αἵτινεσ ἂν αὐτῷ παρὰ τοῖσ ἄρχουσιν γεγραμμέναι πρότερον ὦσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION