Plato, Laws, book 2

(플라톤, Laws, book 2)

τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡσ ἐοίκε, σκεπτέον ἐκεῖνο περὶ αὐτῶν, πότερα τοῦτο μόνον ἀγαθὸν ἔχει, τὸ κατιδεῖν πῶσ ἔχομεν τὰσ φύσεισ, ἢ καί τι μέγεθοσ ὠφελίασ ἄξιον πολλῆσ σπουδῆσ ἔνεστ’ ἐν τῇ κατ’ ὀρθὸν χρείᾳ τῆσ ἐν οἴνῳ συνουσίασ. τί οὖν δὴ λέγομεν; ἔνεσθ’, ὡσ ὁ λόγοσ ἐοίκεν βούλεσθαι σημαίνειν· τὸν νοῦν, μή πῃ παραποδισθῶμεν ὑπ’ αὐτοῦ.

λέγ’ οὖν. ἀναμνησθῆναι τοίνυν ἔγωγε πάλιν ἐπιθυμῶ τί ποτε λέγομεν ἡμῖν εἶναι τὴν ὀρθὴν παιδείαν. τούτου γάρ, ὥσ γε ἐγὼ τοπάζω τὰ νῦν, ἔστιν ἐν τῷ ἐπιτηδεύματι τούτῳ καλῶσ κατορθουμένῳ σωτηρία.

μέγα λέγεισ. λέγω τοίνυν τῶν παίδων παιδικὴν εἶναι πρώτην αἴσθησιν ἡδονὴν καὶ λύπην, καὶ ἐν οἷσ ἀρετὴ ψυχῇ καὶ κακία παραγίγνεται πρῶτον, ταῦτ’ εἶναι, φρόνησιν δὲ καὶ ἀληθεῖσ δόξασ βεβαίουσ εὐτυχὲσ ὅτῳ καὶ πρὸσ τὸ γῆρασ παρεγένετο· τέλεοσ δ’ οὖν ἔστ’ ἄνθρωποσ ταῦτα καὶ τὰ ἐν τούτοισ πάντα κεκτημένοσ ἀγαθά. παιδείαν δὴ λέγω τὴν παραγιγνομένην πρῶτον παισὶν ἀρετήν· ἡδονὴ δὴ καὶ φιλία καὶ λύπη καὶ μῖσοσ ἂν ὀρθῶσ ἐν ψυχαῖσ ἐγγίγνωνται μήπω δυναμένων λόγῳ λαμβάνειν, λαβόντων δὲ τὸν λόγον, συμφωνήσωσι τῷ λόγῳ ὀρθῶσ εἰθίσθαι ὑπὸ τῶν προσηκόντων ἐθῶν, αὕτη ’σθ’ ἡ συμφωνία σύμπασα μὲν ἀρετή, τὸ δὲ περὶ τὰσ ἡδονὰσ καὶ λύπασ τεθραμμένον αὐτῆσ ὀρθῶσ ὥστε μισεῖν μὲν ἃ χρὴ μισεῖν εὐθὺσ ἐξ ἀρχῆσ μέχρι τέλουσ, στέργειν δὲ ἃ χρὴ στέργειν, τοῦτ’ αὐτὸ ἀποτεμὼν τῷ λόγῳ καὶ παιδείαν προσαγορεύων, κατά γε τὴν ἐμὴν ὀρθῶσ ἂν προσαγορεύοισ.

καὶ γάρ, ὦ ξένε, ἡμῖν καὶ τὰ πρότερον ὀρθῶσ σοι παιδείασ πέρι καὶ τὰ νῦν εἰρῆσθαι δοκεῖ.

καλῶσ τοίνυν. δὲ οἰκτίραντεσ τὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπίπονον πεφυκὸσ γένοσ, ἀναπαύλασ τε αὐτοῖσ τῶν πόνων ἐτάξαντο τὰσ τῶν ἑορτῶν ἀμοιβὰσ τοῖσ θεοῖσ, καὶ μούσασ Ἀπόλλωνά τε μουσηγέτην καὶ Διόνυσον συνεορταστὰσ ἔδοσαν, ἵν’ ἐπανορθῶνται, τάσ τε τροφὰσ γενομένασ ἐν ταῖσ ἑορταῖσ μετὰ θεῶν.

ὁρᾶν ἃ χρὴ πότερον ἀληθὴσ ἡμῖν κατὰ φύσιν ὁ λόγοσ ὑμνεῖται τὰ νῦν, ἢ πῶσ. φησὶν δὲ τὸ νέον ἅπαν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν τοῖσ τε σώμασι καὶ ταῖσ φωναῖσ ἡσυχίαν ἄγειν οὐ δύνασθαι, κινεῖσθαι δὲ ἀεὶ ζητεῖν καὶ φθέγγεσθαι, τὰ μὲν ἁλλόμενα καὶ σκιρτῶντα, οἱο͂ν ὀρχούμενα μεθ’ ἡδονῆσ καὶ προσπαίζοντα, τὰ δὲ φθεγγόμενα πάσασ φωνάσ. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῷα οὐκ ἔχειν αἴσθησιν τῶν ἐν ταῖσ κινήσεσιν τάξεων οὐδὲ ἀταξιῶν, οἷσ δὴ ῥυθμὸσ ὄνομα καὶ ἁρμονία· ἡμῖν δὲ οὓσ εἴπομεν τοὺσ θεοὺσ συγχορευτὰσ δεδόσθαι, τούτουσ εἶναι καὶ τοὺσ δεδωκότασ τὴν ἔνρυθμόν τε καὶ ἐναρμόνιον αἴσθησιν μεθ’ ἡδονῆσ, ᾗ δὴ κινεῖν τε ἡμᾶσ καὶ χορηγεῖν ἡμῶν τούτουσ, ᾠδαῖσ τε καὶ ὀρχήσεσιν ἀλλήλοισ συνείροντασ, χορούσ τε ὠνομακέναι παρὰ τὸ τῆσ χαρᾶσ ἔμφυτον ὄνομα.

πρῶτον δὴ τοῦτο ἀποδεξώμεθα;

θῶμεν παιδείαν εἶναι πρώτην διὰ Μουσῶν τε καὶ Ἀπόλλωνοσ, ἢ πῶσ; οὕτωσ. οὐκοῦν ὁ μὲν ἀπαίδευτοσ ἀχόρευτοσ ἡμῖν ἔσται, τὸν δὲ πεπαιδευμένον ἱκανῶσ κεχορευκότα θετέον; τί μήν;

χορεία γε μὴν ὄρχησίσ τε καὶ ᾠδὴ τὸ σύνολόν ἐστιν. ἀναγκαῖον. ὁ καλῶσ ἄρα πεπαιδευμένοσ ᾄδειν τε καὶ ὀρχεῖσθαι δυνατὸσ ἂν εἰή καλῶσ. ἐοίκεν. ἴδωμεν δὴ τί ποτ’ ἐστὶ τὸ νῦν αὖ λεγόμενον. τὸ ποῖον δή; "καλῶσ ᾄδει," φαμέν, "καὶ καλῶσ ὀρχεῖται" · πότερον "εἰ καὶ καλὰ ᾄδει καὶ καλὰ ὀρχεῖται" προσθῶμεν ἢ μή; προσθῶμεν.

τί δ’ ἂν τὰ καλά τε ἡγούμενοσ εἶναι καλὰ καὶ τὰ αἰσχρὰ αἰσχρὰ οὕτωσ αὐτοῖσ χρῆται; βέλτιον ὁ τοιοῦτοσ πεπαιδευμένοσ ἡμῖν ἔσται τὴν χορείαν τε καὶ μουσικὴν ἢ ὃσ ἂν τῷ μὲν σώματι καὶ τῇ φωνῇ τὸ διανοηθὲν εἶναι καλὸν ἱκανῶσ ὑπηρετεῖν δυνηθῇ ἑκάστοτε, χαίρῃ δὲ μὴ τοῖσ καλοῖσ μηδὲ μισῇ τὰ μὴ καλά; ἢ ’κεῖνοσ ὃσ ἂν τῇ μὲν φωνῇ καὶ τῷ σώματι μὴ πάνυ δυνατὸσ ᾖ κατορθοῦν, ἢ διανοεῖσθαι, τῇ δὲ ἡδονῇ καὶ λύπῃ κατορθοῖ, τὰ μὲν ἀσπαζόμενοσ, ὅσα καλά, τὰ δὲ δυσχεραίνων, ὁπόσα μὴ καλά; πολὺ τὸ διαφέρον, ὦ ξένε, λέγεισ τῆσ παιδείασ.

οὐκοῦν εἰ μὲν τὸ καλὸν ᾠδῆσ τε καὶ ὀρχήσεωσ πέρι γιγνώσκομεν τρεῖσ ὄντεσ, ἴσμεν καὶ τὸν πεπαιδευμένον τε καὶ ἀπαίδευτον ὀρθῶσ· εἰ δὲ ἀγνοοῦμέν γε τοῦτο, οὐδ’ εἴ τισ παιδείασ ἐστὶν φυλακὴ καὶ ὅπου διαγιγνώσκειν ἄν ποτε δυναίμεθα. ἆρ’ οὐχ οὕτωσ;

οὕτω μὲν οὖν. ταῦτ’ ἄρα μετὰ τοῦθ’ ἡμῖν αὖ καθάπερ κυσὶν ἰχνευούσαισ διερευνητέον, σχῆμά τε καλὸν καὶ μέλοσ καὶ ᾠδὴν καὶ ὄρχησιν· εἰ δὲ ταῦθ’ ἡμᾶσ διαφυγόντα οἰχήσεται, μάταιοσ ὁ μετὰ ταῦθ’ ἡμῖν περὶ παιδείασ ὀρθῆσ εἴθ’ Ἑλληνικῆσ εἴτε βαρβαρικῆσ λόγοσ ἂν εἰή. ναί. εἰε͂ν· τί δὲ δὴ τὸ καλὸν χρὴ φάναι σχῆμα ἢ μέλοσ εἶναί ποτε; φέρε, ἀνδρικῆσ ψυχῆσ ἐν πόνοισ ἐχομένησ καὶ δειλῆσ ἐν τοῖσ αὐτοῖσ τε καὶ ἴσοισ ἆρ’ ὅμοια τά τε σχήματα καὶ τὰ φθέγματα συμβαίνει γίγνεσθαι; καὶ πῶσ, ὅτε γε μηδὲ τὰ χρώματα;

καλῶσ γε, ὦ ἑταῖρε. ἀλλ’ ἐν γὰρ μουσικῇ καὶ σχήματα μὲν καὶ μέλη ἔνεστιν, περὶ ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν οὔσησ τῆσ μουσικῆσ, ὥστε εὔρυθμον μὲν καὶ εὐάρμοστον, εὔχρων δὲ μέλοσ ἢ σχῆμα οὐκ ἔστιν ἀπεικάσαντα, ὥσπερ οἱ χοροδιδάσκαλοι ἀπεικάζουσιν, ὀρθῶσ φθέγγεσθαι· τὸ δὲ τοῦ δειλοῦ τε καὶ ἀνδρείου σχῆμα ἢ μέλοσ ἔστιν τε, καὶ ὀρθῶσ προσαγορεύειν ἔχει τὰ μὲν τῶν ἀνδρείων καλά, τὰ τῶν δειλῶν δὲ αἰσχρά. καὶ ἵνα δὴ μὴ μακρολογία πολλή τισ γίγνηται περὶ ταῦθ’ ἡμῖν ἅπαντα, ἁπλῶσ ἔστω τὰ μὲν ἀρετῆσ ἐχόμενα ψυχῆσ ἢ σώματοσ, εἴτε αὐτῆσ εἴτε τινὸσ εἰκόνοσ, σύμπαντα σχήματά τε καὶ μέλη καλά, τὰ δὲ κακίασ αὖ, τοὐναντίον ἅπαν. ὀρθῶσ τε προκαλῇ καὶ ταῦθ’ ἡμῖν οὕτωσ ἔχειν ἀποκεκρίσθω τὰ νῦν.

ἔτι δὴ τόδε· πότερον ἅπαντεσ πάσαισ χορείαισ ὁμοίωσ χαίρομεν, ἢ πολλοῦ δεῖ; τοῦ παντὸσ μὲν οὖν.

τί ποτ’ ἂν οὖν λέγομεν τὸ πεπλανηκὸσ ἡμᾶσ εἶναι; πότερον οὐ ταὐτά ἐστι καλὰ ἡμῖν πᾶσιν, ἢ τὰ μὲν αὐτά, ἀλλ’ οὐ δοκεῖ ταὐτὰ εἶναι; οὐ γάρ που ἐρεῖ γέ τισ ὥσ ποτε τὰ τῆσ κακίασ ἢ ἀρετῆσ καλλίονα χορεύματα, οὐδ’ ὡσ αὐτὸσ μὲν χαίρει τοῖσ τῆσ μοχθηρίασ σχήμασιν, οἱ δ’ ἄλλοι ἐναντίᾳ ταύτησ Μούσῃ τινί· καίτοι λέγουσίν γε οἱ πλεῖστοι μουσικῆσ ὀρθότητα εἶναι τὴν ἡδονὴν ταῖσ ψυχαῖσ πορίζουσαν δύναμιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὔτε ἀνεκτὸν οὔτε ὅσιον τὸ παράπαν φθέγγεσθαι, τόδε δὲ μᾶλλον εἰκὸσ πλανᾶν ἡμᾶσ.

τὸ ποῖον; ἐπειδὴ μιμήματα τρόπων ἐστὶ τὰ περὶ τὰσ χορείασ, ἐν πράξεσί τε παντοδαπαῖσ γιγνόμενα καὶ τύχαισ, καὶ ἤθεσι καὶ μιμήσεσι διεξιόντων ἑκάστων, οἷσ μὲν ἂν πρὸσ τρόπου τὰ ῥηθέντα ἢ μελῳδηθέντα ἢ καὶ ὁπωσοῦν χορευθέντα, ἢ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ ἔθοσ ἢ κατ’ ἀμφότερα, τούτουσ μὲν καὶ τούτοισ χαίρειν τε καὶ ἐπαινεῖν αὐτὰ καὶ προσαγορεύειν καλὰ ἀναγκαῖον, οἷσ δ’ ἂν παρὰ φύσιν ἢ τρόπον ἤ τινα συνήθειαν, οὔτε χαίρειν δυνατὸν οὔτε ἐπαινεῖν αἰσχρά τε προσαγορεύειν. οἷσ δ’ ἂν τὰ μὲν τῆσ φύσεωσ ὀρθὰ συμβαίνῃ, τὰ δὲ τῆσ συνηθείασ ἐναντία, ἢ τὰ μὲν τῆσ συνηθείασ ὀρθά, τὰ δὲ τῆσ φύσεωσ ἐναντία, οὗτοι δὲ ταῖσ ἡδοναῖσ τοὺσ ἐπαίνουσ ἐναντίουσ προσαγορεύουσιν·

ἡδέα γὰρ τούτων ἕκαστα εἶναί φασι, πονηρὰ δέ, καὶ ἐναντίον ἄλλων οὓσ οἰόνται φρονεῖν αἰσχύνονται μὲν κινεῖσθαι τῷ σώματι τὰ τοιαῦτα, αἰσχύνονται δὲ ᾄδειν ὡσ ἀποφαινόμενοι καλὰ μετὰ σπουδῆσ, χαίρουσιν δὲ παρ’ αὑτοῖσ.

ὀρθότατα λέγεισ. μῶν οὖν τι βλάβην ἔσθ’ ἥντινα φέρει τῷ χαίροντι πονηρίασ ἢ σχήμασιν ἢ μέλεσιν, ἤ τιν’ ὠφελίαν αὖ τοῖσ πρὸσ τἀναντία τὰσ ἡδονὰσ ἀποδεχομένοισ; εἰκόσ γε. πότερον εἰκὸσ ἢ καὶ ἀναγκαῖον ταὐτὸν εἶναι ὅπερ ὅταν τισ πονηροῖσ ἤθεσιν συνὼν κακῶν ἀνθρώπων μὴ μισῇ, χαίρῃ δὲ ἀποδεχόμενοσ, ψέγῃ δὲ ὡσ ἐν παιδιᾶσ μοίρᾳ, ὀνειρώττων αὐτοῦ τὴν μοχθηρίαν;

τότε ὁμοιοῦσθαι δήπου ἀνάγκη τὸν χαίροντα ὁποτέροισ ἂν χαίρῃ, ἐὰν ἄρα καὶ ἐπαινεῖν αἰσχύνηται· καίτοι τοῦ τοιούτου τί μεῖζον ἀγαθὸν ἢ κακὸν φαῖμεν ἂν ἡμῖν ἐκ πάσησ ἀνάγκησ γίγνεσθαι; δοκῶ μὲν οὐδέν. ὅπου δὴ νόμοι καλῶσ εἰσι κείμενοι ἢ καὶ εἰσ τὸν ἔπειτα χρόνον ἔσονται τὴν περὶ τὰσ μούσασ παιδείαν τε καὶ παιδιάν, οἰόμεθα ἐξέσεσθαι τοῖσ ποιητικοῖσ, ὅτιπερ ἂν αὐτὸν τὸν ποιητὴν ἐν τῇ ποιήσει τέρπῃ ῥυθμοῦ ἢ μέλουσ ἢ ῥήματοσ ἐχόμενον, τοῦτο διδάσκοντα καὶ τοὺσ τῶν εὐνόμων παῖδασ καὶ νέουσ ἐν τοῖσ χοροῖσ, ὅτι ἂν τύχῃ ἀπεργάζεσθαι πρὸσ ἀρετὴν ἢ μοχθηρίαν;

οὔτοι δὴ τοῦτό γε λόγον ἔχει· πῶσ γὰρ ἄν; νῦν δέ γε αὐτὸ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν ἔξεστι δρᾶν, πλὴν κατ’ Αἴγυπτον.

ἐν Αἰγύπτῳ δὲ δὴ πῶσ τὸ τοιοῦτον φῂσ νενομοθετῆσθαι; θαῦμα καὶ ἀκοῦσαι. πάλαι γὰρ δή ποτε, ὡσ ἐοίκεν, ἐγνώσθη παρ’ αὐτοῖσ οὗτοσ ὁ λόγοσ ὃν τὰ νῦν λέγομεν ἡμεῖσ, ὅτι καλὰ μὲν σχήματα, καλὰ δὲ μέλη δεῖ μεταχειρίζεσθαι ταῖσ συνηθείαισ τοὺσ ἐν ταῖσ πόλεσιν νέουσ· καὶ παρὰ ταῦτ’ οὐκ ἐξῆν οὔτε ζωγράφοισ, οὔτ’ ἄλλοισ ὅσοι σχήματα καὶ ὁποῖ’ ἄττα ἀπεργάζονται, καινοτομεῖν οὐδ’ ἐπινοεῖν ἄλλ’ ἄττα ἢ τὰ πάτρια, οὐδὲ νῦν ἔξεστιν, οὔτε ἐν τούτοισ οὔτε ἐν μουσικῇ συμπάσῃ.

σκοπῶν δὲ εὑρήσεισ αὐτόθι τὰ μυριοστὸν ἔτοσ γεγραμμένα ἢ τετυπωμένα ‐ οὐχ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν μυριοστὸν ἀλλ’ ὄντωσ ‐ τῶν νῦν δεδημιουργημένων οὔτε τι καλλίονα οὔτ’ αἰσχίω, τὴν αὐτὴν δὲ τέχνην ἀπειργασμένα. θαυμαστὸν λέγεισ.

νομοθετικὸν μὲν οὖν καὶ πολιτικὸν ὑπερβαλλόντωσ. ἀλλ’ ἕτερα φαῦλ’ ἂν εὑρ́οισ αὐτόθι· τοῦτο δ’ οὖν τὸ περὶ μουσικὴν ἀληθέσ τε καὶ ἄξιον ἐννοίασ, ὅτι δυνατὸν ἄρ’ ἦν περὶ τῶν τοιούτων νομοθετεῖσθαι βεβαίωσ θαρροῦντα μέλη τὰ τὴν ὀρθότητα φύσει παρεχόμενα. τοῦτο δὲ θεοῦ ἢ θείου τινὸσ ἀνδρὸσ ἂν εἰή, καθάπερ ἐκεῖ φασιν τὰ τὸν πολὺν τοῦτον σεσωμένα χρόνον μέλη τῆσ Ἴσιδοσ ποιήματα γεγονέναι. ὥσθ’, ὅπερ ἔλεγον, εἰ δύναιτό τισ ἑλεῖν αὐτῶν καὶ ὁπωσοῦν τὴν ὀρθότητα, θαρροῦντα χρὴ εἰσ νόμον ἄγειν καὶ τάξιν αὐτά·

ὡσ ἡ τῆσ ἡδονῆσ καὶ λύπησ ζήτησισ τοῦ καινῇ ζητεῖν ἀεὶ μουσικῇ χρῆσθαι σχεδὸν οὐ μεγάλην τινὰ δύναμιν ἔχει πρὸσ τὸ διαφθεῖραι τὴν καθιερωθεῖσαν χορείαν ἐπικαλοῦσα ἀρχαιότητα. τὴν γοῦν ἐκεῖ οὐδαμῶσ ἐοίκε δυνατὴ γεγονέναι διαφθεῖραι, πᾶν δὲ τοὐναντίον. φαίνεται οὕτωσ ἂν ταῦτα ἔχειν ἐκ τῶν ὑπὸ σοῦ τὰ νῦν λεχθέντων.

ἆρ’ οὖν θαρροῦντεσ λέγομεν τὴν τῇ μουσικῇ καὶ τῇ παιδιᾷ μετὰ χορείασ χρείαν ὀρθὴν εἶναι τοιῷδέ τινι τρόπῳ; χαίρομεν ὅταν οἰώμεθα εὖ πράττειν, καὶ ὁπόταν χαίρωμεν, οἰόμεθα εὖ πράττειν αὖ; μῶν οὐχ οὕτωσ; οὕτω μὲν οὖν. καὶ μὴν ἔν γε τῷ τοιούτῳ, χαίροντεσ, ἡσυχίαν οὐ δυνάμεθα ἄγειν. ἔστι ταῦτα. ἆρ’ οὖν οὐχ ἡμῶν οἱ μὲν νέοι αὐτοὶ χορεύειν ἕτοιμοι, τὸ δὲ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν ἐκείνουσ αὖ θεωροῦντεσ διάγειν ἡγούμεθα πρεπόντωσ, χαίροντεσ τῇ ἐκείνων παιδιᾷ τε καὶ ἑορτάσει, ἐπειδὴ τὸ παρ’ ἡμῖν ἡμᾶσ ἐλαφρὸν ἐκλείπει νῦν, ὃ ποθοῦντεσ καὶ ἀσπαζόμενοι τίθεμεν οὕτωσ ἀγῶνασ τοῖσ δυναμένοισ ἡμᾶσ ὅτι μάλιστ’ εἰσ τὴν νεότητα μνήμῃ ἐπεγείρειν;

ἀληθέστατα. μῶν οὖν οἰόμεθα καὶ κομιδῇ μάτην τὸν νῦν λεγόμενον λόγον περὶ τῶν ἑορταζόντων λέγειν τοὺσ πολλούσ, ὅτι τοῦτον δεῖ σοφώτατον ἡγεῖσθαι καὶ κρίνειν νικᾶν, ὃσ ἂν ἡμᾶσ εὐφραίνεσθαι καὶ χαίρειν ὅτι μάλιστα ἀπεργάζηται; δεῖ γὰρ δή, ἐπείπερ ἀφείμεθά γε παίζειν ἐν τοῖσ τοιούτοισ, τὸν πλείστουσ καὶ μάλιστα χαίρειν ποιοῦντα, τοῦτον μάλιστα τιμᾶσθαί τε, καὶ ὅπερ εἶπον νυνδή, τὰ νικητήρια φέρειν.

ἆρ’ οὐκ ὀρθῶσ λέγεταί τε τοῦτο καὶ πράττοιτ’ ἄν, εἰ ταύτῃ γίγνοιτο;

τάχ’ ἄν. ἀλλ’, ὦ μακάριε, μὴ ταχὺ τὸ τοιοῦτον κρίνωμεν, ἀλλὰ διαιροῦντεσ αὐτὸ κατὰ μέρη σκοπώμεθα τοιῷδέ τινι τρόπῳ· τί ἄν, εἴ ποτέ τισ οὕτωσ ἁπλῶσ ἀγῶνα θείη ὁντινοῦν, μηδὲν ἀφορίσασ μήτε γυμνικὸν μήτε μουσικὸν μήθ’ ἱππικόν, ἀλλὰ πάντασ συναγαγὼν τοὺσ ἐν τῇ πόλει προείποι, θεὶσ νικητήρια, τὸν βουλόμενον ἥκειν ἀγωνιούμενον ἡδονῆσ πέρι μόνον, ὃσ δ’ ἂν τέρψῃ τοὺσ θεατὰσ μάλιστα, μηδὲν ἐπιταττόμενοσ ᾧτινι τρόπῳ, νικήσῃ δὲ αὐτὸ τοῦτο ὅτι μάλιστα ἀπεργασάμενοσ καὶ κριθῇ τῶν ἀγωνισαμένων ἥδιστοσ γεγονέναι ‐ τί ποτ’ ἂν ἡγούμεθα ἐκ ταύτησ τῆσ προρρήσεωσ συμβαίνειν; τοῦ πέρι λέγεισ;

εἰκόσ που τὸν μέν τινα ἐπιδεικνύναι, καθάπερ Ὅμηροσ, ῥαψῳδίαν, ἄλλον δὲ κιθαρῳδίαν, τὸν δέ τινα τραγῳδίαν, τὸν δ’ αὖ κωμῳδίαν, οὐ θαυμαστὸν δὲ εἴ τισ καὶ θαύματα ἐπιδεικνὺσ μάλιστ’ ἂν νικᾶν ἡγοῖτο· τούτων δὴ τοιούτων καὶ ἑτέρων ἀγωνιστῶν μυρίων ἐλθόντων ἔχομεν εἰπεῖν τίσ ἂν νικῷ δικαίωσ;

ἄτοπον ἤρου· τίσ γὰρ ἂν ἀποκρίνοιτό σοι τοῦτο ὡσ γνοὺσ ἄν ποτε πρὶν ἀκοῦσαί τε, καὶ τῶν ἀθλητῶν ἑκάστων αὐτήκοοσ αὐτὸσ γενέσθαι; τί οὖν δή; βούλεσθε ἐγὼ σφῷν τὴν ἄτοπον ἀπόκρισιν ταύτην ἀποκρίνωμαι; τί μήν; εἰ μὲν τοίνυν τὰ πάνυ σμικρὰ κρίνοι παιδία, κρινοῦσιν τὸν τὰ θαύματα ἐπιδεικνύντα· ἦ γάρ; πῶσ γὰρ οὔ;

ἐὰν δέ γ’ οἱ μείζουσ παῖδεσ, τὸν τὰσ κωμῳδίασ· τραγῳδίαν δὲ αἵ τε πεπαιδευμέναι τῶν γυναικῶν καὶ τὰ νέα μειράκια καὶ σχεδὸν ἴσωσ τὸ πλῆθοσ πάντων. ἴσωσ δῆτα. ῥαψῳδὸν δέ, καλῶσ Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν ἤ τι τῶν Ἡσιοδείων διατιθέντα, τάχ’ ἂν ἡμεῖσ οἱ γέροντεσ ἥδιστα ἀκούσαντεσ νικᾶν ἂν φαῖμεν πάμπολυ. τίσ οὖν ὀρθῶσ ἂν νενικηκὼσ εἰή; τοῦτο μετὰ τοῦτο· ἦ γάρ; ναί. δῆλον ὡσ ἔμοιγε καὶ ὑμῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν φάναι τοὺσ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἡλικιωτῶν κριθέντασ ὀρθῶσ ἂν νικᾶν.

τὸ γὰρ ἔθοσ ἡμῖν τῶν νῦν δὴ πάμπολυ δοκεῖ τῶν ἐν ταῖσ πόλεσιν ἁπάσαισ καὶ πανταχοῦ βέλτιστον γίγνεσθαι. τί μήν; συγχωρῶ δὴ τό γε τοσοῦτον καὶ ἐγὼ τοῖσ πολλοῖσ, δεῖν τὴν μουσικὴν ἡδονῇ κρίνεσθαι, μὴ μέντοι τῶν γε ἐπιτυχόντων, ἀλλὰ σχεδὸν ἐκείνην εἶναι Μοῦσαν καλλίστην ἥτισ τοὺσ βελτίστουσ καὶ ἱκανῶσ πεπαιδευμένουσ τέρπει, μάλιστα δὲ ἥτισ ἕνα τὸν ἀρετῇ τε καὶ παιδείᾳ διαφέροντα· διὰ ταῦτα δὲ ἀρετῆσ φαμεν δεῖσθαι τοὺσ τούτων κριτάσ, ὅτι τῆσ τε ἄλλησ μετόχουσ αὐτοὺσ εἶναι δεῖ φρονήσεωσ καὶ δὴ καὶ τῆσ ἀνδρείασ.

οὔτε γὰρ παρὰ θεάτρου δεῖ τόν γε ἀληθῆ κριτὴν κρίνειν μανθάνοντα, καὶ ἐκπληττόμενον ὑπὸ θορύβου τῶν πολλῶν καὶ τῆσ αὑτοῦ ἀπαιδευσίασ, οὔτ’ αὖ γιγνώσκοντα δι’ ἀνανδρίαν καὶ δειλίαν ἐκ ταὐτοῦ στόματοσ οὗπερ τοὺσ θεοὺσ ἐπεκαλέσατο μέλλων κρίνειν, ἐκ τούτου ψευδόμενον ἀποφαίνεσθαι ῥᾳθύμωσ τὴν κρίσιν· οὐ γὰρ μαθητὴσ ἀλλὰ διδάσκαλοσ, ὥσ γε τὸ δίκαιον, θεατῶν μᾶλλον ὁ κριτὴσ καθίζει, καὶ ἐναντιωσόμενοσ τοῖσ τὴν ἡδονὴν μὴ προσηκόντωσ μηδὲ ὀρθῶσ ἀποδιδοῦσι θεαταῖσ.

ἐξῆν γὰρ δὴ τῷ παλαιῷ τε καὶ Ἑλληνικῷ νόμῳ, <οὐ> καθάπερ ὁ Σικελικόσ τε καὶ Ἰταλικὸσ νόμοσ νῦν, τῷ πλήθει τῶν θεατῶν ἐπιτρέπων καὶ τὸν νικῶντα διακρίνων χειροτονίαισ, διέφθαρκε μὲν τοὺσ ποιητὰσ αὐτούσ ‐ πρὸσ γὰρ τὴν τῶν κριτῶν ἡδονὴν ποιοῦσιν οὖσαν φαύλην, ὥστε αὐτοὶ αὐτοὺσ οἱ θεαταὶ παιδεύουσιν ‐ διέφθαρκεν δ’ αὐτοῦ τοῦ θεάτρου τὰσ ἡδονάσ· δέον γὰρ αὐτοὺσ ἀεὶ βελτίω τῶν αὑτῶν ἠθῶν ἀκούοντασ βελτίω τὴν ἡδονὴν ἴσχειν, νῦν αὐτοῖσ δρῶσιν πᾶν τοὐναντίον συμβαίνει.

τί ποτ’ οὖν ἡμῖν τὰ νῦν αὖ διαπερανθέντα τῷ λόγῳ σημαίνειν βούλεται; σκοπεῖσθ’ εἰ τόδε. τὸ ποῖον; δοκεῖ μοι τρίτον ἢ τέταρτον ὁ λόγοσ εἰσ ταὐτὸν περιφερόμενοσ ἥκειν, ὡσ ἄρα παιδεία μέν ἐσθ’ ἡ παίδων ὁλκή τε καὶ ἀγωγὴ πρὸσ τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου λόγον ὀρθὸν εἰρημένον, καὶ τοῖσ ἐπιεικεστάτοισ καὶ πρεσβυτάτοισ δι’ ἐμπειρίαν συνδεδογμένον ὡσ ὄντωσ ὀρθόσ ἐστιν· γέρων, τούτων ἕνεκα, ἃσ ᾠδὰσ καλοῦμεν, ὄντωσ μὲν ἐπῳδαὶ ταῖσ ψυχαῖσ αὗται νῦν γεγονέναι, πρὸσ τὴν τοιαύτην ἣν λέγομεν συμφωνίαν ἐσπουδασμέναι, διὰ δὲ τὸ σπουδὴν μὴ δύνασθαι φέρειν τὰσ τῶν νέων ψυχάσ, παιδιαί τε καὶ ᾠδαὶ καλεῖσθαι καὶ πράττεσθαι, καθάπερ τοῖσ κάμνουσίν τε καὶ ἀσθενῶσ ἴσχουσιν τὰ σώματα ἐν ἡδέσι τισὶν σιτίοισ καὶ πώμασι τὴν χρηστὴν πειρῶνται τροφὴν προσφέρειν οἷσ μέλει τούτων, τὴν δὲ τῶν πονηρῶν ἐν ἀηδέσιν, ἵνα τὴν μὲν ἀσπάζωνται, τὴν δὲ μισεῖν ὀρθῶσ ἐθίζωνται.

ταὐτὸν δὴ καὶ τὸν ποιητικὸν ὁ ὀρθὸσ νομοθέτησ ἐν τοῖσ καλοῖσ ῥήμασι καὶ ἐπαινετοῖσ πείσει τε, καὶ ἀναγκάσει μὴ πείθων, τὰ τῶν σωφρόνων τε καὶ ἀνδρείων καὶ πάντωσ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔν τε ῥυθμοῖσ σχήματα καὶ ἐν ἁρμονίαισιν μέλη ποιοῦντα ὀρθῶσ ποιεῖν.

νῦν οὖν οὕτω δοκοῦσίν σοι, πρὸσ Διόσ, ὦ ξένε, ἐν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσι ποιεῖν;

ἐγὼ μὲν γὰρ καθ’ ὅσον αἰσθάνομαι, πλὴν παρ’ ἡμῖν ἢ παρὰ Λακεδαιμονίοισ, ἃ σὺ νῦν λέγεισ οὐκ οἶδα πραττόμενα, καινὰ δὲ ἄττα ἀεὶ γιγνόμενα περί τε τὰσ ὀρχήσεισ καὶ περὶ τὴν ἄλλην μουσικὴν σύμπασαν, οὐχ ὑπὸ νόμων μεταβαλλόμενα ἀλλ’ ὑπό τινων ἀτάκτων ἡδονῶν, πολλοῦ δεουσῶν τῶν αὐτῶν εἶναι καὶ κατὰ ταὐτά, ὡσ σὺ κατ’ Αἴγυπτον ἀφερμηνεύεισ, ἀλλ’ οὐδέποτε τῶν αὐτῶν. ἄριστά γ’, ὦ Κλεινία. εἰ δ’ ἔδοξά σοι ἃ σὺ λέγεισ λέγειν ὡσ νῦν γιγνόμενα, οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ μὴ σαφῶσ λέγων ἃ διανοοῦμαι τοῦτο ἐποίησα καὶ ἔπαθον· ἀλλ’ ἃ βούλομαι γίγνεσθαι περὶ μουσικήν, τοιαῦτ’ ἄττα εἶπον ἴσωσ ὥστε σοὶ δόξαι ταῦτα ἐμὲ λέγειν.

λοιδορεῖν γὰρ πράγματα ἀνίατα καὶ πόρρω προβεβηκότα ἁμαρτίασ οὐδαμῶσ ἡδύ, ἀναγκαῖον δ’ ἐνίοτέ ἐστιν. ἐπειδὴ δὲ ταῦτα συνδοκεῖ καὶ σοί, φέρε, φῂσ παρ’ ὑμῖν καὶ τοῖσδε μᾶλλον ἢ παρὰ τοῖσ ἄλλοισ Ἕλλησιν γίγνεσθαι τὰ τοιαῦτα;

τί μήν; τί δ’ εἰ καὶ παρὰ τοῖσ ἄλλοισ γίγνοιθ’ οὕτω; πότερον αὐτὰ καλλιόνωσ οὕτωσ εἶναι φαῖμεν ἂν ἢ καθάπερ νῦν γίγνεται γιγνόμενα; πολύ που τὸ διαφέρον, εἰ καθάπερ παρά τε τοῖσδε καὶ παρ’ ἡμῖν, καὶ ἔτι καθάπερ εἶπεσ σὺ νυνδὴ δεῖν εἶναι, γίγνοιτο. φέρε δή, συνομολογησώμεθα τὰ νῦν. ἄλλο τι παρ’ ὑμῖν ἐν πάσῃ παιδείᾳ καὶ μουσικῇ τὰ λεγόμενά ἐστι τάδε; τοὺσ ποιητὰσ ἀναγκάζετε λέγειν ὡσ ὁ μὲν ἀγαθὸσ ἀνὴρ σώφρων ὢν καὶ δίκαιοσ εὐδαίμων ἐστὶ καὶ μακάριοσ, ἐάντε μέγασ καὶ ἰσχυρὸσ ἐάντε μικρὸσ καὶ ἀσθενὴσ ᾖ, καὶ ἐὰν πλουτῇ καὶ μή·

ἐὰν δὲ ἄρα πλουτῇ μὲν Κινύρα τε καὶ Μίδα μᾶλλον, ᾖ δὲ ἄδικοσ, ἄθλιόσ τ’ ἐστὶ καὶ ἀνιαρῶσ ζῇ. καὶ "οὔτ’ ἂν μνησαίμην," φησὶν ὑμῖν ὁ ποιητήσ, εἴπερ ὀρθῶσ λέγει, "οὔτ’ ἐν λόγῳ ἄνδρα τιθείμην," ὃσ μὴ πάντα τὰ λεγόμενα καλὰ μετὰ δικαιοσύνησ πράττοι καὶ κτῷτο, καὶ δὴ "καὶ δηί̈ων" τοιοῦτοσ ὢν "ὀρέγοιτο ἐγγύθεν ἱστάμενοσ," ἄδικοσ δὲ ὢν μήτε τολμῷ "ὁρῶν φόνον αἱματόεντα" μήτε νικῷ θέων "Θρηίκιον Βορέην," μήτε ἄλλο αὐτῷ μηδὲν τῶν λεγομένων ἀγαθῶν γίγνοιτό ποτε. τὰ γὰρ ὑπὸ τῶν πολλῶν λεγόμεν’ ἀγαθὰ οὐκ ὀρθῶσ λέγεται.

λέγεται γὰρ ὡσ ἄριστον μὲν ὑγιαίνειν, δεύτερον δὲ κάλλοσ, τρίτον δὲ πλοῦτοσ, μυρία δὲ ἄλλα ἀγαθὰ λέγεται· καὶ γὰρ ὀξὺ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ πάντα ὅσα ἔχεται τῶν αἰσθήσεων εὐαισθήτωσ ἔχειν, ἔτι δὲ καὶ τὸ ποιεῖν τυραννοῦντα ὅτι ἂν ἐπιθυμῇ, καὶ τὸ δὴ τέλοσ ἁπάσησ μακαριότητοσ εἶναι τὸ πάντα ταῦτα κεκτημένον ἀθάνατον εἶναι γενόμενον ὅτι τάχιστα. ὑμεῖσ δὲ καὶ ἐγώ που τάδε λέγομεν, ὡσ ταῦτά ἐστι σύμπαντα δικαίοισ μὲν καὶ ὁσίοισ ἀνδράσιν ἄριστα κτήματα, ἀδίκοισ δὲ κάκιστα σύμπαντα, ἀρξάμενα ἀπὸ τῆσ ὑγιείασ·

καὶ δὴ καὶ τὸ ὁρᾶν καὶ τὸ ἀκούειν καὶ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ παράπαν ζῆν μέγιστον μὲν κακὸν τὸν σύμπαντα χρόνον ἀθάνατον ὄντα καὶ κεκτημένον πάντα τὰ λεγόμενα ἀγαθὰ πλὴν δικαιοσύνησ τε καὶ ἀρετῆσ ἁπάσησ, ἔλαττον δέ, ἂν ὡσ ὀλίγιστον ὁ τοιοῦτοσ χρόνον ἐπιζώῃ. ταῦτα δὴ λέγειν, οἶμαι, τοὺσ παρ’ ὑμῖν ποιητάσ, ἅπερ ἐγώ, πείσετε καὶ ἀναγκάσετε, καὶ ἔτι τούτοισ ἑπομένουσ ῥυθμούσ τε καὶ ἁρμονίασ ἀποδιδόντασ παιδεύειν οὕτω τοὺσ νέουσ ἡμῶν. ἦ γάρ; ὁρᾶτε.

ἐγὼ μὲν γὰρ λέγω σαφῶσ τὰ μὲν κακὰ λεγόμενα ἀγαθὰ τοῖσ ἀδίκοισ εἶναι, τοῖσ δὲ δικαίοισ κακά, τὰ δ’ ἀγαθὰ τοῖσ μὲν ἀγαθοῖσ ὄντωσ ἀγαθά, τοῖσ δὲ κακοῖσ κακά· ὅπερ οὖν ἠρόμην, ἆρα συμφωνοῦμεν ἐγώ τε καὶ ὑμεῖσ, ἢ πῶσ;

τὰ μὲν ἔμοιγε φαινόμεθά πωσ, τὰ δ’ οὐδαμῶσ. ἆρ’ οὖν ὑγίειάν τε κεκτημένον καὶ πλοῦτον καὶ τυραννίδα διὰ τέλουσ ‐ καὶ ἔτι προστίθημι ὑμῖν ἰσχὺν διαφέρουσαν καὶ ἀνδρείαν μετ’ ἀθανασίασ, καὶ μηδὲν ἄλλο αὐτῷ τῶν λεγομένων κακῶν εἶναι γιγνόμενον ‐ ἀδικίαν δὲ καὶ ὕβριν ἔχοντα ἐν αὑτῷ μόνον, τὸν οὕτω ζῶντα ἴσωσ ὑμᾶσ οὐ πείθω μὴ οὐκ ἄρα εὐδαίμονα ἀλλ’ ἄθλιον γίγνεσθαι σαφῶσ; ἀληθέστατα λέγεισ.

εἰε͂ν· τί οὖν τὸ μετὰ τοῦτ’ εἰπεῖν ἡμᾶσ χρεών; ἀνδρεῖοσ γὰρ δὴ καὶ ἰσχυρὸσ καὶ καλὸσ καὶ πλούσιοσ, καὶ ποιῶν ὅτιπερ ἐπιθυμοῖ τὸν βίον ἅπαντα, οὐχ ὑμῖν δοκεῖ, εἴπερ ἄδικοσ εἰή καὶ ὑβριστήσ, ἐξ ἀνάγκησ αἰσχρῶσ ἂν ζῆν; ἢ τοῦτο μὲν ἴσωσ ἂν συγχωρήσαιτε, τό γε αἰσχρῶσ;

πάνυ μὲν οὖν. τί δέ; τὸ καὶ κακῶσ; οὐκ ἂν ἔτι τοῦθ’ ὁμοίωσ. τί δέ; τὸ καὶ ἀηδῶσ καὶ μὴ συμφερόντωσ αὑτῷ; καὶ πῶσ ἂν ταῦτά γ’ ἔτι συγχωροῖμεν; ὅπωσ;

εἰ θεὸσ ἡμῖν, ὡσ ἐοίκεν, ὦ φίλοι, δοίη τισ συμφωνίαν, ὡσ νῦν γε σχεδὸν ἀπᾴδομεν ἀπ’ ἀλλήλων. ἐμοὶ γὰρ δὴ φαίνεται ταῦτα οὕτωσ ἀναγκαῖα, ὡσ οὐδέ, ὦ φίλε Κλεινία, Κρήτη νῆσοσ σαφῶσ· καὶ νομοθέτησ ὢν ταύτῃ πειρῴμην ἂν τούσ τε ποιητὰσ ἀναγκάζειν φθέγγεσθαι καὶ πάντασ τοὺσ ἐν τῇ πόλει, ζημίαν τε ὀλίγου μεγίστην ἐπιτιθείην ἄν, εἴ τισ ἐν τῇ χώρᾳ φθέγξαιτο ὡσ εἰσίν τινεσ ἄνθρωποί ποτε πονηροὶ μέν, ἡδέωσ δὲ ζῶντεσ, ἢ λυσιτελοῦντα μὲν ἄλλα ἐστὶ καὶ κερδαλέα, δικαιότερα δὲ ἄλλα, καὶ πόλλ’ ἄττ’ ἂν παρὰ τὰ νῦν λεγόμενα ὑπό τε Κρητῶν καὶ Λακεδαιμονίων, ὡσ ἐοίκε, καὶ δήπου καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, διάφορα πείθοιμ’ ἂν τοὺσ πολίτασ μοι φθέγγεσθαι. φέρε γάρ, ὦ πρὸσ Διόσ τε καὶ Ἀπόλλωνοσ, ὦ ἄριστοι τῶν ἀνδρῶν, εἰ τοὺσ νομοθετήσαντασ ὑμῖν αὐτοὺσ τούτουσ ἐροίμεθα θεούσ·

"ἆρ’ ὁ δικαιότατόσ ἐστιν βίοσ ἥδιστοσ, ἢ δύ’ ἐστόν τινε βίω, οἷν ὁ μὲν ἥδιστοσ ὢν τυγχάνει, δικαιότατοσ δ’ ἕτεροσ;

εἰ δὴ δύο φαῖεν, ἐροίμεθ’ ἂν ἴσωσ αὐτοὺσ πάλιν, εἴπερ ὀρθῶσ ἐπανερωτῷμεν· "ποτέρουσ δὲ εὐδαιμονεστέρουσ χρὴ λέγειν, τοὺσ τὸν δικαιότατον ἢ τοὺσ τὸν ἥδιστον διαβιοῦντασ βίον; εἰ μὲν δὴ φαῖεν τοὺσ τὸν ἥδιστον, ἄτοποσ αὐτῶν ὁ λόγοσ ἂν γίγνοιτο. βούλομαι δέ μοι μὴ ἐπὶ θεῶν λέγεσθαι τὸ τοιοῦτον, ἀλλ’ ἐπὶ πατέρων καὶ νομοθετῶν μᾶλλον, καί μοι τὰ ἔμπροσθεν ἠρωτημένα πατέρα τε καὶ νομοθέτην ἠρωτήσθω, ὁ δ’ εἰπέτω ὡσ ὁ ζῶν τὸν ἥδιστον βίον ἐστὶν μακαριώτατοσ· εἶτα μετὰ ταῦτα ἔγωγ’ ἂν φαίην·

"ὦ πάτερ, οὐχ ὡσ εὐδαιμονέστατά με ἐβούλου ζῆν; ἀλλ’ ἀεὶ διακελευόμενοσ οὐδὲν ἐπαύου ζῆν με ὡσ δικαιότατα. " ταύτῃ μὲν οὖν ὁ τιθέμενοσ εἴτε νομοθέτησ εἴτε καὶ πατὴρ ἄτοποσ ἂν οἶμαι καὶ ἄποροσ φαίνοιτο τοῦ συμφωνούντωσ ἑαυτῷ λέγειν· εἰ δ’ αὖ τὸν δικαιότατον εὐδαιμονέστατον ἀποφαίνοιτο βίον εἶναι, ζητοῖ που πᾶσ ἂν ὁ ἀκούων, οἶμαι, τί ποτ’ ἐν αὐτῷ τὸ τῆσ ἡδονῆσ κρεῖττον ἀγαθόν τε καὶ καλὸν ὁ νόμοσ ἐνὸν ἐπαινεῖ. τί γὰρ δὴ δικαίῳ χωριζόμενον ἡδονῆσ ἀγαθὸν ἂν γίγνοιτο; φέρε, κλέοσ τε καὶ ἔπαινοσ πρὸσ ἀνθρώπων τε καὶ θεῶν ἆρ’ ἐστὶν ἀγαθὸν μὲν καὶ καλόν, ἀηδὲσ δέ, δύσκλεια δὲ τἀναντία;

ἥκιστα, ὦ φίλε νομοθέτα, φήσομεν. ἀλλὰ τὸ μήτε τινὰ ἀδικεῖν μήτε ὑπό τινοσ ἀδικεῖσθαι μῶν ἀηδὲσ μέν, ἀγαθὸν δὲ ἢ καλόν, τὰ δ’ ἕτερα ἡδέα μέν, αἰσχρὰ δὲ καὶ κακά; καὶ πῶσ; οὐκοῦν ὁ μὲν μὴ χωρίζων λόγοσ ἡδύ τε καὶ δίκαιον καὶ ἀγαθόν τε καὶ καλὸν πιθανόσ γ’, εἰ μηδὲν ἕτερον, πρὸσ τό τινα ἐθέλειν ζῆν τὸν ὅσιον καὶ δίκαιον βίον, ὥστε νομοθέτῃ γε αἴσχιστοσ λόγων καὶ ἐναντιώτατοσ ὃσ ἂν μὴ φῇ ταῦτα οὕτωσ ἔχειν· οὐδεὶσ γὰρ ἂν ἑκὼν ἐθέλοι πείθεσθαι πράττειν τοῦτο ὅτῳ μὴ τὸ χαίρειν τοῦ λυπεῖσθαι πλέον ἕπεται.

σκοτοδινιᾶν δὲ τὸ πόρρωθεν ὁρώμενον πᾶσίν τε ὡσ ἔποσ εἰπεῖν καὶ δὴ καὶ τοῖσ παισὶ παρέχει, νομοθέτησ εἰ μὴ δόξαν εἰσ τοὐναντίον τούτου καταστήσει, τὸ σκότοσ ἀφελών, καὶ πείσει ἁμῶσ γέ πωσ ἔθεσι καὶ ἐπαίνοισ καὶ λόγοισ ὡσ ἐσκιαγραφημένα τὰ δίκαιά ἐστι καὶ ἄδικα, τὰ μὲν ἄδικα τῷ τοῦ δικαίου ἐναντίωσ φαινόμενα, ἐκ μὲν ἀδίκου καὶ κακοῦ ἑαυτοῦ θεωρούμενα ἡδέα, τὰ δὲ δίκαια ἀηδέστατα, ἐκ δὲ δικαίου πάντα τἀναντία παντὶ πρὸσ ἀμφότερα. φαίνεται.

τὴν δ’ ἀλήθειαν τῆσ κρίσεωσ ποτέραν κυριωτέραν εἶναι φῶμεν; πότερα τὴν τῆσ χείρονοσ ψυχῆσ ἢ τὴν τῆσ βελτίονοσ; ἀναγκαῖόν που τὴν τῆσ ἀμείνονοσ.

ἀναγκαῖον ἄρα τὸν ἄδικον βίον οὐ μόνον αἰσχίω καὶ μοχθηρότερον, ἀλλὰ καὶ ἀηδέστερον τῇ ἀληθείᾳ τοῦ δικαίου τε εἶναι καὶ ὁσίου βίου. κινδυνεύει κατά γε τὸν νῦν λόγον, ὦ φίλοι. νομοθέτησ δὲ οὗ τι καὶ σμικρὸν ὄφελοσ, εἰ καὶ μὴ τοῦτο ἦν οὕτωσ ἔχον, ὡσ καὶ νῦν αὐτὸ ᾕρηχ’ ὁ λόγοσ ἔχειν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο ἐτόλμησεν ἂν ἐπ’ ἀγαθῷ ψεύδεσθαι πρὸσ τοὺσ νέουσ, ἔστιν ὅτι τούτου ψεῦδοσ λυσιτελέστερον ἂν ἐψεύσατό ποτε καὶ δυνάμενον μᾶλλον ποιεῖν μὴ βίᾳ ἀλλ’ ἑκόντασ πάντασ πάντα τὰ δίκαια; καλὸν μὲν ἡ ἀλήθεια, ὦ ξένε, καὶ μόνιμον·

ἐοίκε μὴν οὐ ῥᾴδιον εἶναι πείθειν. εἰε͂ν· τὸ μὲν τοῦ Σιδωνίου μυθολόγημα ῥᾴδιον ἐγένετο πείθειν, οὕτωσ ἀπίθανον ὄν, καὶ ἄλλα μυρία; ποῖα; τὸ σπαρέντων ποτὲ ὀδόντων ὁπλίτασ ἐξ αὐτῶν φῦναι. καίτοι μέγα γ’ ἐστὶ νομοθέτῃ παράδειγμα τοῦ πείσειν ὅτι ἂν ἐπιχειρῇ τισ πείθειν τὰσ τῶν νέων ψυχάσ, ὥστε οὐδὲν ἄλλο αὐτὸν δεῖ σκοποῦντα ἀνευρίσκειν ἢ τί πείσασ μέγιστον ἀγαθὸν ἐργάσαιτο ἂν πόλιν, τούτου δὲ πέρι πᾶσαν μηχανὴν εὑρίσκειν ὅντινά ποτε τρόπον ἡ τοιαύτη συνοικία πᾶσα περὶ τούτων ἓν καὶ ταὐτὸν ὅτι μάλιστα φθέγγοιτ’ ἀεὶ διὰ βίου παντὸσ ἔν τε ᾠδαῖσ καὶ μύθοισ καὶ λόγοισ. εἰ δ’ οὖν ἄλλῃ πῃ δοκεῖ ἢ ταύτῃ, πρὸσ ταῦτα οὐδεὶσ φθόνοσ ἀμφισβητῆσαι τῷ λόγῳ.

ἀλλ’ οὔ μοι φαίνεται πρόσ γε ταῦτα δύνασθαι ἡμῶν ἀμφισβητῆσαί ποτ’ ἂν οὐδέτεροσ.

τὸ μετὰ τοῦτο τοίνυν ἐμὸν ἂν εἰή λέγειν. φημὶ γὰρ ἅπαντασ δεῖν ἐπᾴδειν τρεῖσ ὄντασ τοὺσ χοροὺσ ἔτι νέαισ οὔσαισ ταῖσ ψυχαῖσ καὶ ἁπαλαῖσ τῶν παίδων, τά τε ἄλλα καλὰ λέγοντασ πάντα ὅσα διεληλύθαμέν τε καὶ ἔτι διέλθοιμεν ἄν, τὸ δὲ κεφάλαιον αὐτῶν τοῦτο ἔστω· τὸν αὐτὸν ἥδιστόν τε καὶ ἄριστον ὑπὸ θεῶν βίον λέγεσθαι φάσκοντεσ, ἀληθέστατα ἐροῦμεν ἅμα, καὶ μᾶλλον πείσομεν οὓσ δεῖ πείθειν ἢ ἐὰν ἄλλωσ πωσ φθεγγώμεθα λέγοντεσ. συγχωρητέον ἃ λέγεισ.

πρῶτον μὲν τοίνυν ὁ Μουσῶν χορὸσ ὁ παιδικὸσ ὀρθότατ’ ἂν εἰσίοι πρῶτοσ τὰ τοιαῦτα εἰσ τὸ μέσον ᾀσόμενοσ ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ ὅλῃ τῇ πόλει, δεύτεροσ δὲ ὁ μέχρι τριάκοντα ἐτῶν, τόν τε Παιᾶνα ἐπικαλούμενοσ μάρτυρα τῶν λεγομένων ἀληθείασ πέρι καὶ τοῖσ νέοισ ἵλεων μετὰ πειθοῦσ γίγνεσθαι ἐπευχόμενοσ. δεῖ δὲ δὴ καὶ ἔτι τρίτουσ τοὺσ ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη μέχρι τῶν ἑξήκοντα γεγονότασ ᾄδειν·

τοὺσ δὲ μετὰ ταῦτα ‐ οὐ γὰρ ἔτι δυνατοὶ φέρειν ᾠδάσ ‐ μυθολόγουσ περὶ τῶν αὐτῶν ἠθῶν διὰ θείασ φήμησ καταλελεῖφθαι. λέγεισ δέ, ὦ ξένε, τίνασ τούτουσ τοὺσ χοροὺσ τοὺσ τρίτουσ; οὐ γὰρ πάνυ συνίεμεν σαφῶσ ὅτι ποτὲ βούλει φράζειν αὐτῶν πέρι. καὶ μὴν εἰσίν γε οὗτοι σχεδὸν ὧν χάριν οἱ πλεῖστοι τῶν ἔμπροσθεν ἐρρήθησαν λόγων. οὔπω μεμαθήκαμεν, ἀλλ’ ἔτι σαφέστερον πειρῶ φράζειν.

εἴπομεν, εἰ μεμνήμεθα, κατ’ ἀρχὰσ τῶν λόγων, ὡσ ἡ φύσισ ἁπάντων τῶν νέων διάπυροσ οὖσα ἡσυχίαν οὐχ οἱά τε ἄγειν οὔτε κατὰ τὸ σῶμα οὔτε κατὰ τὴν φωνὴν εἰή, φθέγγοιτο δ’ ἀεὶ ἀτάκτωσ καὶ πηδῷ, τάξεωσ δ’ αἴσθησιν τούτων ἀμφοτέρων, τῶν ἄλλων μὲν ζῴων οὐδὲν ἐφάπτοιτο, ἡ δὲ ἀνθρώπου φύσισ ἔχοι μόνη τοῦτο· τῇ δὴ τῆσ κινήσεωσ τάξει ῥυθμὸσ ὄνομα εἰή, τῇ δὲ αὖ τῆσ φωνῆσ, τοῦ τε ὀξέοσ ἅμα καὶ βαρέοσ συγκεραννυμένων, ἁρμονία ὄνομα προσαγορεύοιτο, χορεία δὲ τὸ συναμφότερον κληθείη. θεοὺσ δὲ ἔφαμεν ἐλεοῦντασ ἡμᾶσ συγχορευτάσ τε καὶ χορηγοὺσ ἡμῖν δεδωκέναι τόν τε Ἀπόλλωνα καὶ μούσασ, καὶ δὴ καὶ τρίτον ἔφαμεν, εἰ μεμνήμεθα, Διόνυσον. πῶσ δ’ οὐ μεμνήμεθα;

ὁ μὲν τοίνυν τοῦ Ἀπόλλωνοσ καὶ τῶν Μουσῶν χορὸσ εἴρηνται, τὸν δὲ τρίτον καὶ τὸν λοιπὸν χορὸν ἀνάγκη τοῦ Διονύσου λέγεσθαι. πῶσ δή;

λέγε· μάλα γὰρ ἄτοποσ γίγνοιτ’ ἂν ὥσ γε ἐξαίφνησ ἀκούσαντι Διονύσου πρεσβυτῶν χορόσ, εἰ ἄρα οἱ ὑπὲρ τριάκοντα καὶ πεντήκοντα δὲ γεγονότεσ ἔτη μέχρι ἑξήκοντα αὐτῷ χορεύσουσιν. ἀληθέστατα μέντοι λέγεισ. λόγου δὴ δεῖ πρὸσ ταῦτα οἶμαι, ὅπῃ τοῦτο εὔλογον οὕτω γιγνόμενον ἂν γίγνοιτο. τί μήν; ἆρ’ οὖν ἡμῖν τά γε ἔμπροσθεν ὁμολογεῖται; τοῦ πέρι;

τὸ δεῖν πάντ’ ἄνδρα καὶ παῖδα, ἐλεύθερον καὶ δοῦλον, θῆλύν τε καὶ ἄρρενα, καὶ ὅλῃ τῇ πόλει ὅλην τὴν πόλιν αὐτὴν αὑτῇ ἐπᾴδουσαν μὴ παύεσθαί ποτε ταῦτα ἃ διεληλύθαμεν, ἁμῶσ γέ πωσ ἀεὶ μεταβαλλόμενα καὶ πάντωσ παρεχόμενα ποικιλίαν, ὥστε ἀπληστίαν εἶναί τινα τῶν ὕμνων τοῖσ ᾄδουσιν καὶ ἡδονήν. πῶσ δ’ οὐχ ὁμολογοῖτ’ ἂν δεῖν ταῦτα οὕτω πράττεσθαι; ποῦ δὴ τοῦθ’ ἡμῖν τὸ ἄριστον τῆσ πόλεωσ, ἡλικίαισ τε καὶ ἅμα φρονήσεσιν πιθανώτατον ὂν τῶν ἐν τῇ πόλει, ᾆδον τὰ κάλλιστα μέγιστ’ ἂν ἐξεργάζοιτο ἀγαθά;

ἢ τοῦτο ἀνοήτωσ οὕτωσ ἀφήσομεν, ὃ κυριώτατον ἂν εἰή τῶν καλλίστων τε καὶ ὠφελιμωτάτων ᾠδῶν; ἀλλὰ ἀδύνατον τὸ μεθιέναι, ὥσ γε τὰ νῦν λεγόμενα. πῶσ οὖν πρέπον ἂν εἰή τοῦτο; ὁρᾶτε εἰ τῇδε. πῇ δή; πᾶσ που γιγνόμενοσ πρεσβύτεροσ ὄκνου πρὸσ τὰσ ᾠδὰσ μεστόσ, καὶ χαίρει τε ἧττον πράττων τοῦτο καὶ ἀνάγκησ γιγνομένησ αἰσχύνοιτ’ ἂν μᾶλλον, ὅσῳ πρεσβύτεροσ καὶ σωφρονέστεροσ γίγνεται, τόσῳ μᾶλλον. ἆρ’ οὐχ οὕτωσ;

οὕτω μὲν οὖν. οὐκοῦν ἐν θεάτρῳ γε καὶ παντοίοισ ἀνθρώποισ ᾄδειν ἑστὼσ ὀρθὸσ ἔτι μᾶλλον αἰσχύνοιτ’ ἄν· καὶ ταῦτά γ’ εἰ καθάπερ οἱ περὶ νίκησ χοροὶ ἀγωνιζόμενοι πεφωνασκηκότεσ ἰσχνοί τε καὶ ἄσιτοι ἀναγκάζοιντο ᾄδειν οἱ τοιοῦτοι, παντάπασίν που ἀηδῶσ τε καὶ αἰσχυντηλῶσ ᾄδοντεσ ἀπροθύμωσ ἂν τοῦτ’ ἐργάζοιντο; ἀναγκαιότατα μέντοι λέγεισ.

πῶσ οὖν αὐτοὺσ παραμυθησόμεθα προθύμουσ εἶναι πρὸσ τὰσ ᾠδάσ; ἆρ’ οὐ νομοθετήσομεν πρῶτον μὲν τοὺσ παῖδασ μέχρι ἐτῶν ὀκτωκαίδεκα τὸ παράπαν οἴνου μὴ γεύεσθαι, διδάσκοντεσ ὡσ οὐ χρὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ ὀχετεύειν εἴσ τε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, πρὶν ἐπὶ τοὺσ πόνουσ ἐγχειρεῖν πορεύεσθαι, τὴν ἐμμανῆ εὐλαβουμένουσ ἕξιν τῶν νέων· μετὰ δὲ τοῦτο οἴνου μὲν δὴ γεύεσθαι τοῦ μετρίου μέχρι τριάκοντα ἐτῶν, μέθησ δὲ καὶ πολυοινίασ τὸ παράπαν τὸν νέον ἀπέχεσθαι· τετταράκοντα δὲ ἐπιβαίνοντα ἐτῶν, ἐν τοῖσ συσσιτίοισ εὐωχηθέντα, καλεῖν τούσ τε ἄλλουσ θεοὺσ καὶ δὴ καὶ Διόνυσον παρακαλεῖν εἰσ τὴν τῶν πρεσβυτέρων τελετὴν ἅμα καὶ παιδιάν, ἣν τοῖσ ἀνθρώποισ ἐπίκουρον τῆσ τοῦ γήρωσ αὐστηρότητοσ ἐδωρήσατο τὸν οἶνον φάρμακον, ὥστε ἀνηβᾶν ἡμᾶσ, καὶ δυσθυμίασ λήθῃ γίγνεσθαι μαλακώτερον ἐκ σκληροτέρου τὸ τῆσ ψυχῆσ ἦθοσ, καθάπερ εἰσ πῦρ σίδηρον ἐντεθέντα γιγνόμενον, καὶ οὕτωσ εὐπλαστότερον εἶναι;

πρῶτον μὲν δὴ διατεθεὶσ οὕτωσ ἕκαστοσ ἆρ’ οὐκ ἂν ἐθέλοι προθυμότερόν γε, ἧττον αἰσχυνόμενοσ, οὐκ ἐν πολλοῖσ ἀλλὰ ἐν μετρίοισ, καὶ οὐκ ἐν ἀλλοτρίοισ ἀλλ’ ἐν οἰκείοισ, ᾄδειν τε καὶ ὃ πολλάκισ εἰρήκαμεν ἐπᾴδειν;

καὶ πολύ γε. εἰσ μέν γε τὸ προάγειν τοίνυν αὐτοὺσ μετέχειν ἡμῖν ᾠδῆσ οὗτοσ ὁ τρόποσ οὐκ ἂν παντάπασιν ἀσχήμων γίγνοιτο. οὐδαμῶσ.

στρατοπέδου γὰρ πολιτείαν ἔχετε ἀλλ’ οὐκ ἐν ἄστεσι κατῳκηκότων, ἀλλ’ οἱο͂ν ἁθρόουσ πώλουσ ἐν ἀγέλῃ νεμομένουσ φορβάδασ τοὺσ νέουσ κέκτησθε· ποίαν δὲ ἥσουσιν οἱ ἄνδρεσ φωνήν; ἢ μοῦσαν ἢ δῆλον ὅτι πρέπουσαν αὑτοῖσ δεῖ γέ τινα; πῶσ γὰρ οὔ; τίσ ἂν οὖν πρέποι θείοισ ἀνδράσιν; ἆρ’ ἂν ἡ τῶν χορῶν; ἡμεῖσ γοῦν, ὦ ξένε, καὶ οἵδε οὐκ ἄλλην ἄν τινα δυναίμεθα ᾠδὴν ἢ ἣν ἐν τοῖσ χοροῖσ ἐμάθομεν συνήθεισ ᾄδειν γενόμενοι. εἰκότωσ γε· ὄντωσ γὰρ οὐκ ἐπήβολοι γεγόνατε τῆσ καλλίστησ ᾠδῆσ. λαβὼν δ’ ὑμῶν οὐδεὶσ τὸν αὑτοῦ, παρὰ τῶν συννόμων σπάσασ σφόδρα ἀγριαίνοντα καὶ ἀγανακτοῦντα, ἱπποκόμον τε ἐπέστησεν ἰδίᾳ καὶ παιδεύει ψήχων τε καὶ ἡμερῶν, καὶ πάντα προσήκοντα ἀποδιδοὺσ τῇ παιδοτροφίᾳ ὅθεν οὐ μόνον ἀγαθὸσ ἂν στρατιώτησ εἰή, πόλιν δὲ καὶ ἄστη δυνάμενοσ διοικεῖν, ὃν δὴ κατ’ ἀρχὰσ εἴπομεν τῶν Τυρταίου πολεμικῶν εἶναι πολεμικώτερον, τέταρτον ἀρετῆσ ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὴν ἀνδρείαν κτῆμα τιμῶντα ἀεὶ καὶ πανταχοῦ, ἰδιώταισ τε καὶ συμπάσῃ πόλει.

οὐκ οἶδα ἡμῶν, ὦ ξένε, ὅπῃ πάλιν αὖ τοὺσ νομοθέτασ φαυλίζεισ.

οὐκ, ὠγαθέ, προσέχων τούτῳ τὸν νοῦν δρῶ τοῦτο, εἴπερ· ἀλλ’ ὁ λόγοσ ὅπῃ φέρει, ταύτῃ πορευώμεθα, εἰ βούλεσθε. εἰ γὰρ ἔχομεν μοῦσαν τῆσ τῶν χορῶν καλλίω καὶ τῆσ ἐν τοῖσ κοινοῖσ θεάτροισ, πειρώμεθα ἀποδοῦναι τούτοισ οὕσ φαμεν ἐκείνην μὲν αἰσχύνεσθαι, ζητεῖν δέ, ἥτισ καλλίστη, ταύτησ κοινωνεῖν. πάνυ γε. οὐκοῦν πρῶτον μὲν δεῖ τόδε γε ὑπάρχειν ἅπασιν ὅσοισ συμπαρέπεταί τισ χάρισ, ἢ τοῦτο αὐτὸ μόνον αὐτοῦ τὸ σπουδαιότατον εἶναι, ἤ τινα ὀρθότητα, ἢ τὸ τρίτον ὠφελίαν;

οἱο͂ν δὴ λέγω ἐδωδῇ μὲν καὶ πόσει καὶ συμπάσῃ τροφῇ παρέπεσθαι μὲν τὴν χάριν, ἣν ἡδονὴν ἂν προσείποιμεν· ἣν δὲ ὀρθότητά τε καὶ ὠφελίαν, ὅπερ ὑγιεινὸν τῶν προσφερομένων λέγομεν ἑκάστοτε, τοῦτ’ αὐτὸ εἶναι ἐν αὐτοῖσ καὶ τὸ ὀρθότατον. πάνυ μὲν οὖν.

καὶ μὴν καὶ τῇ μαθήσει παρακολουθεῖν μὲν τό γε τῆσ χάριτοσ, τὴν ἡδονήν, τὴν δὲ ὀρθότητα καὶ τὴν ὠφελίαν καὶ τὸ εὖ καὶ τὸ καλῶσ τὴν ἀλήθειαν εἶναι τὴν ἀποτελοῦσαν. ἔστιν οὕτωσ. τί δὲ τῇ τῶν ὁμοίων ἐργασίᾳ ὅσαι τέχναι εἰκαστικαί; ἆρ’ οὐκ, ἂν τοῦτο ἐξεργάζωνται, τὸ μὲν ἡδονὴν ἐν αὐτοῖσ γίγνεσθαι παρεπόμενον, ἐὰν γίγνηται, χάριν αὐτὸ δικαιότατον ἂν εἰή προσαγορεύειν;

ναί. τὴν δέ γε ὀρθότητά που τῶν τοιούτων ἡ ἰσότησ ἄν, ὡσ ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν, ἐξεργάζοιτο τοῦ τε τοσούτου καὶ τοῦ τοιούτου πρότερον, ἀλλ’ οὐχ ἡδονή. καλῶσ. οὐκοῦν ἡδονῇ κρίνοιτ’ ἂν μόνον ἐκεῖνο ὀρθῶσ, ὃ μήτε τινὰ ὠφελίαν μήτε ἀλήθειαν μήτε ὁμοιότητα ἀπεργαζόμενον παρέχεται, μηδ’ αὖ γε βλάβην, ἀλλ’ αὐτοῦ τούτου μόνου ἕνεκα γίγνοιτο τοῦ συμπαρεπομένου τοῖσ ἄλλοισ, τῆσ χάριτοσ, ἣν δὴ κάλλιστά τισ ὀνομάσαι ἂν ἡδονήν, ὅταν μηδὲν αὐτῇ τούτων ἐπακολουθῇ; ἀβλαβῆ λέγεισ ἡδονὴν μόνον.

ναί, καὶ παιδιάν γε εἶναι τὴν αὐτὴν ταύτην λέγω τότε, ὅταν μήτε τι βλάπτῃ μήτε ὠφελῇ σπουδῆσ ἢ λόγου ἄξιον. ἀληθέστατα λέγεισ. ἆρ’ οὖν οὐ πᾶσαν μίμησιν φαῖμεν ἂν ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ἥκιστα ἡδονῇ προσήκειν κρίνεσθαι καὶ δόξῃ μὴ ἀληθεῖ ‐ καὶ δὴ καὶ πᾶσαν ἰσότητα· οὐ γὰρ εἴ τῳ δοκεῖ ἢ μή τισ χαίρει τῳ, τό γε ἴσον ἴσον οὐδὲ τὸ σύμμετρον ἂν εἰή σύμμετρον ὅλωσ ‐ ἀλλὰ τῷ ἀληθεῖ πάντων μάλιστα, ἥκιστα δὲ ὁτῳοῦν ἄλλῳ;

παντάπασι μὲν οὖν. οὐκοῦν μουσικήν γε πᾶσάν φαμεν εἰκαστικήν τε εἶναι καὶ μιμητικήν; τί μήν; ἥκιστ’ ἄρα ὅταν τισ μουσικὴν ἡδονῇ φῇ κρίνεσθαι, τοῦτον ἀποδεκτέον τὸν λόγον, καὶ ζητητέον ἥκιστα ταύτην ὡσ σπουδαίαν, εἴ τισ ἄρα που καὶ γίγνοιτο, ἀλλ’ ἐκείνην τὴν ἔχουσαν τὴν ὁμοιότητα τῷ τοῦ καλοῦ μιμήματι. ἀληθέστατα.

καὶ τούτοισ δὴ τοῖσ τὴν καλλίστην ᾠδήν τε ζητοῦσι καὶ μοῦσαν ζητητέον, ὡσ ἐοίκεν, οὐχ ἥτισ ἡδεῖα ἀλλ’ ἥτισ ὀρθή· μιμήσεωσ γὰρ ἦν, ὥσ φαμεν, ὀρθότησ, εἰ τὸ μιμηθὲν ὅσον τε καὶ οἱο͂ν ἦν ἀποτελοῖτο. πῶσ γὰρ οὔ; καὶ μὴν τοῦτό γε πᾶσ ἂν ὁμολογοῖ περὶ τῆσ μουσικῆσ, ὅτι πάντα τὰ περὶ αὐτήν ἐστιν ποιήματα μίμησίσ τε καὶ ἀπεικασία· καὶ τοῦτό γε μῶν οὐκ ἂν σύμπαντεσ ὁμολογοῖεν ποιηταί τε καὶ ἀκροαταὶ καὶ ὑποκριταί;

καὶ μάλα. δεῖ δὴ καθ’ ἕκαστόν γε, ὡσ ἐοίκε, γιγνώσκειν τῶν ποιημάτων ὅτι ποτ’ ἐστὶν τὸν μέλλοντα ἐν αὐτῷ μὴ ἁμαρτήσεσθαι· μὴ γὰρ γιγνώσκων τὴν οὐσίαν, τί ποτε βούλεται καὶ ὅτου ποτ’ ἐστὶν εἰκὼν ὄντωσ, σχολῇ τήν γε ὀρθότητα τῆσ βουλήσεωσ ἢ καὶ ἁμαρτίαν αὐτοῦ διαγνώσεται. σχολῇ· πῶσ δ’ οὔ; ὁ δὲ τὸ ὀρθῶσ μὴ γιγνώσκων ἆρ’ ἄν ποτε τό γε εὖ καὶ τὸ κακῶσ δυνατὸσ εἰή διαγνῶναι;

λέγω δὲ οὐ πάνυ σαφῶσ, ἀλλ’ ὧδε σαφέστερον ἴσωσ ἂν λεχθείη. πῶσ; εἰσὶν δήπου κατὰ τὴν ὄψιν ἡμῖν ἀπεικασίαι μυρίαι. ναί. τί οὖν εἴ τισ καὶ ἐν τούτοισ ἀγνοοῖ τῶν μεμιμημένων ὅτι ποτ’ ἐστὶν ἕκαστον τῶν σωμάτων; ἆρ’ ἄν ποτε τό γε ὀρθῶσ αὐτῶν εἰργασμένον γνοίη; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, οἱο͂ν τοὺσ ἀριθμοὺσ τοῦ σώματοσ καὶ ἑκάστων τῶν μερῶν τὰσ θέσεισ εἰ ἔχει, ὅσοι τέ εἰσιν καὶ ὁποῖα παρ’ ὁποῖα αὐτῶν κείμενα τὴν προσήκουσαν τάξιν ἀπείληφεν ‐ καὶ ἔτι δὴ χρώματά τε καὶ σχήματα ‐ ἢ πάντα ταῦτα τεταραγμένωσ εἴργασται· μῶν δοκεῖ ταῦτ’ ἄν ποτε διαγνῶναί τισ τὸ παράπαν ἀγνοῶν ὅτι ποτ’ ἐστὶ τὸ μεμιμημένον ζῷον;

καὶ πῶσ; τί δ’ εἰ γιγνώσκοιμεν ὅτι τὸ γεγραμμένον ἢ τὸ πεπλασμένον ἐστὶν ἄνθρωποσ, καὶ τὰ μέρη πάντα τὰ ἑαυτοῦ καὶ χρώματα ἅμα καὶ σχήματα ἀπείληφεν ὑπὸ τῆσ τέχνησ; ἆρά γε ἀναγκαῖον ἤδη τῷ ταῦτα γνόντι καὶ ἐκεῖνο ἑτοίμωσ γιγνώσκειν, εἴτε καλὸν εἴτε ὅπῃ ποτὲ ἐλλιπὲσ ἂν εἰή κάλλουσ;

πάντεσ μεντἂν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν, ὦ ξένε, τὰ καλὰ τῶν ζῴων ἐγιγνώσκομεν. ὀρθότατα λέγεισ. ἆρ’ οὖν οὐ περὶ ἑκάστην εἰκόνα, καὶ ἐν γραφικῇ καὶ ἐν μουσικῇ καὶ πάντῃ, τὸν μέλλοντα ἔμφρονα κριτὴν ἔσεσθαι δεῖ ταῦτα τρία ἔχειν, ὅ τέ ἐστι πρῶτον γιγνώσκειν, ἔπειτα ὡσ ὀρθῶσ, ἔπειθ’ ὡσ εὖ, τὸ τρίτον, εἴργασται τῶν εἰκόνων ἡτισοῦν ῥήμασί τε καὶ μέλεσι καὶ τοῖσ ῥυθμοῖσ; ἐοίκε γοῦν.

μὴ τοίνυν ἀπείπωμεν λέγοντεσ τὸ περὶ τὴν μουσικὴν ᾗ χαλεπόν· ἐπειδὴ γὰρ ὑμνεῖται περὶ αὐτὴν διαφερόντωσ ἢ τὰσ ἄλλασ εἰκόνασ, εὐλαβείασ δὴ δεῖται πλείστησ πασῶν εἰκόνων. ἤθη κακὰ φιλοφρονούμενοσ, χαλεπώτατόν τε αἰσθέσθαι διὰ τὸ τοὺσ ποιητὰσ φαυλοτέρουσ εἶναι ποιητὰσ αὐτῶν τῶν Μουσῶν.

οὐ γὰρ ἂν ἐκεῖναί γε ἐξαμάρτοιέν ποτε τοσοῦτον ὥστε ῥήματα ἀνδρῶν ποιήσασαι τὸ χρῶμα γυναικῶν καὶ μέλοσ ἀποδοῦναι, καὶ μέλοσ ἐλευθέρων αὖ καὶ σχήματα συνθεῖσαι ῥυθμοὺσ δούλων καὶ ἀνελευθέρων προσαρμόττειν, οὐδ’ αὖ ῥυθμοὺσ καὶ σχῆμα ἐλευθέριον ὑποθεῖσαι μέλοσ ἢ λόγον ἐναντίον ἀποδοῦναι τοῖσ ῥυθμοῖσ, ἔτι δὲ θηρίων φωνὰσ καὶ ἀνθρώπων καὶ ὀργάνων καὶ πάντασ ψόφουσ εἰσ ταὐτὸν οὐκ ἄν ποτε συνθεῖεν, ὡσ ἕν τι μιμούμεναι· ποιηταὶ δὲ ἀνθρώπινοι σφόδρα τὰ τοιαῦτα ἐμπλέκοντεσ καὶ συγκυκῶντεσ ἀλόγωσ, γέλωτ’ ἂν παρασκευάζοιεν τῶν ἀνθρώπων ὅσουσ φησὶν Ὀρφεὺσ λαχεῖν ὡρ́αν τῆσ τέρψιοσ.

ταῦτά γε γὰρ ὁρῶσι πάντα κυκώμενα, καὶ ἔτι διασπῶσιν οἱ ποιηταὶ ῥυθμὸν μὲν καὶ σχήματα μέλουσ χωρίσ, λόγουσ ψιλοὺσ εἰσ μέτρα τιθέντεσ, μέλοσ δ’ αὖ καὶ ῥυθμὸν ἄνευ ῥημάτων, ψιλῇ κιθαρίσει τε καὶ αὐλήσει προσχρώμενοι, ἐν οἷσ δὴ παγχάλεπον ἄνευ λόγου γιγνόμενον ῥυθμόν τε καὶ ἁρμονίαν γιγνώσκειν ὅτι τε βούλεται καὶ ὅτῳ ἐοίκε τῶν ἀξιολόγων μιμημάτων· ἀλλὰ ὑπολαβεῖν ἀναγκαῖον ὅτι τὸ τοιοῦτόν γε πολλῆσ ἀγροικίασ μεστὸν πᾶν, ὁπόσον τάχουσ τε καὶ ἀπταισίασ καὶ φωνῆσ θηριώδουσ σφόδρα φίλον ὥστ’ αὐλήσει γε χρῆσθαι καὶ κιθαρίσει πλὴν ὅσον ὑπὸ ὄρχησίν τε καὶ ᾠδήν, ψιλῷ δ’ ἑκατέρῳ πᾶσά τισ ἀμουσία καὶ θαυματουργία γίγνοιτ’ ἂν τῆσ χρήσεωσ.

ταῦτα μὲν ἔχει ταύτῃ λόγον·

ἡμεῖσ δέ γε οὐχ ὅτι μὴ δεῖ ταῖσ Μούσαισ ἡμῶν προσχρῆσθαι τοὺσ ἤδη τριακοντούτασ καὶ τῶν πεντήκοντα πέραν γεγονότασ σκοπούμεθα, ἀλλ’ ὅτι ποτὲ δεῖ. τόδε μὲν οὖν ἐκ τούτων ὁ λόγοσ ἡμῖν δοκεῖ μοι σημαίνειν ἤδη, τῆσ γε χορικῆσ Μούσησ ὅτι πεπαιδεῦσθαι δεῖ βέλτιον τοὺσ πεντηκοντούτασ ὅσοισπερ ἂν ᾄδειν προσήκῃ. τῶν γὰρ ῥυθμῶν καὶ τῶν ἁρμονιῶν ἀναγκαῖον αὐτοῖσ ἐστιν εὐαισθήτωσ ἔχειν καὶ γιγνώσκειν· ἢ πῶσ τισ τὴν ὀρθότητα γνώσεται τῶν μελῶν, ᾧ προσῆκεν ἢ μὴ προσῆκεν τοῦ δωριστί, καὶ τοῦ ῥυθμοῦ ὃν ὁ ποιητὴσ αὐτῷ προσῆψεν, ὀρθῶσ ἢ μή;

δῆλον ὡσ οὐδαμῶσ. γελοῖοσ γὰρ ὅ γε πολὺσ ὄχλοσ ἡγούμενοσ ἱκανῶσ γιγνώσκειν τό τε εὐάρμοστον καὶ εὔρυθμον καὶ μή, ὅσοι προσᾴδειν αὐτῶν καὶ βαίνειν ἐν ῥυθμῷ γεγόνασι διηναγκασμένοι, ὅτι δὲ δρῶσιν ταῦτα ἀγνοοῦντεσ αὐτῶν ἕκαστα, οὐ συλλογίζονται. τὸ δέ που προσήκοντα μὲν ἔχον πᾶν μέλοσ ὀρθῶσ ἔχει, μὴ προσήκοντα δὲ ἡμαρτημένωσ.

ἀναγκαιότατα. τί οὖν ὁ μηδ’ ὅτι ποτ’ ἔχει γιγνώσκων; ἆρα, ὅπερ εἴπομεν, ὡσ ὀρθῶσ γε αὐτὸ ἔχει, γνώσεταί ποτε ἐν ὁτῳοῦν; καὶ τίσ μηχανή; τρόπον ἀναγκάζομεν ᾄδειν, μέχρι γε τοσούτου πεπαιδεῦσθαι σχεδὸν ἀναγκαῖον, μέχρι τοῦ δυνατὸν εἶναι συνακολουθεῖν ἕκαστον ταῖσ τε βάσεσιν τῶν ῥυθμῶν καὶ ταῖσ χορδαῖσ ταῖσ τῶν μελῶν, ἵνα καθορῶντεσ τάσ τε ἁρμονίασ καὶ τοὺσ ῥυθμούσ, ἐκλέγεσθαί τε τὰ προσήκοντα οἱοῖ́ τ’ ὦσιν ἃ τοῖσ τηλικούτοισ τε καὶ τοιούτοισ ᾄδειν πρέπον, καὶ οὕτωσ ᾄδωσιν, καὶ ᾄδοντεσ αὐτοί τε ἡδονὰσ τὸ παραχρῆμα ἀσινεῖσ ἥδωνται καὶ τοῖσ νεωτέροισ ἡγεμόνεσ ἠθῶν χρηστῶν ἀσπασμοῦ προσήκοντοσ γίγνωνται·

μέχρι δὲ τοσούτου παιδευθέντεσ ἀκριβεστέραν ἂν παιδείαν τῆσ ἐπὶ τὸ πλῆθοσ φερούσησ εἰε͂ν μετακεχειρισμένοι καὶ τῆσ περὶ τοὺσ ποιητὰσ αὐτούσ.

τὸ γὰρ τρίτον οὐδεμία ἀνάγκη ποιητῇ γιγνώσκειν, εἴτε καλὸν εἴτε μὴ καλὸν τὸ μίμημα, τὸ δὲ ἁρμονίασ καὶ ῥυθμοῦ σχεδὸν ἀνάγκη, τοῖσ δὲ πάντα τὰ τρία τῆσ ἐκλογῆσ ἕνεκα τοῦ καλλίστου καὶ δευτέρου, ἢ μηδέποτε ἱκανὸν ἐπῳδὸν γίγνεσθαι νέοισ πρὸσ ἀρετήν. καὶ ὅπερ ὁ λόγοσ ἐν ἀρχαῖσ ἐβουλήθη, τὴν τῷ τοῦ Διονύσου χορῷ βοήθειαν ἐπιδεῖξαι καλῶσ λεγομένην, εἰσ δύναμιν εἴρηκεν· σκοπώμεθα δὴ εἰ τοῦθ’ οὕτω γέγονεν.

θορυβώδησ μέν που ὁ σύλλογοσ ὁ τοιοῦτοσ ἐξ ἀνάγκησ προϊούσησ τῆσ πόσεωσ ἐπὶ μᾶλλον ἀεὶ συμβαίνει γιγνόμενοσ, ὅπερ ὑπεθέμεθα κατ’ ἀρχὰσ ἀναγκαῖον εἶναι γίγνεσθαι περὶ τῶν νῦν λεγομένων. ἀνάγκη.

πᾶσ δέ γε αὐτὸσ αὑτοῦ κουφότεροσ αἴρεται καὶ γέγηθέν τε καὶ παρρησίασ ἐμπίμπλαται καὶ ἀνηκουστίασ ἐν τῷ τοιούτῳ τῶν πέλασ, ἄρχων δ’ ἱκανὸσ ἀξιοῖ ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων γεγονέναι. τί μήν; οὐκοῦν ἔφαμεν, ὅταν γίγνηται ταῦτα, καθάπερ τινὰ σίδηρον τὰσ ψυχὰσ τῶν πινόντων διαπύρουσ γιγνομένασ μαλθακωτέρασ γίγνεσθαι καὶ νεωτέρασ, ὥστε εὐαγώγουσ συμβαίνειν τῷ δυναμένῳ τε καὶ ἐπισταμένῳ παιδεύειν τε καὶ πλάττειν, καθάπερ ὅτ’ ἦσαν νέαι; τοῦτον δ’ εἶναι τὸν πλάστην τὸν αὐτὸν ὥσπερ τότε, τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην, οὗ νόμουσ εἶναι δεῖ συμποτικούσ, δυναμένουσ τὸν εὐέλπιν καὶ θαρραλέον ἐκεῖνον γιγνόμενον καὶ ἀναισχυντότερον τοῦ δέοντοσ, καὶ οὐκ ἐθέλοντα τάξιν καὶ τὸ κατὰ μέροσ σιγῆσ καὶ λόγου καὶ πόσεωσ καὶ μούσησ ὑπομένειν, ἐθέλειν ποιεῖν πάντα τούτοισ τἀναντία, καὶ εἰσιόντι τῷ μὴ καλῷ θάρρει τὸν κάλλιστον διαμαχόμενον φόβον εἰσπέμπειν οἱούσ τ’ εἶναι μετὰ δίκησ, ὃν αἰδῶ τε καὶ αἰσχύνην θεῖον φόβον ὠνομάκαμεν;

ἔστιν ταῦτα.

τούτων δέ γε τῶν νόμων εἶναι νομοφύλακασ καὶ συνδημιουργοὺσ αὐτοῖσ τοὺσ ἀθορύβουσ καὶ νήφοντασ τῶν μὴ νηφόντων στρατηγούσ, ὧν δὴ χωρὶσ μέθῃ διαμάχεσθαι δεινότερον ἢ πολεμίοισ εἶναι μὴ μετὰ ἀρχόντων ἀθορύβων, καὶ τὸν αὖ μὴ δυνάμενον ἐθέλειν πείθεσθαι τούτοισ καὶ τοῖσ ἡγεμόσιν τοῖσ τοῦ Διονύσου, τοῖσ ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη γεγονόσιν, ἴσην καὶ μείζω τὴν αἰσχύνην φέρειν ἢ τὸν τοῖσ τοῦ Ἄρεωσ ἀπειθοῦντα ἄρχουσιν. ὀρθῶσ.

οὐκοῦν εἴ γε εἰή τοιαύτη μὲν μέθη, τοιαύτη δὲ παιδιά, μῶν οὐκ ὠφεληθέντεσ ἂν οἱ τοιοῦτοι συμπόται καὶ μᾶλλον φίλοι ἢ πρότερον ἀπαλλάττοιντο ἀλλήλων, ἀλλ’ οὐχ ὥσπερ τὰ νῦν ἐχθροί, κατὰ νόμουσ δὲ πᾶσαν τὴν συνουσίαν συγγενόμενοι καὶ ἀκολουθήσαντεσ, ὁπότε ἀφηγοῖντο οἱ νήφοντεσ τοῖσ μὴ νήφουσιν; ὀρθῶσ, εἴ γε δὴ εἰή τοιαύτη οἱάν νῦν λέγεισ.

μὴ τοίνυν ἐκεῖνό γ’ ἔτι τῆσ τοῦ Διονύσου δωρεᾶσ ψέγωμεν ἁπλῶσ, ὡσ ἔστιν κακὴ καὶ εἰσ πόλιν οὐκ ἀξία παραδέχεσθαι. καὶ γὰρ ἔτι πλείω τισ ἂν ἐπεξέλθοι λέγων· ἐπεὶ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν ὃ δωρεῖται λέγειν μὲν ὄκνοσ εἰσ τοὺσ πολλοὺσ διὰ τὸ κακῶσ τοὺσ ἀνθρώπουσ αὐτὸ ὑπολαβεῖν καὶ γνῶναι λεχθέν. τὸ ποῖον δή; λόγοσ τισ ἅμα καὶ φήμη ὑπορρεῖ πωσ ὡσ ὁ θεὸσ οὗτοσ ὑπὸ τῆσ μητρυᾶσ Ἥρασ διεφορήθη τῆσ ψυχῆσ τὴν γνώμην, διὸ τάσ τε βακχείασ καὶ πᾶσαν τὴν μανικὴν ἐμβάλλει χορείαν τιμωρούμενοσ·

ὅθεν καὶ τὸν οἶνον ἐπὶ τοῦτ’ αὐτὸ δεδώρηται. ἐγὼ δὲ τὰ μὲν τοιαῦτα τοῖσ ἀσφαλὲσ ἡγουμένοισ εἶναι λέγειν περὶ θεῶν ἀφίημι λέγειν, τὸ δὲ τοσόνδε οἶδα, ὅτι πᾶν ζῷον, ὅσον αὐτῷ προσήκει νοῦν ἔχειν τελεωθέντι, τοῦτον καὶ τοσοῦτον οὐδὲν ἔχον ποτὲ φύεται· ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ μήπω κέκτηται τὴν οἰκείαν φρόνησιν, πᾶν μαίνεταί τε καὶ βοᾷ ἀτάκτωσ, καὶ ὅταν ἀκταινώσῃ ἑαυτὸ τάχιστα, ἀτάκτωσ αὖ πηδᾷ.

ἀναμνησθῶμεν δὲ ὅτι μουσικῆσ τε καὶ γυμναστικῆσ ἔφαμεν ἀρχὰσ ταύτασ εἶναι. μεμνήμεθα· τί δ’ οὔ; οὐκοῦν καὶ ὅτι τὴν ῥυθμοῦ τε καὶ ἁρμονίασ αἴσθησιν τοῖσ ἀνθρώποισ ἡμῖν ἐνδεδωκέναι τὴν ἀρχὴν ταύτην ἔφαμεν, Ἀπόλλωνα δὲ καὶ μούσασ καὶ Διόνυσον θεῶν αἰτίουσ γεγονέναι; πῶσ γὰρ οὔ;

καὶ δὴ καὶ τὸν οἶνόν γε, ὡσ ἐοίκεν, ὁ τῶν ἄλλων λόγοσ, ἵνα μανῶμεν, φησὶν ἐπὶ τιμωρίᾳ τῇ τῶν ἀνθρώπων δεδόσθαι· ὁ δὲ νῦν λεγόμενοσ ὑφ’ ἡμῶν φάρμακον ἐπὶ τοὐναντίον φησὶν αἰδοῦσ μὲν ψυχῆσ κτήσεωσ ἕνεκα δεδόσθαι, σώματοσ δὲ ὑγιείασ τε καὶ ἰσχύοσ. κάλλιστα, ὦ ξένε, τὸν λόγον ἀπεμνημόνευκασ. καὶ τὰ μὲν δὴ τῆσ χορείασ ἡμίσεα διαπεπεράνθω·

τὰ δ’ ἡμίσεα, ὅπωσ ἂν ἔτι δοκῇ, περανοῦμεν ἢ καὶ ἐάσομεν. ποῖα δὴ λέγεισ, καὶ πῶσ ἑκάτερα διαιρῶν; ὅλη μέν που χορεία ὅλη παίδευσισ ἦν ἡμῖν, τούτου δ’ αὖ τὸ μὲν ῥυθμοί τε καὶ ἁρμονίαι, τὸ κατὰ τὴν φωνήν. ναί. τὸ δέ γε κατὰ τὴν τοῦ σώματοσ κίνησιν ῥυθμὸν μὲν κοινὸν τῇ τῆσ φωνῆσ εἶχε κινήσει, σχῆμα δὲ ἴδιον. ἐκεῖ δὲ μέλοσ ἡ τῆσ φωνῆσ κίνησισ.

ἀληθέστατα. τὰ μὲν τοίνυν τῆσ φωνῆσ μέχρι τῆσ ψυχῆσ πρὸσ ἀρετὴν παιδείασ οὐκ οἶδ’ ὅντινα τρόπον ὠνομάσαμεν μουσικήν. ὀρθῶσ μὲν οὖν. τὰ δέ γε τοῦ σώματοσ, ἃ παιζόντων ὄρχησιν εἴπομεν, ἐὰν μέχρι τῆσ τοῦ σώματοσ ἀρετῆσ ἡ τοιαύτη κίνησισ γίγνηται, τὴν ἔντεχνον ἀγωγὴν ἐπὶ τὸ τοιοῦτον αὐτοῦ γυμναστικὴν προσείπωμεν. ὀρθότατα. τὸ δὲ τῆσ μουσικῆσ, ὃ νυνδὴ σχεδὸν ἥμισυ διεληλυθέναι τῆσ χορείασ εἴπομεν καὶ διαπεπεράνθαι, καὶ νῦν οὕτωσ εἰρήσθω·

τὸ δ’ ἥμισυ λέγωμεν, ἢ πῶσ καὶ πῇ ποιητέον; ὦ ἄριστε, Κρησὶν καὶ Λακεδαιμονίοισ διαλεγόμενοσ, μουσικῆσ πέρι διελθόντων ἡμῶν, ἐλλειπόντων δὲ γυμναστικῆσ, τί ποτε οἰεί σοι πότερον ἡμῶν ἀποκρινεῖσθαι πρὸσ ταύτην τὴν ἐρώτησιν; ἀποκεκρίσθαι ἔγωγ’ ἄν σε φαίην σχεδὸν ταῦτ’ ἐρόμενον σαφῶσ, καὶ μανθάνω ὡσ ἐρώτησισ οὖσα αὕτη τὰ νῦν ἀπόκρισίσ τέ ἐστιν, ὡσ εἶπον, καὶ ἔτι πρόσταξισ διαπεράνασθαι τὰ περὶ γυμναστικῆσ. ἄρισθ’ ὑπέλαβέσ τε καὶ οὕτω δὴ ποίει. ποιητέον·

οὐδὲ γὰρ πάνυ χαλεπόν ἐστιν εἰπεῖν ὑμῖν γε ἀμφοτέροισ γνώριμα. πολὺ γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ τέχνῃ πλέον ἐμπειρίασ ἢ ἐν ἐκείνῃ μετέχετε. σχεδὸν ἀληθῆ λέγεισ. οὐκοῦν αὖ ταύτησ ἀρχὴ μὲν τῆσ παιδιᾶσ τὸ κατὰ φύσιν πηδᾶν εἰθίσθαι πᾶν ζῷον, τὸ δὲ ἀνθρώπινον, ὡσ ἔφαμεν, αἴσθησιν λαβὸν τοῦ ῥυθμοῦ ἐγέννησέν τε ὄρχησιν καὶ ἔτεκεν, τοῦ δὲ μέλουσ ὑπομιμνῄσκοντοσ καὶ ἐγείροντοσ τὸν ῥυθμόν, κοινωθέντ’ ἀλλήλοισ χορείαν καὶ παιδιὰν ἐτεκέτην. ἀληθέστατα.

καὶ τὸ μέν, φαμέν, ἤδη διεληλύθαμεν αὐτοῦ, τὸ δὲ πειρασόμεθα ἐφεξῆσ διελθεῖν. πάνυ μὲν οὖν. ἐπὶ τοίνυν τῇ τῆσ μέθησ χρείᾳ τὸν κολοφῶνα πρῶτον ἐπιθῶμεν, εἰ καὶ σφῷν συνδοκεῖ. ποῖον δὴ καὶ τίνα λέγεισ; εἰ μέν τισ πόλισ ὡσ οὔσησ σπουδῆσ τῷ ἐπιτηδεύματι τῷ νῦν εἰρημένῳ χρήσεται μετὰ νόμων καὶ τάξεωσ, ὡσ τοῦ σωφρονεῖν ἕνεκα μελέτῃ χρωμένη, καὶ τῶν ἄλλων ἡδονῶν μὴ ἀφέξεται ὡσαύτωσ καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τοῦ κρατεῖν αὐτῶν ἕνεκα μηχανωμένη, τοῦτον μὲν τὸν τρόπον ἅπασι τούτοισ χρηστέον·

ἐνιαυτὸν ὃν ἂν ἄρχωσιν, μηδ’ αὖ κυβερνήτασ μηδὲ δικαστὰσ ἐνεργοὺσ ὄντασ οἴνου γεύεσθαι τὸ παράπαν, μηδ’ ὅστισ βουλευσόμενοσ εἰσ βουλὴν ἀξίαν τινὰ λόγου συνέρχεται, μηδέ γε μεθ’ ἡμέραν μηδένα τὸ παράπαν εἰ μὴ σωμασκίασ ἢ νόσων ἕνεκα, μηδ’ αὖ νύκτωρ ὅταν ἐπινοῇ τισ παῖδασ ποιεῖσθαι ἀνὴρ ἢ καὶ γυνή.

καὶ ἄλλα δὲ πάμπολλα ἄν τισ λέγοι ἐν οἷσ τοῖσ νοῦν τε καὶ νόμον ἔχουσιν ὀρθὸν οὐ ποτέοσ οἶνοσ· ὥστε κατὰ τὸν λόγον τοῦτον οὐδ’ ἀμπελώνων ἂν πολλῶν δέοι οὐδ’ ᾗτινι πόλει, τακτὰ δὲ τά τ’ ἄλλ’ ἂν εἰή γεωργήματα καὶ πᾶσα ἡ δίαιτα, καὶ δὴ τά γε περὶ οἶνον σχεδὸν ἁπάντων ἐμμετρότατα καὶ ὀλίγιστα γίγνοιτ’ ἄν.

οὗτοσ, ὦ ξένοι, ἡμῖν, εἰ συνδοκεῖ, κολοφὼν ἐπὶ τῷ περὶ οἴνου λόγῳ ῥηθέντι εἰρήσθω. καλῶσ, καὶ συνδοκεῖ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION