Plato, Laws, book 5

(플라톤, Laws, book 5)

ἀκούοι δὴ πᾶσ ὅσπερ νυνδὴ τὰ περὶ θεῶν τε ἤκουε καὶ τῶν φίλων προπατόρων· πάντων γὰρ τῶν αὑτοῦ κτημάτων μετὰ θεοὺσ ψυχὴ θειότατον, οἰκειότατον ὄν. τὰ δ’ αὑτοῦ διττὰ πάντ’ ἐστὶ πᾶσιν. τὰ μὲν οὖν κρείττω καὶ ἀμείνω δεσπόζοντα, τὰ δὲ ἥττω καὶ χείρω δοῦλα· τῶν οὖν αὑτοῦ τὰ δεσπόζοντα ἀεὶ προτιμητέον τῶν δουλευόντων. οὕτω δὴ τὴν αὑτοῦ ψυχὴν μετὰ θεοὺσ ὄντασ δεσπότασ καὶ τοὺσ τούτοισ ἑπομένουσ τιμᾶν δεῖν λέγων δευτέραν, ὀρθῶσ παρακελεύομαι. τιμᾷ δ’ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἡμῶν οὐδεὶσ ὀρθῶσ, δοκεῖ δέ·

θεῖον γὰρ ἀγαθόν που τιμή, τῶν δὲ κακῶν οὐδὲν τίμιον, ὁ δ’ ἡγούμενοσ ἤ τισι λόγοισ ἢ δώροισ αὐτὴν αὔξειν ἤ τισιν ὑπείξεσιν, μηδὲν βελτίω δὲ ἐκ χείρονοσ αὐτὴν ἀπεργαζόμενοσ, τιμᾶν μὲν δοκεῖ, δρᾷ δὲ τοῦτο οὐδαμῶσ. αὐτίκα παῖσ εὐθὺσ γενόμενοσ ἄνθρωποσ πᾶσ ἡγεῖται πάντα ἱκανὸσ εἶναι γιγνώσκειν, καὶ τιμᾶν οἰέται ἐπαινῶν τὴν αὑτοῦ ψυχήν, καὶ προθυμούμενοσ ἐπιτρέπει πράττειν ὅτι ἂν ἐθέλῃ, τὸ δὲ νῦν λεγόμενόν ἐστιν ὡσ δρῶν ταῦτα βλάπτει καὶ οὐ τιμᾷ· δεῖ δέ, ὥσ φαμεν, μετά γε θεοὺσ δευτέραν.

οὐδέ γε ὅταν ἄνθρωποσ τῶν αὑτοῦ ἑκάστοτε ἁμαρτημάτων μὴ ἑαυτὸν αἴτιον ἡγῆται καὶ τῶν πλείστων κακῶν καὶ μεγίστων, ἀλλὰ ἄλλουσ, ἑαυτὸν δὲ ἀεὶ ἀναίτιον ἐξαιρῇ, τιμῶν τὴν αὑτοῦ ψυχήν, ὡσ δὴ δοκεῖ, ὁ δὲ πολλοῦ δεῖ δρᾶν τοῦτο· βλάπτει γάρ.

οὐδ’ ὁπόταν ἡδοναῖσ παρὰ λόγον τὸν τοῦ νομοθέτου καὶ ἔπαινον χαρίζηται, τότε οὐδαμῶσ τιμᾷ, ἀτιμάζει δὲ κακῶν καὶ μεταμελείασ ἐμπιμπλὰσ αὐτήν. οὐδέ γε ὁπόταν αὖ τἀναντία τοὺσ ἐπαινουμένουσ πόνουσ καὶ φόβουσ καὶ ἀλγηδόνασ καὶ λύπασ μὴ διαπονῇ καρτερῶν ἀλλὰ ὑπείκῃ, τότε οὐ τιμᾷ ὑπείκων· ἄτιμον γὰρ αὐτὴν ἀπεργάζεται δρῶν τὰ τοιαῦτα σύμπαντα. οὐδ’ ὁπόταν ἡγῆται τὸ ζῆν πάντωσ ἀγαθὸν εἶναι, τιμᾷ, ἀτιμάζει δ’ αὐτὴν καὶ τότε· τὰ γὰρ ἐν Αἵδου πράγματα πάντα κακὰ ἡγουμένησ τῆσ ψυχῆσ εἶναι, ὑπείκει καὶ οὐκ ἀντιτείνει διδάσκων τε καὶ ἐλέγχων ὡσ οὐκ οἶδεν οὐδ’ εἰ τἀναντία πέφυκεν μέγιστα εἶναι πάντων ἀγαθῶν ἡμῖν τὰ περὶ τοὺσ θεοὺσ τοὺσ ἐκεῖ.

οὐδὲ μὴν πρὸ ἀρετῆσ ὁπόταν αὖ προτιμᾷ τισ κάλλοσ, τοῦτ’ ἔστιν οὐχ ἕτερον ἢ ἡ τῆσ ψυχῆσ ὄντωσ καὶ πάντωσ ἀτιμία. ψυχῆσ γὰρ σῶμα ἐντιμότερον οὗτοσ ὁ λόγοσ φησὶν εἶναι, ψευδόμενοσ· οὐδὲν γὰρ γηγενὲσ Ὀλυμπίων ἐντιμότερον, ἀλλ’ ὁ περὶ ψυχῆσ ἄλλωσ δοξάζων ἀγνοεῖ ὡσ θαυμαστοῦ τούτου κτήματοσ ἀμελεῖ.

οὐδέ γε ὁπόταν χρήματά τισ ἐρᾷ κτᾶσθαι μὴ καλῶσ, ἢ μὴ δυσχερῶσ φέρῃ κτώμενοσ, δώροισ ἄρα τιμᾷ τότε τὴν αὑτοῦ ψυχήν ‐ παντὸσ μὲν οὖν λείπει ‐ τὸ γὰρ αὐτῆσ τίμιον ἅμα καὶ καλὸν ἀποδίδοται σμικροῦ χρυσίου· πᾶσ γὰρ ὅ τ’ ἐπὶ γῆσ καὶ ὑπὸ γῆσ χρυσὸσ ἀρετῆσ οὐκ ἀντάξιοσ.

ὡσ δὲ εἰπεῖν συλλήβδην, ὃσ ἅπερ ἂν νομοθέτησ αἰσχρὰ εἶναι καὶ κακὰ διαριθμούμενοσ τάττῃ καὶ τοὐναντίον ἀγαθὰ καὶ καλά, τῶν μὲν ἀπέχεσθαι μὴ ἐθέλῃ πάσῃ μηχανῇ, τὰ δὲ ἐπιτηδεύειν σύμπασαν κατὰ δύναμιν, οὐκ οἶδεν ἐν τούτοισ πᾶσιν πᾶσ ἄνθρωποσ ψυχὴν θειότατον ὂν ἀτιμότατα καὶ κακοσχημονέστατα διατιθείσ. τὴν γὰρ λεγομένην δίκην τῆσ κακουργίασ τὴν μεγίστην οὐδεὶσ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν λογίζεται, ἔστιν δ’ ἡ μεγίστη τὸ ὁμοιοῦσθαι τοῖσ οὖσιν κακοῖσ ἀνδράσιν, ὁμοιούμενον δὲ τοὺσ μὲν ἀγαθοὺσ φεύγειν ἄνδρασ καὶ λόγουσ καὶ ἀποσχίζεσθαι, τοῖσ δὲ προσκολλᾶσθαι διώκοντα κατὰ τὰσ συνουσίασ· προσπεφυκότα δὲ τοῖσ τοιούτοισ ἀνάγκη ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πεφύκασιν ἀλλήλουσ οἱ τοιοῦτοι ποιεῖν καὶ λέγειν.

τοῦτο οὖν δὴ τὸ πάθοσ δίκη μὲν οὐκ ἔστιν ‐ καλὸν γὰρ τό γε δίκαιον καὶ ἡ δίκη ‐ τιμωρία δέ, ἀδικίασ ἀκόλουθοσ πάθη, ἧσ ὅ τε τυχὼν καὶ μὴ τυγχάνων ἄθλιοσ, ὁ μὲν οὐκ ἰατρευόμενοσ, ὁ δέ, ἵνα ἕτεροι πολλοὶ σῴζωνται, ἀπολλύμενοσ.

τιμὴ δ’ ἐστὶν ἡμῖν, ὡσ τὸ ὅλον εἰπεῖν, τοῖσ μὲν ἀμείνοσιν ἕπεσθαι, τὰ δὲ χείρονα, γενέσθαι δὲ βελτίω δυνατά, τοῦτ’ αὐτὸ ὡσ ἄριστα ἀποτελεῖν. ψυχῆσ οὖν ἀνθρώπῳ κτῆμα οὐκ ἔστιν εὐφυέστερον εἰσ τὸ φυγεῖν μὲν τὸ κακόν, ἰχνεῦσαι δὲ καὶ ἑλεῖν τὸ πάντων ἄριστον, καὶ ἑλόντα αὖ κοινῇ συνοικεῖν τὸν ἐπίλοιπον βίον·

διὸ δεύτερον ἐτάχθη τιμῇ, τὸ δὲ τρίτον ‐ πᾶσ ἂν τοῦτό γε νοήσειεν ‐ τὴν τοῦ σώματοσ εἶναι κατὰ φύσιν τιμήν·

τὰσ δ’ αὖ τιμὰσ δεῖ σκοπεῖν, καὶ τούτων τίνεσ ἀληθεῖσ καὶ ὅσαι κίβδηλοι, τοῦτο δὲ νομοθέτου. μηνύειν δή μοι φαίνεται τάσδε καὶ τοιάσδε τινὰσ αὐτὰσ εἶναι, τίμιον εἶναι σῶμα οὐ τὸ καλὸν οὐδὲ ἰσχυρὸν οὐδὲ τάχοσ ἔχον οὐδὲ μέγα, οὐδέ γε τὸ ὑγιεινόν ‐ καίτοι πολλοῖσ ἂν τοῦτό γε δοκοῖ ‐ καὶ μὴν οὐδὲ τὰ τούτων γ’ ἐναντία, τὰ δ’ ἐν τῷ μέσῳ ἁπάσησ ταύτησ τῆσ ἕξεωσ ἐφαπτόμενα σωφρονέστατα ἅμα τε ἀσφαλέστατα εἶναι μακρῷ· τὰ μὲν γὰρ χαύνουσ τὰσ ψυχὰσ καὶ θρασείασ ποιεῖ, τὰ δὲ ταπεινάσ τε καὶ ἀνελευθέρουσ.

ὡσ δ’ αὕτωσ ἡ τῶν χρημάτων καὶ κτημάτων κτῆσισ, καὶ τιμήσεωσ κατὰ τὸν αὐτὸν ῥυθμὸν ἔχει· τὰ μὲν ὑπέρογκα γὰρ ἑκάστων τούτων ἔχθρασ καὶ στάσεισ ἀπεργάζεται ταῖσ πόλεσιν καὶ ἰδίᾳ, τὰ δ’ ἐλλείποντα δουλείασ ὡσ τὸ πολύ. μὴ δή τισ φιλοχρημονείτω παίδων γ’ ἕνεκα, ἵνα ὅτι πλουσιωτάτουσ καταλίπῃ· οὔτε γὰρ ἐκείνοισ οὔτε αὖ τῇ πόλει ἄμεινον.

ἡ γὰρ τῶν νέων ἀκολάκευτοσ οὐσία, τῶν δ’ ἀναγκαίων μὴ ἐνδεήσ, αὕτη πασῶν μουσικωτάτη τε καὶ ἀρίστη· συμφωνοῦσα γὰρ ἡμῖν καὶ συναρμόττουσα εἰσ ἅπαντα ἄλυπον τὸν βίον ἀπεργάζεται. παισὶν δὲ αἰδῶ χρὴ πολλήν, οὐ χρυσὸν καταλείπειν.

οἰόμεθα δὲ ἐπιπλήττοντεσ τοῖσ νέοισ ἀναισχυντοῦσιν τοῦτο καταλείψειν· τὸ δ’ ἔστιν οὐκ ἐκ τοῦ νῦν παρακελεύματοσ τοῖσ νέοισ γιγνόμενον, ὃ παρακελεύονται λέγοντεσ ὡσ δεῖ πάντα αἰσχύνεσθαι τὸν νέον. ὁ δὲ ἔμφρων νομοθέτησ τοῖσ πρεσβυτέροισ ἂν μᾶλλον παρακελεύοιτο αἰσχύνεσθαι τοὺσ νέουσ, καὶ πάντων μάλιστα εὐλαβεῖσθαι μή ποτέ τισ αὐτὸν ἴδῃ τῶν νέων ἢ καὶ ἐπακούσῃ δρῶντα ἢ λέγοντά τι τῶν αἰσχρῶν, ὡσ ὅπου ἀναισχυντοῦσι γέροντεσ, ἀνάγκη καὶ νέουσ ἐνταῦθα εἶναι ἀναιδεστάτουσ· παιδεία γὰρ νέων διαφέρουσά ἐστιν ἅμα καὶ αὐτῶν οὐ τὸ νουθετεῖν, ἀλλ’ ἅπερ ἂν ἄλλον νουθετῶν εἴποι τισ, φαίνεσθαι ταῦτα αὐτὸν δρῶντα διὰ βίου.

συγγένειαν δὲ καὶ ὁμογνίων θεῶν κοινωνίαν πᾶσαν ταὐτοῦ φύσιν αἵματοσ ἔχουσαν τιμῶν τισ καὶ σεβόμενοσ, εὔνουσ ἂν γενεθλίουσ θεοὺσ εἰσ παίδων αὑτοῦ σπορὰν ἴσχοι κατὰ λόγον. καὶ μὴν τό γε φίλων καὶ ἑταίρων πρὸσ τὰσ ἐν βίῳ ὁμιλίασ εὐμενεῖσ ἄν τισ κτῷτο, μείζουσ μὲν καὶ σεμνοτέρασ τὰσ ἐκείνων ὑπηρεσίασ εἰσ αὑτὸν ἡγούμενοσ ἢ ’κεῖνοι, ἐλάττουσ δ’ αὖ τὰσ αὑτοῦ διανοούμενοσ εἰσ τοὺσ φίλουσ χάριτασ αὐτῶν τῶν φίλων τε καὶ ἑταίρων. εἰσ μὴν πόλιν καὶ πολίτασ μακρῷ ἄριστοσ ὅστισ πρὸ τοῦ Ὀλυμπίασιν καὶ ἁπάντων ἀγώνων πολεμικῶν τε καὶ εἰρηνικῶν νικᾶν δέξαιτ’ ἂν δόξῃ ὑπηρεσίασ τῶν οἴκοι νόμων, ὡσ ὑπηρετηκὼσ πάντων κάλλιστ’ ἀνθρώπων αὐτοῖσ ἐν τῷ βίῳ.

πρὸσ δ’ αὖ τοὺσ ξένουσ διανοητέον ὡσ ἁγιώτατα συμβόλαια ὄντα· σχεδὸν γὰρ πάντ’ ἐστὶ τὰ τῶν ξένων καὶ εἰσ τοὺσ ξένουσ ἁμαρτήματα παρὰ τὰ τῶν πολιτῶν εἰσ θεὸν ἀνηρτημένα τιμωρὸν μᾶλλον.

ἔρημοσ γὰρ ὢν ὁ ξένοσ ἑταίρων τε καὶ συγγενῶν ἐλεεινότεροσ ἀνθρώποισ καὶ θεοῖσ· ὁ δυνάμενοσ οὖν τιμωρεῖν μᾶλλον βοηθεῖ προθυμότερον, δύναται δὲ διαφερόντωσ ὁ ξένιοσ ἑκάστων δαίμων καὶ θεὸσ τῷ ξενίῳ συνεπόμενοι Διί. πολλῆσ οὖν εὐλαβείασ, ᾧ καὶ σμικρὸν προμηθείασ ἔνι, μηδὲν ἁμάρτημα περὶ ξένουσ ἁμαρτόντα ἐν τῷ βίῳ πρὸσ τὸ τέλοσ αὐτοῦ πορευθῆναι. ξενικῶν δ’ αὖ καὶ ἐπιχωρίων ἁμαρτημάτων τὸ περὶ τοὺσ ἱκέτασ μέγιστον γίγνεται ἁμάρτημα ἑκάστοισ·

μεθ’ οὗ γὰρ ἱκετεύσασ μάρτυροσ ὁ ἱκέτησ θεοῦ ἔτυχεν ὁμολογιῶν, φύλαξ διαφέρων οὗτοσ τοῦ παθόντοσ γίγνεται, ὥστ’ οὐκ ἄν ποτε ἀτιμώρητοσ πάθοι ὁ τυχὼν ὧν ἔπαθε. τὰ μὲν οὖν περὶ γονέασ τε καὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ, περὶ πόλιν τε καὶ φίλουσ καὶ συγγένειαν, ξενικά τε καὶ ἐπιχώρια, διεληλύθαμεν σχεδὸν ὁμιλήματα, τὸ δὲ ποῖόσ τισ ὢν αὐτὸσ ἂν κάλλιστα διαγάγοι τὸν βίον, ἑπόμενον τούτῳ διεξελθεῖν·

ὅσα μὴ νόμοσ, ἀλλ’ ἔπαινοσ παιδεύων καὶ ψόγοσ ἑκάστουσ εὐηνίουσ μᾶλλον καὶ εὐμενεῖσ τοῖσ τεθήσεσθαι μέλλουσιν νόμοισ ἀπεργάζεται, ταῦτ’ ἐστὶν μετὰ τοῦτο ἡμῖν ῥητέον. ἀλήθεια δὴ πάντων μὲν ἀγαθῶν θεοῖσ ἡγεῖται, πάντων δὲ ἀνθρώποισ·

ἧσ ὁ γενήσεσθαι μέλλων μακάριόσ τε καὶ εὐδαίμων ἐξ ἀρχῆσ εὐθὺσ μέτοχοσ εἰή, ἵνα ὡσ πλεῖστον χρόνον ἀληθὴσ ὢν διαβιοῖ. πιστὸσ γάρ· ὁ δὲ ἄπιστοσ ᾧ φίλον ψεῦδοσ ἑκούσιον, ὅτῳ δὲ ἀκούσιον, ἄνουσ. ὧν οὐδέτερον ζηλωτόν. ἄφιλοσ γὰρ δὴ πᾶσ ὅ γε ἄπιστοσ καὶ ἀμαθήσ, χρόνου δὲ προϊόντοσ γνωσθείσ, εἰσ τὸ χαλεπὸν γῆρασ ἐρημίαν αὑτῷ πᾶσαν κατεσκευάσατο ἐπὶ τέλει τοῦ βίου, ὥστε ζώντων καὶ μὴ ἑταίρων καὶ παίδων σχεδὸν ὁμοίωσ ὀρφανὸν αὐτῷ γενέσθαι τὸν βίον. τίμιοσ μὲν δὴ καὶ ὁ μηδὲν ἀδικῶν, ὁ δὲ μηδ’ ἐπιτρέπων τοῖσ ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν πλέον ἢ διπλασίασ τιμῆσ ἄξιοσ ἐκείνου·

ὁ μὲν γὰρ ἑνόσ, ὁ δὲ πολλῶν ἀντάξιοσ ἑτέρων, μηνύων τὴν τῶν ἄλλων τοῖσ ἄρχουσιν ἀδικίαν. ὁ δὲ καὶ συγκολάζων εἰσ δύναμιν τοῖσ ἄρχουσιν, ὁ μέγασ ἀνὴρ ἐν πόλει καὶ τέλειοσ, οὗτοσ ἀναγορευέσθω νικηφόροσ ἀρετῇ. τὸν αὐτὸν δὴ τοῦτον ἔπαινον καὶ περὶ σωφροσύνησ χρὴ λέγειν καὶ περὶ φρονήσεωσ, καὶ ὅσα ἄλλα ἀγαθά τισ κέκτηται δυνατὰ μὴ μόνον αὐτὸν ἔχειν ἀλλὰ καὶ ἄλλοισ μεταδιδόναι·

καὶ τὸν μὲν μεταδιδόντα ὡσ ἀκρότατον χρὴ τιμᾶν, τὸν δ’ αὖ μὴ δυνάμενον, ἐθέλοντα δέ, ἐᾶν δεύτερον, τὸν δὲ φθονοῦντα καὶ ἑκόντα μηδενὶ κοινωνὸν διὰ φιλίασ γιγνόμενον ἀγαθῶν τινων αὐτὸν μὲν ψέγειν, τὸ δὲ κτῆμα μηδὲν μᾶλλον διὰ τὸν κεκτημένον ἀτιμάζειν, ἀλλὰ κτᾶσθαι κατὰ δύναμιν. φιλονικείτω δὲ ἡμῖν πᾶσ πρὸσ ἀρετὴν ἀφθόνωσ.

ὁ μὲν γὰρ τοιοῦτοσ τὰσ πόλεισ αὔξει, ἁμιλλώμενοσ μὲν αὐτόσ, τοὺσ ἄλλουσ δὲ οὐ κολούων διαβολαῖσ· ὁ δὲ φθονερόσ, τῇ τῶν ἄλλων διαβολῇ δεῖν οἰόμενοσ ὑπερέχειν, αὐτόσ τε ἧττον συντείνει πρὸσ ἀρετὴν τὴν ἀληθῆ, τούσ τε ἀνθαμιλλωμένουσ εἰσ ἀθυμίαν καθίστησι τῷ ἀδίκωσ ψέγεσθαι, καὶ διὰ ταῦτα ἀγύμναστον τὴν πόλιν ὅλην εἰσ ἅμιλλαν ἀρετῆσ ποιῶν, σμικροτέραν αὐτὴν πρὸσ εὐδοξίαν τὸ ἑαυτοῦ μέροσ ἀπεργάζεται. θυμοειδῆ μὲν δὴ χρὴ πάντα ἄνδρα εἶναι, πρᾷον δὲ ὡσ ὅτι μάλιστα.

τὰ γὰρ τῶν ἄλλων χαλεπὰ καὶ δυσίατα ἢ καὶ τὸ παράπαν ἀνίατα ἀδικήματα οὐκ ἔστιν ἄλλωσ ἐκφυγεῖν ἢ μαχόμενον καὶ ἀμυνόμενον νικῶντα καὶ τῷ μηδὲν ἀνιέναι κολάζοντα, τοῦτο δὲ ἄνευ θυμοῦ γενναίου ψυχὴ πᾶσα ἀδύνατοσ δρᾶν. τὰ δ’ αὖ τῶν ὅσοι ἀδικοῦσιν μέν, ἰατὰ δέ, γιγνώσκειν χρὴ πρῶτον μὲν ὅτι πᾶσ ὁ ἄδικοσ οὐχ ἑκὼν ἄδικοσ· τῶν γὰρ μεγίστων κακῶν οὐδεὶσ οὐδαμοῦ οὐδὲν ἑκὼν κεκτῇτο ἄν ποτε, πολὺ δὲ ἥκιστα ἐν τοῖσ τῶν ἑαυτοῦ τιμιωτάτοισ.

ψυχὴ δ’, ὡσ εἴπομεν, ἀληθείᾳ γέ ἐστιν πᾶσιν τιμιώτατον· ἐν οὖν τῷ τιμιωτάτῳ τὸ μέγιστον κακὸν οὐδεὶσ ἑκὼν μή ποτε λάβῃ καὶ ζῇ διὰ βίου κεκτημένοσ αὐτό. ἀλλὰ ἐλεεινὸσ μὲν πάντωσ ὅ γε ἄδικοσ καὶ ὁ τὰ κακὰ ἔχων, ἐλεεῖν δὲ τὸν μὲν ἰάσιμα ἔχοντα ἐγχωρεῖ καὶ ἀνείργοντα τὸν θυμὸν πραύ̈νειν καὶ μὴ ἀκραχολοῦντα γυναικείωσ πικραινόμενον διατελεῖν, τῷ δ’ ἀκράτωσ καὶ ἀπαραμυθήτωσ πλημμελεῖ καὶ κακῷ ἐφιέναι δεῖ τὴν ὀργήν· διὸ δὴ θυμοειδῆ πρέπειν καὶ πρᾷόν φαμεν ἑκάστοτε εἶναι δεῖν τὸν ἀγαθόν.

πάντων δὲ μέγιστον κακῶν ἀνθρώποισ τοῖσ πολλοῖσ ἔμφυτον ἐν ταῖσ ψυχαῖσ ἐστιν, οὗ πᾶσ αὑτῷ συγγνώμην ἔχων ἀποφυγὴν οὐδεμίαν μηχανᾶται·

τοῦτο δ’ ἔστιν ὃ λέγουσιν ὡσ φίλοσ αὑτῷ πᾶσ ἄνθρωποσ φύσει τέ ἐστιν καὶ ὀρθῶσ ἔχει τὸ δεῖν εἶναι τοιοῦτον.

τὸ δὲ ἀληθείᾳ γε πάντων ἁμαρτημάτων διὰ τὴν σφόδρα ἑαυτοῦ φιλίαν αἴτιον ἑκάστῳ γίγνεται ἑκάστοτε. τυφλοῦται γὰρ περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν, ὥστε τὰ δίκαια καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ κακῶσ κρίνει, τὸ αὑτοῦ πρὸ τοῦ ἀληθοῦσ ἀεὶ τιμᾶν δεῖν ἡγούμενοσ· οὔτε γὰρ ἑαυτὸν οὔτε τὰ ἑαυτοῦ χρὴ τόν γε μέγαν ἄνδρα ἐσόμενον στέργειν, ἀλλὰ τὰ δίκαια, ἐάντε παρ’ αὑτῷ ἐάντε παρ’ ἄλλῳ μᾶλλον πραττόμενα τυγχάνῃ.

ἐκ ταὐτοῦ δὲ ἁμαρτήματοσ τούτου καὶ τὸ τὴν ἀμαθίαν τὴν παρ’ αὑτῷ δοκεῖν σοφίαν εἶναι γέγονε πᾶσιν· ὅθεν οὐκ εἰδότεσ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν οὐδέν, οἰόμεθα τὰ πάντα εἰδέναι, οὐκ ἐπιτρέποντεσ δὲ ἄλλοισ ἃ μὴ ἐπιστάμεθα πράττειν, ἀναγκαζόμεθα ἁμαρτάνειν αὐτοὶ πράττοντεσ. διὸ πάντα ἄνθρωπον χρὴ φεύγειν τὸ σφόδρα φιλεῖν αὑτόν, τὸν δ’ ἑαυτοῦ βελτίω διώκειν ἀεί, μηδεμίαν αἰσχύνην ἐπὶ τῷ τοιούτῳ πρόσθεν ποιούμενον.

ἃ δὲ σμικρότερα μὲν τούτων καὶ λεγόμενα πολλάκισ ἐστίν, χρήσιμα δὲ τούτων οὐχ ἧττον, χρὴ λέγειν ἑαυτὸν ἀναμιμνῄσκοντα·

ὥσπερ γάρ τινοσ ἀπορρέοντοσ ἀεὶ δεῖ τοὐναντίον ἐπιρρεῖν, ἀνάμνησισ δ’ ἐστὶν ἐπιρροὴ φρονήσεωσ ἀπολειπούσησ. διὸ δὴ γελώτων τε εἴργεσθαι χρὴ τῶν ἐξαισίων καὶ δακρύων, παραγγέλλειν δὲ παντὶ πάντ’ ἄνδρα, καὶ ὅλην περιχάρειαν πᾶσαν ἀποκρυπτόμενον καὶ περιωδυνίαν εὐσχημονεῖν πειρᾶσθαι, κατά τε εὐπραγίασ ἱσταμένου τοῦ δαίμονοσ ἑκάστου, καὶ κατὰ τύχασ οἱο͂ν πρὸσ ὑψηλὰ καὶ ἀνάντη δαιμόνων ἀνθισταμένων τισὶν πράξεσιν, ἐλπίζειν δ’ ἀεὶ τοῖσ γε ἀγαθοῖσι τὸν θεὸν ἃ δωρεῖται πόνων μὲν ἐπιπιπτόντων ἀντὶ μειζόνων ἐλάττουσ ποιήσειν τῶν τ’ αὖ νῦν παρόντων ἐπὶ τὸ βέλτιον μεταβολάσ, περὶ δὲ τὰ ἀγαθὰ τὰ ἐναντία τούτων ἀεὶ πάντ’ αὐτοῖσ παραγενήσεσθαι μετ’ ἀγαθῆσ τύχησ.

ταύταισ δὴ ταῖσ ἐλπίσιν ἕκαστον χρὴ ζῆν καὶ ταῖσ ὑπομνήσεσι πάντων τῶν τοιούτων, μηδὲν φειδόμενον, ἀλλ’ ἀεὶ κατά τε παιδιὰσ καὶ σπουδὰσ ἀναμιμνῄσκοντα ἕτερόν τε καὶ ἑαυτὸν σαφῶσ.

νῦν οὖν δὴ περὶ μὲν ἐπιτηδευμάτων, οἱᾶ χρὴ ἐπιτηδεύειν, καὶ περὶ αὐτοῦ ἑκάστου, ποῖόν τινα χρεὼν εἶναι, λέλεκται σχεδὸν ὅσα θεῖά ἐστι, τὰ δὲ ἀνθρώπινα νῦν ἡμῖν οὐκ εἴρηται, δεῖ δέ·

ἀνθρώποισ γὰρ διαλεγόμεθα ἀλλ’ οὐ θεοῖσ.

ἔστιν δὴ φύσει ἀνθρώπειον μάλιστα ἡδοναὶ καὶ λῦπαι καὶ ἐπιθυμίαι, ἐξ ὧν ἀνάγκη τὸ θνητὸν πᾶν ζῷον ἀτεχνῶσ οἱο͂ν ἐξηρτῆσθαί τε καὶ ἐκκρεμάμενον εἶναι σπουδαῖσ ταῖσ μεγίσταισ· δεῖ δὴ τὸν κάλλιστον βίον ἐπαινεῖν, μὴ μόνον ὅτι τῷ σχήματι κρατεῖ πρὸσ εὐδοξίαν, ἀλλὰ καὶ ὡσ, ἄν τισ ἐθέλῃ γεύεσθαι καὶ μὴ νέοσ ὢν φυγὰσ ἀπ’ αὐτοῦ γένηται, κρατεῖ καὶ τούτῳ ὃ πάντεσ ζητοῦμεν, τῷ χαίρειν πλείω, ἐλάττω δὲ λυπεῖσθαι παρὰ τὸν βίον ἅπαντα. ὡσ δὲ ἔσται τοῦτο σαφέσ, ἂν γεύηταί τισ ὀρθῶσ, ἑτοίμωσ καὶ σφόδρα φανήσεται.

ἡ δὲ ὀρθότησ τίσ; τοῦτο ἤδη παρὰ τοῦ λόγου χρὴ λαμβάνοντα σκοπεῖν· εἴτε οὕτωσ ἡμῖν κατὰ φύσιν πέφυκεν εἴτε ἄλλωσ παρὰ φύσιν, βίον χρὴ παρὰ βίον ἡδίω καὶ λυπηρότερον ὧδε σκοπεῖν. ἡδονὴν βουλόμεθα ἡμῖν εἶναι, λύπην δὲ οὔθ’ αἱρούμεθα οὔτε βουλόμεθα, τὸ δὲ μηδέτερον ἀντὶ μὲν ἡδονῆσ οὐ βουλόμεθα, λύπησ δὲ ἀλλάττεσθαι βουλόμεθα· λύπην δ’ ἐλάττω μετὰ μείζονοσ ἡδονῆσ βουλόμεθα, ἡδονὴν δ’ ἐλάττω μετὰ μείζονοσ λύπησ οὐ βουλόμεθα, ἴσα δὲ ἀντὶ ἴσων ἑκάτερα τούτων οὐχ ὡσ βουλόμεθα ἔχοιμεν ἂν διασαφεῖν.

ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶν πλήθει καὶ μεγέθει καὶ σφοδρότησιν ἰσότησίν τε, καὶ ὅσα ἐναντία ἐστὶν πᾶσι τοῖσ τοιούτοισ πρὸσ βούλησιν, διαφέροντά τε καὶ μηδὲν διαφέροντα πρὸσ αἱρ́εσιν ἑκάστων. οὕτω δὴ τούτων ἐξ ἀνάγκησ διακεκοσμημένων, ἐν ᾧ μὲν βίῳ ἔνεστι πολλὰ ἑκάτερα καὶ μεγάλα καὶ σφοδρά, ὑπερβάλλει δὲ τὰ τῶν ἡδονῶν, βουλόμεθα, ἐν ᾧ δὲ τὰ ἐναντία, οὐ βουλόμεθα·

καὶ αὖ ἐν ᾧ ὀλίγα ἑκάτερα καὶ σμικρὰ καὶ ἠρεμαῖα, ὑπερβάλλει δὲ τὰ λυπηρά, οὐ βουλόμεθα, ἐν ᾧ δὲ τἀναντία, βουλόμεθα. ἐν ᾧ δ’ αὖ βίῳ ἰσορροπεῖ, καθάπερ ἐν τοῖσ πρόσθεν δεῖ διανοεῖσθαι· τὸν ἰσόρροπον βίον ὡσ τῶν μὲν ὑπερβαλλόντων τῷ φίλῳ ἡμῖν βουλόμεθα, τῶν δ’ αὖ τοῖσ ἐχθροῖσ οὐ βουλόμεθα. πάντασ δὴ δεῖ διανοεῖσθαι τοὺσ βίουσ ἡμῶν ὡσ ἐν τούτοισ ἐνδεδεμένοι πεφύκασιν, καὶ δεῖ διανοεῖσθαι ποίουσ φύσει βουλόμεθα·

εἰ δέ τι παρὰ ταῦτα ἄρα φαμὲν βούλεσθαι, διά τινα ἄγνοιαν καὶ ἀπειρίαν τῶν ὄντων βίων αὐτὰ λέγομεν. τίνεσ δὴ καὶ πόσοι εἰσὶ βίοι, ὧν πέρι δεῖ προελόμενον τὸ βούλητόν τε καὶ ἑκούσιον ἀβούλητόν τε καὶ ἀκούσιον ἰδόντα εἰσ νόμον ἑαυτῷ ταξάμενον, τὸ φίλον ἅμα καὶ ἡδὺ καὶ ἄριστόν τε καὶ κάλλιστον ἑλόμενον, ζῆν ὡσ οἱο͂́ν τ’ ἐστὶν ἄνθρωπον μακαριώτατα;

λέγωμεν δὴ σώφρονα βίον ἕνα εἶναι καὶ φρόνιμον ἕνα καὶ ἕνα τὸν ἀνδρεῖον, καὶ τὸν ὑγιεινὸν βίον ἕνα ταξώμεθα·

καὶ τούτοισ οὖσιν τέτταρσιν ἐναντίουσ ἄλλουσ τέτταρασ, ἄφρονα, δειλόν, ἀκόλαστον, νοσώδη. σώφρονα μὲν οὖν βίον ὁ γιγνώσκων θήσει πρᾷον ἐπὶ πάντα, καὶ ἠρεμαίασ μὲν λύπασ, ἠρεμαίασ δὲ ἡδονάσ, μαλακὰσ δὲ ἐπιθυμίασ καὶ ἔρωτασ οὐκ ἐμμανεῖσ παρεχόμενον, ἀκόλαστον δέ, ὀξὺν ἐπὶ πάντα, καὶ σφοδρὰσ μὲν λύπασ, σφοδρὰσ δὲ ἡδονάσ, συντόνουσ δὲ καὶ οἰστρώδεισ ἐπιθυμίασ τε καὶ ἔρωτασ ὡσ οἱο͂́ν τε ἐμμανεστάτουσ παρεχόμενον, ὑπερβαλλούσασ δὲ ἐν μὲν τῷ σώφρονι βίῳ τὰσ ἡδονὰσ τῶν ἀχθηδόνων, ἐν δὲ τῷ ἀκολάστῳ τὰσ λύπασ τῶν ἡδονῶν μεγέθει καὶ πλήθει καὶ πυκνότησιν. ὅθεν ὁ μὲν ἡδίων ἡμῖν τῶν βίων, ὁ δὲ λυπηρότεροσ ἐξ ἀνάγκησ συμβαίνει κατὰ φύσιν γίγνεσθαι, καὶ τόν γε βουλόμενον ἡδέωσ ζῆν οὐκέτι παρείκει ἑκόντα γε ἀκολάστωσ ζῆν, ἀλλ’ ἤδη δῆλον ὡσ, εἰ τὸ νῦν λεγόμενον ὀρθόν, πᾶσ ἐξ ἀνάγκησ ἄκων ἐστὶν ἀκόλαστοσ·

ἢ γὰρ δι’ ἀμαθίαν ἢ δι’ ἀκράτειαν ἢ δι’ ἀμφότερα, τοῦ σωφρονεῖν ἐνδεὴσ ὢν ζῇ ὁ πᾶσ ἀνθρώπινοσ ὄχλοσ.

ταὐτὰ δὲ περὶ νοσώδουσ τε καὶ ὑγιεινοῦ βίου διανοητέον, ὡσ ἔχουσι μὲν ἡδονὰσ καὶ λύπασ, ὑπερβάλλουσι δὲ ἡδοναὶ μὲν λύπασ ἐν ὑγιείᾳ, λῦπαι δὲ ἡδονὰσ ἐν νόσοισ. ἡμῖν δὲ ἡ βούλησισ τῆσ αἱρέσεωσ τῶν βίων οὐχ ἵνα τὸ λυπηρὸν ὑπερβάλλῃ·

ὅπου δ’ ὑπερβάλλεται, τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν. τὸν ἔχοντα αὐτὸν ζῆν εὐδαιμονέστερον ἀπεργάζεσθαι τοῦ ἐναντίου τῷ παντὶ καὶ ὅλῳ.

καὶ τὸ μὲν προοίμιον τῶν νόμων ἐνταυθοῖ λεχθὲν τῶν λόγων τέλοσ ἐχέτω, μετὰ δὲ τὸ προοίμιον ἀναγκαῖόν που νόμον ἕπεσθαι, μᾶλλον δὲ τό γε ἀληθὲσ νόμουσ πολιτείασ ὑπογράφειν.

καθάπερ οὖν δή τινα συνυφὴν ἢ καὶ πλέγμ’ ἄλλ’ ὁτιοῦν, οὐκ ἐκ τῶν αὐτῶν οἱο͂́ν τ’ ἐστὶν τήν τε ἐφυφὴν καὶ τὸν στήμονα ἀπεργάζεσθαι, διαφέρειν δ’ ἀναγκαῖον τὸ τῶν στημόνων πρὸσ ἀρετὴν γένοσ ‐ ἰσχυρόν τε γὰρ καί τινα βεβαιότητα ἐν τοῖσ τρόποισ εἰληφόσ, τὸ δὲ μαλακώτερον καὶ ἐπιεικείᾳ τινὶ δικαίᾳ χρώμενον ‐ ὅθεν δὴ τοὺσ τὰσ ἀρχὰσ ἐν ταῖσ πόλεσιν ἄρξοντασ δεῖ διακρίνεσθαί τινα τρόπον ταύτῃ καὶ τοὺσ σμικρᾷ παιδείᾳ βασανισθέντασ ἑκάστοτε κατὰ λόγον. ἐστὸν γὰρ δὴ δύο πολιτείασ εἴδη, τὸ μὲν ἀρχῶν καταστάσεισ ἑκάστοισ, τὸ δὲ νόμοι ταῖσ ἀρχαῖσ ἀποδοθέντεσ.

τὸ δὲ πρὸ τούτων ἁπάντων δεῖ διανοεῖσθαι τὰ τοιάδε.

πᾶσαν ἀγέλην ποιμὴν καὶ βουκόλοσ τροφεύσ τε ἵππων καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα παραλαβών, οὐκ ἄλλωσ μή ποτε ἐπιχειρήσει θεραπεύειν ἢ πρῶτον μὲν τὸν ἑκάστῃ προσήκοντα καθαρμὸν καθαρεῖ τῇ συνοικήσει, διαλέξασ δὲ τά τε ὑγιῆ καὶ τὰ μὴ καὶ τὰ γενναῖα καὶ ἀγεννῆ, τὰ μὲν ἀποπέμψει πρὸσ ἄλλασ τινὰσ ἀγέλασ, τὰ δὲ θεραπεύσει, διανοούμενοσ ὡσ μάταιοσ ἂν ὁ πόνοσ εἰή καὶ ἀνήνυτοσ περί τε σῶμα καὶ ψυχάσ, ἃσ φύσισ καὶ πονηρὰ τροφὴ διεφθαρκυῖα προσαπόλλυσιν τὸ τῶν ὑγιῶν καὶ ἀκηράτων ἠθῶν τε καὶ σωμάτων γένοσ ἐν ἑκάστοισ τῶν κτημάτων, ἄν τισ τὰ ὑπάρχοντα μὴ διακαθαίρηται.

τὰ μὲν δὴ τῶν ἄλλων ζῴων ἐλάττων τε σπουδὴ καὶ παραδείγματοσ ἕνεκα μόνον ἄξια παραθέσθαι τῷ λόγῳ, τὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων σπουδῆσ τῆσ μεγίστησ τῷ τε νομοθέτῃ διερευνᾶσθαι καὶ φράζειν τὸ προσῆκον ἑκάστοισ καθαρμοῦ τε πέρι καὶ συμπασῶν τῶν ἄλλων πράξεων.

αὐτίκα γὰρ τὸ περὶ καθαρμοὺσ πόλεωσ ὧδ’ ἔχον ἂν εἰή·

πολλῶν οὐσῶν τῶν διακαθάρσεων αἱ μὲν ῥᾴουσ εἰσίν, αἱ δὲ χαλεπώτεραι, καὶ τὰσ μὲν τύραννοσ μὲν ὢν καὶ νομοθέτησ ὁ αὐτόσ, ὅσαι χαλεπαί τ’ εἰσὶν καὶ ἄρισται, δύναιτ’ ἂν καθῆραι, νομοθέτησ δὲ ἄνευ τυραννίδοσ καθιστὰσ πολιτείαν καινὴν καὶ νόμουσ, εἰ καὶ τὸν πρᾳότατον τῶν καθαρμῶν καθήρειεν, ἀγαπώντωσ ἂν καὶ τὸ τοιοῦτον δράσειεν. ἔστι δ’ ὁ μὲν ἄριστοσ ἀλγεινόσ, καθάπερ ὅσα τῶν φαρμάκων τοιουτότροπα, ὁ τῇ δίκῃ μετὰ τιμωρίασ εἰσ τὸ κολάζειν ἄγων, θάνατον ἢ φυγὴν τῇ τιμωρίᾳ τὸ τέλοσ ἐπιτιθείσ· τοὺσ γὰρ μέγιστα ἐξημαρτηκότασ, ἀνιάτουσ δὲ ὄντασ, μεγίστην δὲ οὖσαν βλάβην πόλεωσ, ἀπαλλάττειν εἰώθεν.

ὁ δὲ πρᾳότερόσ ἐστι τῶν καθαρμῶν ὁ τοιόσδε ἡμῖν· ὅσοι διὰ τὴν τῆσ τροφῆσ ἀπορίαν τοῖσ ἡγεμόσιν ἐπὶ τὰ τῶν ἐχόντων μὴ ἔχοντεσ ἑτοίμουσ αὑτοὺσ ἐνδείκνυνται παρεσκευακότεσ ἕπεσθαι, τούτοισ ὡσ νοσήματι πόλεωσ ἐμπεφυκότι, δι’ εὐφημίασ ἀπαλλαγήν, ὄνομα ἀποικίαν τιθέμενοσ, εὐμενῶσ ὅτι μάλιστα ἐξεπέμψατο. παντὶ μὲν οὖν νομοθετοῦντι τοῦτο ἁμῶσ γέ πωσ κατ’ ἀρχὰσ δραστέον, ἡμῖν μὴν ἔτι τούτων ἀκοπώτερα τὰ περὶ ταῦτ’ ἐστὶ συμβεβηκότα νῦν·

οὔτε γὰρ ἀποικίαν οὔτ’ ἐκλογήν τινα καθάρσεωσ δεῖ μηχανᾶσθαι πρὸσ τὸ παρόν, οἱο͂ν δέ τινων συρρεόντων ἐκ πολλῶν τὰ μὲν πηγῶν τὰ δὲ χειμάρρων εἰσ μίαν λίμνην, ἀναγκαῖον προσέχοντασ τὸν νοῦν φυλάττειν ὅπωσ ὅτι καθαρώτατον ἔσται τὸ συρρέον ὕδωρ, τὰ μὲν ἐξαντλοῦντασ, τὰ δ’ ἀποχετεύοντασ καὶ παρατρέποντασ. πόνοσ δ’, ὡσ ἐοίκεν, καὶ κίνδυνόσ ἐστιν ἐν πάσῃ κατασκευῇ πολιτικῇ.

τὰ δ’ ἐπείπερ λόγῳ γ’ ἐστὶν τὰ νῦν ἀλλ’ οὐκ ἔργῳ πραττόμενα, πεπεράνθω τε ἡμῖν ἡ συλλογὴ καὶ κατὰ νοῦν ἡ καθαρότησ αὐτῆσ ἔστω συμβεβηκυῖα· τῶν ἐπιχειρούντων εἰσ τὴν νῦν πόλιν ὡσ πολιτευσομένουσ συνιέναι πειθοῖ πάσῃ καὶ ἱκανῷ χρόνῳ διαβασανίσαντεσ, διακωλύσωμεν ἀφικνεῖσθαι, τοὺσ δ’ ἀγαθοὺσ εἰσ δύναμιν εὐμενεῖσ ἵλεῴ τε προσαγώμεθα.

τόδε δὲ μὴ λανθανέτω γιγνόμενον ἡμᾶσ εὐτύχημα, ὅτι καθάπερ εἴπομεν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν ἀποικίαν εὐτυχεῖν, ὡσ γῆσ καὶ χρεῶν ἀποκοπῆσ καὶ νομῆσ πέρι δεινὴν καὶ ἐπικίνδυνον ἔριν ἐξέφυγεν, ἣν νομοθετεῖσθαι ἀναγκασθείσῃ πόλει τῶν ἀρχαίων οὔτε ἐᾶν οἱο͂́ν τε ἀκίνητον οὔτ’ αὖ κινεῖν δυνατόν ἐστί τινα τρόπον, εὐχὴ δὲ μόνον ὡσ ἔποσ εἰπεῖν λείπεται, καὶ σμικρὰ μετάβασισ εὐλαβὴσ ἐν πολλῷ χρόνῳ σμικρὸν μεταβιβάζουσιν, ἥδε·

τῶν κινούντων ἀεὶ κεκτημένων μὲν αὐτῶν γῆν ἄφθονον ὑπάρχειν, κεκτημένων δὲ καὶ ὀφειλέτασ αὑτοῖσ πολλοὺσ ἐθελόντων τε τούτων πῃ τοῖσ ἀπορουμένοισ δι’ ἐπιείκειαν κοινωνεῖν, τὰ μὲν ἀφιέντασ, τὰ δὲ νεμομένουσ, ἁμῇ γέ πῃ τῆσ μετριότητοσ ἐχομένουσ καὶ πενίαν ἡγουμένουσ εἶναι μὴ τὸ τὴν οὐσίαν ἐλάττω ποιεῖν ἀλλὰ τὸ τὴν ἀπληστίαν πλείω.

σωτηρίασ τε γὰρ ἀρχὴ μεγίστη πόλεωσ αὕτη γίγνεται, καὶ ἐπὶ ταύτησ οἱο͂ν κρηπῖδοσ μονίμου ἐποικοδομεῖν δυνατὸν ὅντινα ἂν ὕστερον ἐποικοδομῇ τισ κόσμον πολιτικὸν προσήκοντα τῇ τοιαύτῃ καταστάσει· ταύτησ δὲ σαθρᾶσ οὔσησ τῆσ μεταβάσεωσ, οὐκ εὔποροσ ἡ μετὰ ταῦτα πολιτικὴ πρᾶξισ οὐδεμιᾷ γίγνοιτ’ ἂν πόλει.

ἣν ἡμεῖσ μέν, ὥσ φαμεν, ἐκφεύγομεν·

ὅμωσ δὲ εἰρῆσθαί γε ὀρθότερον, εἰ καὶ μὴ ἐξεφεύγομεν, ὅπῃ ποτ’ ἂν ἐποιούμεθα αὐτῆσ τὴν φυγήν. εἰρήσθω δή νυν ὅτι διὰ τοῦ μὴ φιλοχρηματεῖν μετὰ δίκησ, ἄλλη δ’ οὐκ ἔστιν οὔτ’ εὐρεῖα οὔτε στενὴ τῆσ τοιαύτησ μηχανῆσ διαφυγή· καὶ τοῦτο μὲν οἱο͂ν ἑρ́μα πόλεωσ ἡμῖν κείσθω τὰ νῦν. ἀνεγκλήτουσ γὰρ δεῖ τὰσ οὐσίασ πρὸσ ἀλλήλουσ κατασκευάζεσθαι ἁμῶσ γέ πωσ, ἢ μὴ προϊέναι πρότερον εἰσ τοὔμπροσθεν ἑκόντα εἶναι τῆσ ἄλλησ κατασκευῆσ οἷσ ᾖ παλαιὰ ἐγκλήματα πρὸσ ἀλλήλουσ, καὶ ὅσοισ νοῦ καὶ σμικρὸν μετῇ· οἷσ δέ, ὡσ ἡμῖν νῦν, θεὸσ ἔδωκε καινήν τε πόλιν οἰκίζειν καὶ μή τινασ ἔχθρασ εἶναί πω πρὸσ ἀλλήλουσ, τούτουσ ἔχθρασ αὑτοῖσ αἰτίουσ γενέσθαι διὰ τὴν διανομὴν τῆσ γῆσ τε καὶ οἰκήσεων οὐκ ἀνθρώπινοσ ἂν εἰή μετὰ κάκησ πάσησ ἀμαθία.

τίσ οὖν δὴ τρόποσ ἂν εἰή τῆσ ὀρθῆσ διανομῆσ;

πρῶτον μὲν τὸν αὐτῶν ὄγκον τοῦ ἀριθμοῦ δεῖ τάξασθαι, πόσον εἶναι χρεών· μετὰ δὲ τοῦτο τὴν διανομὴν τῶν πολιτῶν, καθ’ ὁπόσα μέρη πλήθει καὶ ὁπηλίκα διαιρετέον αὐτούσ, ἀνομολογητέον· ἐπὶ δὲ ταῦτα τήν τε γῆν καὶ τὰσ οἰκήσεισ ὅτι μάλιστα ἴσασ ἐπινεμητέον. ὄγκοσ δὴ πλήθουσ ἱκανὸσ οὐκ ἄλλωσ ὀρθῶσ γίγνοιτ’ ἂν λεχθεὶσ ἢ πρὸσ τὴν γῆν καὶ πρὸσ τὰσ τῶν πλησιοχώρων πόλεισ· γῆ μὲν ὁπόση πόσουσ σώφρονασ ὄντασ ἱκανὴ τρέφειν, πλείονοσ δὲ οὐδὲν προσδεῖ, πλήθουσ δέ, ὁπόσοι τοὺσ προσχώρουσ ἀδικοῦντάσ τε αὐτοὺσ ἀμύνασθαι δυνατοὶ καὶ γείτοσιν ἑαυτῶν ἀδικουμένοισ βοηθῆσαι μὴ παντάπασιν ἀπόρωσ δύναιντ’ ἄν.

ταῦτα δέ, ἰδόντεσ τὴν χώραν καὶ τοὺσ γείτονασ, ὁριούμεθα ἔργῳ καὶ λόγοισ· νῦν δὲ σχήματοσ ἕνεκα καὶ ὑπογραφῆσ, ἵνα περαίνηται, πρὸσ τὴν νομοθεσίαν ὁ λόγοσ ἴτω. πεντάκισ μὲν χίλιοι ἔστωσαν καὶ τετταράκοντα, ἀριθμοῦ τινοσ ἕνεκα προσήκοντοσ, γεωμόροι τε καὶ ἀμυνοῦντεσ τῇ νομῇ·

γῆ δὲ καὶ οἰκήσεισ ὡσαύτωσ τὰ αὐτὰ μέρη διανεμηθήτων, γενόμενα ἀνὴρ καὶ κλῆροσ συννομή. δύο μὲν δὴ μέρη τοῦ παντὸσ ἀριθμοῦ τὸ πρῶτον νεμηθήτω, μετὰ δὲ ταῦτα τρία τὸν αὐτόν· πέφυκε γὰρ καὶ τέτταρα καὶ πέντε καὶ μέχρι τῶν δέκα ἐφεξῆσ. δεῖ δὴ περὶ ἀριθμῶν τό γε τοσοῦτον πάντα ἄνδρα νομοθετοῦντα νενοηκέναι, τίσ ἀριθμὸσ καὶ ποῖοσ πάσαισ πόλεσιν χρησιμώτατοσ ἂν εἰή. λέγωμεν δὴ τὸν πλείστασ καὶ ἐφεξῆσ μάλιστα διανομὰσ ἐν αὑτῷ κεκτημένον. ὁ μὲν δὴ πᾶσ εἰσ πάντα πάσασ τομὰσ εἴληχεν·

μέχρι τῶν δέκα.

ταῦτα μὲν οὖν δὴ καὶ κατὰ σχολὴν δεῖ βεβαίωσ λαβεῖν, οἷσ ἂν ὁ νόμοσ προστάττῃ λαμβάνειν·

ἔχει γὰρ οὖν οὐκ ἄλλωσ ἢ ταύτῃ, δεῖ δὲ αὐτὰ ῥηθῆναι τῶνδε ἕνεκα κατοικίζοντι πόλιν. οὔτ’ ἂν καινὴν ἐξ ἀρχῆσ τισ ποιῇ οὔτ’ ἂν παλαιὰν διεφθαρμένην ἐπισκευάζηται, περὶ θεῶν γε καὶ ἱερῶν, ἅττα τε ἐν τῇ πόλει ἑκάστοισ ἱδρῦσθαι δεῖ καὶ ὧντινων ἐπονομάζεσθαι θεῶν ἢ δαιμόνων, οὐδεὶσ ἐπιχειρήσει κινεῖν νοῦν ἔχων ὅσα ἐκ Δελφῶν ἢ Δωδώνησ ἢ παρ’ Ἄμμωνοσ ἤ τινεσ ἔπεισαν παλαιοὶ λόγοι ὁπῃδή τινασ πείσαντεσ, φασμάτων γενομένων ἢ ἐπιπνοίασ λεχθείσησ θεῶν, πείσαντεσ δὲ θυσίασ τελεταῖσ συμμείκτουσ κατεστήσαντο εἴτε αὐτόθεν ἐπιχωρίουσ εἴτ’ οὖν Τυρρηνικὰσ εἴτε Κυπρίασ εἴτε ἄλλοθεν ὁθενοῦν, καθιέρωσαν δὲ τοῖσ τοιούτοισ λόγοισ φήμασ τε καὶ ἀγάλματα καὶ βωμοὺσ καὶ ναούσ, τεμένη τε τούτων ἑκάστοισ ἐτεμένισαν· νομοθέτῃ τὸ σμικρότατον ἁπάντων οὐδὲν κινητέον, τοῖσ δὲ μέρεσιν ἑκάστοισ θεὸν ἢ δαίμονα ἢ καί τινα ἡρ́ωα ἀποδοτέον, ἐν δὲ τῇ τῆσ γῆσ διανομῇ πρώτοισ ἐξαίρετα τεμένη τε καὶ πάντα τὰ προσήκοντα ἀποδοτέον, ὅπωσ ἂν σύλλογοι ἑκάστων τῶν μερῶν κατὰ χρόνουσ γιγνόμενοι τοὺσ προσταχθέντασ εἴσ τε τὰσ χρείασ ἑκάστασ εὐμάρειαν παρασκευάζωσι καὶ φιλοφρονῶνταί τε ἀλλήλουσ μετὰ θυσιῶν καὶ οἰκειῶνται καὶ γνωρίζωσιν, οὗ μεῖζον οὐδὲν πόλει ἀγαθὸν ἢ γνωρίμουσ αὐτοὺσ αὑτοῖσ εἶναι.

ὅπου γὰρ μὴ φῶσ ἀλλήλοισ ἐστὶν ἀλλήλων ἐν τοῖσ τρόποισ ἀλλὰ σκότοσ, οὔτ’ ἂν τιμῆσ τῆσ ἀξίασ οὔτ’ ἀρχῶν οὔτε δίκησ ποτέ τισ ἂν τῆσ προσηκούσησ ὀρθῶσ τυγχάνοι·

δεῖ δὴ πάντα ἄνδρα ἓν πρὸσ ἓν τοῦτο σπεύδειν ἐν πάσαισ πόλεσιν, ὅπωσ μήτε αὐτὸσ κίβδηλόσ ποτε φανεῖται ὁτῳοῦν, ἁπλοῦσ δὲ καὶ ἀληθὴσ ἀεί, μήτε ἄλλοσ τοιοῦτοσ ὢν αὐτὸν διαπατήσει. ἡ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο φορά, καθάπερ πεττῶν ἀφ’ ἱεροῦ, τῆσ τῶν νόμων κατασκευῆσ, ἀήθησ οὖσα, τάχ’ ἂν θαυμάσαι τὸν ἀκούοντα τὸ πρῶτον ποιήσειεν·

οὐ μὴν ἀλλ’ ἀναλογιζομένῳ καὶ πειρωμένῳ φανεῖται δευτέρωσ ἂν πόλισ οἰκεῖσθαι πρὸσ τὸ βέλτιστον. τάχα δ’ οὐκ ἄν τισ προσδέξαιτο αὐτὴν διὰ τὸ μὴ σύνηθεσ νομοθέτῃ μὴ τυραννοῦντι· τὸ δ’ ἔστιν ὀρθότατον εἰπεῖν μὲν τὴν ἀρίστην πολιτείαν καὶ δευτέραν καὶ τρίτην, δοῦναι δὲ εἰπόντα αἱρ́εσιν ἑκάστῳ τῷ τῆσ συνοικήσεωσ κυρίῳ. ποιῶμεν δὴ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ τὰ νῦν ἡμεῖσ, εἰπόντεσ ἀρετῇ πρώτην πολιτείαν καὶ δευτέραν καὶ τρίτην· τὴν δὲ αἱρ́εσιν Κλεινίᾳ τε ἀποδιδῶμεν τὰ νῦν καὶ εἴ τισ ἄλλοσ ἀεί ποτε ἐθελήσειεν ἐπὶ τὴν τῶν τοιούτων ἐκλογὴν ἐλθὼν κατὰ τὸν ἑαυτοῦ τρόπον ἀπονείμασθαι τὸ φίλον αὑτῷ τῆσ αὑτοῦ πατρίδοσ.

πρώτη μὲν τοίνυν πόλισ τέ ἐστιν καὶ πολιτεία καὶ νόμοι ἄριστοι, ὅπου τὸ πάλαι λεγόμενον ἂν γίγνηται κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν ὅτι μάλιστα·

λέγεται δὲ ὡσ ὄντωσ ἐστὶ κοινὰ τὰ φίλων.

τοῦτ’ οὖν εἴτε που νῦν ἔστιν εἴτ’ ἔσται ποτέ ‐ κοινὰσ μὲν γυναῖκασ, κοινοὺσ δὲ εἶναι παῖδασ, κοινὰ δὲ χρήματα σύμπαντα ‐ καὶ πάσῃ μηχανῇ τὸ λεγόμενον ἴδιον πανταχόθεν ἐκ τοῦ βίου ἅπαν ἐξῄρηται, μεμηχάνηται δ’ εἰσ τὸ δυνατὸν καὶ τὰ φύσει ἴδια κοινὰ ἁμῇ γέ πῃ γεγονέναι, οἱο͂ν ὄμματα καὶ ὦτα καὶ χεῖρασ κοινὰ μὲν ὁρᾶν δοκεῖν καὶ ἀκούειν καὶ πράττειν, ἐπαινεῖν τ’ αὖ καὶ ψέγειν καθ’ ἓν ὅτι μάλιστα σύμπαντασ ἐπὶ τοῖσ αὐτοῖσ χαίροντασ καὶ λυπουμένουσ, καὶ κατὰ δύναμιν οἵτινεσ νόμοι μίαν ὅτι μάλιστα πόλιν ἀπεργάζονται, τούτων ὑπερβολῇ πρὸσ ἀρετὴν οὐδείσ ποτε ὁρ́ον ἄλλον θέμενοσ ὀρθότερον οὐδὲ βελτίω θήσεται. ἡ μὲν δὴ τοιαύτη πόλισ, εἴτε που θεοὶ ἢ παῖδεσ θεῶν αὐτὴν οἰκοῦσι πλείουσ ἑνόσ, οὕτω διαζῶντεσ εὐφραινόμενοι κατοικοῦσι·

διὸ δὴ παράδειγμά γε πολιτείασ οὐκ ἄλλῃ χρὴ σκοπεῖν, ἀλλ’ ἐχομένουσ ταύτησ τὴν ὅτι μάλιστα τοιαύτην ζητεῖν κατὰ δύναμιν.

ἣν δὲ νῦν ἡμεῖσ ἐπικεχειρήκαμεν, εἰή τε ἂν γενομένη πωσ ἀθανασίασ ἐγγύτατα καὶ ἡ μία δευτέρωσ· τρίτην δὲ μετὰ ταῦτα, ἐὰν θεὸσ ἐθέλῃ, διαπερανούμεθα. νῦν δ’ οὖν ταύτην τίνα λέγομεν καὶ πῶσ γενομένην ἂν τοιαύτην; νειμάσθων μὲν δὴ πρῶτον γῆν τε καὶ οἰκίασ, καὶ μὴ κοινῇ γεωργούντων, ἐπειδὴ τὸ τοιοῦτον μεῖζον ἢ κατὰ τὴν νῦν γένεσιν καὶ τροφὴν καὶ παίδευσιν εἴρηται·

νεμέσθων δ’ οὖν τοιᾷδε διανοίᾳ πωσ, ὡσ ἄρα δεῖ τὸν λαχόντα τὴν λῆξιν ταύτην νομίζειν μὲν κοινὴν αὐτὴν τῆσ πόλεωσ συμπάσησ, πατρίδοσ δὲ οὔσησ τῆσ χώρασ θεραπεύειν αὐτὴν δεῖ μειζόνωσ ἢ μητέρα παῖδασ, τῷ καὶ δέσποιναν θεὸν αὐτὴν οὖσαν θνητῶν ὄντων γεγονέναι, ταὐτὰ δ’ ἔχειν διανοήματα καὶ περὶ τοὺσ ἐγχωρίουσ θεούσ τε ἅμα καὶ δαίμονασ.

ὅπωσ δ’ ἂν ταῦτα εἰσ τὸν ἀεὶ χρόνον οὕτωσ ἔχοντα ὑπάρχῃ, τάδε προσδιανοητέον, ὅσαι εἰσὶ τὰ νῦν ἡμῖν ἑστίαι διανεμηθεῖσαι τὸν ἀριθμόν, ταύτασ δεῖν ἀεὶ τοσαύτασ εἶναι καὶ μήτε τι πλείουσ γίγνεσθαι μήτε τί ποτε ἐλάττουσ.

ὧδ’ οὖν ἂν τὸ τοιοῦτον βεβαίωσ γίγνοιτο περὶ πᾶσαν πόλιν· ὁ λαχὼν τὸν κλῆρον καταλειπέτω ἀεὶ ταύτησ τῆσ οἰκήσεωσ ἕνα μόνον κληρονόμον τῶν ἑαυτοῦ παίδων, ὃν ἂν αὐτῷ μάλιστα ᾖ φίλον, διάδοχον καὶ θεραπευτὴν θεῶν καὶ γένουσ καὶ πόλεωσ τῶν τε ζώντων καὶ ὅσουσ ἂν ἤδη τέλοσ εἰσ τὸν τότε χρόνον ἔχῃ· τοὺσ δὲ ἄλλουσ παῖδασ, οἷσ ἂν πλείουσ ἑνὸσ γίγνωνται, θηλείασ τε ἐκδόσθαι κατὰ νόμον τὸν ἐπιταχθησόμενον, ἄρρενάσ τε, οἷσ ἂν τῆσ γενέσεωσ ἐλλείπῃ τῶν πολιτῶν, τούτοισ ὑεῖσ διανέμειν, κατὰ χάριν μὲν μάλιστα, ἐὰν δέ τισιν ἐλλείπωσιν χάριτεσ, ἢ πλείουσ ἐπίγονοι γίγνωνται θήλεισ ἤ τινεσ ἄρρενεσ ἑκάστων, ἢ καὶ τοὐναντίον ὅταν ἐλάττουσ ὦσιν, παίδων ἀφορίασ γενομένησ, πάντων τούτων ἀρχὴν ἣν ἂν θώμεθα μεγίστην καὶ τιμιωτάτην, αὕτη σκεψαμένη τί χρὴ χρῆσθαι τοῖσ περιγενομένοισ ἢ τοῖσ ἐλλείπουσι, ποριζέτω μηχανὴν ὅτι μάλιστα ὅπωσ αἱ πεντακισχίλιαι καὶ τετταράκοντα οἰκήσεισ ἀεὶ μόνον ἔσονται.

μηχαναὶ δ’ εἰσὶν πολλαί·

καὶ γὰρ ἐπισχέσεισ γενέσεωσ οἷσ ἂν εὔρουσ ᾖ γένεσισ, καὶ τοὐναντίον ἐπιμέλειαι καὶ σπουδαὶ πλήθουσ γεννημάτων εἰσὶν τιμαῖσ τε καὶ ἀτιμίαισ καὶ νουθετήσεσι πρεσβυτῶν περὶ νέουσ διὰ λόγων νουθετητικῶν ἀπαντῶσαι <αἳ> δύνανται ποιεῖν ὃ λέγομεν. καὶ δὴ καὶ τό γε τέλοσ, ἂν πᾶσα ἀπορία περὶ τὴν ἀνίσωσιν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταράκοντα οἴκων γίγνηται, ἐπίχυσισ δὲ ὑπερβάλλουσα ἡμῖν πολιτῶν διὰ φιλοφροσύνην τὴν τῶν συνοικούντων ἀλλήλοισ συμβαίνῃ καὶ ἀπορῶμεν, τὸ παλαιόν που ὑπάρχει μηχάνημα, ὃ πολλάκισ εἴπομεν, ἐκπομπὴ ἀποικιῶν, φίλη γιγνομένη παρὰ φίλων, ὧν ἂν ἐπιτήδειον εἶναι δοκῇ.

κατακλυσμὸν φέρον νόσων, ἢ πολέμων φθορά, ἐλάττουσ δὲ πολὺ τοῦ τεταγμένου ἀριθμοῦ δι’ ὀρφανίασ γένωνται, ἑκόντασ μὲν οὐ δεῖ πολίτασ παρεμβάλλειν νόθῃ παιδείᾳ πεπαιδευμένουσ, ἀνάγκην δὲ οὐδὲ θεὸσ εἶναι λέγεται δυνατὸσ βιάζεσθαι.

ταῦτ’ οὖν δὴ τὸν νῦν λεγόμενον λόγον ἡμῖν φῶμεν παραινεῖν λέγοντα·

ὦ πάντων ἀνδρῶν ἄριστοι, τὴν ὁμοιότητα καὶ ἰσότητα καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ ὁμολογούμενον τιμῶντεσ κατὰ φύσιν μὴ ἀνίετε κατά τε ἀριθμὸν καὶ πᾶσαν δύναμιν τὴν τῶν καλῶν κἀγαθῶν πραγμάτων· καὶ δὴ καὶ νῦν τὸν ἀριθμὸν μὲν πρῶτον διὰ βίου παντὸσ φυλάξατε τὸν εἰρημένον, εἶτα τὸ τῆσ οὐσίασ ὕψοσ τε καὶ μέγεθοσ, ὃ τὸ πρῶτον ἐνείμασθε μέτριον ὄν, μὴ ἀτιμάσητε τῷ τε ὠνεῖσθαι καὶ τῷ πωλεῖν πρὸσ ἀλλήλουσ ‐ οὔτε γὰρ ὁ νείμασ κλῆροσ ὢν θεὸσ ὑμῖν σύμμαχοσ οὔτε ὁ νομοθέτησ ‐ νῦν γὰρ δὴ πρῶτον τῷ ἀπειθοῦντι νόμοσ προστάττει, προειπὼν ἐπὶ τούτοισ κληροῦσθαι τὸν ἐθέλοντα ἢ μὴ κληροῦσθαι, ὡσ πρῶτον μὲν τῆσ γῆσ ἱερᾶσ οὔσησ τῶν πάντων θεῶν, εἶτα ἱερέων τε καὶ ἱερειῶν εὐχὰσ ποιησομένων ἐπὶ τοῖσ πρώτοισ θύμασι καὶ δευτέροισ καὶ μέχρι τριῶν, τὸν πριάμενον ἢ ἀποδόμενον ὧν ἔλαχεν οἰκοπέδων ἢ γηπέδων τὰ ἐπὶ τούτοισ πρέποντα πάσχειν πάθη·

καταστήσουσιν ἐν ταύτῃ τῶν ἀρχῶν ἥτισ ἂν ὀξύτατον ὁρᾶν δοκῇ, ἵνα αἱ παρὰ ταῦτα ἑκάστοτε παραγωγαὶ γιγνόμεναι μὴ λανθάνωσιν αὐτούσ, ἀλλὰ κολάζωσι τὸν ἀπειθοῦντα ἅμα νόμῳ καὶ τῷ θεῷ.

ὅσον γὰρ δὴ τὸ νῦν ἐπιταττόμενον ἀγαθὸν ὂν τυγχάνει πάσαισ ταῖσ πειθομέναισ πόλεσι, τὴν ἑπομένην κατασκευὴν προσλαβόν, κατὰ τὴν παλαιὰν παροιμίαν οὐδεὶσ εἴσεταί ποτε κακὸσ ὤν, ἀλλ’ ἔμπειρόσ τε καὶ ἐπιεικὴσ ἔθεσι γενόμενοσ· χρηματισμὸσ γὰρ οὔτ’ ἔνεστιν σφόδρα ἐν τῇ τοιαύτῃ κατασκευῇ, συνέπεταί τε αὐτῇ μηδὲ δεῖν μηδ’ ἐξεῖναι χρηματίζεσθαι τῶν ἀνελευθέρων χρηματισμῶν μηδενὶ μηδένα, καθ’ ὅσον ἐπονείδιστοσ λεγομένη βαναυσία ἦθοσ ἀποτρέπει ἐλεύθερον, μηδὲ τὸ παράπαν ἀξιοῦν ἐκ τῶν τοιούτων συλλέγειν χρήματα.

πρὸσ τούτοισ δ’ ἔτι νόμοσ ἕπεται πᾶσι τούτοισ, μηδ’ ἐξεῖναι χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον κεκτῆσθαι μηδένα μηδενὶ ἰδιώτῃ, νόμισμα δὲ ἕνεκα ἀλλαγῆσ τῆσ καθ’ ἡμέραν, ἣν δημιουργοῖσ τε ἀλλάττεσθαι σχεδὸν ἀναγκαῖον, καὶ πᾶσιν ὁπόσων χρεία τῶν τοιούτων μισθοὺσ μισθωτοῖσ, δούλοισ καὶ ἐποίκοισ, ἀποτίνειν.

ὧν ἕνεκά φαμεν τὸ νόμισμα κτητέον αὐτοῖσ μὲν ἔντιμον, τοῖσ δὲ ἄλλοισ ἀνθρώποισ ἀδόκιμον·

κοινὸν δὲ Ἑλληνικὸν νόμισμα ἕνεκά τε στρατειῶν καὶ ἀποδημιῶν εἰσ τοὺσ ἄλλουσ ἀνθρώπουσ, οἱο͂ν πρεσβειῶν ἢ καί τινοσ ἀναγκαίασ ἄλλησ τῇ πόλει κηρυκείασ, ἐκπέμπειν τινὰ ἂν δέῃ, τούτων χάριν ἀνάγκη ἑκάστοτε κεκτῆσθαι τῇ πόλει νόμισμα Ἑλληνικόν. ἰδιώτῃ δὲ ἂν ἄρα ποτὲ ἀνάγκη τισ γίγνηται ἀποδημεῖν, παρέμενοσ μὲν τοὺσ ἄρχοντασ ἀποδημείτω, νόμισμα δὲ ἄν ποθεν ἔχων ξενικὸν οἴκαδε ἀφίκηται περιγενόμενον, τῇ πόλει αὐτὸ καταβαλλέτω πρὸσ λόγον ἀπολαμβάνων τὸ ἐπιχώριον· ἰδιούμενοσ δὲ ἄν τισ φαίνηται, δημόσιόν τε γιγνέσθω καὶ ὁ συνειδὼσ καὶ μὴ φράζων ἀρᾷ καὶ ὀνείδει μετὰ τοῦ ἀγαγόντοσ ἔνοχοσ ἔστω, καὶ ζημίᾳ πρὸσ τούτοισ μὴ ἐλάττονι τοῦ ξενικοῦ κομισθέντοσ νομίσματοσ.

γαμοῦντα δὲ καὶ ἐκδιδόντα μήτ’ οὖν διδόναι μήτε δέχεσθαι προῖκα τὸ παράπαν μηδ’ ἡντινοῦν, μηδὲ νόμισμα παρακατατίθεσθαι ὅτῳ μή τισ πιστεύει, μηδὲ δανείζειν ἐπὶ τόκῳ, ὡσ ἐξὸν μὴ ἀποδιδόναι τὸ παράπαν τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον μήτε κεφάλαιον·

ταῦτα δ’ ὅτι βέλτιστ’ ἐστὶν πόλει ἐπιτηδεύματα ἐπιτηδεύειν, ὧδε ἄν τισ σκοπῶν ὀρθῶσ ἂν αὐτὰ διακρίνοι, ἐπαναφέρων εἰσ τὴν ἀρχὴν ἀεὶ καὶ τὴν βούλησιν. ἔστιν δὴ τοῦ νοῦν ἔχοντοσ πολιτικοῦ βούλησισ, φαμέν, οὐχ ἥνπερ ἂν οἱ πολλοὶ φαῖεν, δεῖν βούλεσθαι τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην ὡσ μεγίστην τε εἶναι τὴν πόλιν ᾗ νοῶν εὖ νομοθετοῖ, καὶ ὅτι μάλιστα πλουσίαν, κεκτημένην δ’ αὖ χρύσεια καὶ ἀργύρεια, καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἄρχουσαν ὅτι πλείστων·

προσθεῖεν δ’ ἂν καὶ ὡσ ἀρίστην δεῖν βούλεσθαι τὴν πόλιν εἶναι καὶ ὡσ εὐδαιμονεστάτην τόν γε ὀρθῶσ νομοθετοῦντα. τούτων δὲ τὰ μὲν δυνατά ἐστιν γίγνεσθαι, τὰ δ’ οὐ δυνατά·

τὰ μὲν οὖν δυνατὰ βούλοιτ’ ἂν ὁ διακοσμῶν, τὰ δὲ μὴ δυνατὰ οὔτ’ ἂν βούλοιτο ματαίασ βουλήσεισ οὔτ’ ἂν ἐπιχειροῖ. σχεδὸν μὲν γὰρ εὐδαίμονασ ἅμα καὶ ἀγαθοὺσ ἀνάγκη γίγνεσθαι ‐ τοῦτο μὲν οὖν βούλοιτ’ ἄν ‐ πλουσίουσ δ’ αὖ σφόδρα καὶ ἀγαθοὺσ ἀδύνατον, οὕσ γε δὴ πλουσίουσ οἱ πολλοὶ καταλέγουσι· λέγουσιν δὲ τοὺσ κεκτημένουσ ἐν ὀλίγοισ τῶν ἀνθρώπων πλείστου νομίσματοσ ἄξια κτήματα, ἃ καὶ κακόσ τισ κεκτῇτ’ ἄν. εἰ δ’ ἔστιν τοῦτο οὕτωσ ἔχον, οὐκ ἂν ἔγωγε αὐτοῖσ ποτε συγχωροίην τὸν πλούσιον εὐδαίμονα τῇ ἀληθείᾳ γίγνεσθαι μὴ καὶ ἀγαθὸν ὄντα· ἀγαθὸν δὲ ὄντα διαφόρωσ καὶ πλούσιον εἶναι διαφερόντωσ ἀδύνατον.

"τί δή; φαίη τισ ἂν ἴσωσ. ὅτι, φαῖμεν ἄν, ἥ τε ἐκ δικαίου καὶ ἀδίκου κτῆσισ πλέον ἢ διπλασία ἐστὶν τῆσ ἐκ τοῦ δικαίου μόνον, τά τε ἀναλώματα μήτε καλῶσ μήτε αἰσχρῶσ ἐθέλοντα ἀναλίσκεσθαι τῶν καλῶν καὶ εἰσ καλὰ ἐθελόντων δαπανᾶσθαι διπλασίῳ ἐλάττονα· οὔκουν ποτὲ ἂν τῶν ἐκ διπλασίων μὲν κτημάτων, ἡμίσεων δὲ ἀναλωμάτων ὁ τὰ ἐναντία τούτων πράττων γένοιτ’ ἂν πλουσιώτεροσ.

ἔστιν δὲ ὁ μὲν ἀγαθὸσ τούτων, ὁ δὲ οὐ κακὸσ ὅταν ᾖ φειδωλόσ, τοτὲ δέ ποτε καὶ πάγκακοσ, ἀγαθὸσ δέ, ὅπερ εἴρηται τὰ νῦν, οὐδέποτε. ὁ μὲν γὰρ δικαίωσ καὶ ἀδίκωσ λαμβάνων καὶ μήτε δικαίωσ μήτε ἀδίκωσ ἀναλίσκων πλούσιοσ, ὅταν καὶ φειδωλὸσ ᾖ, ὁ δὲ πάγκακοσ, ὡσ τὰ πολλὰ ὢν ἄσωτοσ, μάλα πένησ· ὁ δὲ ἀναλίσκων τε εἰσ τὰ καλὰ καὶ κτώμενοσ ἐκ τῶν δικαίων μόνον οὔτ’ ἂν διαφέρων πλούτῳ ῥᾳδίωσ ἄν ποτε γένοιτο οὐδ’ αὖ σφόδρα πένησ. ὥστε ὁ λόγοσ ἡμῖν ὀρθόσ, ὡσ οὐκ εἰσὶν οἱ παμπλούσιοι ἀγαθοί·

εἰ δὲ μὴ ἀγαθοί, οὐδὲ εὐδαίμονεσ. ἡμῖν δὲ ἡ τῶν νόμων ὑπόθεσισ ἐνταῦθα ἔβλεπεν, ὅπωσ ὡσ εὐδαιμονέστατοι ἔσονται καὶ ὅτι μάλιστα ἀλλήλοισ φίλοι·

εἰε͂ν δὲ οὐκ ἄν ποτε πολῖται φίλοι, ὅπου πολλαὶ μὲν δίκαι ἐν ἀλλήλοισ εἰε͂ν, πολλαὶ δὲ ἀδικίαι, ἀλλ’ ὅπου ὡσ ὅτι σμικρόταται καὶ ὀλίγισται. λέγομεν δὴ μήτε χρυσὸν δεῖν μήτε ἄργυρον ἐν τῇ πόλει, μήτε αὖ χρηματισμὸν πολὺν διὰ βαναυσίασ καὶ τόκων μηδὲ βοσκημάτων αἰσχρῶν, ἀλλ’ ὅσα γεωργία δίδωσι καὶ φέρει, καὶ τούτων ὁπόσα μὴ χρηματιζόμενον ἀναγκάσειεν ἀμελεῖν ὧν ἕνεκα πέφυκε τὰ χρήματα·

ταῦτα δ’ ἐστὶ ψυχὴ καὶ σῶμα, ἃ χωρὶσ γυμναστικῆσ καὶ τῆσ ἄλλησ παιδείασ οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἄξια λόγου. διὸ δὴ χρημάτων ἐπιμέλειαν οὐχ ἅπαξ εἰρήκαμεν ὡσ χρὴ τελευταῖον τιμᾶν·

ὄντων γὰρ τριῶν τῶν ἁπάντων περὶ ἃ πᾶσ ἄνθρωποσ σπουδάζει, τελευταῖον καὶ τρίτον ἐστὶν ἡ τῶν χρημάτων ὀρθῶσ σπουδαζομένη σπουδή, σώματοσ δὲ πέρι μέση, πρώτη δὲ ἡ τῆσ ψυχῆσ. καὶ δὴ καὶ νῦν ἣν διεξερχόμεθα πολιτείαν, εἰ μὲν τὰσ τιμὰσ οὕτω τάττεται, ὀρθῶσ νενομοθέτηται· εἰ δέ τισ τῶν προσταττομένων αὐτόθι νόμων σωφροσύνησ ἔμπροσθεν ὑγίειαν ἐν τῇ πόλει φανεῖται ποιῶν τιμίαν, ἢ πλοῦτον ὑγιείασ καὶ τοῦ σωφρονεῖν, οὐκ ὀρθῶσ ἀναφανεῖται τιθέμενοσ. τοῦτ’ οὖν δὴ πολλάκισ ἐπισημαίνεσθαι χρὴ τὸν νομοθέτην ‐ τί τε βούλομαι;

καὶ εἴ μοι συμβαίνει τοῦτο ἢ καὶ ἀποτυγχάνω τοῦ σκοποῦ; ‐ καὶ οὕτω τάχ’ ἂν ἴσωσ ἐκ τῆσ νομοθεσίασ αὐτόσ τε ἐκβαίνοι καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἀπαλλάττοι, κατ’ ἄλλον δὲ τρόπον οὐδ’ ἂν ἕνα ποτέ. ὁ δὴ λαχὼν κεκτήσθω, φαμέν, τὸν κλῆρον ἐπὶ τούτοισ οἷσ εἰρήκαμεν.

ἦν μὲν δὴ καλὸν καὶ τἆλλα ἴσα πάντ’ ἔχοντα ἕνα ἕκαστον ἐλθεῖν εἰσ τὴν ἀποικίαν·

ἐπειδὴ δὲ οὐ δυνατόν, ἀλλ’ ὁ μέν τισ πλείω κεκτημένοσ ἀφίξεται χρήματα, ὁ δ’ ἐλάττονα, δεῖ δὴ πολλῶν ἕνεκα, τῶν τε κατὰ πόλιν καιρῶν ἰσότητοσ ἕνεκα, τιμήματα ἄνισα γενέσθαι, ἵνα ἀρχαί τε καὶ εἰσφοραὶ καὶ διανομαί, τὴν τῆσ ἀξίασ ἑκάστοισ τιμὴν μὴ κατ’ ἀρετὴν μόνον τήν τε προγόνων καὶ τὴν αὑτοῦ, μηδὲ κατὰ σωμάτων ἰσχῦσ καὶ εὐμορφίασ, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλούτου χρῆσιν καὶ πενίαν, τὰσ τιμάσ τε καὶ ἀρχὰσ ὡσ ἰσαίτατα τῷ ἀνίσῳ συμμέτρῳ δὲ ἀπολαμβάνοντεσ μὴ διαφέρωνται. μεταβαίνωσιν εἰσ τὸ προσῆκον ἕκαστοι ἑαυτοῖσιν τίμημα.

τόδε δ’ ἐπὶ τούτοισ αὖ νόμου σχῆμα ἔγωγε ἂν τιθείην ὡσ ἑπόμενον.

δεῖ γὰρ ἐν πόλει που, φαμέν, τῇ τοῦ μεγίστου νοσήματοσ οὐ μεθεξούσῃ, ὃ διάστασιν ἢ στάσιν ὀρθότερον ἂν εἰή κεκλῆσθαι, μήτε πενίαν τὴν χαλεπὴν ἐνεῖναι παρά τισιν τῶν πολιτῶν μήτε αὖ πλοῦτον, ὡσ ἀμφοτέρων τικτόντων ταῦτα ἀμφότερα· νῦν οὖν ὁρ́ον δεῖ τούτων ἑκατέρου τὸν νομοθέτην φράζειν. ἔστω δὴ πενίασ μὲν ὁρ́οσ ἡ τοῦ κλήρου τιμή, ὃν δεῖ μένειν καὶ ὃν ἄρχων οὐδεὶσ οὐδενί ποτε περιόψεται ἐλάττω γιγνόμενον, τῶν τε ἄλλων κατὰ ταὐτὰ οὐδεὶσ ὅστισ φιλότιμοσ ἐπ’ ἀρετῇ. μέτρον δὲ αὐτὸν θέμενοσ ὁ νομοθέτησ διπλάσιον ἐάσει τούτου κτᾶσθαι καὶ τριπλάσιον καὶ μέχρι τετραπλασίου· πλείονα δ’ ἄν τισ κτᾶται τούτων, εὑρὼν ἢ δοθέντων ποθὲν ἢ χρηματισάμενοσ, ἤ τινι τύχῃ τοιαύτῃ κτησάμενοσ ἄλλῃ τὰ περιγιγνόμενα τοῦ μέτρου, τῇ πόλει ἂν αὐτὰ καὶ τοῖσ τὴν πόλιν ἔχουσιν θεοῖσ ἀπονέμων εὐδόκιμόσ τε καὶ ἀζήμιοσ ἂν εἰή·

ἐὰν δέ τισ ἀπειθῇ τούτῳ τῷ νόμῳ, φανεῖ μὲν ὁ βουλόμενοσ ἐπὶ τοῖσ ἡμίσεσιν, ὁ δὲ ὀφλὼν ἄλλο τοσοῦτον μέροσ ἀποτείσει τῆσ αὑτοῦ κτήσεωσ, τὰ δ’ ἡμίσεα τῶν θεῶν.

περὶ πάντων, ὅσαι εἰσ χρήματα, ῥᾴδιαί τε ὦσι καὶ σφόδρα σαφεῖσ.

τὸ δὴ μετὰ τοῦτο πρῶτον μὲν τὴν πόλιν ἱδρῦσθαι δεῖ τῆσ χώρασ ὅτι μάλιστα ἐν μέσῳ, καὶ τἆλλα ὅσα πρόσφορα πόλει τῶν ὑπαρχόντων ἔχοντα τόπον ἐκλεξάμενον, ἃ νοῆσαί τε καὶ εἰπεῖν οὐδὲν χαλεπόν·

μετὰ δὲ ταῦτα μέρη δώδεκα διελέσθαι, θέμενον Ἑστίασ πρῶτον καὶ Διὸσ καὶ Ἀθηνᾶσ ἱερόν, ἀκρόπολιν ὀνομάζοντα, κύκλον περιβάλλοντα, ἀφ’ οὗ τὰ δώδεκα μέρη τέμνειν τήν τε πόλιν αὐτὴν καὶ πᾶσαν τὴν χώραν. ἴσα δὲ δεῖ γίγνεσθαι τὰ δώδεκα μέρη τῷ τὰ μὲν ἀγαθῆσ γῆσ εἶναι σμικρά, τὰ δὲ χείρονοσ μείζω.

κλήρουσ δὲ διελεῖν τετταράκοντα καὶ πεντακισχιλίουσ, τούτων τε αὖ δίχα τεμεῖν ἕκαστον καὶ συγκληρῶσαι δύο τμήματα, τοῦ τε ἐγγὺσ καὶ τοῦ πόρρω μετέχοντα ἑκάτερον· τὸ πρὸσ τῇ πόλει μέροσ τῷ πρὸσ τοῖσ ἐσχάτοισ εἷσ κλῆροσ, καὶ τὸ δεύτερον ἀπὸ πόλεωσ τῷ ἀπ’ ἐσχάτων δευτέρῳ, καὶ τἆλλα οὕτωσ πάντα. μηχανᾶσθαι δὲ καὶ ἐν τοῖσ δίχα τμήμασι τὸ νυνδὴ λεγόμενον φαυλότητόσ τε καὶ ἀρετῆσ χώρασ, ἐπανισουμένουσ τῷ πλήθει τε καὶ ὀλιγότητι τῆσ διανομῆσ.

νείμασθαι δὲ δὴ καὶ τοὺσ ἄνδρασ δώδεκα μέρη, τὴν τῆσ ἄλλησ οὐσίασ εἰσ ἴσα ὅτι μάλιστα τὰ δώδεκα μέρη συνταξάμενον, ἀπογραφῆσ πάντων γενομένησ· καὶ δὴ καὶ μετὰ τοῦτο δώδεκα θεοῖσ δώδεκα κλήρουσ θέντασ, ἐπονομάσαι καὶ καθιερῶσαι τὸ λαχὸν μέροσ ἑκάστῳ τῷ θεῷ, καὶ φυλὴν αὐτὴν ἐπονομάσαι. τέμνειν δ’ αὖ καὶ τὰ δώδεκα τῆσ πόλεωσ τμήματα τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ καὶ τὴν ἄλλην χώραν διένεμον·

καὶ δύο νέμεσθαι ἕκαστον οἰκήσεισ, τήν τε ἐγγὺσ τοῦ μέσου καὶ τὴν τῶν ἐσχάτων. καὶ τὴν μὲν κατοίκισιν οὕτω τέλοσ ἔχειν. ἐννοεῖν δὲ ἡμᾶσ τὸ τοιόνδε ἐστὶν χρεὼν ἐκ παντὸσ τρόπου, ὡσ τὰ νῦν εἰρημένα πάντα οὐκ ἄν ποτε εἰσ τοιούτουσ καιροὺσ συμπέσοι, ὥστε συμβῆναι κατὰ λόγον οὕτω σύμπαντα γενόμενα, ἄνδρασ τε οἳ μὴ δυσχερανοῦσι τὴν τοιαύτην συνοικίαν, ἀλλ’ ὑπομενοῦσιν χρήματά τε ἔχοντεσ τακτὰ καὶ μέτρια διὰ βίου παντὸσ καὶ παίδων γενέσεισ ἃσ εἰρήκαμεν ἑκάστοισ, καὶ χρυσοῦ στερόμενοι καὶ ἑτέρων ὧν δῆλοσ ὁ νομοθέτησ προστάξων ἐστὶν ἐκ τούτων τῶν νῦν εἰρημένων, ἔτι δὲ χώρασ τε καὶ ἄστεοσ, ὡσ εἴρηκεν, μεσότητάσ τε καὶ ἐν κύκλῳ οἰκήσεισ πάντῃ, σχεδὸν οἱο͂ν ὀνείρατα λέγων, ἢ πλάττων καθάπερ ἐκ κηροῦ τινα πόλιν καὶ πολίτασ.

ἔχει δὴ τὰ τοιαῦτα οὐ κακῶσ τινα τρόπον εἰρημένα, χρὴ δ’ ἐπαναλαμβάνειν πρὸσ αὑτὸν τὰ τοιάδε.

πάλιν ἄρα ἡμῖν ὁ νομοθετῶν φράζει τόδε·

"ἐν τούτοισ τοῖσ λόγοισ, ὦ φίλοι, μηδ’ αὐτὸν δοκεῖτέ με λεληθέναι τὸ νῦν λεγόμενον ὡσ ἀληθῆ διεξέρχεταί τινα τρόπον. ἀλλὰ γὰρ ἐν ἑκάστοισ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι δικαιότατον οἶμαι τόδε εἶναι, τὸν τὸ παράδειγμα δεικνύντα, οἱο͂ν δεῖ τὸ ἐπιχειρούμενον γίγνεσθαι, μηδὲν ἀπολείπειν τῶν καλλίστων τε καὶ ἀληθεστάτων, ᾧ δὲ ἀδύνατόν τι συμβαίνει τούτων γίγνεσθαι, τοῦτο μὲν αὐτὸ ἐκκλίνειν καὶ μὴ πράττειν, ὅτι δὲ τούτου τῶν λοιπῶν ἐγγύτατά ἐστιν καὶ συγγενέστατον ἔφυ τῶν προσηκόντων πράττειν, τοῦτ’ αὐτὸ διαμηχανᾶσθαι ὅπωσ ἂν γίγνηται, τὸν νομοθέτην δ’ ἐᾶσαι τέλοσ ἐπιθεῖναι τῇ βουλήσει, γενομένου δὲ τούτου, τότ’ ἤδη κοινῇ μετ’ ἐκείνου σκοπεῖν ὅτι τε συμφέρει τῶν εἰρημένων καὶ τί πρόσαντεσ εἴρηται τῆσ νομοθεσίασ· ἀπεργάζεσθαι καὶ τὸν τοῦ φαυλοτάτου δημιουργὸν ἄξιον ἐσόμενον λόγου.

νῦν δὴ τοῦτ’ αὐτὸ προθυμητέον ἰδεῖν μετὰ τὴν δόξαν τῆσ τῶν δώδεκα μερῶν διανομῆσ, τὸ τίνα τρόπον δῆλον δὴ τὰ δώδεκα μέρη, τῶν ἐντὸσ αὐτοῦ πλείστασ ἔχοντα διανομάσ, καὶ τὰ τούτοισ συνεπόμενα καὶ ἐκ τούτων γεννώμενα, μέχρι τῶν τετταράκοντά τε καὶ πεντακισχιλίων ‐ ὅθεν φρατρίασ καὶ δήμουσ καὶ κώμασ, καὶ πρόσ γε τὰσ πολεμικὰσ τάξεισ τε καὶ ἀγωγάσ, καὶ ἔτι νομίσματα καὶ μέτρα ξηρά τε καὶ ὑγρὰ καὶ σταθμά ‐ πάντα ταῦτα ἔμμετρά τε καὶ ἀλλήλοισ σύμφωνα δεῖ τόν γε νόμον τάττειν.

πρὸσ δὲ τούτοισ οὐδ’ ἐκεῖνα φοβητέα, δείσαντα τὴν δόξασαν ἂν γίγνεσθαι σμικρολογίαν, ἄν τισ προστάττῃ πάντα ὁπόσ’ ἂν σκεύη κτῶνται, μηδὲν ἄμετρον αὐτῶν ἐᾶν εἶναι, καὶ κοινῷ λόγῳ νομίσαντα πρὸσ πάντα εἶναι χρησίμουσ τὰσ τῶν ἀριθμῶν διανομὰσ καὶ ποικίλσεισ, ὅσα τε αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖσ ποικίλλονται καὶ ὅσα ἐν μήκεσι καὶ ἐν βάθεσι ποικίλματα, καὶ δὴ καὶ ἐν φθόγγοισ καὶ κινήσεσι ταῖσ τε κατὰ τὴν εὐθυπορίαν τῆσ ἄνω καὶ κάτω φορᾶσ καὶ τῆσ κύκλῳ περιφορᾶσ·

πρὸσ γὰρ ταῦτα πάντα δεῖ βλέψαντα τόν γε νομοθέτην προστάττειν τοῖσ πολίταισ πᾶσιν εἰσ δύναμιν τούτων μὴ ἀπολείπεσθαι τῆσ συντάξεωσ.

πρόσ τε γὰρ οἰκονομίαν καὶ πρὸσ πολιτείαν καὶ πρὸσ τὰσ τέχνασ πάσασ ἓν οὐδὲν οὕτω δύναμιν ἔχει παίδειον μάθημα μεγάλην, ὡσ ἡ περὶ τοὺσ ἀριθμοὺσ διατριβή·

τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι τὸν νυστάζοντα καὶ ἀμαθῆ φύσει ἐγείρει καὶ εὐμαθῆ καὶ μνήμονα καὶ ἀγχίνουν ἀπεργάζεται, παρὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐπιδιδόντα θείᾳ τέχνῃ. ταῦτα δὴ πάντα, ἐὰν μὲν ἄλλοισ νόμοισ τε καὶ ἐπιτηδεύμασιν ἀφαιρῆταί τισ τὴν ἀνελευθερίαν καὶ φιλοχρηματίαν ἐκ τῶν ψυχῶν τῶν μελλόντων αὐτὰ ἱκανῶσ τε καὶ ὀνησίμωσ κτήσεσθαι, καλὰ τὰ παιδεύματα καὶ προσήκοντα γίγνοιτ’ ἄν· εἰ δὲ μή, τὴν καλουμένην ἄν τισ πανουργίαν ἀντὶ σοφίασ ἀπεργασάμενοσ λάθοι, καθάπερ Αἰγυπτίουσ καὶ Φοίνικασ καὶ πολλὰ ἕτερα ἀπειργασμένα γένη νῦν ἔστιν ἰδεῖν ὑπὸ τῆσ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων καὶ κτημάτων ἀνελευθερίασ, εἴτε τισ νομοθέτησ αὐτοῖσ φαῦλοσ ἂν γενόμενοσ ἐξηργάσατο τὰ τοιαῦτα εἴτε χαλεπὴ τύχη προσπεσοῦσα εἴτε καὶ φύσισ ἄλλη τισ τοιαύτη.

καὶ γάρ, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, μηδὲ τοῦθ’ ἡμᾶσ λανθανέτω περὶ τόπων ὡσ οὐκ εἰσὶν ἄλλοι τινὲσ διαφέροντεσ ἄλλων τόπων πρὸσ τὸ γεννᾶν ἀνθρώπουσ ἀμείνουσ καὶ χείρουσ, οἷσ οὐκ ἐναντία νομοθετητέον·

οἱ μέν γέ που διὰ πνεύματα παντοῖα καὶ δι’ εἱλήσεισ ἀλλόκοτοί τέ εἰσιν καὶ ἐναίσιοι αὐτῶν, οἱ δὲ δι’ ὕδατα, οἱ δὲ καὶ δι’ αὐτὴν τὴν ἐκ τῆσ γῆσ τροφήν, ἀναδιδοῦσαν οὐ μόνον τοῖσ σώμασιν ἀμείνω καὶ χείρω, ταῖσ δὲ ψυχαῖσ οὐχ ἧττον δυναμένην πάντα τὰ τοιαῦτα ἐμποιεῖν, τούτων δ’ αὖ πάντων μέγιστον διαφέροιεν ἂν τόποι χώρασ ἐν οἷσ θεία τισ ἐπίπνοια καὶ δαιμόνων λήξεισ εἰε͂ν, τοὺσ ἀεὶ κατοικιζομένουσ ἵλεῳ δεχόμενοι καὶ τοὐναντίον. οἷσ ὅ γε νοῦν ἔχων νομοθέτησ, ἐπισκεψάμενοσ ὡσ ἄνθρωπον οἱο͂́ν τ’ ἐστὶν σκοπεῖν τὰ τοιαῦτα, οὕτω πειρῷτ’ ἂν τιθέναι τοὺσ νόμουσ.

ὃ δὴ καὶ σοὶ ποιητέον, ὦ Κλεινία· πρῶτον τρεπτέον ἐπὶ τὰ τοιαῦτα μέλλοντί γε κατοικίζειν χώραν. ἀλλ’, ὦ ξένε Ἀθηναῖε, λέγεισ τε παγκάλωσ ἐμοί τε οὕτωσ ποιητέον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION