Plato, Laws, book 7

(플라톤, Laws, book 7)

γενομένων δὲ παίδων ἀρρένων καὶ θηλειῶν, τροφὴν μέν που καὶ παιδείαν τὸ μετὰ ταῦτα λέγειν ὀρθότατ’ ἂν γίγνοιθ’ ἡμῖν, ἣν εἶναι μὲν ἄρρητον πάντωσ ἀδύνατον, λεγομένη δὲ διδαχῇ τινι καὶ νουθετήσει μᾶλλον ἢ νόμοισ εἰκυῖ’ ἂν ἡμῖν φαίνοιτο. ἰδίᾳ γὰρ καὶ κατ’ οἰκίασ πολλὰ καὶ σμικρὰ καὶ οὐκ ἐμφανῆ πᾶσι γιγνόμενα, ῥᾳδίωσ ὑπὸ τῆσ ἑκάστων λύπησ τε καὶ ἡδονῆσ καὶ ἐπιθυμίασ ἕτερα παρὰ τὰσ τοῦ νομοθέτου συμβουλὰσ παραγενόμενα, παντοδαπὰ καὶ οὐχ ὅμοια ἀλλήλοισ ἀπεργάζοιτ’ ἂν τὰ τῶν πολιτῶν ἤθη. τοῦτο δὲ κακὸν ταῖσ πόλεσιν·

καὶ γὰρ διὰ σμικρότητα αὐτῶν καὶ πυκνότητα ἐπιζήμια τιθέντα ποιεῖν νόμουσ ἀπρεπὲσ ἅμα καὶ ἄσχημον, διαφθείρει δὲ καὶ τοὺσ γραφῇ τεθέντασ νόμουσ, ἐν τοῖσ σμικροῖσ καὶ πυκνοῖσ ἐθισθέντων τῶν ἀνθρώπων παρανομεῖν. ὥστε ἀπορία μὲν περὶ αὐτὰ νομοθετεῖν, σιγᾶν δὲ ἀδύνατον.

ἃ δὲ λέγω, δηλῶσαι πειρατέον οἱο͂ν δείγματα ἐξενεγκόντα εἰσ φῶσ· νῦν γὰρ λεγομένοισ ἐοίκε κατά τι σκότοσ. ἀληθέστατα λέγεισ. οὐκοῦν ὅτι μὲν σώματα καὶ ψυχὰσ τήν γε ὀρθὴν πάντωσ δεῖ τροφὴν φαίνεσθαι δυναμένην ὡσ κάλλιστα καὶ ἄριστα ἐξεργάζεσθαι, τοῦτο μὲν ὀρθῶσ εἴρηταί που. τί μήν; σώματα δὲ κάλλιστα, οἰόμαι, τό γε ἁπλούστατον, ὡσ ὀρθότατα δεῖ νέων ὄντων εὐθὺσ φύεσθαι τῶν παίδων.

πάνυ μὲν οὖν. τί δέ; τόδε οὐκ ἐννοοῦμεν, ὡσ ἡ πρώτη βλάστη παντὸσ ζῴου πολὺ μεγίστη καὶ πλείστη φύεται, ὥστε καὶ ἔριν πολλοῖσ παρέσχηκεν μὴ γίγνεσθαι τά γ’ ἀνθρώπινα μήκη διπλάσια ἀπὸ πέντε ἐτῶν ἐν τοῖσ λοιποῖσ εἴκοσιν ἔτεσιν αὐξανόμενα; ἀληθῆ. τί οὖν; πολλὴ αὔξη ὅταν ἐπιρρέῃ πόνων χωρὶσ πολλῶν καὶ συμμέτρων, οὐκ ἴσμεν ὅτι μυρία κακὰ ἐν τοῖσ σώμασιν ἀποτελεῖ; πάνυ γε.

οὐκοῦν τότε δεῖται πλείστων πόνων, ὅταν ἡ πλείστη τροφὴ προσγίγνηται τοῖσ σώμασι. τί δῆτ’, ὦ ξένε; ἦ τοῖσ ἄρτι γεγονόσι καὶ νεωτάτοισ πόνουσ πλείστουσ προστάξομεν; οὐδαμῶσ γε, ἀλλ’ ἔτι καὶ πρότερον τοῖσ ἐντὸσ τῶν αὑτῶν μητέρων τρεφομένοισ. πῶσ λέγεισ, ὦ λῷστε; ἢ τοῖσ κυουμένοισι φράζεισ; ναί.

θαυμαστὸν δ’ οὐδέν ἐστιν ἀγνοεῖν ὑμᾶσ τὴν τῶν τηλικούτων γυμναστικήν, ἣν βουλοίμην ἂν ὑμῖν καίπερ ἄτοπον οὖσαν δηλῶσαι. πάνυ μὲν οὖν. ἔστι τοίνυν παρ’ ἡμῖν μᾶλλον τὸ τοιοῦτον κατανοεῖν διὰ τὸ τὰσ παιδιὰσ αὐτόθι μειζόνωσ τινὰσ παίζειν ἢ δεῖ· τρέφουσι γὰρ δὴ παρ’ ἡμῖν οὐ μόνον παῖδεσ ἀλλὰ καὶ πρεσβύτεροί τινεσ ὀρνίθων θρέμματα, ἐπὶ τὰσ μάχασ τὰσ πρὸσ ἄλληλα. ἀσκοῦντασ τὰ τοιαῦτα τῶν θηρίων πολλοῦ δὴ δέουσιν ἡγεῖσθαι τοὺσ πόνουσ αὐτοῖσ εἶναι τοὺσ πρὸσ ἄλληλα μετρίουσ, ἐν οἷσ αὐτὰ ἀνακινοῦσι γυμνάζοντεσ· πρὸσ γὰρ τούτοισ λαβόντεσ ὑπὸ μάλησ ἕκαστοσ, τοὺσ μὲν ἐλάττονασ εἰσ τὰσ χεῖρασ, μείζουσ δ’ ὑπὸ τὴν ἀγκάλην ἐντόσ, πορεύονται περιπατοῦντεσ σταδίουσ παμπόλλουσ ἕνεκα τῆσ εὐεξίασ οὔτι τῆσ τῶν αὑτῶν σωμάτων, ἀλλὰ τῆσ τούτων τῶν θρεμμάτων, καὶ τό γε τοσοῦτον δηλοῦσι τῷ δυναμένῳ καταμαθεῖν, ὅτι τὰ σώματα πάντα ὑπὸ τῶν σεισμῶν τε καὶ κινήσεων κινούμενα ἄκοπα ὀνίναται πάντων, ὅσα τε ὑπὸ ἑαυτῶν, ἢ καὶ ἐν αἰώραισ ἢ καὶ κατὰ θάλατταν, ἢ καὶ ἐφ’ ἵππων ὀχουμένων καὶ ὑπ’ ἄλλων ὁπωσοῦν δὴ φερομένων τῶν σωμάτων, κινεῖται, καὶ διὰ ταῦτα τὰσ τῶν σίτων τροφὰσ καὶ ποτῶν κατακρατοῦντα, ὑγίειαν καὶ κάλλοσ καὶ τὴν ἄλλην ῥώμην ἡμῖν δυνατά ἐστι παραδιδόναι.

τί οὖν ἂν φαῖμεν ἐχόντων οὕτω τούτων τὸ μετὰ τοῦτο ἡμᾶσ δεῖν ποιεῖν;

βούλεσθε ἅμα γέλωτι φράζωμεν, τιθέντεσ νόμουσ τὴν μὲν κύουσαν περιπατεῖν, τὸ γενόμενον δὲ πλάττειν τε οἱο͂ν κήρινον, ἑώσ ὑγρόν, καὶ μέχρι δυοῖν ἐτοῖν σπαργανᾶν; καὶ δὴ καὶ τὰσ τροφοὺσ ἀναγκάζωμεν νόμῳ ζημιοῦντεσ τὰ παιδία ἢ πρὸσ ἀγροὺσ ἢ πρὸσ ἱερὰ ἢ πρὸσ οἰκείουσ ἀεί πῃ φέρειν, μέχριπερ ἂν ἱκανῶσ ἵστασθαι δυνατὰ γίγνηται, καὶ τότε, διευλαβουμένασ ἔτι νέων ὄντων μή πῃ βίᾳ ἐπερειδομένων στρέφηται τὰ κῶλα, ἐπιπονεῖν φερούσασ ἑώσ ἂν τριετὲσ ἀποτελεσθῇ τὸ γενόμενον;

εἰσ δύναμιν δὲ ἰσχυρὰσ αὐτὰσ εἶναι χρεὼν καὶ μὴ μίαν; ἐπὶ δὲ τούτοισ ἑκάστοισ, ἂν μὴ γίγνηται, ζημίαν τοῖσ μὴ ποιοῦσι γράφωμεν;

ἢ πολλοῦ γε δεῖ; τὸ γὰρ ἄρτι ῥηθὲν γίγνοιτ’ ἂν πολὺ καὶ ἄφθονον. τὸ ποῖον; τὸ γέλωτα ἂν πολὺν ὀφλεῖν ἡμᾶσ πρὸσ τῷ μὴ ἐθέλειν ἂν πείθεσθαι γυναικεῖά τε καὶ δούλεια ἤθη τροφῶν. ἀλλὰ τίνοσ δὴ χάριν ἔφαμεν αὐτὰ δεῖν ῥηθῆναι; τοῦδε· τὰ τῶν δεσποτῶν τε καὶ ἐλευθέρων ἐν ταῖσ πόλεσιν ἤθη τάχ’ ἂν ἀκούσαντα εἰσ σύννοιαν ἀφίκοιτ’ ἂν τὴν ὀρθήν, ὅτι χωρὶσ τῆσ ἰδίασ διοικήσεωσ ἐν ταῖσ πόλεσιν ὀρθῆσ γιγνομένησ μάτην ἂν τὰ κοινά τισ οἰοίτο ἕξειν τινὰ βεβαιότητα θέσεωσ νόμων, καὶ ταῦτα ἐννοῶν, αὐτὸσ νόμοισ ἂν τοῖσ νῦν ῥηθεῖσιν χρῷτο, καὶ χρώμενοσ, εὖ τήν τε οἰκίαν καὶ πόλιν ἅμα τὴν αὑτοῦ διοικῶν, εὐδαιμονοῖ. καὶ μάλ’ εἰκότωσ εἴρηκασ. τοιγαροῦν μήπω λήξωμεν τῆσ τοιαύτησ νομοθεσίασ, πρὶν ἂν καὶ τὰ περὶ τὰσ ψυχὰσ τῶν πάνυ νέων παίδων ἐπιτηδεύματα ἀποδῶμεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ ἤργμεθα τῶν περὶ τὰ σώματα μύθων λεχθέντων διαπεραίνειν.

πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶσ.

λάβωμεν τοίνυν τοῦτο οἱο͂ν στοιχεῖον ἐπ’ ἀμφότερα, σώματόσ τε καὶ ψυχῆσ τῶν πάνυ νέων τὴν τιθήνησιν καὶ κίνησιν γιγνομένην ὅτι μάλιστα διὰ πάσησ τε νυκτὸσ καὶ ἡμέρασ, ὡσ ἔστι σύμφοροσ ἅπασι μέν, οὐχ ἥκιστα δὲ τοῖσ ὅτι νεωτάτοισι, καὶ οἰκεῖν, εἰ δυνατὸν ἦν, οἱο͂ν ἀεὶ πλέοντασ· νῦν δ’ ὡσ ἐγγύτατα τούτου ποιεῖν δεῖ περὶ τὰ νεογενῆ παίδων θρέμματα.

τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ ἀπὸ τῶνδε, ὡσ ἐξ ἐμπειρίασ αὐτὸ εἰλήφασι καὶ ἐγνώκασιν ὂν χρήσιμον αἵ τε τροφοὶ τῶν σμικρῶν καὶ αἱ περὶ τὰ τῶν Κορυβάντων ἰάματα τελοῦσαι· ἡνίκα γὰρ ἄν που βουληθῶσιν κατακοιμίζειν τὰ δυσυπνοῦντα τῶν παιδίων αἱ μητέρεσ, οὐχ ἡσυχίαν αὐτοῖσ προσφέρουσιν ἀλλὰ τοὐναντίον κίνησιν, ἐν ταῖσ ἀγκάλαισ ἀεὶ σείουσαι, καὶ οὐ σιγὴν ἀλλά τινα μελῳδίαν, καὶ ἀτεχνῶσ οἱο͂ν καταυλοῦσι τῶν παιδίων, καθάπερ ἡ τῶν ἐκφρόνων βακχειῶν ἰάσεισ, ταύτῃ τῇ τῆσ κινήσεωσ ἅμα χορείᾳ καὶ μούσῃ χρώμεναι. τίσ οὖν αἰτία τούτων, ὦ ξένε, μάλιστ’ ἔσθ’ ἡμῖν;

οὐ πάνυ χαλεπὴ γιγνώσκειν. πῶσ δή; δειμαίνειν ἐστίν που ταῦτ’ ἀμφότερα τὰ πάθη, καὶ ἔστι δείματα δι’ ἕξιν φαύλην τῆσ ψυχῆσ τινα. ἔξωθέν τισ προσφέρῃ τοῖσ τοιούτοισ πάθεσι σεισμόν, ἡ τῶν ἔξωθεν κρατεῖ κίνησισ προσφερομένη τὴν ἐντὸσ φοβερὰν οὖσαν καὶ μανικὴν κίνησιν, κρατήσασα δέ, γαλήνην ἡσυχίαν τε ἐν τῇ ψυχῇ φαίνεσθαι ἀπεργασαμένη τῆσ περὶ τὰ τῆσ καρδίασ χαλεπῆσ γενομένησ ἑκάστων πηδήσεωσ, παντάπασιν ἀγαπητόν τι, τοὺσ μὲν ὕπνου λαγχάνειν ποιεῖ, τοὺσ δ’ ἐγρηγορότασ ὀρχουμένουσ τε καὶ αὐλουμένουσ μετὰ θεῶν, οἷσ ἂν καλλιεροῦντεσ ἕκαστοι θύωσι, κατηργάσατο ἀντὶ μανικῶν ἡμῖν διαθέσεων ἕξεισ ἔμφρονασ ἔχειν.

καὶ ταῦτα, ὡσ διὰ βραχέων γε οὕτωσ εἰπεῖν, πιθανὸν λόγον ἔχει τινά.

πάνυ μὲν οὖν. εἰ δέ γε οὕτωσ τοιαύτην τινὰ δύναμιν ἔχει ταῦτα, ἐννοεῖν χρὴ τόδε παρ’ αὑτοῖσ, ὡσ ἅπασα ψυχὴ δείμασιν συνοῦσα ἐκ νέων μᾶλλον ἂν διὰ φόβων ἐθίζοιτο γίγνεσθαι· τοῦτο δέ που πᾶσ ἂν φαίη δειλίασ ἄσκησιν ἀλλ’ οὐκ ἀνδρείασ γίγνεσθαι. πῶσ γὰρ οὔ; τὸ δέ γε ἐναντίον ἀνδρείασ ἂν φαῖμεν ἐκ νέων εὐθὺσ ἐπιτήδευμα εἶναι, τὸ νικᾶν τὰ προσπίπτονθ’ ἡμῖν δείματά τε καὶ φόβουσ. ὀρθῶσ.

ἓν δὴ καὶ τοῦτο εἰσ ψυχῆσ μόριον ἀρετῆσ, τὴν τῶν παντελῶσ παίδων γυμναστικὴν ἐν ταῖσ κινήσεσιν, μέγα ἡμῖν φῶμεν συμβάλλεσθαι. πάνυ μὲν οὖν. καὶ μὴν τό γε μὴ δύσκολον ἐν ψυχῇ καὶ τὸ δύσκολον οὐ σμικρὸν μόριον εὐψυχίασ καὶ κακοψυχίασ ἑκάτερον γιγνόμενον γίγνοιτ’ ἄν. πῶσ δ’ οὔ; τίνα οὖν ἂν τρόπον εὐθὺσ ἐμφύοιθ’ ἡμῖν ὁπότερον βουληθεῖμεν τῷ νεογενεῖ, φράζειν δὴ πειρατέον ὅπωσ τισ καὶ καθ’ ὅσον εὐπορεῖ τούτων.

πῶσ γὰρ οὔ; λέγω δὴ τό γε παρ’ ἡμῖν δόγμα, ὡσ ἡ μὲν τρυφὴ δύσκολα καὶ ἀκράχολα καὶ σφόδρα ἀπὸ σμικρῶν κινούμενα τὰ τῶν νέων ἤθη ἀπεργάζεται, τὸ δὲ τούτων ἐναντίον, ἥ τε σφοδρὰ καὶ ἀγρία δούλωσισ, ταπεινοὺσ καὶ ἀνελευθέρουσ καὶ μισανθρώπουσ ποιοῦσα, ἀνεπιτηδείουσ συνοίκουσ ἀποτελεῖ. πῶσ οὖν δὴ χρὴ τὰ μήπω φωνῆσ συνιέντα, μηδὲ παιδείασ τῆσ ἄλλησ δυνατὰ γεύεσθαί πω, τρέφειν τὴν πόλιν ἅπασαν;

ὧδέ πωσ· φθέγγεσθαί που μετὰ βοῆσ εὐθὺσ πᾶν εἰώθεν τὸ γενόμενον, καὶ οὐχ ἥκιστα τὸ τῶν ἀνθρώπων γένοσ· καὶ δὴ καὶ τῷ κλάειν πρὸσ τῇ βοῇ μᾶλλον τῶν ἄλλων συνέχεται. πάνυ μὲν οὖν. οὐκοῦν αἱ τροφοὶ σκοποῦσαι τίνοσ ἐπιθυμεῖ, τούτοισ αὐτοῖσ ἐν τῇ προσφορᾷ τεκμαίρονται· οὗ μὲν γὰρ ἂν προσφερομένου σιγᾷ, καλῶσ οἰόνται προσφέρειν, οὗ δ’ ἂν κλάῃ καὶ βοᾷ, οὐ καλῶσ.

τοῖσ δὴ παιδίοισ τὸ δήλωμα ὧν ἐρᾷ καὶ μισεῖ κλαυμοναὶ καὶ βοαί, σημεῖα οὐδαμῶσ εὐτυχῆ· ἔστιν δὲ ὁ χρόνοσ οὗτοσ τριῶν οὐκ ἐλάττων ἐτῶν, μόριον οὐ σμικρὸν τοῦ βίου διαγαγεῖν χεῖρον ἢ μὴ χεῖρον. ὀρθῶσ λέγεισ. ὁ δὴ δύσκολοσ οὐδαμῶσ τε ἵλεωσ ἆρ’ οὐ δοκεῖ σφῷν θρηνώδησ τε εἶναι καὶ ὀδυρμῶν ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ πλήρησ μᾶλλον ἢ χρεών ἐστιν τὸν ἀγαθόν; ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ.

τί οὖν; εἴ τισ τὰ τρί’ ἔτη πειρῷτο πᾶσαν μηχανὴν προσφέρων ὅπωσ τὸ τρεφόμενον ἡμῖν ὡσ ὀλιγίστῃ προσχρήσεται ἀλγηδόνι καὶ φόβοισ καὶ λύπῃ πάσῃ κατὰ δύναμιν, ἆρ’ οὐκ οἰόμεθα εὔθυμον μᾶλλόν τε καὶ ἵλεων ἀπεργάζεσθαι τηνικαῦτα τὴν ψυχὴν τοῦ τρεφομένου; δῆλον δή, καὶ μάλιστά γ’ ἄν, ὦ ξένε, εἴ τισ πολλὰσ ἡδονὰσ αὐτῷ παρασκευάζοι. τοῦτ’ οὐκέτ’ ἂν ἐγὼ Κλεινίᾳ συνακολουθήσαιμ’ ἄν, ὦ θαυμάσιε.

ἔστιν γὰρ οὖν ἡμῖν ἡ τοιαύτη πρᾶξισ διαφθορὰ μεγίστη πασῶν· ἐν ἀρχῇ γὰρ γίγνεται ἑκάστοτε τροφῆσ. ὁρῶμεν δὲ εἴ τι λέγομεν. λέγε τί φῄσ. οὐ σμικροῦ πέρι νῦν εἶναι νῷν τὸν λόγον. ὁρ́α δὲ καὶ σύ, συνεπίκρινέ τε ἡμᾶσ, ὦ Μέγιλλε. ὁ μὲν γὰρ ἐμὸσ δὴ λόγοσ οὔθ’ ἡδονάσ φησι δεῖν διώκειν τὸν ὀρθὸν βίον οὔτ’ αὖ τὸ παράπαν φεύγειν τὰσ λύπασ, ἀλλ’ αὐτὸ ἀσπάζεσθαι τὸ μέσον, ὃ νυνδὴ προσεῖπον ὡσ ἵλεων ὀνομάσασ, ἣν δὴ διάθεσιν καὶ θεοῦ κατά τινα μαντείασ φήμην εὐστόχωσ πάντεσ προσαγορεύομεν. ταύτην τὴν ἕξιν διώκειν φημὶ δεῖν ἡμῶν καὶ τὸν μέλλοντα ἔσεσθαι θεῖον, μήτ’ οὖν αὐτὸν προπετῆ πρὸσ τὰσ ἡδονὰσ γιγνόμενον ὅλωσ, ὡσ οὐδ’ ἐκτὸσ λυπῶν ἐσόμενον, μήτε ἄλλον, γέροντα ἢ νέον, ἐᾶν πάσχειν ταὐτὸν τοῦθ’ ἡμῖν, ἄρρενα ἢ θῆλυν, ἁπάντων δὲ ἥκιστα εἰσ δύναμιν τὸν ἀρτίωσ νεογενῆ·

κυριώτατον γὰρ οὖν ἐμφύεται πᾶσι τότε τὸ πᾶν ἦθοσ διὰ ἔθοσ.

ἔτι δ’ ἔγωγ’, εἰ μὴ μέλλοιμι δόξειν παίζειν, φαίην ἂν δεῖν καὶ τὰσ φερούσασ ἐν γαστρὶ πασῶν τῶν γυναικῶν μάλιστα θεραπεύειν ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτόν, ὅπωσ μήτε ἡδοναῖσ τισι πολλαῖσ ἅμα καὶ μάργοισ προσχρήσεται ἡ κύουσα μήτε αὖ λύπαισ, τὸ δὲ ἵλεων καὶ εὐμενὲσ πρᾷόν τε τιμῶσα διαζήσει τὸν τότε χρόνον. οὐδὲν δεῖ σε, ὦ ξένε, Μέγιλλον ἀνερωτᾶν πότεροσ ἡμῶν ὀρθότερον εἴρηκεν·

ἐγὼ γὰρ αὐτόσ σοι συγχωρῶ τὸν λύπησ τε καὶ ἡδονῆσ ἀκράτου βίον φεύγειν δεῖν πάντασ, μέσον δέ τινα τέμνειν ἀεί. καλῶσ τοίνυν εἴρηκάσ τε καὶ ἀκήκοασ ἅμα. μάλα μὲν οὖν ὀρθῶσ, ὦ Κλεινία. τόδε τοίνυν ἐπὶ τούτοισ τρεῖσ ὄντεσ διανοηθῶμεν. τὸ ποῖον; ὅτι ταῦτ’ ἔστιν πάντα, ὅσα νῦν διεξερχόμεθα, τὰ καλούμενα ὑπὸ τῶν πολλῶν ἄγραφα νόμιμα· καὶ οὓσ πατρίουσ νόμουσ ἐπονομάζουσιν, οὐκ ἄλλα ἐστὶν ἢ τὰ τοιαῦτα σύμπαντα. καὶ ἔτι γε ὁ νυνδὴ λόγοσ ἡμῖν ἐπιχυθείσ, ὡσ οὔτε νόμουσ δεῖ προσαγορεύειν αὐτὰ οὔτε ἄρρητα ἐᾶν, εἴρηται καλῶσ·

δεσμοὶ γὰρ οὗτοι πάσησ εἰσὶν πολιτείασ, μεταξὺ πάντων ὄντεσ τῶν ἐν γράμμασιν τεθέντων τε καὶ κειμένων καὶ τῶν ἔτι θησομένων, ἀτεχνῶσ οἱο͂ν πάτρια καὶ παντάπασιν ἀρχαῖα νόμιμα, ἃ καλῶσ μὲν τεθέντα καὶ ἐθισθέντα πάσῃ σωτηρίᾳ περικαλύψαντα ἔχει τοὺσ τότε γραφέντασ νόμουσ, ἂν δ’ ἐκτὸσ τοῦ καλοῦ βαίνῃ πλημμελῶσ, οἱο͂ν τεκτόνων ἐν οἰκοδομήμασιν ἐρείσματα ἐκ μέσου ὑπορρέοντα, συμπίπτειν εἰσ ταὐτὸν ποιεῖ τὰ σύμπαντα, κεῖσθαί τε ἄλλα ὑφ’ ἑτέρων, αὐτά τε καὶ τὰ καλῶσ ὕστερον ἐποικοδομηθέντα, τῶν ἀρχαίων ὑποπεσόντων. ἃ δὴ διανοουμένουσ ἡμᾶσ, ὦ Κλεινία, σοὶ δεῖ τὴν πόλιν καινὴν οὖσαν πάντῃ συνδεῖν, μήτε μέγα μήτε σμικρὸν παραλιπόντασ εἰσ δύναμιν ὅσα νόμουσ ἢ ἔθη τισ ἢ ἐπιτηδεύματα καλεῖ·

πᾶσι γὰρ τοῖσ τοιούτοισ πόλισ συνδεῖται, ἄνευ δὲ ἀλλήλων ἑκάτερα τούτων οὐκ ἔστιν μόνιμα, ὥστε οὐ χρὴ θαυμάζειν ἐὰν ἡμῖν πολλὰ ἅμα καὶ σμικρὰ δοκούντων εἶναι νόμιμα ἢ καὶ ἐθίσματα ἐπιρρέοντα μακροτέρουσ ποιῇ τοὺσ νόμουσ.

ἀλλ’ ὀρθῶσ σύ γε λέγεισ, ἡμεῖσ τε οὕτω διανοησόμεθα. εἰσ μὲν τοίνυν τὴν τοῦ τρί’ ἔτη γεγονότοσ ἡλικίαν, κόρου καὶ κόρησ, ταῦτα εἴ τισ ἀκριβῶσ ἀποτελοῖ καὶ μὴ παρέργωσ τοῖσ εἰρημένοισ χρῷτο, οὐ σμικρὰ εἰσ ὠφελίαν γίγνοιτ’ ἂν τοῖσ νεωστὶ τρεφομένοισ· τριετεῖ δὲ δὴ καὶ τετραετεῖ καὶ πενταετεῖ καὶ ἔτι ἑξετεῖ ἤθει ψυχῆσ παιδιῶν δέον ἂν εἰή, τρυφῆσ δ’ ἤδη παραλυτέον κολάζοντα, μὴ ἀτίμωσ, ἀλλ’ ὅπερ ἐπὶ τῶν δούλων γ’ ἐλέγομεν, τὸ μὴ μεθ’ ὕβρεωσ κολάζοντασ ὀργὴν ἐμποιῆσαι δεῖν τοῖσ κολασθεῖσιν μηδ’ ἀκολάστουσ ἐῶντασ τρυφήν, ταὐτὸν δραστέον τοῦτό γε καὶ ἐπ’ ἐλευθέροισι.

παιδιαὶ δ’ εἰσὶν τοῖσ τηλικούτοισ αὐτοφυεῖσ τινεσ, ἃσ ἐπειδὰν συνέλθωσιν αὐτοὶ σχεδὸν ἀνευρίσκουσι.

συνιέναι δὲ εἰσ τὰ κατὰ κώμασ ἱερὰ δεῖ πάντα ἤδη τὰ τηλικαῦτα παιδία, ἀπὸ τριετοῦσ μέχρι τῶν ἓξ ἐτῶν, κοινῇ τὰ τῶν κωμητῶν εἰσ ταὐτὸν ἕκαστα· τὰσ δὲ τροφοὺσ ἔτι τῶν τηλικούτων κοσμιότητόσ τε καὶ ἀκολασίασ ἐπιμελεῖσθαι, τῶν δὲ τροφῶν αὐτῶν καὶ τῆσ ἀγέλησ συμπάσησ, τῶν δώδεκα γυναικῶν μίαν ἐφ’ ἑκάστῃ τετάχθαι κοσμοῦσαν κατ’ ἐνιαυτὸν τῶν προειρημένων ἃσ ἂν τάξωσιν οἱ νομοφύλακεσ. ταύτασ δὲ αἱρείσθωσαν μὲν αἱ τῶν γάμων κύριαι τῆσ ἐπιμελείασ, ἐξ ἑκάστησ τῆσ φυλῆσ μίαν, ἥλικασ αὑταῖσ·

ἡ δὲ καταστᾶσα ἀρχέτω φοιτῶσα εἰσ τὸ ἱερὸν ἑκάστησ ἡμέρασ καὶ κολάζουσα ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα, δοῦλον μὲν καὶ δούλην καὶ ξένον καὶ ξένην αὐτὴ διά τινων τῆσ πόλεωσ οἰκετῶν, πολίτην δὲ ἀμφισβητοῦντα μὲν τῇ κολάσει πρὸσ τοὺσ ἀστυνόμουσ ἐπὶ δίκην ἄγουσα, ἀναμφισβήτητον δὲ ὄντα καὶ τὸν πολίτην αὐτὴ κολαζέτω. μετὰ δὲ τὸν ἑξέτη καὶ τὴν ἑξέτιν διακρινέσθω μὲν ἤδη τὸ γένοσ ἑκατέρων ‐ κόροι μὲν μετὰ κόρων, παρθένοι δὲ ὡσαύτωσ μετ’ ἀλλήλων τὴν διατριβὴν ποιείσθωσαν ‐ πρὸσ δὲ τὰ μαθήματα τρέπεσθαι χρεὼν ἑκατέρουσ, τοὺσ μὲν ἄρρενασ ἐφ’ ἵππων διδασκάλουσ καὶ τόξων καὶ ἀκοντίων καὶ σφενδονήσεωσ, ἐὰν δέ πῃ συγχωρῶσιν, μέχρι γε μαθήσεωσ καὶ τὰ θήλεα, καὶ δὴ τά γε μάλιστα πρὸσ τὴν τῶν ὅπλων χρείαν.

τὸ γὰρ δὴ νῦν καθεστὸσ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀγνοεῖται παρὰ τοῖσ πᾶσιν ὀλίγου.

τὸ ποῖον; ὡσ ἄρα τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ διαφέροντά ἐσθ’ ἡμῶν φύσει πρὸσ τὰσ χρείασ εἰσ ἑκάστασ τῶν πράξεων τὰ περὶ τὰσ χεῖρασ, ἐπεὶ τά γε περὶ πόδασ τε καὶ τὰ κάτω τῶν μελῶν οὐδὲν διαφέροντα εἰσ τοὺσ πόνουσ φαίνεται· τὰ δὲ κατὰ χεῖρασ ἀνοίᾳ τροφῶν καὶ μητέρων οἱο͂ν χωλοὶ γεγόναμεν ἕκαστοι. τῆσ φύσεωσ γὰρ ἑκατέρων τῶν μελῶν σχεδὸν ἰσορροπούσησ, αὐτοὶ διὰ τὰ ἔθη διάφορα αὐτὰ πεποιήκαμεν οὐκ ὀρθῶσ χρώμενοι.

ἐν ὅσοισ μὲν γὰρ τῶν ἔργων μὴ μέγα διαφέρει, λύρᾳ μὲν ἐν ἀριστερᾷ χρώμενον, πλήκτρῳ δὲ ἐν δεξιᾷ, πρᾶγμα οὐδέν, καὶ ὅσα τοιαῦτα· τούτοισ δὲ παραδείγμασι χρώμενον καὶ εἰσ ἄλλα μὴ δέον οὕτω χρῆσθαι σχεδὸν ἄνοια. ἔδειξεν δὲ ταῦτα ὁ τῶν Σκυθῶν νόμοσ, οὐκ ἐν ἀριστερᾷ μὲν τόξον ἀπάγων, ἐν δεξιᾷ δὲ οἰστὸν προσαγόμενοσ μόνον, ἀλλ’ ὁμοίωσ ἑκατέροισ ἐπ’ ἀμφότερα χρώμενοσ·

πάμπολλα δ’ ἕτερα τοιαῦτα παραδείγματα ἐν ἡνιοχείαισ τέ ἐστι καὶ ἐν ἑτέροισ, ἐν οἷσιν μαθεῖν δυνατὸν ὅτι παρὰ φύσιν κατασκευάζουσιν οἱ ἀριστερὰ δεξιῶν ἀσθενέστερα κατασκευάζοντεσ. ταῦτα δ’, ὅπερ εἴπομεν, ἐν μὲν κερατίνοισ πλήκτροισ καὶ ἐν ὀργάνοισ τοιούτοισ οὐδὲν μέγα· σιδηροῖσ δ’ εἰσ τὸν πόλεμον ὅταν δέῃ χρῆσθαι, μέγα διαφέρει, καὶ τόξοισ καὶ ἀκοντίοισ καὶ ἑκάστοισ τούτων, πολὺ δὲ μέγιστον, ὅταν ὅπλοισ δέῃ πρὸσ ὅπλα χρῆσθαι.

διαφέρει δὲ πάμπολυ μαθὼν μὴ μαθόντοσ καὶ ὁ γυμνασάμενοσ τοῦ μὴ γεγυμνασμένου. καθάπερ γὰρ ὁ τελέωσ παγκράτιον ἠσκηκὼσ ἢ πυγμὴν ἢ πάλην οὐκ ἀπὸ μὲν τῶν ἀριστερῶν ἀδύνατόσ ἐστι μάχεσθαι, χωλαίνει δὲ καὶ ἐφέλκεται πλημμελῶν, ὁπόταν αὐτόν τισ μεταβιβάζων ἐπὶ θάτερα ἀναγκάζῃ διαπονεῖν, ταὐτὸν δὴ τοῦτ’, οἶμαι, καὶ ἐν ὅπλοισ καὶ ἐν τοῖσ ἄλλοισ πᾶσι χρὴ προσδοκᾶν ὀρθόν, ὅτι τὸν διττὰ δεῖ κεκτημένον, οἷσ ἀμύνοιτό τ’ ἂν καὶ ἐπιτιθεῖτο ἄλλοισ, μηδὲν ἀργὸν τούτων μηδὲ ἀνεπιστῆμον ἐᾶν εἶναι κατὰ δύναμιν· Γηρυόνου δέ γε εἴ τισ φύσιν ἔχων ἢ καὶ τὴν Βριάρεω φύοιτο, ταῖσ ἑκατὸν χερσὶν ἑκατὸν δεῖ βέλη ῥίπτειν δυνατὸν εἶναι.

τὴν ἐπιμέλειαν ἀρχούσαισ τε καὶ ἄρχουσι δεῖ γίγνεσθαι, ταῖσ μὲν ἐν παιδιαῖσ τε καὶ τροφαῖσ ἐπισκόποισ γιγνομέναισ, τοῖσ δὲ περὶ μαθήματα, ὅπωσ ἀρτίποδέσ τε καὶ ἀρτίχειρεσ πάντεσ τε καὶ πᾶσαι γιγνόμενοι, μηδὲν τοῖσ ἔθεσιν ἀποβλάπτωσι τὰσ φύσεισ εἰσ τὸ δυνατόν.

τὰ δὲ μαθήματά που διττά, ὥσ γ’ εἰπεῖν, χρήσασθαι συμβαίνοι ἄν, τὰ μὲν ὅσα περὶ τὸ σῶμα γυμναστικῆσ, τὰ δ’ εὐψυχίασ χάριν μουσικῆσ.

τὰ δὲ γυμναστικῆσ αὖ δύο, τὸ μὲν ὄρχησισ, τὸ δὲ πάλη. τῆσ ὀρχήσεωσ δὲ ἄλλη μὲν Μούσησ λέξιν μιμουμένων, τό τε μεγαλοπρεπὲσ φυλάττοντασ ἅμα καὶ ἐλεύθερον, ἄλλη δέ, εὐεξίασ ἐλαφρότητόσ τε ἕνεκα καὶ κάλλουσ, τῶν τοῦ σώματοσ αὐτοῦ μελῶν καὶ μερῶν τὸ προσῆκον καμπῆσ τε καὶ ἐκτάσεωσ, καὶ ἀποδιδομένησ ἑκάστοισ αὐτοῖσ αὑτῶν εὐρύθμου κινήσεωσ, διασπειρομένησ ἅμα καὶ συνακολουθούσησ εἰσ πᾶσαν τὴν ὄρχησιν ἱκανῶσ.

καὶ δὴ τά γε κατὰ πάλην ἃ μὲν Ἀνταῖοσ ἢ Κερκύων ἐν τέχναισ ἑαυτῶν συνεστήσαντο φιλονικίασ ἀχρήστου χάριν, ἢ πυγμῆσ Ἐπειὸσ ἢ Ἄμυκοσ, οὐδὲν χρήσιμα ἐπὶ πολέμου κοινωνίαν ὄντα, οὐκ ἄξια λόγῳ κοσμεῖν· τὰ δὲ ἀπ’ ὀρθῆσ πάλησ, ἀπ’ αὐχένων καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν ἐξειλήσεωσ, μετὰ φιλονικίασ τε καὶ καταστάσεωσ διαπονούμενα μετ’ εὐσχήμονοσ ῥώμησ τε καὶ ὑγιείασ ἕνεκα, ταῦτ’ εἰσ πάντα ὄντα χρήσιμα οὐ παρετέον, ἀλλὰ προστακτέον μαθηταῖσ τε ἅμα καὶ τοῖσ διδάξουσιν, ὅταν ἐνταῦθ’ ὦμεν τῶν νόμων, τοῖσ μὲν πάντα τὰ τοιαῦτα εὐμενῶσ δωρεῖσθαι, τοῖσ δὲ παραλαμβάνειν ἐν χάρισιν.

οὐδ’ ὅσα ἐν τοῖσ χοροῖσ ἐστιν αὖ μιμήματα προσήκοντα μιμεῖσθαι παρετέον, κατὰ μὲν τὸν τόπον τόνδε Κουρήτων ἐνόπλια παίγνια, κατὰ δὲ Λακεδαίμονα Διοσκόρων.

ἡ δὲ αὖ που παρ’ ἡμῖν κόρη καὶ δέσποινα, εὐφρανθεῖσα τῇ τῆσ χορείασ παιδιᾷ, κεναῖσ χερσὶν οὐκ ᾠήθη δεῖν ἀθύρειν, πανοπλίᾳ δὲ παντελεῖ κοσμηθεῖσα, οὕτω τὴν ὄρχησιν διαπεραίνειν· ἃ δὴ πάντωσ μιμεῖσθαι πρέπον ἂν εἰή κόρουσ τε ἅμα καὶ κόρασ, τὴν τῆσ θεοῦ χάριν τιμῶντασ, πολέμου τ’ ἐν χρείᾳ καὶ ἑορτῶν ἕνεκα.

τοῖσ δέ που παισὶν εὐθύσ τε καὶ ὅσον ἂν χρόνον μήπω εἰσ πόλεμον ἰώσιν, πᾶσι θεοῖσ προσόδουσ τε καὶ πομπὰσ ποιουμένουσ μεθ’ ὅπλων τε καὶ ἵππων ἀεὶ κοσμεῖσθαι δέον ἂν εἰή, θάττουσ τε καὶ βραδυτέρασ ἐν ὀρχήσεσι καὶ ἐν πορείᾳ τὰσ ἱκετείασ ποιουμένουσ πρὸσ θεούσ τε καὶ θεῶν παῖδασ. καὶ ἀγῶνασ δὴ καὶ προαγῶνασ, εἴ τινων, οὐκ ἄλλων ἢ τούτων ἕνεκα προαγωνιστέον·

οὗτοι γὰρ καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ κατὰ πόλεμον χρήσιμοι εἴσ τε πολιτείαν καὶ ἰδίουσ οἴκουσ, οἱ δὲ ἄλλοι πόνοι τε καὶ παιδιαὶ καὶ σπουδαὶ κατὰ σώματα οὐκ ἐλευθέρων, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία. ἣν εἶπον γυμναστικὴν ἐν τοῖσ πρώτοισ λόγοισ ὅτι δέοι διεξελθεῖν, σχεδὸν δὴ διελήλυθα τὰ νῦν, καὶ ἔσθ’ αὕτη παντελήσ·

εἰ δέ τινα ταύτησ ὑμεῖσ ἔχετε βελτίω, θέντεσ εἰσ κοινὸν λέγετε. οὐ ῥᾴδιον, ὦ ξένε, παρέντασ ταῦτα ἄλλα ἔχειν βελτίω τούτων περὶ γυμναστικῆσ ἅμα καὶ ἀγωνίασ εἰπεῖν.

τὸ τοίνυν τούτοισ ἑξῆσ περὶ τὰ τῶν Μουσῶν τε καὶ Ἀπόλλωνοσ δῶρα, τότε μέν, ὡσ ἅπαντα εἰρηκότεσ, ᾠόμεθα καταλείπειν μόνα τὰ περὶ γυμναστικῆσ· νῦν δ’ ἔστιν δῆλα ἅ τ’ ἐστὶν καὶ ὅτι πρῶτα πᾶσιν ῥητέα. λέγωμεν τοίνυν ἑξῆσ αὐτά. πάνυ μὲν οὖν λεκτέον. ἀκούσατε δέ μου, προακηκοότεσ μὲν καὶ ἐν τοῖσ πρόσθεν·

ὅμωσ δὲ τό γε σφόδρα ἄτοπον καὶ ἀήθεσ διευλαβεῖσθαι δεῖ λέγοντα καὶ ἀκούοντα, καὶ δὴ καὶ νῦν. ἐρῶ μὲν γὰρ ἐγὼ λόγον οὐκ ἄφοβον εἰπεῖν, ὅμωσ δέ πῃ θαρρήσασ οὐκ ἀποστήσομαι. τίνα δὴ τοῦτον, ὦ ξένε, λέγεισ; φημὶ κατὰ πάσασ πόλεισ τὸ τῶν παιδιῶν γένοσ ἠγνοῆσθαι σύμπασιν ὅτι κυριώτατόν ἐστι περὶ θέσεωσ νόμων, ἢ μονίμουσ εἶναι τοὺσ τεθέντασ ἢ μή. γὰρ αὐτὸ καὶ μετασχὸν τοῦ τὰ αὐτὰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτωσ ἀεὶ τοὺσ αὐτοὺσ παίζειν τε καὶ εὐθυμεῖσθαι τοῖσ αὐτοῖσ παιγνίοισ, ἐᾷ καὶ τὰ σπουδῇ κείμενα νόμιμα μένειν ἡσυχῇ, κινούμενα δὲ τὰ αὐτὰ καὶ καινοτομούμενα, μεταβολαῖσ τε ἄλλαισ ἀεὶ χρώμενα, καὶ μηδέποτε ταὐτὰ φίλα προσαγορευόντων τῶν νέων, μήτ’ ἐν σχήμασιν τοῖσ τῶν αὑτῶν σωμάτων μήτε ἐν τοῖσ ἄλλοισ σκεύεσιν ὁμολογουμένωσ αὐτοῖσ ἀεὶ κεῖσθαι τό τ’ εὔσχημον καὶ ἄσχημον, ἀλλὰ τόν τι νέον ἀεὶ καινοτομοῦντα καὶ εἰσφέροντα τῶν εἰωθότων ἕτερον κατά τε σχήματα καὶ χρώματα καὶ πάντα ὅσα τοιαῦτα, τοῦτον τιμᾶσθαι διαφερόντωσ, τούτου πόλει λώβην οὐκ εἶναι μείζω φαῖμεν ἂν ὀρθότατα λέγοντεσ·

λανθάνειν γὰρ τῶν νέων τὰ ἤθη μεθιστάντα καὶ ποιεῖν τὸ μὲν ἀρχαῖον παρ’ αὐτοῖσ ἄτιμον, τὸ δὲ νέον ἔντιμον.

τούτου δὲ πάλιν αὖ λέγω τοῦ τε ῥήματοσ καὶ τοῦ δόγματοσ οὐκ εἶναι ζημίαν μείζω πάσαισ πόλεσιν· ἀκούσατε δὲ ὅσον φημὶ αὔτ’ εἶναι κακόν. ἦ τὸ ψέγεσθαι τὴν ἀρχαιότητα λέγεισ ἐν ταῖσ πόλεσιν;

πάνυ μὲν οὖν. οὐ φαύλουσ τοίνυν ἡμᾶσ ἂν ἀκροατὰσ πρὸσ αὐτὸν τὸν λόγον ἔχοισ ἂν τοῦτον, ἀλλ’ ὡσ δυνατὸν εὐμενεστάτουσ. εἰκὸσ γοῦν. λέγε μόνον. ἴτε δή, μειζόνωσ αὐτὸν ἀκούσωμέν τε ἡμῶν αὐτῶν καὶ πρὸσ ἀλλήλουσ οὕτωσ εἴπωμεν. μεταβολὴν γὰρ δὴ πάντων πλὴν κακῶν πολὺ σφαλερώτατον εὑρήσομεν ἐν ὡρ́αισ πάσαισ, ἐν πνεύμασιν, ἐν διαίταισ σωμάτων, ἐν τρόποισ ψυχῶν, ἐν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν οὐ τοῖσ μέν, τοῖσ δ’ οὔ, πλήν, ὅτιπερ εἶπον νυνδή, κακοῖσ· ὥστε, εἴ τισ ἀποβλέψειε πρὸσ σώματα, ὡσ πᾶσι μὲν σιτίοισ, πᾶσι δ’ αὖ ποτοῖσ καὶ πόνοισ συνήθη γιγνόμενα, καὶ τὸ πρῶτον ταραχθέντα ὑπ’ αὐτῶν, ἔπειτ’ ἐξ αὐτῶν τούτων ὑπὸ χρόνου σάρκασ φύσαντα οἰκείασ τούτοισ, φίλα τε καὶ συνήθη καὶ γνώριμα γενόμενα ἁπάσῃ ταύτῃ τῇ διαίτῃ πρὸσ ἡδονὴν καὶ ὑγίειαν ἄριστα διάγει, καὶ ἄν ποτ’ ἄρα ἀναγκασθῇ μεταβάλλειν αὖθισ ἡντινοῦν τῶν εὐδοκίμων διαιτῶν, τό γε κατ’ ἀρχὰσ συνταραχθεὶσ ὑπὸ νόσων μόγισ ποτὲ κατέστη, τὴν συνήθειαν τῇ τροφῇ πάλιν ἀπολαβών, ταὐτὸν δὴ δεῖ νομίζειν τοῦτο γίγνεσθαι καὶ περὶ τὰσ τῶν ἀνθρώπων διανοίασ τε ἅμα καὶ τὰσ τῶν ψυχῶν φύσεισ.

οἷσ γὰρ ἂν ἐντραφῶσιν νόμοισ καὶ κατά τινα θείαν εὐτυχίαν ἀκίνητοι γένωνται μακρῶν καὶ πολλῶν χρόνων, ὡσ μηδένα ἔχειν μνείαν μηδὲ ἀκοὴν τοῦ ποτε ἄλλωσ αὐτὰ σχεῖν ἢ καθάπερ νῦν ἔχει, σέβεται καὶ φοβεῖται πᾶσα ἡ ψυχὴ τό τι κινεῖν τῶν τότε καθεστώτων.

μηχανὴν δὴ δεῖ τὸν νομοθέτην ἐννοεῖν ἁμόθεν γέ ποθεν ὅντινα τρόπον τοῦτ’ ἔσται τῇ πόλει.

τῇδ’ οὖν ἔγωγε εὑρίσκω. σπουδὴν καὶ βλάβην συμβαίνειν, ὥστε οὐκ ἀποτρέπουσιν ἀλλὰ συνέπονται ὑπείκοντεσ, καὶ οὐ λογίζονται τόδε, ὅτι τούτουσ ἀνάγκη τοὺσ παῖδασ τοὺσ ἐν ταῖσ παιδιαῖσ νεωτερίζοντασ ἑτέρουσ ἄνδρασ τῶν ἔμπροσθεν γενέσθαι παίδων, γενομένουσ δὲ ἄλλουσ, ἄλλον βίον ζητεῖν, ζητήσαντασ δέ, ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων καὶ νόμων ἐπιθυμῆσαι, καὶ μετὰ τοῦτο ὡσ ἥξοντοσ τοῦ νυνδὴ λεγομένου μεγίστου κακοῦ πόλεσιν οὐδεὶσ αὐτῶν φοβεῖται.

τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἐλάττω μεταβαλλόμενα κακὰ διεξεργάζοιτ’ ἄν, ὅσα περὶ σχήματα πάσχει τὸ τοιοῦτον·

ὅσα δὲ περὶ τὰ τῶν ἠθῶν ἐπαίνου τε καὶ ψόγου πέρι πυκνὰ μεταπίπτει, πάντων, οἰόμαι, μέγιστά τε καὶ πλείστησ εὐλαβείασ δεόμενα ἂν εἰή. πῶσ γὰρ οὔ; τί οὖν; τοῖσ ἔμπροσθεν λόγοισ πιστεύομεν, οἷσ ἐλέγομεν ὡσ τὰ περὶ τοὺσ ῥυθμοὺσ καὶ πᾶσαν μουσικήν ἐστιν τρόπων μιμήματα βελτιόνων καὶ χειρόνων ἀνθρώπων; ἢ πῶσ;

οὐδαμῶσ ἄλλωσ πωσ τό γε παρ’ ἡμῖν δόγμα ἔχον ἂν εἰή. οὐκοῦν, φαμέν, ἅπασαν μηχανητέον μηχανὴν ὅπωσ ἂν ἡμῖν οἱ παῖδεσ μήτε ἐπιθυμῶσιν ἄλλων μιμημάτων ἅπτεσθαι κατὰ ὀρχήσεισ ἢ κατὰ μελῳδίασ, μήτε τισ αὐτοὺσ πείσῃ προσάγων παντοίασ ἡδονάσ; ὀρθότατα λέγεισ. ἔχει τισ οὖν ἡμῶν ἐπὶ τὰ τοιαῦτα βελτίω τινα τέχνην τῆσ τῶν Αἰγυπτίων;

ποίασ δὴ λέγεισ; τοῦ καθιερῶσαι πᾶσαν μὲν ὄρχησιν, πάντα δὲ μέλη, τάξαντασ πρῶτον μὲν τὰσ ἑορτάσ, συλλογισαμένουσ εἰσ τὸν ἐνιαυτὸν ἅστινασ ἐν οἷσ χρόνοισ καὶ οἷστισιν ἑκάστοισ τῶν θεῶν καὶ παισὶ τούτων καὶ δαίμοσι γίγνεσθαι χρεών, μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπὶ τοῖσ τῶν θεῶν θύμασιν ἑκάστοισ ἣν ᾠδὴν δεῖ ἐφυμνεῖσθαι, καὶ χορείαισ ποίαισιν γεραίρειν τὴν τότε θυσίαν, τάξαι μὲν πρῶτόν τινασ, ἃ δ’ ἂν ταχθῇ, Μοίραισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ πᾶσι θεοῖσ θύσαντασ κοινῇ πάντασ τοὺσ πολίτασ, σπένδοντασ καθιεροῦν ἑκάστασ τὰσ ᾠδὰσ ἑκάστοισ τῶν θεῶν καὶ τῶν ἄλλων· ἂν δὲ παρ’ αὐτά τίσ τῳ θεῶν ἄλλουσ ὕμνουσ ἢ χορείασ προσάγῃ, τοὺσ ἱερέασ τε καὶ τὰσ ἱερείασ μετὰ νομοφυλάκων ἐξείργοντασ ὁσίωσ ἐξείργειν καὶ κατὰ νόμον, τὸν δὲ ἐξειργόμενον, ἂν μὴ ἑκὼν ἐξείργηται, δίκασ ἀσεβείασ διὰ βίου παντὸσ τῷ ἐθελήσαντι παρέχειν.

ὀρθῶσ. πρὸσ τούτῳ δὴ νῦν γενόμενοι τῷ λόγῳ, πάθωμεν τὸ πρέπον ἡμῖν αὐτοῖσ.

τοῦ πέρι λέγεισ; πᾶσ που νέοσ, μὴ ὅτι πρεσβύτησ, ἰδὼν ἂν ἢ καὶ ἀκούσασ ὁτιοῦν τῶν ἐκτόπων καὶ μηδαμῇ πωσ συνήθων, οὐκ ἄν ποτέ που τὸ ἀπορηθὲν περὶ αὐτῶν συγχωρήσειεν ἐπιδραμὼν οὕτωσ εὐθύσ, στὰσ δ’ ἄν, καθάπερ ἐν τριόδῳ γενόμενοσ καὶ μὴ σφόδρα κατειδὼσ ὁδόν, εἴτε μόνοσ εἴτε μετ’ ἄλλων τύχοι πορευόμενοσ, ἀνέροιτ’ ἂν αὑτὸν καὶ τοὺσ ἄλλουσ τὸ ἀπορούμενον, καὶ οὐκ ἂν πρότερον ὁρμήσειεν, πρίν πῃ βεβαιώσαιτο τὴν σκέψιν τῆσ πορείασ ὅπῃ ποτὲ φέρει. καὶ δὴ καὶ τὸ παρὸν ἡμῖν ὡσαύτωσ ποιητέον·

ἀτόπου γὰρ τὰ νῦν ἐμπεπτωκότοσ λόγου περὶ νόμων, ἀνάγκη που σκέψιν πᾶσαν ποιήσασθαι, καὶ μὴ ῥᾳδίωσ οὕτωσ περὶ τοσούτων τηλικούτουσ ὄντασ φάναι διισχυριζομένουσ ἐν τῷ παραχρῆμά τι σαφὲσ ἂν εἰπεῖν ἔχειν. ἀληθέστατα λέγεισ. οὐκοῦν τούτῳ μὲν χρόνον δώσομεν, βεβαιώσομεν δὲ τότε αὐτό, ὁπόταν σκεψώμεθα ἱκανῶσ·

ἵνα δὲ μὴ τὴν ἑπομένην τάξιν τοῖσ νόμοισ τοῖσ νῦν ἡμῖν παροῦσι διαπεράνασθαι κωλυθῶμεν μάτην, ἰώμεν πρὸσ τὸ τέλοσ αὐτῶν. τάχα γὰρ ἴσωσ, εἰ θεὸσ ἐθέλοι, κἂν ἡ διέξοδοσ αὕτη ὅλη σχοῦσα τέλοσ ἱκανῶσ ἂν μηνύσειε καὶ τὸ νῦν διαπορούμενον. ἄριστ’, ὦ ξένε, λέγεισ, καὶ ποιῶμεν οὕτωσ ὡσ εἴρηκασ. δεδόχθω μὲν δή, φαμέν, τὸ ἄτοπον τοῦτο, νόμουσ τὰσ ᾠδὰσ ἡμῖν γεγονέναι, καὶ καθάπερ οἱ παλαιοὶ τότε περὶ κιθαρῳδίαν οὕτω πωσ, ὡσ ἐοίκεν, ὠνόμασαν ‐ ὥστε τάχ’ ἂν οὐδ’ ἐκεῖνοι παντάπασί γ’ ἂν ἀφεστῶτεσ εἰε͂ν τοῦ νῦν λεγομένου, καθ’ ὕπνον δὲ οἱο͂́ν πού τισ ἢ καὶ ὕπαρ ἐγρηγορὼσ ὠνείρωξεν μαντευόμενοσ αὐτό ‐ τὸ δ’ οὖν δόγμα περὶ αὐτοῦ τοῦτ’ ἔστω· παρὰ τὰ δημόσια μέλη τε καὶ ἱερὰ καὶ τὴν τῶν νέων σύμπασαν χορείαν μηδεὶσ μᾶλλον ἢ παρ’ ὁντινοῦν ἄλλον τῶν νόμων φθεγγέσθω μηδ’ ἐν ὀρχήσει κινείσθω.

καὶ ὁ μὲν τοιοῦτοσ ἀζήμιοσ ἀπαλλαττέσθω, τὸν δὲ μὴ πειθόμενον, καθάπερ ἐρρήθη νυνδή, νομοφύλακέσ τε καὶ ἱέρειαι καὶ ἱερῆσ κολαζόντων. κείσθω δὲ νῦν ἡμῖν ταῦτα τῷ λόγῳ;

κείσθω. τίνα δὴ τρόπον αὐτὰ νομοθετῶν τισ μὴ παντάπασιν καταγέλαστοσ γίγνοιτ’ ἄν; ἴδωμεν δὴ τὸ τοιόνδ’ ἔτι περὶ αὐτά. ἀσφαλέστατον καθάπερ ἐκμαγεῖ’ ἄττ’ αὐτοῖσιν πρῶτον πλάσασθαι τῷ λόγῳ, λέγω δὲ ἓν μὲν τῶν ἐκμαγείων εἶναι τοιόνδε τι· θυσίασ γενομένησ καὶ ἱερῶν καυθέντων κατὰ νόμον, εἴ τῴ τισ, φαμέν, ἰδίᾳ παραστὰσ τοῖσ βωμοῖσ τε καὶ ἱεροῖσ, ὑὸσ ἢ καὶ ἀδελφόσ, βλασφημοῖ πᾶσαν βλασφημίαν, ἆρ’ οὐκ, ἂν φαῖμεν, ἀθυμίαν καὶ κακὴν ὄτταν καὶ μαντείαν πατρὶ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἂν οἰκείοισ φθέγγοιτο ἐντιθείσ; τί μήν;

ἐν τοίνυν τοῖσ παρ’ ἡμῖν τόποισ τοῦτ’ ἐστὶν ταῖσ πόλεσι γιγνόμενον ὡσ ἔποσ εἰπεῖν σχεδὸν ὀλίγου πάσαισ· δημοσίᾳ γάρ τινα θυσίαν ὅταν ἀρχή τισ θύσῃ, μετὰ ταῦτα χορὸσ οὐχ εἷσ ἀλλὰ πλῆθοσ χορῶν ἥκει, καὶ στάντεσ οὐ πόρρω τῶν βωμῶν ἀλλὰ παρ’ αὐτοὺσ ἐνίοτε, πᾶσαν βλασφημίαν τῶν ἱερῶν καταχέουσιν, ῥήμασί τε καὶ ῥυθμοῖσ καὶ γοωδεστάταισ ἁρμονίαισ συντείνοντεσ τὰσ τῶν ἀκροωμένων ψυχάσ, καὶ ὃσ ἂν δακρῦσαι μάλιστα τὴν θύσασαν παραχρῆμα ποιήσῃ πόλιν, οὗτοσ τὰ νικητήρια φέρει. τοῦτον δὴ τὸν νόμον ἆρ’ οὐκ ἀποψηφιζόμεθα;

καὶ εἴ ποτ’ ἄρα δεῖ τοιούτων οἴκτων γίγνεσθαι τοὺσ πολίτασ ἐπηκόουσ, ὁπόταν ἡμέραι μὴ καθαραί τινεσ ἀλλὰ ἀποφράδεσ ὦσιν, τόθ’ ἥκειν δέον ἂν εἰή μᾶλλον χορούσ τινασ ἔξωθεν μεμισθωμένουσ ᾠδούσ, οἱο͂ν οἱ περὶ τοὺσ τελευτήσαντασ μισθούμενοι Καρικῇ τινι μούσῃ προπέμπουσι τοὺσ τελευτήσαντασ; τοιοῦτόν που πρέπον ἂν εἰή καὶ περὶ τὰσ τοιαύτασ ᾠδὰσ γιγνόμενον, καὶ δὴ καὶ στολή γέ που ταῖσ ἐπικηδείοισ ᾠδαῖσ οὐ στέφανοι πρέποιεν ἂν οὐδ’ ἐπίχρυσοι κόσμοι, πᾶν δὲ τοὐναντίον, ἵν’ ὅτι τάχιστα περὶ αὐτῶν λέγων ἀπαλλάττωμαι.

τὸ δὲ τοσοῦτον ἡμᾶσ αὐτοὺσ ἐπανερωτῶ πάλιν, τῶν ἐκμαγείων ταῖσ ᾠδαῖσ εἰ πρῶτον ἓν τοῦθ’ ἡμῖν ἀρέσκον κείσθω. τὸ ποῖον; εὐφημία, καὶ δὴ καὶ τὸ τῆσ ᾠδῆσ γένοσ εὔφημον ἡμῖν πάντῃ πάντωσ ὑπαρχέτω; ἢ μηδὲν ἐπανερωτῶ, τιθῶ δὲ τοῦτο οὕτωσ;

παντάπασι μὲν οὖν τίθει· νικᾷ γὰρ πάσαισι ταῖσ ψήφοισ οὗτοσ ὁ νόμοσ. τίσ δὴ μετ’ εὐφημίαν δεύτεροσ ἂν εἰή νόμοσ μουσικῆσ; ἆρ’ οὐκ εὐχὰσ εἶναι τοῖσ θεοῖσ οἷσ θύομεν ἑκάστοτε; πῶσ γὰρ οὔ; τρίτοσ δ’ οἶμαι νόμοσ, ὅτι γνόντασ δεῖ τοὺσ ποιητὰσ ὡσ εὐχαὶ παρὰ θεῶν αἰτήσεισ εἰσίν, δεῖ δὴ τὸν νοῦν αὐτοὺσ σφόδρα προσέχειν μή ποτε λάθωσιν κακὸν ὡσ ἀγαθὸν αἰτούμενοι· γελοῖον γὰρ δὴ τὸ πάθοσ οἶμαι τοῦτ’ ἂν γίγνοιτο, εὐχῆσ τοιαύτησ γενομένησ.

τί μήν; οὐκοῦν ἡμεῖσ ἔμπροσθεν σμικρὸν τῷ λόγῳ ἐπείσθημεν ὡσ οὔτε ἀργυροῦν δεῖ πλοῦτον οὔτε χρυσοῦν ἐν πόλει ἱδρυμένον ἐνοικεῖν; πάνυ μὲν οὖν. τίνοσ οὖν ποτε παράδειγμα εἰρῆσθαι φῶμεν τοῦτον τὸν λόγον; ἆρ’ οὐ τοῦδε, ὅτι τὸ τῶν ποιητῶν γένοσ οὐ πᾶν ἱκανόν ἐστι γιγνώσκειν σφόδρα τά τε ἀγαθὰ καὶ μή; ποιήσασ οὖν δήπου τὶσ ποιητὴσ ῥήμασιν ἢ καὶ κατὰ μέλοσ τοῦτο ἡμαρτημένον, εὐχὰσ οὐκ ὀρθάσ, ἡμῖν τοὺσ πολίτασ περὶ τῶν μεγίστων εὔχεσθαι τἀναντία ποιήσει·

καίτοι τούτου, καθάπερ ἐλέγομεν, οὐ πολλὰ ἁμαρτήματα ἀνευρήσομεν μείζω. θῶμεν δὴ καὶ τοῦτον τῶν περὶ μοῦσαν νόμων καὶ τύπων ἕνα; τίνα; σαφέστερον εἰπὲ ἡμῖν. τὸν ποιητὴν παρὰ τὰ τῆσ πόλεωσ νόμιμα καὶ δίκαια ἢ καλὰ ἢ ἀγαθὰ μηδὲν ποιεῖν ἄλλο, τὰ δὲ ποιηθέντα μὴ ἐξεῖναι τῶν ἰδιωτῶν μηδενὶ πρότερον δεικνύναι, πρὶν ἂν αὐτοῖσ τοῖσ περὶ ταῦτα ἀποδεδειγμένοισ κριταῖσ καὶ τοῖσ νομοφύλαξιν δειχθῇ καὶ ἀρέσῃ· σχεδὸν δὲ ἀποδεδειγμένοι εἰσὶν ἡμῖν οὓσ εἱλόμεθα νομοθέτασ περὶ τὰ μουσικὰ καὶ τὸν τῆσ παιδείασ ἐπιμελητήν.

τί οὖν; ὃ πολλάκισ ἐρωτῶ, κείσθω νόμοσ ἡμῖν καὶ τύποσ ἐκμαγεῖόν τε τρίτον τοῦτο; ἢ πῶσ δοκεῖ; κείσθω· τί μήν; μετά γε μὴν ταῦτα ὕμνοι θεῶν καὶ ἐγκώμια κεκοινωνημένα εὐχαῖσ ᾄδοιτ’ ἂν ὀρθότατα, καὶ μετὰ θεοὺσ ὡσαύτωσ περὶ δαίμονάσ τε καὶ ἡρ́ωασ μετ’ ἐγκωμίων εὐχαὶ γίγνοιντ’ ἂν τούτοισ πᾶσιν πρέπουσαι.

πῶσ γὰρ οὔ; μετά γε μὴν ταῦτ’ ἤδη νόμοσ ἄνευ φθόνων εὐθὺσ γίγνοιτ’ ἂν ὅδε· τῶν πολιτῶν ὁπόσοι τέλοσ ἔχοιεν τοῦ βίου, κατὰ σώματα ἢ κατὰ ψυχὰσ ἔργα ἐξειργασμένοι καλὰ καὶ ἐπίπονα καὶ τοῖσ νόμοισ εὐπειθεῖσ γεγονότεσ, ἐγκωμίων αὐτοὺσ τυγχάνειν πρέπον ἂν εἰή. πῶσ δ’ οὔ; τούσ γε μὴν ἔτι ζῶντασ ἐγκωμίοισ τε καὶ ὕμνοισ τιμᾶν οὐκ ἀσφαλέσ, πρὶν ἂν ἅπαντά τισ τὸν βίον διαδραμὼν τέλοσ ἐπιστήσηται καλόν·

ταῦτα δὲ πάντα ἡμῖν ἔστω κοινὰ ἀνδράσιν τε καὶ γυναιξὶν ἀγαθοῖσ καὶ ἀγαθαῖσ διαφανῶσ γενομένοισ. τὰσ δὲ ᾠδάσ τε καὶ ὀρχήσεισ οὑτωσὶ χρὴ καθίστασθαι. πολλὰ ἔστιν παλαιῶν παλαιὰ περὶ μουσικὴν καὶ καλὰ ποιήματα, καὶ δὴ καὶ τοῖσ σώμασιν ὀρχήσεισ ὡσαύτωσ, ὧν οὐδεὶσ φθόνοσ ἐκλέξασθαι τῇ καθισταμένῃ πολιτείᾳ τὸ πρέπον καὶ ἁρμόττον· δοκιμαστὰσ δὲ τούτων ἑλομένουσ τὴν ἐκλογὴν ποιεῖσθαι μὴ νεωτέρουσ πεντήκοντα ἐτῶν, καὶ ὅτι μὲν ἂν ἱκανὸν εἶναι δόξῃ τῶν παλαιῶν ποιημάτων, ἐγκρίνειν, ὅτι δ’ ἂν ἐνδεὲσ ἢ τὸ παράπαν ἀνεπιτήδειον, τὸ μὲν ἀποβάλλεσθαι παντάπασιν, τὸ δ’ ἐπανερόμενον ἐπιρρυθμίζειν, ποιητικοὺσ ἅμα καὶ μουσικοὺσ ἄνδρασ παραλαβόντασ, χρωμένουσ αὐτῶν ταῖσ δυνάμεσιν τῆσ ποιήσεωσ, ταῖσ δὲ ἡδοναῖσ καὶ ἐπιθυμίαισ μὴ ἐπιτρέποντασ ἀλλ’ ἤ τισιν ὀλίγοισ, ἐξηγουμένουσ δὲ τὰ τοῦ νομοθέτου βουλήματα, ὅτι μάλιστα ὄρχησίν τε καὶ ᾠδὴν καὶ πᾶσαν χορείαν συστήσασθαι κατὰ τὸν αὐτῶν νοῦν.

πᾶσα δ’ ἄτακτόσ γε τάξιν λαβοῦσα περὶ μοῦσαν διατριβὴ καὶ μὴ παρατιθεμένησ τῆσ γλυκείασ μούσησ ἀμείνων μυρίῳ· τὸ δ’ ἡδὺ κοινὸν πάσαισ.

ἐν ᾗ γὰρ ἂν ἐκ παίδων τισ μέχρι τῆσ ἑστηκυίασ τε καὶ ἔμφρονοσ ἡλικίασ διαβιῷ, σώφρονι μὲν μούσῃ καὶ τεταγμένῃ, ἀκούων δὲ τῆσ ἐναντίασ, μισεῖ καὶ ἀνελεύθερον αὐτὴν προσαγορεύει, τραφεὶσ δ’ ἐν τῇ κοινῇ καὶ γλυκείᾳ, ψυχρὰν καὶ ἀηδῆ τὴν ταύτῃ ἐναντίαν εἶναί φησιν· ὥστε, ὅπερ ἐρρήθη νυνδή, τό γε τῆσ ἡδονῆσ ἢ ἀηδίασ περὶ ἑκατέρασ οὐδὲν πεπλεονέκτηκεν, ἐκ περιττοῦ δὲ ἡ μὲν βελτίουσ, ἡ δὲ χείρουσ τοὺσ ἐν αὐτῇ τραφέντασ ἑκάστοτε παρέχεται.

καλῶσ εἴρηκασ. ἔτι δὲ θηλείαισ τε πρεπούσασ ᾠδὰσ ἄρρεσί τε χωρίσαι που δέον ἂν εἰή τύπῳ τινὶ διορισάμενον, καὶ ἁρμονίαισιν δὴ καὶ ῥυθμοῖσ προσαρμόττειν ἀναγκαῖον· δεινὸν γὰρ ὅλῃ γε ἁρμονίᾳ ἀπᾴδειν ἢ ῥυθμῷ ἀρρυθμεῖν, μηδὲν προσήκοντα τούτων ἑκάστοισ ἀποδιδόντα τοῖσ μέλεσιν.

ἀναγκαῖον δὴ καὶ τούτων τὰ σχήματά γε νομοθετεῖν. ἔστιν δὲ ἀμφοτέροισ μὲν ἀμφότερα ἀνάγκῃ κατεχόμενα ἀποδιδόναι, τὰ δὲ τῶν θηλειῶν αὐτῷ τῷ τῆσ φύσεωσ ἑκατέρου διαφέροντι, τούτῳ δεῖ καὶ διασαφεῖν. τὸ δὴ μεγαλοπρεπὲσ οὖν καὶ τὸ πρὸσ τὴν ἀνδρείαν ῥέπον ἀρρενωπὸν φατέον εἶναι, τὸ δὲ πρὸσ τὸ κόσμιον καὶ σῶφρον μᾶλλον ἀποκλῖνον θηλυγενέστερον ὡσ ὂν παραδοτέον ἔν τε τῷ νόμῳ καὶ λόγῳ. τάξισ μὲν δή τισ αὕτη· τούτων δὲ αὐτῶν διδασκαλία καὶ παράδοσισ λεγέσθω τὸ μετὰ τοῦτο, τίνα τρόπον χρὴ καὶ οἷστισιν καὶ πότε πράττειν ἕκαστα αὐτῶν.

οἱο͂ν δή τισ ναυπηγὸσ τὴν τῆσ ναυπηγίασ ἀρχὴν καταβαλλόμενοσ τὰ τροπιδεῖα ὑπογράφεται τῶν πλοίων σχήματα, ταὐτὸν δή μοι κἀγὼ φαίνομαι ἐμαυτῷ δρᾶν, τὰ τῶν βίων πειρώμενοσ σχήματα διαστήσασθαι κατὰ τρόπουσ τοὺσ τῶν ψυχῶν, ὄντωσ αὐτῶν τὰ τροπιδεῖα καταβάλλεσθαι, ποίᾳ μηχανῇ καὶ τίσιν ποτὲ τρόποισ συνόντεσ τὸν βίον ἄριστα διὰ τοῦ πλοῦ τούτου τῆσ ζωῆσ διακομισθησόμεθα, τοῦτο σκοπεῖν ὀρθῶσ. ἔστι δὴ τοίνυν τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα μεγάλησ μὲν σπουδῆσ οὐκ ἄξια, ἀναγκαῖόν γε μὴν σπουδάζειν· τοῦτο δὲ οὐκ εὐτυχέσ.

ἐπειδὴ δὲ ἐνταῦθά ἐσμεν, εἴ πωσ διὰ προσήκοντόσ τινοσ αὐτὸ πράττοιμεν, ἴσωσ ἂν ἡμῖν σύμμετρον ἂν εἰή. λέγω δὲ δὴ τί ποτε; ἴσωσ μεντἄν τίσ μοι τοῦτ’ αὐτὸ ὑπολαβὼν ὀρθῶσ ὑπολάβοι. πάνυ μὲν οὖν.

φημὶ χρῆναι τὸ μὲν σπουδαῖον σπουδάζειν, τὸ δὲ μὴ σπουδαῖον μή, φύσει δὲ εἶναι θεὸν μὲν πάσησ μακαρίου σπουδῆσ ἄξιον, ἄνθρωπον δέ, ὅπερ εἴπομεν ἔμπροσθεν, θεοῦ τι παίγνιον εἶναι μεμηχανημένον, καὶ ὄντωσ τοῦτο αὐτοῦ τὸ βέλτιστον γεγονέναι· τούτῳ δὴ δεῖν τῷ τρόπῳ συνεπόμενον καὶ παίζοντα ὅτι καλλίστασ παιδιὰσ πάντ’ ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὕτω διαβιῶναι, τοὐναντίον ἢ νῦν διανοηθέντασ. πῶσ;

νῦν μέν που τὰσ σπουδὰσ οἰόνται δεῖν ἕνεκα τῶν παιδιῶν γίγνεσθαι· τὰ γὰρ περὶ τὸν πόλεμον ἡγοῦνται σπουδαῖα ὄντα τῆσ εἰρήνησ ἕνεκα δεῖν εὖ τίθεσθαι. τὸ δ’ ἦν ἐν πολέμῳ μὲν ἄρα οὔτ’ οὖν παιδιὰ πεφυκυῖα οὔτ’ αὖ παιδεία ποτὲ ἡμῖν ἀξιόλογοσ, οὔτε οὖσα οὔτ’ ἐσομένη, ὃ δή φαμεν ἡμῖν γε εἶναι σπουδαιότατον· δεῖ δὴ τὸν κατ’ εἰρήνην βίον ἕκαστον πλεῖστόν τε καὶ ἄριστον διεξελθεῖν. τίσ οὖν ὀρθότησ; παίζοντά ἐστιν διαβιωτέον τινὰσ δὴ παιδιάσ, θύοντα καὶ ᾄδοντα καὶ ὀρχούμενον, ὥστε τοὺσ μὲν θεοὺσ ἵλεωσ αὑτῷ παρασκευάζειν δυνατὸν εἶναι, τοὺσ δ’ ἐχθροὺσ ἀμύνεσθαι καὶ νικᾶν μαχόμενον·

ὁποῖα δὲ ᾄδων ἄν τισ καὶ ὀρχούμενοσ ἀμφότερα ταῦτα πράττοι, τὸ μὲν τῶν τύπων εἴρηται καὶ καθάπερ ὁδοὶ τέτμηνται καθ’ ἃσ ἰτέον, προσδοκῶντα καὶ τὸν ποιητὴν εὖ λέγειν τὸ ‐ Τηλέμαχ’, ἄλλα μὲν αὐτὸσ ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεισ,ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀίωοὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.

ταὐτὸν δὴ καὶ τοὺσ ἡμετέρουσ τροφίμουσ δεῖ διανοουμένουσ τὰ μὲν εἰρημένα ἀποχρώντωσ νομίζειν εἰρῆσθαι, τὰ δὲ καὶ τὸν δαίμονά τε καὶ θεὸν αὐτοῖσιν ὑποθήσεσθαι θυσιῶν τε πέρι καὶ χορειῶν, οἷστισί τε καὶ ὁπότε ἕκαστα ἑκάστοισ προσπαίζοντέσ τε καὶ ἱλεούμενοι κατὰ τὸν τρόπον τῆσ φύσεωσ διαβιώσονται, θαύματα ὄντεσ τὸ πολύ, σμικρὰ δὲ ἀληθείασ ἄττα μετέχοντεσ. παντάπασι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένοσ ἡμῖν, ὦ ξένε, διαφαυλίζεισ.

μὴ θαυμάσῃσ, ὦ Μέγιλλε, ἀλλὰ σύγγνωθί μοι· πρὸσ γὰρ τὸν θεὸν ἀπιδὼν καὶ παθὼν εἶπον ὅπερ εἴρηκα νῦν. τινοσ ἄξιον.

τὸ δ’ ἑξῆσ τούτοισ, οἰκοδομίαι μὲν εἴρηνται γυμνασίων ἅμα καὶ διδασκαλείων κοινῶν τριχῇ κατὰ μέσην τὴν πόλιν, ἔξωθεν δὲ ἵππων αὖ τριχῇ περὶ τὸ ἄστυ γυμνάσιά τε καὶ εὐρυχώρια, τοξικῆσ τε καὶ τῶν ἄλλων ἀκροβολισμῶν ἕνεκα διακεκοσμημένα, μαθήσεώσ τε ἅμα καὶ μελέτησ τῶν νέων·

εἰ δ’ ἄρα μὴ τότε ἱκανῶσ ἐρρήθησαν, νῦν εἰρήσθω τῷ λόγῳ μετὰ νόμων. ἐν δὲ τούτοισ πᾶσιν διδασκάλουσ ἑκάστων πεπεισμένουσ μισθοῖσ οἰκοῦντασ ξένουσ διδάσκειν τε πάντα ὅσα πρὸσ τὸν πόλεμόν ἐστιν μαθήματα τοὺσ φοιτῶντασ ὅσα τε πρὸσ μουσικήν, οὐχ ὃν μὲν ἂν ὁ πατὴρ βούληται, φοιτῶντα, ὃν δ’ ἂν μή, ἐῶντα τὰσ παιδείασ, ἀλλὰ τὸ λεγόμενον πάντ’ ἄνδρα καὶ παῖδα κατὰ τὸ δυνατόν, ὡσ τῆσ πόλεωσ μᾶλλον ἢ τῶν γεννητόρων ὄντασ, παιδευτέον ἐξ ἀνάγκησ. τὰ αὐτὰ δὲ δὴ καὶ περὶ θηλειῶν ὁ μὲν ἐμὸσ νόμοσ ἂν εἴποι πάντα ὅσαπερ καὶ περὶ τῶν ἀρρένων, ἴσα καὶ τὰσ θηλείασ ἀσκεῖν δεῖν·

καὶ οὐδὲν φοβηθεὶσ εἴποιμ’ ἂν τοῦτον τὸν λόγον οὔτε ἱππικῆσ οὔτε γυμναστικῆσ, ὡσ ἀνδράσι μὲν πρέπον ἂν εἰή, γυναιξὶ δὲ οὐκ ἂν πρέπον.

ἀκούων μὲν γὰρ δὴ μύθουσ παλαιοὺσ πέπεισμαι, τὰ δὲ νῦν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν οἶδα ὅτι μυριάδεσ ἀναρίθμητοι γυναικῶν εἰσι τῶν περὶ τὸν Πόντον, ἃσ Σαυρομάτιδασ καλοῦσιν, αἷσ οὐχ ἵππων μόνον ἀλλὰ καὶ τόξων καὶ τῶν ἄλλων ὅπλων κοινωνία καὶ τοῖσ ἀνδράσιν ἴση προστεταγμένη ἴσωσ ἀσκεῖται. λογισμὸν δὲ πρὸσ τούτοισ περὶ τούτων τοιόνδε τινὰ ἔχω·

φημί, εἴπερ ταῦτα οὕτω συμβαίνειν ἐστὶν δυνατά, πάντων ἀνοητότατα τὰ νῦν ἐν τοῖσ παρ’ ἡμῖν τόποισ γίγνεσθαι τὸ μὴ πάσῃ ῥώμῃ πάντασ ὁμοθυμαδὸν ἐπιτηδεύειν ἄνδρασ γυναιξὶν ταὐτά. σχεδὸν γὰρ ὀλίγου πᾶσα ἡμίσεια πόλισ ἀντὶ διπλασίασ οὕτωσ ἔστιν τε καὶ γίγνεται ἐκ τῶν αὐτῶν τελῶν καὶ πόνων· καίτοι θαυμαστὸν ἂν ἁμάρτημα νομοθέτῃ τοῦτ’ αὐτὸ γίγνοιτο.

ἐοίκέν γε· ἔστι μέντοι πάμπολλα ἡμῖν, ὦ ξένε, παρὰ τὰσ εἰωθυίασ πολιτείασ τῶν νῦν λεγομένων. ἀλλὰ γὰρ εἰπὼν τὸν μὲν λόγον ἐᾶσαι διεξελθεῖν, εὖ διελθόντοσ δέ, οὕτω τὸ δοκοῦν αἱρεῖσθαι δεῖν, μάλα εἶπέσ τε ἐμμελῶσ, πεποίηκάσ τέ με τὰ νῦν αὐτὸν ἐμαυτῷ ἐπιπλήττειν ὅτι ταῦτα εἴρηκα· λέγε οὖν τὸ μετὰ ταῦτα ὅτι σοι κεχαρισμένον ἐστίν.

τόδε ἔμοιγε, ὦ Κλεινία, ὃ καὶ πρόσθεν εἶπον, ὡσ, εἰ μὲν ταῦτα ἦν μὴ ἱκανῶσ ἔργοισ ἐληλεγμένα ὅτι δυνατά ἐστι γίγνεσθαι, τάχα ἦν ἄν τι καὶ ἀντειπεῖν τῷ λόγῳ, νῦν δὲ ἄλλο τί που ζητητέον ἐκείνῳ τῷ τοῦτον τὸν νόμον μηδαμῇ δεχομένῳ, τὸ δ’ ἡμέτερον διακέλευμα ἐν τούτοισ οὐκ ἀποσβήσεται τὸ μὴ οὐ λέγειν ὡσ δεῖ παιδείασ τε καὶ τῶν ἄλλων ὅτι μάλιστα κοινωνεῖν τὸ θῆλυ γένοσ ἡμῖν τῷ τῶν ἀρρένων γένει. καὶ γὰρ οὖν οὑτωσί πωσ δεῖ περὶ αὐτῶν διανοηθῆναι.

φέρε, μὴ μετεχουσῶν ἀνδράσι γυναικῶν κοινῇ τῆσ ζωῆσ πάσησ, μῶν οὐκ ἀνάγκη γενέσθαι γέ τινα τάξιν ἑτέραν αὐταῖσ; ἀνάγκη μὲν οὖν. τίνα οὖν ἔμπροσθεν τῶν νῦν ἀποδεδειγμένων θεῖμεν ἂν τῆσ κοινωνίασ ταύτησ ἣν νῦν αὐταῖσ ἡμεῖσ προστάττομεν; πότερον ἣν Θρᾷκεσ ταῖσ γυναιξὶν χρῶνται καὶ πολλὰ ἕτερα γένη, γεωργεῖν τε καὶ βουκολεῖν καὶ ποιμαίνειν καὶ διακονεῖν μηδὲν διαφερόντωσ τῶν δούλων; ἢ καθάπερ ἡμεῖσ ἅπαντέσ τε οἱ περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον;

νῦν γὰρ δὴ τό γε παρ’ ἡμῖν ὧδέ ἐστιν περὶ τούτων γιγνόμενον· εἴσ τινα μίαν οἴκησιν συμφορήσαντεσ, τὸ λεγόμενον, πάντα χρήματα, παρέδομεν ταῖσ γυναιξὶν διαταμιεύειν τε καὶ κερκίδων ἄρχειν καὶ πάσησ ταλασίασ. ἢ τὸ τούτων δὴ διὰ μέσου φῶμεν, ὦ Μέγιλλε, τὸ Λακωνικόν; κόρασ μὲν γυμνασίων μετόχουσ οὔσασ ἅμα καὶ μουσικῆσ ζῆν δεῖν, γυναῖκασ δὲ ἀργοὺσ μὲν ταλασίασ, ἀσκητικὸν δέ τινα βίον καὶ οὐδαμῶσ φαῦλον οὐδ’ εὐτελῆ διαπλέκειν, θεραπείασ δὲ καὶ ταμιείασ αὖ καὶ παιδοτροφίασ εἴσ τι μέσον ἀφικνεῖσθαι, τῶν δ’ εἰσ τὸν πόλεμον μὴ κοινωνούσασ, ὥστε οὐδ’ εἴ τίσ ποτε διαμάχεσθαι περὶ πόλεώσ τε καὶ παίδων ἀναγκαία τύχη γίγνοιτο, οὔτ’ ἂν τόξων, ὥσ τινεσ Ἀμαζόνεσ, οὔτ’ ἄλλησ κοινωνῆσαί ποτε βολῆσ μετὰ τέχνησ δυνάμεναι, οὐδὲ ἀσπίδα καὶ δόρυ λαβοῦσαι μιμήσασθαι τὴν θεόν, ὡσ πορθουμένησ αὐταῖσ τῆσ πατρίδοσ γενναίωσ ἀντιστάσασ, φόβον γε, εἰ μηδὲν μεῖζον, πολεμίοισι δύνασθαι παρασχεῖν ἐν τάξει τινὶ κατοφθείσασ;

Σαυρομάτιδασ δὲ οὐδ’ ἂν τὸ παράπαν τολμήσειαν μιμήσασθαι τοῦτον τὸν τρόπον διαβιοῦσαι, παρὰ γυναῖκασ δὲ αὐτὰσ ἄνδρεσ ἂν αἱ ἐκείνων γυναῖκεσ φανεῖεν.

ταῦτ’ οὖν ὑμῶν τοὺσ νομοθέτασ ὁ μὲν βουλόμενοσ ἐπαινεῖν ἐπαινείτω, τὸ δ’ ἐμὸν οὐκ ἄλλωσ ἂν λεχθείη·

τέλεον γὰρ καὶ οὐ διήμισυν δεῖν τὸν νομοθέτην εἶναι, τὸ θῆλυ μὲν ἀφιέντα τρυφᾶν καὶ ἀναλίσκειν διαίταισ ἀτάκτωσ χρώμενον, τοῦ δὲ ἄρρενοσ ἐπιμεληθέντα, τελέωσ σχεδὸν εὐδαίμονοσ ἥμισυ βίου καταλείπειν ἀντὶ διπλασίου τῇ πόλει. τί δράσομεν, ὦ Κλεινία; τὸν ξένον ἐάσομεν τὴν Σπάρτην ἡμῖν οὕτω καταδραμεῖν; ναί·

δεδομένησ γὰρ αὐτῷ παρρησίασ ἐατέον, ἑώσ ἂν διεξέλθωμεν πάντῃ ἱκανῶσ τοὺσ νόμουσ. ὀρθῶσ λέγεισ. οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα ἤδη σχεδὸν ἐμὸν πειρᾶσθαι φράζειν; πῶσ γὰρ οὔ; δούλοισ ἀπαρχὴν τῶν ἐκ τῆσ γῆσ ἀποτελοῦσιν ἱκανὴν ἀνθρώποισ ζῶσι κοσμίωσ, συσσίτια δὲ κατεσκευασμένα εἰή χωρὶσ μὲν τὰ τῶν ἀνδρῶν, ἐγγὺσ δ’ ἐχόμενα τὰ τῶν αὐτοῖσ οἰκείων, παίδων τε ἅμα θηλειῶν καὶ τῶν μητέρων αὐταῖσ, ἄρχουσιν δὲ καὶ ἀρχούσαισ εἰή προστεταγμένα λύειν ταῦτα ἑκάστοισ τὰ συσσίτια πάντα, καθ’ ἑκάστην ἡμέραν θεασαμένουσ καὶ ἰδόντασ τὴν διαγωγὴν τὴν τῶν συσσίτων, μετὰ δὲ ταῦτα σπείσαντασ τόν τε ἄρχοντα καὶ τοὺσ ἄλλουσ οἷσ ἂν τυγχάνῃ θεοῖσ ἡ τότε νύξ τε καὶ ἡμέρα καθιερωμένη, κατὰ ταῦτα οὕτωσ οἴκαδε πορεύεσθαι;

τοῖσ δὴ ταύτῃ κεκοσμημένοισ ἆρα οὐδὲν λειπόμενόν ἐστιν ἀναγκαῖόν τε ἔργον καὶ παντάπασι προσῆκον, ἀλλ’ ἐν τρόπῳ βοσκήματοσ ἕκαστον πιαινόμενον αὐτῶν δεῖ ζῆν;

οὔκουν τό γε δίκαιόν φαμεν οὐδὲ καλόν, οὐδ’ οἱο͂́ν τε τὸν ζῶντα οὕτωσ ἀτυχῆσαι τοῦ προσήκοντοσ, προσήκει δὲ ἀργῷ καὶ ῥᾳθύμωσ καταπεπιασμένῳ ζῴῳ σχεδὸν ὑπ’ ἄλλου διαρπασθῆναι ζῴου τῶν σφόδρα τετρυχωμένων μετὰ ἀνδρείασ τε ἅμα καὶ τῶν πόνων. ταῦτα οὖν δὴ δι’ ἀκριβείασ μὲν ἱκανῆσ, ὡσ καὶ νῦν, εἰ ζητοῖμεν ἄν, ἴσωσ οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, μέχριπερ ἂν γυναῖκέσ τε καὶ παῖδεσ οἰκήσεισ τε ἴδιαι καὶ ἰδίωσ ἅπαντ’ ᾖ τὰ τοιαῦτα ἑκάστοισ ἡμῶν κατεσκευασμένα·

τὰ δὲ μετ’ ἐκεῖν’ αὖ δεύτερα τὰ νῦν λεγόμενα εἰ γίγνοιτο ἡμῖν, γίγνοιτο ἂν καὶ μάλα μετρίωσ. ἔργον δὲ δὴ τοῖσ οὕτω ζῶσίν φαμεν οὐ τὸ σμικρότατον οὐδὲ τὸ φαυλότατον λείπεσθαι, μέγιστον δὲ πάντων εἶναι προστεταγμένον ὑπὸ δικαίου νόμου·

τοῦ γὰρ πᾶσαν τῶν ἄλλων πάντων ἔργων βίου ἀσχολίαν παρασκευάζοντοσ, τοῦ Πυθιάδοσ τε καὶ Ὀλυμπιάδοσ νίκησ ὀρεγομένου, διπλασίασ τε καὶ ἔτι πολλῷ πλέονοσ ἀσχολίασ ἐστὶν γέμων ὁ περὶ τὴν τοῦ σώματοσ πάντωσ καὶ ψυχῆσ εἰσ ἀρετῆσ ἐπιμέλειαν βίοσ εἰρημένοσ ὀρθότατα. πάρεργον γὰρ οὐδὲν δεῖ τῶν ἄλλων ἔργων διακώλυμα γίγνεσθαι τῶν τῷ σώματι προσηκόντων εἰσ ἀπόδοσιν πόνων καὶ τροφῆσ, οὐδ’ αὖ ψυχῇ μαθημάτων τε καὶ ἐθῶν, πᾶσα δὲ νύξ τε καὶ ἡμέρα σχεδὸν οὐκ ἔστιν ἱκανὴ τοῦτ’ αὐτὸ πράττοντι τὸ τέλεόν τε καὶ ἱκανὸν αὐτῶν ἐκλαμβάνειν·

ἀρξάμενον ἐξ ἑώ μέχρι τῆσ ἑτέρασ ἀεὶ συνεχῶσ ἑώ τε καὶ ἡλίου ἀνατολῆσ.

πολλὰ μὲν οὖν καὶ πυκνὰ καὶ σμικρὰ λέγων ἄν τισ νομοθέτησ ἀσχήμων φαίνοιτο περὶ τῶν κατ’ οἰκίαν διοικήσεων, τά τε ἄλλα καὶ ὅσα νύκτωρ ἀυπνίασ πέρι πρέπει τοῖσ μέλλουσιν διὰ τέλουσ φυλάξειν πᾶσαν πόλιν ἀκριβῶσ. τὸ γὰρ ὅλην διατελεῖν ἡντινοῦν νύκτα εὕδοντα καὶ ὁντινοῦν τῶν πολιτῶν, καὶ μὴ φανερὸν εἶναι πᾶσι τοῖσ οἰκέταισ ἐγειρόμενόν τε καὶ ἐξανιστάμενον ἀεὶ πρῶτον, τοῦτο αἰσχρὸν δεῖ δεδόχθαι πᾶσι καὶ οὐκ ἐλευθέρου, εἴτ’ οὖν νόμον εἴτ’ ἐπιτήδευμα τὸ τοιοῦτον καλεῖν ἐστιν χρεών· καὶ δὴ καὶ δέσποιναν ἐν οἰκίᾳ ὑπὸ θεραπαινίδων ἐγείρεσθαί τινων καὶ μὴ πρώτην αὐτὴν ἐγείρειν τὰσ ἄλλασ, αἰσχρὸν λέγειν χρὴ πρὸσ αὑτοὺσ δοῦλόν τε καὶ δούλην καὶ παῖδα, καὶ εἴ πωσ ἦν οἱο͂́ν τε, ὅλην καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν.

ἐγειρομένουσ δὲ νύκτωρ δεῖ πάντασ πράττειν τῶν τε πολιτικῶν μέρη πολλὰ καὶ τῶν οἰκονομικῶν, ἄρχοντασ μὲν κατὰ πόλιν, δεσποίνασ δὲ καὶ δεσπότασ ἐν ἰδίαισ οἰκίαισ. ὕπνοσ γὰρ δὴ πολὺσ οὔτε τοῖσ σώμασιν οὔτε ταῖσ ψυχαῖσ ἡμῶν οὐδ’ αὖ ταῖσ πράξεσιν ταῖσ περὶ ταῦτα πάντα ἁρμόττων ἐστὶν κατὰ φύσιν.

καθεύδων γὰρ οὐδεὶσ οὐδενὸσ ἄξιοσ, οὐδὲν μᾶλλον τοῦ μὴ ζῶντοσ· χρόνον ὡσ πλεῖστον, τὸ πρὸσ ὑγίειαν αὐτοῦ μόνον φυλάττων χρήσιμον, ἔστιν δὲ οὐ πολύ, καλῶσ εἰσ ἔθοσ ἰόν.

ἐγρηγορότεσ δὲ ἄρχοντεσ ἐν πόλεσιν νύκτωρ φοβεροὶ μὲν κακοῖσ, πολεμίοισ τε ἅμα καὶ πολίταισ, ἀγαστοὶ δὲ καὶ τίμιοι τοῖσ δικαίοισ τε καὶ σώφροσιν, ὠφέλιμοι δὲ αὑτοῖσ τε καὶ συμπάσῃ τῇ πόλει. νὺξ μὲν δὴ διαγομένη τοιαύτη τισ πρὸσ πᾶσι τοῖσ εἰρημένοισ ἀνδρείαν ἄν τινα προσπαρέχοιτο ταῖσ ψυχαῖσ ἑκάστων τῶν ἐν ταῖσ πόλεσιν·

ἡμέρασ δὲ ὄρθρου τε ἐπανιόντων παῖδασ μὲν πρὸσ διδασκάλουσ που τρέπεσθαι χρεών, ἄνευ ποιμένοσ δὲ οὔτε πρόβατα οὔτ’ ἄλλο οὐδέν πω βιωτέον, οὐδὲ δὴ παῖδασ ἄνευ τινῶν παιδαγωγῶν οὐδὲ δούλουσ ἄνευ δεσποτῶν.

ὁ δὲ παῖσ πάντων θηρίων ἐστὶ δυσμεταχειριστότατον· ὅσῳ γὰρ μάλιστα ἔχει πηγὴν τοῦ φρονεῖν μήπω κατηρτυμένην, ἐπίβουλον καὶ δριμὺ καὶ ὑβριστότατον θηρίων γίγνεται. διὸ δὴ πολλοῖσ αὐτὸ οἱο͂ν χαλινοῖσ τισιν δεῖ δεσμεύειν, πρῶτον μέν, τροφῶν καὶ μητέρων ὅταν ἀπαλλάττηται, παιδαγωγοῖσ παιδίασ καὶ νηπιότητοσ χάριν, ἔτι δ’ αὖ τοῖσ διδάσκουσιν καὶ ὁτιοῦν καὶ μαθήμασιν ὡσ ἐλεύθερον· ὡσ δ’ αὖ δοῦλον, πᾶσ ὁ προστυγχάνων τῶν ἐλευθέρων ἀνδρῶν κολαζέτω τόν τε παῖδα αὐτὸν καὶ τὸν παιδαγωγὸν καὶ διδάσκαλον, ἐὰν ἐξαμαρτάνῃ τίσ τι τούτων.

ἂν δ’ αὖ προστυγχάνων τισ μὴ κολάζῃ τῇ δίκῃ, ὀνείδει μὲν ἐνεχέσθω πρῶτον τῷ μεγίστῳ, ὁ δὲ τῶν νομοφυλάκων ἐπὶ τὴν τῶν παίδων ἀρχὴν ᾑρημένοσ ἐπισκοπείτω τοῦτον τὸν ἐντυγχάνοντα οἷσ λέγομεν καὶ μὴ κολάζοντα δέον κολάζειν, ἢ κολάζοντα μὴ κατὰ τρόπον, βλέπων δὲ ἡμῖν ὀξὺ καὶ διαφερόντωσ ἐπιμελούμενοσ τῆσ τῶν παίδων τροφῆσ κατευθυνέτω τὰσ φύσεισ αὐτῶν, ἀεὶ τρέπων πρὸσ τἀγαθὸν κατὰ νόμουσ. τοῦτον δὲ αὐτὸν αὖ πῶσ ἂν ἡμῖν ὁ νόμοσ αὐτὸσ παιδεύσειεν ἱκανῶσ;

νῦν μὲν γὰρ δὴ εἴρηκεν οὐδέν πω σαφὲσ οὐδὲ ἱκανόν, ἀλλὰ τὰ μέν, τὰ δ’ οὔ· δεῖ δὲ εἰσ δύναμιν μηδὲν παραλείπειν αὐτῷ, πάντα δὲ λόγον ἀφερμηνεύειν, ἵνα οὗτοσ τοῖσ ἄλλοισ μηνυτήσ τε ἅμα καὶ τροφεὺσ γίγνηται.

τὰ μὲν οὖν δὴ χορείασ πέρι μελῶν τε καὶ ὀρχήσεωσ ἐρρήθη, τίνα τύπον ἔχοντα ἐκλεκτέα τέ ἐστιν καὶ ἐπανορθωτέα καὶ καθιερωτέα· τὰ δὲ ἐν γράμμασι μὲν ὄντα, ἄνευ δὲ μέτρων, ποῖα καὶ τίνα μεταχειρίζεσθαι χρή σοι τρόπον, ὦ ἄριστε τῶν παίδων ἐπιμελητά, τοὺσ ὑπὸ σοῦ τρεφομένουσ, οὐκ εἰρήκαμεν. καίτοι τὰ μὲν περὶ τὸν πόλεμον ἃ δεῖ μανθάνειν τε αὐτοὺσ καὶ μελετᾶν ἔχεισ τῷ λόγῳ, τὰ δὲ περὶ τὰ γράμματα πρῶτον, καὶ δεύτερον λύρασ πέρι καὶ λογισμῶν, ὧν ἔφαμεν δεῖν ὅσα τε πρὸσ πόλεμον καὶ οἰκονομίαν καὶ τὴν κατὰ πόλιν διοίκησιν χρῆναι ἑκάστουσ λαβεῖν, καὶ πρὸσ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἔτι τὰ χρήσιμα τῶν ἐν ταῖσ περιόδοισ τῶν θείων, ἄστρων τε πέρι καὶ ἡλίου καὶ σελήνησ, ὅσα διοικεῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν περὶ ταῦτα πάσῃ πόλει ‐ τίνων δὴ πέρι λέγομεν;

ἡμερῶν τάξεωσ εἰσ μηνῶν περιόδουσ καὶ μηνῶν εἰσ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτόν, ἵνα ὡρ͂αι καὶ θυσίαι καὶ ἑορταὶ τὰ προσήκοντ’ ἀπολαμβάνουσαι ἑαυταῖσ ἕκασται τῷ κατὰ φύσιν ἄγεσθαι, ζῶσαν τὴν πόλιν καὶ ἐγρηγορυῖαν παρεχόμεναι, θεοῖσ μὲν τὰσ τιμὰσ ἀποδιδῶσιν, τοὺσ δὲ ἀνθρώπουσ περὶ αὐτὰ μᾶλλον ἔμφρονασ ἀπεργάζωνται ‐ ταῦτα οὔπω σοι πάντα ἱκανῶσ, ὦ φίλε, παρὰ τοῦ νομοθέτου διείρηται·

πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν τοῖσ μετὰ ταῦτα μέλλουσιν ῥηθήσεσθαι.

γραμμάτων εἴπομεν ὡσ οὐχ ἱκανῶσ ἔχεισ πέρι τὸ πρῶτον, ἐπικαλοῦντεσ τί τῇ λέξει; τόδε, ὡσ οὔπω διείρηκέ σοι πότερον εἰσ ἀκρίβειαν τοῦ μαθήματοσ ἰτέον τὸν μέλλοντα πολίτην ἔσεσθαι μέτριον ἢ τὸ παράπαν οὐδὲ προσοιστέον· ὡσ δ’ αὕτωσ καὶ περὶ λύραν. προσοιστέον μέντοι νῦν φαμεν. εἰσ μὲν γράμματα παιδὶ δεκετεῖ σχεδὸν ἐνιαυτοὶ τρεῖσ, λύρασ δὲ ἅψασθαι τρία μὲν ἔτη καὶ δέκα γεγονόσιν ἄρχεσθαι μέτριοσ ὁ χρόνοσ, ἐμμεῖναι δὲ ἕτερα τρία. καὶ μήτε πλείω τούτων μήτ’ ἐλάττω πατρὶ μηδ’ αὐτῷ, φιλομαθοῦντι μηδὲ μισοῦντι, περὶ ταῦτα ἐξέστω μείζω μηδὲ ἐλάττω διατριβὴν ποιεῖσθαι παράνομον· ὁ δὲ μὴ πειθόμενοσ ἄτιμοσ τῶν παιδείων ἔστω τιμῶν, ἃσ ὀλίγον ὕστερον ῥητέον.

μανθάνειν δὲ ἐν τούτοισ τοῖσ χρόνοισ δὴ τί ποτε δεῖ τοὺσ νέουσ καὶ διδάσκειν αὖ τοὺσ διδασκάλουσ, τοῦτο αὐτὸ πρῶτον μάνθανε. γράμματα μὲν τοίνυν χρὴ τὸ μέχρι τοῦ γράψαι τε καὶ ἀναγνῶναι δυνατὸν εἶναι διαπονεῖν·

πρὸσ τάχοσ δὲ ἢ κάλλοσ ἀπηκριβῶσθαί τισιν, οἷσ μὴ φύσισ ἐπέσπευσεν ἐν τοῖσ τεταγμένοισ ἔτεσιν, χαίρειν ἐᾶν. πρὸσ δὲ δὴ μαθήματα ἄλυρα ποιητῶν κείμενα ἐν γράμμασι, τοῖσ μὲν μετὰ μέτρων, τοῖσ δ’ ἄνευ ῥυθμῶν τμημάτων, ἃ δὴ συγγράμματα κατὰ λόγον εἰρημένα μόνον, τητώμενα ῥυθμοῦ τε καὶ ἁρμονίασ, σφαλερὰ γράμμαθ’ ἡμῖν ἐστιν παρά τινων τῶν πολλῶν τοιούτων ἀνθρώπων καταλελειμμένα· οἷσ, ὦ πάντων βέλτιστοι νομοφύλακεσ, τί χρήσεσθε;

ἢ τί ποθ’ ὑμῖν ὁ νομοθέτησ χρῆσθαι προστάξασ ὀρθῶσ ἂν τάξειε; καὶ μάλα ἀπορήσειν αὐτὸν προσδοκῶ. τί ποτε τοῦτο, ὦ ξένε, φαίνῃ πρὸσ σαυτὸν ὄντωσ ἠπορηκὼσ λέγειν; ὀρθῶσ ὑπέλαβεσ, ὦ Κλεινία. πρὸσ δὲ δὴ κοινωνοὺσ ὑμᾶσ ὄντασ περὶ νόμων ἀνάγκη τό τε φαινόμενον εὔπορον καὶ τὸ μὴ φράζειν. τί οὖν;

τί περὶ τούτων νῦν καὶ ποῖόν τι πεπονθὼσ λέγεισ; ἐρῶ δή· στόμασι γὰρ πολλάκισ μυρίοισ ἐναντία λέγειν οὐδαμῶσ εὔπορον. τί δέ; σμικρὰ καὶ ὀλίγα δοκεῖ σοι τὰ ἔμπροσθεν ἡμῖν εἰρημένα περὶ νόμων κεῖσθαι τοῖσ πολλοῖσ ὑπεναντία; καὶ μάλα ἀληθὲσ τοῦτό γε λέγεισ· κελεύεισ γὰρ δή με, ὡσ ἐμοὶ φαίνεται, τῆσ αὐτῆσ ὁδοῦ ἐχθοδοποῦ γεγονυίασ πολλοῖσ ‐ ἴσωσ δ’ οὐκ ἐλάττοσιν ἑτέροισ προσφιλοῦσ· εἰ δὲ ἐλάττοσιν, οὔκουν χείροσί γε ‐ μεθ’ ὧν διακελεύῃ με παρακινδυνεύοντά τε καὶ θαρροῦντα τὴν νῦν ἐκ τῶν παρόντων λόγων τετμημένην ὁδὸν τῆσ νομοθεσίασ πορεύεσθαι μηδὲν ἀνιέντα. τί μήν;

οὐ τοίνυν ἀνίημι. λέγω μὴν ὅτι ποιηταί τε ἡμῖν εἰσίν τινεσ ἐπῶν ἑξαμέτρων πάμπολλοι καὶ τριμέτρων καὶ πάντων δὴ τῶν λεγομένων μέτρων, οἱ μὲν ἐπὶ σπουδήν, οἱ δ’ ἐπὶ γέλωτα ὡρμηκότεσ, ἐν οἷσ φασι δεῖν οἱ πολλάκισ μυρίοι τοὺσ ὀρθῶσ παιδευομένουσ τῶν νέων τρέφειν καὶ διακορεῖσ ποιεῖν, πολυηκόουσ τ’ ἐν ταῖσ ἀναγνώσεσιν ποιοῦντασ καὶ πολυμαθεῖσ, ὅλουσ ποιητὰσ ἐκμανθάνοντασ· οἱ δὲ ἐκ πάντων κεφάλαια ἐκλέξαντεσ καί τινασ ὅλασ ῥήσεισ εἰσ ταὐτὸν συναγαγόντεσ, ἐκμανθάνειν φασὶ δεῖν εἰσ μνήμην τιθεμένουσ, εἰ μέλλει τισ ἀγαθὸσ ἡμῖν καὶ σοφὸσ ἐκ πολυπειρίασ καὶ πολυμαθίασ γενέσθαι.

τούτοισ δὴ σὺ κελεύεισ ἐμὲ τὰ νῦν παρρησιαζόμενον ἀποφαίνεσθαι τί τε καλῶσ λέγουσι καὶ τί μή; πῶσ γὰρ οὔ; τί δή ποτ’ ἂν οὖν περὶ ἁπάντων τούτων ἑνὶ λόγῳ φράζων εἴποιμ’ ἂν ἱκανόν; οἶμαι μὲν τὸ τοιόνδε σχεδόν, ὃ καὶ πᾶσ ἄν μοι συγχωρήσειεν, πολλὰ μὲν ἕκαστον τούτων εἰρηκέναι καλῶσ, πολλὰ δὲ καὶ τοὐναντίον·

εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἔχει, κίνδυνόν φημι εἶναι φέρουσαν τοῖσ παισὶν τὴν πολυμαθίαν. πῶσ οὖν καὶ τί παραινοίησ ἂν τῷ νομοφύλακι; τοῦ πέρι λέγεισ; τοῦ πρὸσ τί παράδειγμά ποτε ἀποβλέψασ ἂν τὸ μὲν ἐῴη πάντασ μανθάνειν τοὺσ νέουσ, τὸ δ’ ἀποκωλύοι. λέγε καὶ μηδὲν ἀπόκνει λέγων.

ὠγαθὲ Κλεινία, κινδυνεύω κατά γέ τινα τρόπον ηὐτυχηκέναι. τοῦ δὴ πέρι; τοῦ μὴ παντάπασι παραδείγματοσ ἀπορεῖν. νῦν γὰρ ἀποβλέψασ πρὸσ τοὺσ λόγουσ οὓσ ἐξ ἑώ μέχρι δεῦρο δὴ διεληλύθαμεν ἡμεῖσ ‐ ὡσ μὲν ἐμοὶ φαινόμεθα, οὐκ ἄνευ τινὸσ ἐπιπνοίασ θεῶν ‐ ἔδοξαν δ’ οὖν μοι παντάπασι ποιήσει τινὶ προσομοίωσ εἰρῆσθαι. καί μοι ἴσωσ οὐδὲν θαυμαστὸν πάθοσ ἐπῆλθε, λόγουσ οἰκείουσ οἱο͂ν ἁθρόουσ ἐπιβλέψαντι μάλα ἡσθῆναι· τῶν γὰρ δὴ πλείστων λόγων οὓσ ἐν ποιήμασιν ἢ χύδην οὕτωσ εἰρημένουσ μεμάθηκα καὶ ἀκήκοα, πάντων μοι μετριώτατοί γε εἶναι κατεφάνησαν καὶ προσήκοντεσ τὰ μάλιστα ἀκούειν νέοισ.

τῷ δὴ νομοφύλακί τε καὶ παιδευτῇ παράδειγμα οὐκ ἂν ἔχοιμι, ὡσ οἶμαι, τούτου βέλτιον φράζειν, ἢ ταῦτά τε διδάσκειν παρακελεύεσθαι τοῖσι διδασκάλοισ τοὺσ παῖδασ, τά τε τούτων ἐχόμενα καὶ ὅμοια, ἂν ἄρα που περιτυγχάνῃ ποιητῶν τε ποιήματα διεξιὼν καὶ γεγραμμένα καταλογάδην ἢ καὶ ψιλῶσ οὕτωσ ἄνευ τοῦ γεγράφθαι λεγόμενα, ἀδελφά που τούτων τῶν λόγων, μὴ μεθιέναι τρόπῳ μηδενί, γράφεσθαι δέ· καὶ πρῶτον μὲν τοὺσ διδασκάλουσ αὐτοὺσ ἀναγκάζειν μανθάνειν καὶ ἐπαινεῖν, οὓσ δ’ ἂν μὴ ἀρέσκῃ τῶν διδασκάλων, μὴ χρῆσθαι τούτοισ συνεργοῖσ, οὓσ δ’ ἂν τῷ ἐπαίνῳ συμψήφουσ ἔχῃ, τούτοισ χρώμενον, τοὺσ νέουσ αὐτοῖσ παραδιδόναι διδάσκειν τε καὶ παιδεύειν.

οὗτόσ μοι μῦθοσ ἐνταῦθα καὶ οὕτω τελευτάτω, περὶ γραμματιστῶν τε εἰρημένοσ ἅμα καὶ γραμμάτων.

κατὰ μὲν τὴν ὑπόθεσιν, ὦ ξένε, ἔμοιγε οὐ φαινόμεθα ἐκτὸσ πορεύεσθαι τῶν ὑποτεθέντων λόγων· εἰ δὲ τὸ ὅλον κατορθοῦμεν ἢ μή, χαλεπὸν ἴσωσ διισχυρίζεσθαι. τότε γάρ, ὦ Κλεινία, τοῦτό γ’ αὐτὸ ἔσται καταφανέστερον, ὡσ εἰκόσ, ὅταν, ὃ πολλάκισ εἰρήκαμεν, ἐπὶ τέλοσ ἀφικώμεθα πάσησ τῆσ διεξόδου περὶ νόμων. ὀρθῶσ.

ἆρ’ οὖν οὐ μετὰ τὸν γραμματιστὴν ὁ κιθαριστὴσ ἡμῖν προσρητέοσ; τί μήν; τοῖσ κιθαρισταῖσ μὲν τοίνυν ἡμᾶσ δοκῶ τῶν ἔμπροσθεν λόγων ἀναμνησθέντασ τὸ προσῆκον νεῖμαι τῆσ τε διδασκαλίασ ἅμα καὶ πάσησ τῆσ περὶ τὰ τοιαῦτα παιδεύσεωσ. ποίων δὴ πέρι λέγεισ; ἔφαμεν, οἶμαι, τοὺσ τοῦ Διονύσου τοὺσ ἑξηκοντούτασ ᾠδοὺσ διαφερόντωσ εὐαισθήτουσ δεῖν γεγονέναι περί τε τοὺσ ῥυθμοὺσ καὶ τὰσ τῶν ἁρμονιῶν συστάσεισ, ἵνα τὴν τῶν μελῶν μίμησιν τὴν εὖ καὶ τὴν κακῶσ μεμιμημένην, ἐν τοῖσ παθήμασιν ὅταν ψυχὴ γίγνηται, τά τε τῆσ ἀγαθῆσ ὁμοιώματα καὶ τὰ τῆσ ἐναντίασ ἐκλέξασθαι δυνατὸσ ὤν τισ, τὰ μὲν ἀποβάλλῃ, τὰ δὲ προφέρων εἰσ μέσον ὑμνῇ καὶ ἐπᾴδῃ ταῖσ τῶν νέων ψυχαῖσ, προκαλούμενοσ ἑκάστουσ εἰσ ἀρετῆσ ἕπεσθαι κτῆσιν συνακολουθοῦντασ διὰ τῶν μιμήσεων. ἀληθέστατα λέγεισ.

τούτων τοίνυν δεῖ χάριν τοῖσ φθόγγοισ τῆσ λύρασ προσχρῆσθαι, σαφηνείασ ἕνεκα τῶν χορδῶν, τόν τε κιθαριστὴν καὶ τὸν παιδευόμενον, ἀποδιδόντασ πρόσχορδα τὰ φθέγματα τοῖσ φθέγμασι·

τὴν δ’ ἑτεροφωνίαν καὶ ποικιλίαν τῆσ λύρασ, ἄλλα μὲν μέλη τῶν χορδῶν ἱεισῶν, ἄλλα δὲ τοῦ τὴν μελῳδίαν συνθέντοσ ποιητοῦ, καὶ δὴ καὶ πυκνότητα μανότητι καὶ τάχοσ βραδυτῆτι καὶ ὀξύτητα βαρύτητι σύμφωνον καὶ ἀντίφωνον παρεχομένουσ, καὶ τῶν ῥυθμῶν ὡσαύτωσ παντοδαπὰ ποικίλματα προσαρμόττοντασ τοῖσι φθόγγοισ τῆσ λύρασ, πάντα οὖν τὰ τοιαῦτα μὴ προσφέρειν τοῖσ μέλλουσιν ἐν τρισὶν ἔτεσιν τὸ τῆσ μουσικῆσ χρήσιμον ἐκλήψεσθαι διὰ τάχουσ. τὰ γὰρ ἐναντία ἄλληλα ταράττοντα δυσμάθειαν παρέχει, δεῖ δὲ ὅτι μάλιστα εὐμαθεῖσ εἶναι τοὺσ νέουσ·

τὰ γὰρ ἀναγκαῖα οὐ σμικρὰ οὐδ’ ὀλίγα αὐτοῖσ ἐστι προστεταγμένα μαθήματα, δείξει δὲ αὐτὰ προϊὼν ὁ λόγοσ ἅμα τῷ χρόνῳ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτω περὶ τῆσ μουσικῆσ ἡμῖν ὁ παιδευτὴσ ἐπιμελείσθω· τὰ δὲ μελῶν αὐτῶν αὖ καὶ ῥημάτων, οἱᾶ τοὺσ χοροδιδασκάλουσ καὶ ἃ δεῖ διδάσκειν, καὶ ταῦτα ἡμῖν ἐν τοῖσ πρόσθεν διείρηται πάντα, ἃ δὴ καθιερωθέντα ἔφαμεν δεῖν, ταῖσ ἑορταῖσ ἕκαστα ἁρμόττοντα, ἡδονὴν εὐτυχῆ ταῖσ πόλεσιν παραδιδόντα ὠφελεῖν. ἀληθῆ καὶ ταῦτα διείρηκασ. ἀληθέστατα τοίνυν.

καὶ ταῦθ’ ἡμῖν παραλαβὼν ὁ περὶ τὴν μοῦσαν ἄρχων αἱρεθεὶσ ἐπιμελείσθω μετὰ τύχησ εὐμενοῦσ, ἡμεῖσ δὲ ὀρχήσεώσ τε πέρι καὶ ὅλησ τῆσ περὶ τὸ σῶμα γυμναστικῆσ πρὸσ τοῖσ ἔμπροσθεν εἰρημένοισ ἀποδῶμεν· καθάπερ μουσικῆσ τὸ διδασκαλικὸν ὑπόλοιπον ὂν ἀπέδομεν, ὡσαύτωσ ποιῶμεν καὶ γυμναστικῆσ.

τοὺσ γὰρ παῖδάσ τε καὶ τὰσ παῖδασ ὀρχεῖσθαι δὴ δεῖ καὶ γυμνάζεσθαι μανθάνειν· ἦ γάρ; ναί. τοῖσ μὲν τοίνυν παισὶν ὀρχησταί, ταῖσ δὲ ὀρχηστρίδεσ ἂν εἰε͂ν πρὸσ τὸ διαπονεῖν οὐκ ἀνεπιτηδειότερον. ἔστω δὴ ταύτῃ. πάλιν δὴ τὸν τὰ πλεῖστα ἕξοντα πράγματα καλῶμεν, τὸν τῶν παίδων ἐπιμελητήν, ὃσ τῶν τε περὶ μουσικὴν τῶν τε περὶ γυμναστικὴν ἐπιμελούμενοσ οὐ πολλὴν ἕξει σχολήν. πῶσ οὖν δυνατὸσ ἔσται πρεσβύτεροσ ὢν τοσούτων ἐπιμελεῖσθαι; ῥᾳδίωσ, ὦ φίλε.

ὁ νόμοσ γὰρ αὐτῷ δέδωκεν καὶ δώσει προσλαμβάνειν εἰσ ταύτην τὴν ἐπιμέλειαν τῶν πολιτῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν οὓσ ἂν ἐθέλῃ, γνώσεται δὲ οὓσ δεῖ, καὶ βουλήσεται μὴ πλημμελεῖν εἰσ ταῦτα, αἰδούμενοσ ἐμφρόνωσ καὶ γιγνώσκων τῆσ ἀρχῆσ τὸ μέγεθοσ, λογισμῷ τε συνὼν ὡσ εὖ μὲν τραφέντων καὶ τρεφομένων τῶν νέων πάντα ἡμῖν κατ’ ὀρθὸν πλεῖ, μὴ δέ ‐ οὔτ’ εἰπεῖν ἄξιον οὔθ’ ἡμεῖσ λέγομεν ἐπὶ καινῇ πόλει τοὺσ σφόδρα φιλομαντευτὰσ σεβόμενοι. πολλὰ μὲν οὖν ἡμῖν καὶ περὶ τούτων εἴρηται, τῶν περὶ τὰσ ὀρχήσεισ καὶ περὶ πᾶσαν τὴν τῶν γυμνασίων κίνησιν·

γυμνάσια γὰρ τίθεμεν καὶ τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἅπαντα τοῖσ σώμασι διαπονήματα τοξικῆσ τε καὶ πάσησ ῥίψεωσ καὶ πελταστικῆσ καὶ πάσησ ὁπλομαχίασ καὶ διεξόδων τακτικῶν καὶ ἁπάσησ πορείασ στρατοπέδων καὶ στρατοπεδεύσεων καὶ ὅσα εἰσ ἱππικὴν μαθήματα συντείνει. πολιτείασ οὕτωσ αἰσχρῶσ τὰσ γυναῖκασ εἶναι τεθραμμένασ, ὡσ μηδ’ ὥσπερ ὄρνιθασ περὶ τέκνων μαχομένασ πρὸσ ὁτιοῦν τῶν ἰσχυροτάτων θηρίων ἐθέλειν ἀποθνῄσκειν τε καὶ πάντασ κινδύνουσ κινδυνεύειν, ἀλλ’ εὐθὺσ πρὸσ ἱερὰ φερομένασ, πάντασ βωμούσ τε καὶ ναοὺσ ἐμπιμπλάναι, καὶ δόξαν τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένουσ καταχεῖν ὡσ πάντων δειλότατον φύσει θηρίων ἐστίν.

οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ ξένε, οὐδαμῶσ εὔσχημον γίγνοιτ’ ἄν, τοῦ κακοῦ χωρίσ, τοῦτο ἐν πόλει ὅπου γίγνοιτο. οὐκοῦν τιθῶμεν τὸν νόμον τοῦτον, μέχρι γε τοσούτου μὴ ἀμελεῖσθαι τὰ περὶ τὸν πόλεμον γυναιξὶν δεῖν, ἐπιμελεῖσθαι δὲ πάντασ τοὺσ πολίτασ καὶ τὰσ πολίτιδασ;

ἐγὼ γοῦν συγχωρῶ. πάλησ τοίνυν τὰ μὲν εἴπομεν, ὃ δ’ ἐστὶ μέγιστον, ὡσ ἐγὼ φαίην ἄν, οὐκ εἰρήκαμεν, οὐδ’ ἔστι ῥᾴδιον ἄνευ τοῦ τῷ σώματι δεικνύντα ἅμα καὶ τῷ λόγῳ φράζειν. τοῦτ’ οὖν τότε κρινοῦμεν, ὅταν ἔργῳ λόγοσ ἀκολουθήσασ μηνύσῃ τι σαφὲσ τῶν τε ἄλλων ὧν εἴρηκεν πέρι, καὶ ὅτι τῇ πολεμικῇ μάχῃ πασῶν κινήσεων ὄντωσ ἐστὶ συγγενὴσ πολὺ μάλισθ’ ἡμῖν ἡ τοιαύτη πάλη, καὶ δὴ καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἐκείνησ χάριν ἐπιτηδεύειν, ἀλλ’ οὐκ ἐκείνην ταύτησ ἕνεκα μανθάνειν. καλῶσ τοῦτό γε λέγεισ.

νῦν δὴ τῆσ μὲν περὶ παλαίστραν δυνάμεωσ τὸ μέχρι δεῦρ’ ἡμῖν εἰρήσθω· περὶ δὲ τῆσ ἄλλησ κινήσεωσ παντὸσ τοῦ σώματοσ, ἧσ τὸ πλεῖστον μέροσ ὄρχησίν τινά τισ προσαγορεύων ὀρθῶσ ἂν φθέγγοιτο, δύο μὲν αὐτῆσ εἴδη χρὴ νομίζειν εἶναι, τὴν μὲν τῶν καλλιόνων σωμάτων ἐπὶ τὸ σεμνὸν μιμουμένην, τὴν δὲ τῶν αἰσχιόνων ἐπὶ τὸ φαῦλον, καὶ πάλιν τοῦ φαύλου τε δύο καὶ τοῦ σπουδαίου δύο ἕτερα. τοῦ δὴ σπουδαίου τὴν μὲν κατὰ πόλεμον καὶ ἐν βιαίοισ ἐμπλακέντων πόνοισ σωμάτων μὲν καλῶν, ψυχῆσ δ’ ἀνδρικῆσ, τὴν δ’ ἐν εὐπραγίαισ τε οὔσησ ψυχῆσ σώφρονοσ ἐν ἡδοναῖσ τε ἐμμέτροισ·

εἰρηνικὴν ἄν τισ λέγων κατὰ φύσιν τὴν τοιαύτην ὄρχησιν λέγοι. τὴν πολεμικὴν δὴ τούτων, ἄλλην οὖσαν τῆσ εἰρηνικῆσ, πυρρίχην ἄν τισ ὀρθῶσ προσαγορεύοι, τάσ τε εὐλαβείασ πασῶν πληγῶν καὶ βολῶν ἐκνεύσεσι καὶ ὑπείξει πάσῃ καὶ ἐκπηδήσεσιν ἐν ὕψει καὶ σὺν ταπεινώσει μιμουμένην, καὶ τὰσ ταύταισ ἐναντίασ, τὰσ ἐπὶ τὰ δραστικὰ φερομένασ αὖ σχήματα, ἔν τε ταῖσ τῶν τόξων βολαῖσ καὶ ἀκοντίων καὶ πασῶν πληγῶν μιμήματα ἐπιχειρούσασ μιμεῖσθαι·

τό τε ὀρθὸν ἐν τούτοισ καὶ τὸ εὔτονον, τῶν ἀγαθῶν σωμάτων καὶ ψυχῶν ὁπόταν γίγνηται μίμημα, εὐθυφερὲσ ὡσ τὸ πολὺ τῶν τοῦ σώματοσ μελῶν γιγνόμενον, ὀρθὸν μὲν τὸ τοιοῦτον, τὸ δὲ τούτοισ τοὐναντίον οὐκ ὀρθὸν ἀποδεχόμενον. τὴν δὲ εἰρηνικὴν ὄρχησιν τῇδ’ αὖ θεωρητέον ἑκάστων, εἴτε ὀρθῶσ εἴτε μὴ κατὰ φύσιν τισ τῆσ καλῆσ ὀρχήσεωσ ἀντιλαμβανόμενοσ ἐν χορείαισ πρεπόντωσ εὐνόμων ἀνδρῶν διατελεῖ.

τὴν τοίνυν ἀμφισβητουμένην ὄρχησιν δεῖ πρῶτον χωρὶσ τῆσ ἀναμφισβητήτου διατεμεῖν. τίσ οὖν αὕτη, καὶ πῇ δεῖ χωρὶσ τέμνειν ἑκατέραν; ὅση μὲν βακχεία τ’ ἐστὶν καὶ τῶν ταύταισ ἑπομένων, ἃσ Νύμφασ τε καὶ Πᾶνασ καὶ Σειληνοὺσ καὶ Σατύρουσ ἐπονομάζοντεσ, ὥσ φασιν, μιμοῦνται κατῳνωμένουσ, περὶ καθαρμούσ τε καὶ τελετάσ τινασ ἀποτελούντων, σύμπαν τοῦτο τῆσ ὀρχήσεωσ τὸ γένοσ οὔθ’ ὡσ εἰρηνικὸν οὔθ’ ὡσ πολεμικὸν οὔθ’ ὅτι ποτὲ βούλεται ῥᾴδιον ἀφορίσασθαι·

διορίσασθαι μήν μοι ταύτῃ δοκεῖ σχεδὸν ὀρθότατον αὐτὸ εἶναι, χωρὶσ μὲν πολεμικοῦ, χωρὶσ δὲ εἰρηνικοῦ θέντασ, εἰπεῖν ὡσ οὐκ ἔστι πολιτικὸν τοῦτο τῆσ ὀρχήσεωσ τὸ γένοσ, ἐνταῦθα δὲ κείμενον ἐάσαντασ κεῖσθαι, νῦν ἐπὶ τὸ πολεμικὸν ἅμα καὶ εἰρηνικὸν ὡσ ἀναμφισβητήτωσ ἡμέτερον ὂν ἐπανιέναι. τὸ δὲ τῆσ ἀπολέμου μούσησ, ἐν ὀρχήσεσιν δὲ τούσ τε θεοὺσ καὶ τοὺσ τῶν θεῶν παῖδασ τιμώντων, ἓν μὲν σύμπαν γίγνοιτ’ ἂν γένοσ ἐν δόξῃ τοῦ πράττειν εὖ γιγνόμενον, τοῦτο δὲ διχῇ διαιροῖμεν ἄν, τὸ μὲν ἐκ πόνων τινῶν αὐτοῦ καὶ κινδύνων διαπεφευγότων εἰσ ἀγαθά, μείζουσ ἡδονὰσ ἔχον, τὸ δὲ τῶν ἔμπροσθεν ἀγαθῶν σωτηρίασ οὔσησ καὶ ἐπαύξησ, πρᾳοτέρασ τὰσ ἡδονὰσ κεκτημένον ἐκείνων.

ἐν δὲ δὴ τοῖσ τοιούτοισ που πᾶσ ἄνθρωποσ τὰσ κινήσεισ τοῦ σώματοσ μειζόνων μὲν τῶν ἡδονῶν οὐσῶν μείζουσ, ἐλαττόνων δὲ ἐλάττουσ κινεῖται, καὶ κοσμιώτεροσ μὲν ὢν πρόσ τε ἀνδρείαν μᾶλλον γεγυμνασμένοσ ἐλάττουσ αὖ, δειλὸσ δὲ καὶ ἀγύμναστοσ γεγονὼσ πρὸσ τὸ σωφρονεῖν μείζουσ καὶ σφοδροτέρασ παρέχεται μεταβολὰσ τῆσ κινήσεωσ·

ὅλωσ δὲ φθεγγόμενοσ, εἴτ’ ἐν ᾠδαῖσ εἴτ’ ἐν λόγοισ, ἡσυχίαν οὐ πάνυ δυνατὸσ τῷ σώματι παρέχεσθαι πᾶσ.

διὸ μίμησισ τῶν λεγομένων σχήμασι γενομένη τὴν ὀρχηστικὴν ἐξηργάσατο τέχνην σύμπασαν. ὁ μὲν οὖν ἐμμελῶσ ἡμῶν, ὁ δὲ πλημμελῶσ ἐν τούτοισ πᾶσι κινεῖται. πολλὰ μὲν δὴ τοίνυν ἄλλα ἡμῖν τῶν παλαιῶν ὀνομάτων ὡσ εὖ καὶ κατὰ φύσιν κείμενα δεῖ διανοούμενον ἐπαινεῖν, τούτων δὲ ἓν καὶ τὸ περὶ τὰσ ὀρχήσεισ τὰσ τῶν εὖ πραττόντων, ὄντων δὲ μετρίων αὐτῶν πρὸσ τὰσ ἡδονάσ, ὡσ ὀρθῶσ ἅμα καὶ μουσικῶσ ὠνόμασεν ὅστισ ποτ’ ἦν, καὶ κατὰ λόγον αὐταῖσ θέμενοσ ὄνομα συμπάσαισ ἐμμελείασ ἐπωνόμασε, καὶ δύο δὴ τῶν ὀρχήσεων τῶν καλῶν εἴδη κατεστήσατο, τὸ μὲν πολεμικὸν πυρρίχην, τὸ δὲ εἰρηνικὸν ἐμμέλειαν, ἑκατέρῳ τὸ πρέπον τε καὶ ἁρμόττον ἐπιθεὶσ ὄνομα.

καὶ πολίτασ διάγοντασ, ὁμοίουσ εἰσ δύναμιν ὄντασ, ζῆν εὖ τε καὶ εὐδαιμόνωσ.

τὰ μὲν οὖν τῶν καλῶν σωμάτων καὶ γενναίων ψυχῶν εἰσ τὰσ χορείασ, οἱάσ εἴρηται δεῖν αὐτὰσ εἶναι, διαπεπέρανται, τὰ δὲ τῶν αἰσχρῶν σωμάτων καὶ διανοημάτων καὶ τῶν ἐπὶ τὰ τοῦ γέλωτοσ κωμῳδήματα τετραμμένων, κατὰ λέξιν τε καὶ ᾠδὴν καὶ κατὰ ὄρχησιν καὶ κατὰ τὰ τούτων πάντων μιμήματα κεκωμῳδημένα, ἀνάγκη μὲν θεάσασθαι καὶ γνωρίζειν·

ἄνευ γὰρ γελοίων τὰ σπουδαῖα καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία μαθεῖν μὲν οὐ δυνατόν, εἰ μέλλει τισ φρόνιμοσ ἔσεσθαι, ποιεῖν δὲ οὐκ αὖ δυνατὸν ἀμφότερα, εἴ τισ αὖ μέλλει καὶ σμικρὸν ἀρετῆσ μεθέξειν, ἀλλὰ αὐτῶν ἕνεκα τούτων καὶ μανθάνειν αὐτὰ δεῖ, τοῦ μή ποτε δι’ ἄγνοιαν δρᾶν ἢ λέγειν ὅσα γελοῖα, μηδὲν δέον, δούλοισ δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ ξένοισ ἐμμίσθοισ προστάττειν μιμεῖσθαι, σπουδὴν δὲ περὶ αὐτὰ εἶναι μηδέποτε μηδ’ ἡντινοῦν, μηδέ τινα μανθάνοντα αὐτὰ γίγνεσθαι φανερὸν τῶν ἐλευθέρων, μήτε γυναῖκα μήτε ἄνδρα, καινὸν δὲ ἀεί τι περὶ αὐτὰ φαίνεσθαι τῶν μιμημάτων. ὅσα μὲν οὖν περὶ γέλωτά ἐστιν παίγνια, ἃ δὴ κωμῳδίαν πάντεσ λέγομεν, οὕτωσ τῷ νόμῳ καὶ λόγῳ κείσθω·

τῶν δὲ σπουδαίων, ὥσ φασι, τῶν περὶ τραγῳδίαν ἡμῖν ποιητῶν, ἐάν ποτέ τινεσ αὐτῶν ἡμᾶσ ἐλθόντεσ ἐπανερωτήσωσιν οὑτωσί πωσ·

"ὦ ξένοι, πότερον φοιτῶμεν ὑμῖν εἰσ τὴν πόλιν τε καὶ χώραν ἢ μή, καὶ τὴν ποίησιν φέρωμέν τε καὶ ἄγωμεν, ἢ πῶσ ὑμῖν δέδοκται περὶ τὰ τοιαῦτα δρᾶν; ‐ τί οὖν ἂν πρὸσ ταῦτα ὀρθῶσ ἀποκριναίμεθα τοῖσ θείοισ ἀνδράσιν; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τάδε·

"ὦ ἄριστοι," φάναι, "τῶν ξένων, ἡμεῖσ ἐσμὲν τραγῳδίασ αὐτοὶ ποιηταὶ κατὰ δύναμιν ὅτι καλλίστησ ἅμα καὶ ἀρίστησ· πᾶσα οὖν ἡμῖν ἡ πολιτεία συνέστηκε μίμησισ τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου, ὃ δή φαμεν ἡμεῖσ γε ὄντωσ εἶναι τραγῳδίαν τὴν ἀληθεστάτην. ποιηταὶ μὲν οὖν ὑμεῖσ, ποιηταὶ δὲ καὶ ἡμεῖσ ἐσμὲν τῶν αὐτῶν, ὑμῖν ἀντίτεχνοί τε καὶ ἀνταγωνισταὶ τοῦ καλλίστου δράματοσ, ὃ δὴ νόμοσ ἀληθὴσ μόνοσ ἀποτελεῖν πέφυκεν, ὡσ ἡ παρ’ ἡμῶν ἐστιν ἐλπίσ· μὴ δὴ δόξητε ἡμᾶσ ῥᾳδίωσ γε οὕτωσ ὑμᾶσ ποτε παρ’ ἡμῖν ἐάσειν σκηνάσ τε πήξαντασ κατ’ ἀγορὰν καὶ καλλιφώνουσ ὑποκριτὰσ εἰσαγαγομένουσ, μεῖζον φθεγγομένουσ ἡμῶν, ἐπιτρέψειν ὑμῖν δημηγορεῖν πρὸσ παῖδάσ τε καὶ γυναῖκασ καὶ τὸν πάντα ὄχλον, τῶν αὐτῶν λέγοντασ ἐπιτηδευμάτων πέρι μὴ τὰ αὐτὰ ἅπερ ἡμεῖσ, ἀλλ’ ὡσ τὸ πολὺ καὶ ἐναντία τὰ πλεῖστα.

τελέωσ ἡμεῖσ τε καὶ ἅπασα ἡ πόλισ, ἡτισοῦν ὑμῖν ἐπιτρέποι δρᾶν τὰ νῦν λεγόμενα, πρὶν κρῖναι τὰσ ἀρχὰσ εἴτε ῥητὰ καὶ ἐπιτήδεια πεποιήκατε λέγειν εἰσ τὸ μέσον εἴτε μή.

νῦν οὖν, ὦ παῖδεσ μαλακῶν Μουσῶν ἔκγονοι, ἐπιδείξαντεσ τοῖσ ἄρχουσι πρῶτον τὰσ ὑμετέρασ παρὰ τὰσ ἡμετέρασ ᾠδάσ, ἂν μὲν τὰ αὐτά γε ἢ καὶ βελτίω τὰ παρ’ ὑμῶν φαίνηται λεγόμενα, δώσομεν ὑμῖν χορόν, εἰ δὲ μή, ὦ φίλοι, οὐκ ἄν ποτε δυναίμεθα. ταῦτ’ οὖν ἔστω περὶ πᾶσαν χορείαν καὶ μάθησιν τούτων πέρι συντεταγμένα νόμοισ ἔθη, χωρὶσ μὲν τὰ τῶν δούλων, χωρὶσ δὲ τὰ τῶν δεσποτῶν, εἰ συνδοκεῖ.

πῶσ δ’ οὐ συνδοκεῖ νῦν γε οὕτωσ; ἔτι δὴ τοίνυν τοῖσ ἐλευθέροισ ἔστιν τρία μαθήματα, λογισμοὶ μὲν καὶ τὰ περὶ ἀριθμοὺσ ἓν μάθημα, μετρητικὴ δὲ μήκουσ καὶ ἐπιπέδου καὶ βάθουσ ὡσ ἓν αὖ δεύτερον, τρίτον δὲ τῆσ τῶν ἄστρων περιόδου πρὸσ ἄλληλα ὡσ πέφυκεν πορεύεσθαι. ταῦτα δὲ σύμπαντα οὐχ ὡσ ἀκριβείασ ἐχόμενα δεῖ διαπονεῖν τοὺσ πολλοὺσ ἀλλά τινασ ὀλίγουσ ‐ οὓσ δέ, προϊόντεσ ἐπὶ τῷ τέλει φράσομεν·

οὕτω γὰρ πρέπον ἂν εἰή ‐ τῷ πλήθει δέ, ὅσα αὐτῶν ἀναγκαῖα καί πωσ ὀρθότατα λέγεται μὴ ἐπίστασθαι μὲν τοῖσ πολλοῖσ αἰσχρόν, δι’ ἀκριβείασ δὲ ζητεῖν πάντα οὔτε ῥᾴδιον οὔτε τὸ παράπαν δυνατόν. τὸ δὲ ἀναγκαῖον αὐτῶν οὐχ οἱο͂́ν τε ἀποβάλλειν, ἀλλ’ ἐοίκεν ὁ τὸν θεὸν πρῶτον παροιμιασάμενοσ εἰσ ταῦτα ἀποβλέψασ εἰπεῖν ὡσ οὐδὲ θεὸσ ἀνάγκῃ μή ποτε φανῇ μαχόμενοσ, ὅσαι θεῖαί γε, οἶμαι, τῶν γε ἀναγκῶν εἰσίν· ἐπεὶ τῶν γε ἀνθρωπίνων, εἰσ ἃσ οἱ πολλοὶ βλέποντεσ λέγουσι τὸ τοιοῦτον, οὗτοσ πάντων τῶν λόγων εὐηθέστατόσ ἐστιν μακρῷ.

τίνεσ οὖν, ὦ ξένε, αἱ μὴ τοιαῦται ἀνάγκαι τῶν μαθημάτων, θεῖαι δέ; δοκῶ μέν, ἃσ μή τισ πράξασ μηδὲ αὖ μαθὼν τὸ παράπαν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἀνθρώποισ θεὸσ οὐδὲ δαίμων οὐδὲ ἡρ́ωσ οἱο͂σ δυνατὸσ ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν σὺν σπουδῇ ποιεῖσθαι· πολλοῦ δ’ ἂν δεήσειεν ἄνθρωπόσ γε θεῖοσ γενέσθαι μήτε ἓν μήτε δύο μήτε τρία μήθ’ ὅλωσ ἄρτια καὶ περιττὰ δυνάμενοσ γιγνώσκειν, μηδὲ ἀριθμεῖν τὸ παράπαν εἰδώσ, μηδὲ νύκτα καὶ ἡμέραν διαριθμεῖσθαι δυνατὸσ ὤν, σελήνησ δὲ καὶ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων περιφορᾶσ ἀπείρωσ ἔχων.

ταῦτ’ οὖν δὴ πάντα ὡσ μὲν οὐκ ἀναγκαῖά ἐστι μαθήματα τῷ μέλλοντι σχεδὸν ὁτιοῦν τῶν καλλίστων μαθημάτων εἴσεσθαι, πολλὴ καὶ μωρία τοῦ διανοήματοσ·

ποῖα δὲ ἕκαστα τούτων καὶ πόσα καὶ πότε μαθητέον, καὶ τί μετὰ τίνοσ καὶ τί χωρὶσ τῶν ἄλλων, καὶ πᾶσαν τὴν τούτων κρᾶσιν, ταῦτά ἐστιν ἃ δεῖ λαβόντα ὀρθῶσ πρῶτα, ἐπὶ τἆλλα ἰόντα τούτων ἡγουμένων τῶν μαθημάτων μανθάνειν. οὕτω γὰρ ἀνάγκη φύσει κατείληφεν, ᾗ φαμεν οὐδένα θεῶν οὔτε μάχεσθαι τὰ νῦν οὔτε μαχεῖσθαί ποτε. ἐοίκέν γε, ὦ ξένε, νῦν οὕτω πωσ ῥηθέντα ὀρθῶσ εἰρῆσθαι καὶ κατὰ φύσιν ἃ λέγεισ.

ἔχει μὲν γὰρ οὕτωσ, ὦ Κλεινία, χαλεπὸν δὲ αὐτὰ προταξάμενον τούτῳ τῷ τρόπῳ νομοθετεῖν· ἀλλ’ εἰσ ἄλλον, εἰ δοκεῖ, χρόνον ἀκριβέστερον ἂν νομοθετησαίμεθα. δοκεῖσ ἡμῖν, ὦ ξένε, φοβεῖσθαι τὸ τῆσ ἡμετέρασ περὶ τῶν τοιούτων ἀπειρίασ ἔθοσ. οὔκουν ὀρθῶσ φοβῇ· πειρῶ δὴ λέγειν μηδὲν ἀποκρυπτόμενοσ ἕνεκα τούτων. φοβοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα ἃ σὺ νῦν λέγεισ, μᾶλλον δ’ ἔτι δέδοικα τοὺσ ἡμμένουσ μὲν αὐτῶν τούτων τῶν μαθημάτων, κακῶσ δ’ ἡμμένουσ.

οὐδαμοῦ γὰρ δεινὸν οὐδὲ σφοδρὸν ἀπειρία τῶν πάντων οὐδὲ μέγιστον κακόν, ἀλλ’ ἡ πολυπειρία καὶ πολυμαθία μετὰ κακῆσ ἀγωγῆσ γίγνεται πολὺ τούτων μείζων ζημία. ἀληθῆ λέγεισ. τοσάδε τοίνυν ἑκάστων χρὴ φάναι μανθάνειν δεῖν τοὺσ ἐλευθέρουσ, ὅσα καὶ πάμπολυσ ἐν Αἰγύπτῳ παίδων ὄχλοσ ἅμα γράμμασι μανθάνει. πρῶτον μὲν γὰρ περὶ λογισμοὺσ ἀτεχνῶσ παισὶν ἐξηυρημένα μαθήματα μετὰ παιδιᾶσ τε καὶ ἡδονῆσ μανθάνειν, μήλων τέ τινων διανομαὶ καὶ στεφάνων πλείοσιν ἅμα καὶ ἐλάττοσιν ἁρμοττόντων ἀριθμῶν τῶν αὐτῶν, καὶ πυκτῶν καὶ παλαιστῶν ἐφεδρείασ τε καὶ συλλήξεωσ ἐν μέρει καὶ ἐφεξῆσ καὶ ὡσ πεφύκασι γίγνεσθαι.

καὶ δὴ καὶ παίζοντεσ, φιάλασ ἅμα χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ καὶ ἀργύρου καὶ τοιούτων τινῶν ἄλλων κεραννύντεσ, οἱ δὲ καὶ ὅλασ πωσ διαδιδόντεσ, ὅπερ εἶπον, εἰσ παιδιὰν ἐναρμόττοντεσ τὰσ τῶν ἀναγκαίων ἀριθμῶν χρήσεισ, ὠφελοῦσι τοὺσ μανθάνοντασ εἴσ τε τὰσ τῶν στρατοπέδων τάξεισ καὶ ἀγωγὰσ καὶ στρατείασ καὶ εἰσ οἰκονομίασ αὖ, καὶ πάντωσ χρησιμωτέρουσ αὐτοὺσ αὑτοῖσ καὶ ἐγρηγορότασ μᾶλλον τοὺσ ἀνθρώπουσ ἀπεργάζονται· μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ταῖσ μετρήσεσιν, ὅσα ἔχει μήκη καὶ πλάτη καὶ βάθη, περὶ ἅπαντα ταῦτα ἐνοῦσάν τινα φύσει γελοίαν τε καὶ αἰσχρὰν ἄγνοιαν ἐν τοῖσ ἀνθρώποισ πᾶσιν, ταύτησ ἀπαλλάττουσιν.

ποίαν δὴ καὶ τίνα λέγεισ ταύτην;

ὦ φίλε Κλεινία, παντάπασί γε μὴν καὶ αὐτὸσ ἀκούσασ ὀψέ ποτε τὸ περὶ ταῦτα ἡμῶν πάθοσ ἐθαύμασα, καὶ ἔδοξέ μοι τοῦτο οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ ὑηνῶν τινων εἶναι μᾶλλον θρεμμάτων, ᾐσχύνθην τε οὐχ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. τοῦ πέρι;

λέγ’ ὅτι καὶ φῄσ, ὦ ξένε. λέγω δή· μᾶλλον δὲ ἐρωτῶν σοι δείξω. καί μοι σμικρὸν ἀπόκριναι· γιγνώσκεισ που μῆκοσ; τί μήν; τί δέ; πλάτοσ; πάντωσ. ἦ καὶ ταῦτα ὅτι δύ’ ἐστόν, καὶ τρίτον τούτων βάθοσ; πῶσ γὰρ οὔ; ἆρ’ οὖν οὐ δοκεῖ σοι ταῦτα εἶναι πάντα μετρητὰ πρὸσ ἄλληλα; ναί. μῆκόσ τε οἶμαι πρὸσ μῆκοσ, καὶ πλάτοσ πρὸσ πλάτοσ, καὶ βάθοσ ὡσαύτωσ δυνατὸν εἶναι μετρεῖν φύσει. σφόδρα γε.

εἰ δ’ ἔστι μήτε σφόδρα μήτε ἠρέμα δυνατὰ ἔνια, ἀλλὰ τὰ μέν, τὰ δὲ μή, σὺ δὲ πάντα ἡγῇ, πῶσ οἰεί πρὸσ ταῦτα διακεῖσθαι; δῆλον ὅτι φαύλωσ. τί δ’ αὖ μῆκόσ τε καὶ πλάτοσ πρὸσ βάθοσ, ἢ πλάτοσ τε καὶ μῆκοσ πρὸσ ἄλληλα; ὥστε πῶσ ἆρ’ οὐ διανοούμεθα περὶ ταῦτα οὕτωσ Ἕλληνεσ πάντεσ, ὡσ δυνατά ἐστι μετρεῖσθαι πρὸσ ἄλληλα ἁμῶσ γέ πωσ; παντάπασι μὲν οὖν.

εἰ δ’ ἔστιν αὖ μηδαμῶσ μηδαμῇ δυνατά, πάντεσ δ’, ὅπερ εἶπον, Ἕλληνεσ διανοούμεθα ὡσ δυνατά, μῶν οὐκ ἄξιον ὑπὲρ πάντων αἰσχυνθέντα εἰπεῖν πρὸσ αὐτούσ· ὦ βέλτιστοι τῶν Ἑλλήνων, ἓν ἐκείνων τοῦτ’ ἐστὶν ὧν ἔφαμεν αἰσχρὸν μὲν γεγονέναι τὸ μὴ ἐπίστασθαι, τὸ δ’ ἐπίστασθαι τἀναγκαῖα οὐδὲν πάνυ καλόν; πῶσ δ’ οὔ; καὶ πρὸσ τούτοισ γε ἄλλα ἔστιν τούτων συγγενῆ, ἐν οἷσ αὖ πολλὰ ἁμαρτήματα ἐκείνων ἀδελφὰ ἡμῖν ἐγγίγνεται τῶν ἁμαρτημάτων. ποῖα δή;

τὰ τῶν μετρητῶν τε καὶ ἀμέτρων πρὸσ ἄλληλα ᾗτινι φύσει γέγονεν. ταῦτα γὰρ δὴ σκοποῦντα διαγιγνώσκειν ἀναγκαῖον ἢ παντάπασιν εἶναι φαῦλον, προβάλλοντά τε ἀλλήλοισ ἀεί, διατριβὴν τῆσ πεττείασ πολὺ χαριεστέραν πρεσβυτῶν διατρίβοντα, φιλονικεῖν ἐν ταῖσ τούτων ἀξίαισι σχολαῖσ. ἴσωσ·

ἐοίκεν γοῦν ἥ τε πεττεία καὶ ταῦτα ἀλλήλων τὰ μαθήματα οὐ πάμπολυ κεχωρίσθαι. ταῦτα τοίνυν ἐγὼ μέν, ὦ Κλεινία, φημὶ τοὺσ νέουσ δεῖν μανθάνειν· καὶ γὰρ οὔτε βλαβερὰ οὔτε χαλεπά ἐστιν, μετὰ δὲ παιδιᾶσ ἅμα μανθανόμενα ὠφελήσει μέν, βλάψει δὲ ἡμῖν τὴν πόλιν οὐδέν. εἰ δέ τισ ἄλλωσ λέγει, ἀκουστέον. πῶσ δ’ οὔ; ἀλλὰ μὴν ἂν οὕτω ταῦτα ἔχοντα φαίνηται, δῆλον ὡσ ἐγκρινοῦμεν αὐτά, μὴ ταύτῃ δὲ φαινόμενα ἔχειν ἀποκριθήσεται. δῆλον·

τί μήν; οὐκοῦν νῦν, ὦ ξένε, κείσθω ταῦτα ὡσ ὄντα τῶν δεόντων μαθημάτων, ἵνα μὴ διάκενα ἡμῖν ᾖ τὰ τῶν νόμων; κείσθω μέντοι καθάπερ ἐνέχυρα λύσιμα ἐκ τῆσ ἄλλησ πολιτείασ, ἐὰν ἢ τοὺσ θέντασ ἡμᾶσ ἢ καὶ τοὺσ θεμένουσ ὑμᾶσ μηδαμῶσ φιλοφρονῆται. δικαίαν λέγεισ τὴν θέσιν. ἄστρων δὴ τὸ μετὰ ταῦτα ὁρ́α τὴν μάθησιν τοῖσ νέοισ, ἂν ἡμᾶσ ἀρέσκῃ λεχθεῖσα ἢ καὶ τοὐναντίον. λέγε μόνον. καὶ μὴν θαῦμά γε περὶ αὐτά ἐστιν μέγα καὶ οὐδαμῶσ οὐδαμῇ ἀνεκτόν. τὸ ποῖον δή;

τὸν μέγιστον θεὸν καὶ ὅλον τὸν κόσμον φαμὲν οὔτε ζητεῖν δεῖν οὔτε πολυπραγμονεῖν τὰσ αἰτίασ ἐρευνῶντασ ‐ οὐ γὰρ οὐδ’ ὅσιον εἶναι ‐ τὸ δὲ ἐοίκεν πᾶν τούτου τοὐναντίον γιγνόμενον ὀρθῶσ ἂν γίγνεσθαι. πῶσ εἶπεσ; παράδοξον μὲν τὸ λεγόμενον, καὶ οὐκ ἂν πρεσβύταισ τισ οἰηθείη πρέπειν· τὸ δὲ ἐπειδάν τίσ τι καλόν τε οἰηθῇ καὶ ἀληθὲσ μάθημα εἶναι καὶ πόλει συμφέρον καὶ τῷ θεῷ παντάπασι φίλον, οὐδενὶ δὴ τρόπῳ δυνατόν ἐστιν ἔτι μὴ φράζειν. εἰκότα λέγεισ·

ἀλλ’ ἄστρων πέρι μάθημα τί τοιοῦτον ἀνευρήσομεν; ὦ ἀγαθοί, καταψευδόμεθα νῦν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν Ἕλληνεσ πάντεσ μεγάλων θεῶν, Ἡλίου τε ἅμα καὶ Σελήνησ. τὸ ποῖον δὴ ψεῦδοσ; φαμὲν αὐτὰ οὐδέποτε τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἰέναι, καὶ ἄλλ’ ἄττα ἄστρα μετὰ τούτων, ἐπονομάζοντεσ πλανητὰ αὐτά. νὴ τὸν Δία, ὦ ξένε, ἀληθὲσ τοῦτο λέγεισ·

ἐν γὰρ δὴ τῷ βίῳ πολλάκισ ἑώρακα καὶ αὐτὸσ τόν τε Εὡσφόρον καὶ τὸν Ἕσπερον καὶ ἄλλουσ τινὰσ οὐδέποτε ἰόντασ εἰσ τὸν αὐτὸν δρόμον ἀλλὰ πάντῃ πλανωμένουσ, τὸν δὲ ἥλιόν που καὶ σελήνην δρῶντασ ταῦθ’ ἃ ἀεὶ πάντεσ συνεπιστάμεθα. ταῦτ’ ἔστι τοίνυν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, νῦν ἃ δή φημι δεῖν περὶ θεῶν τῶν κατ’ οὐρανὸν τούσ γε ἡμετέρουσ πολίτασ τε καὶ τοὺσ νέουσ τὸ μέχρι τοσούτου μαθεῖν περὶ ἁπάντων τούτων, μέχρι τοῦ μὴ βλασφημεῖν περὶ αὐτά, εὐφημεῖν δὲ ἀεὶ θύοντάσ τε καὶ ἐν εὐχαῖσ εὐχομένουσ εὐσεβῶσ. τοῦτο μὲν ὀρθόν, εἴ γε πρῶτον μὲν δυνατόν ἐστιν ὃ λέγεισ μαθεῖν· εἶτα, εἰ μὴ λέγομέν τι περὶ αὐτῶν ὀρθῶσ νῦν, μαθόντεσ δὲ λέξομεν, συγχωρῶ κἀγὼ τό γε τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ὂν μαθητέον εἶναι.

ταῦτ’ οὖν ὡσ ἔχοντά ἐσθ’ οὕτω, πειρῶ σὺ μὲν ἐξηγεῖσθαι πάντωσ, ἡμεῖσ δὲ συνέπεσθαί σοι μανθάνοντεσ. ἀλλ’ ἔστι μὲν οὐ ῥᾴδιον ὃ λέγω μαθεῖν, οὐδ’ αὖ παντάπασι χαλεπόν, οὐδέ γέ τινοσ χρόνου παμπόλλου.

τεκμήριον δέ· ἐγὼ τούτων οὔτε νέοσ οὔτε πάλαι ἀκηκοὼσ σφῷν ἂν νῦν οὐκ ἐν πολλῷ χρόνῳ δηλῶσαι δυναίμην. καίτοι χαλεπά γε ὄντα οὐκ ἄν ποτε οἱο͂́σ τ’ ἦν δηλοῦν τηλικούτοισ οὖσι τηλικοῦτοσ. ἀληθῆ λέγεισ. ἀλλὰ τί καὶ φῂσ τοῦτο τὸ μάθημα ὃ θαυμαστὸν μὲν λέγεισ, προσῆκον δ’ αὖ μαθεῖν τοῖσ νέοισ, οὐ γιγνώσκειν δὲ ἡμᾶσ; πειρῶ περὶ αὐτοῦ τό γε τοσοῦτον φράζειν ὡσ σαφέστατα.

πειρατέον. οὐ γάρ ἐστι τοῦτο, ὦ ἄριστοι, τὸ δόγμα ὀρθὸν περὶ σελήνησ τε καὶ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡσ ἄρα πλανᾶταί ποτε, πᾶν δὲ τοὐναντίον ἔχει τούτου ‐ τὴν αὐτὴν γὰρ αὐτῶν ὁδὸν ἕκαστον καὶ οὐ πολλὰσ ἀλλὰ μίαν ἀεὶ κύκλῳ διεξέρχεται, φαίνεται δὲ πολλὰσ φερόμενον ‐ τὸ δὲ τάχιστον αὐτῶν ὂν βραδύτατον οὐκ ὀρθῶσ αὖ δοξάζεται, τὸ δ’ ἐναντίον ἐναντίωσ. ταῦτ’ οὖν εἰ πέφυκεν μὲν οὕτωσ, ἡμεῖσ δὲ μὴ ταύτῃ δόξομεν, εἰ μὲν ἐν Ὀλυμπίᾳ θεόντων ἵππων οὕτωσ ἢ δολιχοδρόμων ἀνδρῶν διενοούμεθα πέρι, καὶ προσηγορεύομεν τὸν τάχιστον μὲν ὡσ βραδύτατον, τὸν δὲ βραδύτατον ὡσ τάχιστον, ἐγκώμιά τε ποιοῦντεσ ᾔδομεν τὸν ἡττώμενον νενικηκότα, οὔτε ὀρθῶσ ἂν οὔτ’ οἶμαι προσφιλῶσ τοῖσ δρομεῦσιν ἡμᾶσ ἂν τὰ ἐγκώμια προσάπτειν ἀνθρώποισ οὖσιν·

νῦν δὲ δὴ περὶ θεοὺσ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐξαμαρτανόντων ἡμῶν, ἆρ’ οὐκ οἰόμεθα <ὃ> γελοῖόν τε καὶ οὐκ ὀρθὸν ἐκεῖ γιγνόμενον ἦν ἂν τότε, νῦν ἐνταυθοῖ καὶ ἐν τούτοισι γίγνεσθαι γελοῖον μὲν οὐδαμῶσ, οὐ μὴν οὐδὲ θεοφιλέσ γε, ψευδῆ φήμην ἡμῶν κατὰ θεῶν ὑμνούντων. ἀληθέστατα, εἴπερ γε οὕτω ταῦτ’ ἐστίν.

οὐκοῦν ἂν μὲν δείξωμεν οὕτω ταῦτ’ ἔχοντα, μαθητέα μέχρι γε τούτου τὰ τοιαῦτα πάντα, μὴ δειχθέντων δὲ ἐατέον; καὶ ταῦτα ἡμῖν οὕτω συγκείσθω; πάνυ μὲν οὖν.

ἤδη τοίνυν χρὴ φάναι τέλοσ ἔχειν τά γε παιδείασ μαθημάτων πέρι νόμιμα· περὶ δὲ θήρασ ὡσαύτωσ διανοηθῆναι χρὴ καὶ περὶ ἁπάντων ὁπόσα τοιαῦτα. κινδυνεύει γὰρ δὴ νομοθέτῃ τὸ προσταττόμενον ἐπὶ μεῖζον εἶναι τοῦ νόμουσ θέντα ἀπηλλάχθαι, ἕτερον δέ τι πρὸσ τοῖσ νόμοισ εἶναι μεταξύ τι νουθετήσεώσ τε πεφυκὸσ ἅμα καὶ νόμων, ὃ δὴ πολλάκισ ἡμῶν ἐμπέπτωκεν τοῖσ λόγοισ, οἱο͂ν περὶ τὴν τῶν σφόδρα νέων παίδων τροφήν· οὐ γὰρ ἄρρητά φαμεν εἶναι, λέγοντέσ τε αὐτά, ὡσ νόμουσ οἰέσθαι τιθεμένουσ εἶναι πολλῆσ ἀνοίασ γέμειν.

γεγραμμένων δὴ ταύτῃ τῶν νόμων τε καὶ ὅλησ τῆσ πολιτείασ, οὐ τέλεοσ ὁ τοῦ διαφέροντοσ πολίτου πρὸσ ἀρετὴν γίγνεται ἔπαινοσ, ὅταν αὐτόν τισ φῇ τὸν ὑπηρετήσαντα τοῖσ νόμοισ ἄριστα καὶ πειθόμενον μάλιστα, τοῦτον εἶναι τὸν ἀγαθόν· τελεώτερον δὲ ὧδε εἰρημένον, ὡσ ἄρα ὃσ ἂν τοῖσ τοῦ νομοθέτου νομοθετοῦντόσ τε καὶ ἐπαινοῦντοσ καὶ ψέγοντοσ πειθόμενοσ γράμμασιν διεξέλθῃ τὸν βίον ἄκρατον. οὗτοσ ὅ τε λόγοσ ὀρθότατοσ εἰσ ἔπαινον πολίτου, τόν τε νομοθέτην ὄντωσ δεῖ μὴ μόνον γράφειν τοὺσ νόμουσ, πρὸσ δὲ τοῖσ νόμοισ, ὅσα καλὰ αὐτῷ δοκεῖ καὶ μὴ καλὰ εἶναι, νόμοισ ἐμπεπλεγμένα γράφειν, τὸν δὲ ἄκρον πολίτην μηδὲν ἧττον ταῦτα ἐμπεδοῦν ἢ τὰ ταῖσ ζημίαισ ὑπὸ νόμων κατειλημμένα.

τὸ δὲ δὴ παρὸν ἡμῖν τὰ νῦν <εἰ> οἱο͂ν μάρτυρα ἐπαγόμεθα, δηλοῖμεν ἂν ὃ βουλόμεθα μᾶλλον. θήρα γὰρ πάμπολύ τι πρᾶγμά ἐστι, περιειλημμένον ὀνόματι νῦν σχεδὸν ἑνί.

πολλὴ μὲν γὰρ ἡ τῶν ἐνύδρων, πολλὴ δὲ ἡ τῶν πτηνῶν, πάμπολυ δὲ καὶ τὸ περὶ τὰ πεζὰ θηρεύματα, οὐ μόνον θηρίων, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀξίαν ἐννοεῖν θήραν, τήν τε κατὰ πόλεμον, πολλὴ δὲ καὶ ἡ κατὰ φιλίαν θηρεύουσα, ἡ μὲν ἔπαινον, ἡ δὲ ψόγον ἔχει· καὶ κλωπεῖαι καὶ λῃστῶν καὶ στρατοπέδων στρατοπέδοισ θῆραι. θήρασ δὲ πέρι τιθέντι τῷ νομοθέτῃ τοὺσ νόμουσ οὔτε μὴ δηλοῦν ταῦθ’ οἱο͂́ν τε, οὔτε ἐπὶ πᾶσιν τάξεισ καὶ ζημίασ ἐπιτιθέντα ἀπειλητικὰ νόμιμα τιθέναι.

τί δὴ δραστέον περὶ τὰ τοιαῦτα; μετ’ ἐπαίνου ῥηθέντα μᾶλλον τιμᾶν καὶ προσταχθέντα ἀποτελεῖν.

τούτων δὴ προρρηθέντων, ἑξῆσ ἂν γίγνοιτο ἔμμετροσ ἔπαινοσ θήρασ καὶ ψόγοσ, ἥτισ μὲν βελτίουσ ἀποτελεῖ τὰσ ψυχὰσ τῶν νέων ἐπαινοῦντοσ, ψέγοντοσ δὲ ἣ τἀναντία.

λέγωμεν τοίνυν τὸ μετὰ τοῦτο ἑξῆσ προσαγορεύοντεσ δι’ εὐχῆσ τοὺσ νέουσ· ὦ φίλοι, εἴθ’ ὑμᾶσ μήτε τισ ἐπιθυμία μήτ’ ἔρωσ τῆσ περὶ θάλατταν θήρασ ποτὲ λάβοι μηδὲ ἀγκιστρείασ μηδ’ ὅλωσ τῆσ τῶν ἐνύδρων ζῴων, μήτε ἐγρηγορόσιν μήτε εὕδουσιν κύρτοισ ἀργὸν θήραν διαπονουμένοισ. μηδ’ αὖ ἄγρασ ἀνθρώπων κατὰ θάλατταν λῃστείασ τε ἵμεροσ ἐπελθὼν ὑμῖν θηρευτὰσ ὠμοὺσ καὶ ἀνόμουσ ἀποτελοῖ·

κλωπείασ δ’ ἐν χώρᾳ καὶ πόλει μηδὲ εἰσ τὸν ἔσχατον ἐπέλθοι νοῦν ἅψασθαι. μηδ’ αὖ πτηνῶν θήρασ αἱμύλοσ ἔρωσ οὐ σφόδρα ἐλευθέριοσ ἐπέλθοι τινὶ νέων. πεζῶν δὴ μόνον θήρευσίσ τε καὶ ἄγρα λοιπὴ τοῖσ παρ’ ἡμῖν ἀθληταῖσ, ὧν ἡ μὲν τῶν εὑδόντων αὖ κατὰ μέρη, νυκτερεία κληθεῖσα, ἀργῶν ἀνδρῶν, οὐκ ἀξία ἐπαίνου, οὐδ’ ἧττον διαπαύματα πόνων ἔχουσα, ἄρκυσίν τε καὶ πάγαισ ἀλλ’ οὐ φιλοπόνου ψυχῆσ νίκῃ χειρουμένων τὴν ἄγριον τῶν θηρίων ῥώμην·

μόνη δὴ πᾶσιν λοιπὴ καὶ ἀρίστη ἡ τῶν τετραπόδων ἵπποισ καὶ κυσὶν καὶ τοῖσ ἑαυτῶν θήρα σώμασιν, ὧν ἁπάντων κρατοῦσιν δρόμοισ καὶ πληγαῖσ καὶ βολαῖσ αὐτόχειρεσ θηρεύοντεσ, ὅσοισ ἀνδρείασ τῆσ θείασ ἐπιμελέσ. τούτων δὴ πάντων ἔπαινοσ μὲν πέρι καὶ ψόγοσ ὁ διειρημένοσ ἂν εἰή λόγοσ, νόμοσ δὲ ὅδε·

τούτουσ μηδεὶσ τοὺσ ἱεροὺσ ὄντωσ θηρευτὰσ κωλυέτω ὅπου καὶ ὅπῃπερ ἂν ἐθέλωσιν κυνηγετεῖν, νυκτερευτὴν δὲ ἄρκυσιν καὶ πλεκταῖσ πιστὸν μηδεὶσ μηδέποτε ἐάσῃ μηδαμοῦ θηρεῦσαι· τὸν ὀρνιθευτὴν δὲ ἐν ἀργοῖσ μὲν καὶ ὄρεσιν μὴ κωλυέτω, ἐν ἐργασίμοισ δὲ καὶ ἱεροῖσ ἀγρίοισ ἐξειργέτω ὁ προστυγχάνων, ἐνυγροθηρευτὴν δέ, πλὴν ἐν λιμέσιν καὶ ἱεροῖσ ποταμοῖσ τε καὶ ἕλεσι καὶ λίμναισ, ἐν τοῖσ ἄλλοισ δὲ ἐξέστω θηρεύειν, μὴ χρώμενον ὀπῶν ἀναθολώσει μόνον. νῦν οὖν ἤδη πάντα χρὴ φάναι τέλοσ ἔχειν τά γε παιδείασ πέρι νόμιμα.

καλῶσ ἂν λέγοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION