Plato, Laws, book 4

(플라톤, Laws, book 4)

φέρε δή, τίνα δεῖ διανοηθῆναί ποτε τὴν πόλιν ἔσεσθαι; λέγω δὲ οὔτι τοὔνομα αὐτῆσ ἐρωτῶν ὅτι ποτ’ ἔστι τὰ νῦν, οὐδὲ εἰσ τὸν ἔπειτα χρόνον ὅτι δεήσει καλεῖν αὐτήν ‐ τοῦτο μὲν γὰρ τάχ’ ἂν ἴσωσ καὶ ὁ κατοικισμὸσ αὐτῆσ ἤ τισ τόποσ, ἢ ποταμοῦ τινοσ ἢ κρήνησ ἢ θεῶν ἐπωνυμία τῶν ἐν τῷ τόπῳ, προσθείη τὴν αὑτῶν φήμην καινῇ γενομένῃ τῇ πόλει ‐ τόδε δὲ περὶ αὐτῆσ ἐστιν ὃ βουλόμενοσ μᾶλλον ἐπερωτῶ, πότερον ἐπιθαλαττίδιοσ ἔσται τισ ἢ χερσαία. σχεδόν, ὦ ξένε, ἀπέχει θαλάττησ γε ἡ πόλισ, ἧσ πέρι τὰ νυνδὴ λεχθέντα ἡμῖν, εἴσ τινασ ὀγδοήκοντα σταδίουσ. τί δέ;

λιμένεσ ἆρ’ εἰσὶν κατὰ ταῦτα αὐτῆσ, ἢ τὸ παράπαν ἀλίμενοσ; εὐλίμενοσ μὲν οὖν ταύτῃ γε ὡσ δυνατόν ἐστιν μάλιστα, ὦ ξένε. παπαί, οἱο͂ν λέγεισ.

προσέοικε τῇ τῆσ ἄλλησ Κρήτησ φύσει ὅλῃ. τί δὲ περὶ αὐτὴν ἡ χώρα; πότερα πάμφοροσ ἢ καί τινων ἐπιδεήσ; σχεδὸν οὐδενὸσ ἐπιδεήσ. γείτων δὲ αὐτῆσ πόλισ ἆρ’ ἔσται τισ πλησίον; οὐ πάνυ, διὸ καὶ κατοικίζεται· παλαιὰ γάρ τισ ἐξοίκησισ ἐν τῷ τόπῳ γενομένη τὴν χώραν ταύτην ἔρημον ἀπείργασται χρόνον ἀμήχανον ὅσον. τί δὲ πεδίων τε καὶ ὀρῶν καὶ ὕλησ; πῶσ μέροσ ἑκάστων ἡμῖν εἴληχεν; τραχυτέραν αὐτὴν ἢ πεδιεινοτέραν ἂν λέγοισ.

πάνυ μὲν οὖν. οὐ τοίνυν ἀνίατόσ γε ἂν εἰή πρὸσ ἀρετῆσ κτῆσιν. εἰ μὲν γὰρ ἐπιθαλαττία τε ἔμελλεν εἶναι καὶ εὐλίμενοσ καὶ μὴ πάμφοροσ ἀλλ’ ἐπιδεὴσ πολλῶν, μεγάλου τινὸσ ἔδει σωτῆρόσ τε αὐτῇ καὶ νομοθετῶν θείων τινῶν, εἰ μὴ πολλά τε ἔμελλεν ἤθη καὶ ποικίλα καὶ φαῦλα ἕξειν τοιαύτη φύσει γενομένη· νῦν δὲ παραμύθιον ἔχει τὸ τῶν ὀγδοήκοντα σταδίων. ἐγγύτερον μέντοι τοῦ δέοντοσ κεῖται τῆσ θαλάττησ, σχεδὸν ὅσον εὐλιμενωτέραν αὐτὴν φῂσ εἶναι, ὅμωσ δὲ ἀγαπητὸν καὶ τοῦτο. πρόσοικοσ γὰρ θάλαττα χώρᾳ τὸ μὲν παρ’ ἑκάστην ἡμέραν ἡδύ, μάλα γε μὴν ὄντωσ ἁλμυρὸν καὶ πικρὸν γειτόνημα·

ἐμπορίασ γὰρ καὶ χρηματισμοῦ διὰ καπηλείασ ἐμπιμπλᾶσα αὐτήν, ἤθη παλίμβολα καὶ ἄπιστα ταῖσ ψυχαῖσ ἐντίκτουσα, αὐτήν τε πρὸσ αὑτὴν τὴν πόλιν ἄπιστον καὶ ἄφιλον ποιεῖ καὶ πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ ἀνθρώπουσ ὡσαύτωσ. παραμύθιον δὲ δὴ πρὸσ ταῦτα καὶ τὸ πάμφοροσ εἶναι κέκτηται, τραχεῖα δὲ οὖσα δῆλον ὡσ οὐκ ἂν πολύφορόσ τε εἰή καὶ πάμφοροσ ἅμα· τοῦτο γὰρ ἔχουσα, πολλὴν ἐξαγωγὴν ἂν παρεχομένη, νομίσματοσ ἀργυροῦ καὶ χρυσοῦ πάλιν ἀντεμπίμπλαιτ’ ἄν, οὗ μεῖζον κακὸν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν πόλει ἀνθ’ ἑνὸσ ἓν οὐδὲν ἂν γίγνοιτο εἰσ γενναίων καὶ δικαίων ἠθῶν κτῆσιν, ὡσ ἔφαμεν, εἰ μεμνήμεθα, ἐν τοῖσ πρόσθεν λόγοισ.

ἀλλὰ μεμνήμεθα, καὶ συγχωροῦμεν τότε λέγειν ἡμᾶσ ὀρθῶσ καὶ τὰ νῦν. τί δὲ δή;

ναυπηγησίμησ ὕλησ ὁ τόποσ ἡμῖν τῆσ χώρασ πῶσ ἔχει; οὐκ ἔστιν οὔτε τισ ἐλάτη λόγου ἀξία οὔτ’ αὖ πεύκη, κυπάριττόσ τε οὐ πολλή· πίτυν τ’ αὖ καὶ πλάτανον ὀλίγην ἂν εὑρ́οι τισ, οἷσ δὴ πρὸσ τὰ τῶν ἐντὸσ τῶν πλοίων μέρη ἀναγκαῖον τοῖσ ναυπηγοῖσ χρῆσθαι ἑκάστοτε. καὶ ταῦτα οὐκ ἂν κακῶσ ἔχοι τῇ χώρᾳ τῆσ φύσεωσ. τί δή; μιμήσεισ πονηρὰσ μιμεῖσθαι τοὺσ πολεμίουσ μὴ ῥᾳδίωσ δύνασθαί τινα πόλιν ἀγαθόν. εἰσ δὴ τί τῶν εἰρημένων βλέψασ εἶπεσ ὃ λέγεισ; ὦ δαιμόνιε, φύλαττέ με εἰσ τὸ κατ’ ἀρχὰσ εἰρημένον ἀποβλέπων, τὸ περὶ τῶν Κρητικῶν νόμων ὡσ πρὸσ ἕν τι βλέποιεν, καὶ δὴ καὶ τοῦτ’ ἐλεγέτην αὐτὸ εἶναι σφὼ τὸ πρὸσ τὸν πόλεμον, ἐγὼ δὲ ὑπολαβὼν εἶπον ὡσ ὅτι μὲν εἰσ ἀρετήν ποι βλέποι τὰ τοιαῦτα νόμιμα κείμενα, καλῶσ ἔχοι, τὸ δὲ ὅτι πρὸσ μέροσ ἀλλ’ οὐ πρὸσ πᾶσαν σχεδόν, οὐ πάνυ συνεχώρουν·

νῦν οὖν ὑμεῖσ μοι τῆσ παρούσησ νομοθεσίασ ἀντιφυλάξατε ἑπόμενοι, ἐὰν ἄρα τι μὴ πρὸσ ἀρετὴν τεῖνον ἢ πρὸσ ἀρετῆσ μόριον νομοθετῶ.

τοῦτον γὰρ δὴ τίθεσθαι τὸν νόμον ὀρθῶσ ὑποτίθεμαι μόνον, ὃσ ἂν δίκην τοξότου ἑκάστοτε στοχάζηται τούτου ὅτῳ ἂν συνεχῶσ τούτων ἀεὶ καλόν τι συνέπηται μόνῳ, τὰ δὲ ἄλλα σύμπαντα παραλείπῃ, ἐάντε τισ πλοῦτοσ ἐάντε ἄρα τι τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ὂν τυγχάνῃ ἄνευ τῶν προειρημένων. τὴν δὲ δὴ μίμησιν ἔλεγον τὴν τῶν πολεμίων τὴν κακὴν τοιάνδε γίγνεσθαι, ὅταν οἰκῇ μέν τισ πρὸσ θαλάττῃ, λυπῆται δ’ ὑπὸ πολεμίων, οἱο͂ν ‐ φράσω γὰρ οὔτι μνησικακεῖν βουλόμενοσ ὑμῖν ‐ Μίνωσ γὰρ δή ποτε τοὺσ οἰκοῦντασ τὴν Ἀττικὴν παρεστήσατο εἰσ χαλεπήν τινα φορὰν δασμοῦ, δύναμιν πολλὴν κατὰ θάλατταν κεκτημένοσ, οἱ δ’ οὔτε πω πλοῖα ἐκέκτηντο, καθάπερ νῦν, πολεμικά, οὔτ’ αὖ τὴν χώραν πλήρη ναυπηγησίμων ξύλων ὥστ’ εὐμαρῶσ ναυτικὴν παρασχέσθαι δύναμιν·

οὔκουν οἱοῖ́ τ’ ἐγένοντο διὰ μιμήσεωσ ναυτικῆσ αὐτοὶ ναῦται γενόμενοι εὐθὺσ τότε τοὺσ πολεμίουσ ἀμύνασθαι.

συνήνεγκεν, πρὶν ἀντὶ πεζῶν ὁπλιτῶν μονίμων ναυτικοὺσ γενομένουσ ἐθισθῆναι, πυκνὰ ἀποπηδῶντασ, δρομικῶσ εἰσ τὰσ ναῦσ ταχὺ πάλιν ἀποχωρεῖν, καὶ δοκεῖν μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν μὴ τολμῶντασ ἀποθνῄσκειν μένοντασ ἐπιφερομένων πολεμίων, ἀλλ’ εἰκυίασ αὐτοῖσ γίγνεσθαι προφάσεισ καὶ σφόδρα ἑτοίμασ ὅπλα τε ἀπολλῦσιν καὶ φεύγουσι δή τινασ οὐκ αἰσχράσ, ὥσ φασιν, φυγάσ.

ταῦτα γὰρ ἐκ ναυτικῆσ ὁπλιτείασ ῥήματα φιλεῖ συμβαίνειν, οὐκ ἄξια ἐπαίνων πολλάκισ μυρίων, ἀλλὰ τοὐναντίον· ἔθη γὰρ πονηρὰ οὐδέποτε ἐθίζειν δεῖ, καὶ ταῦτα τὸ τῶν πολιτῶν βέλτιστον μέροσ.

ἦν δέ που τοῦτό γε καὶ παρ’ Ὁμήρου λαβεῖν, ὅτι τὸ ἐπιτήδευμα ἦν τὸ τοιοῦτον οὐ καλόν. Ὀδυσσεὺσ γὰρ αὐτῷ λοιδορεῖ τὸν Ἀγαμέμνονα, τῶν Ἀχαιῶν τότε ὑπὸ τῶν Τρώων κατεχομένων τῇ μάχῃ, κελεύοντα τὰσ ναῦσ εἰσ τὴν θάλατταν καθέλκειν, ὁ δὲ χαλεπαίνει τε αὐτῷ καὶ λέγει ‐ ὃσ κέλεαι πολέμοιο συνεσταότοσ καὶ ἀυτῆσνῆασ ἐυσέλμουσ ἅλαδ’ ἕλκειν, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλονΤρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐελδομένοισί περ ἔμπησ,ἡμῖν δ’ αἰπὺσ ὄλεθροσ ἐπιρρέπῃ· οὐ γὰρ Ἀχαιοίσχήσουσιν πολέμου νηῶν ἅλαδ’ ἑλκομενάων,ἀλλ’ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμησ·

ἔνθα κε σὴ βουλὴ δηλήσεται, οἷ’ ἀγορεύεισ.

ταῦτ’ οὖν ἐγίγνωσκε καὶ ἐκεῖνοσ, ὅτι κακὸν ἐν θαλάττῃ τριήρεισ ὁπλίταισ παρεστῶσαι μαχομένοισ· καὶ λέοντεσ ἂν ἐλάφουσ ἐθισθεῖεν φεύγειν τοιούτοισ ἔθεσι χρώμενοι. πρὸσ δὲ τούτοισ αἱ διὰ τὰ ναυτικὰ πόλεων δυνάμεισ ἅμα σωτηρίᾳ τιμὰσ οὐ τῷ καλλίστῳ τῶν πολεμικῶν ἀποδιδόασιν· διὰ κυβερνητικῆσ γὰρ καὶ πεντηκονταρχίασ καὶ ἐρετικῆσ, καὶ παντοδαπῶν καὶ οὐ πάνυ σπουδαίων ἀνθρώπων γιγνομένησ, τὰσ τιμὰσ ἑκάστοισ οὐκ ἂν δύναιτο ὀρθῶσ ἀποδιδόναι τισ. καίτοι πῶσ ἂν ἔτι πολιτεία γίγνοιτο ὀρθὴ τούτου στερομένη;

σχεδὸν ἀδύνατον. ἀλλὰ μήν, ὦ ξένε, τήν γε περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν τῶν Ἑλλήνων πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ γενομένην ἡμεῖσ γε οἱ Κρῆτεσ τὴν Ἑλλάδα φαμὲν σῶσαι. καὶ γὰρ οἱ πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων λέγουσι ταῦτα. ἡμεῖσ δέ, ὦ φίλε, ἐγώ τε καὶ ὅδε, Μέγιλλοσ, φαμὲν τὴν πεζὴν μάχην τὴν ἐν Μαραθῶνι γενομένην καὶ ἐν Πλαταιαῖσ, τὴν μὲν ἄρξαι τῆσ σωτηρίασ τοῖσ Ἕλλησι, τὴν δὲ τέλοσ ἐπιθεῖναι, καὶ τὰσ μὲν βελτίουσ τοὺσ Ἕλληνασ ποιῆσαι, τὰσ δὲ οὐ βελτίουσ, ἵν’ οὕτωσ λέγωμεν περὶ τῶν τότε συσσωσασῶν ἡμᾶσ μαχῶν·

πρὸσ γὰρ τῇ περὶ Σαλαμῖνα τὴν περὶ τὸ Ἀρτεμίσιόν σοι προσθήσω κατὰ θάλατταν μάχην. ἀλλὰ γὰρ ἀποβλέποντεσ νῦν πρὸσ πολιτείασ ἀρετήν, καὶ χώρασ φύσιν σκοπούμεθα καὶ νόμων τάξιν, οὐ τὸ σῴζεσθαί τε καὶ εἶναι μόνον ἀνθρώποισ τιμιώτατον ἡγούμενοι, καθάπερ οἱ πολλοί, τὸ δ’ ὡσ βελτίστουσ γίγνεσθαί τε καὶ εἶναι τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἂν ὦσιν·

εἴρηται δ’ ἡμῖν οἶμαι καὶ τοῦτο ἐν τοῖσ πρόσθεν. τί μήν; τοῦτο τοίνυν σκοπώμεθα μόνον, εἰ κατὰ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐρχόμεθα βελτίστην οὖσαν πόλεσι κατοικίσεων πέρι καὶ νομοθεσιῶν. καὶ πολύ γε. λέγε δὴ τοίνυν τὸ τούτοισ ἑξῆσ·

τίσ ὁ κατοικιζόμενοσ ὑμῖν λεὼσ ἔσται; πότερον ἐξ ἁπάσησ Κρήτησ ὁ ἐθέλων, ὡσ ὄχλου τινὸσ ἐν ταῖσ πόλεσιν ἑκάσταισ γεγενημένου πλείονοσ ἢ κατὰ τὴν ἐκ τῆσ γῆσ τροφήν; οὐ γάρ που τὸν βουλόμενόν γε Ἑλλήνων συνάγετε. καίτοι τινὰσ ὑμῖν ἔκ τε Ἄργουσ ὁρῶ καὶ Αἰγίνησ καὶ ἄλλοθεν τῶν Ἑλλήνων εἰσ τὴν χώραν κατῳκισμένουσ. τὸ δὲ δὴ παρὸν ἡμῖν λέγε πόθεν ἔσεσθαι φῂσ στρατόπεδον τῶν πολιτῶν τὰ νῦν;

ἔκ τε Κρήτησ συμπάσησ ἐοίκεν γενήσεσθαι, καὶ τῶν ἄλλων δὲ Ἑλλήνων μάλιστά μοι φαίνονται τοὺσ ἀπὸ Πελοποννήσου προσδέξασθαι συνοίκουσ. καὶ γὰρ ὃ νῦν δὴ λέγεισ, ἀληθὲσ φράζεισ, ὡσ ἐξ Ἄργουσ εἰσίν, καὶ τό γε μάλιστ’ εὐδοκιμοῦν τὰ νῦν ἐνθάδε γένοσ, τὸ Γορτυνικόν· ἐκ Γόρτυνοσ γὰρ τυγχάνει ἀπῳκηκὸσ ταύτησ τῆσ Πελοποννησιακῆσ. οὐ τοίνυν εὔκολοσ ὁμοίωσ γίγνοιτ’ ἂν ὁ κατοικισμὸσ ταῖσ πόλεσιν, ὅταν μὴ τὸν τῶν ἐσμῶν γίγνηται τρόπον, ἓν γένοσ ἀπὸ μιᾶσ ἰὸν χώρασ οἰκίζηται, φίλον παρὰ φίλων, στενοχωρίᾳ τινὶ πολιορκηθὲν γῆσ ἤ τισιν ἄλλοισ τοιούτοισ παθήμασιν ἀναγκασθέν.

ἔστιν δ’ ὅτε καὶ στάσεσιν βιαζόμενον ἀναγκάζοιτ’ ἂν ἑτέρωσε ἀποξενοῦσθαι πόλεώσ τι μόριον· ἤδη δέ ποτε καὶ συνάπασα πόλισ τινῶν ἔφυγεν, ἄρδην κρείττονι κρατηθεῖσα πολέμῳ. ταῦτ’ οὖν πάντ’ ἐστὶ τῇ μὲν ῥᾴω κατοικίζεσθαί τε καὶ νομοθετεῖσθαι, τῇ δὲ χαλεπώτερα. τὸ μὲν γὰρ ἕν τι εἶναι γένοσ ὁμόφωνον καὶ ὁμόνομον ἔχει τινὰ φιλίαν, κοινωνὸν ἱερῶν ὂν καὶ τῶν τοιούτων πάντων, νόμουσ δ’ ἑτέρουσ καὶ πολιτείασ ἄλλασ τῶν οἴκοθεν οὐκ εὐπετῶσ ἀνέχεται, τὸ δ’ ἐνίοτε πονηρίᾳ νόμων ἐστασιακὸσ καὶ διὰ συνήθειαν ζητοῦν ἔτι χρῆσθαι τοῖσ αὐτοῖσ ἤθεσιν δι’ ἃ καὶ πρότερον ἐφθάρη, χαλεπὸν τῷ κατοικίζοντι καὶ νομοθετοῦντι καὶ δυσπειθὲσ γίγνεται·

τὸ δ’ αὖ παντοδαπὸν ἐσ ταὐτὸν συνερρυηκὸσ γένοσ ὑπακοῦσαι μέν τινων νόμων καινῶν τάχα ἂν ἐθελήσειε μᾶλλον, τὸ δὲ συμπνεῦσαι, καὶ καθάπερ ἵππων ζεῦγοσ καθ’ ἕνα εἰσ ταὐτόν, τὸ λεγόμενον, συμφυσῆσαι, χρόνου πολλοῦ καὶ παγχάλεπον.

ἀλλ’ ὄντωσ ἐστὶν νομοθεσία καὶ πόλεων οἰκισμοὶ πάντων τελεώτατον πρὸσ ἀρετὴν ἀνδρῶν. εἰκόσ· ὅπῃ δ’ αὖ βλέπων τοῦτ’ εἴρηκασ, φράζ’ ἔτι σαφέστερον. ὠγαθέ, ἐοίκα περὶ νομοθετῶν ἐπανιὼν καὶ σκοπῶν ἅμα ἐρεῖν τι καὶ φαῦλον·

ἀλλ’ ἐὰν πρὸσ καιρόν τινα λέγωμεν, πρᾶγμ’ οὐδὲν γίγνοιτ’ ἂν ἔτι. καίτοι τί ποτε δυσχεραίνω; σχεδὸν γάρ τοι πάντα οὕτωσ ἐοίκ’ ἔχειν τὰ ἀνθρώπινα. τοῦ δὴ πέρι λέγεισ; ἔμελλον λέγειν ὡσ οὐδείσ ποτε ἀνθρώπων οὐδὲν νομοθετεῖ, τύχαι δὲ καὶ συμφοραὶ παντοῖαι πίπτουσαι παντοίωσ νομοθετοῦσι τὰ πάντα ἡμῖν.

ἢ γὰρ πόλεμόσ τισ βιασάμενοσ ἀνέτρεψε πολιτείασ καὶ μετέβαλε νόμουσ, ἢ πενίασ χαλεπῆσ ἀπορία· πολλὰ δὲ καὶ νόσοι ἀναγκάζουσι καινοτομεῖν, λοιμῶν τε ἐμπιπτόντων, καὶ χρόνον ἐπὶ πολὺν ἐνιαυτῶν πολλῶν πολλάκισ ἀκαιρίαι. ταῦτα δὴ πάντα προϊδών τισ ᾄξειεν ἂν εἰπεῖν ὅπερ ἐγὼ νυνδή, τὸ θνητὸν μὲν μηδένα νομοθετεῖν μηδέν, τύχασ δ’ εἶναι σχεδὸν ἅπαντα τὰ ἀνθρώπινα πράγματα· τὸ δ’ ἔστιν περί τε ναυτιλίαν καὶ κυβερνητικὴν καὶ ἰατρικὴν καὶ στρατηγικὴν πάντα ταῦτ’ εἰπόντα δοκεῖν εὖ λέγειν, ἀλλὰ γὰρ ὁμοίωσ αὖ καὶ τόδε ἔστιν λέγοντα εὖ λέγειν ἐν τοῖσ αὐτοῖσ τούτοισ.

τὸ ποῖον; ὡσ θεὸσ μὲν πάντα, καὶ μετὰ θεοῦ τύχη καὶ καιρόσ, τἀνθρώπινα διακυβερνῶσι σύμπαντα. ἡμερώτερον μὴν τρίτον συγχωρῆσαι τούτοισ δεῖν ἕπεσθαι τέχνην· καιρῷ γὰρ χειμῶνοσ συλλαβέσθαι κυβερνητικὴν ἢ μή, μέγα πλεονέκτημα ἔγωγ’ ἂν θείην.

ἢ πῶσ; οὕτωσ. οὐκοῦν καὶ τοῖσ ἄλλοισ ὡσαύτωσ κατὰ τὸν αὐτὸν ἂν ἔχοι λόγον, καὶ δὴ καὶ νομοθεσίᾳ ταὐτὸν τοῦτο δοτέον· τῶν ἄλλων συμπιπτόντων, ὅσα δεῖ χώρᾳ συντυχεῖν, εἰ μέλλοι ποτὲ εὐδαιμόνωσ οἰκήσειν, τὸν νομοθέτην ἀληθείασ ἐχόμενον τῇ τοιαύτῃ παραπεσεῖν ἑκάστοτε πόλει δεῖν. ἀληθέστατα λέγεισ. οὐκοῦν ὅ γε πρὸσ ἕκαστόν τι τῶν εἰρημένων ἔχων τὴν τέχνην κἂν εὔξασθαί που δύναιτο ὀρθῶσ, τί παρὸν αὐτῷ διὰ τύχησ, τῆσ τέχνησ ἂν μόνον ἐπιδέοι;

πάνυ μὲν οὖν. οἵ τε ἄλλοι γε δὴ πάντεσ οἱ νυνδὴ ῥηθέντεσ, κελευόμενοι τὴν αὑτῶν εὐχὴν εἰπεῖν, εἴποιεν ἄν. ἦ γάρ; τί μήν; ταὐτὸν δὴ καὶ νομοθέτησ οἶμαι δράσειεν. ἔγωγ’ οἶμαι. "φέρε δή, νομοθέτα," πρὸσ αὐτὸν φῶμεν, "τί σοι καὶ πῶσ πόλιν ἔχουσαν δῶμεν, ὃ λαβὼν ἕξεισ ὥστ’ ἐκ τῶν λοιπῶν αὐτὸσ τὴν πόλιν ἱκανῶσ διοικῆσαι; τί μετὰ τοῦτ’ εἰπεῖν ὀρθῶσ ἔστιν ἄρα;

τοῦ νομοθέτου φράζομεν τοῦτο, ἦ γάρ; ναί. τόδε· "τυραννουμένην μοι δότε τὴν πόλιν," φήσει· "τύραννοσ δ’ ἔστω νέοσ καὶ μνήμων καὶ εὐμαθὴσ καὶ ἀνδρεῖοσ καὶ μεγαλοπρεπὴσ φύσει· ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖσ πρόσθεν ἐλέγομεν δεῖν ἕπεσθαι σύμπασιν τοῖσ τῆσ ἀρετῆσ μέρεσι, καὶ νῦν τῇ τυραννουμένῃ ψυχῇ τοῦτο συνεπέσθω, ἐὰν μέλλῃ τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων ὄφελοσ εἶναί τι. " σωφροσύνην μοι δοκεῖ φράζειν, ὦ Μέγιλλε, δεῖν εἶναι τὴν συνεπομένην ὁ ξένοσ.

ἦ γάρ; τὴν δημώδη γε, ὦ Κλεινία, καὶ οὐχ ἥν τισ σεμνύνων ἂν λέγοι, φρόνησιν προσαναγκάζων εἶναι τὸ σωφρονεῖν, ἀλλ’ ὅπερ εὐθὺσ παισὶν καὶ θηρίοισ, τοῖσ μὲν ἀκρατῶσ ἔχειν πρὸσ τὰσ ἡδονάσ, σύμφυτον ἐπανθεῖ, τοῖσ δὲ ἐγκρατῶσ· ὃ καὶ μονούμενον ἔφαμεν τῶν πολλῶν ἀγαθῶν λεγομένων οὐκ ἄξιον εἶναι λόγου. ἔχετε γὰρ ὃ λέγω που.

πάνυ μὲν οὖν. ταύτην τοίνυν ἡμῖν ὁ τύραννοσ τὴν φύσιν ἐχέτω πρὸσ ἐκείναισ ταῖσ φύσεσιν, εἰ μέλλει πόλισ ὡσ δυνατόν ἐστι τάχιστα καὶ ἄριστα σχήσειν πολιτείαν ἣν λαβοῦσα εὐδαιμονέστατα διάξει. θάττων γὰρ ταύτησ καὶ ἀμείνων πολιτείασ διάθεσισ οὔτ’ ἔστιν οὔτ’ ἄν ποτε γένοιτο. πῶσ δὴ καὶ τίνι λόγῳ τοῦτο, ὦ ξένε, λέγων ἄν τισ ὀρθῶσ λέγειν αὑτὸν πείθοι;

ῥᾴδιόν που τοῦτό γε νοεῖν ἐστ’, ὦ Κλεινία, κατὰ φύσιν ὡσ ἔστι τοῦθ’ οὕτω. πῶσ λέγεισ; εἰ τύραννοσ γένοιτο, φῄσ, νέοσ, σώφρων, εὐμαθήσ, μνήμων, ἀνδρεῖοσ, μεγαλοπρεπήσ; εὐτυχήσ, πρόσθεσ, μὴ κατ’ ἄλλο, ἀλλὰ τὸ γενέσθαι τε ἐπ’ αὐτοῦ νομοθέτην ἄξιον ἐπαίνου, καί τινα τύχην εἰσ ταὐτὸν ἀγαγεῖν αὐτῷ· γενομένου γὰρ τούτου, πάντα σχεδὸν ἀπείργασται τῷ θεῷ, ἅπερ ὅταν βουληθῇ διαφερόντωσ εὖ πρᾶξαί τινα πόλιν.

δεύτερον δέ, ἐάν ποτέ τινεσ δύο ἄρχοντεσ γίγνωνται τοιοῦτοι, τρίτον δ’ αὖ καὶ κατὰ λόγον ὡσαύτωσ χαλεπώτερον ὅσῳ πλείουσ, ὅσῳ δ’ ἐναντίον, ἐναντίωσ. ἐκ τυραννίδοσ ἀρίστην φῂσ γενέσθαι πόλιν ἄν, ὡσ φαίνῃ, μετὰ νομοθέτου γε ἄκρου καὶ τυράννου κοσμίου, καὶ ῥᾷστά τε καὶ τάχιστ’ ἂν μεταβαλεῖν εἰσ τοῦτο ἐκ τοῦ τοιούτου, δεύτερον δὲ ἐξ ὀλιγαρχίασ ‐ ἢ πῶσ λέγεισ; ‐ καὶ τὸ τρίτον ἐκ δημοκρατίασ.

οὐδαμῶσ, ἀλλ’ ἐκ τυραννίδοσ μὲν πρῶτον, δεύτερον δὲ ἐκ βασιλικῆσ πολιτείασ, τρίτον δὲ ἔκ τινοσ δημοκρατίασ. τὸ δὲ τέταρτον, ὀλιγαρχία, τὴν τοῦ τοιούτου γένεσιν χαλεπώτατα δύναιτ’ ἂν προσδέξασθαι· πλεῖστοι γὰρ ἐν αὐτῇ δυνάσται γίγνονται. λέγομεν δὴ ταῦτα γίγνεσθαι τότε, ὅταν ἀληθὴσ μὲν νομοθέτησ γένηται φύσει, κοινὴ δὲ αὐτῷ τισ συμβῇ ῥώμη πρὸσ τοὺσ ἐν τῇ πόλει μέγιστον δυναμένουσ· οὗ δ’ ἂν τοῦτο ἀριθμῷ μὲν βραχύτατον, ἰσχυρότατον δέ, καθάπερ ἐν τυραννίδι, γένηται, ταύτῃ καὶ τότε τάχοσ καὶ ῥᾳστώνη τῆσ μεταβολῆσ γίγνεσθαι φιλεῖ.

πῶσ; οὐ γὰρ μανθάνομεν. καὶ μὴν εἴρηταί γ’ ἡμῖν οὐχ ἅπαξ ἀλλ’ οἶμαι πολλάκισ· ὑμεῖσ δὲ τάχα οὐδὲ τεθέασθε τυραννουμένην πόλιν. οὐδέ γε ἐπιθυμητὴσ ἔγωγ’ εἰμὶ τοῦ θεάματοσ. καὶ μὴν τοῦτό γ’ ἂν ἴδοισ ἐν αὐτῇ τὸ νυνδὴ λεγόμενον.

τὸ ποῖον; οὐδὲν δεῖ πόνων οὐδέ τινοσ παμπόλλου χρόνου τῷ τυράννῳ μεταβαλεῖν βουληθέντι πόλεωσ ἤθη, πορεύεσθαι δὲ αὐτὸν δεῖ πρῶτον ταύτῃ, ὅπῃπερ ἂν ἐθελήσῃ, ἐάντε πρὸσ ἀρετῆσ ἐπιτηδεύματα, προτρέπεσθαι τοὺσ πολίτασ, ἐάντε ἐπὶ τοὐναντίον, αὐτὸν πρῶτον πάντα ὑπογράφοντα τῷ πράττειν, τὰ μὲν ἐπαινοῦντα καὶ τιμῶντα, τὰ δ’ αὖ πρὸσ ψόγον ἄγοντα, καὶ τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμάζοντα καθ’ ἑκάστασ τῶν πράξεων. καὶ πῶσ οἰόμεθα ταχὺ συνακολουθήσειν τοὺσ ἄλλουσ πολίτασ τῷ τὴν τοιαύτην πειθὼ καὶ ἅμα βίαν εἰληφότι;

μηδεὶσ ἡμᾶσ πειθέτω, ὦ φίλοι, ἄλλῃ θᾶττον καὶ ῥᾷον μεταβάλλειν ἄν ποτε πόλιν τοὺσ νόμουσ ἢ τῇ τῶν δυναστευόντων ἡγεμονίᾳ, μηδὲ νῦν γε ἄλλῃ γίγνεσθαι μηδ’ αὖθίσ ποτε γενήσεσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἡμῖν οὐ τοῦτ’ ἐστὶν ἀδύνατον οὐδὲ χαλεπῶσ ἂν γενόμενον· ἀλλὰ τόδ’ ἐστὶ τὸ χαλεπὸν γενέσθαι, καὶ ὀλίγον δὴ τὸ γεγονὸσ ἐν τῷ πολλῷ χρόνῳ, ὅταν δὲ συμβῇ, μυρία καὶ πάντ’ ἐν πόλει ἀγαθὰ ἀπεργάζεται, ἐν ᾗ ποτ’ ἂν ἐγγένηται.

τὸ ποῖον δὴ λέγεισ; ὅταν ἔρωσ θεῖοσ τῶν σωφρόνων τε καὶ δικαίων ἐπιτηδευμάτων ἐγγένηται μεγάλαισ τισὶν δυναστείαισ, ἢ κατὰ μοναρχίαν δυναστευούσαισ ἢ κατὰ πλούτων ὑπεροχὰσ διαφερούσαισ ἢ γενῶν, ἢ τὴν Νέστοροσ ἐάν ποτέ τισ ἐπανενέγκῃ φύσιν, ὃν τῇ τοῦ λέγειν ῥώμῃ φασὶ πάντων διενεγκόντα ἀνθρώπων πλέον ἔτι τῷ σωφρονεῖν διαφέρειν. τοῦτ’ οὖν ἐπὶ μὲν Τροίασ, ὥσ φασι, γέγονεν, ἐφ’ ἡμῶν δὲ οὐδαμῶσ, εἰ δ’ οὖν γέγονεν ἢ καὶ γενήσεται τοιοῦτοσ ἢ νῦν ἡμῶν ἔστιν τισ, μακαρίωσ μὲν αὐτὸσ ζῇ, μακάριοι δὲ οἱ συνήκοοι τῶν ἐκ τοῦ σωφρονοῦντοσ στόματοσ ἰόντων λόγων.

ὡσαύτωσ δὲ καὶ συμπάσησ δυνάμεωσ ὁ αὐτὸσ πέρι λόγοσ, ὡσ ὅταν εἰσ ταὐτὸν τῷ φρονεῖν τε καὶ σωφρονεῖν ἡ μεγίστη δύναμισ ἐν ἀνθρώπῳ συμπέσῃ, τότε πολιτείασ τῆσ ἀρίστησ καὶ νόμων τῶν τοιούτων φύεται γένεσισ, ἄλλωσ δὲ οὐ μή ποτε γένηται. ταῦτα μὲν οὖν καθαπερεὶ μῦθόσ τισ λεχθεὶσ κεχρησμῳδήσθω, καὶ ἐπιδεδείχθω τῇ μὲν χαλεπὸν ὂν τὸ πόλιν εὔνομον γίγνεσθαι, τῇ δ’, εἴπερ γένοιτο ὃ λέγομεν, πάντων τάχιστόν τε καὶ ῥᾷστον μακρῷ.

πῶσ; πειρώμεθα προσαρμόττοντεσ τῇ πόλει σοι, καθάπερ παῖδεσ πρεσβῦται, πλάττειν τῷ λόγῳ τοὺσ νόμουσ.

ἰώμεν δὴ καὶ μὴ μέλλωμεν ἔτι. θεὸν δὴ πρὸσ τὴν τῆσ πόλεωσ κατασκευὴν ἐπικαλώμεθα· ὁ δὲ ἀκούσειέν τε, καὶ ἀκούσασ ἵλεωσ εὐμενήσ τε ἡμῖν ἔλθοι συνδιακοσμήσων τήν τε πόλιν καὶ τοὺσ νόμουσ. ἔλθοι γὰρ οὖν. ἀλλὰ τίνα δή ποτε πολιτείαν ἔχομεν ἐν νῷ τῇ πόλει προστάττειν; οἱο͂ν δὴ τί λέγεισ βουληθείσ;

φράζ’ ἔτι σαφέστερον. οἱο͂ν δημοκρατίαν τινὰ ἢ ὀλιγαρχίαν ἢ ἀριστοκρατίαν ἢ βασιλικήν; οὐ γὰρ δὴ τυραννίδα γέ που λέγοισ ἄν, ὥσ γ’ ἡμεῖσ ἂν οἰηθεῖμεν. φέρε δὴ τοίνυν, πότεροσ ὑμῶν ἀποκρίνασθαι πρότεροσ ἂν ἐθέλοι, τὴν οἴκοι πολιτείαν εἰπὼν τίσ τούτων ἐστίν; μῶν οὖν τὸν πρεσβύτερον ἐμὲ δικαιότερον εἰπεῖν πρότερον; ἴσωσ.

καὶ μὴν συννοῶν γε, ὦ ξένε, τὴν ἐν Λακεδαίμονι πολιτείαν οὐκ ἔχω σοι φράζειν οὕτωσ ἥντινα προσαγορεύειν αὐτὴν δεῖ. καὶ γὰρ τυραννίδι δοκεῖ μοι προσεοικέναι ‐ τὸ γὰρ τῶν ἐφόρων θαυμαστὸν ὡσ τυραννικὸν ἐν αὐτῇ γέγονε ‐ καί τισ ἐνίοτέ μοι φαίνεται πασῶν τῶν πόλεων δημοκρατουμένη μάλιστ’ ἐοικέναι. τὸ δ’ αὖ μὴ φάναι ἀριστοκρατίαν αὐτὴν εἶναι παντάπασιν ἄτοπον· καὶ μὲν δὴ βασιλεία γε διὰ βίου τ’ ἐστὶν ἐν αὐτῇ καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν καὶ πρὸσ πάντων ἀνθρώπων καὶ ἡμῶν αὐτῶν λεγομένη.

ἐγὼ δὲ οὕτω νῦν ἐξαίφνησ ἂν ἐρωτηθείσ, ὄντωσ, ὅπερ εἶπον, οὐκ ἔχω διορισάμενοσ εἰπεῖν τίσ τούτων ἐστὶν τῶν πολιτειῶν. ταὐτόν σοι πάθοσ, ὦ Μέγιλλε, καταφαίνομαι πεπονθέναι· πάνυ γὰρ ἀπορῶ τὴν ἐν Κνωσῷ πολιτείαν τούτων τινὰ διισχυριζόμενοσ εἰπεῖν. ὄντωσ γάρ, ὦ ἄριστοι, πολιτειῶν μετέχετε· ἃσ δὲ ὠνομάκαμεν νῦν, οὐκ εἰσὶν πολιτεῖαι, πόλεων δὲ οἰκήσεισ δεσποζομένων τε καὶ δουλευουσῶν μέρεσιν ἑαυτῶν τισι, τὸ τοῦ δεσπότου δὲ ἑκάστη προσαγορεύεται κράτοσ. χρῆν δ’ εἴπερ του τοιούτου τὴν πόλιν ἔδει ἐπονομάζεσθαι, τὸ τοῦ ἀληθῶσ τῶν τὸν νοῦν ἐχόντων δεσπόζοντοσ θεοῦ ὄνομα λέγεσθαι.

τίσ δ’ ὁ θεόσ; ἆρ’ οὖν μύθῳ σμικρά γ’ ἔτι προσχρηστέον, εἰ μέλλομεν ἐμμελῶσ πωσ δηλῶσαι τὸ νῦν ἐρωτώμενον; οὐκοῦν χρὴ ταύτῃ δρᾶν; πάνυ μὲν οὖν. τῶν γὰρ δὴ πόλεων ὧν ἔμπροσθε τὰσ συνοικήσεισ διήλθομεν, ἔτι προτέρα τούτων πάμπολυ λέγεταί τισ ἀρχή τε καὶ οἴκησισ γεγονέναι ἐπὶ Κρόνου μάλ’ εὐδαίμων, ἧσ μίμημα ἔχουσά ἐστιν ἥτισ τῶν νῦν ἄριστα οἰκεῖται. σφόδρ’ ἄν, ὡσ ἐοίκ’, εἰή περὶ αὐτῆσ δέον ἀκούειν.

ἐμοὶ γοῦν φαίνεται· διὸ καὶ παρήγαγον αὐτὴν εἰσ τὸ μέσον τοῖσ λόγοισ. ὀρθότατά γε δρῶν· καὶ τόν γε ἑξῆσ περαίνων ἂν μῦθον, εἴπερ προσήκων ἐστίν, μάλ’ ὀρθῶσ ἂν ποιοίησ. δραστέον ὡσ λέγετε.

φήμην τοίνυν παραδεδέγμεθα τῆσ τῶν τότε μακαρίασ ζωῆσ ὡσ ἄφθονά τε καὶ αὐτόματα πάντ’ εἶχεν. ἡ δὲ τούτων αἰτία λέγεται τοιάδε τισ. γιγνώσκων ὁ Κρόνοσ ἄρα, καθάπερ ἡμεῖσ διεληλύθαμεν, ὡσ ἀνθρωπεία φύσισ οὐδεμία ἱκανὴ τὰ ἀνθρώπινα διοικοῦσα αὐτοκράτωρ πάντα, μὴ οὐχ ὕβρεώσ τε καὶ ἀδικίασ μεστοῦσθαι, ταῦτ’ οὖν διανοούμενοσ ἐφίστη τότε βασιλέασ τε καὶ ἄρχοντασ ταῖσ πόλεσιν ἡμῶν, οὐκ ἀνθρώπουσ ἀλλὰ γένουσ θειοτέρου τε καὶ ἀμείνονοσ, δαίμονασ, οἱο͂ν νῦν ἡμεῖσ δρῶμεν τοῖσ ποιμνίοισ καὶ ὅσων ἥμεροί εἰσιν ἀγέλαι· οὐ βοῦσ βοῶν οὐδὲ αἶγασ αἰγῶν ἄρχοντασ ποιοῦμεν αὐτοῖσί τινασ, ἀλλ’ ἡμεῖσ αὐτῶν δεσπόζομεν, ἄμεινον ἐκείνων γένοσ.

ταὐτὸν δὴ καὶ ὁ θεὸσ ἄρα καὶ φιλάνθρωποσ ὤν, τὸ γένοσ ἄμεινον ἡμῶν ἐφίστη τὸ τῶν δαιμόνων, ὃ διὰ πολλῆσ μὲν αὐτοῖσ ῥᾳστώνησ, πολλῆσ δ’ ἡμῖν, ἐπιμελούμενον ἡμῶν, εἰρήνην τε καὶ αἰδῶ καὶ εὐνομίαν καὶ ἀφθονίαν δίκησ παρεχόμενον, ἀστασίαστα καὶ εὐδαίμονα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἀπηργάζετο γένη. λέγει δὴ καὶ νῦν οὗτοσ ὁ λόγοσ, ἀληθείᾳ χρώμενοσ, ὡσ ὅσων ἂν πόλεων μὴ θεὸσ ἀλλά τισ ἄρχῃ θνητόσ, οὐκ ἔστιν κακῶν αὐτοῖσ οὐδὲ πόνων ἀνάφυξισ·

ἀλλὰ μιμεῖσθαι δεῖν ἡμᾶσ οἰέται πάσῃ μηχανῇ τὸν ἐπὶ τοῦ Κρόνου λεγόμενον βίον, καὶ ὅσον ἐν ἡμῖν ἀθανασίασ ἔνεστι, τούτῳ πειθομένουσ δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ τάσ τ’ οἰκήσεισ καὶ τὰσ πόλεισ διοικεῖν, τὴν τοῦ νοῦ διανομὴν ἐπονομάζοντασ νόμον. εἰ δ’ ἄνθρωποσ εἷσ ἢ ὀλιγαρχία τισ, ἢ καὶ δημοκρατία ψυχὴν ἔχουσα ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ὀρεγομένην καὶ πληροῦσθαι τούτων δεομένην, στέγουσαν δὲ οὐδὲν ἀλλ’ ἀνηνύτῳ καὶ ἀπλήστῳ κακῷ νοσήματι συνεχομένην, ἄρξει δὴ πόλεωσ ἤ τινοσ ἰδιώτου καταπατήσασ ὁ τοιοῦτοσ τοὺσ νόμουσ, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, οὐκ ἔστι σωτηρίασ μηχανή.

σκοπεῖν δὴ δεῖ τοῦτον τὸν λόγον ἡμᾶσ, ὦ Κλεινία, πότερον αὐτῷ πεισόμεθα ἢ πῶσ δράσομεν. ἀνάγκη δήπου πείθεσθαι.

ἐννοεῖσ οὖν ὅτι νόμων εἴδη τινέσ φασιν εἶναι τοσαῦτα ὅσαπερ πολιτειῶν, πολιτειῶν δὲ ἄρτι διεληλύθαμεν ὅσα λέγουσιν οἱ πολλοί; μὴ δὴ φαύλου πέρι νομίσῃσ εἶναι τὴν νῦν ἀμφισβήτησιν, περὶ δὲ τοῦ μεγίστου· τὸ γὰρ δίκαιον καὶ ἄδικον οἷ χρὴ βλέπειν, πάλιν ἡμῖν ἀμφισβητούμενον ἐλήλυθεν. οὔτε γὰρ πρὸσ τὸν πόλεμον οὔτε πρὸσ ἀρετὴν ὅλην βλέπειν δεῖν φασι τοὺσ νόμουσ, ἀλλ’ ἥτισ ἂν καθεστηκυῖα ᾖ πολιτεία, ταύτῃ ἰδεῖν τὸ συμφέρον, ὅπωσ ἄρξει τε ἀεὶ καὶ μὴ καταλυθήσεται, καὶ τὸν φύσει ὁρ́ον τοῦ δικαίου λέγεσθαι κάλλισθ’ οὕτω. πῶσ;

ὅτι τὸ τοῦ κρείττονοσ συμφέρον ἐστίν. λέγ’ ἔτι σαφέστερον. ὧδε. τίθεται δήπου, φασίν, τοὺσ νόμουσ ἐν τῇ πόλει ἑκάστοτε τὸ κρατοῦν. ἦ γάρ; ἀληθῆ λέγεισ. ἆρ’ οὖν οἰεί, φασίν, ποτὲ δῆμον νικήσαντα, ἤ τινα πολιτείαν ἄλλην, ἢ καὶ τύραννον, θήσεσθαι ἑκόντα πρὸσ ἄλλο τι πρῶτον νόμουσ ἢ τὸ συμφέρον ἑαυτῷ τῆσ ἀρχῆσ τοῦ μένειν;

πῶσ γὰρ ἄν; οὐκοῦν καὶ ὃσ ἂν ταῦτα τὰ τεθέντα παραβαίνῃ, κολάσει ὁ θέμενοσ ὡσ ἀδικοῦντα, δίκαια εἶναι ταῦτ’ ἐπονομάζων; ἐοίκε γοῦν. ταῦτ’ ἄρ’ ἀεὶ καὶ οὕτω καὶ ταύτῃ τὸ δίκαιον ἂν ἔχοι. φησὶ γοῦν οὗτοσ ὁ λόγοσ. ἔστι γὰρ τοῦτο ἓν ἐκείνων τῶν ἀξιωμάτων ἀρχῆσ πέρι. ποίων δή;

τῶν ἃ τότε ἐπεσκοποῦμεν, τίνασ τίνων ἄρχειν δεῖ. καὶ ἐφάνη δὴ γονέασ μὲν ἐκγόνων, νεωτέρων δὲ πρεσβυτέρουσ, γενναίουσ δὲ ἀγεννῶν, καὶ σύχν’ ἄττα ἦν ἄλλ’, εἰ μεμνήμεθα, καὶ ἐμπόδια ἕτερα ἑτέροισι· καὶ δὴ καὶ ἓν ἦν αὐτῶν τοῦτο, καὶ ἔφαμέν που κατὰ φύσιν τὸν Πίνδαρον ἄγειν δικαιοῦντα τὸ βιαιότατον, ὡσ φάναι. ναί, ταῦτ’ ἦν ἃ τότε ἐλέχθη.

σκόπει δὴ ποτέροισ τισὶν ἡ πόλισ ἡμῖν ἐστιν παραδοτέα. γέγονεν γὰρ δὴ μυριάκισ ἤδη τὸ τοιοῦτον ἔν τισι πόλεσιν. τὸ ποῖον; ἀρχῶν περιμαχήτων γενομένων, οἱ νικήσαντεσ τά τε πράγματα κατὰ τὴν πόλιν οὕτωσ ἐσφετέρισαν σφόδρα, ὥστε ἀρχῆσ μηδ’ ὁτιοῦν μεταδιδόναι τοῖσ ἡττηθεῖσιν, μήτε αὐτοῖσ μήτε ἐκγόνοισ, παραφυλάττοντεσ δὲ ἀλλήλουσ ζῶσιν, ὅπωσ μή ποτέ τισ εἰσ ἀρχὴν ἀφικόμενοσ ἐπαναστῇ μεμνημένοσ τῶν ἔμπροσθεν γεγονότων κακῶν. ταύτασ δήπου φαμὲν ἡμεῖσ νῦν οὔτ’ εἶναι πολιτείασ, οὔτ’ ὀρθοὺσ νόμουσ ὅσοι μὴ συμπάσησ τῆσ πόλεωσ ἕνεκα τοῦ κοινοῦ ἐτέθησαν· οἳ δ’ ἕνεκά τινων, στασιώτασ ἀλλ’ οὐ πολίτασ τούτουσ φαμέν, καὶ τὰ τούτων δίκαια ἅ φασιν εἶναι, μάτην εἰρῆσθαι.

λέγεται δὲ τοῦδ’ ἕνεκα ταῦθ’ ἡμῖν, ὡσ ἡμεῖσ τῇ σῇ πόλει ἀρχὰσ οὔθ’ ὅτι πλούσιόσ ἐστίν τισ δώσομεν, οὔθ’ ὅτι τῶν τοιούτων ἄλλο οὐδὲν κεκτημένοσ, ἰσχὺν ἢ μέγεθοσ ἤ τι γένοσ· ὃσ δ’ ἂν τοῖσ τεθεῖσι νόμοισ εὐπειθέστατόσ τε ᾖ καὶ νικᾷ ταύτην τὴν νίκην ἐν τῇ πόλει, τούτῳ φαμὲν καὶ τὴν τῶν θεῶν ὑπηρεσίαν δοτέον εἶναι τὴν μεγίστην τῷ πρώτῳ, καὶ δευτέραν τῷ τὰ δεύτερα κρατοῦντι, καὶ κατὰ λόγον οὕτω τοῖσ ἐφεξῆσ τὰ μετὰ ταῦθ’ ἕκαστα ἀποδοτέον εἶναι.

τοὺσ δ’ ἄρχοντασ λεγομένουσ νῦν ὑπηρέτασ τοῖσ νόμοισ ἐκάλεσα οὔτι καινοτομίασ ὀνομάτων ἕνεκα, ἀλλ’ ἡγοῦμαι παντὸσ μᾶλλον εἶναι παρὰ τοῦτο σωτηρίαν τε πόλει καὶ τοὐναντίον. ἐν ᾗ μὲν γὰρ ἂν ἀρχόμενοσ ᾖ καὶ ἄκυροσ νόμοσ, φθορὰν ὁρῶ τῇ τοιαύτῃ ἑτοίμην οὖσαν·

ἐν ᾗ δὲ ἂν δεσπότησ τῶν ἀρχόντων, οἱ δὲ ἄρχοντεσ δοῦλοι τοῦ νόμου, σωτηρίαν καὶ πάντα ὅσα θεοὶ πόλεσιν ἔδοσαν ἀγαθὰ γιγνόμενα καθορῶ. ναὶ μὰ Δία, ὦ ξένε· καθ’ ἡλικίαν γὰρ ὀξὺ βλέπεισ. νέοσ μὲν γὰρ ὢν πᾶσ ἄνθρωποσ τὰ τοιαῦτα ἀμβλύτατα αὐτὸσ αὑτοῦ ὁρᾷ, γέρων δὲ ὀξύτατα. ἀληθέστατα.

τί δὴ τὸ μετὰ ταῦτα; ἆρ’ οὐχ ἥκοντασ μὲν καὶ παρόντασ θῶμεν τοὺσ ἐποίκουσ, τὸν δ’ ἑξῆσ αὐτοῖσ διαπεραντέον ἂν εἰή λόγον; πῶσ γὰρ οὔ; "ἄνδρεσ" τοίνυν φῶμεν πρὸσ αὐτούσ, "ὁ μὲν δὴ θεόσ, ὥσπερ καὶ ὁ παλαιὸσ λόγοσ, ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων, εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενοσ· τῷ δὲ ἀεὶ συνέπεται δίκη τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρόσ, ἧσ ὁ μὲν εὐδαιμονήσειν μέλλων ἐχόμενοσ συνέπεται ταπεινὸσ καὶ κεκοσμημένοσ, ὁ δέ τισ ἐξαρθεὶσ ὑπὸ μεγαλαυχίασ, ἢ χρήμασιν ἐπαιρόμενοσ ἢ τιμαῖσ, ἢ καὶ σώματοσ εὐμορφίᾳ ἅμα νεότητι καὶ ἀνοίᾳ φλέγεται τὴν ψυχὴν μεθ’ ὕβρεωσ, ὡσ οὔτε ἄρχοντοσ οὔτε τινὸσ ἡγεμόνοσ δεόμενοσ, ἀλλὰ καὶ ἄλλοισ ἱκανὸσ ὢν ἡγεῖσθαι, καταλείπεται ἔρημοσ θεοῦ, καταλειφθεὶσ δὲ καὶ ἔτι ἄλλουσ τοιούτουσ προσλαβὼν σκιρτᾷ ταράττων πάντα ἅμα, καὶ πολλοῖσ τισιν ἔδοξεν εἶναί τισ, μετὰ δὲ χρόνον οὐ πολὺν ὑποσχὼν τιμωρίαν οὐ μεμπτὴν τῇ δίκῃ ἑαυτόν τε καὶ οἶκον καὶ πόλιν ἄρδην ἀνάστατον ἐποίησεν.

πρὸσ ταῦτ’ οὖν οὕτω διατεταγμένα τί χρὴ δρᾶν ἢ διανοεῖσθαι καὶ τί μὴ τὸν ἔμφρονα;

δῆλον δὴ τοῦτό γε· ὡσ τῶν συνακολουθησόντων ἐσόμενον τῷ θεῷ δεῖ διανοηθῆναι πάντα ἄνδρα. "τίσ οὖν δὴ πρᾶξισ φίλη καὶ ἀκόλουθοσ θεῷ;

μία, καὶ ἕνα λόγον ἔχουσα ἀρχαῖον, ὅτι τῷ μὲν ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ὄντι μετρίῳ φίλον ἂν εἰή, τὰ δ’ ἄμετρα οὔτε ἀλλήλοισ οὔτε τοῖσ ἐμμέτροισ. ὁ δὴ θεὸσ ἡμῖν πάντων χρημάτων μέτρον ἂν εἰή μάλιστα, καὶ πολὺ μᾶλλον ἤ πού τισ, ὥσ φασιν, ἄνθρωποσ· τὸν οὖν τῷ τοιούτῳ προσφιλῆ γενησόμενον, εἰσ δύναμιν ὅτι μάλιστα καὶ αὐτὸν τοιοῦτον ἀναγκαῖον γίγνεσθαι, καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ὁ μὲν σώφρων ἡμῶν θεῷ φίλοσ, ὅμοιοσ γάρ, ὁ δὲ μὴ σώφρων ἀνόμοιόσ τε καὶ διάφοροσ καὶ <ὁ> ἄδικοσ, καὶ τὰ ἄλλ’ οὕτωσ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει. νοήσωμεν δὴ τούτοισ ἑπόμενον εἶναι τὸν τοιόνδε λόγον, ἁπάντων κάλλιστον καὶ ἀληθέστατον οἶμαι λόγων, ὡσ τῷ μὲν ἀγαθῷ θύειν καὶ προσομιλεῖν ἀεὶ τοῖσ θεοῖσ εὐχαῖσ καὶ ἀναθήμασιν καὶ συμπάσῃ θεραπείᾳ θεῶν κάλλιστον καὶ ἄριστον καὶ ἀνυσιμώτατον πρὸσ τὸν εὐδαίμονα βίον καὶ δὴ καὶ διαφερόντωσ πρέπον, τῷ δὲ κακῷ τούτων τἀναντία πέφυκεν.

ἀκάθαρτοσ γὰρ τὴν ψυχὴν ὅ γε κακόσ, καθαρὸσ δὲ ὁ ἐναντίοσ, παρὰ δὲ μιαροῦ δῶρα οὔτε ἄνδρ’ ἀγαθὸν οὔτε θεὸν ἔστιν ποτὲ τό γε ὀρθὸν δέχεσθαι·

μάτην οὖν περὶ θεοὺσ ὁ πολύσ ἐστι πόνοσ τοῖσ ἀνοσίοισ, τοῖσιν δὲ ὁσίοισ ἐγκαιρότατοσ ἅπασιν.

σκοπὸσ μὲν οὖν ἡμῖν οὗτοσ οὗ δεῖ στοχάζεσθαι· βέλη δὲ αὐτοῦ καὶ οἱο͂ν ἡ τοῖσ βέλεσιν ἔφεσισ τὰ ποῖ’ ἂν λεγόμενα ὀρθότατα φέροιτ’ ἄν; πρῶτον μέν, φαμέν, τιμὰσ τὰσ μετ’ Ὀλυμπίουσ τε καὶ τοὺσ τὴν πόλιν ἔχοντασ θεοὺσ τοῖσ χθονίοισ ἄν τισ θεοῖσ ἄρτια καὶ δεύτερα καὶ ἀριστερὰ νέμων ὀρθότατα τοῦ τῆσ εὐσεβείασ σκοποῦ τυγχάνοι, τὰ δὲ τούτων ἄνωθεν τὰ περιττὰ καὶ ἀντίφωνα, τοῖσ ἔμπροσθεν ῥηθεῖσιν νυνδή. μετὰ θεοὺσ δὲ τούσδε καὶ τοῖσ δαίμοσιν ὅ γε ἔμφρων ὀργιάζοιτ’ ἄν, ἡρ́ωσιν δὲ μετὰ τούτουσ. ἐπακολουθοῖ δ’ αὐτοῖσ ἱδρύματα ἴδια πατρῴων θεῶν κατὰ νόμον ὀργιαζόμενα, γονέων δὲ μετὰ ταῦτα τιμαὶ ζώντων·

ὡσ θέμισ ὀφείλοντα ἀποτίνειν τὰ πρῶτά τε καὶ μέγιστα ὀφειλήματα, χρεῶν πάντων πρεσβύτατα, νομίζειν δέ, ἃ κέκτηται καὶ ἔχει, πάντα εἶναι τῶν γεννησάντων καὶ θρεψαμένων πρὸσ τὸ παρέχειν αὐτὰ εἰσ ὑπηρεσίαν ἐκείνοισ κατὰ δύναμιν πᾶσαν, ἀρχόμενον ἀπὸ τῆσ οὐσίασ, δεύτερα τὰ τοῦ σώματοσ, τρίτα τὰ τῆσ ψυχῆσ, ἀποτίνοντα δανείσματα ἐπιμελείασ τε καὶ ὑπερπονούντων ὠδῖνασ παλαιὰσ ἐπὶ νέοισ δανεισθείσασ, ἀποδιδόντα δὲ παλαιοῖσ ἐν τῷ γήρᾳ σφόδρα κεχρημένοισ. παρὰ δὲ πάντα τὸν βίον ἔχειν τε καὶ ἐσχηκέναι χρὴ πρὸσ αὑτοῦ γονέασ εὐφημίαν διαφερόντωσ, διότι κούφων καὶ πτηνῶν λόγων βαρυτάτη ζημία ‐ πᾶσι γὰρ ἐπίσκοποσ τοῖσ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐτάχθη Δίκησ Νέμεσισ ἄγγελοσ ‐ θυμουμένοισ τε οὖν ὑπείκειν δεῖ καὶ ἀποπιμπλᾶσι τὸν θυμόν, ἐάντ’ ἐν λόγοισ ἐάντ’ ἐν ἔργοισ δρῶσιν τὸ τοιοῦτον, συγγιγνώσκοντα, ὡσ εἰκότωσ μάλιστα πατὴρ ὑεῖ δοξάζων ἀδικεῖσθαι θυμοῖτ’ ἂν διαφερόντωσ.

τελευτησάντων δὲ γονέων ταφὴ μὲν ἡ σωφρονεστάτη καλλίστη, μήτε ὑπεραίροντα τῶν εἰθισμένων ὄγκων μήτ’ ἐλλείποντα ὧν οἱ προπάτορεσ τοὺσ ἑαυτῶν γεννητὰσ ἐτίθεσαν, τάσ τε αὖ κατ’ ἐνιαυτὸν τῶν ἤδη τέλοσ ἐχόντων ὡσαύτωσ ἐπιμελείασ τὰσ κόσμον φερούσασ ἀποδιδόναι·

τῷ δὲ μὴ παραλείπειν μνήμην ἐνδελεχῆ παρεχόμενον, τούτῳ μάλιστ’ ἀεὶ πρεσβεύειν, δαπάνησ τε τῆσ διδομένησ ὑπὸ τύχησ τὸ μέτριον τοῖσ κεκμηκόσιν νέμοντα.

ταῦτ’ ἂν ποιοῦντεσ καὶ κατὰ ταῦτα ζῶντεσ ἑκάστοτε ἕκαστοι τὴν ἀξίαν ἂν παρὰ θεῶν καὶ ὅσοι κρείττονεσ ἡμῶν κομιζοίμεθα, ἐν ἐλπίσιν ἀγαθαῖσ διάγοντεσ τὸ πλεῖστον τοῦ βίου.

" ἃ δὲ πρὸσ ἐκγόνουσ καὶ συγγενεῖσ καὶ φίλουσ καὶ πολίτασ, ὅσα τε ξενικὰ πρὸσ θεῶν θεραπεύματα καὶ ὁμιλίασ συμπάντων τούτων ἀποτελοῦντα τὸν αὑτοῦ βίον φαιδρυνάμενον κατὰ νόμον κοσμεῖν δεῖ, τῶν νόμων αὐτῶν ἡ διέξοδοσ, τὰ μὲν πείθουσα, τὰ δὲ μὴ ὑπείκοντα πειθοῖ τῶν ἠθῶν βίᾳ καὶ δίκῃ κολάζουσα, τὴν πόλιν ἡμῖν συμβουληθέντων θεῶν μακαρίαν τε καὶ εὐδαίμονα ἀποτελεῖ· ἃ δὲ χρὴ μὲν αὖ καὶ ἀναγκαῖον εἰπεῖν νομοθέτην ὅστισ ἅπερ ἐγὼ διανοεῖται, ἐν δὲ σχήματι νόμου ἀναρμοστεῖ λεγόμενα, τούτων πέρι δοκεῖ μοι δεῖγμα προενεγκόντα αὑτῷ τε καὶ ἐκείνοισ οἷσ νομοθετήσει, τὰ λοιπὰ πάντα εἰσ δύναμιν διεξελθόντα, τὸ μετὰ τοῦτο ἄρχεσθαι τῆσ θέσεωσ τῶν νόμων.

ἔστιν δὲ δὴ τὰ τοιαῦτα ἐν τίνι μάλιστα σχήματι κείμενα;

οὐ πάνυ ῥᾴδιον ἐν ἑνὶ περιλαβόντα εἰπεῖν αὐτὰ οἱο͂́ν τινι τύπῳ, ἀλλ’ οὑτωσί τινα τρόπον λάβωμεν, ἄν τι δυνώμεθα περὶ αὐτῶν βεβαιώσασθαι. λέγε τὸ ποῖον. βουλοίμην ἂν αὐτοὺσ ὡσ εὐπειθεστάτουσ πρὸσ ἀρετὴν εἶναι, καὶ δῆλον ὅτι πειράσεται τοῦτο ὁ νομοθέτησ ἐν ἁπάσῃ ποιεῖν τῇ νομοθεσίᾳ. πῶσ γὰρ οὔ;

τὰ τοίνυν δὴ λεχθέντα ἔδοξέν τί μοι προὔργου δρᾶν εἰσ τὸ περὶ ὧν ἂν παραινῇ, μὴ παντάπασιν ὠμῆσ ψυχῆσ λαβόμενα, ἡμερώτερόν τε ἂν ἀκούειν καὶ εὐμενέστερον· ὥστε εἰ καὶ μὴ μέγα τι, σμικρὸν δέ, τὸν ἀκούοντα ὅπερ φησὶν εὐμενέστερον γιγνόμενον εὐμαθέστερον ἀπεργάσεται, πᾶν ἀγαπητόν. γίγνεσθαι, τὸν δὲ Ἡσίοδον οἱ πολλοὶ σοφὸν ἀποφαίνουσι λέγοντα ὡσ ἡ μὲν ἐπὶ τὴν κακότητα ὁδὸσ λεία καὶ ἀνιδιτὶ παρέχει πορεύεσθαι, μάλα βραχεῖα οὖσα, τῆσ δὲ ἀρετῆσ, φησίν,.

. . ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκανἀθάνατοι, μακρὸσ δὲ καὶ ὄρθιοσ οἶμοσ ἐσ αὐτήν, καὶ τρηχὺσ τὸ πρῶτον· ἐπὴν δ’ εἰσ ἄκρον ἵκηαι,ῥηιδίη δὴ ’πειτα φέρειν, χαλεπή περ ἐοῦσα.

καὶ καλῶσ γ’ ἐοίκεν λέγοντι. πάνυ μὲν οὖν. ὁ δὲ προάγων λόγοσ ὅ γέ μοι ἀπείργασται, βούλομαι ὑμῖν εἰσ τὸ μέσον αὐτὸ θεῖναι. τίθει δή. λέγωμεν δὴ τῷ νομοθέτῃ διαλεγόμενοι τόδε· "εἰπὲ ἡμῖν, ὦ νομοθέτα· εἴπερ ὅτι χρὴ πράττειν ἡμᾶσ καὶ λέγειν εἰδείησ, ἆρα οὐ δῆλον ὅτι καὶ ἂν εἴποισ;

ἀναγκαῖον. "σμικρῷ μὲν δὴ πρόσθεν ἆρα οὐκ ἠκούσαμέν σου λέγοντοσ ὡσ τὸν νομοθέτην οὐ δεῖ τοῖσ ποιηταῖσ ἐπιτρέπειν ποιεῖν ὃ ἂν αὐτοῖσ ᾖ φίλον; οὐ γὰρ ἂν εἰδεῖεν τί ποτ’ ἐναντίον τοῖσ νόμοισ ἂν λέγοντεσ βλάπτοιεν τὴν πόλιν. " ἀληθῆ μέντοι λέγεισ. ὑπὲρ δὴ τῶν ποιητῶν εἰ τάδε λέγοιμεν πρὸσ αὐτόν, ἆρ’ ἂν τὰ λεχθέντα εἰή μέτρια; ποῖα; τάδε·

"παλαιὸσ μῦθοσ, ὦ νομοθέτα, ὑπό τε αὐτῶν ἡμῶν ἀεὶ λεγόμενόσ ἐστιν καὶ τοῖσ ἄλλοισ πᾶσιν συνδεδογμένοσ, ὅτι ποιητήσ, ὁπόταν ἐν τῷ τρίποδι τῆσ Μούσησ καθίζηται, τότε οὐκ ἔμφρων ἐστίν, οἱο͂ν δὲ κρήνη τισ τὸ ἐπιὸν ῥεῖν ἑτοίμωσ ἐᾷ, καὶ τῆσ τέχνησ οὔσησ μιμήσεωσ ἀναγκάζεται, ἐναντίωσ ἀλλήλοισ ἀνθρώπουσ ποιῶν διατιθεμένουσ, ἐναντία λέγειν αὑτῷ πολλάκισ, οἶδεν δὲ οὔτ’ εἰ ταῦτα οὔτ’ εἰ θάτερα ἀληθῆ τῶν λεγομένων. τῷ δὲ νομοθέτῃ τοῦτο οὐκ ἔστι ποιεῖν ἐν τῷ νόμῳ, δύο περὶ ἑνόσ, ἀλλὰ ἕνα περὶ ἑνὸσ ἀεὶ δεῖ λόγον ἀποφαίνεσθαι.

σκέψαι δ’ ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπὸ σοῦ νυνδὴ λεχθέντων. οὔσησ γὰρ ταφῆσ τῆσ μὲν ὑπερβεβλημένησ, τῆσ δὲ ἐλλειπούσησ, τῆσ δὲ μετρίασ, τὴν μίαν ἑλόμενοσ σύ, τὴν μέσην, ταύτην προστάττεισ καὶ ἐπῄνεσασ ἁπλῶσ· ἐγὼ δέ, εἰ μὲν γυνή μοι διαφέρουσα εἰή πλούτῳ καὶ θάπτειν αὑτὴν διακελεύοιτο ἐν τῷ ποιήματι, τὸν ὑπερβάλλοντα ἂν τάφον ἐπαινοίην, φειδωλὸσ δ’ αὖ τισ καὶ πένησ ἀνὴρ τὸν καταδεᾶ, μέτρον δὲ οὐσίασ κεκτημένοσ καὶ μέτριοσ αὐτὸσ ὢν τὸν αὐτὸν ἂν ἐπαινέσαι. σοὶ δὲ οὐχ οὕτω ῥητέον ὡσ νῦν εἶπεσ μέτριον εἰπών, ἀλλὰ τί τὸ μέτριον καὶ ὁπόσον ῥητέον, ἢ τὸν τοιοῦτον λόγον μήπω σοι διανοοῦ γίγνεσθαι νόμον" .

ἀληθέστατα λέγεισ. πότερον οὖν ἡμῖν ὁ τεταγμένοσ ἐπὶ τοῖσ νόμοισ μηδὲν τοιοῦτον προαγορεύῃ ἐν ἀρχῇ τῶν νόμων, ἀλλ’ εὐθὺσ ὃ δεῖ ποιεῖν καὶ μὴ φράζῃ τε, καὶ ἐπαπειλήσασ τὴν ζημίαν, ἐπ’ ἄλλον τρέπηται νόμον, παραμυθίασ δὲ καὶ πειθοῦσ τοῖσ νομοθετουμένοισ μηδὲ ἓν προσδιδῷ; καθάπερ ἰατρὸσ δέ τισ, ὁ μὲν οὕτωσ, ὁ δ’ ἐκείνωσ ἡμᾶσ εἰώθεν ἑκάστοτε θεραπεύειν ‐ ἀναμιμνῃσκώμεθα δὲ τὸν τρόπον ἑκάτερον, ἵνα τοῦ νομοθέτου δεώμεθα, καθάπερ ἰατροῦ δέοιντο ἂν παῖδεσ τὸν πρᾳότατον αὐτὸν θεραπεύειν τρόπον ἑαυτούσ.

οἱο͂ν δὴ τί λέγομεν; εἰσὶν πού τινεσ ἰατροί, φαμέν, καί τινεσ ὑπηρέται τῶν ἰατρῶν, ἰατροὺσ δὲ καλοῦμεν δήπου καὶ τούτουσ. πάνυ μὲν οὖν.

ἐάντε γε ἐλεύθεροι ὦσιν ἐάντε δοῦλοι, κατ’ ἐπίταξιν δὲ τῶν δεσποτῶν καὶ θεωρίαν καὶ κατ’ ἐμπειρίαν τὴν τέχνην κτῶνται, κατὰ φύσιν δὲ μή, καθάπερ οἱ ἐλεύθεροι αὐτοί τε μεμαθήκασιν οὕτω τούσ τε αὑτῶν διδάσκουσι παῖδασ. θείησ ἂν ταῦτα δύο γένη τῶν καλουμένων ἰατρῶν; πῶσ γὰρ οὔ; ὄντων τῶν καμνόντων ἐν ταῖσ πόλεσι, τοὺσ μὲν δούλουσ σχεδόν τι οἱ δοῦλοι τὰ πολλὰ ἰατρεύουσιν περιτρέχοντεσ καὶ ἐν τοῖσ ἰατρείοισ περιμένοντεσ, καὶ οὔτε τινὰ λόγον ἑκάστου πέρι νοσήματοσ ἑκάστου τῶν οἰκετῶν οὐδεὶσ τῶν τοιούτων ἰατρῶν δίδωσιν οὐδ’ ἀποδέχεται, προστάξασ δ’ αὐτῷ τὰ δόξαντα ἐξ ἐμπειρίασ, ὡσ ἀκριβῶσ εἰδώσ, καθάπερ τύραννοσ αὐθαδῶσ, οἴχεται ἀποπηδήσασ πρὸσ ἄλλον κάμνοντα οἰκέτην, καὶ ῥᾳστώνην οὕτω τῷ δεσπότῃ παρασκευάζει τῶν καμνόντων τῆσ ἐπιμελείασ·

ὁ δὲ ἐλεύθεροσ ὡσ ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰ τῶν ἐλευθέρων νοσήματα θεραπεύει τε καὶ ἐπισκοπεῖ, καὶ ταῦτα ἐξετάζων ἀπ’ ἀρχῆσ καὶ κατὰ φύσιν, τῷ κάμνοντι κοινούμενοσ αὐτῷ τε καὶ τοῖσ φίλοισ, ἅμα μὲν αὐτὸσ μανθάνει τι παρὰ τῶν νοσούντων, ἅμα δὲ καὶ καθ’ ὅσον οἱο͂́σ τέ ἐστιν, διδάσκει τὸν ἀσθενοῦντα αὐτόν, καὶ οὐ πρότερον ἐπέταξεν πρὶν ἄν πῃ συμπείσῃ, τότε δὲ μετὰ πειθοῦσ ἡμερούμενον ἀεὶ παρασκευάζων τὸν κάμνοντα, εἰσ τὴν ὑγίειαν ἄγων, ἀποτελεῖν πειρᾶται;

πότερον οὕτωσ ἢ ἐκείνωσ ἰατρόσ τε ἰώμενοσ ἀμείνων καὶ γυμναστὴσ γυμνάζων·

διχῇ τὴν μίαν ἀποτελῶν δύναμιν, ἢ μοναχῇ καὶ κατὰ τὸ χεῖρον τοῖν δυοῖν καὶ ἀγριώτερον ἀπεργαζόμενοσ; πολύ που διαφέρον, ὦ ξένε, τὸ διπλῇ. βούλει δὴ καὶ θεασώμεθα τὸ διπλοῦν τοῦτο καὶ ἁπλοῦν ἐν ταῖσ νομοθεσίαισ αὐταῖσ γιγνόμενον; πῶσ γὰρ οὐ βούλομαι; φέρε δὴ πρὸσ θεῶν, τίν’ ἄρα πρῶτον νόμον θεῖτ’ ἂν ὁ νομοθέτησ; ἆρ’ οὐ κατὰ φύσιν τὴν περὶ γενέσεωσ ἀρχὴν πρώτην πόλεων πέρι κατακοσμήσει ταῖσ τάξεσιν; τί μήν;

ἀρχὴ δ’ ἐστὶ τῶν γενέσεων πάσαισ πόλεσιν ἆρ’ οὐχ ἡ τῶν γάμων σύμμειξισ καὶ κοινωνία; πῶσ γὰρ οὔ; γαμικοὶ δὴ νόμοι πρῶτοι κινδυνεύουσιν τιθέμενοι καλῶσ ἂν τίθεσθαι πρὸσ ὀρθότητα πάσῃ πόλει. παντάπασι μὲν οὖν. γαμεῖν δέ, ἐπειδὰν ἐτῶν ᾖ τισ τριάκοντα, μέχρι ἐτῶν πέντε καὶ τριάκοντα, εἰ δὲ μή, ζημιοῦσθαι χρήμασίν τε καὶ ἀτιμίᾳ, χρήμασι μὲν τόσοισ καὶ τόσοισ, τῇ καὶ τῇ δὲ ἀτιμίᾳ.

γαμεῖν δέ, ἐπειδὰν ἐτῶν ᾖ τισ τριάκοντα, μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα, διανοηθέντα ὡσ ἔστιν ᾗ τὸ ἀνθρώπινον γένοσ φύσει τινὶ μετείληφεν ἀθανασίασ, οὗ καὶ πέφυκεν ἐπιθυμίαν ἴσχειν πᾶσ πᾶσαν·

τὸ γὰρ γενέσθαι κλεινὸν καὶ μὴ ἀνώνυμον κεῖσθαι τετελευτηκότα τοῦ τοιούτου ἐστὶν ἐπιθυμία.

γένοσ οὖν ἀνθρώπων ἐστίν τι συμφυὲσ τοῦ παντὸσ χρόνου, ὃ διὰ τέλουσ αὐτῷ συνέπεται καὶ συνέψεται, τούτῳ τῷ τρόπῳ ἀθάνατον ὄν, τῷ παῖδασ παίδων καταλειπόμενον, ταὐτὸν καὶ ἓν ὂν ἀεί, γενέσει τῆσ ἀθανασίασ μετειληφέναι· τούτου δὴ ἀποστερεῖν ἑκόντα ἑαυτὸν οὐδέποτε ὅσιον, ἐκ προνοίασ δὲ ἀποστερεῖ ὃσ ἂν παίδων καὶ γυναικὸσ ἀμελῇ. μὲν οὖν τῷ νόμῳ ἀζήμιοσ ἀπαλλάττοιτο ἄν, μὴ πειθόμενοσ δὲ αὖ, μηδὲ γαμῶν ἔτη τριάκοντα γεγονὼσ καὶ πέντε, ζημιούσθω μὲν κατ’ ἐνιαυτὸν τόσῳ καὶ τόσῳ, ἵνα μὴ δοκῇ τὴν μοναυλίαν οἱ κέρδοσ καὶ ῥᾳστώνην φέρειν, καὶ μὴ μετεχέτω δὲ τιμῶν ὧν ἂν οἱ νεώτεροι ἐν τῇ πόλει τοὺσ πρεσβυτέρουσ αὑτῶν τιμῶσιν ἑκάστοτε.

τοῦτον δὴ παρ’ ἐκεῖνον τὸν νόμον ἀκούσαντα ἔξεστιν περὶ ἑνὸσ ἑκάστου διανοηθῆναι, πότερον αὐτοὺσ διπλοῦσ οὕτω δεῖ γίγνεσθαι τῷ μήκει τὸ σμικρότατον, διὰ τὸ πείθειν τε ἅμα καὶ ἀπειλεῖν, ἢ τῷ ἀπειλεῖν μόνον χρωμένουσ ἁπλοῦσ γίγνεσθαι τοῖσ μήκεσιν.

πρὸσ μὲν τοῦ Λακωνικοῦ τρόπου, ὦ ξένε, τὸ τὰ βραχύτερα ἀεὶ προτιμᾶν·

τούτων μὴν τῶν γραμμάτων εἴ τισ κριτὴν ἐμὲ κελεύοι γίγνεσθαι πότερα βουλοίμην ἂν ἐν τῇ πόλει μοι γεγραμμένα τεθῆναι, τὰ μακρότερ’ ἂν ἑλοίμην, καὶ δὴ καὶ περὶ παντὸσ νόμου κατὰ τοῦτο τὸ παράδειγμα, εἰ γίγνοιτο ἑκάτερα, ταὐτὸν τοῦτ’ ἂν αἱροίμην. οὐ μὴν ἀλλά που καὶ Κλεινίᾳ τῷδ’ ἀρέσκειν δεῖ τὰ νῦν νομοθετούμενα·

τούτου γὰρ ἡ πόλισ ἡ νῦν τοῖσ τοιούτοισ νόμοισ χρῆσθαι διανοουμένη. καλῶσ γ’, ὦ Μέγιλλε, εἶπεσ. τὸ μὲν οὖν περὶ πολλῶν ἢ ὀλίγων γραμμάτων ποιήσασθαι τὸν λόγον λίαν εὐήθεσ ‐ τὰ γὰρ οἶμαι βέλτιστα, ἀλλ’ οὐ τὰ βραχύτατα οὐδὲ τὰ μήκη τιμητέον ‐ τὰ δ’ ἐν τοῖσ νυνδὴ νόμοισ ῥηθεῖσιν οὐ διπλῷ θάτερα τῶν ἑτέρων διάφορα μόνον εἰσ ἀρετὴν τῆσ χρείασ, ἀλλ’ ὅπερ ἐρρήθη νυνδή, τὸ τῶν διττῶν ἰατρῶν γένοσ ὀρθότατα παρετέθη. πρὸσ τοῦτο δὲ οὐδεὶσ ἐοίκε διανοηθῆναι πώποτε τῶν νομοθετῶν, ὡσ ἐξὸν δυοῖν χρῆσθαι πρὸσ τὰσ νομοθεσίασ, πειθοῖ καὶ βίᾳ, καθ’ ὅσον οἱο͂́ν τε ἐπὶ τὸν ἄπειρον παιδείασ ὄχλον, τῷ ἑτέρῳ χρῶνται μόνον·

οὐ γὰρ πειθοῖ κεραννύντεσ τὴν μάχην νομοθετοῦσιν, ἀλλ’ ἀκράτῳ μόνον τῇ βίᾳ.

ἐγὼ δ’, ὦ μακάριοι, καὶ τρίτον ἔτι περὶ τοὺσ νόμουσ ὁρῶ γίγνεσθαι δέον, οὐδαμῇ τὰ νῦν γιγνόμενον. τὸ ποῖον δὴ λέγεισ; ἐξ αὐτῶν ὧν νυν<δὴ> διειλέγμεθα ἡμεῖσ κατὰ θεόν τινα γεγονόσ. σχεδὸν γὰρ ἐξ ὅσου περὶ τῶν νόμων ἤργμεθα λέγειν, ἐξ ἑωθινοῦ μεσημβρία τε γέγονε καὶ ἐν ταύτῃ παγκάλῃ ἀναπαύλῃ τινὶ γεγόναμεν, οὐδὲν ἀλλ’ ἢ περὶ νόμων διαλεγόμενοι, νόμουσ δὲ ἄρτι μοι δοκοῦμεν λέγειν ἄρχεσθαι, τὰ δ’ ἔμπροσθεν ἦν πάντα ἡμῖν προοίμια νόμων. τί δὲ ταῦτ’ εἴρηκα;

τόδε εἰπεῖν βουληθείσ, ὅτι λόγων πάντων καὶ ὅσων φωνὴ κεκοινώνηκεν προοίμιά τέ ἐστιν καὶ σχεδὸν οἱο͂́ν τινεσ ἀνακινήσεισ, ἔχουσαί τινα ἔντεχνον ἐπιχείρησιν χρήσιμον πρὸσ τὸ μέλλον περαίνεσθαι. καὶ δή που κιθαρῳδικῆσ ᾠδῆσ λεγομένων νόμων καὶ πάσησ μούσησ προοίμια θαυμαστῶσ ἐσπουδασμένα πρόκειται· τῶν δὲ ὄντωσ νόμων ὄντων, οὓσ δὴ πολιτικοὺσ εἶναί φαμεν, οὐδεὶσ πώποτε οὔτ’ εἶπέ τι προοίμιον οὔτε συνθέτησ γενόμενοσ ἐξήνεγκεν εἰσ τὸ φῶσ, ὡσ οὐκ ὄντοσ φύσει.

ἡμῖν δὲ ἡ νῦν διατριβὴ γεγονυῖα, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, σημαίνει ὡσ ὄντοσ, οἵ τέ γε δὴ διπλοῖ ἔδοξαν νυνδή μοι λεχθέντεσ νόμοι οὐκ εἶναι ἁπλῶσ οὕτω πωσ διπλοῖ, ἀλλὰ δύο μέν τινε, νόμοσ τε καὶ προοίμιον τοῦ νόμου· ὃ δὴ τυραννικὸν ἐπίταγμα ἀπεικασθὲν ἐρρήθη τοῖσ ἐπιτάγμασιν τοῖσ τῶν ἰατρῶν οὓσ εἴπομεν ἀνελευθέρουσ, τοῦτ’ εἶναι νόμοσ ἄκρατοσ, τὸ δὲ πρὸ τούτου ῥηθέν, πειστικὸν λεχθὲν ὑπὸ τοῦδε, ὄντωσ μὲν εἶναι πειστικόν, προοιμίου μὴν τοῦ περὶ λόγουσ δύναμιν ἔχειν. ἵνα γὰρ εὐμενῶσ, καὶ διὰ τὴν εὐμένειαν εὐμαθέστερον, τὴν ἐπίταξιν, ὃ δή ἐστιν ὁ νόμοσ, δέξηται ᾧ τὸν νόμον ὁ νομοθέτησ λέγει, τούτου χάριν εἰρῆσθαί μοι κατεφάνη πᾶσ ὁ λόγοσ οὗτοσ, ὃν πείθων εἶπεν ὁ λέγων·

διὸ δὴ κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον τοῦτ’ αὐτό, προοίμιον, ἀλλ’ οὐ λόγοσ ἂν ὀρθῶσ προσαγορεύοιτο εἶναι τοῦ νόμου. ταῦτ’ οὖν εἰπών, τί τὸ μετὰ τοῦτο ἄν μοι βουληθείην εἰρῆσθαι;

τόδε, ὡσ τὸν νομοθέτην πρὸ πάντων τε ἀεὶ τῶν νόμων χρεών ἐστιν μὴ ἀμοίρουσ αὐτοὺσ προοιμίων ποιεῖν καὶ καθ’ ἕκαστον, ᾗ διοίσουσιν ἑαυτῶν ὅσον νυνδὴ τὼ λεχθέντε διηνεγκάτην. τό γ’ ἐμὸν οὐκ ἂν ἄλλωσ νομοθετεῖν διακελεύοιτο ἡμῖν τὸν τούτων ἐπιστήμονα. καλῶσ μὲν τοίνυν, ὦ Κλεινία, δοκεῖσ μοι τό γε τοσοῦτον λέγειν, ὅτι πᾶσίν γε νόμοισ ἔστιν προοίμια καὶ ὅτι πάσησ ἀρχόμενον νομοθεσίασ χρὴ προτιθέναι παντὸσ τοῦ λόγου τὸ πεφυκὸσ προοίμιον ἑκάστοισ ‐ οὐ γὰρ σμικρὸν τὸ μετὰ τοῦτό ἐστιν ῥηθησόμενον, οὐδ’ ὀλίγον διαφέρον ἢ σαφῶσ ἢ μὴ σαφῶσ αὐτὰ μνημονεύεσθαι ‐ τὸ μέντοι μεγάλων πέρι λεγομένων νόμων καὶ σμικρῶν εἰ ὁμοίωσ προοιμιάζεσθαι προστάττοιμεν, οὐκ ἂν ὀρθῶσ λέγοιμεν.

οὐδὲ γὰρ ᾄσματοσ οὐδὲ λόγου παντὸσ δεῖ τὸ τοιοῦτον δρᾶν ‐ καίτοι πέφυκέν γε εἶναι πᾶσιν, ἀλλ’ οὐ χρηστέον ἅπασιν ‐ αὐτῷ δὲ τῷ τε ῥήτορι καὶ τῷ μελῳδῷ καὶ νομοθέτῃ τὸ τοιοῦτον ἑκάστοτε ἐπιτρεπτέον. ἀληθέστατα δοκεῖσ μοι λέγειν.

ἀλλὰ δὴ μηκέτ’, ὦ ξένε, διατριβὴν πλείω τῆσ μελλήσεωσ ποιώμεθα, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον ἐπανέλθωμεν καὶ ἀπ’ ἐκείνων ἀρχώμεθα, εἴ σοι φίλον, ὧν οὐχ ὡσ προοιμιαζόμενοσ εἶπεσ τότε. πάλιν οὖν, οἱο͂́ν φασιν οἱ παίζοντεσ, ἀμεινόνων ἐξ ἀρχῆσ δευτέρων ἐπαναπολήσωμεν, ὡσ προοίμιον ἀλλ’ οὐ τὸν τυχόντα λόγον περαίνοντεσ, καθάπερ ἄρτι· λάβωμεν δ’ αὐτῶν ἀρχὴν ὁμολογοῦντεσ προοιμιάζεσθαι.

καὶ τὰ μὲν περὶ θεῶν τιμῆσ προγόνων τε θεραπείασ, καὶ τὰ νυνδὴ λεχθέντα ἱκανά· τὰ δ’ ἑξῆσ πειρώμεθα λέγειν, μέχριπερ ἄν σοι πᾶν τὸ προοίμιον ἱκανῶσ εἰρῆσθαι δοκῇ. μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη τοὺσ νόμουσ αὐτοὺσ διέξει λέγων. οὐκοῦν περὶ θεῶν μὲν καὶ τῶν μετὰ θεοὺσ καὶ γονέων ζώντων τε πέρι καὶ τελευτησάντων τότε ἱκανῶσ προοιμιασάμεθα, ὡσ νῦν λέγομεν·

τὸ δὲ ἀπολειπόμενον ἔτι τοῦ τοιούτου φαίνῃ μοι σὺ διακελεύεσθαι τὰ νῦν οἱο͂ν πρὸσ τὸ φῶσ ἐπανάγειν. παντάπασι μὲν οὖν. ἀλλὰ μὴν μετά γε τὰ τοιαῦτα, ὡσ χρὴ τὰ περὶ τὰσ αὑτῶν ψυχὰσ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰσ οὐσίασ σπουδῆσ τε πέρι καὶ ἀνέσεωσ ἴσχειν, προσῆκόν τ’ ἐστὶ καὶ κοινότατον ἀναπεμπαζομένουσ τόν τε λέγοντα καὶ τοὺσ ἀκούοντασ παιδείασ γίγνεσθαι κατὰ δύναμιν ἐπηβόλουσ· ταῦτ’ οὖν ἡμῖν αὐτὰ μετ’ ἐκεῖνα ὄντωσ ἐστὶν ῥητέα τε καὶ ἀκουστέα.

ὀρθότατα λέγεισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION