Plato, Laws, book 3

(플라톤, Laws, book 3)

ταῦτα μὲν οὖν δὴ ταύτῃ· πολιτείασ δὲ ποτὲ φῶμεν γεγονέναι; μῶν οὐκ ἐνθένδε τισ ἂν αὐτὴν ῥᾷστά τε καὶ κάλλιστα κατίδοι; πόθεν; ὅθενπερ καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐπίδοσιν εἰσ ἀρετὴν μεταβαίνουσαν ἅμα καὶ κακίαν ἑκάστοτε θεατέον. λέγεισ δὲ πόθεν; οἶμαι μὲν ἀπὸ χρόνου μήκουσ τε καὶ ἀπειρίασ καὶ τῶν μεταβολῶν ἐν τῷ τοιούτῳ. πῶσ λέγεισ; φέρε, ἀφ’ οὗ πόλεισ τ’ εἰσὶν καὶ ἄνθρωποι πολιτευόμενοι, δοκεῖσ ἄν ποτε κατανοῆσαι χρόνου πλῆθοσ ὅσον γέγονεν;

οὔκουν ῥᾴδιόν γε οὐδαμῶσ. τὸ δέ γε ὡσ ἄπλετόν τι καὶ ἀμήχανον ἂν εἰή; πάνυ μὲν οὖν τοῦτό γε. μῶν οὖν οὐ μυρίαι μὲν ἐπὶ μυρίαισ ἡμῖν γεγόνασι πόλεισ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦ πλήθουσ λόγον οὐκ ἐλάττουσ ἐφθαρμέναι; πεπολιτευμέναι δ’ αὖ πάσασ πολιτείασ πολλάκισ ἑκασταχοῦ;

καὶ τοτὲ μὲν ἐξ ἐλαττόνων μείζουσ, τοτὲ δ’ ἐκ μειζόνων ἐλάττουσ, καὶ χείρουσ ἐκ βελτιόνων γεγόνασι καὶ βελτίουσ ἐκ χειρόνων; ἀναγκαῖον. ταύτησ δὴ πέρι λάβωμεν, εἰ δυναίμεθα, τῆσ μεταβολῆσ τὴν αἰτίαν· τάχα γὰρ ἂν ἴσωσ δείξειεν ἡμῖν τὴν πρώτην τῶν πολιτειῶν γένεσιν καὶ μετάβασιν. εὖ λέγεισ, καὶ προθυμεῖσθαι δεῖ, σὲ μὲν ὃ διανοῇ περὶ αὐτῶν ἀποφαινόμενον, ἡμᾶσ δὲ συνεπομένουσ. ἆρ’ οὖν ὑμῖν οἱ παλαιοὶ λόγοι ἀλήθειαν ἔχειν τινὰ δοκοῦσιν;

ποῖοι δή; τὸ πολλὰσ ἀνθρώπων φθορὰσ γεγονέναι κατακλυσμοῖσ τε καὶ νόσοισ καὶ ἄλλοισ πολλοῖσ, ἐν οἷσ βραχύ τι τῶν ἀνθρώπων λείπεσθαι γένοσ. πάνυ μὲν οὖν πιθανὸν τὸ τοιοῦτον πᾶν παντί. φέρε δή, νοήσωμεν μίαν τῶν πολλῶν ταύτην τὴν τῷ κατακλυσμῷ ποτε γενομένην. τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῆσ διανοηθέντεσ; ὡσ οἱ τότε περιφυγόντεσ τὴν φθορὰν σχεδὸν ὄρειοί τινεσ ἂν εἰε͂ν νομῆσ, ἐν κορυφαῖσ που σμικρὰ ζώπυρα τοῦ τῶν ἀνθρώπων διασεσωμένα γένουσ.

δῆλον. καὶ δὴ τοὺσ τοιούτουσ γε ἀνάγκη που τῶν ἄλλων ἀπείρουσ εἶναι τεχνῶν καὶ τῶν ἐν τοῖσ ἄστεσι πρὸσ ἀλλήλουσ μηχανῶν εἴσ τε πλεονεξίασ καὶ φιλονικίασ καὶ ὁπόσ’ ἄλλα κακουργήματα πρὸσ ἀλλήλουσ ἐπινοοῦσιν. εἰκὸσ γοῦν. θῶμεν δὴ τὰσ ἐν τοῖσ πεδίοισ πόλεισ καὶ πρὸσ θαλάττῃ κατοικούσασ ἄρδην ἐν τῷ τότε χρόνῳ διαφθείρεσθαι;

θῶμεν. οὐκοῦν ὄργανά τε πάντα ἀπόλλυσθαι, καὶ εἴ τι τέχνησ ἦν ἐχόμενον σπουδαίωσ ηὑρημένον ἢ πολιτικῆσ ἢ καὶ σοφίασ τινὸσ ἑτέρασ, πάντα ἔρρειν ταῦτα ἐν τῷ τότε χρόνῳ φήσομεν; πῶσ γὰρ ἄν, ὦ ἄριστε, εἴ γε ἔμενεν τάδε οὕτω τὸν πάντα χρόνον ὡσ νῦν διακεκόσμηται, καινὸν ἀνηυρίσκετό ποτε καὶ ὁτιοῦν; τοῦτο ὅτι μὲν μυριάκισ μύρια ἔτη διελάνθανεν ἄρα τοὺσ τότε, χίλια δὲ ἀφ’ οὗ γέγονεν ἢ δὶσ τοσαῦτα ἔτη, τὰ μὲν Δαιδάλῳ καταφανῆ γέγονεν, τὰ δὲ Ὀρφεῖ, τὰ δὲ Παλαμήδει, τὰ δὲ περὶ μουσικὴν Μαρσύᾳ καὶ Ὀλύμπῳ, περὶ λύραν δὲ Ἀμφίονι, τὰ δὲ ἄλλα ἄλλοισ πάμπολλα, ὡσ ἔποσ εἰπεῖν χθὲσ καὶ πρῴην γεγονότα.

ἄριστ’, ὦ Κλεινία, τὸν φίλον ὅτι παρέλιπεσ, τὸν ἀτεχνῶσ χθὲσ γενόμενον. μῶν φράζεισ Ἐπιμενίδην; ναί, τοῦτον·

πολὺ γὰρ ὑμῖν ὑπερεπήδησε τῷ μηχανήματι τοὺσ σύμπαντασ, ὦ φίλε, ὃ λόγῳ μὲν Ἡσίοδοσ ἐμαντεύετο πάλαι, τῷ δὲ ἔργῳ ἐκεῖνοσ ἀπετέλεσεν, ὡσ ὑμεῖσ φατε. φαμὲν γὰρ οὖν. οὐκοῦν οὕτω δὴ λέγωμεν ἔχειν τότε, ὅτ’ ἐγένετο ἡ φθορά, τὰ περὶ τοὺσ ἀνθρώπουσ πράγματα, μυρίαν μέν τινα φοβερὰν ἐρημίαν, γῆσ δ’ ἀφθόνου πλῆθοσ πάμπολυ, ζῴων δὲ τῶν ἄλλων ἐρρόντων, βουκόλι’ ἄττα, καὶ εἴ τί που αἰγῶν περιλειφθὲν ἐτύγχανεν γένοσ, σπάνια καὶ ταῦτα νέμουσιν εἶναι ζῆν τότε κατ’ ἀρχάσ; τί μήν;

πόλεωσ δὲ καὶ πολιτείασ πέρι καὶ νομοθεσίασ, ὧν νῦν ὁ λόγοσ ἡμῖν παρέστηκεν, ἆρ’ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν οἰόμεθα καὶ μνήμην εἶναι τὸ παράπαν; οὐδαμῶσ. οὐκοῦν ἐξ ἐκείνων τῶν διακειμένων οὕτω τὰ νῦν γέγονεν ἡμῖν σύμπαντα, πόλεισ τε καὶ πολιτεῖαι καὶ τέχναι καὶ νόμοι, καὶ πολλὴ μὲν πονηρία, πολλὴ δὲ καὶ ἀρετή; πῶσ λέγεισ; ἆρ’ οἰόμεθα, ὦ θαυμάσιε, τοὺσ τότε, ἀπείρουσ ὄντασ πολλῶν μὲν καλῶν τῶν κατὰ τὰ ἄστη, πολλῶν δὲ καὶ τῶν ἐναντίων, τελέουσ πρὸσ ἀρετὴν ἢ πρὸσ κακίαν γεγονέναι;

καλῶσ εἶπεσ, καὶ μανθάνομεν ὃ λέγεισ. οὐκοῦν προϊόντοσ μὲν τοῦ χρόνου, πληθύοντοσ δ’ ἡμῶν τοῦ γένουσ, εἰσ πάντα τὰ νῦν καθεστηκότα προελήλυθεν πάντα; ὀρθότατα. οὐκ ἐξαίφνησ γε, ὡσ εἰκόσ, κατὰ σμικρὸν δὲ ἐν παμπόλλῳ τινὶ χρόνῳ. καὶ μάλα πρέπει τοῦθ’ οὕτωσ.

ἐκ γὰρ τῶν ὑψηλῶν εἰσ τὰ πεδία καταβαίνειν, οἶμαι, πᾶσιν φόβοσ ἔναυλοσ ἐγεγόνει. πῶσ δ’ οὔ; ἆρ’ οὐχ ἅσμενοι μὲν ἑαυτοὺσ ἑώρων δι’ ὀλιγότητα ἐν τοῖσ περὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, πορεῖα δέ, ὥστ’ ἐπ’ ἀλλήλουσ τότε πορεύεσθαι κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν, σὺν ταῖσ τέχναισ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν πάντα σχεδὸν ἀπωλώλει; συμμίσγειν οὖν ἀλλήλοισ οὐκ ἦν οἶμαι σφόδρα δυνατόν· σίδηροσ γὰρ καὶ χαλκὸσ καὶ πάντα τὰ μεταλλεῖα συγκεχυμένα ἠφάνιστο, ὥστε ἀπορία πᾶσα ἦν τοῦ ἀνακαθαίρεσθαι τὰ τοιαῦτα, δρυοτομίασ τε εἶχον σπάνιν. εἰ γάρ πού τι καὶ περιγεγονὸσ ἦν ὄργανον ἐν ὄρεσι, ταῦτα μὲν ταχὺ κατατριβέντα ἠφάνιστο, ἄλλα δὲ οὐκ ἔμελλεν γενήσεσθαι, πρὶν πάλιν ἡ τῶν μεταλλέων ἀφίκοιτο εἰσ ἀνθρώπουσ τέχνη.

πῶσ γὰρ ἄν; γενεαῖσ δὴ πόσαισ ὕστερον οἰόμεθα τοῦθ’ οὕτωσ γεγονέναι; δῆλον ὅτι παμπόλλαισ τισίν.

οὐκοῦν καὶ τέχναι, ὅσαιπερ σιδήρου δέονται καὶ χαλκοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων, τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ἔτι πλείονα ἠφανισμέναι ἂν εἰε͂ν ἐν τῷ τότε; τί μήν; καὶ τοίνυν στάσισ ἅμα καὶ πόλεμοσ ἀπωλώλει κατὰ τὸν τότε χρόνον πολλαχῇ. πῶσ; πρῶτον μὲν ἠγάπων καὶ ἐφιλοφρονοῦντο ἀλλήλουσ δι’ ἐρημίαν, ἔπειτα οὐ περιμάχητοσ ἦν αὐτοῖσ ἡ τροφή. νομῆσ γὰρ οὐκ ἦν σπάνισ, εἰ μή τισιν κατ’ ἀρχὰσ ἴσωσ, ᾗ δὴ τὸ πλεῖστον διέζων ἐν τῷ τότε χρόνῳ·

γάλακτοσ γὰρ καὶ κρεῶν οὐδαμῶσ ἐνδεεῖσ ἦσαν, ἔτι δὲ θηρεύοντεσ οὐ φαύλην οὐδ’ ὀλίγην τροφὴν παρείχοντο. καὶ μὴν ἀμπεχόνησ γε καὶ στρωμνῆσ καὶ οἰκήσεων καὶ σκευῶν ἐμπύρων τε καὶ ἀπύρων ηὐπόρουν· αἱ πλαστικαὶ γὰρ καὶ ὅσαι πλεκτικαὶ τῶν τεχνῶν οὐδὲ ἓν προσδέονται σιδήρου, ταῦτα δὲ πάντα τούτω τὼ τέχνα θεὸσ ἔδωκε πορίζειν τοῖσ ἀνθρώποισ, ἵν’ ὁπότε εἰσ τὴν τοιαύτην ἀπορίαν ἔλθοιεν, ἔχοι βλάστην καὶ ἐπίδοσιν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένοσ. πένητεσ μὲν δὴ διὰ τὸ τοιοῦτον σφόδρα οὐκ ἦσαν, οὐδ’ ὑπὸ πενίασ ἀναγκαζόμενοι διάφοροι ἑαυτοῖσ ἐγίγνοντο·

πλούσιοι δ’ οὐκ ἄν ποτε ἐγένοντο ἄχρυσοί τε καὶ ἀνάργυροι ὄντεσ, ὃ τότε ἐν ἐκείνοισ παρῆν. ᾗ δ’ ἄν ποτε συνοικίᾳ μήτε πλοῦτοσ συνοικῇ μήτε πενία, σχεδὸν ἐν ταύτῃ γενναιότατα ἤθη γίγνοιτ’ ἄν· οὔτε γὰρ ὕβρισ οὔτ’ ἀδικία, ζῆλοί τε αὖ καὶ φθόνοι οὐκ ἐγγίγνονται. ἀγαθοὶ μὲν δὴ διὰ ταῦτά τε ἦσαν καὶ διὰ τὴν λεγομένην εὐήθειαν·

ἃ γὰρ ἤκουον καλὰ καὶ αἰσχρά, εὐήθεισ ὄντεσ ἡγοῦντο ἀληθέστατα λέγεσθαι καὶ ἐπείθοντο. ψεῦδοσ γὰρ ὑπονοεῖν οὐδεὶσ ἠπίστατο διὰ σοφίαν, ὥσπερ τὰ νῦν, ἀλλὰ περὶ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων τὰ λεγόμενα ἀληθῆ νομίζοντεσ ἔζων κατὰ ταῦτα· διόπερ ἦσαν τοιοῦτοι παντάπασιν οἱούσ αὐτοὺσ ἡμεῖσ ἄρτι διεληλύθαμεν. ἐμοὶ γοῦν δὴ καὶ τῷδε οὕτωσ ταῦτα συνδοκεῖ.

οὐκοῦν εἴπωμεν ὅτι γενεαὶ διαβιοῦσαι πολλαὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν πρὸ κατακλυσμοῦ γεγονότων καὶ τῶν νῦν ἀτεχνότεροι μὲν καὶ ἀμαθέστεροι πρόσ τε τὰσ ἄλλασ μέλλουσιν εἶναι τέχνασ καὶ πρὸσ τὰσ πολεμικάσ, ὅσαι τε πεζαὶ καὶ ὅσαι κατὰ θάλατταν γίγνονται τὰ νῦν, καὶ ὅσαι δὴ κατὰ πόλιν μόνον αὐτοῦ, δίκαι καὶ στάσεισ λεγόμεναι, λόγοισ ἔργοισ τε μεμηχανημέναι πάσασ μηχανὰσ εἰσ τὸ κακουργεῖν τε ἀλλήλουσ καὶ ἀδικεῖν, εὐηθέστεροι δὲ καὶ ἀνδρειότεροι καὶ ἅμα σωφρονέστεροι καὶ σύμπαντα δικαιότεροι; τὸ δὲ τούτων αἴτιον ἤδη διεληλύθαμεν.

ὀρθῶσ λέγεισ. λελέχθω δὴ ταῦτα ἡμῖν καὶ τὰ τούτοισ συνεπόμενα ἔτι πάντα εἰρήσθω τοῦδ’ ἕνεκα, ἵνα νοήσωμεν τοῖσ τότε νόμων τίσ ποτ’ ἦν χρεία καὶ τίσ ἦν νομοθέτησ αὐτοῖσ. καὶ καλῶσ γε εἴρηκασ. ἆρ’ οὖν ἐκεῖνοι μὲν οὔτ’ ἐδέοντο νομοθετῶν οὔτε πω ἐφίλει κατὰ τούτουσ τοὺσ χρόνουσ γίγνεσθαι τὸ τοιοῦτον;

οὐδὲ γὰρ γράμματα ἔστι πω τοῖσ ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆσ περιόδου γεγονόσιν, ἀλλ’ ἔθεσι καὶ τοῖσ λεγομένοισ πατρίοισ νόμοισ ἑπόμενοι ζῶσιν. εἰκὸσ γοῦν. πολιτείασ δέ γε ἤδη καὶ τρόποσ ἐστίν τισ οὗτοσ. τίσ; δοκοῦσί μοι πάντεσ τὴν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ πολιτείαν δυναστείαν καλεῖν, ἣ καὶ νῦν ἔτι πολλαχοῦ καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ κατὰ βαρβάρουσ ἐστίν·

λέγει δ’ αὐτήν που καὶ Ὅμηροσ γεγονέναι περὶ τὴν τῶν Κυκλώπων οἴκησιν, εἰπὼν ‐ τοῖσιν δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστεσ,ἀλλ’ οἵ γ’ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηναἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστοσ παίδων ἠδ’ ἀλόχων, οὐδ’ ἀλλήλων ἀλέγουσιν. ἐοίκέν γε ὁ ποιητὴσ ὑμῖν οὗτοσ γεγονέναι χαρίεισ.

καὶ γὰρ δὴ καὶ ἄλλα αὐτοῦ διεληλύθαμεν μάλ’ ἀστεῖα, οὐ μὴν πολλά γε· οὐ γὰρ σφόδρα χρώμεθα οἱ Κρῆτεσ τοῖσ ξενικοῖσ ποιήμασιν. ἡμεῖσ δ’ αὖ χρώμεθα μέν, καὶ ἐοίκέν γε κρατεῖν τῶν τοιούτων ποιητῶν, οὐ μέντοι Λακωνικόν γε ἀλλά τινα μᾶλλον Ιὠνικὸν βίον διεξέρχεται ἑκάστοτε. νῦν μὴν εὖ τῷ σῷ λόγῳ ἐοίκε μαρτυρεῖν, τὸ ἀρχαῖον αὐτῶν ἐπὶ τὴν ἀγριότητα διὰ μυθολογίασ ἐπανενεγκών.

ναί· συμμαρτυρεῖ γάρ, καὶ λάβωμέν γε αὐτὸν μηνυτὴν ὅτι τοιαῦται πολιτεῖαι γίγνονταί ποτε. καλῶσ. μῶν οὖν οὐκ ἐκ τούτων τῶν κατὰ μίαν οἴκησιν καὶ κατὰ γένοσ διεσπαρμένων ὑπὸ ἀπορίασ τῆσ ἐν ταῖσ φθοραῖσ, ἐν αἷσ τὸ πρεσβύτατον ἄρχει διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖσ ἐκ πατρὸσ καὶ μητρὸσ γεγονέναι, οἷσ ἑπόμενοι καθάπερ ὄρνιθεσ ἀγέλην μίαν ποιήσουσι, πατρονομούμενοι καὶ βασιλείαν πασῶν δικαιοτάτην βασιλευόμενοι; πάνυ μὲν οὖν.

μετὰ δὲ ταῦτά γε εἰσ τὸ κοινὸν μείζουσ ποιοῦντεσ πόλεισ πλείουσ συνέρχονται, καὶ ἐπὶ γεωργίασ τὰσ ἐν ταῖσ ὑπωρείαισ τρέπονται πρώτασ, περιβόλουσ τε αἱμασιώδεισ τινὰσ τειχῶν ἐρύματα τῶν θηρίων ἕνεκα ποιοῦνται, μίαν οἰκίαν αὖ κοινὴν καὶ μεγάλην ἀποτελοῦντεσ. τὸ γοῦν εἰκὸσ ταῦθ’ οὕτωσ γίγνεσθαι.

τί δέ; τόδε ἆρα οὐκ εἰκόσ; τὸ ποῖον; τῶν οἰκήσεων τούτων μειζόνων αὐξανομένων ἐκ τῶν ἐλαττόνων καὶ πρώτων, ἑκάστην τῶν σμικρῶν παρεῖναι κατὰ γένοσ ἔχουσαν τόν τε πρεσβύτατον ἄρχοντα καὶ αὑτῆσ ἔθη ἄττα ἴδια διὰ τὸ χωρὶσ ἀλλήλων οἰκεῖν, ἕτερα ἀφ’ ἑτέρων ὄντων τῶν γεννητόρων τε καὶ θρεψάντων, ἃ εἰθίσθησαν περὶ θεούσ τε καὶ ἑαυτούσ, κοσμιωτέρων μὲν κοσμιώτερα καὶ ἀνδρικῶν ἀνδρικώτερα, καὶ κατὰ τρόπον οὕτωσ ἑκάστουσ τὰσ αὑτῶν ἂν αἱρέσεισ εἰσ τοὺσ παῖδασ ἀποτυπουμένουσ καὶ παίδων παῖδασ, ὃ λέγομεν, ἥκειν ἔχοντασ ἰδίουσ νόμουσ εἰσ τὴν μείζονα συνοικίαν. πῶσ γὰρ οὔ;

καὶ μὴν τούσ γε αὑτῶν νόμουσ ἀρέσκειν ἑκάστοισ ἀναγκαῖόν που, τοὺσ δὲ τῶν ἄλλων ὑστέρουσ.

οὕτωσ. ἀρχῇ δὴ νομοθεσίασ οἱο͂ν ἐμβάντεσ ἐλάθομεν, ὡσ ἐοίκεν. πάνυ μὲν οὖν. τὸ γοῦν μετὰ ταῦτα ἀναγκαῖον αἱρεῖσθαι τοὺσ συνελθόντασ τούτουσ κοινούσ τινασ ἑαυτῶν, οἳ δὴ τὰ πάντων ἰδόντεσ νόμιμα, τά σφισιν ἀρέσκοντα αὐτῶν μάλιστα εἰσ τὸ κοινὸν τοῖσ ἡγεμόσι καὶ ἀγαγοῦσι τοὺσ δήμουσ οἱο͂ν βασιλεῦσι φανερὰ δείξαντεσ ἑλέσθαι τε δόντεσ, αὐτοὶ μὲν νομοθέται κληθήσονται, τοὺσ δὲ ἄρχοντασ καταστήσαντεσ, ἀριστοκρατίαν τινὰ ἐκ τῶν δυναστειῶν ποιήσαντεσ ἢ καί τινα βασιλείαν, ἐν ταύτῃ τῇ μεταβολῇ τῆσ πολιτείασ οἰκήσουσιν. ἐφεξῆσ γοῦν ἂν οὕτω τε καὶ ταύτῃ γίγνοιτο.

τρίτον τοίνυν εἴπωμεν ἔτι πολιτείασ σχῆμα γιγνόμενον, ἐν ᾧ δὴ πάντα εἴδη καὶ παθήματα πολιτειῶν καὶ ἅμα πόλεων συμπίπτει γίγνεσθαι. τὸ ποῖον δὴ τοῦτο; ὃ μετὰ τὸ δεύτερον καὶ Ὅμηροσ ἐπεσημήνατο, λέγων τὸ τρίτον οὕτω γεγονέναι.

". . . κτίσσε δὲ Δαρδανίην" γάρ πού φησιν, ". . . ἐπεὶ οὔπω Ἴλιοσ ἱρὴἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλισ μερόπων ἀνθρώπων,ἀλλ’ ἔθ’ ὑπωρείασ ᾤκουν πολυπιδάκου Ἴδησ. λέγει γὰρ δὴ ταῦτα τὰ ἔπη καὶ ἐκεῖνα, ἃ περὶ τῶν Κυκλώπων εἴρηκεν, κατὰ θεόν πωσ εἰρημένα καὶ κατὰ φύσιν·

θεῖον γὰρ οὖν δὴ καὶ τὸ ποιητικὸν ἐνθεαστικὸν ὂν γένοσ ὑμνῳδοῦν, πολλῶν τῶν κατ’ ἀλήθειαν γιγνομένων σύν τισιν Χάρισιν καὶ Μούσαισ ἐφάπτεται ἑκάστοτε. καὶ μάλα. εἰσ δὴ τὸ πρόσθεν προέλθωμεν ἔτι τοῦ νῦν ἐπελθόντοσ ἡμῖν μύθου· τάχα γὰρ ἂν σημήνειέ τι τῆσ ἡμετέρασ περὶ βουλήσεωσ. οὐκοῦν χρή; πάνυ μὲν οὖν.

κατῳκίσθη δή, φαμέν, ἐκ τῶν ὑψηλῶν εἰσ μέγα τε καὶ καλὸν πεδίον Ἴλιον, ἐπὶ λόφον τινὰ οὐχ ὑψηλὸν καὶ ἔχοντα ποταμοὺσ πολλοὺσ ἄνωθεν ἐκ τῆσ Ἴδησ ὡρμημένουσ. φασὶ γοῦν. ἆρ’ οὖν οὐκ ἐν πολλοῖσ τισι χρόνοισ τοῖσ μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τοῦτο οἰόμεθα γεγονέναι; πῶσ δ’ οὐκ ἐν πολλοῖσ; δεινὴ γοῦν ἐοίκεν αὐτοῖσ λήθη τότε παρεῖναι τῆσ νῦν λεγομένησ φθορᾶσ, ὅθ’ οὕτωσ ὑπὸ ποταμοὺσ πολλοὺσ καὶ ἐκ τῶν ὑψηλῶν ῥέοντασ πόλιν ὑπέθεσαν, πιστεύσαντεσ οὐ σφόδρα ὑψηλοῖσ τισιν λόφοισ. δῆλον οὖν ὡσ παντάπασί τι<να> μακρὸν ἀπεῖχον χρόνον τοῦ τοιούτου πάθουσ.

καὶ ἄλλαι γε οἶμαι πόλεισ τότε κατῴκουν ἤδη πολλαί, πληθυόντων τῶν ἀνθρώπων. τί μήν; αἵ γέ που καὶ ἐπεστρατεύσαντο αὐτῇ, καὶ κατὰ θάλατταν δὲ ἴσωσ, ἀφόβωσ ἤδη πάντων χρωμένων τῇ θαλάττῃ. φαίνεται.

δέκα δ’ ἔτη που μείναντεσ Ἀχαιοὶ τὴν Τροίαν ἀνάστατον ἐποίησαν. καὶ μάλα. οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ὄντι δεκέτει, ὃν τὸ Ἴλιον ἐπολιορκεῖτο, τὰ τῶν πολιορκούντων ἑκάστων οἴκοι κακὰ πολλὰ συνέβαινεν γιγνόμενα περὶ τὰσ στάσεισ τῶν νέων, οἳ καὶ ἀφικομένουσ τοὺσ στρατιώτασ εἰσ τὰσ αὑτῶν πόλεισ τε καὶ οἰκίασ οὐ καλῶσ οὐδ’ ἐν δίκῃ ὑπεδέξαντο, ἀλλ’ ὥστε θανάτουσ τε καὶ σφαγὰσ καὶ φυγὰσ γενέσθαι παμπόλλασ· οἳ πάλιν ἐκπεσόντεσ κατῆλθον μεταβαλόντεσ ὄνομα, Δωριῆσ ἀντ’ Ἀχαιῶν κληθέντεσ διὰ τὸ τὸν συλλέξαντα εἶναι τὰσ τότε φυγὰσ Δωριᾶ.

καὶ δὴ ταῦτά γε ἤδη πάνθ’ ὑμεῖσ, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τἀντεῦθεν μυθολογεῖτέ τε καὶ διαπεραίνετε. τί μήν; ὅθεν δὴ κατ’ ἀρχὰσ ἐξετραπόμεθα περὶ νόμων διαλεγόμενοι, περιπεσόντεσ μουσικῇ τε καὶ ταῖσ μέθαισ, νῦν ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἀφίγμεθα ὥσπερ κατὰ θεόν, καὶ ὁ λόγοσ ἡμῖν οἱο͂ν λαβὴν ἀποδίδωσιν· ἥκει γὰρ ἐπὶ τὴν εἰσ Λακεδαίμονα κατοίκισιν αὐτήν, ἣν ὑμεῖσ ὀρθῶσ ἔφατε κατοικεῖσθαι καὶ Κρήτην ὡσ ἀδελφοῖσ νόμοισ. νῦν οὖν δὴ τοσόνδε πλεονεκτοῦμεν τῇ πλάνῃ τοῦ λόγου, διὰ πολιτειῶν τινων καὶ κατοικισμῶν διεξελθόντεσ·

ἐθεασάμεθα πρώτην τε καὶ δευτέραν καὶ τρίτην πόλιν, ἀλλήλων, ὡσ οἰόμεθα, ταῖσ κατοικίσεσιν ἐχομένασ ἐν χρόνου τινὸσ μήκεσιν ἀπλέτοισ, νῦν δὲ δὴ τετάρτη τισ ἡμῖν αὕτη πόλισ, εἰ δὲ βούλεσθε, ἔθνοσ ἥκει κατοικιζόμενόν τέ ποτε καὶ νῦν κατῳκισμένον. ἐξ ὧν ἁπάντων εἴ τι συνεῖναι δυνάμεθα τί τε καλῶσ ἢ μὴ κατῳκίσθη, καὶ ποῖοι νόμοι σῴζουσιν αὐτῶν τὰ σῳζόμενα καὶ ποῖοι φθείρουσι τὰ φθειρόμενα, καὶ ἀντὶ ποίων ποῖα μετατεθέντα εὐδαίμονα πόλιν ἀπεργάζοιτ’ ἄν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, ταῦτα δὴ πάλιν οἱο͂ν ἐξ ἀρχῆσ ἡμῖν λεκτέον, εἰ μή τι τοῖσ εἰρημένοισ ἐγκαλοῦμεν λόγοισ.

εἰ γοῦν, ὦ ξένε, τισ ἡμῖν ὑπόσχοιτο θεὸσ ὡσ, ἐὰν ἐπιχειρήσωμεν τὸ δεύτερον τῇ τῆσ νομοθεσίασ σκέψει, τῶν νῦν εἰρημένων λόγων οὐ χείρουσ οὐδ’ ἐλάττουσ ἀκουσόμεθα, μακρὰν ἂν ἔλθοιμι ἔγωγε, καί μοι βραχεῖ’ ἂν δόξειεν ἡ νῦν παροῦσα ἡμέρα γίγνεσθαι. καίτοι σχεδόν γ’ ἐστὶν ἡ ἐκ θερινῶν εἰσ τὰ χειμερινὰ τοῦ θεοῦ τρεπομένου.

χρὴ δὴ ταῦτα, ὡσ ἐοίκεν, σκοπεῖν. πάνυ μὲν οὖν. γενώμεθα δὴ ταῖσ διανοίαισ ἐν τῷ τότε χρόνῳ, ὅτε Λακεδαίμων μὲν καὶ Ἄργοσ καὶ Μεσσήνη καὶ τὰ μετὰ τούτων ὑποχείρια τοῖσ προγόνοισ ὑμῶν, ὦ Μέγιλλε, ἱκανῶσ ἐγεγόνει· τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἔδοξεν αὐτοῖσ, ὥσ γε λέγεται τὸ τοῦ μύθου, τριχῇ τὸ στράτευμα διανείμαντασ, τρεῖσ πόλεισ κατοικίζειν, Ἄργοσ, Μεσσήνην, Λακεδαίμονα.

πάνυ μὲν οὖν. καὶ βασιλεὺσ μὲν Ἄργουσ Τήμενοσ ἐγίγνετο, Μεσσήνησ δὲ Κρεσφόντησ, Λακεδαίμονοσ δὲ Προκλῆσ καὶ Εὐρυσθένησ. πῶσ γὰρ οὔ; καὶ πάντεσ δὴ τούτοισ ὤμοσαν οἱ τότε βοηθήσειν, ἐάν τισ τὴν βασιλείαν αὐτῶν διαφθείρῃ. τί μήν; βασιλεία δὲ καταλύεται, ὦ πρὸσ Διόσ, ἢ καί τισ ἀρχὴ πώποτε κατελύθη, μῶν ὑπό τινων ἄλλων ἢ σφῶν αὐτῶν;

ἢ νυνδὴ μέν, ὀλίγον ἔμπροσθεν τούτοισ περιτυχόντεσ τοῖσ λόγοισ, οὕτω ταῦτ’ ἐτίθεμεν, νῦν δ’ ἐπιλελήσμεθα; καὶ πῶσ; οὐκοῦν νῦν δὴ μᾶλλον βεβαιωσόμεθα τὸ τοιοῦτον· περιτυχόντεσ γὰρ ἔργοισ γενομένοισ, ὡσ ἐοίκεν, ἐπὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἐληλύθαμεν, ὥστε οὐ περὶ κενόν τι ζητήσομεν τὸν αὐτὸν λόγον, ἀλλὰ περὶ γεγονόσ τε καὶ ἔχον ἀλήθειαν. γέγονεν δὴ τάδε·

βασιλεῖαι τρεῖσ βασιλευομέναισ πόλεσιν τριτταῖσ ὤμοσαν ἀλλήλαισ ἑκάτεραι, κατὰ νόμουσ οὓσ ἔθεντο τοῦ τε ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι κοινούσ, οἱ μὲν μὴ βιαιοτέραν τὴν ἀρχὴν ποιήσεσθαι προϊόντοσ τοῦ χρόνου καὶ γένουσ, οἱ δέ, ταῦτα ἐμπεδούντων τῶν ἀρχόντων, μήτε αὐτοὶ τὰσ βασιλείασ ποτὲ καταλύσειν μήτ’ ἐπιτρέψειν ἐπιχειροῦσιν ἑτέροισ, βοηθήσειν δὲ βασιλῆσ τε βασιλεῦσιν ἀδικουμένοισ καὶ δήμοισ, καὶ δῆμοι δήμοισ καὶ βασιλεῦσιν ἀδικουμένοισ. ἆρ’ οὐχ οὕτωσ;

οὕτω μὲν οὖν. οὐκοῦν τό γε μέγιστον ταῖσ καταστάσεσιν τῶν πολιτειῶν ὑπῆρχεν ταῖσ ἐν ταῖσ τρισὶ πόλεσι νομοθετουμέναισ, εἴτε οἱ βασιλῆσ ἐνομοθέτουν εἴτ’ ἄλλοι τινέσ; ποῖον; τὸ βοηθούσ γε εἶναι τὰσ δύο ἐπὶ τὴν μίαν ἀεὶ πόλιν, τὴν τοῖσ τεθεῖσιν νόμοισ ἀπειθοῦσαν. δῆλον. καὶ μὴν τοῦτό γε οἱ πολλοὶ προστάττουσιν τοῖσ νομοθέταισ, ὅπωσ τοιούτουσ θήσουσιν τοὺσ νόμουσ οὓσ ἑκόντεσ οἱ δῆμοι καὶ τὰ πλήθη δέξονται, καθάπερ ἂν εἴ τισ γυμνασταῖσ ἢ ἰατροῖσ προστάττοι μεθ’ ἡδονῆσ θεραπεύειν τε καὶ ἰᾶσθαι τὰ θεραπευόμενα σώματα.

παντάπασι μὲν οὖν. τὸ δέ γ’ ἐστὶν ἀγαπητὸν πολλάκισ εἰ καί τισ μετὰ λύπησ μὴ μεγάλησ δύναιτο εὐεκτικά τε καὶ ὑγιῆ σώματα ἀπεργάζεσθαι. τί μήν; καὶ τόδε γε ἔτι τοῖσ τότε ὑπῆρχεν οὐ σμικρὸν εἰσ ῥᾳστώνην τῆσ θέσεωσ τῶν νόμων.

τὸ ποῖον; οὐκ ἦν τοῖσ νομοθέταισ ἡ μεγίστη τῶν μέμψεων, ἰσότητα αὐτοῖσ τινα κατασκευάζουσιν τῆσ οὐσίασ, ἥπερ ἐν ἄλλαισ νομοθετουμέναισ πόλεσι πολλαῖσ γίγνεται, ἐάν τισ ζητῇ γῆσ τε κτῆσιν κινεῖν καὶ χρεῶν διάλυσιν, ὁρῶν ὡσ οὐκ ἂν δύναιτο ἄνευ τούτων γενέσθαι ποτὲ τὸ ἴσον ἱκανῶσ· ὡσ ἐπιχειροῦντι δὴ νομοθέτῃ κινεῖν τῶν τοιούτων τι πᾶσ ἀπαντᾷ λέγων μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα, καὶ ἐπαρᾶται γῆσ τε ἀναδασμοὺσ εἰσηγούμενον καὶ χρεῶν ἀποκοπάσ, ὥστ’ εἰσ ἀπορίαν καθίστασθαι πάντ’ ἄνδρα. τοῖσ δὲ δὴ Δωριεῦσι καὶ τοῦθ’ οὕτωσ ὑπῆρχεν καλῶσ καὶ ἀνεμεσήτωσ, γῆν τε ἀναμφισβητήτωσ διανέμεσθαι, καὶ χρέα μεγάλα καὶ παλαιὰ οὐκ ἦν.

ἀληθῆ. πῇ δή ποτε οὖν, ὦ ἄριστοι, κακῶσ οὕτωσ αὐτοῖσ ἐχώρησεν ἡ κατοίκισίσ τε καὶ νομοθεσία; πῶσ δὴ καὶ τί μεμφόμενοσ αὐτῶν λέγεισ;

ὅτι τριῶν γενομένων τῶν οἰκήσεων τὰ δύο αὐτῶν μέρη ταχὺ τήν τε πολιτείαν καὶ τοὺσ νόμουσ διέφθειρεν, τὸ δὲ ἓν μόνον ἔμεινεν, τὸ τῆσ ὑμετέρασ πόλεωσ. οὐ πάνυ ῥᾴδιον ἐρωτᾷσ. ἀλλὰ μὴν δεῖ γε ἡμᾶσ τοῦτο ἐν τῷ νῦν σκοποῦντασ καὶ ἐξετάζοντασ, περὶ νόμων παίζοντασ παιδιὰν πρεσβυτικὴν σώφρονα, διελθεῖν τὴν ὁδὸν ἀλύπωσ, ὡσ ἔφαμεν ἡνίκα ἠρχόμεθα πορεύεσθαι. τί μήν;

καὶ ποιητέον γε ὡσ λέγεισ. τίν’ οὖν ἂν σκέψιν καλλίω ποιησαίμεθα περὶ νόμων ἢ τούτων οἳ ταύτασ διακεκοσμήκασιν; ἢ πόλεων περὶ τίνων εὐδοκιμωτέρων τε καὶ μειζόνων κατοικίσεων σκοποίμεθ’ ἄν; οὐ ῥᾴδιον ἀντὶ τούτων ἑτέρασ λέγειν. οὐκοῦν ὅτι μὲν διενοοῦντό γε οἱ τότε τὴν κατασκευὴν ταύτην οὐ Πελοποννήσῳ μόνον ἔσεσθαι βοηθὸν ἱκανήν, σχεδὸν δῆλον, ἀλλὰ καὶ τοῖσ Ἕλλησιν πᾶσιν, εἴ τισ τῶν βαρβάρων αὐτοὺσ ἀδικοῖ, καθάπερ οἱ περὶ τὸ Ἴλιον οἰκοῦντεσ τότε, πιστεύοντεσ τῇ τῶν Ἀσσυρίων δυνάμει τῇ περὶ Νῖνον γενομένῃ, θρασυνόμενοι τὸν πόλεμον ἤγειραν τὸν ἐπὶ Τροίαν. ἦν γὰρ ἔτι τὸ τῆσ ἀρχῆσ ἐκείνησ σχῆμα τὸ σῳζόμενον οὐ σμικρόν·

καθάπερ νῦν τὸν μέγαν βασιλέα φοβούμεθα ἡμεῖσ, καὶ τότε ἐκείνην τὴν συσταθεῖσαν σύνταξιν ἐδέδισαν οἱ τότε. μέγα γὰρ ἔγκλημα πρὸσ αὐτοὺσ ἡ τῆσ Τροίασ ἅλωσισ τὸ δεύτερον ἐγεγόνει· τῆσ ἀρχῆσ γὰρ τῆσ ἐκείνων ἦν μόριον.

πρὸσ δὴ ταῦτ’ ἦν πάντα ἡ τοῦ στρατοπέδου τοῦ τότε διανεμηθεῖσα εἰσ τρεῖσ πόλεισ κατασκευὴ μία ὑπὸ βασιλέων ἀδελφῶν, παίδων Ἡρακλέουσ, καλῶσ, ὡσ ἐδόκει, ἀνηυρημένη καὶ κατακεκοσμημένη καὶ διαφερόντωσ τῆσ ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀφικομένησ. πρῶτον μὲν γὰρ τοὺσ Ἡρακλείδασ τῶν Πελοπιδῶν ἀμείνουσ ἡγοῦντο ἀρχόντων ἄρχοντασ ἔχειν, ἔπειτ’ αὖ τὸ στρατόπεδον τοῦτο τοῦ ἐπὶ Τροίαν ἀφικομένου διαφέρειν πρὸσ ἀρετήν· νενικηκέναι γὰρ τούτουσ, ἡττᾶσθαι δ’ ὑπὸ τούτων ἐκείνουσ, Ἀχαιοὺσ ὄντασ ὑπὸ Δωριῶν.

ἆρ’ οὐχ οὕτωσ οἰόμεθα καί τινι διανοίᾳ ταύτῃ κατασκευάζεσθαι τοὺσ τότε; πάνυ μὲν οὖν. οὐκοῦν καὶ τὸ βεβαίωσ οἰέσθαι ταῦθ’ ἕξειν εἰκὸσ αὐτοὺσ καὶ χρόνον τιν’ ἂν πολὺν μένειν, ἅτε κεκοινωνηκότασ μὲν πολλῶν πόνων καὶ κινδύνων ἀλλήλοισ, ὑπὸ γένουσ δὲ ἑνὸσ τῶν βασιλέων ἀδελφῶν ὄντων διακεκοσμῆσθαι, πρὸσ τούτοισ δ’ ἔτι καὶ πολλοῖσ μάντεσι κεχρημένουσ εἶναι τοῖσ τε ἄλλοισ καὶ τῷ Δελφικῷ Ἀπόλλωνι; πῶσ δ’ οὐκ εἰκόσ;

ταῦτα δὴ τὰ μεγάλα οὕτωσ προσδοκώμενα διέπτατο, ὡσ ἐοίκε, τότε ταχύ, πλὴν ὅπερ εἴπομεν νυνδὴ σμικροῦ μέρουσ τοῦ περὶ τὸν ὑμέτερον τόπον, καὶ τοῦτο δὴ πρὸσ τὰ δύο μέρη πολεμοῦν οὐ πώποτε πέπαυται μέχρι τὰ νῦν· ἐπεὶ γενομένη γε ἡ τότε διάνοια καὶ συμφωνήσασα εἰσ ἕν, ἀνυπόστατον ἄν τινα δύναμιν ἔσχε κατὰ πόλεμον.

πῶσ γὰρ οὔ; πῶσ οὖν καὶ πῇ διώλετο; ἆρ’ οὐκ ἄξιον ἐπισκοπεῖν τηλικοῦτον καὶ τοιοῦτον σύστημα ἥτισ ποτὲ τύχη διέφθειρε; σχολῇ γὰρ οὖν δή τισ ἂν ἄλλο σκοπῶν, ἢ νόμουσ ἢ πολιτείασ ἄλλασ θεάσαιτο σῳζούσασ καλὰ καὶ μεγάλα πράγματα ἢ καὶ τοὐναντίον διαφθειρούσασ τὸ παράπαν, εἰ ἀμελήσειε τούτων. τοῦτο μὲν ἄρα, ὡσ ἐοίκεν, εὐτυχῶσ πωσ ἐμβεβήκαμέν γε εἴσ τινα σκέψιν ἱκανήν.

πάνυ μὲν οὖν. ἆρ’ οὖν, ὦ θαυμάσιε, λελήθαμεν ἄνθρωποι πάντεσ, καὶ τὰ νῦν δὴ ἡμεῖσ, οἰόμενοι μὲν ἑκάστοτέ τι καλὸν ὁρᾶν πρᾶγμα γενόμενον καὶ θαυμαστὰ ἂν ἐργασάμενον, εἴ τισ ἄρα ἠπιστήθη καλῶσ αὐτῷ χρῆσθαι κατά τινα τρόπον, τὸ δὲ νῦν γε ἡμεῖσ τάχ’ ἂν ἴσωσ περὶ τοῦτο αὐτὸ οὔτ’ ὀρθῶσ διανοοίμεθα οὔτε κατὰ φύσιν, καὶ δὴ καὶ περὶ τὰ ἄλλα πάντεσ πάντα, περὶ ὧν ἂν οὕτω διανοηθῶσιν; λέγεισ δὲ δὴ τί, καὶ περὶ τίνοσ σοι φῶμεν μάλιστ’ εἰρῆσθαι τοῦτον τὸν λόγον;

ὠγαθέ, καὶ αὐτὸσ ἐμαυτοῦ νυνδὴ κατεγέλασα. ἀποβλέψασ γὰρ πρὸσ τοῦτον τὸν στόλον οὗ πέρι διαλεγόμεθα, ἔδοξέ μοι πάγκαλόσ τε εἶναι καὶ θαυμαστὸν κτῆμα παραπεσεῖν τοῖσ Ἕλλησιν, ὅπερ εἶπον, εἴ τισ ἄρα αὐτῷ τότε καλῶσ ἐχρήσατο. οὐκοῦν εὖ καὶ ἐχόντωσ νοῦν σύ τε πάντα εἶπεσ καὶ ἐπῃνέσαμεν ἡμεῖσ;

ἴσωσ· ἐννοῶ γε μὴν ὡσ πᾶσ, ὃσ ἂν ἴδῃ τι μέγα καὶ δύναμιν ἔχον πολλὴν καὶ ῥώμην, εὐθὺσ ἔπαθε τοῦτο, ὡσ εἴπερ ἐπίσταιτο ὁ κεκτημένοσ αὐτῷ χρῆσθαι τοιούτῳ τε ὄντι καὶ τηλικούτῳ, θαυμάστ’ ἂν καὶ πολλὰ κατεργασάμενοσ εὐδαιμονοῖ. οὐκοῦν ὀρθὸν καὶ τοῦτο;

ἢ πῶσ λέγεισ; σκόπει δὴ ποῖ βλέπων ὁ τὸν ἔπαινον τοῦτον περὶ ἑκάστου τιθέμενοσ ὀρθῶσ λέγει· πρῶτον δὲ περὶ αὐτοῦ τοῦ νῦν λεγομένου, πῶσ, εἰ κατὰ τρόπον ἠπιστήθησαν τάξαι τὸ στρατόπεδον οἱ τότε διακοσμοῦντεσ, τοῦ καιροῦ πωσ ἂν ἔτυχον; ἆρ’ οὐκ εἰ συνέστησάν τε ἀσφαλῶσ αὐτὸ διέσῳζόν τε εἰσ τὸν ἀεὶ χρόνον, ὥστε αὐτούσ τε ἐλευθέρουσ εἶναι καὶ ἄλλων ἄρχοντασ ὧν βουληθεῖεν, καὶ ὅλωσ ἐν ἀνθρώποισ πᾶσι καὶ Ἕλλησι καὶ βαρβάροισ πράττειν ὅτι ἐπιθυμοῖεν αὐτοί τε καὶ οἱ ἔκγονοι; μῶν οὐ τούτων χάριν ἐπαινοῖεν ἄν;

πάνυ μὲν οὖν. ἆρ’ οὖν καὶ ὃσ ἂν ἰδὼν πλοῦτον μέγαν ἢ τιμὰσ διαφερούσασ γένουσ, ἢ καὶ ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, εἴπῃ ταὐτὰ ταῦτα, πρὸσ τοῦτο βλέπων εἶπεν, ὡσ διὰ τοῦτο αὐτῷ γενησόμενα ὧν ἂν ἐπιθυμῇ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα καὶ ὅσα ἀξιώτατα λόγου; ἐοίκε γοῦν. φέρε δή, πάντων ἀνθρώπων ἐστὶ κοινὸν ἐπιθύμημα ἕν τι τὸ νῦν ὑπὸ τοῦ λόγου δηλούμενον, ὡσ αὐτόσ φησιν ὁ λόγοσ;

τὸ ποῖον; τὸ κατὰ τὴν τῆσ αὑτοῦ ψυχῆσ ἐπίταξιν τὰ γιγνόμενα γίγνεσθαι, μάλιστα μὲν ἅπαντα, εἰ δὲ μή, τά γε ἀνθρώπινα. τί μήν; οὐκοῦν ἐπείπερ βουλόμεθα πάντεσ τὸ τοιοῦτον ἀεί, παῖδέσ τε ὄντεσ καὶ ἄνδρεσ πρεσβῦται, τοῦτ’ αὐτὸ καὶ εὐχοίμεθ’ ἂν ἀναγκαίωσ διὰ τέλουσ; πῶσ δ’ οὔ; καὶ μὴν τοῖσ γε φίλοισ που συνευχοίμεθ’ ἂν ταῦτα ἅπερ ἐκεῖνοι ἑαυτοῖσιν.

τί μήν; φίλοσ μὲν ὑὸσ πατρί, παῖσ ὢν ἀνδρί. πῶσ δ’ οὔ; καὶ μὴν ὧν γ’ ὁ παῖσ εὔχεται ἑαυτῷ γίγνεσθαι, πολλὰ ὁ πατὴρ ἀπεύξαιτ’ ἂν τοῖσ θεοῖσ μηδαμῶσ κατὰ τὰσ τοῦ ὑέοσ εὐχὰσ γίγνεσθαι. ὅταν ἀνόητοσ ὢν καὶ ἔτι νέοσ εὔχηται, λέγεισ; καὶ ὅταν γε ὁ πατὴρ ὢν γέρων ἢ καὶ σφόδρα νεανίασ, μηδὲν τῶν καλῶν καὶ τῶν δικαίων γιγνώσκων, εὔχηται μάλα προθύμωσ ἐν παθήμασιν ἀδελφοῖσ ὢν τοῖσ γενομένοισ Θησεῖ πρὸσ τὸν δυστυχῶσ τελευτήσαντα Ἱππόλυτον, ὁ δὲ παῖσ γιγνώσκῃ, τότε, δοκεῖσ, παῖσ πατρὶ συνεύξεται; μανθάνω ὃ λέγεισ.

λέγειν γάρ μοι δοκεῖσ ὡσ οὐ τοῦτο εὐκτέον οὐδὲ ἐπεικτέον, ἕπεσθαι πάντα τῇ ἑαυτοῦ βουλήσει, τὴν βούλησιν δὲ πολὺ μᾶλλον τῇ ἑαυτοῦ φρονήσει· τοῦτο δὲ καὶ πόλιν καὶ ἕνα ἡμῶν ἕκαστον καὶ εὔχεσθαι δεῖν καὶ σπεύδειν, ὅπωσ νοῦν ἕξει. ναί, καὶ δὴ καὶ πολιτικόν γε ἄνδρα νομοθέτην ὡσ ἀεὶ δεῖ πρὸσ τοῦτο βλέποντα τιθέναι τὰσ τάξεισ τῶν νόμων, αὐτόσ τε ἐμνήσθην καὶ ὑμᾶσ ἐπαναμιμνῄσκω, κατ’ ἀρχὰσ εἰ μεμνήμεθα τὰ λεχθέντα, ὅτι τὸ μὲν σφῷν ἦν παρακέλευμα ὡσ χρεὼν εἰή τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην πάντα πολέμου χάριν τὰ νόμιμα τιθέναι, τὸ δὲ ἐμὸν ἔλεγον ὅτι τοῦτο μὲν πρὸσ μίαν ἀρετὴν οὐσῶν τεττάρων κελεύοι τίθεσθαι τοὺσ νόμουσ, δέοι δὲ δὴ πρὸσ πᾶσαν μὲν βλέπειν, μάλιστα δὲ καὶ πρὸσ πρώτην τὴν τῆσ συμπάσησ ἡγεμόνα ἀρετῆσ, φρόνησισ δ’ εἰή τοῦτο καὶ νοῦσ καὶ δόξα μετ’ ἔρωτόσ τε καὶ ἐπιθυμίασ τούτοισ ἑπομένησ.

ἥκει δὴ πάλιν ὁ λόγοσ εἰσ ταὐτόν, καὶ ὁ λέγων ἐγὼ νῦν λέγω πάλιν ἅπερ τότε, εἰ μὲν βούλεσθε, ὡσ παίζων, εἰ δ’, ὡσ σπουδάζων, ὅτι δή φημι εὐχῇ χρῆσθαι σφαλερὸν εἶναι νοῦν μὴ κεκτημένον, ἀλλὰ τἀναντία ταῖσ βουλήσεσίν οἱ γίγνεσθαι.

σπουδάζοντα δ’ εἴ με τιθέναι βούλεσθε, τίθετε·

πάνυ γὰρ οὖν προσδοκῶ νῦν ὑμᾶσ εὑρήσειν, τῷ λόγῳ ἑπομένουσ ὃν ὀλίγον ἔμπροσθε προυθέμεθα, τῆσ τῶν βασιλέων τε φθορᾶσ καὶ ὅλου τοῦ διανοήματοσ οὐ δειλίαν οὖσαν τὴν αἰτίαν, οὐδ’ ὅτι τὰ περὶ τὸν πόλεμον οὐκ ἠπίσταντο ἄρχοντέσ τε καὶ οὓσ προσῆκεν ἄρχεσθαι, τῇ λοιπῇ δὲ πάσῃ κακίᾳ διεφθαρμένα, καὶ μάλιστα τῇ περὶ τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἀμαθίᾳ. ταῦτ’ οὖν ὡσ οὕτω γέγονε περὶ τὰ τότε, καὶ νῦν, εἴ που, γίγνεται, καὶ ἐσ τὸν ἔπειτα χρόνον οὐκ ἄλλωσ συμβήσεται, ἐὰν βούλησθε, πειράσομαι ἰὼν κατὰ τὸν ἑξῆσ λόγον ἀνευρίσκειν τε καὶ ὑμῖν δηλοῦν κατὰ δύναμιν ὡσ οὖσιν φίλοισ. λόγῳ μὲν τοίνυν σε, ὦ ξένε, ἐπαινεῖν ἐπαχθέστερον, ἔργῳ δὲ σφόδρα ἐπαινεσόμεθα·

προθύμωσ γὰρ τοῖσ λεγομένοισ ἐπακολουθήσομεν, ἐν οἷσ ὅ γε ἐλεύθεροσ ἐπαινῶν καὶ μὴ μάλιστ’ ἐστὶν καταφανήσ. ἄριστ’, ὦ Κλεινία, καὶ ποιῶμεν ἃ λέγεισ.

ἔσται ταῦτα, ἐὰν θεὸσ ἐθέλῃ. λέγε μόνον. φαμὲν δή νυν, καθ’ ὁδὸν ἰόντεσ τὴν λοιπὴν τοῦ λόγου, τὴν μεγίστην ἀμαθίαν τότε ἐκείνην τὴν δύναμιν ἀπολέσαι καὶ νῦν ταὐτὸν τοῦτο πεφυκέναι ποιεῖν, ὥστε τόν γε νομοθέτην, εἰ τοῦθ’ οὕτωσ ἔχει, πειρατέον ταῖσ πόλεσιν φρόνησιν μὲν ὅσην δυνατὸν ἐμποιεῖν, τὴν δ’ ἄνοιαν ὅτι μάλιστα ἐξαιρεῖν. δῆλον. τίσ οὖν ἡ μεγίστη δικαίωσ ἂν λέγοιτο ἀμαθία;

σκοπεῖτε εἰ συνδόξει καὶ σφῷν λεγόμενον· ἐγὼ μὲν δὴ τὴν τοιάνδε τίθεμαι. ποίαν; τὴν ὅταν τῴ τι δόξαν καλὸν ἢ ἀγαθὸν εἶναι μὴ φιλῇ τοῦτο ἀλλὰ μισῇ, τὸ δὲ πονηρὸν καὶ ἄδικον δοκοῦν εἶναι φιλῇ τε καὶ ἀσπάζηται. ταύτην τὴν διαφωνίαν λύπησ τε καὶ ἡδονῆσ πρὸσ τὴν κατὰ λόγον δόξαν ἀμαθίαν φημὶ εἶναι τὴν ἐσχάτην, μεγίστην δέ, ὅτι τοῦ πλήθουσ ἐστὶ τῆσ ψυχῆσ· τὸ γὰρ λυπούμενον καὶ ἡδόμενον αὐτῆσ ὅπερ δῆμόσ τε καὶ πλῆθοσ πόλεώσ ἐστιν.

ὅταν οὖν ἐπιστήμαισ ἢ δόξαισ ἢ λόγῳ ἐναντιῶται, τοῖσ φύσει ἀρχικοῖσ, ἡ ψυχή, τοῦτο ἄνοιαν προσαγορεύω, πόλεώσ τε, ὅταν ἄρχουσιν καὶ νόμοισ μὴ πείθηται τὸ πλῆθοσ, ταὐτόν, καὶ δὴ καὶ ἑνὸσ ἀνδρόσ, ὁπόταν καλοὶ ἐν ψυχῇ λόγοι ἐνόντεσ μηδὲν ποιῶσιν πλέον ἀλλὰ δὴ τούτοισ πᾶν τοὐναντίον, ταύτασ πάσασ ἀμαθίασ τὰσ πλημμελεστάτασ ἔγωγ’ ἂν θείην πόλεώσ τε καὶ ἑνὸσ ἑκάστου τῶν πολιτῶν, ἀλλ’ οὐ τὰσ τῶν δημιουργῶν, εἰ ἄρα μου καταμανθάνετε, ὦ ξένοι, ὃ λέγω. μανθάνομέν τε, ὦ φίλε, καὶ συγχωροῦμεν ἃ λέγεισ.

τοῦτο μὲν τοίνυν οὕτω κείσθω δεδογμένον καὶ λεγόμενον, ὡσ τοῖσ ταῦτ’ ἀμαθαίνουσι τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἐπιτρεπτέον ἀρχῆσ ἐχόμενον καὶ ὡσ ἀμαθέσιν ὀνειδιστέον, ἂν καὶ πάνυ λογιστικοί τε ὦσι καὶ πάντα τὰ κομψὰ καὶ ὅσα πρὸσ τάχοσ τῆσ ψυχῆσ πεφυκότα διαπεπονημένοι ἅπαντα, τοὺσ δὲ τοὐναντίον ἔχοντασ τούτων ὡσ σοφούσ τε προσρητέον, ἂν καὶ τὸ λεγόμενον μήτε γράμματα μήτε νεῖν ἐπίστωνται, καὶ τὰσ ἀρχὰσ δοτέον ὡσ ἔμφροσιν. πῶσ γὰρ ἄν, ὦ φίλοι, ἄνευ συμφωνίασ γένοιτ’ ἂν φρονήσεωσ καὶ τὸ σμικρότατον εἶδοσ;

οὐκ ἔστιν, ἀλλ’ ἡ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν συμφωνιῶν μεγίστη δικαιότατ’ ἂν λέγοιτο σοφία, ἧσ ὁ μὲν κατὰ λόγον ζῶν μέτοχοσ, ὁ δὲ ἀπολειπόμενοσ οἰκοφθόροσ καὶ περὶ πόλιν οὐδαμῇ σωτὴρ ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον ἀμαθαίνων εἰσ ταῦτα ἑκάστοτε φανεῖται. ταῦτα μὲν οὖν, καθάπερ εἴπομεν ἄρτι, λελεγμένα τεθήτω ταύτῃ.

κείσθω γὰρ οὖν. ἄρχοντασ δὲ δὴ καὶ ἀρχομένουσ ἀναγκαῖον ἐν ταῖσ πόλεσιν εἶναί που. τί μήν; εἰε͂ν·

ἀξιώματα δὲ δὴ τοῦ τε ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι ποῖά ἐστι καὶ πόσα, ἔν τε πόλεσιν μεγάλαισ καὶ σμικραῖσ ἔν τε οἰκίαισ ὡσαύτωσ; ἆρ’ οὐχὶ ἓν μὲν τό τε πατρὸσ καὶ μητρόσ; καὶ ὅλωσ γονέασ ἐκγόνων ἄρχειν ἀξίωμα ὀρθὸν πανταχοῦ ἂν εἰή; καὶ μάλα. τούτῳ δέ γε ἑπόμενον γενναίουσ ἀγεννῶν ἄρχειν· καὶ τρίτον ἔτι τούτοισ συνέπεται τὸ πρεσβυτέρουσ μὲν ἄρχειν δεῖν, νεωτέρουσ δὲ ἄρχεσθαι. τί μήν; τέταρτον δ’ αὖ δούλουσ μὲν ἄρχεσθαι, δεσπότασ δὲ ἄρχειν.

πῶσ γὰρ οὔ; πέμπτον γε οἶμαι τὸ κρείττονα μὲν ἄρχειν, τὸν ἥττω δὲ ἄρχεσθαι. μάλα γε ἀναγκαῖον ἀρχὴν εἴρηκασ. καὶ πλείστην γε ἐν σύμπασιν τοῖσ ζῴοισ οὖσαν καὶ κατὰ φύσιν, ὡσ ὁ Θηβαῖοσ ἔφη ποτὲ Πίνδαροσ. τὸ δὲ μέγιστον, ὡσ ἐοίκεν, ἀξίωμα ἕκτον ἂν γίγνοιτο, ἕπεσθαι μὲν τὸν ἀνεπιστήμονα κελεῦον, τὸν δὲ φρονοῦντα ἡγεῖσθαί τε καὶ ἄρχειν. καίτοι τοῦτό γε, ὦ Πίνδαρε σοφώτατε, σχεδὸν οὐκ ἂν παρὰ φύσιν ἔγωγε φαίην γίγνεσθαι, κατὰ φύσιν δέ, τὴν τοῦ νόμου ἑκόντων ἀρχὴν ἀλλ’ οὐ βίαιον πεφυκυῖαν.

ὀρθότατα λέγεισ. θεοφιλῆ δέ γε καὶ εὐτυχῆ τινα λέγοντεσ ἑβδόμην ἀρχήν, εἰσ κλῆρόν τινα προάγομεν, καὶ λαχόντα μὲν ἄρχειν, δυσκληροῦντα δὲ ἀπιόντα ἄρχεσθαι τὸ δικαιότατον εἶναί φαμεν. ἀληθέστατα λέγεισ. "ὁρᾷσ δή," φαῖμεν ἄν, "ὦ νομοθέτα," πρόσ τινα παίζοντεσ τῶν ἐπὶ νόμων θέσιν ἰόντων ῥᾳδίωσ, "ὅσα ἐστὶ πρὸσ ἄρχοντασ ἀξιώματα, καὶ ὅτι πεφυκότα πρὸσ ἄλληλα ἐναντίωσ;

νῦν γὰρ δὴ στάσεων πηγήν τινα ἀνηυρήκαμεν ἡμεῖσ, ἣν δεῖ σε θεραπεύειν. πρῶτον δὲ μεθ’ ἡμῶν ἀνάσκεψαι πῶσ τε καὶ τί παρὰ ταῦτα ἁμαρτόντεσ οἱ περί τε Ἄργοσ καὶ Μεσσήνην βασιλῆσ αὑτοὺσ ἅμα καὶ τὴν τῶν Ἑλλήνων δύναμιν, οὖσαν θαυμαστὴν ἐν τῷ τότε χρόνῳ, διέφθειραν. ἆρ’ οὐκ ἀγνοήσαντεσ τὸν Ἡσίοδον ὀρθότατα λέγοντα ὡσ τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸσ πολλάκισ ἐστὶ πλέον;

ὁπόταν ᾖ τὸ μὲν ὅλον λαμβάνειν ζημιῶδεσ, τὸ δ’ ἥμισυ μέτριον, τότε τὸ μέτριον τοῦ ἀμέτρου πλέον ἡγήσατο, ἄμεινον ὂν χείρονοσ. " ὀρθότατά γε. πότερον οὖν οἰόμεθα περὶ βασιλέασ τοῦτ’ ἐγγιγνόμενον ἑκάστοτε διαφθείρειν πρότερον, ἢ ἐν τοῖσιν δήμοισ; τὸ μὲν εἰκὸσ καὶ τὸ πολύ, βασιλέων τοῦτ’ εἶναι νόσημα ὑπερηφάνωσ ζώντων διὰ τρυφάσ.

οὐκοῦν δῆλον ὡσ πρῶτον τοῦτο οἱ τότε βασιλῆσ ἔσχον, τὸ πλεονεκτεῖν τῶν τεθέντων νόμων, καὶ ὃ λόγῳ τε καὶ ὁρ́κῳ ἐπῄνεσαν, οὐ συνεφώνησαν αὑτοῖσ, ἀλλὰ ἡ διαφωνία, ὡσ ἡμεῖσ φαμεν, οὖσα ἀμαθία μεγίστη, δοκοῦσα δὲ σοφία, πάντ’ ἐκεῖνα διὰ πλημμέλειαν καὶ ἀμουσίαν τὴν πικρὰν διέφθειρεν; ἐοίκε γοῦν. εἰε͂ν·

τί δὴ τὸν νομοθέτην ἔδει τότε τιθέντα εὐλαβηθῆναι τούτου περὶ τοῦ πάθουσ τῆσ γενέσεωσ; ἆρ’ ὦ πρὸσ θεῶν νῦν μὲν οὐδὲν σοφὸν γνῶναι τοῦτο οὐδ’ εἰπεῖν χαλεπόν, εἰ δὲ προϊδεῖν ἦν τότε, σοφώτεροσ ἂν ἦν ἡμῶν ὁ προϊδών; τὸ ποῖον δὴ λέγεισ; εἰσ τὸ γεγονὸσ παρ’ ὑμῖν, ὦ Μέγιλλε, ἔστιν νῦν γε κατιδόντα γνῶναι, καὶ γνόντα εἰπεῖν ῥᾴδιον, ὃ τότε ἔδει γίγνεσθαι. σαφέστερον ἔτι λέγε. τὸ τοίνυν σαφέστατον ἂν εἰή τὸ τοιόνδε. τὸ ποῖον; ἐάν τισ μείζονα διδῷ τοῖσ ἐλάττοσι δύναμιν παρεὶσ τὸ μέτριον, πλοίοισ τε ἱστία καὶ σώμασιν τροφὴν καὶ ψυχαῖσ ἀρχάσ, ἀνατρέπεταί που πάντα, καὶ ἐξυβρίζοντα τὰ μὲν εἰσ νόσουσ θεῖ, τὰ δ’ εἰσ ἔκγονον ὕβρεωσ ἀδικίαν.

τί οὖν δή ποτε λέγομεν; ἆρά γε τὸ τοιόνδε, ὡσ οὐκ ἔστ’, ὦ φίλοι ἄνδρεσ, θνητῆσ ψυχῆσ φύσισ ἥτισ ποτὲ δυνήσεται τὴν μεγίστην ἐν ἀνθρώποισ ἀρχὴν φέρειν νέα καὶ ἀνυπεύθυνοσ, ὥστε μὴ τῆσ μεγίστησ νόσου ἀνοίασ πληρωθεῖσα αὑτῆσ τὴν διάνοιαν, μῖσοσ ἔχειν πρὸσ τῶν ἐγγύτατα φίλων, ὃ γενόμενον ταχὺ διέφθειρεν αὐτὴν καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν ἠφάνισεν αὐτῆσ; τοῦτ’ οὖν εὐλαβηθῆναι γνόντασ τὸ μέτριον μεγάλων νομοθετῶν.

ὡσ οὖν δὴ τότε γενόμενον, νῦν ἔστιν μετριώτατα τοπάσαι· τὸ δ’ ἐοίκεν εἶναι ‐ τὸ ποῖον; θεὸσ εἶναι κηδόμενοσ ὑμῶν τισ, ὃσ τὰ μέλλοντα προορῶν, δίδυμον ὑμῖν φυτεύσασ τὴν τῶν βασιλέων γένεσιν ἐκ μονογενοῦσ, εἰσ τὸ μέτριον μᾶλλον συνέστειλε. καὶ μετὰ τοῦτο ἔτι φύσισ τισ ἀνθρωπίνη μεμειγμένη θείᾳ τινὶ δυνάμει, κατιδοῦσα ὑμῶν τὴν ἀρχὴν φλεγμαίνουσαν ἔτι, μείγνυσιν τὴν κατὰ γῆρασ σώφρονα δύναμιν τῇ κατὰ γένοσ αὐθάδει ῥώμῃ, τὴν τῶν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι γερόντων ἰσόψηφον εἰσ τὰ μέγιστα τῇ τῶν βασιλέων ποιήσασα δυνάμει.

ὁ δὲ τρίτοσ σωτὴρ ὑμῖν ἔτι σπαργῶσαν καὶ θυμουμένην τὴν ἀρχὴν ὁρῶν, οἱο͂ν ψάλιον ἐνέβαλεν αὐτῇ τὴν τῶν ἐφόρων δύναμιν, ἐγγὺσ τῆσ κληρωτῆσ ἀγαγὼν δυνάμεωσ·

καὶ κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον ἡ βασιλεία παρ’ ὑμῖν, ἐξ ὧν ἔδει σύμμεικτοσ γενομένη καὶ μέτρον ἔχουσα, σωθεῖσα αὐτὴ σωτηρίασ τοῖσ ἄλλοισ γέγονεν αἰτία. ἐπεὶ ἐπί γε Τημένῳ καὶ Κρεσφόντῃ καὶ τοῖσ τότε νομοθέταισ, οἵτινεσ ἄρα ἦσαν νομοθετοῦντεσ, οὐδ’ ἡ Ἀριστοδήμου μερὶσ ἐσώθη ποτ’ ἄν ‐ οὐ γὰρ ἱκανῶσ ἦσαν νομοθεσίασ ἔμπειροι· σχεδὸν γὰρ οὐκ ἄν ποτ’ ᾠήθησαν ὁρ́κοισ μετριάσαι ψυχὴν νέαν, λαβοῦσαν ἀρχὴν ἐξ ἧσ δυνατὸν ἦν τυραννίδα γενέσθαι ‐ νῦν δ’ ὁ θεὸσ ἔδειξεν οἱάν ἔδει καὶ δεῖ δὴ τὴν μενοῦσαν μάλιστα ἀρχὴν γίγνεσθαι.

τὸ δὲ παρ’ ἡμῶν γιγνώσκεσθαι ταῦτα, ὅπερ εἶπον ἔμπροσθεν, νῦν μὲν γενόμενον οὐδὲν σοφόν ‐ ἐκ γὰρ παραδείγματοσ ὁρᾶν γεγονότοσ οὐδὲν χαλεπόν ‐ εἰ δ’ ἦν τισ προορῶν τότε ταῦτα καὶ δυνάμενοσ μετριάσαι τὰσ ἀρχὰσ καὶ μίαν ἐκ τριῶν ποιῆσαι, τά τε νοηθέντα ἂν καλὰ τότε πάντα ἀπέσωσε καὶ οὐκ ἄν ποτε ὁ Περσικὸσ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα οὐδ’ ἄλλοσ οὐδεὶσ στόλοσ ἂν ὡρ́μησε, καταφρονήσασ ὡσ ὄντων ἡμῶν βραχέοσ ἀξίων. ἀληθῆ λέγεισ.

αἰσχρῶσ γοῦν ἠμύναντο αὐτούσ, ὦ Κλεινία.

τὸ δ’ αἰσχρὸν λέγω οὐχ ὡσ οὐ νικῶντέσ γε οἱ τότε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καλὰσ νενικήκασι μάχασ· ἀλλὰ ὅ φημι αἰσχρὸν τότ’ εἶναι, τόδε λέγω, τὸ πρῶτον μὲν ἐκείνων τῶν πόλεων τριῶν οὐσῶν μίαν ὑπὲρ τῆσ Ἑλλάδοσ ἀμῦναι, τὼ δὲ δύο κακῶσ οὕτωσ εἶναι διεφθαρμένα, ὥστε ἡ μὲν καὶ Λακεδαίμονα διεκώλυεν ἐπαμύνειν αὐτῇ, πολεμοῦσα αὐτῇ κατὰ κράτοσ, ἡ δ’ αὖ πρωτεύουσα ἐν τοῖσ τότε χρόνοισ τοῖσ περὶ τὴν διανομήν, ἡ περὶ τὸ Ἄργοσ, παρακαλουμένη ἀμύνειν τὸν βάρβαρον οὔθ’ ὑπήκουσεν οὔτ’ ἤμυνεν. πολλὰ δὲ λέγων ἄν τισ τὰ τότε γενόμενα περὶ ἐκεῖνον τὸν πόλεμον, τῆσ Ἑλλάδοσ οὐδαμῶσ εὐσχήμονα ἂν κατηγοροῖ·

οὐδ’ αὖ ἀμύνασθαι τήν γε Ἑλλάδα λέγων ὀρθῶσ ἂν λέγοι, ἀλλ’ εἰ μὴ τό τε Ἀθηναίων καὶ τὸ Λακεδαιμονίων κοινῇ διανόημα ἤμυνεν τὴν ἐπιοῦσαν δουλείαν, σχεδὸν ἂν ἤδη πάντ’ ἦν μεμειγμένα τὰ τῶν Ἑλλήνων γένη ἐν ἀλλήλοισ, καὶ βάρβαρα ἐν Ἕλλησι καὶ Ἑλληνικὰ ἐν βαρβάροισ, καθάπερ ὧν Πέρσαι τυραννοῦσι τὰ νῦν διαπεφορημένα καὶ συμπεφορημένα κακῶσ ἐσπαρμένα κατοικεῖται. ταῦτ’, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, ἔχομεν ἐπιτιμᾶν τοῖσ τε πάλαι πολιτικοῖσ λεγομένοισ καὶ νομοθέταισ καὶ τοῖσ νῦν, ἵνα τὰσ αἰτίασ αὐτῶν ἀναζητοῦντεσ, ἀνευρίσκωμεν τί παρὰ ταῦτα ἔδει πράττειν ἄλλο·

οἱο͂ν δὴ καὶ τὸ παρὸν εἴπομεν, ὡσ ἄρα οὐ δεῖ μεγάλασ ἀρχὰσ οὐδ’ αὖ ἀμείκτουσ νομοθετεῖν, διανοηθέντασ τὸ τοιόνδε, ὅτι πόλιν ἐλευθέραν τε εἶναι δεῖ καὶ ἔμφρονα καὶ ἑαυτῇ φίλην, καὶ τὸν νομοθετοῦντα πρὸσ ταῦτα βλέποντα δεῖ νομοθετεῖν.

μὴ θαυμάσωμεν δὲ εἰ πολλάκισ ἤδη προθέμενοι ἄττα, εἰρήκαμεν ὅτι πρὸσ ταῦτα δεῖ νομοθετεῖν βλέποντα τὸν νομοθέτην, τὰ δὲ προτεθέντα οὐ ταὐτὰ ἡμῖν φαίνεται ἑκάστοτε· ἀλλὰ ἀναλογίζεσθαι χρή, ὅταν πρὸσ τὸ σωφρονεῖν φῶμεν δεῖν βλέπειν, ἢ πρὸσ φρόνησιν ἢ φιλίαν, ὡσ ἔσθ’ οὗτοσ ὁ σκοπὸσ οὐχ ἕτεροσ ἀλλ’ ὁ αὐτόσ, καὶ ἄλλα δὴ πολλὰ ἡμᾶσ τοιαῦτα ἂν γίγνηται ῥήματα μὴ διαταραττέτω.

πειρασόμεθα ποιεῖν οὕτωσ ἐπανιόντεσ τοὺσ λόγουσ· καὶ νῦν δὴ τὸ περὶ τῆσ φιλίασ τε καὶ φρονήσεωσ καὶ ἐλευθερίασ, πρὸσ ὅτι βουλόμενοσ ἔμελλεσ λέγειν δεῖν στοχάζεσθαι τὸν νομοθέτην, λέγε. ἄκουσον δή νυν.

εἰσὶν πολιτειῶν οἱο͂ν μητέρεσ δύο τινέσ, ἐξ ὧν τὰσ ἄλλασ γεγονέναι λέγων ἄν τισ ὀρθῶσ λέγοι, καὶ τὴν μὲν προσαγορεύειν μοναρχίαν ὀρθόν, τὴν δ’ αὖ δημοκρατίαν, καὶ τῆσ μὲν τὸ Περσῶν γένοσ ἄκρον ἔχειν, τῆσ δὲ ἡμᾶσ· αἱ δ’ ἄλλαι σχεδὸν ἅπασαι, καθάπερ εἶπον, ἐκ τούτων εἰσὶ διαπεποικιλμέναι. δεῖ δὴ οὖν καὶ ἀναγκαῖον μεταλαβεῖν ἀμφοῖν τούτοιν, εἴπερ ἐλευθερία τ’ ἔσται καὶ φιλία μετὰ φρονήσεωσ· ὃ δὴ βούλεται ἡμῖν ὁ λόγοσ προστάττειν, λέγων ὡσ οὐκ ἄν ποτε τούτων πόλισ ἄμοιροσ γενομένη πολιτευθῆναι δύναιτ’ ἂν καλῶσ.

πῶσ γὰρ ἄν; ἡ μὲν τοίνυν τὸ μοναρχικόν, ἡ δὲ τὸ ἐλεύθερον ἀγαπήσασα μειζόνωσ ἢ ἔδει μόνον, οὐδετέρα τὰ μέτρια κέκτηται τούτων, αἱ δὲ ὑμέτεραι, ἥ τε Λακωνικὴ καὶ Κρητική, μᾶλλον· Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Πέρσαι τὸ μὲν πάλαι οὕτω πωσ, τὸ νῦν δὲ ἧττον. τὰ δ’ αἴτια διέλθωμεν·

ἦ γάρ; πάντωσ, εἴ γέ που μέλλομεν ὃ προυθέμεθα περαίνειν. ἀκούωμεν δή. Πέρσαι γάρ, ὅτε μὲν τὸ μέτριον μᾶλλον δουλείασ τε καὶ ἐλευθερίασ ἦγον ἐπὶ Κύρου, πρῶτον μὲν ἐλεύθεροι ἐγένοντο, ἔπειτα δὲ ἄλλων πολλῶν δεσπόται. ἐλευθερίασ γὰρ ἄρχοντεσ μεταδιδόντεσ ἀρχομένοισ καὶ ἐπὶ τὸ ἴσον ἄγοντεσ, μᾶλλον φίλοι τε ἦσαν στρατιῶται στρατηγοῖσ καὶ προθύμουσ αὑτοὺσ ἐν τοῖσ κινδύνοισ παρείχοντο· καὶ εἴ τισ αὖ φρόνιμοσ ἦν ἐν αὐτοῖσ καὶ βουλεύειν δυνατόσ, οὐ φθονεροῦ τοῦ βασιλέωσ ὄντοσ, διδόντοσ δὲ παρρησίαν καὶ τιμῶντοσ τοὺσ εἴσ τι δυναμένουσ συμβουλεύειν, κοινὴν τὴν τοῦ φρονεῖν εἰσ τὸ μέσον παρείχετο δύναμιν, καὶ πάντα δὴ τότε ἐπέδωκεν αὐτοῖσ δι’ ἐλευθερίαν τε καὶ φιλίαν καὶ νοῦ κοινωνίαν.

ἐοίκέν γέ πωσ τὰ λεγόμενα οὕτω γεγονέναι. πῇ δὴ οὖν ποτε ἀπώλετο ἐπὶ Καμβύσου καὶ πάλιν ἐπὶ Δαρείου σχεδὸν ἐσώθη;

βούλεσθε οἱο͂ν μαντείᾳ διανοηθέντεσ χρώμεθα; φέρει γοῦν ἡμῖν σκέψιν τοῦτο ἐφ’ ὅπερ ὡρμήκαμεν. μαντεύομαι δὴ νῦν περί γε Κύρου, τὰ μὲν ἄλλ’ αὐτὸν στρατηγόν τε ἀγαθὸν εἶναι καὶ φιλόπολιν, παιδείασ δὲ ὀρθῆσ οὐχ ἧφθαι τὸ παράπαν, οἰκονομίᾳ τε οὐδὲν τὸν νοῦν προσεσχηκέναι. πῶσ δὴ τὸ τοιοῦτον φῶμεν; ἐοίκεν ἐκ νέου στρατεύεσθαι διὰ βίου, ταῖσ γυναιξὶν παραδοὺσ τοὺσ παῖδασ τρέφειν.

αἱ δὲ ὡσ εὐδαίμονασ αὐτοὺσ ἐκ τῶν παίδων εὐθὺσ καὶ μακαρίουσ ἤδη γεγονότασ καὶ ἐπιδεεῖσ ὄντασ τούτων οὐδενὸσ ἔτρεφον· κωλύουσαι δὲ ὡσ οὖσιν ἱκανῶσ εὐδαίμοσιν μήτε αὐτοῖσ ἐναντιοῦσθαι μηδένα εἰσ μηδέν, ἐπαινεῖν τε ἀναγκάζουσαι πάντασ τὸ λεγόμενον ἢ πραττόμενον ὑπ’ αὐτῶν, ἔθρεψαν τοιούτουσ τινάσ. καλήν, ὡσ ἐοίκασ, τροφὴν εἴρηκασ. γυναικείαν μὲν οὖν βασιλίδων γυναικῶν νεωστὶ γεγονυιῶν πλουσίων, καὶ ἐν ἀνδρῶν ἐρημίᾳ, διὰ τὸ μὴ σχολάζειν ὑπὸ πολέμων καὶ πολλῶν κινδύνων, τοὺσ παῖδασ τρεφουσῶν.

ἔχει γὰρ λόγον. ὁ δὲ πατήρ γε αὐτοῖσ αὖ ποίμνια μὲν καὶ πρόβατα καὶ ἀγέλασ ἀνδρῶν τε καὶ ἄλλων πολλῶν πολλὰσ ἐκτᾶτο, αὐτοὺσ δὲ οἷσ ταῦτα παραδώσειν ἔμελλεν ἠγνόει τὴν πατρῴαν οὐ παιδευομένουσ τέχνην, οὖσαν Περσικήν ‐ ποιμένων ὄντων Περσῶν, τραχείασ χώρασ ἐκγόνων ‐ σκληρὰν καὶ ἱκανὴν ποιμένασ ἀπεργάζεσθαι μάλα ἰσχυροὺσ καὶ δυναμένουσ θυραυλεῖν καὶ ἀγρυπνεῖν καὶ εἰ στρατεύεσθαι δέοι στρατεύεσθαι· διεφθαρμένην δὲ παιδείαν ὑπὸ τῆσ λεγομένησ εὐδαιμονίασ τὴν Μηδικὴν περιεῖδεν ὑπὸ γυναικῶν τε καὶ εὐνούχων παιδευθέντασ αὑτοῦ τοὺσ ὑεῖσ, ὅθεν ἐγένοντο οἱούσ ἦν αὐτοὺσ εἰκὸσ γενέσθαι, τροφῇ ἀνεπιπλήκτῳ τραφέντασ.

παραλαβόντεσ δ’ οὖν οἱ παῖδεσ τελευτήσαντοσ Κύρου τρυφῆσ μεστοὶ καὶ ἀνεπιπληξίασ, πρῶτον μὲν τὸν ἕτερον ἅτεροσ ἀπέκτεινε τῷ ἴσῳ ἀγανακτῶν, μετὰ δὲ τοῦτο αὐτὸσ μαινόμενοσ ὑπὸ μέθησ τε καὶ ἀπαιδευσίασ τὴν ἀρχὴν ἀπώλεσεν ὑπὸ Μήδων τε καὶ τοῦ λεγομένου τότε εὐνούχου, καταφρονήσαντοσ τῆσ Καμβύσου μωρίασ.

λέγεται δὴ ταῦτά γε, καὶ ἐοίκεν σχεδὸν οὕτω πωσ γεγονέναι.

καὶ μὴν καὶ πάλιν εἰσ Πέρσασ ἐλθεῖν τὴν ἀρχὴν διὰ Δαρείου καὶ τῶν ἑπτὰ λέγεταί που. τί μήν; θεωρῶμεν δὴ συνεπόμενοι τῷ λόγῳ. Δαρεῖοσ γὰρ βασιλέωσ οὐκ ἦν ὑόσ, παιδείᾳ τε οὐ διατρυφώσῃ τεθραμμένοσ, ἐλθὼν δ’ εἰσ τὴν ἀρχὴν καὶ λαβὼν αὐτὴν ἕβδομοσ, διείλετο ἑπτὰ μέρη τεμόμενοσ, ὧν καὶ νῦν ἔτι σμικρὰ ὀνείρατα λέλειπται, καὶ νόμουσ ἠξίου θέμενοσ οἰκεῖν ἰσότητα κοινήν τινα εἰσφέρων, καὶ τὸν τοῦ Κύρου δασμόν, ὃν ὑπέσχετο Πέρσαισ, εἰσ τὸν νόμον ἐνέδει, φιλίαν πορίζων καὶ κοινωνίαν πᾶσιν Πέρσαισ, χρήμασι καὶ δωρεαῖσ τὸν Περσῶν δῆμον προσαγόμενοσ· τοιγαροῦν αὐτῷ τὰ στρατεύματα μετ’ εὐνοίασ προσεκτήσατο χώρασ οὐκ ἐλάττουσ ὧν κατέλιπε Κῦροσ.

μετὰ δὲ Δαρεῖον ὁ τῇ βασιλικῇ καὶ τρυφώσῃ πάλιν παιδευθεὶσ παιδείᾳ Ξέρξησ ‐ "ὦ Δαρεῖε," εἰπεῖν ἐστιν δικαιότατον ἴσωσ, "ὃσ τὸ Κύρου κακὸν οὐκ ἔμαθεσ, ἐθρέψω δὲ Ξέρξην ἐν τοῖσ αὐτοῖσ ἤθεσιν ἐν οἷσπερ Κῦροσ Καμβύσην" ‐ ὁ δέ, ἅτε τῶν αὐτῶν παιδειῶν γενόμενοσ ἔκγονοσ, παραπλήσια ἀπετέλεσεν τοῖσ Καμβύσου παθήμασιν· καὶ σχεδὸν ἔκ γε τοσούτου βασιλεὺσ ἐν Πέρσαισ οὐδείσ πω μέγασ ἐγγέγονεν ἀληθῶσ, πλήν γε ὀνόματι.

τὸ δ’ αἴτιον οὐ τύχησ, ὡσ ὁ ἐμὸσ λόγοσ, ἀλλ’ ὁ κακὸσ βίοσ ὃν οἱ τῶν διαφερόντωσ πλουσίων καὶ τυράννων παῖδεσ τὰ πολλὰ ζῶσιν· οὐ γὰρ μή ποτε γένηται παῖσ καὶ ἀνὴρ καὶ γέρων ἐκ ταύτησ τῆσ τροφῆσ διαφέρων πρὸσ ἀρετήν.

ἃ δή, φαμέν, τῷ νομοθέτῃ σκεπτέον, καὶ ἡμῖν δὲ ἐν τῷ νῦν παρόντι. δίκαιον μήν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τοῦτό γε τῇ πόλει ὑμῶν ἀποδιδόναι, ὅτι πενίᾳ καὶ πλούτῳ καὶ ἰδιωτείᾳ καὶ βασιλείᾳ διαφέρουσαν οὐδ’ ἡντινοῦν τιμὴν καὶ τροφὴν νέμετε, ἃσ μὴ τὸ κατ’ ἀρχὰσ ὑμῖν θεῖον παρὰ θεοῦ διεμαντεύσατό τινοσ. οὐ γὰρ δὴ δεῖ κατὰ πόλιν γε εἶναι τὰσ τιμὰσ ὑπερεχούσασ, ὅτι τίσ ἐστιν πλούτῳ διαφέρων, ἐπεὶ οὐδ’ ὅτι ταχὺσ ἢ καλὸσ ἢ ἰσχυρὸσ ἄνευ τινὸσ ἀρετῆσ, οὐδ’ ἀρετῆσ ἧσ ἂν σωφροσύνη ἀπῇ.

πῶσ τοῦτο, ὦ ξένε, λέγεισ; ἀνδρεία που μόριον ἀρετῆσ ἕν; πῶσ γὰρ οὔ; δίκασον τοίνυν αὐτὸσ τὸν λόγον ἀκούσασ εἴ σοι δέξαι’ ἂν σύνοικον ἢ γείτονα εἶναί τινα σφόδρα μὲν ἀνδρεῖον, μὴ σώφρονα δὲ ἀλλ’ ἀκόλαστον. εὐφήμει.

τί δέ; τεχνικὸν μὲν καὶ περὶ ταῦτα σοφόν, ἄδικον δέ; οὐδαμῶσ. ἀλλὰ μὴν τό γε δίκαιον οὐ φύεται χωρὶσ τοῦ σωφρονεῖν. πῶσ γὰρ ἄν; οὐδὲ μὴν ὅν γε σοφὸν ἡμεῖσ νυνδὴ προυθέμεθα, τὸν τὰσ ἡδονὰσ καὶ λύπασ κεκτημένον συμφώνουσ τοῖσ ὀρθοῖσ λόγοισ καὶ ἑπομένασ. οὐ γὰρ οὖν. ἔτι δὴ καὶ τόδε ἐπισκεψώμεθα τῶν ἐν ταῖσ πόλεσιν τιμήσεων ἕνεκα, ποῖαί τε ὀρθαὶ καὶ μὴ γίγνονται ἑκάστοτε. τὸ ποῖον;

σωφροσύνη ἄνευ πάσησ τῆσ ἄλλησ ἀρετῆσ ἐν ψυχῇ τινι μεμονωμένη τίμιον ἢ ἄτιμον γίγνοιτ’ ἂν κατὰ δίκην; οὐκ ἔχω ὅπωσ εἴπω. καὶ μὴν εἴρηκάσ γε μετρίωσ· εἰπὼν γὰρ δὴ ὧν ἠρόμην ὁποτερονοῦν, παρὰ μέλοσ ἔμοιγ’ ἂν δοκεῖσ φθέγξασθαι. καλῶσ τοίνυν γεγονὸσ ἂν εἰή. εἰε͂ν· τὸ μὲν δὴ πρόσθημα ὧν τιμαί τε καὶ ἀτιμίαι οὐ λόγου, ἀλλά τινοσ μᾶλλον ἀλόγου σιγῆσ, ἄξιον ἂν εἰή. σωφροσύνην μοι φαίνῃ λέγειν. ναί.

τὸ δέ γε τῶν ἄλλων πλεῖστα ἡμᾶσ ὠφελοῦν μετὰ τῆσ προσθήκησ μάλιστ’ ἂν τιμώμενον ὀρθότατα τιμῷτο, καὶ τὸ δεύτερον δευτέρωσ· καὶ οὕτω δὴ κατὰ τὸν ἑξῆσ λόγον τὰσ ἐφεξῆσ τιμὰσ λαγχάνον ἕκαστον ὀρθῶσ ἂν λαγχάνοι. ἔχει ταύτῃ.

τί οὖν; οὐ νομοθέτου καὶ ταῦτα αὖ φήσομεν εἶναι διανέμειν; καὶ μάλα. βούλει δὴ τὰ μὲν ἅπαντα καὶ ἐφ’ ἕκαστον ἔργον καὶ κατὰ σμικρὰ ἐκείνῳ δῶμεν νεῖμαι, τὸ δὲ τριχῇ διελεῖν, ἐπειδὴ νόμων ἐσμὲν καὶ αὐτοί πωσ ἐπιθυμηταί, πειραθῶμεν, διατεμεῖν χωρὶσ τά τε μέγιστα καὶ δεύτερα καὶ τρίτα; πάνυ μὲν οὖν. λέγομεν τοίνυν ὅτι πόλιν, ὡσ ἐοίκεν, τὴν μέλλουσαν σῴζεσθαί τε καὶ εὐδαιμονήσειν εἰσ δύναμιν ἀνθρωπίνην δεῖ καὶ ἀναγκαῖον τιμάσ τε καὶ ἀτιμίασ διανέμειν ὀρθῶσ. ἔστιν δὲ ὀρθῶσ ἄρα τιμιώτατα μὲν καὶ πρῶτα τὰ περὶ τὴν ψυχὴν ἀγαθὰ κεῖσθαι, σωφροσύνησ ὑπαρχούσησ αὐτῇ, δεύτερα δὲ τὰ περὶ τὸ σῶμα καλὰ καὶ ἀγαθά, καὶ τρίτα τὰ περὶ τὴν οὐσίαν καὶ χρήματα λεγόμενα· τούτων δὲ ἂν ἐκτόσ τισ βαίνῃ νομοθέτησ ἢ πόλισ, εἰσ τιμὰσ ἢ χρήματα προάγουσα ἤ τι τῶν ὑστέρων εἰσ τὸ πρόσθεν τιμαῖσ τάττουσα, οὔθ’ ὅσιον οὔτε πολιτικὸν ἂν δρῴη πρᾶγμα.

εἰρήσθω ταῦτα ἢ πῶσ ἡμῖν;

πάνυ μὲν οὖν εἰρήσθω σαφῶσ. ταῦτα μὲν τοίνυν ἡμᾶσ ἐπὶ πλέον ἐποίησεν εἰπεῖν ἡ Περσῶν πέρι διάσκεψισ τῆσ πολιτείασ· ἀνευρίσκομεν δὲ ἐπὶ ἔτι χείρουσ αὐτοὺσ γεγονότασ, τὴν δὲ αἰτίαν φαμέν, ὅτι τὸ ἐλεύθερον λίαν ἀφελόμενοι τοῦ δήμου, τὸ δεσποτικὸν δ’ ἐπαγαγόντεσ μᾶλλον τοῦ προσήκοντοσ, τὸ φίλον ἀπώλεσαν καὶ τὸ κοινὸν ἐν τῇ πόλει. τούτου δὲ φθαρέντοσ, οὔθ’ ἡ τῶν ἀρχόντων βουλὴ ὑπὲρ ἀρχομένων καὶ τοῦ δήμου βουλεύεται, ἀλλ’ ἕνεκα τῆσ αὑτῶν ἀρχῆσ, ἄν τι καὶ σμικρὸν πλέον ἑκάστοτε ἡγῶνται ἔσεσθαί σφισιν, ἀναστάτουσ μὲν πόλεισ, ἀνάστατα δὲ ἔθνη φίλια πυρὶ καταφθείραντεσ, ἐχθρῶσ τε καὶ ἀνηλεήτωσ μισοῦντεσ μισοῦνται·

ὅταν τε εἰσ χρείαν τοῦ μάχεσθαι περὶ ἑαυτῶν τοὺσ δήμουσ ἀφικνῶνται, οὐδὲν κοινὸν ἐν αὐτοῖσ αὖ μετὰ προθυμίασ τοῦ ἐθέλειν κινδυνεύειν καὶ μάχεσθαι ἀνευρίσκουσιν, ἀλλὰ κεκτημένοι μυριάδασ ἀπεράντουσ λογισμῷ, ἀχρήστουσ εἰσ πόλεμον πάσασ κέκτηνται, καὶ καθάπερ ἐνδεεῖσ ἀνθρώπων μισθούμενοι, ὑπὸ μισθωτῶν καὶ ὀθνείων ἀνθρώπων ἡγοῦνταί ποτε σωθήσεσθαι. πρὸσ δὲ τούτοισ ἀμαθαίνειν ἀναγκάζονται, λέγοντεσ ἔργοισ ὅτι λῆροσ πρὸσ χρυσόν τε καὶ ἄργυρόν ἐστιν ἑκάστοτε τὰ λεγόμενα τίμια καὶ καλὰ κατὰ πόλιν.

πάνυ μὲν οὖν.

τὰ μὲν δὴ περί γε Περσῶν, ὡσ οὐκ ὀρθῶσ τὰ νῦν διοικεῖται διὰ τὴν σφόδρα δουλείαν τε καὶ δεσποτείαν, τέλοσ ἐχέτω. πάνυ μὲν οὖν. τὰ δὲ περὶ τὴν τῆσ Ἀττικῆσ αὖ πολιτείασ τὸ μετὰ τοῦτο ὡσαύτωσ ἡμᾶσ διεξελθεῖν χρεών, ὡσ ἡ παντελὴσ καὶ ἀπὸ πασῶν ἀρχῶν ἐλευθερία τῆσ μέτρον ἐχούσησ ἀρχῆσ ὑφ’ ἑτέρων οὐ σμικρῷ χείρων· ἡμῖν γὰρ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ὅτε ἡ Περσῶν ἐπίθεσισ τοῖσ Ἕλλησιν, ἴσωσ δὲ σχεδὸν ἅπασιν τοῖσ τὴν Εὐρώπην οἰκοῦσιν, ἐγίγνετο, πολιτεία τε ἦν παλαιὰ καὶ ἐκ τιμημάτων ἀρχαί τινεσ τεττάρων, καὶ δεσπότισ ἐνῆν τισ αἰδώσ, δι’ ἣν δουλεύοντεσ τοῖσ τότε νόμοισ ζῆν ἠθέλομεν.

καὶ πρὸσ τούτοισ δὴ τὸ μέγεθοσ τοῦ στόλου κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν γενόμενον, φόβον ἄπορον ἐμβαλόν, δουλείαν ἔτι μείζονα ἐποίησεν ἡμᾶσ τοῖσ τε ἄρχουσιν καὶ τοῖσ νόμοισ δουλεῦσαι, καὶ διὰ πάντα ταῦθ’ ἡμῖν συνέπεσε πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ σφόδρα φιλία. σχεδὸν γὰρ δέκα ἔτεσιν πρὸ τῆσ ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίασ ἀφίκετο Δᾶτισ Περσικὸν στόλον ἄγων, πέμψαντοσ Δαρείου διαρρήδην ἐπί τε Ἀθηναίουσ καὶ Ἐρετριᾶσ, ἐξανδραποδισάμενον ἀγαγεῖν, θάνατον αὐτῷ προειπὼν μὴ πράξαντι ταῦτα. καὶ ὁ Δᾶτισ τοὺσ μὲν Ἐρετριᾶσ ἔν τινι βραχεῖ χρόνῳ παντάπασιν κατὰ κράτοσ τε εἷλεν μυριάσι συχναῖσ, καί τινα λόγον εἰσ τὴν ἡμετέραν πόλιν ἀφῆκεν φοβερόν, ὡσ οὐδεὶσ Ἐρετριῶν αὐτὸν ἀποπεφευγὼσ εἰή·

συνάψαντεσ γὰρ ἄρα τὰσ χεῖρασ σαγηνεύσαιεν πᾶσαν τὴν Ἐρετρικὴν οἱ στρατιῶται τοῦ Δάτιδοσ.

ὁ δὴ λόγοσ, εἴτ’ ἀληθὴσ εἴτε καὶ ὅπῃ ἀφίκετο, τούσ τε ἄλλουσ Ἕλληνασ καὶ δὴ καὶ Ἀθηναίουσ ἐξέπληττεν, καὶ πρεσβευομένοισ αὐτοῖσ πανταχόσε βοηθεῖν οὐδεὶσ ἤθελεν πλήν γε Λακεδαιμονίων· οὗτοι δὲ ὑπό τε τοῦ πρὸσ Μεσσήνην ὄντοσ τότε πολέμου καὶ εἰ δή τι διεκώλυεν ἄλλο αὐτούσ ‐ οὐ γὰρ ἴσμεν λεγόμενον ‐ ὕστεροι δ’ οὖν ἀφίκοντο τῆσ ἐν Μαραθῶνι μάχησ γενομένησ μιᾷ ἡμέρᾳ.

μετὰ δὲ τοῦτο παρασκευαί τε μεγάλαι λεγόμεναι καὶ ἀπειλαὶ ἐφοίτων μυρίαι παρὰ βασιλέωσ. προϊόντοσ δὲ τοῦ χρόνου, Δαρεῖοσ μὲν τεθνάναι ἐλέχθη, νέοσ δὲ καὶ σφοδρὸσ ὁ ὑὸσ αὐτοῦ παρειληφέναι τὴν ἀρχὴν καὶ οὐδαμῶσ ἀφίστασθαι τῆσ ὁρμῆσ. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πᾶν τοῦτο ᾤοντο ἐπὶ σφᾶσ αὐτοὺσ παρασκευάζεσθαι διὰ τὸ Μαραθῶνι γενόμενον, καὶ ἀκούοντεσ Ἄθων τε διορυττόμενον καὶ Ἑλλήσποντον ζευγνύμενον καὶ τὸ τῶν νεῶν πλῆθοσ, ἡγήσαντο οὔτε κατὰ γῆν σφίσιν εἶναι σωτηρίαν οὔτε κατὰ θάλατταν· οὔτε γὰρ βοηθήσειν αὑτοῖσ οὐδένα ‐ μεμνημένοι ὡσ οὐδ’ ὅτε τὸ πρότερον ἦλθον καὶ τὰ περὶ Ἐρέτριαν διεπράξαντο, σφίσι γε οὐδεὶσ τότε ἐβοήθησεν οὐδ’ ἐκινδύνευσεν συμμαχόμενοσ·

ταὐτὸν δὴ προσεδόκων καὶ τότε γενήσεσθαι τό γε κατὰ γῆν ‐ καὶ κατὰ θάλατταν δ’ αὖ πᾶσαν ἀπορίαν ἑώρων σωτηρίασ, νεῶν χιλίων καὶ ἔτι πλεόνων ἐπιφερομένων. μίαν δὴ σωτηρίαν συνενόουν, λεπτὴν μὲν καὶ ἄπορον, μόνην δ’ οὖν, βλέψαντεσ πρὸσ τὸ πρότερον γενόμενον, ὡσ ἐξ ἀπόρων καὶ τότε ἐφαίνετο γενέσθαι τὸ νικῆσαι μαχομένουσ·

ἐπὶ δὲ τῆσ ἐλπίδοσ ὀχούμενοι ταύτησ ηὑρ́ισκον καταφυγὴν αὑτοῖσ εἰσ αὑτοὺσ μόνουσ εἶναι καὶ τοὺσ θεούσ. ταῦτ’ οὖν αὐτοῖσ πάντα φιλίαν ἀλλήλων ἐνεποίει, ὁ φόβοσ ὁ τότε παρὼν ὅ τε ἐκ τῶν νόμων τῶν ἔμπροσθεν γεγονώσ, ὃν δουλεύοντεσ τοῖσ πρόσθεν νόμοισ ἐκέκτηντο, ἣν αἰδῶ πολλάκισ ἐν τοῖσ ἄνω λόγοισ εἴπομεν, ᾗ καὶ δουλεύειν ἔφαμεν δεῖν τοὺσ μέλλοντασ ἀγαθοὺσ ἔσεσθαι, ἧσ ὁ δειλὸσ ἐλεύθεροσ καὶ ἄφοβοσ· ὃν εἰ τότε μὴ δέοσ ἔλαβεν, οὐκ ἄν ποτε συνελθὼν ἠμύνατο, οὐδ’ ἤμυνεν ἱεροῖσ τε καὶ τάφοισ καὶ πατρίδι καὶ τοῖσ ἄλλοισ οἰκείοισ τε ἅμα καὶ φίλοισ, ὥσπερ τότ’ ἐβοήθησεν, ἀλλὰ κατὰ σμικρὰ ἂν ἐν τῷ τότε ἡμῶν ἕκαστοσ σκεδασθεὶσ ἄλλοσ ἄλλοσε διεσπάρη.

καὶ μάλα, ὦ ξένε, ὀρθῶσ τε εἴρηκασ καὶ σαυτῷ τε καὶ τῇ πατρίδι πρεπόντωσ.

ἔστι ταῦτα, ὦ Μέγιλλε· πρὸσ γὰρ σὲ τὰ ἐν τῷ τότε χρόνῳ γενόμενα, κοινωνὸν τῇ τῶν πατέρων γεγονότα φύσει, δίκαιον λέγειν. ἐπισκόπει μὴν καὶ σὺ καὶ Κλεινίασ εἴ τι πρὸσ τὴν νομοθεσίαν προσήκοντα λέγομεν· οὐ γὰρ μύθων ἕνεκα διεξέρχομαι, οὗ λέγω δ’ ἕνεκα. ὁρᾶτε γάρ·

ἐπειδή τινα τρόπον ταὐτὸν ἡμῖν συμβεβήκει πάθοσ ὅπερ Πέρσαισ, ἐκείνοισ μὲν ἐπὶ πᾶσαν δουλείαν ἄγουσιν τὸν δῆμον, ἡμῖν δ’ αὖ τοὐναντίον ἐπὶ πᾶσαν ἐλευθερίαν προτρέπουσι τὰ πλήθη, πῶσ δὴ καὶ τί λέγωμεν τοὐντεῦθεν, οἱ προγεγονότεσ ἡμῖν ἔμπροσθεν λόγοι τρόπον τινὰ καλῶσ εἰσιν εἰρημένοι. λέγεισ εὖ·

πειρῶ δ’ ἔτι σαφέστερον ἡμῖν σημῆναι τὸ νῦν λεγόμενον. ἔσται ταῦτα. οὐκ ἦν, ὦ φίλοι, ἡμῖν ἐπὶ τῶν παλαιῶν νόμων ὁ δῆμόσ τινων κύριοσ, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἑκὼν ἐδούλευε τοῖσ νόμοισ. ποίοισ δὴ λέγεισ; τοῖσ περὶ τὴν μουσικὴν πρῶτον τὴν τότε, ἵνα ἐξ ἀρχῆσ διέλθωμεν τὴν τοῦ ἐλευθέρου λίαν ἐπίδοσιν βίου. διῃρημένη γὰρ δὴ τότε ἦν ἡμῖν ἡ μουσικὴ κατὰ εἴδη τε ἑαυτῆσ ἄττα καὶ σχήματα, καί τι ἦν εἶδοσ ᾠδῆσ εὐχαὶ πρὸσ θεούσ, ὄνομα δὲ ὕμνοι ἐπεκαλοῦντο· καὶ τούτῳ δὴ τὸ ἐναντίον ἦν ᾠδῆσ ἕτερον εἶδοσ ‐ θρήνουσ δέ τισ ἂν αὐτοὺσ μάλιστα ἐκάλεσεν ‐ καὶ παίωνεσ ἕτερον, καὶ ἄλλο, Διονύσου γένεσισ οἶμαι, διθύραμβοσ λεγόμενοσ.

νόμουσ τε αὐτὸ τοῦτο τοὔνομα ἐκάλουν, ᾠδὴν ὥσ τινα ἑτέραν· ἐπέλεγον δὲ κιθαρῳδικούσ. τούτων δὴ διατεταγμένων καὶ ἄλλων τινῶν, οὐκ ἐξῆν ἄλλο εἰσ ἄλλο καταχρῆσθαι μέλουσ εἶδοσ· τὸ δὲ κῦροσ τούτων γνῶναί τε καὶ ἅμα γνόντα δικάσαι, ζημιοῦν τε αὖ τὸν μὴ πειθόμενον, οὐ σῦριγξ ἦν οὐδέ τινεσ ἄμουσοι βοαὶ πλήθουσ, καθάπερ τὰ νῦν, οὐδ’ αὖ κρότοι ἐπαίνουσ ἀποδιδόντεσ, ἀλλὰ τοῖσ μὲν γεγονόσι περὶ παίδευσιν δεδογμένον ἀκούειν ἦν αὐτοῖσ μετὰ σιγῆσ διὰ τέλουσ, παισὶ δὲ καὶ παιδαγωγοῖσ καὶ τῷ πλείστῳ ὄχλῳ ῥάβδου κοσμούσησ ἡ νουθέτησισ ἐγίγνετο.

ταῦτ’ οὖν οὕτω τεταγμένωσ ἤθελεν ἄρχεσθαι τῶν πολιτῶν τὸ πλῆθοσ, καὶ μὴ τολμᾶν κρίνειν διὰ θορύβου·

μετὰ δὲ ταῦτα, προϊόντοσ τοῦ χρόνου, ἄρχοντεσ μὲν τῆσ ἀμούσου παρανομίασ ποιηταὶ ἐγίγνοντο φύσει μὲν ποιητικοί, ἀγνώμονεσ δὲ περὶ τὸ δίκαιον τῆσ Μούσησ καὶ τὸ νόμιμον, βακχεύοντεσ καὶ μᾶλλον τοῦ δέοντοσ κατεχόμενοι ὑφ’ ἡδονῆσ, κεραννύντεσ δὲ θρήνουσ τε ὕμνοισ καὶ παίωνασ διθυράμβοισ, καὶ αὐλῳδίασ δὴ ταῖσ κιθαρῳδίαισ μιμούμενοι, καὶ πάντα εἰσ πάντα συνάγοντεσ, μουσικῆσ ἄκοντεσ ὑπ’ ἀνοίασ καταψευδόμενοι ὡσ ὀρθότητα μὲν οὐκ ἔχοι οὐδ’ ἡντινοῦν μουσική, ἡδονῇ δὲ τῇ τοῦ χαίροντοσ, εἴτε βελτίων εἴτε χείρων ἂν εἰή τισ, κρίνοιτο ὀρθότατα. τοιαῦτα δὴ ποιοῦντεσ ποιήματα, λόγουσ τε ἐπιλέγοντεσ τοιούτουσ, τοῖσ πολλοῖσ ἐνέθεσαν παρανομίαν εἰσ τὴν μουσικὴν καὶ τόλμαν ὡσ ἱκανοῖσ οὖσιν κρίνειν·

ὅθεν δὴ τὰ θέατρα ἐξ ἀφώνων φωνήεντ’ ἐγένοντο, ὡσ ἐπαί̈οντα ἐν μούσαισ τό τε καλὸν καὶ μή, καὶ ἀντὶ ἀριστοκρατίασ ἐν αὐτῇ θεατροκρατία τισ πονηρὰ γέγονεν. εἰ γὰρ δὴ καὶ δημοκρατία ἐν αὐτῇ τισ μόνον ἐγένετο ἐλευθέρων ἀνδρῶν, οὐδὲν ἂν πάνυ γε δεινὸν ἦν τὸ γεγονόσ·

νῦν δὲ ἦρξε μὲν ἡμῖν ἐκ μουσικῆσ ἡ πάντων εἰσ πάντα σοφίασ δόξα καὶ παρανομία, συνεφέσπετο δὲ ἐλευθερία. ἄφοβοι γὰρ ἐγίγνοντο ὡσ εἰδότεσ, ἡ δὲ ἄδεια ἀναισχυντίαν ἐνέτεκεν· τὸ γὰρ τὴν τοῦ βελτίονοσ δόξαν μὴ φοβεῖσθαι διὰ θράσοσ, τοῦτ’ αὐτό ἐστιν σχεδὸν ἡ πονηρὰ ἀναισχυντία, διὰ δή τινοσ ἐλευθερίασ λίαν ἀποτετολμημένησ. ἀληθέστατα λέγεισ.

ἐφεξῆσ δὴ ταύτῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἡ τοῦ μὴ ἐθέλειν τοῖσ ἄρχουσι δουλεύειν γίγνοιτ’ ἄν, καὶ ἑπομένη ταύτῃ φεύγειν πατρὸσ καὶ μητρὸσ καὶ πρεσβυτέρων δουλείαν καὶ νουθέτησιν, καὶ ἐγγὺσ τοῦ τέλουσ οὖσιν νόμων ζητεῖν μὴ ὑπηκόοισ εἶναι, πρὸσ αὐτῷ δὲ ἤδη τῷ τέλει ὁρ́κων καὶ πίστεων καὶ τὸ παράπαν θεῶν μὴ φροντίζειν, τὴν λεγομένην παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν ἐπιδεικνῦσι καὶ μιμουμένοισ, ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἐκεῖνα ἀφικομένουσ, χαλεπὸν αἰῶνα διάγοντασ μὴ λῆξαί ποτε κακῶν. τίνοσ δὴ καὶ ταῦθ’ ἡμῖν αὖ χάριν ἐλέχθη; δεῖν φαίνεται ἔμοιγε οἱο͂́νπερ ἵππον τὸν λόγον ἑκάστοτε ἀναλαμβάνειν, καὶ μὴ καθάπερ ἀχάλινον κεκτημένον τὸ στόμα, βίᾳ ὑπὸ τοῦ λόγου φερόμενον, κατὰ τὴν παροιμίαν ἀπό τινοσ ὄνου πεσεῖν, ἀλλ’ ἐπανερωτᾶν τὸ νυνδὴ λεχθέν, τὸ τίνοσ δὴ χάριν ἕνεκα ταῦτα ἐλέχθη;

καλῶσ.

ταῦτα τοίνυν εἴρηται ἐκείνων ἕνεκα. τίνων; ἐλέξαμεν ὡσ τὸν νομοθέτην δεῖ τριῶν στοχαζόμενον νομοθετεῖν, ὅπωσ ἡ νομοθετουμένη πόλισ ἐλευθέρα τε ἔσται καὶ φίλη ἑαυτῇ καὶ νοῦν ἕξει. ταῦτ’ ἦν· ἦ γάρ; πάνυ μὲν οὖν. τούτων ἕνεκα δὴ πολιτείασ τήν τε δεσποτικωτάτην προελόμενοι καὶ τὴν ἐλευθερικωτάτην, ἐπισκοποῦμεν νυνὶ ποτέρα τούτων ὀρθῶσ πολιτεύεται·

λαβόντεσ δὲ αὐτῶν ἑκατέρασ μετριότητά τινα, τῶν μὲν τοῦ δεσπόζειν, τῶν δὲ τοῦ ἐλευθεριάσαι, κατείδομεν ὅτι τότε διαφερόντωσ ἐν αὐταῖσ ἐγένετο εὐπραγία, ἐπὶ δὲ τὸ ἄκρον ἀγαγόντων ἑκατέρων, τῶν μὲν δουλείασ, τῶν δὲ τοὐναντίου, οὐ συνήνεγκεν οὔτε τοῖσ οὔτε τοῖσ. ἀληθέστατα λέγεισ.

καὶ μὴν αὐτῶν γ’ ἕνεκα καὶ τὸ Δωρικὸν ἐθεασάμεθα κατοικιζόμενον στρατόπεδον καὶ τὰσ τοῦ Δαρδάνου ὑπωρείασ τε καὶ τὴν ἐπὶ θαλάττῃ κατοίκισιν, καὶ τοὺσ πρώτουσ δὴ τοὺσ περιλιπεῖσ γενομένουσ τῆσ φθορᾶσ, ἔτι δὲ τοὺσ ἔμπροσθεν τούτων γενομένουσ ἡμῖν λόγουσ περί τε μουσικῆσ καὶ μέθησ καὶ τὰ τούτων ἔτι πρότερα. ταῦτα γὰρ πάντα εἴρηται τοῦ κατιδεῖν ἕνεκα πῶσ ποτ’ ἂν πόλισ ἄριστα οἰκοίη, καὶ ἰδίᾳ πῶσ ἄν τισ βέλτιστα τὸν αὑτοῦ βίον διαγάγοι· εἰ δὲ δή τι πεποιήκαμεν προὔργου, τίσ ποτ’ ἂν ἔλεγχοσ γίγνοιτο ἡμῖν πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ λεχθείσ, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία;

ἐγώ τινα, ὦ ξένε, μοι δοκῶ κατανοεῖν. ἐοίκεν κατὰ τύχην τινὰ ἡμῖν τὰ τῶν λόγων τούτων πάντων ὧν διεξήλθομεν γεγονέναι· σχεδὸν γὰρ εἰσ χρείαν αὐτῶν ἔγωγ’ ἐλήλυθα τὰ νῦν, καὶ κατά τινα αὖ καιρὸν σύ τε παραγέγονασ ἅμα καὶ Μέγιλλοσ ὅδε. οὐ γὰρ ἀποκρύψομαι σφὼ τὸ νῦν ἐμοὶ συμβαῖνον, ἀλλὰ καὶ πρὸσ οἰωνόν τινα ποιοῦμαι.

ἡ γὰρ πλείστη τῆσ Κρήτησ ἐπιχειρεῖ τινα ἀποικίαν ποιήσασθαι, καὶ προστάττει τοῖσ Κνωσίοισ ἐπιμεληθῆναι τοῦ πράγματοσ, ἡ δὲ τῶν Κνωσίων πόλισ ἐμοί τε καὶ ἄλλοισ ἐννέα· ἅμα δὲ καὶ νόμουσ τῶν τε αὐτόθι, εἴ τινεσ ἡμᾶσ ἀρέσκουσιν, τίθεσθαι κελεύει, καὶ εἴ τινεσ ἑτέρωθεν, μηδὲν ὑπολογιζομένουσ τὸ ξενικὸν αὐτῶν, ἂν βελτίουσ φαίνωνται. νῦν οὖν ἐμοί τε καὶ ὑμῖν ταύτην δῶμεν χάριν· ἐκ τῶν εἰρημένων ἐκλέξαντεσ, τῷ λόγῳ συστησώμεθα πόλιν, οἱο͂ν ἐξ ἀρχῆσ κατοικίζοντεσ, καὶ ἅμα μὲν ἡμῖν οὗ ζητοῦμεν ἐπίσκεψισ γενήσεται, ἅμα δὲ ἐγὼ τάχ’ ἂν χρησαίμην εἰσ τὴν μέλλουσαν πόλιν ταύτῃ τῇ συστάσει.

οὐ πόλεμόν γε ἐπαγγέλλεισ, ὦ Κλεινία· ἀλλ’ εἰ μή τι Μεγίλλῳ πρόσαντεσ, τὰ παρ’ ἐμοῦ γε ἡγοῦ σοι πάντα κατὰ νοῦν ὑπάρχειν εἰσ δύναμιν. εὖ λέγεισ. καὶ μὴν καὶ τὰ παρ’ ἐμοῦ. κάλλιστ’ εἰρήκατον.

ἀτὰρ πειρώμεθα λόγῳ πρῶτον κατοικίζειν τὴν πόλιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION