Plato, Laws, book 1

(플라톤, Laws, book 1)

θεὸσ ἤ τισ ἀνθρώπων ὑμῖν, ὦ ξένοι, εἴληφε τὴν αἰτίαν τῆσ τῶν νόμων διαθέσεωσ; θεόσ, ὦ ξένε, θεόσ, ὥσ γε τὸ δικαιότατον εἰπεῖν· παρὰ μὲν ἡμῖν Ζεύσ, παρὰ δὲ Λακεδαιμονίοισ, ὅθεν ὅδε ἐστίν, οἶμαι φάναι τούτουσ Ἀπόλλωνα. ἦ γάρ; ναί. μῶν οὖν καθ’ Ὅμηρον λέγεισ ὡσ τοῦ Μίνω φοιτῶντοσ πρὸσ τὴν τοῦ πατρὸσ ἑκάστοτε συνουσίαν δι’ ἐνάτου ἔτουσ καὶ κατὰ τὰσ παρ’ ἐκείνου φήμασ ταῖσ πόλεσιν ὑμῖν θέντοσ τοὺσ νόμουσ; λέγεται γὰρ οὕτω παρ’ ἡμῖν·

καὶ δὴ καὶ τὸν ἀδελφόν γε αὐτοῦ Ῥαδάμανθυν ‐ ἀκούετε γὰρ τὸ ὄνομα ‐ δικαιότατον γεγονέναι. τοῦτον οὖν φαῖμεν ἂν ἡμεῖσ γε οἱ Κρῆτεσ, ἐκ τοῦ τότε διανέμειν τὰ περὶ τὰσ δίκασ, ὀρθῶσ τοῦτον τὸν ἔπαινον αὐτὸν εἰληφέναι.

καὶ καλόν γε τὸ κλέοσ ὑεῖ τε Διὸσ μάλα πρέπον. ἐπειδὴ δὲ ἐν τοιούτοισ ἤθεσι τέθραφθε νομικοῖσ σύ τε καὶ ὅδε, προσδοκῶ οὐκ ἂν ἀηδῶσ περί τε πολιτείασ τὰ νῦν καὶ νόμων τὴν διατριβήν, λέγοντάσ τε καὶ ἀκούοντασ ἅμα κατὰ τὴν πορείαν, ποιήσασθαι. πάντωσ δ’ ἥ γε ἐκ Κνωσοῦ ὁδὸσ εἰσ τὸ τοῦ Διὸσ ἄντρον καὶ ἱερόν, ὡσ ἀκούομεν, ἱκανή, καὶ ἀνάπαυλαι κατὰ τὴν ὁδόν, ὡσ εἰκόσ, πνίγουσ ὄντοσ τὰ νῦν, ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ δένδρεσίν εἰσι σκιαραί, καὶ ταῖσ ἡλικίαισ πρέπον ἂν ἡμῶν εἰή τὸ διαναπαύεσθαι πυκνὰ ἐν αὐταῖσ, λόγοισ τε ἀλλήλουσ παραμυθουμένουσ τὴν ὁδὸν ἅπασαν οὕτω μετὰ ῥᾳστώνησ διαπερᾶναι.

καὶ μὴν ἔστιν γε, ὦ ξένε, προϊόντι κυπαρίττων τε ἐν τοῖσ ἄλσεσιν ὕψη καὶ κάλλη θαυμάσια, καὶ λειμῶνεσ ἐν οἷσιν ἀναπαυόμενοι διατρίβοιμεν ἄν. ὀρθῶσ λέγεισ. πάνυ μὲν οὖν·

ἰδόντεσ δὲ μᾶλλον φήσομεν. ἀλλ’ ἰώμεν ἀγαθῇ τύχῃ. ταῦτ’ εἰή. καί μοι λέγε· κατὰ τί τὰ συσσίτιά τε ὑμῖν συντέταχεν ὁ νόμοσ καὶ τὰ γυμνάσια καὶ τὴν τῶν ὅπλων ἕξιν; οἶμαι μέν, ὦ ξένε, καὶ παντὶ ῥᾴδιον ὑπολαβεῖν εἶναι τά γε ἡμέτερα. τὴν γὰρ τῆσ χώρασ πάσησ Κρήτησ φύσιν ὁρᾶτε ὡσ οὐκ ἔστι, καθάπερ ἡ τῶν Θετταλῶν, πεδιάσ, διὸ δὴ καὶ τοῖσ μὲν ἵπποισ ἐκεῖνοι χρῶνται μᾶλλον, δρόμοισιν δὲ ἡμεῖσ· ἥδε γὰρ ἀνώμαλοσ αὖ καὶ πρὸσ τὴν τῶν πεζῇ δρόμων ἄσκησιν μᾶλλον σύμμετροσ.

ἐλαφρὰ δὴ τὰ ὅπλα ἀναγκαῖον ἐν τῷ τοιούτῳ κεκτῆσθαι καὶ μὴ βάροσ ἔχοντα θεῖν· τῶν δὴ τόξων καὶ τοξευμάτων ἡ κουφότησ ἁρμόττειν δοκεῖ. ταῦτ’ οὖν πρὸσ τὸν πόλεμον ἡμῖν ἅπαντα ἐξήρτυται, καὶ πάνθ’ ὁ νομοθέτησ, ὥσ γ’ ἐμοὶ φαίνεται, πρὸσ τοῦτο βλέπων συνετάττετο· ἐπεὶ καὶ τὰ συσσίτια κινδυνεύει συναγαγεῖν, ὁρῶν ὡσ πάντεσ ὁπόταν στρατεύωνται, τόθ’ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ πράγματοσ ἀναγκάζονται φυλακῆσ αὑτῶν ἕνεκα συσσιτεῖν τοῦτον τὸν χρόνον.

ἄνοιαν δή μοι δοκεῖ καταγνῶναι τῶν πολλῶν ὡσ οὐ μανθανόντων ὅτι πόλεμοσ ἀεὶ πᾶσιν διὰ βίου συνεχήσ ἐστι πρὸσ ἁπάσασ τὰσ πόλεισ· εἰ δὴ πολέμου γε ὄντοσ φυλακῆσ ἕνεκα δεῖ συσσιτεῖν καί τινασ ἄρχοντασ καὶ ἀρχομένουσ διακεκοσμημένουσ εἶναι φύλακασ αὐτῶν, τοῦτο καὶ ἐν εἰρήνῃ δραστέον. ἣν γὰρ καλοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων εἰρήνην, τοῦτ’ εἶναι μόνον ὄνομα, τῷ δ’ ἔργῳ πάσαισ πρὸσ πάσασ τὰσ πόλεισ ἀεὶ πόλεμον ἀκήρυκτον κατὰ φύσιν εἶναι.

καὶ σχεδὸν ἀνευρήσεισ, οὕτω σκοπῶν, τὸν Κρητῶν νομοθέτην ὡσ εἰσ τὸν πόλεμον ἅπαντα δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ τὰ νόμιμα ἡμῖν ἀποβλέπων συνετάξατο, καὶ κατὰ ταῦτα οὕτω φυλάττειν παρέδωκε τοὺσ νόμουσ, ὡσ τῶν ἄλλων οὐδενὸσ οὐδὲν ὄφελοσ ὂν οὔτε κτημάτων οὔτ’ ἐπιτηδευμάτων, ἂν μὴ τῷ πολέμῳ ἄρα κρατῇ τισ, πάντα δὲ τὰ τῶν νικωμένων ἀγαθὰ τῶν νικώντων γίγνεσθαι. καλῶσ γε, ὦ ξένε, φαίνῃ μοι γεγυμνάσθαι πρὸσ τὸ διειδέναι τὰ Κρητῶν νόμιμα.

τόδε δέ μοι φράζε ἔτι σαφέστερον· ὃν γὰρ ὁρ́ον ἔθου τῆσ εὖ πολιτευομένησ πόλεωσ, δοκεῖσ μοι λέγειν οὕτω κεκοσμημένην οἰκεῖν δεῖν, ὥστε πολέμῳ νικᾶν τὰσ ἄλλασ πόλεισ. ἦ γάρ;

πάνυ μὲν οὖν· οἶμαι δὲ καὶ τῷδε οὕτω συνδοκεῖν. πῶσ γὰρ ἂν ἄλλωσ ἀποκρίναιτο, ὦ θεῖε, Λακεδαιμονίων γε ὁστισοῦν; πότερ’ οὖν δὴ πόλεσι μὲν πρὸσ πόλεισ ὀρθὸν τοῦτ’ ἐστί, κώμῃ δὲ πρὸσ κώμην ἕτερον; οὐδαμῶσ. ἀλλὰ ταὐτόν; ναί. τί δέ; πρὸσ οἰκίαν οἰκίᾳ τῶν ἐν τῇ κώμῃ, καὶ πρὸσ ἄνδρα ἀνδρὶ ἑνὶ πρὸσ ἕνα, ταὐτὸν ἔτι; ταὐτόν. αὐτῷ δὲ πρὸσ αὑτὸν πότερον ὡσ πολεμίῳ πρὸσ πολέμιον διανοητέον;

ἢ πῶσ ἔτι λέγομεν; ὦ ξένε Ἀθηναῖε ‐ οὐ γάρ σε Ἀττικὸν ἐθέλοιμ’ ἂν προσαγορεύειν· δοκεῖσ γάρ μοι τῆσ θεοῦ ἐπωνυμίασ ἄξιοσ εἶναι μᾶλλον ἐπονομάζεσθαι· τὸν γὰρ λόγον ἐπ’ ἀρχὴν ὀρθῶσ ἀναγαγὼν σαφέστερον ἐποίησασ, ὥστε ῥᾷον ἀνευρήσεισ ὅτι νυνδὴ ὑφ’ ἡμῶν ὀρθῶσ ἐρρήθη τὸ πολεμίουσ εἶναι πάντασ πᾶσιν δημοσίᾳ τε, καὶ ἰδίᾳ ἑκάστουσ αὐτοὺσ σφίσιν αὐτοῖσ. πῶσ εἴρηκασ, ὦ θαυμάσιε;

κἀνταῦθα, ὦ ξένε, τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη, τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αὐτὸν ὑφ’ ἑαυτοῦ πάντων αἴσχιστόν τε ἅμα καὶ κάκιστον. ταῦτα γὰρ ὡσ πολέμου ἐν ἑκάστοισ ἡμῶν ὄντοσ πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ σημαίνει. πάλιν τοίνυν τὸν λόγον ἀναστρέψωμεν. ἐπειδὴ γὰρ εἷσ ἕκαστοσ ἡμῶν ὁ μὲν κρείττων αὑτοῦ, ὁ δὲ ἥττων ἐστί, πότερα φῶμεν οἰκίαν τε καὶ κώμην καὶ πόλιν ἔχειν ταὐτὸν τοῦτο ἐν αὑταῖσ ἢ μὴ φῶμεν; τὸ κρείττω τε ἑαυτῆσ εἶναι λέγεισ τινά, τὴν δ’ ἥττω;

ναί. καὶ τοῦτο ὀρθῶσ ἤρου· πάνυ γὰρ ἔστι καὶ σφόδρα τὸ τοιοῦτον, οὐχ ἥκιστα ἐν ταῖσ πόλεσιν. ἐν ὁπόσαισ μὲν γὰρ οἱ ἀμείνονεσ νικῶσιν τὸ πλῆθοσ καὶ τοὺσ χείρουσ, ὀρθῶσ ἂν αὕτη κρείττων τε ἑαυτῆσ λέγοιθ’ ἡ πόλισ, ἐπαινοῖτό τε ἂν δικαιότατα τῇ τοιαύτῃ νίκῃ· τοὐναντίον δέ, ὅπου τἀναντία. τὸ μὲν τοίνυν εἴ ποτέ ἐστίν που τὸ χεῖρον κρεῖττον τοῦ ἀμείνονοσ ἐάσωμεν ‐ μακροτέρου γὰρ λόγου ‐ τὸ δὲ ὑπὸ σοῦ λεγόμενον μανθάνω νῦν, ὥσ ποτε πολῖται, συγγενεῖσ καὶ τῆσ αὐτῆσ πόλεωσ γεγονότεσ, ἄδικοι καὶ πολλοὶ συνελθόντεσ, δικαίουσ ἐλάττουσ ὄντασ βιάσονται δουλούμενοι, καὶ ὅταν μὲν κρατήσωσιν, ἥττων ἡ πόλισ αὑτῆσ ὀρθῶσ αὕτη λέγοιτ’ ἂν ἅμα καὶ κακή, ὅπου δ’ ἂν ἡττῶνται, κρείττων τε καὶ ἀγαθή.

καὶ μάλα ἄτοπον, ὦ ξένε, τὸ νῦν λεγόμενον·

ὅμωσ δὲ ὁμολογεῖν οὕτωσ ἀναγκαιότατον. ἔχε δή. καὶ τόδε πάλιν ἐπισκεψώμεθα· πολλοὶ ἀδελφοί που γένοιντ’ ἂν ἑνὸσ ἀνδρόσ τε καὶ μιᾶσ ὑεῖσ, καὶ δὴ καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν τοὺσ πλείουσ μὲν ἀδίκουσ αὐτῶν γίγνεσθαι, τοὺσ δὲ ἐλάττουσ δικαίουσ. οὐ γὰρ οὖν. καὶ οὐκ ἂν εἰή γε πρέπον ἐμοί τε καὶ ὑμῖν τοῦτο θηρεύειν, ὅτι νικώντων μὲν τῶν πονηρῶν ἥ τε οἰκία καὶ ἡ συγγένεια αὕτη πᾶσα ἥττων αὑτῆσ λέγοιτ’ ἄν, κρείττων δὲ ἡττωμένων· οὐ γὰρ εὐσχημοσύνησ τε καὶ ἀσχημοσύνησ ῥημάτων ἕνεκα τὰ νῦν σκοπούμεθα πρὸσ τὸν τῶν πολλῶν λόγον, ἀλλ’ ὀρθότητόσ τε καὶ ἁμαρτίασ πέρι νόμων, ἥτισ ποτ’ ἐστὶν φύσει.

ἀληθέστατα, ὦ ξένε, λέγεισ. καλῶσ μὲν οὖν, ὥσ γε ἐμοὶ συνδοκεῖν, τό γε τοσοῦτον, τὰ νῦν. ἴδωμεν δὴ καὶ τόδε· τούτοισ τοῖσ ἄρτι λεγομένοισ ἀδελφοῖσ γένοιτ’ ἄν πού τισ δικαστήσ; πάνυ γε. πότεροσ οὖν ἀμείνων, ὅστισ τοὺσ μὲν ἀπολέσειεν αὐτῶν ὅσοι κακοί, τοὺσ δὲ βελτίουσ ἄρχειν αὐτοὺσ αὑτῶν προστάξειεν, ἢ ὅδε ὃσ ἂν τοὺσ μὲν χρηστοὺσ ἄρχειν, τοὺσ χείρουσ δ’ ἐάσασ ζῆν ἄρχεσθαι ἑκόντασ ποιήσειεν; τρίτον δέ που δικαστὴν πρὸσ ἀρετὴν εἴπωμεν, εἴ τισ εἰή τοιοῦτοσ ὅστισ παραλαβὼν συγγένειαν μίαν διαφερομένην, μήτε ἀπολέσειεν μηδένα, διαλλάξασ δὲ εἰσ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον, νόμουσ αὐτοῖσ θείσ, πρὸσ ἀλλήλουσ παραφυλάττειν δύναιτο ὥστε εἶναι φίλουσ.

μακρῷ ἀμείνων γίγνοιτ’ ἂν ὁ τοιοῦτοσ δικαστήσ τε καὶ νομοθέτησ.

καὶ μὴν τοὐναντίον γε ἢ πρὸσ πόλεμον ἂν βλέπων αὐτοῖσ τοὺσ νόμουσ διανομοθετοῖ. τοῦτο μὲν ἀληθέσ. τί δ’ ὁ τὴν πόλιν συναρμόττων; πρὸσ πόλεμον αὐτῆσ ἂν τὸν ἔξωθεν βλέπων τὸν βίον κοσμοῖ μᾶλλον, ἢ πρὸσ πόλεμον τὸν ἐν αὐτῇ γιγνόμενον ἑκάστοτε, ἣ δὴ καλεῖται στάσισ; ὃν μάλιστα μὲν ἅπασ ἂν βούλοιτο μήτε γενέσθαι ποτὲ ἐν ἑαυτοῦ πόλει γενόμενόν τε ὡσ τάχιστα ἀπαλλάττεσθαι.

δῆλον ὅτι πρὸσ τοῦτον. πότερα δὲ ἀπολομένων αὖ τῶν ἑτέρων εἰρήνην τῆσ στάσεωσ γενέσθαι, νικησάντων δὲ ποτέρων, δέξαιτ’ ἄν τισ, μᾶλλον ἢ φιλίασ τε καὶ εἰρήνησ ὑπὸ διαλλαγῶν γενομένησ, οὕτω τοῖσ ἔξωθεν πολεμίοισ προσέχειν ἀνάγκην εἶναι τὸν νοῦν; οὕτω πᾶσ ἂν ἐθέλοι πρότερον ἢ ’κείνωσ περὶ τὴν αὑτοῦ γίγνεσθαι πόλιν.

οὐκοῦν καὶ νομοθέτησ ὡσαύτωσ; τί μήν; ἆρα οὖν οὐ τοῦ ἀρίστου ἕνεκα πάντα ἂν τὰ νόμιμα τιθείη πᾶσ; πῶσ δ’ οὔ; τό γε μὴν ἄριστον οὔτε ὁ πόλεμοσ οὔτε ἡ στάσισ, ἀπευκτὸν δὲ τὸ δεηθῆναι τούτων, εἰρήνη δὲ πρὸσ ἀλλήλουσ ἅμα καὶ φιλοφροσύνη, καὶ δὴ καὶ τὸ νικᾶν, ὡσ ἐοίκεν, αὐτὴν αὑτὴν πόλιν οὐκ ἦν τῶν ἀρίστων ἀλλὰ τῶν ἀναγκαίων· ὅμοιον ὡσ εἰ κάμνον σῶμα ἰατρικῆσ καθάρσεωσ τυχὸν ἡγοῖτό τισ ἄριστα πράττειν τότε, τῷ δὲ μηδὲ τὸ παράπαν δεηθέντι σώματι μηδὲ προσέχοι τὸν νοῦν, ὡσαύτωσ δὲ καὶ πρὸσ πόλεωσ εὐδαιμονίαν ἢ καὶ ἰδιώτου διανοούμενοσ οὕτω τισ οὔτ’ ἄν ποτε πολιτικὸσ γένοιτο ὀρθῶσ, πρὸσ τὰ ἔξωθεν πολεμικὰ ἀποβλέπων μόνον καὶ πρῶτον, οὔτ’ ἂν νομοθέτησ ἀκριβήσ, εἰ μὴ χάριν εἰρήνησ τὰ πολέμου νομοθετοῖ μᾶλλον ἢ τῶν πολεμικῶν ἕνεκα τὰ τῆσ εἰρήνησ.

φαίνεται μέν πωσ ὁ λόγοσ οὗτοσ, ὦ ξένε, ὀρθῶσ εἰρῆσθαι, θαυμάζω γε μὴν εἰ τά τε παρ’ ἡμῖν νόμιμα καὶ ἔτι τὰ περὶ Λακεδαίμονα μὴ πᾶσαν τὴν σπουδὴν τούτων ἕνεκα πεποίηται.

τάχ’ ἂν ἴσωσ·

δεῖ δὲ οὐδὲν σκληρῶσ ἡμᾶσ αὐτοῖσ διαμάχεσθαι τὰ νῦν ἀλλ’ ἠρέμα ἀνερωτᾶν, ὡσ μάλιστα περὶ ταῦτα ἡμῶν τε καὶ ἐκείνων σπουδαζόντων. καί μοι τῷ λόγῳ συνακολουθήσατε. προστησώμεθα γοῦν Τύρταιον, τὸν φύσει μὲν Ἀθηναῖον, τῶνδε δὲ πολίτην γενόμενον, ὃσ δὴ μάλιστα ἀνθρώπων περὶ ταῦτα ἐσπούδακεν εἰπὼν ὅτι ‐ οὔτ’ ἂν μνησαίμην οὔτ’ ἐν λόγῳ ἄνδρα τιθείμην οὔτ’ εἴ τισ πλουσιώτατοσ ἀνθρώπων εἰή, φησίν, οὔτ’ εἰ πολλὰ ἀγαθὰ κεκτημένοσ, εἰπὼν σχεδὸν ἅπαντα, ὃσ μὴ περὶ τὸν πόλεμον ἄριστοσ γίγνοιτ’ ἀεί. ταῦτα γὰρ ἀκήκοάσ που καὶ σὺ τὰ ποιήματα· ὅδε μὲν γὰρ οἶμαι διακορὴσ αὐτῶν ἐστι.

πάνυ μὲν οὖν. καὶ μὴν καὶ παρ’ ἡμᾶσ ἐλήλυθε κομισθέντα ἐκ Λακεδαίμονοσ. ἴθι νυν ἀνερώμεθα κοινῇ τουτονὶ τὸν ποιητὴν οὑτωσί πωσ· "ὦ Τύρταιε, ποιητὰ θειότατε ‐ δοκεῖσ γὰρ δὴ σοφὸσ ἡμῖν εἶναι καὶ ἀγαθόσ, ὅτι τοὺσ μὲν ἐν τῷ πολέμῳ διαφέροντασ διαφερόντωσ ἐγκεκωμίακασ ‐ ἤδη οὖν τυγχάνομεν ἐγώ τε καὶ ὅδε καὶ Κλεινίασ ὁ Κνώσιοσ οὑτοσὶ συμφερόμενοί σοι περὶ τούτου σφόδρα, ὡσ δοκοῦμεν· εἰ δὲ περὶ τῶν αὐτῶν λέγομεν ἀνδρῶν ἢ μή, βουλόμεθα σαφῶσ εἰδέναι.

λέγε οὖν ἡμῖν· ἆρα εἴδη δύο πολέμου καθάπερ ἡμεῖσ ἡγῇ καὶ σὺ σαφῶσ; ἢ πῶσ; πρὸσ ταῦτ’ οἶμαι κἂν πολὺ φαυλότεροσ εἴποι Τυρταίου τισ τἀληθέσ, ὅτι δύο, τὸ μὲν ὃ καλοῦμεν ἅπαντεσ στάσιν, ὃσ δὴ πάντων πολέμων χαλεπώτατοσ, ὡσ ἔφαμεν ἡμεῖσ νυνδή· τὸ δὲ ἄλλο πολέμου θήσομεν οἶμαι γένοσ ἅπαντεσ ᾧ πρὸσ τοὺσ ἐκτόσ τε καὶ ἀλλοφύλουσ χρώμεθα διαφερόμενοι, πολὺ πρᾳότερον ἐκείνου.

πῶσ γὰρ οὔ; φέρε δή, ποτέρουσ, καὶ πρὸσ πότερον ἐπαινῶν τὸν πόλεμον, οὕτωσ ὑπερεπῄνεσασ, τοὺσ δὲ ἔψεξασ τῶν ἀνδρῶν; ἐοίκασ μὲν γὰρ πρὸσ τοὺσ ἐκτόσ· εἴρηκασ γοῦν ὧδε ἐν τοῖσ ποιήμασιν, ὡσ οὐδαμῶσ τοὺσ τοιούτουσ ἀνεχόμενοσ, οἳ μὴ τολμήσωσιν μὲν ὁρᾶν φόνον αἱματόεντα,καὶ δηίων ὀρέγοιντ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι. οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα εἴποιμεν ἂν ἡμεῖσ ὅτι "σὺ μὲν ἐπαινεῖσ, ὡσ ἐοίκασ, ὦ Τύρταιε, μάλιστα τοὺσ πρὸσ τὸν ὀθνεῖόν τε καὶ ἔξωθεν πόλεμον γιγνομένουσ ἐπιφανεῖσ.

" φαίη ταῦτ’ ἄν που καὶ ὁμολογοῖ; τί μήν; ἡμεῖσ δέ γε ἀγαθῶν ὄντων τούτων ἔτι φαμὲν ἀμείνουσ εἶναι καὶ πολὺ τοὺσ ἐν τῷ μεγίστῳ πολέμῳ γιγνομένουσ ἀρίστουσ διαφανῶσ·

ποιητὴν δὲ καὶ ἡμεῖσ μάρτυρ’ ἔχομεν, Θέογνιν, πολίτην τῶν ἐν Σικελίᾳ Μεγαρέων, ὅσ φησιν ‐ πιστὸσ ἀνὴρ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαιἄξιοσ ἐν χαλεπῇ, Κύρνε, διχοστασίῃ. τοῦτον δή φαμεν ἐν πολέμῳ χαλεπωτέρῳ ἀμείνονα ἐκείνου πάμπολυ γίγνεσθαι, σχεδὸν ὅσον ἀμείνων δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ φρόνησισ εἰσ ταὐτὸν ἐλθοῦσαι μετ’ ἀνδρείασ, αὐτῆσ μόνησ ἀνδρείασ. πιστὸσ μὲν γὰρ καὶ ὑγιὴσ ἐν στάσεσιν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἄνευ συμπάσησ ἀρετῆσ·

διαβάντεσ δ’ εὖ καὶ μαχόμενοι ἐθέλοντεσ ἀποθνῄσκειν ἐν ᾧ πολέμῳ φράζει Τύρταιοσ τῶν μισθοφόρων εἰσὶν πάμπολλοι, ὧν οἱ πλεῖστοι γίγνονται θρασεῖσ καὶ ἄδικοι καὶ ὑβρισταὶ καὶ ἀφρονέστατοι σχεδὸν ἁπάντων, ἐκτὸσ δή τινων εὖ μάλα ὀλίγων. ποῖ δὴ τελευτᾷ νῦν ἡμῖν οὗτοσ ὁ λόγοσ, καὶ τί φανερόν ποτε ποιῆσαι βουληθεὶσ λέγει ταῦτα; δῆλον ὅτι τόδε, ὡσ παντὸσ μᾶλλον καὶ ὁ τῇδε παρὰ Διὸσ νομοθέτησ, πᾶσ τε οὗ καὶ σμικρὸν ὄφελοσ, οὐκ ἄλλο ἢ πρὸσ τὴν μεγίστην ἀρετὴν μάλιστα βλέπων ἀεὶ θήσει τοὺσ νόμουσ·

ἔστι δέ, ὥσ φησιν Θέογνισ, αὕτη πιστότησ ἐν τοῖσ δεινοῖσ, ἥν τισ δικαιοσύνην ἂν τελέαν ὀνομάσειεν. ἣν δ’ αὖ Τύρταιοσ ἐπῄνεσεν μάλιστα, καλὴ μὲν καὶ κατὰ καιρὸν κεκοσμημένη τῷ ποιητῇ, τετάρτη μέντοι ὅμωσ ἀριθμῷ τε καὶ δυνάμει τοῦ τιμία εἶναι λέγοιτ’ ἂν ὀρθότατα. ὦ ξένε, τὸν νομοθέτην ἡμῶν ἀποβάλλομεν εἰσ τοὺσ πόρρω νομοθέτασ.

οὐχ ἡμεῖσ γε, ὦ ἄριστε, ἀλλ’ ἡμᾶσ αὐτούσ, ὅταν οἰώμεθα πάντα τά τ’ ἐν Λακεδαίμονι καὶ τὰ τῇδε πρὸσ τὸν πόλεμον μάλιστα βλέποντασ Λυκοῦργόν τε καὶ Μίνω τίθεσθαι τὰ νόμιμα. τὸ δὲ πῶσ χρῆν ἡμᾶσ λέγειν; ὥσπερ τό τε ἀληθὲσ οἶμαι καὶ τὸ δίκαιον ὑπέρ γε θείασ διαλεγομένουσ λέγειν, οὐχ ὡσ πρὸσ ἀρετῆσ τι μόριον, καὶ ταῦτα τὸ φαυλότατον, ἐτίθει βλέπων, ἀλλὰ πρὸσ πᾶσαν ἀρετήν, καὶ κατ’ εἴδη ζητεῖν αὐτῶν τοὺσ νόμουσ οὐδ’ ἅπερ οἱ τῶν νῦν εἴδη προτιθέμενοι ζητοῦσιν. οὗ γὰρ ἂν ἕκαστοσ ἐν χρείᾳ γίγνηται, τοῦτο ζητεῖ νῦν παραθέμενοσ, ὁ μὲν τὰ περὶ τῶν κλήρων καὶ ἐπικλήρων, ὁ δὲ τῆσ αἰκίασ πέρι, ἄλλοι δὲ ἄλλ’ ἄττα μυρία τοιαῦτα·

ἡμεῖσ δέ φαμεν εἶναι τὸ περὶ νόμουσ ζήτημα τῶν εὖ ζητούντων ὥσπερ νῦν ἡμεῖσ ἠρξάμεθα. καὶ σοῦ τὴν μὲν ἐπιχείρησιν τῆσ ἐξηγήσεωσ περὶ τοὺσ νόμουσ παντάπασιν ἄγαμαι·

τὸ γὰρ ἀπ’ ἀρετῆσ ἄρχεσθαι, λέγοντα ὡσ ἐτίθει ταύτησ ἕνεκα τοὺσ νόμουσ, ὀρθόν· ὅτι δὲ πάντα εἰσ μόριον ἀρετῆσ, καὶ ταῦτα τὸ σμικρότατον, ἐπαναφέροντα ἔφησθ’ αὐτὸν νομοθετεῖν, οὔτε ὀρθῶσ ἔτι μοι κατεφάνησ λέγων τόν τε ὕστερον νῦν λόγον τοῦτον πάντα εἴρηκα διὰ ταῦτα. πῇ δὴ οὖν σε ἔτ’ ἂν ἐβουλόμην διελόμενον λέγειν αὐτόσ τε ἀκούειν; βούλει σοι φράζω;

πάνυ μὲν οὖν. "ὦ ξένε," ἐχρῆν εἰπεῖν, "οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶν μάτην διαφερόντωσ ἐν πᾶσιν εὐδόκιμοι τοῖσ Ἕλλησιν· ἔχουσιν γὰρ ὀρθῶσ, τοὺσ αὐτοῖσ χρωμένουσ εὐδαίμονασ ἀποτελοῦντεσ. πάντα γὰρ τἀγαθὰ πορίζουσιν. διπλᾶ δὲ ἀγαθά ἐστιν, τὰ μὲν ἀνθρώπινα, τὰ δὲ θεῖα· ἤρτηται δ’ ἐκ τῶν θείων θάτερα, καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τισ τὰ μείζονα πόλισ, κτᾶται καὶ τὰ ἐλάττονα, εἰ δὲ μή, στέρεται ἀμφοῖν. ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα ὧν ἡγεῖται μὲν ὑγίεια, κάλλοσ δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον ἰσχὺσ εἴσ τε δρόμον καὶ εἰσ τὰσ ἄλλασ πάσασ κινήσεισ τῷ σώματι, τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτοσ οὐ τυφλὸσ ἀλλ’ ὀξὺ βλέπων, ἄνπερ ἅμ’ ἕπηται φρονήσει· ὃ δὴ πρῶτον αὖ τῶν θείων ἡγεμονοῦν ἐστιν ἀγαθῶν, ἡ φρόνησισ, δεύτερον δὲ μετὰ νοῦ σώφρων ψυχῆσ ἕξισ, ἐκ δὲ τούτων μετ’ ἀνδρείασ κραθέντων τρίτον ἂν εἰή δικαιοσύνη, τέταρτον δὲ ἀνδρεία.

ταῦτα δὲ πάντα ἐκείνων ἔμπροσθεν τέτακται φύσει, καὶ δὴ καὶ τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὕτωσ. μετὰ δὲ ταῦτα τὰσ ἄλλασ προστάξεισ τοῖσ πολίταισ εἰσ ταῦτα βλεπούσασ αὐτοῖσ εἶναι διακελευστέον, τούτων δὲ τὰ μὲν ἀνθρώπινα εἰσ τὰ θεῖα, τὰ δὲ θεῖα εἰσ τὸν ἡγεμόνα νοῦν σύμπαντα βλέπειν·

τε ἄρρενεσ καὶ ὅσαι θήλειαι, νέων τε ὄντων καὶ ἐπὶ τὸ πρεσβύτερον ἰόντων μέχρι γήρωσ, τιμῶντα ὀρθῶσ ἐπιμελεῖσθαι δεῖ καὶ ἀτιμάζοντα, ἐν πάσαισ ταῖσ τούτων ὁμιλίαισ τάσ τε λύπασ αὐτῶν καὶ τὰσ ἡδονὰσ καὶ τὰσ ἐπιθυμίασ συμπάντων τε ἐρώτων τὰσ σπουδὰσ ἐπεσκεμμένον καὶ παραπεφυλαχότα, ψέγειν τε ὀρθῶσ καὶ ἐπαινεῖν δι’ αὐτῶν τῶν νόμων·

καὶ ὁριστέον τό τε καλὸν καὶ μή.

μετὰ δὲ ταῦτα ἀνάγκη τὸν νομοθέτην τὰσ κτήσεισ τῶν πολιτῶν καὶ τὰ ἀναλώματα φυλάττειν ὅντιν’ ἂν γίγνηται τρόπον, καὶ τὰσ πρὸσ ἀλλήλουσ πᾶσιν τούτοισ κοινωνίασ καὶ διαλύσεισ ἑκοῦσίν τε καὶ ἄκουσιν καθ’ ὁποῖον ἂν ἕκαστον πράττωσιν τῶν τοιούτων πρὸσ ἀλλήλουσ ἐπισκοπεῖν, τό τε δίκαιον καὶ μὴ ἐν οἷσ ἔστιν τε καὶ ἐν οἷσ ἐλλείπει, καὶ τοῖσ μὲν εὐπειθέσιν τῶν νόμων τιμὰσ ἀπονέμειν, τοῖσ δὲ δυσπειθέσι δίκασ τακτὰσ ἐπιτιθέναι, μέχριπερ ἂν πρὸσ τέλοσ ἁπάσησ πολιτείασ ἐπεξελθών, ἴδῃ τῶν τελευτησάντων τίνα δεῖ τρόπον ἑκάστοισ γίγνεσθαι τὰσ ταφὰσ καὶ τιμὰσ ἅστινασ αὐτοῖσ ἀπονέμειν δεῖ· κατιδὼν δὲ ὁ θεὶσ τοὺσ νόμουσ ἅπασιν τούτοισ φύλακασ ἐπιστήσει, τοὺσ μὲν διὰ φρονήσεωσ, τοὺσ δὲ δι’ ἀληθοῦσ δόξησ ἰόντασ, ὅπωσ πάντα ταῦτα συνδήσασ ὁ νοῦσ ἑπόμενα σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ ἀποφήνῃ, ἀλλὰ μὴ πλούτῳ μηδὲ φιλοτιμίᾳ.

" οὕτωσ, ὦ ξένοι, ἔγωγε ἤθελον ἂν ὑμᾶσ καὶ ἔτι νῦν βούλομαι διεξελθεῖν πῶσ ἐν τοῖσ τοῦ Διὸσ λεγομένοισ νόμοισ τοῖσ τε τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνοσ, οὓσ Μίνωσ τε καὶ Λυκοῦργοσ ἐθέτην, ἔνεστίν τε πάντα ταῦτα, καὶ ὅπῃ τάξιν τινὰ εἰληφότα διάδηλά ἐστιν τῷ περὶ νόμων ἐμπείρῳ τέχνῃ εἴτε καί τισιν ἔθεσιν, τοῖσ δὲ ἄλλοισ ἡμῖν οὐδαμῶσ ἐστι καταφανῆ. πῶσ οὖν, ὦ ξένε, λέγειν χρὴ τὰ μετὰ ταῦτα; ἐξ ἀρχῆσ πάλιν ἔμοιγε δοκεῖ χρῆναι διεξελθεῖν, καθάπερ ἠρξάμεθα, τὰ τῆσ ἀνδρείασ πρῶτον ἐπιτηδεύματα, ἔπειτα ἕτερον καὶ αὖθισ ἕτερον εἶδοσ τῆσ ἀρετῆσ διέξιμεν, ἐὰν βούλησθε·

ὅπωσ δ’ ἂν τὸ πρῶτον διεξέλθωμεν, πειρασώμεθα αὐτὸ παράδειγμα θέμενοι καὶ τἆλλ’ οὕτω διαμυθολογοῦντεσ παραμύθια ποιήσασθαι τῆσ ὁδοῦ, ὕστερον δὲ ἀρετῆσ πάσησ ἅ γε νυνδὴ διήλθομεν ἐκεῖσε βλέποντα ἀποφανοῦμεν, ἂν θεὸσ ἐθέλῃ.

καλῶσ λέγεισ, καὶ πειρῶ πρῶτον κρίνειν τὸν τοῦ Διὸσ ἐπαινέτην τόνδε ἡμῖν.

πειράσομαι, καὶ σέ τε καὶ ἐμαυτόν· κοινὸσ γὰρ ὁ λόγοσ. λέγετε οὖν· τὰ συσσίτιά φαμεν καὶ τὰ γυμνάσια πρὸσ τὸν πόλεμον ἐξηυρῆσθαι τῷ νομοθέτῃ; ναί. καὶ τρίτον ἢ τέταρτον; ἴσωσ γὰρ ἂν οὕτω χρείη διαριθμήσασθαι καὶ περὶ τῶν τῆσ ἄλλησ ἀρετῆσ εἴτε μερῶν εἴτε ἅττ’ αὐτὰ καλεῖν χρεών ἐστι, δηλοῦντα μόνον ἃ λέγει. τρίτον τοίνυν, ἔγωγ’ εἴποιμ’ ἂν καὶ Λακεδαιμονίων ὁστισοῦν, τὴν θήραν ηὑρ͂ε.

τέταρτον δέ, ἢ πέμπτον εἰ δυναίμεθα, λέγειν πειρώμεθα. ἔτι τοίνυν καὶ τὸ τέταρτον ἔγωγε πειρῴμην ἂν λέγειν, τὸ περὶ τὰσ καρτερήσεισ τῶν ἀλγηδόνων πολὺ παρ’ ἡμῖν γιγνόμενον, ἔν τε ταῖσ πρὸσ ἀλλήλουσ ταῖσ χερσὶ μάχαισ καὶ ἐν ἁρπαγαῖσ τισιν διὰ πολλῶν πληγῶν ἑκάστοτε γιγνομένων· ἔτι δὲ καὶ κρυπτεία τισ ὀνομάζεται θαυμαστῶσ πολύπονοσ πρὸσ τὰσ καρτερήσεισ, χειμώνων τε ἀνυποδησίαι καὶ ἀστρωσίαι καὶ ἄνευ θεραπόντων αὐτοῖσ ἑαυτῶν διακονήσεισ νύκτωρ τε πλανωμένων διὰ πάσησ τῆσ χώρασ καὶ μεθ’ ἡμέραν. ἔτι δὲ κἀν ταῖσ γυμνοπαιδίαισ δειναὶ καρτερήσεισ παρ’ ἡμῖν γίγνονται τῇ τοῦ πνίγουσ ῥώμῃ διαμαχομένων, καὶ πάμπολλα ἕτερα, σχεδὸν ὅσα οὐκ ἂν παύσαιτό τισ ἑκάστοτε διεξιών.

εὖ γε, ὦ Λακεδαιμόνιε ξένε, λέγεισ. τὴν ἀνδρείαν δέ, φέρε, τί θῶμεν; πότερον ἁπλῶσ οὕτωσ εἶναι πρὸσ φόβουσ καὶ λύπασ διαμάχην μόνον, ἢ καὶ πρὸσ πόθουσ τε καὶ ἡδονὰσ καί τινασ δεινὰσ θωπείασ κολακικάσ, αἳ καὶ τῶν σεμνῶν οἰομένων εἶναι τοὺσ θυμοὺσ ποιοῦσιν κηρίνουσ. οἶμαι μὲν οὕτω·

πρὸσ ταῦτα σύμπαντα. εἰ γοῦν μεμνήμεθα τοὺσ ἔμπροσθεν λόγουσ, ἥττω τινὰ ὅδε καὶ πόλιν ἔλεγεν αὐτὴν αὑτῆσ καὶ ἄνδρα. ἦ γάρ, ὦ ξένε Κνώσιε; καὶ πάνυ γε. νῦν οὖν πότερα λέγομεν τὸν τῶν λυπῶν ἥττω κακὸν ἢ καὶ τὸν τῶν ἡδονῶν;

μᾶλλον, ἔμοιγε δοκεῖ, τὸν τῶν ἡδονῶν· καὶ πάντεσ που μᾶλλον λέγομεν τὸν ὑπὸ τῶν ἡδονῶν κρατούμενον τοῦτον τὸν ἐπονειδίστωσ ἥττονα ἑαυτοῦ πρότερον ἢ τὸν ὑπὸ τῶν λυπῶν. ὁ Διὸσ οὖν δὴ καὶ ὁ Πυθικὸσ νομοθέτησ οὐ δήπου χωλὴν τὴν ἀνδρείαν νενομοθετήκατον, πρὸσ τἀριστερὰ μόνον δυναμένην ἀντιβαίνειν, πρὸσ τὰ δεξιὰ καὶ κομψὰ καὶ θωπευτικὰ ἀδυνατοῦσαν;

ἢ πρὸσ ἀμφότερα; πρὸσ ἀμφότερα ἔγωγε ἀξιῶ. λέγωμεν τοίνυν πάλιν ἐπιτηδεύματα ποῖα ἔσθ’ ὑμῖν ἀμφοτέραισ ταῖσ πόλεσιν, ἃ γεύοντα τῶν ἡδονῶν καὶ οὐ φεύγοντα αὐτάσ, καθάπερ τὰσ λύπασ οὐκ ἔφευγεν, ἀλλ’ ἄγοντα εἰσ μέσασ, ἠνάγκαζε καὶ ἔπειθεν τιμαῖσ ὥστε κρατεῖν αὐτῶν; ποῦ δὴ τοῦτ’ ἔστιν ταὐτὸν περὶ τὰσ ἡδονὰσ συντεταγμένον ἐν τοῖσ νόμοισ;

λεγέσθω τί τοῦτ’ ἐστὶν ὃ καὶ ἀπεργάζεται ὑμῖν ὁμοίωσ πρόσ τε ἀλγηδόνασ καὶ πρὸσ ἡδονὰσ τοὺσ αὐτοὺσ ἀνδρείουσ, νικῶντάσ τε ἃ δεῖ νικᾶν καὶ οὐδαμῶσ ἥττουσ πολεμίων τῶν ἐγγύτατα ἑαυτῶν καὶ χαλεπωτάτων. οὕτω μὲν τοίνυν, ὦ ξένε, καθάπερ πρὸσ τὰσ ἀλγηδόνασ εἶχον νόμουσ ἀντιτεταγμένουσ πολλοὺσ εἰπεῖν, οὐκ ἂν ἴσωσ εὐποροίην κατὰ μεγάλα μέρη καὶ διαφανῆ λέγων περὶ τῶν ἡδονῶν· κατὰ δὲ σμικρὰ ἴσωσ εὐποροίην ἄν.

οὐ μὴν οὐδ’ ἂν αὐτὸσ ἔγωγε ἐν τοῖσ κατὰ Κρήτην νόμοισ ἔχοιμι ἐμφανὲσ ὁμοίωσ ποιεῖν τὸ τοιοῦτον. ὦ ἄριστοι ξένων, καὶ οὐδέν γε θαυμαστόν. ἀλλ’ ἂν ἄρα τισ ἡμῶν περὶ τοὺσ ἑκάστων οἴκοι νόμουσ ψέξῃ τι, βουλόμενοσ ἰδεῖν τό τε ἀληθὲσ ἅμα καὶ τὸ βέλτιστον, μὴ χαλεπῶσ ἀλλὰ πρᾴωσ ἀποδεχώμεθα ἀλλήλων. ὀρθῶσ, ὦ ξένε Ἀθηναῖε, εἴρηκασ, καὶ πειστέον. οὐ γὰρ ἄν, ὦ Κλεινία, τηλικοῖσδε ἀνδράσιν πρέποι τὸ τοιοῦτον.

οὐ γὰρ οὖν. εἰ μὲν τοίνυν ὀρθῶσ ἢ μή τισ ἐπιτιμᾷ τῇ τε Λακωνικῇ καὶ τῇ Κρητικῇ πολιτείᾳ, λόγοσ ἂν ἕτεροσ εἰή· τὰ δ’ οὖν λεγόμενα πρὸσ τῶν πολλῶν ἴσωσ ἐγὼ μᾶλλον ἔχοιμ’ ἂν ὑμῶν ἀμφοτέρων λέγειν. ὑμῖν μὲν γάρ, εἴπερ καὶ μετρίωσ κατεσκεύασται τὰ τῶν νόμων, εἷσ τῶν καλλίστων ἂν εἰή νόμων μὴ ζητεῖν τῶν νέων μηδένα ἐᾶν ποῖα καλῶσ αὐτῶν ἢ μὴ καλῶσ ἔχει, μιᾷ δὲ φωνῇ καὶ ἐξ ἑνὸσ στόματοσ πάντασ συμφωνεῖν ὡσ πάντα καλῶσ κεῖται θέντων θεῶν, καὶ ἐάν τισ ἄλλωσ λέγῃ, μὴ ἀνέχεσθαι τὸ παράπαν ἀκούοντασ· γέρων δὲ εἴ τίσ τι συννοεῖ τῶν παρ’ ὑμῖν, πρὸσ ἄρχοντά τε καὶ πρὸσ ἡλικιώτην μηδενὸσ ἐναντίον νέου ποιεῖσθαι τοὺσ τοιούτουσ λόγουσ.

ὀρθότατά γε, ὦ ξένε, λέγεισ, καὶ καθάπερ μάντισ, ἀπὼν τῆσ τότε διανοίασ τοῦ τιθέντοσ αὐτά, νῦν ἐπιεικῶσ μοι δοκεῖσ ἐστοχάσθαι καὶ σφόδρα ἀληθῆ λέγειν. οὐκοῦν ἡμῖν τὰ νῦν ἐρημία μὲν νέων, αὐτοὶ δ’ ἕνεκα γήρωσ ἀφείμεθ’ ὑπὸ τοῦ νομοθέτου διαλεγόμενοι περὶ αὐτῶν τούτων μόνοι πρὸσ μόνουσ μηδὲν ἂν πλημμελεῖν;

ἔστι ταῦτα οὕτωσ, εἰσ ἃ καὶ μηδέν γε ἀνῇσ ἐπιτιμῶν τοῖσ νόμοισ ἡμῶν· οὐ γὰρ τό γε γνῶναί τι τῶν μὴ καλῶν ἄτιμον, ἀλλὰ ἰάσιν ἐξ αὐτοῦ συμβαίνει γίγνεσθαι τῷ μὴ φθόνῳ τὰ λεγόμενα ἀλλ’ εὐνοίᾳ δεχομένῳ. καλῶσ· οὐ μὴν ἐπιτιμῶν γε ἐρῶ τοῖσ νόμοισ πω, πρὶν βεβαίωσ εἰσ δύναμιν διασκέψασθαι, μᾶλλον δὲ ἀπορῶν.

φευξεῖται διὰ τέλουσ, ὁπόταν εἰσ ἀναγκαίουσ ἔλθῃ πόνουσ καὶ φόβουσ καὶ λύπασ, φευξεῖσθαι τοὺσ ἐν ἐκείνοισ γεγυμνασμένουσ καὶ δουλεύσειν αὐτοῖσ.

ταὐτὸν δὴ τοῦτ’, οἶμαι, καὶ πρὸσ τὰσ ἡδονὰσ ἔδει διανοεῖσθαι τὸν αὐτὸν νομοθέτην, λέγοντα αὐτὸν πρὸσ ἑαυτὸν ὡσ ἡμῖν ἐκ νέων εἰ ἄπειροι τῶν μεγίστων ἡδονῶν οἱ πολῖται γενήσονται, καὶ ἀμελέτητοι γιγνόμενοι ἐν ταῖσ ἡδοναῖσ καρτερεῖν καὶ μηδὲν τῶν αἰσχρῶν ἀναγκάζεσθαι ποιεῖν, ἕνεκα τῆσ γλυκυθυμίασ τῆσ πρὸσ τὰσ ἡδονὰσ ταὐτὸν πείσονται τοῖσ ἡττωμένοισ τῶν φόβων· δουλεύσουσι τρόπον ἕτερον καὶ ἔτ’ αἰσχίω τοῖσ γε δυναμένοισ καρτερεῖν ἐν ταῖσ ἡδοναῖσ καὶ τοῖσ κεκτημένοισ τὰ περὶ τὰσ ἡδονάσ, ἀνθρώποισ ἐνίοτε παντάπασι κακοῖσ, καὶ τὴν ψυχὴν τῇ μὲν δούλην τῇ δὲ ἐλευθέραν ἕξουσιν, καὶ οὐκ ἄξιοι ἁπλῶσ ἀνδρεῖοι καὶ ἐλευθέριοι ἔσονται προσαγορεύεσθαι.

σκοπεῖτε οὖν εἴ τι τῶν νῦν λεγομένων ὑμῖν κατὰ τρόπον δοκεῖ λέγεσθαι. δοκεῖ μὲν ἡμῖν γέ πωσ λεγομένου τοῦ λόγου·

περὶ δὲ τηλικούτων εὐθὺσ πεπιστευκέναι ῥᾳδίωσ μὴ νέων τε ᾖ μᾶλλον καὶ ἀνοήτων. ἀλλ’ εἰ τὸ μετὰ ταῦτα διεξίοιμεν ὧν προυθέμεθα, ὦ Κλεινία τε καὶ Λακεδαιμόνιε ξένε ‐ μετ’ ἀνδρείαν γὰρ δὴ σωφροσύνησ πέρι λέγωμεν ‐ τὶ διαφέρον ἐν ταύταισ ταῖσ πολιτείαισ ἢ ταῖσ τῶν εἰκῇ πολιτευομένων ἀνευρήσομεν, ὥσπερ τὰ περὶ τὸν πόλεμον νυνδή; σχεδὸν οὐ ῥᾴδιον·

ἀλλ’ ἐοίκεν γὰρ τά τε συσσίτια καὶ τὰ γυμνάσια καλῶσ ηὑρῆσθαι πρὸσ ἀμφοτέρασ. ἐοίκεν δῆτα, ὦ ξένοι, χαλεπὸν εἶναι τὸ περὶ τὰσ πολιτείασ ἀναμφισβητήτωσ ὁμοίωσ ἔργῳ καὶ λόγῳ γίγνεσθαι· κινδυνεύει γάρ, καθάπερ ἐν τοῖσ σώμασιν, οὐ δυνατὸν εἶναι προστάξαι τι πρὸσ ἓν σῶμα ἓν ἐπιτήδευμα, ἐν ᾧ οὐκ ἂν φανείη ταὐτὸν τοῦτο τὰ μὲν βλάπτον τὰ ἡμῶν σώματα, τὰ δὲ καὶ ὠφελοῦν. ἐπεὶ καὶ τὰ γυμνάσια ταῦτα καὶ τὰ συσσίτια πολλὰ μὲν ἄλλα νῦν ὠφελεῖ τὰσ πόλεισ, πρὸσ δὲ τὰσ στάσεισ χαλεπά ‐ δηλοῦσιν δὲ Μιλησίων καὶ Βοιωτῶν καὶ Θουρίων παῖδεσ ‐ καὶ δὴ καὶ παλαιὸν νόμον δοκεῖ τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα καὶ κατὰ φύσιν, τὰσ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἡδονὰσ οὐ μόνον ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ θηρίων, διεφθαρκέναι. καὶ τούτων τὰσ ὑμετέρασ πόλεισ πρώτασ ἄν τισ αἰτιῷτο καὶ ὅσαι τῶν ἄλλων μάλιστα ἅπτονται τῶν γυμνασίων·

καὶ εἴτε παίζοντα εἴτε σπουδάζοντα ἐννοεῖν δεῖ τὰ τοιαῦτα, ἐννοητέον ὅτι τῇ θηλείᾳ καὶ τῇ τῶν ἀρρένων φύσει εἰσ κοινωνίαν ἰούσῃ τῆσ γεννήσεωσ ἡ περὶ ταῦτα ἡδονὴ κατὰ φύσιν ἀποδεδόσθαι δοκεῖ, ἀρρένων δὲ πρὸσ ἄρρενασ ἢ θηλειῶν πρὸσ θηλείασ παρὰ φύσιν καὶ τῶν πρώτων τὸ τόλμημ’ εἶναι δι’ ἀκράτειαν ἡδονῆσ.

πάντεσ δὲ δὴ Κρητῶν τὸν περὶ Γανυμήδη μῦθον κατηγοροῦμεν ὡσ λογοποιησάντων τούτων· ἐπειδὴ παρὰ Διὸσ αὐτοῖσ οἱ νόμοι πεπιστευμένοι ἦσαν γεγονέναι, τοῦτον τὸν μῦθον προστεθηκέναι κατὰ τοῦ Διόσ, ἵνα ἑπόμενοι δὴ τῷ θεῷ καρπῶνται καὶ ταύτην τὴν ἡδονήν.

τὸ μὲν οὖν τοῦ μύθου χαιρέτω, νόμων δὲ πέρι διασκοπουμένων ἀνθρώπων ὀλίγου πᾶσά ἐστιν ἡ σκέψισ περί τε τὰσ ἡδονὰσ καὶ τὰσ λύπασ ἔν τε πόλεσιν καὶ ἐν ἰδίοισ ἤθεσιν· δύο γὰρ αὗται πηγαὶ μεθεῖνται φύσει ῥεῖν, ὧν ὁ μὲν ἀρυτόμενοσ ὅθεν τε δεῖ καὶ ὁπότε καὶ ὁπόσον εὐδαιμονεῖ, καὶ πόλισ ὁμοίωσ καὶ ἰδιώτησ καὶ ζῷον ἅπαν, ὁ δ’ ἀνεπιστημόνωσ ἅμα καὶ ἐκτὸσ τῶν καιρῶν τἀναντία ἂν ἐκείνῳ ζῴη. λέγεται μὲν ταῦτα, ὦ ξένε, καλῶσ πωσ· οὐ μὴν ἀλλ’ ἀφασία γ’ ἡμᾶσ λαμβάνει τί ποτε χρὴ λέγειν πρὸσ ταῦτα, ὅμωσ δ’ ἔμοιγε ὀρθῶσ δοκεῖ τὸ τὰσ ἡδονὰσ φεύγειν διακελεύεσθαι τόν γε ἐν Λακεδαίμονι νομοθέτην, περὶ δὲ τῶν ἐν Κνωσῷ νόμων ὅδε, ἂν ἐθέλῃ, βοηθήσει.

τὰ δ’ ἐν Σπάρτῃ κάλλιστ’ ἀνθρώπων δοκεῖ μοι κεῖσθαι τὰ περὶ τὰσ ἡδονάσ· οὗ γὰρ μάλιστ’ ἄνθρωποι καὶ μεγίσταισ προσπίπτουσιν ἡδοναῖσ καὶ ὕβρεσι καὶ ἀνοίᾳ πάσῃ, τοῦτ’ ἐξέβαλεν ὁ νόμοσ ἡμῶν ἐκ τῆσ χώρασ συμπάσησ, καὶ οὔτ’ ἂν ἐπ’ ἀγρῶν ἴδοισ, οὔτ’ ἐν ἄστεσιν ὅσων Σπαρτιάταισ μέλει, συμπόσια οὐδ’ ὁπόσα τούτοισ συνεπόμενα πάσασ ἡδονὰσ κινεῖ κατὰ δύναμιν, οὐδ’ ἔστιν ὅστισ ἂν ἀπαντῶν κωμάζοντί τινι μετὰ μέθησ οὐκ ἂν τὴν μεγίστην δίκην εὐθὺσ ἐπιθείη, καὶ οὐδ’ ἂν Διονύσια πρόφασιν ἔχοντ’ αὐτὸν λύσαιτο, ὥσπερ ἐν ἁμάξαισ εἶδόν ποτε παρ’ ὑμῖν ἐγώ, καὶ ἐν Τάραντι δὲ παρὰ τοῖσ ἡμετέροισ ἀποίκοισ πᾶσαν ἐθεασάμην τὴν πόλιν περὶ τὰ Διονύσια μεθύουσαν·

παρ’ ἡμῖν δ’ οὐκ ἔστ’ οὐδὲν τοιοῦτον.

ὦ Λακεδαιμόνιε ξένε, ἐπαινετὰ μὲν πάντ’ ἐστὶν τὰ τοιαῦτα, ὅπου τινὲσ ἔνεισιν καρτερήσεισ, ὅπου δὲ ἀνεῖνται, βλακικώτερα· ταχὺ γάρ σου λάβοιτ’ ἄν τισ τῶν παρ’ ἡμῶν ἀμυνόμενοσ, δεικνὺσ τὴν τῶν γυναικῶν παρ’ ὑμῖν ἄνεσιν.

ἅπασιν δὴ τοῖσ τοιούτοισ, καὶ ἐν Τάραντι καὶ παρ’ ἡμῖν καὶ παρ’ ὑμῖν δέ, μία ἀπόκρισισ ἀπολύεσθαι δοκεῖ τοῦ μὴ κακῶσ ἔχειν ἀλλ’ ὀρθῶσ· πᾶσ γὰρ ἀποκρινόμενοσ ἐρεῖ θαυμάζοντι ξένῳ, τὴν παρ’ αὐτοῖσ ἀήθειαν ὁρῶντι, "μὴ θαύμαζε, ὦ ξένε· νόμοσ ἔσθ’ ἡμῖν οὗτοσ, ἴσωσ δ’ ὑμῖν περὶ αὐτῶν τούτων ἕτεροσ. " ἡμῖν δ’ ἐστὶ νῦν, ὦ φίλοι ἄνδρεσ, οὐ περὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἄλλων ὁ λόγοσ, ἀλλὰ περὶ τῶν νομοθετῶν αὐτῶν κακίασ τε καὶ ἀρετῆσ.

ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ἁπάσησ μέθησ· οὐ γὰρ σμικρόν ἐστιν τὸ ἐπιτήδευμα οὐδὲ φαύλου διαγνῶναι νομοθέτου. λέγω δ’ οὐκ οἴνου περὶ πόσεωσ τὸ παράπαν ἢ μή, μέθησ δὲ αὐτῆσ πέρι, πότερον ὥσπερ Σκύθαι χρῶνται καὶ Πέρσαι χρηστέον, καὶ ἔτι Καρχηδόνιοι καὶ Κελτοὶ καὶ Ἴβηρεσ καὶ Θρᾷκεσ, πολεμικὰ σύμπαντα ὄντα ταῦτα γένη, ἢ καθάπερ ὑμεῖσ· ὑμεῖσ μὲν γάρ, ὅπερ λέγεισ, τὸ παράπαν ἀπέχεσθε, Σκύθαι δὲ καὶ Θρᾷκεσ ἀκράτῳ παντάπασι χρώμενοι, γυναῖκέσ τε καὶ αὐτοί, καὶ κατὰ τῶν ἱματίων καταχεόμενοι, καλὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν νενομίκασι.

Πέρσαι δὲ σφόδρα μὲν χρῶνται καὶ ταῖσ ἄλλαισ τρυφαῖσ ἃσ ὑμεῖσ ἀποβάλλετε, ἐν τάξει δὲ μᾶλλον τούτων. ὦ λῷστε, διώκομεν δέ γε ἡμεῖσ πάντασ τούτουσ, ὅταν ὅπλα εἰσ τὰσ χεῖρασ λάβωμεν.

ὦ ἄριστε, μὴ λέγε ταῦτα· πολλαὶ γὰρ δὴ φυγαὶ καὶ διώξεισ ἀτέκμαρτοι γεγόνασίν τε καὶ ἔσονται, διὸ φανερὸν ὁρ́ον τοῦτον οὐκ ἄν ποτε λέγοιμεν, ἀλλὰ ἀμφισβητήσιμον, περὶ καλῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ μή, νίκην τε καὶ ἧτταν λέγοντεσ μάχησ. ἐπειδὴ γὰρ αἱ μείζουσ τὰσ ἐλάττουσ πόλεισ νικῶσιν μαχόμεναι καὶ καταδουλοῦνται, Συρακόσιοι μὲν Λοκρούσ, οἳ δὴ δοκοῦσιν εὐνομώτατοι τῶν περὶ ἐκεῖνον τὸν τόπον γεγονέναι, Κείουσ δὲ Ἀθηναῖοι· μυρία δὲ ἄλλα τοιαῦτ’ ἂν εὑρ́οιμεν.

ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ ἑκάστου ἐπιτηδεύματοσ πειρώμεθα λέγοντεσ πείθειν ἡμᾶσ αὐτούσ, νίκασ δὲ καὶ ἥττασ ἐκτὸσ λόγου τὰ νῦν θῶμεν, λέγωμεν δ’ ὡσ τὸ μὲν τοιόνδ’ ἐστὶν καλόν, τὸ δὲ τοιόνδε οὐ καλόν. πρῶτον δ’ ἀκούσατέ τί μου, περὶ αὐτῶν τούτων ὡσ δεῖ τό τε χρηστὸν καὶ τὸ μὴ σκοπεῖν. πῶσ οὖν δὴ λέγεισ;

δοκοῦσί μοι πάντεσ οἱ λόγῳ τι λαβόντεσ ἐπιτήδευμα, καὶ προθέμενοι ψέγειν αὐτὸ ἢ ἐπαινεῖν εὐθὺσ ῥηθέν, οὐδαμῶσ δρᾶν κατὰ τρόπον, ἀλλὰ ταὐτὸν ποιεῖν οἱο͂ν εἰ δή τισ, ἐπαινέσαντόσ τινοσ πυροὺσ βρῶμα ὡσ ἀγαθόν, εὐθὺσ ψέγοι, μὴ διαπυθόμενοσ αὐτοῦ μήτε τὴν ἐργασίαν μήτε τὴν προσφοράν, ὅντινα τρόπον καὶ οἷστισι καὶ μεθ’ ὧν καὶ ὅπωσ ἔχοντα καὶ ὅπωσ προσφέρειν ἔχουσιν. νῦν δὴ ταὐτόν μοι δοκοῦμεν ἡμεῖσ ἐν τοῖσ λόγοισ ποιεῖν· περὶ μέθησ γὰρ ἀκούσαντεσ τοσοῦτον μόνον, εὐθὺσ οἱ μὲν ψέγειν αὐτό, οἱ δ’ ἐπαινεῖν, καὶ μάλα ἀτόπωσ.

μάρτυσιν γὰρ καὶ ἐπαινέταισ χρώμενοι ἐπαινοῦμεν ἑκάτεροι, καὶ οἱ μέν, ὅτι πολλοὺσ παρεχόμεθα, ἀξιοῦμέν τι λέγειν κύριον, οἱ δέ, ὅτι τοὺσ μὴ χρωμένουσ αὐτῷ ὁρῶμεν νικῶντασ μαχομένουσ· ἀμφισβητεῖται δ’ αὖ καὶ τοῦτο ἡμῖν. οὕτω καὶ τῶν ἄλλων νομίμων διέξιμεν, οὐκ ἂν ἔμοιγε κατὰ νοῦν εἰή, τρόπον δὲ ἄλλον, ὃν ἐμοὶ φαίνεται δεῖν, ἐθέλω λέγειν περὶ αὐτοῦ τούτου, τῆσ μέθησ, πειρώμενοσ ἂν ἄρα δύνωμαι τὴν περὶ ἁπάντων τῶν τοιούτων ὀρθὴν μέθοδον ἡμῖν δηλοῦν, ἐπειδὴ καὶ μυρία ἐπὶ μυρίοισ ἔθνη περὶ αὐτῶν ἀμφισβητοῦντα ὑμῖν πόλεσι δυοῖν τῷ λόγῳ διαμάχοιτ’ ἄν.

καὶ μὴν εἴ τινα ἔχομεν ὀρθὴν σκέψιν τῶν τοιούτων, οὐκ ἀποκνητέον ἀκούειν. σκεψώμεθα δή πῃ τῇδε.

φέρε, εἴ τισ αἰγῶν τροφήν, καὶ τὸ ζῷον αὐτὸ κτῆμα ὡσ ἔστιν καλόν, ἐπαινοῖ, ἄλλοσ δέ τισ ἑωρακὼσ αἶγασ χωρὶσ νεμομένασ αἰπόλου ἐν ἐργασίμοισ χωρίοισ δρώσασ κακὰ διαψέγοι, καὶ πᾶν θρέμμα ἄναρχον ἢ μετὰ κακῶν ἀρχόντων ἰδὼν οὕτω μέμφοιτο, τὸν τοῦ τοιούτου ψόγον ἡγούμεθα ὑγιὲσ ἄν ποτε ψέξαι καὶ ὁτιοῦν; καὶ πῶσ; χρηστὸσ δὲ ἄρχων ἔσθ’ ἡμῖν ἐν πλοίοισ πότερον ἐὰν τὴν ναυτικὴν ἔχῃ ἐπιστήμην μόνον, ἄντ’ οὖν ναυτιᾷ ἄντε μή, ἢ πῶσ ἂν λέγοιμεν; οὐδαμῶσ, ἄν γε πρὸσ τῇ τέχνῃ ἔχῃ καὶ τοῦτο τὸ πάθοσ ὃ λέγεισ.

τί δ’ ἄρχων στρατοπέδων; ἆρ’ ἐὰν τὴν πολεμικὴν ἔχῃ ἐπιστήμην, ἱκανὸσ ἄρχειν, κἂν δειλὸσ ὢν ἐν τοῖσ δεινοῖσ ὑπὸ μέθησ τοῦ φόβου ναυτιᾷ; καὶ πῶσ; ἂν δὲ αὖ μήτε ἔχῃ τὴν τέχνην δειλόσ τε ᾖ; παντάπασίν τινα πονηρὸν λέγεισ, καὶ οὐδαμῶσ ἀνδρῶν ἄρχοντα ἀλλά τινων σφόδρα γυναικῶν. τί δ’ ἐπαινέτην ἢ ψέκτην κοινωνίασ ἡστινοσοῦν ᾗ πέφυκέν τε ἄρχων εἶναι μετ’ ἐκείνου τε ὠφέλιμόσ ἐστιν, ὁ δὲ μήτε ἑωρακὼσ εἰή ποτ’ ὀρθῶσ αὐτὴν αὑτῇ κοινωνοῦσαν μετ’ ἄρχοντοσ, ἀεὶ δὲ ἄναρχον ἢ μετὰ κακῶν ἀρχόντων συνοῦσαν;

οἰόμεθα δή ποτε τοὺσ τοιούτουσ θεωροὺσ τῶν τοιούτων κοινωνιῶν χρηστόν τι ψέξειν ἢ ἐπαινέσεσθαι; πῶσ δ’ ἄν, μηδέποτέ γε ἰδόντασ μηδὲ συγγενομένουσ ὀρθῶσ γενομένῳ μηδενὶ τῶν τοιούτων κοινωνημάτων; ἔχε δή·

τῶν πολλῶν κοινωνιῶν συμπότασ καὶ συμπόσια θεῖμεν ἂν μίαν τινὰ συνουσίαν εἶναι; καὶ σφόδρα γε. ταύτην οὖν μῶν ὀρθῶσ γιγνομένην ἤδη τισ πώποτε ἐθεάσατο; καὶ σφῷν μὲν ἀποκρίνασθαι ῥᾴδιον ὡσ οὐδεπώποτε τὸ παράπαν ‐ οὐ γὰρ ἐπιχώριον ὑμῖν τοῦτο οὐδὲ νόμιμον ‐ ἐγὼ δὲ ἐντετύχηκά τε πολλαῖσ καὶ πολλαχοῦ, καὶ προσέτι πάσασ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν διηρώτηκα, καὶ σχεδὸν ὅλην μὲν οὐδεμίαν ὀρθῶσ γιγνομένην ἑώρακα οὐδὲ ἀκήκοα, μόρια δ’ εἴ που σμικρὰ καὶ ὀλίγα, τὰ πολλὰ δὲ σύμπανθ’ ὡσ εἰπεῖν διημαρτημένα. πῶσ δὴ ταῦτα, ὦ ξένε, λέγεισ;

εἰπὲ ἔτι σαφέστερον· ἡμεῖσ μὲν γάρ, ὅπερ εἶπεσ, ἀπειρίᾳ τῶν τοιούτων, οὐδὲ ἐντυγχάνοντεσ ἂν ἴσωσ εὐθύσ γε γνοῖμεν τό τε ὀρθὸν καὶ μὴ γιγνόμενον ἐν αὐτοῖσ. εἰκὸσ λέγεισ· ἀλλ’ ἐμοῦ φράζοντοσ πειρῶ μανθάνειν.

τὸ μὲν γὰρ ἐν πάσαισ τε συνόδοισ, καὶ κοινωνίαισ πράξεων ὡντινωνοῦν, ὡσ ὀρθὸν πανταχοῦ ἑκάστοισ ἄρχοντα εἶναι, μανθάνεισ; πῶσ γὰρ οὔ; καὶ μὴν ἐλέγομεν νυνδὴ μαχομένων ὡσ ἀνδρεῖον δεῖ τὸν ἄρχοντ’ εἶναι. πῶσ δ’ οὔ; ὁ μὴν ἀνδρεῖοσ τῶν δειλῶν ὑπὸ φόβων ἧττον τεθορύβηται. καὶ τοῦτο οὕτωσ.

εἰ δ’ ἦν τισ μηχανὴ μηδὲν τὸ παράπαν δεδιότα μηδὲ θορυβούμενον ἐπιστῆσαι στρατοπέδῳ στρατηγόν, ἆρ’ οὐ τοῦτ’ ἂν παντὶ τρόπῳ ἐπράττομεν; σφόδρα μὲν οὖν. νῦν δέ γε οὐ στρατοπέδου περὶ λέγομεν ἄρξοντοσ ἐν ἀνδρῶν ὁμιλίαισ ἐχθρῶν ἐχθροῖσ μετὰ πολέμου, φίλων δ’ ἐν εἰρήνῃ πρὸσ φίλουσ κοινωνησόντων φιλοφροσύνησ. ὀρθῶσ. ἔστιν δέ γε ἡ τοιαύτη συνουσία, εἴπερ ἔσται μετὰ μέθησ, οὐκ ἀθόρυβοσ.

ἦ γάρ; πῶσ γάρ; ἀλλ’ οἶμαι πᾶν τοὐναντίον. οὐκοῦν πρῶτον μὲν καὶ τούτοισ ἄρχοντοσ δεῖ; τί μήν; ὡσ οὐδενί γε πράγματι. πότερον οὖν ἀθόρυβον, εἰ δυνατὸν εἰή, τὸν τοιοῦτον ἄρχοντα ἐκπορίζεσθαι δεῖ; πῶσ γὰρ οὔ; καὶ μὴν περί γε συνουσίασ, ὡσ ἐοίκεν, αὐτὸν φρόνιμον εἶναι δεῖ· γίγνεται γὰρ φύλαξ τῆσ τε ὑπαρχούσησ φιλίασ αὐτοῖσ, καὶ ἔτι πλείονοσ ἐπιμελητὴσ ὅπωσ ἔσται διὰ τὴν τότε συνουσίαν. ἀληθέστατα.

οὐκοῦν νήφοντά τε καὶ σοφὸν ἄρχοντα μεθυόντων δεῖ καθιστάναι, καὶ μὴ τοὐναντίον; μεθυόντων γὰρ μεθύων καὶ νέοσ ἄρχων μὴ σοφόσ, εἰ μὴ κακὸν ἀπεργάσαιτό τι μέγα, πολλῇ χρῷτ’ ἂν ἀγαθῇ τύχῃ. παμπόλλῃ μὲν οὖν. οὐκοῦν εἰ μὲν γιγνομένων ὡσ δυνατὸν ὀρθότατα τούτων ἐν ταῖσ πόλεσι τῶν συνουσιῶν μέμφοιτό τισ, ἐπικαλῶν αὐτῷ τῷ πράγματι, τάχ’ ἂν ὀρθῶσ ἴσωσ μέμφοιτο· εἰ δὲ ἁμαρτανόμενον ὡσ οἱο͂́ν τε μάλιστα ἐπιτήδευμά τισ ὁρῶν λοιδορεῖ, πρῶτον μὲν δῆλον ὡσ ἀγνοεῖ τοῦτ’ αὐτὸ γιγνόμενον οὐκ ὀρθῶσ, εἶθ’ ὅτι πᾶν τούτῳ τῷ τρόπῳ φανεῖται πονηρόν, δεσπότου τε καὶ ἄρχοντοσ νήφοντοσ χωρὶσ πραττόμενον.

ἢ οὐ συννοεῖσ τοῦθ’, ὅτι μεθύων κυβερνήτησ καὶ πᾶσ παντὸσ ἄρχων ἀνατρέπει πάντα εἴτε πλοῖα εἴτε ἁρ́ματα εἴτε στρατόπεδον, εἴθ’ ὅτι ποτ’ εἰή τὸ κυβερνώμενον ὑπ’ αὐτοῦ; παντάπασιν τοῦτό γε ἀληθὲσ εἴρηκασ, ὦ ξένε·

τοὐπὶ τῷδε δ’ ἡμῖν λέγε, τί ποτε, ἂν γίγνηται τοῦτο ὀρθὸν τὸ περὶ τὰσ πόσεισ νόμιμον, ἀγαθὸν ἂν δράσειεν ἡμᾶσ; οἱο͂ν, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, εἰ στράτευμα ὀρθῆσ ἡγεμονίασ τυγχάνοι, νίκη πολέμου τοῖσ ἑπομένοισ ἂν γίγνοιτο, οὐ σμικρὸν ἀγαθόν, καὶ τἆλλ’ οὕτω· συμποσίου δὲ ὀρθῶσ παιδαγωγηθέντοσ τί μέγα ἰδιώταισ ἢ τῇ πόλει γίγνοιτ’ ἄν;

τί δέ; παιδὸσ ἑνὸσ ἢ καὶ χοροῦ παιδαγωγηθέντοσ κατὰ τρόπον ἑνόσ, τί μέγα τῇ πόλει φαῖμεν ἂν γίγνεσθαι; ἢ τοῦτο οὕτωσ ἐρωτηθέντεσ εἴποιμεν ἂν ὡσ ἑνὸσ μὲν βραχύ τι τῇ πόλει γίγνοιτ’ ἂν ὄφελοσ, εἰ δ’ ὅλωσ ἐρωτᾷσ παιδείαν τῶν παιδευθέντων τί μέγα τὴν πόλιν ὀνίνησιν, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν ὅτι παιδευθέντεσ μὲν εὖ γίγνοιντ’ ἂν ἄνδρεσ ἀγαθοί, γενόμενοι δὲ τοιοῦτοι τά τε ἄλλα πράττοιεν καλῶσ, ἔτι δὲ κἂν νικῷεν τοὺσ πολεμίουσ μαχόμενοι. παιδεία μὲν οὖν φέρει καὶ νίκην, νίκη δ’ ἐνίοτε ἀπαιδευσίαν·

πολλοὶ γὰρ ὑβριστότεροι διὰ πολέμων νίκασ γενόμενοι μυρίων ἄλλων κακῶν δι’ ὕβριν ἐνεπλήσθησαν, καὶ παιδεία μὲν οὐδεπώποτε γέγονεν Καδμεία, νῖκαι δὲ ἀνθρώποισ πολλαὶ δὴ τοιαῦται γεγόνασίν τε καὶ ἔσονται. δοκεῖσ ἡμῖν, ὦ φίλε, τὴν ἐν τοῖσ οἴνοισ κοινὴν διατριβὴν ὡσ εἰσ παιδείασ μεγάλην μοῖραν τείνουσαν λέγειν, ἂν ὀρθῶσ γίγνηται. τί μήν;

ἔχοισ ἂν οὖν τὸ μετὰ τοῦτ’ εἰπεῖν ὡσ ἔστιν τὸ νῦν εἰρημένον ἀληθέσ; τὸ μὲν ἀληθέσ, ὦ ξένε, διισχυρίζεσθαι ταῦτα οὕτωσ ἔχειν, πολλῶν ἀμφισβητούντων, θεοῦ· εἰ δ’ ὅπῃ ἐμοὶ φαίνεται δεῖ λέγειν, οὐδεὶσ φθόνοσ, ἐπείπερ ὡρμήκαμέν γε τοὺσ λόγουσ περὶ νόμων καὶ πολιτείασ ποιεῖσθαι τὰ νῦν. τοῦτ’ αὐτὸ δὴ πειρώμεθα, τὸ σοὶ δοκοῦν περὶ τῶν νῦν ἀμφισβητουμένων καταμαθεῖν. ἀλλὰ χρὴ ποιεῖν οὕτωσ, ὑμᾶσ τε ἐπὶ τὸ μαθεῖν καὶ ἐμὲ ἐπὶ τὸ δηλῶσαι πειρώμενον ἁμῶσ γέ πωσ, συντεῖναι, τὸν λόγον. πρῶτον δέ μου ἀκούσατε τὸ τοιόνδε.

τὴν πόλιν ἅπαντεσ ἡμῶν Ἕλληνεσ ὑπολαμβάνουσιν ὡσ φιλόλογόσ τέ ἐστι καὶ πολύλογοσ, Λακεδαίμονα δὲ καὶ Κρήτην, τὴν μὲν βραχύλογον, τὴν δὲ πολύνοιαν μᾶλλον ἢ πολυλογίαν ἀσκοῦσαν· σκοπῶ δὴ μὴ δόξαν ὑμῖν παράσχωμαι περὶ σμικροῦ πολλὰ λέγειν, μέθησ πέρι, σμικροῦ πράγματοσ, παμμήκη λόγον ἀνακαθαιρόμενοσ.

τὸ δὲ ἡ κατὰ φύσιν αὐτοῦ διόρθωσισ οὐκ ἂν δύναιτο ἄνευ μουσικῆσ ὀρθότητόσ ποτε σαφὲσ οὐδὲ ἱκανὸν ἐν τοῖσ λόγοισ ἀπολαβεῖν, μουσικὴ δὲ ἄνευ παιδείασ τῆσ πάσησ οὐκ ἂν αὖ ποτε δύναιτο· ταῦτα δὲ παμπόλλων ἐστὶν λόγων. ὁρᾶτε οὖν τί ποιῶμεν εἰ ταῦτα μὲν ἐάσαιμεν ἐν τῷ παρόντι, μετεκβαῖμεν δ’ εἰσ ἕτερόν τινα νόμων πέρι λόγον. ὦ ξένε Ἀθηναῖε, οὐκ οἶσθ’ ἴσωσ ὅτι τυγχάνει ἡμῶν ἡ ἑστία τῆσ πόλεωσ οὖσα ὑμῶν πρόξενοσ.

ἴσωσ μὲν οὖν καὶ πᾶσιν τοῖσ παισίν, ἐπειδὰν ἀκούσωσιν ὅτι τινόσ εἰσιν πόλεωσ πρόξενοι, ταύτῃ τισ εὔνοια ἐκ νέων εὐθὺσ ἐνδύεται ἕκαστον ἡμῶν τῶν προξένων τῇ πόλει, ὡσ δευτέρᾳ οὔσῃ πατρίδι μετὰ τὴν αὑτοῦ πόλιν· καὶ δὴ καὶ ἐμοὶ νῦν ταὐτὸν τοῦτο ἐγγέγονεν. ἀκούων γὰρ τῶν παίδων εὐθύσ, εἴ τι μέμφοιντο ἢ καὶ ἐπαινοῖεν Λακεδαιμόνιοι Ἀθηναίουσ, ὡσ "ἡ πόλισ ὑμῶν, ὦ Μέγιλλε," ἔφασαν, "ἡμᾶσ οὐ καλῶσ ἢ καλῶσ ἔρρεξε" ‐ ταῦτα δὴ ἀκούων, καὶ μαχόμενοσ πρὸσ αὐτὰ ὑπὲρ ὑμῶν ἀεὶ πρὸσ τοὺσ τὴν πόλιν εἰσ ψόγον ἄγοντασ, πᾶσαν εὔνοιαν ἔσχον, καί μοι νῦν ἥ τε φωνὴ προσφιλὴσ ὑμῶν, τό τε ὑπὸ πολλῶν λεγόμενον, ὡσ ὅσοι Ἀθηναίων εἰσὶν ἀγαθοὶ διαφερόντωσ εἰσὶν τοιοῦτοι, δοκεῖ ἀληθέστατα λέγεσθαι· μόνοι γὰρ ἄνευ ἀνάγκησ αὐτοφυῶσ, θείᾳ μοίρᾳ ἀληθῶσ καὶ οὔτι πλαστῶσ εἰσιν ἀγαθοί.

θαρρῶν δὴ ἐμοῦ γε ἕνεκα λέγοισ ἂν τοσαῦτα ὁπόσα σοι φίλον. καὶ μήν, ὦ ξένε, καὶ τὸν παρ’ ἐμοῦ λόγον ἀκούσασ τε καὶ ἀποδεξάμενοσ, θαρρῶν ὁπόσα βούλει λέγε.

τινασ ἃσ ὁ θεὸσ ἀνεῖλεν, καὶ δὴ καὶ φοβουμένων τὸν Περσικὸν Ἀθηναίων στόλον, εἶπεν ὅτι δέκα μὲν ἐτῶν οὐχ ἥξουσιν, ὅταν δὲ ἔλθωσιν, ἀπαλλαγήσονται πράξαντεσ οὐδὲν ὧν ἤλπιζον, παθόντεσ τε ἢ δράσαντεσ πλείω κακά.

τότ’ οὖν ἐξενώθησαν ὑμῖν οἱ πρόγονοι ἡμῶν, καὶ εὔνοιαν ἐκ τόσου ἔγωγε ὑμῖν καὶ οἱ ἡμέτεροι ἔχουσιν γονῆσ. τὰ μὲν τοίνυν ὑμέτερα ἀκούειν, ὡσ ἐοίκεν, ἕτοιμ’ ἂν εἰή· τὰ δ’ ἐμὰ βούλεσθαι μὲν ἕτοιμα, δύνασθαι δὲ οὐ πάνυ ῥᾴδια, ὅμωσ δὲ πειρατέον.

πρῶτον δὴ οὖν πρὸσ τὸν λόγον ὁρισώμεθα παιδείαν τί ποτ’ ἐστὶν καὶ τίνα δύναμιν ἔχει· διὰ γὰρ ταύτησ φαμὲν ἰτέον εἶναι τὸν προκεχειρισμένον ἐν τῷ νῦν λόγον ὑφ’ ἡμῶν, μέχριπερ ἂν πρὸσ τὸν θεὸν ἀφίκηται. πάνυ μὲν οὖν δρῶμεν ταῦτα, εἴπερ σοί γε ἡδύ. λέγοντοσ τοίνυν ἐμοῦ τί ποτε χρὴ φάναι παιδείαν εἶναι, σκέψασθε ἂν ἀρέσκῃ τὸ λεχθέν.

λέγοισ ἄν. λέγω δή, καί φημι τὸν ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἄνδρα μέλλοντα ἔσεσθαι τοῦτο αὐτὸ ἐκ παίδων εὐθὺσ μελετᾶν δεῖν, παίζοντά τε καὶ σπουδάζοντα ἐν τοῖσ τοῦ πράγματοσ ἑκάστοισ προσήκουσιν. οἱο͂ν τὸν μέλλοντα ἀγαθὸν ἔσεσθαι γεωργὸν ἤ τινα οἰκοδόμον, τὸν μὲν οἰκοδομοῦντά τι τῶν παιδείων οἰκοδομημάτων παίζειν χρή, τὸν δ’ αὖ γεωργοῦντα, καὶ ὄργανα ἑκατέρῳ σμικρά, τῶν ἀληθινῶν μιμήματα, παρασκευάζειν τὸν τρέφοντα αὐτῶν ἑκάτερον, καὶ δὴ καὶ τῶν μαθημάτων ὅσα ἀναγκαῖα προμεμαθηκέναι προμανθάνειν, οἱο͂ν τέκτονα μετρεῖν ἢ σταθμᾶσθαι καὶ πολεμικὸν ἱππεύειν παίζοντα ἤ τι τῶν τοιούτων ἄλλο ποιοῦντα, καὶ πειρᾶσθαι διὰ τῶν παιδιῶν ἐκεῖσε τρέπειν τὰσ ἡδονὰσ καὶ ἐπιθυμίασ τῶν παίδων, οἷ ἀφικομένουσ αὐτοὺσ δεῖ τέλοσ ἔχειν. κεφάλαιον δὴ παιδείασ λέγομεν τὴν ὀρθὴν τροφήν, ἣ τοῦ παίζοντοσ τὴν ψυχὴν εἰσ ἔρωτα μάλιστα ἄξει τούτου ὃ δεήσει γενόμενον ἄνδρ’ αὐτὸν τέλειον εἶναι τῆσ τοῦ πράγματοσ ἀρετῆσ·

ὁρᾶτε οὖν εἰ μέχρι τούτου γε, ὅπερ εἶπον, ὑμῖν ἀρέσκει τὸ λεχθέν.

πῶσ γὰρ οὔ; μὴ τοίνυν μηδ’ ὃ λέγομεν εἶναι παιδείαν ἀόριστον γένηται. νῦν γὰρ ὀνειδίζοντεσ ἐπαινοῦντέσ θ’ ἑκάστων τὰσ τροφάσ, λέγομεν ὡσ τὸν μὲν πεπαιδευμένον ἡμῶν ὄντα τινά, τὸν δὲ ἀπαίδευτον ἐνίοτε εἴσ τε καπηλείασ καὶ ναυκληρίασ καὶ ἄλλων τοιούτων μάλα πεπαιδευμένων σφόδρα ἀνθρώπων· οὐ γὰρ ταῦτα ἡγουμένων, ὡσ ἐοίκ’, εἶναι παιδείαν ὁ νῦν λόγοσ ἂν εἰή, τὴν δὲ πρὸσ ἀρετὴν ἐκ παίδων παιδείαν, ποιοῦσαν ἐπιθυμητήν τε καὶ ἐραστὴν τοῦ πολίτην γενέσθαι τέλεον, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι ἐπιστάμενον μετὰ δίκησ.

ταύτην τὴν τροφὴν ἀφορισάμενοσ ὁ λόγοσ οὗτοσ, ὡσ ἐμοὶ φαίνεται, νῦν βούλοιτ’ ἂν μόνην παιδείαν προσαγορεύειν, τὴν δὲ εἰσ χρήματα τείνουσαν ἤ τινα πρὸσ ἰσχύν, ἢ καὶ πρὸσ ἄλλην τινὰ σοφίαν ἄνευ νοῦ καὶ δίκησ, βάναυσόν τ’ εἶναι καὶ ἀνελεύθερον καὶ οὐκ ἀξίαν τὸ παράπαν παιδείαν καλεῖσθαι. ἡμεῖσ δὴ μηδὲν ὀνόματι διαφερώμεθ’ αὑτοῖσ, ἀλλ’ ὁ νυνδὴ λόγοσ ἡμῖν ὁμολογηθεὶσ μενέτω, ὡσ οἵ γε ὀρθῶσ πεπαιδευμένοι σχεδὸν ἀγαθοὶ γίγνονται, καὶ δεῖ δὴ τὴν παιδείαν μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡσ πρῶτον τῶν καλλίστων τοῖσ ἀρίστοισ ἀνδράσιν παραγιγνόμενον·

καὶ εἴ ποτε ἐξέρχεται, δυνατὸν δ’ ἐστὶν ἐπανορθοῦσθαι, τοῦτ’ ἀεὶ δραστέον διὰ βίου παντὶ κατὰ δύναμιν.

ὀρθῶσ, καὶ συγχωροῦμεν ἃ λέγεισ. καὶ μὴν πάλαι γε συνεχωρήσαμεν ὡσ ἀγαθῶν μὲν ὄντων τῶν δυναμένων ἄρχειν αὑτῶν, κακῶν δὲ τῶν μή. λέγεισ ὀρθότατα. σαφέστερον ἔτι τοίνυν ἀναλάβωμεν τοῦτ’ αὐτὸ ὅτι ποτὲ λέγομεν. καί μοι δι’ εἰκόνοσ ἀποδέξασθε ἐάν πωσ δυνατὸσ ὑμῖν γένωμαι δηλῶσαι τὸ τοιοῦτον.

λέγε μόνον. οὐκοῦν ἕνα μὲν ἡμῶν ἕκαστον αὐτὸν τιθῶμεν; ναί. δύο δὲ κεκτημένον ἐν αὑτῷ συμβούλω ἐναντίω τε καὶ ἄφρονε, ὣ προσαγορεύομεν ἡδονὴν καὶ λύπην; ἔστι ταῦτα. πρὸσ δὲ τούτοιν ἀμφοῖν αὖ δόξασ μελλόντων, οἷν κοινὸν μὲν ὄνομα ἐλπίσ, ἴδιον δέ, φόβοσ μὲν ἡ πρὸ λύπησ ἐλπίσ, θάρροσ δὲ ἡ πρὸ τοῦ ἐναντίου· ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοισ λογισμὸσ ὅτι ποτ’ αὐτῶν ἄμεινον ἢ χεῖρον, ὃσ γενόμενοσ δόγμα πόλεωσ κοινὸν νόμοσ ἐπωνόμασται.

μόγισ μέν πωσ ἐφέπομαι, λέγε μὴν τὸ μετὰ ταῦτα ὡσ ἑπομένου. καὶ ἐν ἐμοὶ μὴν ταὐτὸν τοῦτο πάθοσ ἔνι. περὶ δὴ τούτων διανοηθῶμεν οὑτωσί. θαῦμα μὲν ἕκαστον ἡμῶν ἡγησώμεθα τῶν ζῴων θεῖον, εἴτε ὡσ παίγνιον ἐκείνων εἴτε ὡσ σπουδῇ τινι συνεστηκόσ· οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε γιγνώσκομεν, τόδε δὲ ἴσμεν, ὅτι ταῦτα τὰ πάθη ἐν ἡμῖν οἱο͂ν νεῦρα ἢ σμήρινθοί τινεσ ἐνοῦσαι σπῶσίν τε ἡμᾶσ καὶ ἀλλήλαισ ἀνθέλκουσιν ἐναντίαι οὖσαι ἐπ’ ἐναντίασ πράξεισ, οὗ δὴ διωρισμένη ἀρετὴ καὶ κακία κεῖται. μιᾷ γάρ φησιν ὁ λόγοσ δεῖν τῶν ἕλξεων συνεπόμενον ἀεὶ καὶ μηδαμῇ ἀπολειπόμενον ἐκείνησ, ἀνθέλκειν τοῖσ ἄλλοισ νεύροισ ἕκαστον, ταύτην δ’ εἶναι τὴν τοῦ λογισμοῦ ἀγωγὴν χρυσῆν καὶ ἱεράν, τῆσ πόλεωσ κοινὸν νόμον ἐπικαλουμένην, ἄλλασ δὲ σκληρὰσ καὶ σιδηρᾶσ, τὴν δὲ μαλακὴν ἅτε χρυσῆν οὖσαν, τὰσ δὲ ἄλλασ παντοδαποῖσ εἴδεσιν ὁμοίασ.

δεῖν δὴ τῇ καλλίστῃ ἀγωγῇ τῇ τοῦ νόμου ἀεὶ συλλαμβάνειν·

ἅτε γὰρ τοῦ λογισμοῦ καλοῦ μὲν ὄντοσ, πρᾴου δὲ καὶ οὐ βιαίου, δεῖσθαι ὑπηρετῶν αὐτοῦ τὴν ἀγωγήν, ὅπωσ ἂν ἐν ἡμῖν τὸ χρυσοῦν γένοσ νικᾷ τὰ ἄλλα γένη. καὶ οὕτω δὴ περὶ θαυμάτων ὡσ ὄντων ἡμῶν ὁ μῦθοσ ἀρετῆσ σεσωμένοσ ἂν εἰή, καὶ τὸ κρείττω ἑαυτοῦ καὶ ἥττω εἶναι τρόπον τινὰ φανερὸν ἂν γίγνοιτο μᾶλλον ὃ νοεῖ, καὶ ὅτι πόλιν καὶ ἰδιώτην, τὸν μὲν λόγον ἀληθῆ λαβόντα ἐν ἑαυτῷ περὶ τῶν ἕλξεων τούτων, τούτῳ ἑπόμενον δεῖ ζῆν, πόλιν δὲ ἢ παρὰ θεῶν τινοσ ἢ παρὰ τούτου τοῦ γνόντοσ ταῦτα λόγον παραλαβοῦσαν, νόμον θεμένην, αὑτῇ τε ὁμιλεῖν καὶ ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν.

οὕτω καὶ κακία δὴ καὶ ἀρετὴ σαφέστερον ἡμῖν διηρθρωμένον ἂν εἰή· ἐναργεστέρου δ’ αὐτοῦ γενομένου καὶ παιδεία καὶ τἆλλα ἐπιτηδεύματα ἴσωσ ἔσται μᾶλλον καταφανῆ, καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τῆσ ἐν τοῖσ οἴνοισ διατριβῆσ, ὃ δοξασθείη μὲν ἂν εἶναι φαύλου πέρι μῆκοσ πολὺ λόγων περιττὸν εἰρημένον, φανείη δὲ τάχ’ ἂν ἴσωσ τοῦ μήκουσ γ’ αὐτῶν οὐκ ἀπάξιον.

εὖ λέγεισ, καὶ περαίνωμεν ὅτιπερ ἂν τῆσ γε νῦν διατριβῆσ ἄξιον γίγνηται. λέγε δή·

προσφέροντεσ τῷ θαύματι τούτῳ τὴν μέθην, ποῖόν τί ποτε αὐτὸ ἀπεργαζόμεθα; πρὸσ τί δὲ σκοπούμενοσ αὐτὸ ἐπανερωτᾷσ; οὐδέν πω πρὸσ ὅτι, τοῦτο δὲ ὅλωσ κοινωνῆσαν τούτῳ ποῖόν τι συμπίπτει γίγνεσθαι. ἔτι δὲ σαφέστερον ὃ βούλομαι πειράσομαι φράζειν. ἐρωτῶ γὰρ τὸ τοιόνδε· ἆρα σφοδροτέρασ τὰσ ἡδονὰσ καὶ λύπασ καὶ θυμοὺσ καὶ ἔρωτασ ἡ τῶν οἴνων πόσισ ἐπιτείνει; πολύ γε. τί δ’ αὖ τὰσ αἰσθήσεισ καὶ μνήμασ καὶ δόξασ καὶ φρονήσεισ;

πότερον ὡσαύτωσ σφοδροτέρασ; ἢ πάμπαν ἀπολείπει ταῦτα αὐτόν, ἂν κατακορήσ τισ τῇ μέθῃ γίγνηται; ναί, πάμπαν ἀπολείπει. οὐκοῦν εἰσ ταὐτὸν ἀφικνεῖται τὴν τῆσ ψυχῆσ ἕξιν τῇ τότε ὅτε νέοσ ἦν παῖσ; τί μήν; ἥκιστα δὴ τότ’ ἂν αὐτὸσ αὑτοῦ γίγνοιτο ἐγκρατήσ. ἥκιστα.

ἆρ’ οὖν πονηρότατοσ, φαμέν, ὁ τοιοῦτοσ; πολύ γε. οὐ μόνον ἄρ’, ὡσ ἐοίκεν, ὁ γέρων δὶσ παῖσ γίγνοιτ’ ἄν, ἀλλὰ καὶ ὁ μεθυσθείσ. ἄριστα εἶπεσ, ὦ ξένε. τούτου δὴ τοῦ ἐπιτηδεύματοσ ἔσθ’ ὅστισ λόγοσ ἐπιχειρήσει πείθειν ἡμᾶσ ὡσ χρὴ γεύεσθαι καὶ μὴ φεύγειν παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν; ἐοίκ’ εἶναι· σὺ γοῦν φῂσ καὶ ἕτοιμοσ ἦσθα νυνδὴ λέγειν. ἀληθῆ μέντοι μνημονεύεισ·

καὶ νῦν γ’ εἴμ’ ἕτοιμοσ, ἐπειδήπερ σφώ γε ἐθελήσειν προθύμωσ ἔφατον ἀκούειν. πῶσ δ’ οὐκ ἀκουσόμεθα; κἂν εἰ μηδενὸσ ἄλλου χάριν, ἀλλὰ τοῦ θαυμαστοῦ τε καὶ ἀτόπου, εἰ δεῖ ἑκόντα ποτὲ ἄνθρωπον εἰσ ἅπασαν φαυλότητα ἑαυτὸν ἐμβάλλειν. ψυχῆσ λέγεισ· ἦ γάρ; ναί. τί δέ; σώματοσ, ὦ ἑταῖρε, εἰσ πονηρίαν, λεπτότητά τε καὶ αἶσχοσ καὶ ἀδυναμίαν, θαυμάζοιμεν ἂν εἴ ποτέ τισ ἑκὼν ἐπὶ τὸ τοιοῦτον ἀφικνεῖται; πῶσ γὰρ οὔ;

τί οὖν; τοὺσ εἰσ τὰ ἰατρεῖα αὐτοὺσ βαδίζοντασ ἐπὶ φαρμακοποσίᾳ ἀγνοεῖν οἰόμεθα ὅτι μετ’ ὀλίγον ὕστερον καὶ ἐπὶ πολλὰσ ἡμέρασ ἕξουσιν τοιοῦτον τὸ σῶμα, οἱο͂ν εἰ διὰ τέλουσ ἔχειν μέλλοιεν, ζῆν οὐκ ἂν δέξαιντο; ἢ τοὺσ ἐπὶ τὰ γυμνάσια καὶ πόνουσ ἰόντασ οὐκ ἴσμεν ὡσ ἀσθενεῖσ εἰσ τὸ παραχρῆμα γίγνονται; πάντα ταῦτα ἴσμεν. καὶ ὅτι τῆσ μετὰ ταῦτα ὠφελίασ ἕνεκα ἑκόντεσ πορεύονται; κάλλιστα.

οὐκοῦν χρὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων πέρι διανοεῖσθαι τὸν αὐτὸν τρόπον; πάνυ γε. καὶ τῆσ περὶ τὸν οἶνον ἄρα διατριβῆσ ὡσαύτωσ διανοητέον, εἴπερ ἔνι τοῦτο ἐν τούτοισ ὀρθῶσ διανοηθῆναι. πῶσ δ’ οὔ; ἂν ἄρα τινὰ ἡμῖν ὠφελίαν ἔχουσα φαίνηται μηδὲν τῆσ περὶ τὸ σῶμα ἐλάττω, τῇ γε ἀρχῇ τὴν σωμασκίαν νικᾷ τῷ τὴν μὲν μετ’ ἀλγηδόνων εἶναι, τὴν δὲ μή. ὀρθῶσ λέγεισ, θαυμάζοιμι δ’ ἂν εἴ τι δυναίμεθα τοιοῦτον ἐν αὐτῷ καταμαθεῖν.

ὃν δὴ καὶ καλοῦμεν τὸν φόβον ἡμεῖσ γε, οἶμαι δὲ καὶ πάντεσ, αἰσχύνην. τοῦτ’ αὐτὸ δὴ νῦν, ὡσ ἐοίχ’, ἡμῖν ἤδη πειρατέον φράζειν. καί μοι λέγε· δύο φόβων εἴδη σχεδὸν ἐναντία δυνάμεθα κατανοῆσαι; ποῖα δή; τὰ τοιάδε· φοβούμεθα μέν που τὰ κακά, προσδοκῶντεσ γενήσεσθαι. ναί. φοβούμεθα δέ γε πολλάκισ δόξαν, ἡγούμενοι δοξάζεσθαι κακοί, πράττοντεσ ἢ λέγοντέσ τι τῶν μὴ καλῶν· τί δ’ οὔ;

τούτουσ δὴ δύο ἔλεγον φόβουσ· ὧν ὁ ἕτεροσ ἐναντίοσ μὲν ταῖσ ἀλγηδόσιν καὶ τοῖσ ἄλλοισ φόβοισ, ἐναντίοσ δ’ ἐστὶ ταῖσ πλείσταισ καὶ μεγίσταισ ἡδοναῖσ. ὀρθότατα λέγεισ. ἆρ’ οὖν οὐ καὶ νομοθέτησ, καὶ πᾶσ οὗ καὶ σμικρὸν ὄφελοσ, τοῦτον τὸν φόβον ἐν τιμῇ μεγίστῃ σέβει, καὶ καλῶν αἰδῶ, τὸ τούτῳ θάρροσ ἐναντίον ἀναίδειάν τε προσαγορεύει καὶ μέγιστον κακὸν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ πᾶσι νενόμικεν; ὀρθῶσ λέγεισ.

οὐκοῦν τά τ’ ἄλλα πολλὰ καὶ μεγάλα ὁ φόβοσ ἡμᾶσ οὗτοσ σῴζει, καὶ τὴν ἐν τῷ πολέμῳ νίκην καὶ σωτηρίαν ἓν πρὸσ ἓν οὐδὲν οὕτωσ σφόδρα ἡμῖν ἀπεργάζεται; δύο γὰρ οὖν ἐστὸν τὰ τὴν νίκην ἀπεργαζόμενα, θάρροσ μὲν πολεμίων, φίλων δὲ φόβοσ αἰσχύνησ πέρι κακῆσ. ἔστι ταῦτα. ἄφοβον ἡμῶν ἄρα δεῖ γίγνεσθαι καὶ φοβερὸν ἕκαστον· ὧν δ’ ἑκάτερον ἕνεκα, διῃρήμεθα.

πάνυ μὲν οὖν. καὶ μὴν ἄφοβόν γε ἕκαστον βουληθέντεσ ποιεῖν φόβων πολλῶν τινων, εἰσ φόβον ἄγοντεσ αὐτὸν μετὰ νόμου, τοιοῦτον ἀπεργαζόμεθα. φαινόμεθα. τί δ’ ὅταν ἐπιχειρῶμέν τινα φοβερὸν ποιεῖν μετὰ δίκησ; ἆρ’ οὐκ ἀναισχυντίᾳ συμβάλλοντασ αὐτὸν καὶ προσγυμνάζοντασ νικᾶν δεῖ ποιεῖν διαμαχόμενον αὑτοῦ ταῖσ ἡδοναῖσ; ἢ τῇ μὲν δειλίᾳ τῇ ἐν αὑτῷ προσμαχόμενον καὶ νικῶντα αὐτὴν δεῖ τέλεον οὕτω γίγνεσθαι πρὸσ ἀνδρείαν, ἄπειροσ δὲ δήπου καὶ ἀγύμναστοσ ὢν τῶν τοιούτων ἀγώνων ὁστισοῦν οὐδ’ ἂν ἥμισυσ ἑαυτοῦ γένοιτο πρὸσ ἀρετήν, σώφρων δὲ ἄρα τελέωσ ἔσται μὴ πολλαῖσ ἡδοναῖσ καὶ ἐπιθυμίαισ προτρεπούσαισ ἀναισχυντεῖν καὶ ἀδικεῖν διαμεμαχημένοσ καὶ νενικηκὼσ μετὰ λόγου καὶ ἔργου καὶ τέχνησ ἔν τε παιδιαῖσ καὶ ἐν σπουδαῖσ, ἀλλ’ ἀπαθὴσ ὢν πάντων τῶν τοιούτων; οὔκουν τόν γ’ εἰκότα λόγον ἂν ἔχοι.

τί οὖν;

φόβου φάρμακον ἔσθ’ ὅστισ θεὸσ ἔδωκεν ἀνθρώποισ, ὥστε ὁπόσῳ πλέον ἂν ἐθέλῃ τισ πίνειν αὐτοῦ, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν νομίζειν καθ’ ἑκάστην πόσιν δυστυχῆ γίγνεσθαι, καὶ φοβεῖσθαι τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα αὑτῷ πάντα, καὶ τελευτῶντα εἰσ πᾶν δέοσ ἰέναι τὸν ἀνδρειότατον ἀνθρώπων, ἐκκοιμηθέντα δὲ καὶ τοῦ πώματοσ ἀπαλλαγέντα πάλιν ἑκάστοτε τὸν αὐτὸν γίγνεσθαι. καὶ τί τοιοῦτον φαῖμεν ἄν, ὦ ξένε, ἐν ἀνθρώποισ γεγονέναι πῶμα;

οὐδέν· εἰ δ’ οὖν ἐγένετό ποθεν, ἔσθ’ ὅτι πρὸσ ἀνδρείαν ἦν ἂν νομοθέτῃ χρήσιμον; οἱο͂ν τὸ τοιόνδε περὶ αὐτοῦ καὶ μάλα εἴχομεν ἂν αὐτῷ διαλέγεσθαι· φέρε, ὦ νομοθέτα, εἴτε Κρησὶν εἴθ’ οἱστισινοῦν νομοθετεῖσ, πρῶτον μὲν τῶν πολιτῶν ἆρ’ ἂν δέξαιο βάσανον δυνατὸσ εἶναι λαμβάνειν ἀνδρείασ τε πέρι καὶ δειλίασ; φαίη που πᾶσ ἂν δῆλον ὅτι.

τί δέ; μετ’ ἀσφαλείασ καὶ ἄνευ κινδύνων μεγάλων ἢ μετὰ τῶν ἐναντίων; καὶ τοῦτο μετὰ τῆσ ἀσφαλείασ συνομολογήσει πᾶσ. χρῷο δ’ ἂν εἰσ τοὺσ φόβουσ τούτουσ ἄγων καὶ ἐλέγχων ἐν τοῖσ παθήμασιν, ὥστε ἀναγκάζειν ἄφοβον γίγνεσθαι, παρακελευόμενοσ καὶ νουθετῶν καὶ τιμῶν, τὸν δὲ ἀτιμάζων, ὅστισ σοι μὴ πείθοιτο εἶναι τοιοῦτοσ οἱο͂ν σὺ τάττοισ ἐν πᾶσιν; καὶ γυμνασάμενον μὲν εὖ καὶ ἀνδρείωσ ἀζήμιον ἀπαλλάττοισ ἄν, κακῶσ δέ, ζημίαν ἐπιτιθείσ;

ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἂν χρῷο, μηδὲν ἄλλο ἐγκαλῶν τῷ πώματι; καὶ πῶσ οὐκ ἂν χρῷτο, ὦ ξένε; γυμνασία γοῦν, ὦ φίλε, παρὰ τὰ νῦν θαυμαστὴ ῥᾳστώνησ ἂν εἰή καθ’ ἕνα καὶ κατ’ ὀλίγουσ καὶ καθ’ ὁπόσουσ τισ ἀεὶ βούλοιτο· καὶ εἴτε τισ ἄρα μόνοσ ἐν ἐρημίᾳ, τὸ τῆσ αἰσχύνησ ἐπίπροσθεν ποιούμενοσ, πρὶν εὖ σχεῖν ἡγούμενοσ ὁρᾶσθαι μὴ δεῖν, οὕτω πρὸσ τοὺσ φόβουσ γυμνάζοιτο, πῶμα μόνον ἀντὶ μυρίων πραγμάτων παρασκευαζόμενοσ, ὀρθῶσ ἄν τι πράττοι, εἴτε τισ ἑαυτῷ πιστεύων φύσει καὶ μελέτῃ καλῶσ παρεσκευάσθαι, μηδὲν ὀκνοῖ μετὰ συμποτῶν πλειόνων γυμναζόμενοσ ἐπιδείκνυσθαι τὴν ἐν τῇ τοῦ πώματοσ ἀναγκαίᾳ διαφορᾷ δύναμιν ὑπερθέων καὶ κρατῶν, ὥστε ὑπ’ ἀσχημοσύνησ μηδὲ ἓν σφάλλεσθαι μέγα μηδ’ ἀλλοιοῦσθαι δι’ ἀρετήν, πρὸσ δὲ τὴν ἐσχάτην πόσιν ἀπαλλάττοιτο πρὶν ἀφικνεῖσθαι, τὴν πάντων ἧτταν φοβούμενοσ ἀνθρώπων τοῦ πώματοσ.

ναί·

σωφρονοῖ γὰρ <ἄν>, ὦ ξένε, καὶ ὁ τοιοῦτοσ οὕτω πράττων. πάλιν δὴ πρὸσ τὸν νομοθέτην λέγωμεν τάδε·

εἰε͂ν, ὦ νομοθέτα, τοῦ μὲν δὴ φόβου σχεδὸν οὔτε θεὸσ ἔδωκεν ἀνθρώποισ τοιοῦτον φάρμακον οὔτε αὐτοὶ μεμηχανήμεθα ‐ τοὺσ γὰρ γόητασ οὐκ ἐν θοίνῃ λέγω ‐ τῆσ δὲ ἀφοβίασ καὶ τοῦ λίαν θαρρεῖν καὶ ἀκαίρωσ ἃ μὴ χρή, πότερον ἔστιν πῶμα, ἢ πῶσ λέγομεν; ἔστιν, φήσει που, τὸν οἶνον φράζων. ἦ καὶ τοὐναντίον ἔχει τοῦτο τῷ νυνδὴ λεγομένῳ; πιόντα τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν αὑτοῦ ποιεῖ πρῶτον ἵλεων εὐθὺσ μᾶλλον ἢ πρότερον, καὶ ὁπόσῳ ἂν πλέον αὐτοῦ γεύηται, τοσούτῳ πλειόνων ἐλπίδων ἀγαθῶν πληροῦσθαι καὶ δυνάμεωσ εἰσ δόξαν; καὶ τελευτῶν δὴ πάσησ ὁ τοιοῦτοσ παρρησίασ ὡσ σοφὸσ ὢν μεστοῦται καὶ ἐλευθερίασ, πάσησ δὲ ἀφοβίασ, ὥστε εἰπεῖν τε ἀόκνωσ ὁτιοῦν, ὡσαύτωσ δὲ καὶ πρᾶξαι;

πᾶσ ἡμῖν, οἶμαι, ταῦτ’ ἂν συγχωροῖ. τί μήν; ἀναμνησθῶμεν δὴ τόδε, ὅτι δύ’ ἔφαμεν ἡμῶν ἐν ταῖσ ψυχαῖσ δεῖν θεραπεύεσθαι, τὸ μὲν ὅπωσ ὅτι μάλιστα θαρρήσομεν, τὸ δὲ τοὐναντίον ὅτι μάλιστα φοβησόμεθα. ἃ τῆσ αἰδοῦσ ἔλεγεσ, ὡσ οἰόμεθα.

καλῶσ μνημονεύετε. ἐπειδὴ δὲ τήν τε ἀνδρείαν καὶ τὴν ἀφοβίαν ἐν τοῖσ φόβοισ δεῖ καταμελετᾶσθαι, σκεπτέον ἆρα τὸ ἐναντίον ἐν τοῖσ ἐναντίοισ θεραπεύεσθαι δέον ἂν εἰή. τό γ’ οὖν εἰκόσ. ἃ παθόντεσ ἄρα πεφύκαμεν διαφερόντωσ θαρραλέοι τ’ εἶναι καὶ θρασεῖσ, ἐν τούτοισ δέον ἄν, ὡσ ἐοίκ’, εἰή τὸ μελετᾶν ὡσ ἥκιστα εἶναι ἀναισχύντουσ τε καὶ θρασύτητοσ γέμοντασ, φοβεροὺσ δὲ εἰσ τό τι τολμᾶν ἑκάστοτε λέγειν ἢ πάσχειν ἢ καὶ δρᾶν αἰσχρὸν ὁτιοῦν. ἐοίκεν. οὐκοῦν ταῦτά ἐστι πάντα ἐν οἷσ ἐσμὲν τοιοῦτοι, θυμόσ, ἔρωσ, ὕβρισ, ἀμαθία, φιλοκέρδεια, δειλία, καὶ ἔτι τοιάδε, πλοῦτοσ, κάλλοσ, ἰσχύσ, καὶ πάνθ’ ὅσα δι’ ἡδονῆσ αὖ μεθύσκοντα παράφρονασ ποιεῖ;

τούτων δὲ εὐτελῆ τε καὶ ἀσινεστέραν πρῶτον μὲν πρὸσ τὸ λαμβάνειν πεῖραν, εἶτα εἰσ τὸ μελετᾶν, πλὴν τῆσ ἐν οἴνῳ βασάνου καὶ παιδιᾶσ, τίνα ἔχομεν ἡδονὴν εἰπεῖν ἔμμετρον μᾶλλον, ἂν καὶ ὁπωστιοῦν μετ’ εὐλαβείασ γίγνηται; σκοπῶμεν γὰρ δή·

δυσκόλου ψυχῆσ καὶ ἀγρίασ, ἐξ ἧσ ἀδικίαι μυρίαι γίγνονται, πότερον ἰόντα εἰσ τὰ συμβόλαια πεῖραν λαμβάνειν, κινδυνεύοντα περὶ αὐτῶν, σφαλερώτερον, ἢ συγγενόμενον μετὰ τῆσ τοῦ Διονύσου θεωρίασ; ἢ πρὸσ τἀφροδίσια ἡττημένησ τινὸσ ψυχῆσ βάσανον λαμβάνειν, ἐπιτρέποντα αὑτοῦ θυγατέρασ τε καὶ ὑεῖσ καὶ γυναῖκασ, οὕτωσ, ἐν τοῖσ φιλτάτοισ κινδυνεύσαντεσ, ἦθοσ ψυχῆσ θεάσασθαι;

καὶ μυρία δὴ λέγων οὐκ ἄν τίσ ποτε ἀνύσειεν ὅσῳ διαφέρει τὸ μετὰ παιδιᾶσ τὴν ἄλλωσ ἄνευ μισθοῦ ζημιώδουσ θεωρεῖν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο μὲν αὐτὸ περί γε τούτων οὔτ’ ἂν Κρῆτασ οὔτ’ ἄλλουσ ἀνθρώπουσ οὐδένασ οἰόμεθα ἀμφισβητῆσαι, μὴ οὐ πεῖράν τε ἀλλήλων ἐπιεικῆ ταύτην εἶναι, τό τε τῆσ εὐτελείασ καὶ ἀσφαλείασ καὶ τάχουσ διαφέρειν πρὸσ τὰσ ἄλλασ βασάνουσ. ἀληθὲσ τοῦτό γε.

τοῦτο μὲν ἄρ’ ἂν τῶν χρησιμωτάτων ἓν εἰή, τὸ γνῶναι τὰσ φύσεισ τε καὶ ἕξεισ τῶν ψυχῶν, τῇ τέχνῃ ἐκείνῃ ἧσ ἐστιν ταῦτα θεραπεύειν· ἔστιν δέ που, φαμέν, ὡσ οἶμαι, πολιτικῆσ. ἦ γάρ; πάνυ μὲν οὖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION